Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról"

Átírás

1 Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6/A. (3) bekezdésében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 36. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET 1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Általános előírások 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Nemesgulács község építési rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően. (2) A rendelet hatálya Nemesgulács község (továbbiakban: település) közigazgatási területére terjed ki. (3) A település területén területet felhasználni, telket alakítani, építési, bontási tevékenységet folytatni, építmény rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni), valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni a vonatkozó külön jogszabályok mellett e rendelet előírásainak és a rendelet elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú mellékleteknek megfelelően lehet. (4) Jelen rendelet mellékletei: a) 1. sz. melléklet: SZ-1 jelű külterületi szabályozási terv M=1:10000, b) 2. sz. melléklet: SZ-2 jelű belterületi szabályozási terv M=1:2000, (5) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. (6) Jelen rendelet függelékei: a) 1. sz. függelék: Régészeti lelőhelyek b) 2. sz. függelék: Országos védelem alatt álló műemléki épületek c) 3. sz. függelék: Helyi védett épület, építmény d) 4. sz. függelék: Egyedi tájérték e) 5. sz. függelék: Tájjelleg megtartására alkalmas növényfajok listája f) 6. sz. függelék: Út mintakeresztszelvények Közterület alakításra vonatkozó előírások 2. (1) Az állami és önkormányzati tulajdonú közterületek közhasználatra szolgáló területek. (2) Amennyiben telekalakításra kizárólag a közterület rendezése céljából kerül sor, építési munkát folytatni akkor is lehet, ha: a) a megmaradó telek nagysága legalább 400 m 2 lesz, b) a vonatkozó övezet teleknagyságon kívüli - előírásait betartja és c) a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza. 1

2 Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások 3. (1) A belterületen az építési övezeti előírásokon túl az alábbi előírásokat is figyelembe kell venni: (2) A műemlék és helyi védett épület folyamatos felújításáról és karbantartásáról gondoskodni kell a vonatkozó előírások alapján. (3) A meglévő épület felújítása, bővítése a meglévő épületek tömegarányai és stílus jegyei figyelembe vételével történhet. (4) Az épület tömegformálásában a kialakult arányokhoz, anyag használatában az övezetben túlsúlyban lévő megoldásokhoz kell alkalmazkodni. (5) Az utcai és a közútról látható homlokzaton közmű csatlakozó- ill. mérő berendezés, klímaberendezés, turbókazán, központi porszívó szellőzőnyílása és kültéri berendezései nem helyezhetők el. (6) A be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani, gyümölcsfákkal, szőlővel. Burkolt felület a telek területének maximum 10 %-a lehet. 4. (1) A közművezetéket és járulékos közműépítményt tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldás alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. (2) Az építmény és környezete tervezésekor figyelemmel kell lenni azok tájba illesztésére. (3) Az építményt oly módon kell megtervezni, hogy az a tájképi értékek fennmaradását és a településkép védelmét ne veszélyeztesse. (4) Külterületen az utakat, élővízfolyásokat, árkokat és vízmosásokat kísérő meglévő fáscserjés növénysávokat meg kell őrizni, szükség esetén az élőhelynek megfelelő, honos növényzettel történő pótlásukról gondoskodni kell. (5) A közműlétesítmények növényzettel takart fonatos kerítéssel határolhatók körbe. (6) Kerítés és melléképítmény csak a rendeletben rögzített helyeken építhető. 5. (1) Az országos védelem alatt álló műemlékeket, a műemléki környezetet a szabályozási tervek tüntetik fel és jelen rendelet 2. sz. függeléke sorolja fel. (2) A védelemben részesített helyi építészeti értékeket a 3. sz. függelék tartalmazza. (3) A védett helyi építészeti értékek tárgyában a vonatkozó külön helyi önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. (4) A település régészeti lelőhelyei, illetve a régészeti érdekű területek a szabályozási terveken vannak feltüntetve, és jelen rendelet 1. sz. függelékében felsorolva. (5) Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató munkavégzéshez a kulturális örökségvédelemért felelős államigazgatási szerv előzetes engedélye szükséges. (6) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy jelenség kerül elő, a tevékenységet azonnal abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt vagy az illetékes régészeti szervet. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. 6. (1) A településen - a pályázathoz tartozó hirdetőtábla kivételével - reklámcélú hirdető berendezés nem helyezhető el. (2) Közúti jelzőtábla, útbaigazító tábla helyi térkép kivételével - csak maximum 1 m 2 felületű és 2 m magasságot meg nem haladó méretű helyezhető el. (3) Kialakítása, anyaghasználata, formavilága a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon. (4) Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a közbiztonságot nem veszélyeztethet. 2

3 A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 7. (1) A település közigazgatási területe - a belterület kivételével - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területébe tartozik. (2) A 037. hrsz-ú telek Natura 2000 védett természeti terület. (3) Az (1) és (2) bekezdés alatti területeken a tájhasználatra és az építésre vonatkozóan az alábbi előírásokat is alkalmazni kell: a) A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés, az építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. b) A védett területeken a terület rendeltetésétől eltérő célú, történeti, táji hagyománytól idegen építmények nem helyezhetőek el. c) A kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül változtatható meg. d) A meglévő művelési ágak (gyep, nádas, erdő) megtartandók, művelési ág váltása a természetszerű irányban engedélyezhető. e) Építési munkát végezni a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével lehet. f) Az épületeken a helyi építészeti hagyományok jegyei jelenjenek meg. g) A növénytelepítés honos, az élőhelynek megfelelő fajok választásával végezhető. h) A természetes, védett terepfelszínnek és a külterületek természetes élőhelyi viszonyainak és vízháztartásának megőrzése szükséges. i) Tereprendezés, a természetes felszín megbontása az épületek és közművek elhelyezésének kivételével csak a természetvédelmi kezelési célok érdekében végezhető. j) Új villamosenergia ellátási, táv- és hírközlő vezetékek külterületen csak terepszint alatti elhelyezéssel létesíthetők. k) A külterületek fényszennyezése kerülendő. 8. (1) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. (2) Az egyedi tájérték védelme érdekében annak folyamatos állapot-, illetve állagmegóvását, környezetének rendezését el kell végezni. (3) Az egyedi tájértékeket jelen rendelet 4. sz. függeléke sorolja fel. 9. (1) A beépítésre szánt terület kialakítása, használata során a be nem épített, burkolatlan területet rendezett zöldfelületként kell kialakítani, fenntartani az erózióvédelem, humuszvédelem, a levegőminőség-védelem és a helyi klíma védelmének elősegítése érdekében. (2) A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál a növényzettel fedett terület alatt a szilárd burkolatú felület nélküli, gyeppel, cserjével és fával betelepített beépítetlen terület sík vetülete értendő. (3) Többszintes növényállomány létesítése esetén az előírt legkisebb zöldfelület mértéke az OTÉK ide vonatkozó előírásai alapján csökkenthető a megadott mértékben. A zöldfelületi arány csökkentése érdekében terepszint alatti, növényzettel fedett építmény létesítése csak a talajvíztől mentes, magasabban fekvő területen lehetséges. 10. (1) A közműfejlesztésnél, építmény, út fejlesztésénél olyan megoldás engedélyezhető, amely nem veszélyezteti a kialakított fasor, faegyed életképességét, valamint nem jár a faegyed teljes gyökérzetének 25%-ot meghaladó sérülésével. 3

4 (2) Fasor létesítésénél, parkoló fásításánál, vagy ilyen jellegű zöldfelület felújításánál a zöldfelületet alkotó faegyed részére legalább 5 m 2 szilárd burkolat nélküli termőterületet, és legalább 1 m 3 termőföldtömeget, vagy termőfölddel feltöltött ültető gödröt kell biztosítani. (3) A meglévő fásított közteret, fasort, az intézmény és magánkert településképi szempontból értékes faegyedét, valamint az utcaképet meghatározó településképi jelentőségű gyepes zöldsávot, a beépítésre szánt terület közterületi fájának (1 m-es magasságban mért) 10 cm törzs-körméretűnél nagyobb egyedét és a zöldfelület védendő zöldfelületi elemét érintő rendezés, változás csak hatósági engedély alapján történhet. (4) Az újonnan tervezett közút építési területén, fő- és gyűjtőút rekonstrukciójánál út menti fasort kell telepíteni. A fasor helyét a közmű és az útburkolat tervezésekor biztosítani kell Környezetvédelmi előírások 11. (1) A területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és környezetkímélő módszerek, gazdálkodás alkalmazható. (2) Környezetterhelési határértékek: az egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó, hatályos egyéb jogszabályokban meghatározott emissziós és imissziós határértékek érvényesek. (3) Bármely építési munka során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építtető köteles gondoskodni. (4) Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni csak a jogszabályban előírt mentesítést követően szabad. (5) A mezőgazdasági terület területfeltöltéssel járó tereprendezéséhez csak bevizsgált, nem talajidegen anyag használható. (6) A terület egészén csak olyan tevékenység folytatható, és csak olyan új tevékenység működése engedélyezhető, amelynél szennyező (fertőző, mérgező) anyag a talajt nem károsítja. (7) A vízmeder természetes állapotát vagy funkcionális működését befolyásoló területhasználat, építési tevékenység nem folytatható. 12. (1) Nemesgulács az alacsony légszennyezésű településkategóriába tartozik. (2) A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó szennyezéssel járó tevékenységet folytatni nem szabad. (3) A településen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat nem folytatható. (4) A településen olyan anyagot, amely légmozgás révén levegőbe kerülhet, diffúz légszennyezést okozhat, csak takartan (megfelelően lefedve, elzárva) szabad tárolni és szállítani (mozgatni). (5) A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmény körül meghatározott védőtávolságon belüli védőterületen huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény nem helyezhető el. (6) Olyan esetben, amikor az új beépítés a település átszellőzése, levegőminősége szempontjából meghatározó levegőmozgást, a jellemző mikroklimatikus adottságokat megváltoztatja (pl. akadályozza vagy kedvezőtlen légáramlatokat kelt), az építés csak akkor engedélyezhető, ha kedvezőtlen változás feltételezése esetén az építési engedélyezésre beadott dokumentációban igazolják, hogy az építés, a funkcióváltozás ilyen kedvezőtlen hatással nem jár. 4

5 13. (1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, engedélyezhető, ha az általa okozott környezeti zaj, rezgés a jogszabályban megállapított zaj és rezgésterhelési határértéket nem haladja meg. (2) A közlekedésből származó környezeti zajszint a zaj ellen védendő létesítmény környezetében, az útkategória függvényében, a vonatkozó jogszabályban meghatározott zajterhelési határértéket nem haladhatja meg. 14. (1) Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vízbe szennyezőanyag bejutását. A felszíni vizet közvetlenül élővízfolyásba vezetni csak a megfelelő mértékű, előzetes tisztítás után lehet. (2) Tilos kockázatos anyag, vagy az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe. (3) A területen a vízfolyás, a felszíni és felszín alatti víz védelme érdekében a víz szennyeződését, a vízmeder nem kívánatos feltöltődését vagy lefedését eredményező építési munka nem folytatható. (4) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területen a közhasználatú terület kialakításának részeként, az azt feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak megfelelően kell megvalósítani. (5) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető. (6) A szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területeken a szennyvizet kötelezően be kell vezetni a csatornahálózatba, ezzel egyidejűleg a meglévő szakszerűtlen egyedi szennyvízkezelő létesítményeket fel kell számolni. (7) A szennyvízközmű által nem ellátott területen a közműhálózat kiépítéséig a közműpótló használata megengedett és kötelező. (8) A felszíni víz elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően - a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonatkozó terv alapján kell meghatározni. (9) Terepszint alatti építmény, építményrész elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem akadályozható, és a kialakult természetes viszony károsan nem befolyásolható. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi érdekből kerülendő. 15. (1) A területen keletkező kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhető termelési hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani. Ahol a terület a szervezett szemétszállításba nincsen bekapcsolva, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (2) A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedényben, más edényzetben, vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve. (3) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék - a talajvédelmi hatóság engedélyével - az építéshatóság által kijelölt terület feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható. (4) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról és ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodni. (5) A különleges kezelést igénylő lakossági hulladék gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén, a lakossági hulladékudvar területén történhet. 5

6 Közművek előírásai 16. (1) Az előírások szerinti védőtávolságot biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető. (2) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közműterületen (közműtelephelyek területén) vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a közmű és biztonsági övezete helyigényét szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. (3) Közmű számára új szolgalmi jog bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. (4) Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. (5) Felhagyott, feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. 17. (1) A beépítésre szánt területen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférőhelyet nyújtó új épület elhelyezése, vagy meglevő épület felsorolt célra történő funkció váltása csak akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható. 18. (1) A talaj, a talajvíz és a rétegvíz, valamint az élővíz védelme érdekében a településen szennyvízzel a környezetet nem szabad szennyezni, ezért a) nyílt árokba, patakba, tóba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötést, valamint felhagyott kútba történő szennyvízbevezetést létesíteni tilos, az előforduló esetet meg kell szüntetni; b) a szennyvíz szikkasztásos kezelése - a már régebben engedélyezettek kivételével - a területen tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető. 19. (1) Bármely építési övezetben létesített gazdasági célú létesítményből kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel elő kell tisztítani. (2) A vízfolyás, csatorna partéleitől 6-6 m, az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árok partéleitől minimum 3-3 m, a már elépített helyen az árok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m szélességű sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. (3) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad. (4) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. (5) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (1 ha-t meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. (6) 20 személygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsi parkoló felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. 20. (1) Burkolat nélküli úttal feltárt területen, valamint beépítésre nem szánt területen a villamos energia ellátás hálózatának földfeletti vezetése fennmaradhat 6

7 területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a villamos energia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafej is elhelyezhető. (2) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatest elhelyezése engedélyezhető. (3) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad. 21. (1) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozót kell elhelyezni. (2) Földgázvezetéket közterületen csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 22. (1) A műsorszórás és a mobil rádiótelefon hírközlés bázisállomásainak telepítésekor a berendezéseket meglévő magas építményeken többfunkciós állomásként kialakított közös hírközlési toronyra kell elhelyezni. Önálló antennatartó szerkezet és csatlakozó műtárgy csak belterületen és csak akkor helyezhető el, ha meglévő magas építményeken erre nincs lehetőség. Az önálló antennatartó szerkezet táj- és településképbe illeszkedően létesíthető. (2) Közszolgálati hírközlési antenna és annak tartószerkezete csak építési engedéllyel helyezhető el Építés általános szabályai 23. (1) Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető. (2) Beépítésre nem szánt területen 3000 m 2 nél kisebb telket - közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, valamint közhasználatú zöldterület, védőerdő, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület övezetek kivételével - kialakítani nem szabad. (3) Közforgalom elől elzárt magánút, mezőgazdasági út elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az OTÉK figyelembe vételével legalább 6 m szélességű területsávot kell biztosítani. Közforgalom elől el nem zárt magánút műszaki paramétereire ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a közutakra. Magánút, mezőgazdasági út számára kialakított telek területe a vonatkozó övezeti előírásban rögzített legkisebb kialakítható telek területétől kevesebb is lehet (4) Közműlétesítmény elhelyezése céljára a vonatkozó övezeti előírásban rögzítettől kisebb telek is kialakítható. (5) Az új saroktelek szélességének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az egyes övezetekben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél. (6) A beépítésre szánt területen, továbbá kertes mezőgazdasági területen nyeles telek kialakítható. (7) Meglévő épület a telek méretétől függetlenül felújítható, átalakítható, illetve az építési helyen (előkert, oldalkertek, hátsókert területének biztosításával) a beépítési feltételek teljesülése esetén az övezeti előírásban rögzített beépítési mértékig bővíthető. 7

8 Védő- és védett területek 24. (1) A község közigazgatási területén található, biztonsági sávval rendelkező nyomvonal jellegű és területigényes létesítmények esetében a biztonsági sáv mértékét külön jogszabály határozza meg. A biztonsági sávon belül végzendő minden építési tevékenység kizárólag a létesítmény kezelőjének vagy tulajdonosának hozzájárulásával lehetséges. (2) A vasúti védőtávolságon belüli ingatlanok mindenkori tulajdonosai tudomásul veszik a vasútvonal közelségét és a tervezett fejlesztését, és ebből eredően semmiféle kárigénynyel, követeléssel a vasút üzemeltetőjével szemben nem lépnek fel, kötelesek tűrni a vasútüzemből eredő környezeti hatásokat. (3) A meglévő vasútvonal mellett az új építmény építtetőjének feladata az OTÉK 38. -ban előírtak teljesítése, és a környezetvédelmi előírások betartása. II. FEJEZET 1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 25. (1) Épület a szabályozási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint lehatárolt építési helyen belül helyezhető el: a) az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, az előkert legkisebb mérete 5,0 méter; b) az oldalkert mérete nem lehet kisebb az OTÉK előírásánál. Kialakult állapot esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték megtartható, az építési engedélyezési eljárásába bevont tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulása alapján; c) az építési hely hátsókert felé eső határvonala a telek közterületi határvonalától mért maximum 100,0 méter lehet, de a hátsókert mérete nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál. (2) Az engedély nélkül létesíthető melléképítmény a teleknek csak az építési helyként meghatározott részén helyezhető el. (3) Saroktelek esetében az övezetre előírt beépítési százalék a gazdasági övezet kivételével - maximum 10%-kal növelhető meg az OTÉK 25. (1) bekezdés szerinti mértékig. (4) A magas tetős épület tetőhajlásszöge fok között lehet, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területére eső építési övezetben a tetőhajlásszög fok között készülhet. (5) A magas tetős épület fedése natúr, piros, antracit vagy szürke színű lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, bitumenzsindely. Nem alkalmazható fekete, kék, zöld színű tetőfedés. (6) A gazdasági övezetben a tetőforma és a tetőhajlásszög az (4) (5) bekezdésben rögzítettől eltérően is kialakítható. Az eltérő tetőkialakítás településképhez illeszkedését látványtervvel kell igazolni. (7) Lakóövezetben a lakófunkciót kiegészítő épület fedése az (4) (5) bekezdésben rögzítettől eltérő is lehet, de az formájában és színében illeszkedjen a főépület fedéséhez. (8) A már legalább 80%-ban beépült utcák esetében az építészeti jellemzőket továbbra is alkalmazni kell (pl. tetőforma, gerincmagasság, épületszélesség, előkert, hátsókert, stb.). 8

9 26. (1) Az utcafronti kerítést a szabályozási vonalra kell helyezni. (2) A telkeket a helyben kialakult anyag és formavilágú és színben a tájba illeszkedő kerítéssel lehet bekeríteni. (3) A tömör kerítés magassága nem haladhatja meg a 140 cm-t. (4) A fa léckerítés magassága nem haladhatja meg a 160 cm-t, amelyből a tömör lábazat legfeljebb 60 cm lehet, a lábazat fölött legalább 20% áttörtséggel. (5) Egyéb kerítés magassága nem haladhatja meg a 160 cm-t, amelyből a tömör lábazat legfeljebb 60 cm lehet, a lábazat fölött legalább 50% áttörtséggel. (6) Élősövény takarásában drótfonat is alkalmazható. (7) Belső kerítésnek drótfonat vagy léckerítés alkalmazható, legfeljebb 20 cm-es tömör lábazattal. (8) Műkovácsolt vas, látszó beton, zsalukő nem alkalmazható. Lk-1 és Lk-2 jelű Kisvárosias lakóövezetek 27. (1) Az övezetekben az OTÉK 12. (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épület helyezhető el azzal a kitétellel, hogy közösségi szórakoztató és szállás jellegű rendeltetésű épület kivételesen helyezhető el. (2) A meglévő épület magastetős lezárását épületcsoportonként együtt, egységesen lehet kialakítani. (3) Az övezetek teljesen közművesítettek. (4) Az egyes építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terüle beépítettség épületmagasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m] t [m²] [%] [m] [%] Lk-1 Cs K K K 30 6,0 40 Lk-2 Sz K K K 30 6,0 40 Lf-1, Lf-2 és Lf-3 jelű Falusias lakóövezetek 28. (1) Az övezetekben az OTÉK 14. (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épületek helyezhetők el. (2) Állattartás céljára szolgáló építmény a helyi önkormányzati rendelettel összhangban építhető. (3) Az övezetek teljesen közművesítettek. (4) Foghíjtelek beépítés esetében a főépítmény homlokvonalát a kialakult beépítési vonalra kell elhelyezni. (5) Egy ingatlanon legfeljebb 2 lakás építhető, egy épülettömegben. (6) A telken a lakó rendeltetést kiegészítő rendeltetések számára további önálló épületek építhetők. (7) A két utcára nyíló teleknél két önálló lakóépület is elhelyezhető, de a 2000 m 2 -nél kisebb telken legfeljebb 2 lakás építhető. (8) Két önálló lakóépület esetén a lakó rendeltetést kiegészítő rendeltetés számára legfeljebb csak 2 önálló épület építhető. (9) Az egyes építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terüle t beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] 9

10 övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terüle t beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] Lf-1. O K/12 K/ ,5 50 Lf-2 O K/16 K/ ,5 50 Lf-3 O K/16 K/ ,5 50 Vt-1 és Vt-2 jelű Településközpont övezetek 29. (1) Az övezetekben az OTÉK 16. (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épület helyezhető el. (2) Az övezetek teljesen közművesítettek. (3) Állattartás céljára építmény nem építhető. (4) Az egyes építési övezetek betartandó előírásai: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület 10 beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] Vt-1 Sz K - K 40 6,5 20 Vt-2 O K - K/ ,0 10 Gksz jelű Kereskedelmi, szolgáltató övezet 30. (1) Az övezetben az OTÉK 19. (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épület helyezhető el. (2) Építészeti-településképi követelmények: a) Az övezetben településképi szempontból is igényesen kialakított létesítmény telepíthető. b) Mobil konténer csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető. Portaépület megfelelő építészeti kialakítással, az előkertben is elhelyezhető. c) A telek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor nagy lombkoronájú és időjárás tűrő fát kell telepíteni. (3) Az övezet betartandó előírásai: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] Gksz SZ 30 K/ ,0 30 Gipe-1, Gipe2 és Gipe-3 jelű Egyéb ipari övezetek 31. (1) A településen egyéb ipari terület került kijelölésre. (2) Elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál. (3) A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el, önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. (4) Építészeti-településképi követelmények: a) A z övezetekben településképi szempontból is igényesen kialakított létesítmény tele-

11 píthető. b) Mobil konténer csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető. Portaépület, megfelelő építészeti kialakítással, az előkertben is elhelyezhető. c) A telek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor nagy lombkoronájú és időjárás tűrő fát kell telepíteni. (5) A technológiai berendezés, építmény (pl: kémény, torony, tároló tartály, stb.) magassága az övezetre előírt maximális építménymagasságot meghaladhatja. (6) Azon az építési telken, ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget jelöl, kertészeti terv alapján készített három szintű zöldfelületet kell kialakítani. A zöldfelület csak a közúti csatlakozás helyén szakítható meg. (7) Az egyes építési övezetek betartandó előírásai: övezet jele beépítés módja (építési hely) kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület 11 beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület [m] [m] [m²] [%] [m] [%] Gipe-1 SZ 30 K/ ,5 25 Gipe-2 SZ 30 K/ ,0 30 Gipe-3 SZ 30 K/ ,5 30 Különleges területek 32. Az övezetekben csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú építmény és az annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. Ktt jelű Különleges turisztikai övezet 33. (1) Az övezetben a turizmussal összefüggő tevékenységhez kapcsolódó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. (2) Az építési övezetben betartandó előírásai: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m²] [%] [m] [%] Ktt Sz - K/ ,0 50 (3) Az övezet részlegesen közművesített. (4) Kiépített közúti közlekedés esetén lehetséges az építés. (5) Az OTÉK-ban meghatározott mennyiségű parkolót saját telken belül kell kialakítani, vagy helyi önkormányzati parkolási rendelet alapján kell a gépkocsi elhelyezését biztosítani. (6) A kialakított telek területén az építési helyen belül több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető. (7) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell kialakítani. Kgt jelű Különleges gazdasági, turisztikai övezet 34. (1) Az övezetben gazdasági, turizmussal összefüggő tevékenységhez kapcsolódó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

12 (2) Az építési övezet betartandó előírásai: övezet jele beépétés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m²] [%] [m] [%] Kgt Sz - K 20 K/7,5 40 (3) Az övezet részlegesen közművesített. (4) Kiépített közúti közlekedés esetén lehetséges az építés. (5) Az OTÉK-ban meghatározott mennyiségű parkolót saját telken belül kell kialakítani, vagy helyi önkormányzati parkolási rendelet alapján kell a gépkocsi elhelyezését biztosítani. (6) A kialakított telek területén az építési helyen belül több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető. (7) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell kialakítani. Kk jelű Különleges közműövezet 35. (1) Az övezet az energiaszolgáltatás, a településgazdálkodás, a településüzemeltetés létesítményei elhelyezésére szolgál. (2) Az építési övezet betartandó előírásai: övezet jele beépétés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m²] [%] [m] [%] Ksp Sz ,5 40 (3) Az övezetben az építmények a védelmi és biztonsági előírások betartásával, továbbá legalább 3-3 méteres elő-, oldal- és hátsókert elhagyásával kialakított építési helyen belül helyezhetők el. (4) Az építési övezetben található telkek méretüktől függetlenül beépíthetők, az övezeten belül telekalakítási korlátozás nincs Beépítésre nem szánt övezetek előírásai Köu jelű Általános közlekedési és közmű övezet 36. (1) A közúti közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület helyi közút, kerékpárút és gépjármű várakozó hely, járda és gyalogút, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítménye, továbbá a közmű és a hírközlés építménye elhelyezésére szolgál. (2) Az út elhelyezéséhez szükséges építési terület szélességét a Szabályozási Terv állapítja meg. (3) Az övezet telkén elhelyezhető építmény esetében a) az elfoglalt terület a telekterület 2%-át, b) a magasság a 4 métert, továbbá a technológiai okból szükséges mértéket nem haladhatja meg. (4) A külterületi legelő és erdő művelési ágú ingatlanon átvezető földutat az ingatlannyilvántartásban fel kell tüntetni, és azt közforgalom számára megnyitott magánútként kell üzemeltetni. 12

13 (5) A település gyűjtőútjai a következők: a) Petőfi Sándor utca b) József Attila utca c) Vasút utca d) Templomcsapás utca e) Hársfa utca (6) A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasort kell telepíteni. A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni. (7) Közút szabályozási szélességén belül csak olyan módon létesíthető szegély menti vagy merőleges parkoló, hogy legalább 8 méterenként 1 db lombos fa telepíthető legyen, továbbá a fa számára legalább 1 x 1 m szilárd burkolat nélküli felületet kell biztosítani a törzs körül. (8) Az Eger-patak mellett tervezett kerékpárút a természetes vegetáció megtartása mellett, a csatlakozó területek vízháztartását meg nem változtató módon létesíthető, természetvédelmi kezelői szakfelügyelettel. Kök jelű Kötött pályás közlekedési övezet 37. (1)A kötött pályás közlekedési övezet a vasúti pályatest, annak csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítménye, továbbá a közmű és a hírközlés építménye elhelyezésére szolgál. (2) A vasút elhelyezéséhez szükséges építési terület szélességét a Szabályozási Tervek jelölik. (3) Az övezet telkén elhelyezhető építmény esetében a) az elfoglalt terület a telekterület 2%-át, b) a magasság a 4 métert, továbbá a technológiai okból szükséges mértéket nem haladhatja meg. Z és Z-Sp jelű Zöldterület (közpark és sportpálya) övezetek 38. (1) A zöldterület létesítését, fenntartását kertépítészeti kiviteli és kezelési terv alapján kell elvégezni. (2) Az övezetben a pihenést és a testedzést szolgáló (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.), valamint vendéglátó rendeltetésű épület, a terület fenntartásához szükséges épület, továbbá víz- és zöldfelületek, közművek helyezhetők el. (3) A Z-Sp jelű övezet a település sportpályája elhelyezésére szolgál. (4) Az épületek építésénél csak hagyományos anyagok alkalmazhatóak. (5) Az övezetek telkein betartandó előírások: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület 13 beépíthetőség építmény magasság legkisebb zöldfelület (építési hely) [m] [m] [m²] [%] [m] [%] Z SZ ,5 80 Z-Sp Sz K K K 2 4,5 80 (6) Az övezetben fa kivágása, a növényzet károsítása csak közérdekből és abban az esetben engedélyezhető, ha azt a fa egészségügyi állapota, balesetveszély elhárítás, vagy közegészségügyi szempont szükségessé teszi. (7) Fakivágás esetén az azt követő pótlást tájhonos, lombhullató min. 3-szor iskolázott pél-

14 dány telepítésével kell végrehajtani. (8) Parkosításnál, növényzet telepítésnél a tájjelleg megőrzése mellett allergiát nem okozó fafajok, cserjék, dísznövények alkalmazhatók. Gyermekjátszóterek fa- és cserjeállományánál tövises, és mérgező virágú és termésű növények nem alkalmazhatók. Ev és Ev-M jelű Védelmi erdő övezet 39. (1) A település közigazgatási területén az erdő rendeltetése szerint védelmi (Ev). (2) Az övezet területén az OTÉK 28. (3) szerinti építmény elhelyezhető, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarja, a táji-természeti értékeket nem károsítja, és az építéshez a védelmi rendeltetést felügyelő erdészeti, illetve természetvédelmi hatóság hozzájárul. (3) Védelmi rendeltetésű erdőterületen a táji, természeti érték megőrzése, a természetes és természetközeli ökoszisztéma megóvása biztosítandó. Az erdészeti hatóság által meghatározott feltételekkel kizárólag természetközeli erdőművelés és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés folytatható. (4) Az Ev-M jelű övezet a Btv. értelmében erdőtelepítésre alkalmas terület, ahol fennáll az erdőtelepítést kizáró természetvédelmi ok, ezért erdőtelepítés nem engedélyezhető. Az övezetben a 41. előírásait kell alkalmazni. Má és Má-sz jelű Általános mezőgazdasági övezet 40. (1) Az övezetben az árutermelő mezőgazdasági termelést szolgáló területfelhasználási egység. (2) A területen az OTÉK 29. (1)-(4) bekezdése szerinti rendeltetésű építmény helyezhető el. (3) Csarnok jellegű épület elhelyezése nem engedélyezhető. (4) Az épület tájba illő elhelyezését, a védett táj megőrzését az engedélyezési tervben (pl. látványtervvel) hitelesen be kell mutatni. (5) Kerítés nem létesíthető. Állattartásra szolgáló területek lehatárolására villanypásztor, indokolt helyen esztétikus kialakítású karám-szerű lehatárolás létesíthető. (6) Melléképítmény nem építhető, kivéve a terepszint alatti közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, állatól, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló. Tájidegen létesítmények nem építhetők. (7) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület, növénytermesztésre szolgáló üvegház, fóliasátor, nem építhető. (8) Nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető. (9) A családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - belterülettől, továbbá belterületen kívüli beépítésre szánt területtől legalább 100 m védőtávolság, vízfolyástól, vízfelülettől legalább 200 m védőtávolság biztosításával alakítható ki. (10) Az övezetben: a) Szántóművelési ágban lévő területen épület nem létesíthető; b) Gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; c) Gyep művelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, úgy, hogy a lakófunkció a beépített alapterület max. 25 %-át teheti ki. A beépített alapterület a telek 0,5 %-át és az 400 m 2 -t nem haladhatja meg; d) Szőlőművelési ágban lévő területen a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti 14

15 telekméret esetén épület nem létesíthető, 2-4 ha közötti telekméret esetén a telken földborítású, terepszint alatti pince építhető. A beépített alapterület a telek 1 %-át, és a 400 m 2 -t nem haladhatja meg; e) A szőlő művelési ágban lévő területen az f) pontban foglaltak kivételével - 4 ha és azt meghaladó telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, úgy, hogy a lakófunkció a beépített alapterület max. 50 %-át teheti ki. A beépített alapterület a telek 1%-át, és a 400 m 2 -t nem haladhatja meg. A beépített alapterületen felül gazdasági célú, terepszint alatti földdel takart pince további 2 %-os beépíthetőséggel helyezhető el. f) A Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - a szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telkek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni; g) Gyümölcs művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; h) Gyümölcs művelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, úgy, hogy a lakófunkció a beépített alapterület max. 50 %-át teheti ki. és a beépített alapterület a telek 0,5 %-át, és az egyes épületek alapterülete a 400 m 2 -t nem haladhatja meg; i) Épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni; j) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; k) A beépíthető telek szélessége legalább 30 m. l) A kialakítható telek területe legalább 1 ha ( m 2 ). m) A beépítés módja szabadon álló. n) Az előkert és az oldalkert szélessége legalább 10 m. o) Az építménymagasság legfeljebb 3,8 m. p) Az épület csak tájba illő, a helyi építési hagyományoknak megfelelő anyaghasználatú tömeg, homlokzat és tetőforma kialakítású lehet, tetőhéjazatként csak nád vagy piros cserép alkalmazható. (11) Má-sz jelű általános mezőgazdasági területen az 52. szakasz d-f.), és i-p.) bekezdés előírásait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet lehet. Má0 jelű Korlátozott használatú mezőgazdasági övezetek 41. (1) Az Má0, Má0-E jelű övezetekbe a mezőgazdasági terület ökológiai, természetvé- 15

16 delmi és vízvédelmi (környezetvédelmi) okokból sajátos helyzetű és használatú részei tartoznak. (2) Az övezetekben az egyéb vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályban foglaltak betartása mellett a mezőgazdasági művelés, használat folytatható. (3) Épület nem helyezhető el. (4) Az OTÉK 29. (1)-(4) szerinti építmény elhelyezhető. (5) Kerítés nem létesíthető. Állattartásra szolgáló területek lehatárolására villanypásztor, indokolt helyen esztétikus kialakítású karám-szerű lehatárolás létesíthető. (6) Melléképítmény nem építhető. (7) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz való közelítés érekében szabad. (8) Az övezetekben a gyep, legelő élőhelyei megtartandók, szántóföldi vagy kertes művelésbe nem vehetők. (9) Csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, a kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni. (10) Erdősítés csak a természetvédelmi kezelésnek megfelelő esetben, részletes természetvédelmi (élőhelyi, társulástani) vizsgálat függvényében, a természetvédelmi hatóság és kezelő egyetértésével történhet. (11) Az övezetben tájidegen létesítmény, önálló reklámhordozó, mobil szerkezet, lakókocsi nem helyezhető el. (12) Új villamosenergia-ellátási, valamint táv- és hírközlő vezeték csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhető, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet 42. (1) A kertes mezőgazdasági terület a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló területfelhasználási egység. (2) A területen a) a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló gazdasági épület, b) szőlőműveléssel nem hasznosított területen is - a telek méretétől függetlenül - a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.), c) az OTÉK 29. (1)-(4) építményei, továbbá d) a melléképítmények közül a közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály tároló, kerti építmény, háztartási célú kemence, húsfüstölő, zöldségverem, komposztáló helyezhetők el. (3) Kerti építmények közül a szőlőhegytől idegen létesítmények (szökőkút, kerti víz- és fürdőmedence, árnyékoló ponyva, reklámberendezés, mobil szerkezet, lakókocsi) nem helyezhető el. (4) A szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró, ahol a hegyközség nem működik, a település jegyzője nyilatkozatával kell igazolni. (5) Az épület, a melléképítmény csak tájba illő, a helyi építési hagyománynak megfelelő anyaghasználatú tömeg, homlokzat és tetőforma kialakítású lehet, tetőhéjazatként csak nád vagy piros cserép alkalmazható. (6) Új épület építése, a régi épület felújítása, átépítése környezettel való összhangját lát- 16

17 ványtervvel kell igazolni. (7) Kertes mezőgazdasági övezetben: a) a beépíthetőség mértéke legfeljebb 3%, a beépíthető alapterület legfeljebb 90 m 2 ; b) a terepszint alatti beépíthetőség mértéke (terepszint fölé emelkedő gazdasági épület alatti pince, és földel takart pince összesen) legfeljebb 3%, a terepszint alatt beépíthető alapterület legfeljebb 200 m2; a gazdasági épület, és attól különálló földel takart pince építészeti egységben épülhet; c) a beépíthető földrészlet legkisebb szélessége a beépített telekszakaszon 16 m; d) a beépíthető telek területe legalább 2700 m2; e) a beépítés módja oldalhatáron álló; f) az előkert legalább 10 m, az oldalkert legalább 4,0 m; g) az építménymagasság a 3,5 métert, az építmény homlokzatának magassága a 4,5 métert nem haladhatja meg. h) épület szélessége: 6,0 m i) a terepszint alatti beépítés a felette levő földborítással együtt a rendezett terepszint fölé legfeljebb 1,0 m magasságig emelkedhet ki, j) az épületek lejtőirányú főtömeggel helyezhetők el, terepszintre ültetéssel k) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el. (8) Az övezetben épített kerítés nem létesíthető. Művelt ingatlan szőlőkordonnal, honos növényzettel határolható le, reális vadkár esetén növényzettel kísért vadvédő háló létesíthető. (9) A kialakult természetes terepfelszín, illetve a hagyományos szőlőtermesztéshez tartozó kőbástyák, támfalak (teraszok) megőrzendők. Új támfalazás, tereplépcsőzés csak a gazdálkodás érdekében létesíthető. Meglévő kő támfal felújítható, új támfal hagyományos rakással, bazalt kő megjelenéssel építhető. A támfal magassága az ingatlan 10 %- nál nagyobb átlagos tereplejtése esetén a 2 m-t, 10 %-nál kisebb átlagos tereplejtése esetén az 1 m t nem haladhatja meg V jelű vízgazdálkodási övezetek 43. (1) A vízgazdálkodással összefüggő övezetbe az alábbi területek tartoznak: a) a folyóvizek medre és parti sávja, b) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja. (2) A területen építményt elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével, külön jogszabályban foglaltak szerint lehet. (3) A vízgazdálkodási övezetben a meder partja mentén a karbantartási munkálatok elvégezhetősége érdekében az egyéb jogszabályban előírt szélességű biztonsági sávot szabadon, kerítés és egyéb építménytől mentesen kell hagyni. (4) A területen levő vízmeder parti sávját a hatályos rendelkezések előírásainak megfelelően biztosítani kell. (5) A vízfolyások menti méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzetet a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett a meg kell őrizni. (6) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, hanem szolgálja, b) segítse elő a csapadékvíz tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, c) biztosítsa a meglévő élőhely védelmét és új kialakulását. 17

18 Kkte Temető övezet 44. (1)Az övezet a település területén található temetők területét foglalja magába. (2) A temető területén csak a temető üzemeléséhez szükséges létesítmény építése engedélyezett. (3) Az övezetben urnafal létesíthető. (4) Az övezet telekalakítási és beépítési előírásai: övezet jele beépítés módja kialakítható telek legkisebb szélesség/mélység/terület beépíthetőség épületmagasság (építési hely) [m] [m²] [%] [m] Kkte Sz - K 2 4,5 III. Fejezet Záró rendelkezések 45. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. (2) A hatályba lépést követően az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben a rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az kedvezőbb az ügyfél részére. (3) Építési engedély, elvi építési engedély érvényét meghosszabbítani jelen rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintű jogszabályban rögzített módon lehet. Nemesgulács, Nagy Rudolfné polgármester Lutár Mária jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Nemesgulács, Lutár Mária jegyző 18

19 3. számú melléklet Fogalom meghatározások 1. Földel takart pince: a természetes terepszint fölé a legmagasabb pontján földtakarással 1 m-t meg nem haladó magasságban kiemelkedő boltozott pince. 2. Gazdasági épület: a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló, és a tulajdonos számára tartózkodást biztosító épület, ahol kereskedelmi szálláshely nem létesíthető 19

20 1. számú függelék Régészeti lelőhelyek Lelőhely megnevezése Azonosító Lelőhely helyrajzi száma Köbölkút /24; 038/65-67; 038/69; 039; Köbölkúti iskola ; 041; ; 681; ; 692/1; ; ; ; 784/1; ; 868/10 038/70-72 Gulácsi Termelőszövetkezet /1-3; 2-8; 9/2-4; 311/1; 242; ; ; 275/1; 275/3; ; 298; 310/1-2; 312 Gulács hegy északi oldala /12-13 Korkovány ; 778; 791/2-3 Jegyzői lak ; ; ; 311; Gyulakeszi-Káptalantóti között /19-24; 014; 015/3-5; 026/38 2. számú függelék Országos védelem alatt álló műemléki épületek Sorszá Véd. Megnevezés m kat. 1 M Általános iskola, volt kastély M Műemléki védelem Műemléki környezet: Cím József A. u. 72. sz., hrsz.: 7 (hozzá tartozik: József A. u ) Hrsz: 1/3, 6, 9/2, 242, 271, 272, 273, 275/1, 274 út, 311/1 út, 312/2 út.. 20

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya Magyarszecsőd község Önkormányzata Képviselő-Testületének 14/2005. (XII.14.) számú rendelete Magyarszecsőd község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzatáról (egységes

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 04.) sz. rendelete a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. Újpesti központi telepe szabályozási

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben