Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető rendelkezések 1. (1) 1"

Átírás

1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012. (XII.21.), a 13/2013. (III.22.), 56/2013.(XII.13.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalva Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Jelen szabályozási előírások Székesfehérvár M7-es autópálya - Budapest- Nagykanizsa vasútvonal - Ikarusz telephely - 63-as főút által közrezárt területre (Sóstó Ipari Park) (továbbiakban: a terület) terjed ki a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. (2) 2 Jelen rendelet területi hatálya nem terjed ki a Holland fasor Amerikai fasor 8-as és 63-as számú út 7897/52 hrsz-ú út által határolt telektömb területére. (3) 3 A helyi építési előírások csak a Szabályozási Terv a szabályozási tervlapjával és azt módosító, e rendelet mellékletét képező 1, 2, 3 számú fedvénylappal együtt érvényesek. 2. Az 1. (1) bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, telket és területet alakítani, bármely építési tevékenységet folytatni, út és egyéb közlekedési; valamint bármilyen közmű vezetéket elhelyezni, helyreállítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, terep és vízrendezési tevékenységet, valamint ilyen célra építésügyi hatósági engedélyt adni csak az OTÉK és a jelen rendeletben és mellékleteiben foglalt részletes szabályozási előírásoknak megfelelően szabad. 3. (1) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani: a) a kötelező szabályozási vonalat, b) az építési hely kötelező határvonalait, c) az övezeti jellemzőket (rendeltetés, szintterület-sűrűség, legkisebb és legnagyobb homlokzatmagasság, legkisebb zöldfelület aránya, telek legkisebb méretei), d) környezet védelmére vonatkozó előírások (1) Irányadó minden más szabályozás, ami nem tartozik a kötelező szabályozási elemek felsorolásába. (2) A kötelező szabályozási elemek módosítása a rendelet módosítását vonja maga után. Terület felhasználása 4. (1) A terület az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik: a) 4 beépítésre szánt területek: gazdasági terület, nagyvárosias lakóterület b) beépítésre nem szánt területek: zöldterület, erdőterület, közlekedési- és közműterület, különleges terület. (1) Gazdasági terület: 1 Módosította a 67/2012. (XII.21.) sz. rendelet 1. -a, hatályos január 20-tól 2 Módosította a 67/2012. (XII.21.) sz. rendelet 1. -a, hatályos január 20-tól 3 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 1. -a, hatályos február 21-től 4 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 2. (1) bek., hatályos február 21-től

2 Kereskedelmi, szolgáltató terület: Egyéb ipari terület: elsősorban kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények elhelyezésére szolgál. (GK-1, GK-2, GK-3) 1. az ipari vállalkozói terület létesítményei elhelyezésére szolgáló (GE - 1) 2. a környezetet a jogszabályokban meghatározott környezetterhelési határértékek alatti kibocsátással terhelő gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló: (GE-2) 3. logisztikai tevékenységhez kapcsolódó gazdasági célú terület: (GE-3) (3) Zöldterület: közpark (KP) (4) Erdőterület védelmi célú erdőterület (EV) (5) Közlekedési és közműterület közlekedési- és közműterület (K) (6) Különleges terület közművek építményei elhelyezése céljára szolgáló terület (7) 5 nagyvárosias lakóterület lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület (E) (LN) Telekalakítás 5. (1) A telekalakítási tervek kidolgozása során a szabályozási tervlapban feltüntetett kötelező szabályozási vonalakat és előírt szabályozási szélességeket be kell tartani. (2) A rendeletnek megfelelő, irányadó (nem kötelező) telekalakításokat a szabályozási tervlap tartalmazza, a rendelet módosítása nélkül megváltoztathatók, az övezeti előírások betartása mellett. (3) 6 Létesítmények elhelyezése 6. (1) A területen a) A mellékelt szabályozási tervlapon irányadónak jelzett építési vonalak mértékadó beépítésnek tekintendők, a megengedett beépítés szélső kontúrvonalát jelölik. b) A területen az előkert legkisebb mérete m. Az előkert ettől eltérő legkisebb szélességét a szabályozási tervlap rögzíti. c) Az előkertben csak portaépület, technológiai okokból szükséges építmény és üzemeltetői előírás alapján a közműcsatlakozás építménye helyezhető el. 7. (1) A területen a fő feltáró utak mentén - telken belül, de kerítés nélkül - parkolók céljára szolgáló területeket kell kialakítani. (2) A területen alkalmazandó oldalkert legkisebb mérete el kell érje az övezetben létesíthető legnagyobb homlokzatmagasság felét (H/2), de legalább 6,00 m kell legyen. Az oldalkert ettől eltérő legkisebb szélességét a szabályozási tervlap rögzíti. 5 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 2. (2) bek., hatályos február 21-től 6 Hatályon kívül helyezte az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (2) bekezdése től. 2

3 (3) 7 Homlokzatmagasság: a) A területen létesíthető építmények építménymagasságát az épület egyes homlokzatainak magassága határozza meg. Az adott homlokzatmagasság értékét az OTÉK előírásai szerint - a hozzátartozó F/L érték alapján - kell megállapítani. b) Az előírt legkisebb és legnagyobb homlokzatmagasság értékeit az épület valamennyi homlokzatán érvényesíteni kell. 8. (1) A területen c) új épület létesítése, továbbá d) a tervezett (durván rendezett) terep 1,00 m-nél nagyobb megbontásával járó földmunka, támfal, illetve e) a tervezett terepszint 1,00 m-nél nagyobb mértékű megváltoztatása (pl: rézsű, feltöltés, bevágás, stb.) csak az érintett területre vonatkozó tereprendezési terv szerint végezhető. A terv ki kell terjedjen a felszíni-, a talaj- és a rétegvíz viszonyokra, illetve azok kezelésének műszaki megoldására, továbbá az adott építési tevékenységgel összefüggően feltétlenül együttkezelendő terület lehatárolására. (1) Ha a terepszint 1,00 m-nél nagyobb megváltoztatására a meglévő közműhálózat javítása vagy rekonstrukciója miatt kerül sor, a 8. (1) bekezdésében foglaltakat nem kell figyelembe venni. (1) Új épület a területen az 2. -nak megfelelően helyezhető el. 9. (2) A területen az engedély nélkül vagy attól eltérően létesített építmény továbbá cégtábla, reklámhordozó, stb. fennmaradását csak akkor szabad engedélyezni, ha az a hatályos építésügyi előírásoknak, továbbá a jelen rendeletnek megfelelő vagy annak megfelelően átalakítható. Ez utóbbi esetén ez a kötelezettség a fennmaradási engedély feltétele. (3) 8 A területen meglévő épület emeletráépítéssel és magastető létesítésével történő bővítésére csak az övezeti előírásoknak megfelelően kerülhet sor. (4) Terepszint alatti bővítés esetén a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértékét úgy kell meghatározni, hogy a telken kialakítandó összefüggő zöldfelület részeként, legalább 6,00 m széles, fás növényzet telepítésére alkalmas alápincézetlen sáv maradjon. 10. (1) A területen melléképület csak a főépületre vonatkozó szabályoknak megfelelően létesíthető. Ilyen célra helyiség: a) a főépületen belül (azzal összeépítve) b) önálló melléképület csak a főépülettel azonos minőségben jelen rendelet keretei között, c) illetve a terepszint alatt létesíthető. (1) A területen pavilon és hasonló jellegű létesítmény nem helyezhető el, információs-, buszváró-, esővédő pavilon, telefonfülke, nyilvános WC, portaépület és a főépület funkcióját kiegészítő pavilon kivételével. 7 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 1. -a. Hatályos től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni 8 Szövegrész hatályon kívül helyezésével módosította a 13/2013. (III.22.) sz. rendelet, hatályos 2013.III.23-tól 3

4 11. (1) A területen, közterületen vagy közterületről láthatóan csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató rendszer, helyezhető el, egységes koncepció alapján. (2) 9 A területen, közterületen vagy közterületről láthatóan csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus utcabútor és egyéb köztárgy helyezhető el. (1) 10 A talaj védelme Környezetvédelem 12. a) 11 A területen feltöltés csak a talajvédelmi hatóság által bevizsgált, a felszín alatti víz minőségét nem veszélyeztető anyaggal történhet. b) 12 A csatornahálózatra történő rákötéssel biztosítani kell, hogy az egyes ingatlannak szennyvize megfeleljen a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértéknek, szükség esetén a határértékeknek nem megfelelő minőségű szennyvíz csatornahálózatba juttatását megelőzően előtisztítást kell alkalmazni. c) 13 Biztosítani kell, hogy az ingatlanokról elfolyó felszíni víz minősége a vonatkozó jogszabály határértékeinek vagy a tevékenységre vonatkozóan előírt egyedi határértékeknek megfeleljen. d) A felszíni és egyéb vizek elvezetésében, kezelésében és a talaj védelmét szolgáló kérdésekben a hatályos vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. e) 1415 a területen bármely építményt elhelyezni csak a hidrogeológiai védőterület és az arra vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével szabad. (2) Levegőtisztaság védelem a) 16 A levegő tisztaságának védelme érdekében a területen tevékenységet folytatni, a területhasználat, illetve a tevékenység számára bármely építményt létesíteni a vonatkozó hatályos jogszabályok és a gazdasági tevékenységek környezetvédelmi engedélyeinek egyedi előírásait betartva lehet. b) A levegőtisztaság védelmét szolgáló kérdésekben a hatályos vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. (3) A víz védelme a) A felszíni viz elvezető hálózat és műtárgyait úgy kell méretezni és kiépíteni, hogy a mértékadó felszíni vizek befogadóba juttatása - a környezeti elemek veszélyeztetése nélkül - biztosított legyen. A befogadó Aszalvölgyi árok védelméről annak kezelője által előírtak szerint kell gondoskodni. A hidrológeológiai övezet felett a nyílt árkokat burkolni kell. 9 Szövegrész hatályon kívül helyezésével módosította a 13/2013. (III.22.) sz. rendelet, hatályos 2013.III.22-től 10 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 11 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 12 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 13 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 14 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 3. (1) bek., hatályos február 21-től 15 Szövegrész hatályon kívül helyezésével módosította a 13/2013. (III.22.) sz. rendelet, hatályos 2013.III.23-tól 16 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 4

5 b) A feltöltés anyaga a felszíni és felszín alatti víz minőségét nem veszélyeztetheti. c) A területen történő minden tevékenységnél (pl.: raktározásnál, parkolásnál, hulladék tárolásnál) figyelembe kell venni a hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó előírásokat. d) A felszíni és egyéb vizek elvezetéséről az illetékes hatóságok előírásai szerint kell gondoskodni. e) A terület hidrológiai védőövezet, ezért a területen bármely építmény csak ennek figyelembe vételével helyezhető el. f) A vizek védelmét szolgáló kérdésekben a hatályos vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. (4) 17, 18, 19 Zajvédelem a) A létesítmények zaj és rezgésvédelmét a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell biztosítani b) A Budapest - Nagykanizsa vasútvonal és a 63-as út (kerülő szakasz és az azt kiszolgáló utak) lakóépületekre gyakorolt zaj- és rezgéshatásainak határérték alatt tartását műszaki zajvédelemmel.(zajárnyékoló fal, zajgátló nyílászáró) biztosítani kell. (5) 20 Táj- és természetvédelem, a településkép védelme a) Az ingatlan közterületről látható be nem épített és burkolatlan felületeit zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. b) A területen az építési telkek kötelező zöldfelületeinek kialakítását, a kihelyezendő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét kertépítészeti tervben kell meghatározni. (6) Hulladékgazdálkodás a) 21 b) A hulladékgazdálkodásra vonatkozó kérdésekben a hatályos vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. Közlekedés 13. (1) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét a szabályozási tervlap rögzíti. (2) 22 A 63-as (8-as) számú országos főút belterületi szakasza mentén a főút tengelyétől számított m távolságon belül épület - a közútkezelő általános előírása alapján - nem helyezhető el. Ettől eltérni a közútkezelő egyedi elbírálása és hozzájárulása alapján lehetséges. (3) A területen a közterületi gyalogutak, járdák legalább egyik oldalán fasor telepítéséről kell gondoskodni. (4) A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, járdák térburkolatát, továbbá berendezését egységes koncepció alapján kell kialakítani. 17 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 3. (2) bek., hatályos február 21-től 18 Szövegrész hatályon kívül helyezésével módosította a 13/2013. (III.22.) sz. rendelet, hatályos 2013.III.23-tól 19 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 20 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 21 Hatályon kívül helyezte az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (2) bekezdése től 22 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 5

6 (5) 23, 24 Parkolás a) A területen létesítendő felszíni parkolóhelyeket fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 parkoló hely után 1 nagy lombkoronájú fával kell megoldani. A fásítást úgy kell elvégezni, hogy a fa a parkoló területébe, ne pedig azon kívüli területre kerüljön. b) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. -a által illetve helyi parkolási rendeletben előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezését az építési telken belül biztosítani kell kivéve, ha arról a parkolás rendjét szabályozó önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik. c) A lakóterületi funkcióhoz szükséges parkolót a szabályozási tervben megjelölt helyen kell biztosítani az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával. (6) Tömegközlekedés a) A területen biztosítani kell a tömegközlekedést kiszolgáló autóbuszok fordulási lehetőségeit és a buszmegállók helyét. b) A buszmegállók kialakítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. 25 Közművek 14. (1) A tervezési területen bármilyen építményt elhelyezni csak teljes közművesítéssel szabad. (2) A területen a közüzemi közműhálózatokat közterületek alatt kell elhelyezni, amennyiben ez nem lehetséges, a közművek szolgalmi jog bejegyzésével magánterület alatt is elhelyezhetők. (3) Vezeték nélküli elektronikus hírközlés antennái gazdasági területen lakóépületektől 200 méter távolságra helyezhetők el. Amennyiben a gazdasági területen 30 méter magasságot meghaladó, meglévő építmények (silók, tornyok stb.) találhatók, akkor azokon vezeték nélküli antenna csak illeszkedő formai kialakításban helyezhető el. (4) Az antenna telepítőjének évenként ellenőrizni kell az élettani hatásokra tekintettel a sugárzás mértékét. ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK XK építési övezet 15. (1) XK jelű építési övezetbe (Kereskedelmi Központ) sorolt, teljes közművesítéssel kialakított telkeken szabadon álló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és a szabályozási tervlap keretei között. Az övezetben elsősorban kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, üzemanyagtöltő állomás és az azok működéséhez illetve működtetéséhez szükséges egyéb létesítmények helyezhetők el. a) A területen az új telkek területe meg kell haladja az m 2 -t. Az m 2 -nél kisebb. de legalább m 2 területű telek csak abban a tömbben alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi m 2 -nél kisebb telek nem alakítható ki. 23 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 4. -a, hatályos február 21-től 24 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a. 25 A 4/2000. (II.21.) sz, és 13/2013. (III.22.) sz. rendelettel módosított szakaszt módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 4. -a. Hatályos től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 6

7 b) A telkek közterület felöli telekhatárának legkisebb szélessége m kell legyen. 50 m-nél kisebb, de legalább 30 m szélességű telek csak ott alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. c) A területen a szabályozási vonalon egymáshoz közvetlenül csatlakozó minimális szélességű telek csak páronként alakítható ki, ikresen csatlakozó beépítéssel. (3) Homlokzatmagasság a) Ezen területen a homlokzatmagasság maximum 13,5 m lehet. b) A létesíthető legkisebb homlokzatmagasság éréke 6,00 m (a technológiai okokból szükséges építmények legkisebb homlokzatmagassága ennél kisebb is lehet). A beépítési % maximum 50 %. (5) Egyéb előírások a) A zöldfelületek aránya az ingatlan területéhez viszonyítva minimum 15 % kell hogy legyen. b) 26 Kertépítészeti tervben kell meghatározni a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. GK-1 építési övezet 16. (1) GK-1 jelű építési övezetbe (Iroda - Park 1) sorolt, teljes közművesítéssel kialakított telkeken szabadon álló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és a szabályozási tervlap keretei között. Az övezetben elsősorban irodák, nagykereskedelem, kutatás-fejlesztés létesítményei, az oktatást szolgáló építmények, lakó- és szálláslétesítmények és az azok működéséhez illetve működtetéséhez szükséges egyéb létesítmények helyezhetők el. a) A területen az új telkek területe meg kell haladja az m 2 -t. Az m 2 -nél kisebb. de legalább m 2 területű telek csak abban a tömbben alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi m 2 -nél kisebb telek nem alakítható ki. b) A telkek közterület felöli telekhatárának legkisebb szélessége m kell legyen. 40 m-nél kisebb, de legalább 25 m szélességű telek csak ott alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. c) A területen a (utcai) szabályozási vonalon egymáshoz közvetlenül csatlakozó minimális szélességű telkek csak páronként alakíthatók ki, ikresen csatlakozó beépítéssel. (3) Homlokzatmagasság a) Ezen területen a homlokzatmagasság maximum 13,5 m lehet. b) A létesíthető legkisebb homlokzatmagasság éréke 6,00 m (a technológiai okokból szükséges építmények legkisebb homlokzatmagassága ennél kisebb is lehet). A beépítési % maximum 40 %. (5) Egyéb előírások a) A zöldfelületek aránya az ingatlan területéhez viszonyítva minimum 25 % kell hogy legyen. 26 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 7

8 b) 27 Kertépítészeti tervben kell meghatározni a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. GK - 2 építési övezet 17. (1) GK-2 jelű építési övezetbe (Iroda - Park 2) sorolt, teljes közművesítéssel kialakított telkeken szabadon álló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és a szabályozási tervlap keretei között. Az övezetben elsősorban irodák, nagykereskedelem, kutatás-fejlesztés létesítményei, szolgáltatás, egyéb iroda-jellegű funkciók létesítményei és az azok működéséhez illetve működtetéséhez szükséges egyéb létesítmények helyezhetők el. a) A területen az új telkek területe meg kell haladja az m 2 -t. Az m 2 -nél kisebb. de legalább m 2 területű telek csak abban a tömbben alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi m 2 -nél kisebb telek nem alakítható ki. b) A telkek közterület felöli telekhatárának legkisebb szélessége m kell legyen. 50 m-nél kisebb, de legalább 25 m szélességű telek csak ott alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. (3) Homlokzatmagasság a) Ezen területen a homlokzatmagasság maximum 13,5 m lehet. b) A létesíthető legkisebb homlokzatmagasság éréke 6,00 m (a technológiai okokból szükséges építmények legkisebb homlokzatmagassága ennél kisebb is lehet). A beépítési % maximum 45 %. (5) Egyéb előírások a) A zöldfelületek aránya az ingatlan területéhez viszonyítva minimum 20 % kell, hogy legyen. b) 28 Az ingatlan szabad területeit úgy kell kialakítani, hogy a növényzettel fedett területek összefüggő zöldfelületet alkossanak a telekhatások mentén. Kertépítészeti tervben kell meghatározni a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. GE - 1 építési övezet 18. (1) GE-1 jelű építési övezetbe (ipari vállalkozási terület) sorolt, teljes közművesítéssel kialakított telkeken, szabadon álló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és a szabályozási tervlap keretei között. Az övezetben elsősorban ipari termelés, termelő szolgáltatás, szolgáltatás, és az azok működéséhez illetve működtetéséhez szükséges egyéb létesítmények helyezhetők el. a) A területen az új telkek területe meg kell haladja az m 2 -t. Az m 2 -nél kisebb. de legalább m 2 területű telek csak abban a tömbben alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi m 2 -nél kisebb telek nem alakítható ki. 27 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 28 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 8

9 b) A telkek közterület felöli telekhatárának legkisebb szélessége m kell legyen. 80 m-nél kisebb, de legalább 50 m szélességű telek csak ott alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. (3) Homlokzatmagasság a) Ezen területen a homlokzatmagasság maximum 13,5 m lehet. b) A létesíthető legkisebb homlokzatmagasság éréke 6,00 m (a technológiai okokból szükséges építmények legkisebb homlokzatmagassága ennél kisebb is lehet). A beépítési % maximum 45 %. (5) Egyéb előírások a) A zöldfelületek aránya az ingatlan területéhez viszonyítva minimum 15 % kell, hogy legyen. b) 29 Az ingatlan szabad területeit úgy kell kialakítani, hogy a növényzettel fedett területek összefüggő zöldfelületet alkossanak a telekhatások mentén. Kertépítészeti tervben kell meghatározni a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. GE - 2 építési övezet 19. (1) GE - 2 jelű építési övezetbe ("könnyűipar") sorolt, teljes közművesítéssel kialakított telkeken, szabadon álló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és a szabályozási tervlap keretei között. Az övezetben elsősorban könnyűipar, termelő szolgáltatás, raktározás, szolgáltatás létesítményei és az azok működéséhez illetve működtetéséhez szükséges egyéb létesítmények helyezhetők el. a) A területen az új telkek területe meg kell, haladja az m 2 -t. Az m 2 -nél kisebb. de legalább m 2 területű telek csak abban a tömbben alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. b) A telkek közterület felöli telekhatárának legkisebb szélessége m kell legyen. 50 m-nél kisebb, de legalább 30 m szélességű telek csak ott alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. (3) Homlokzatmagasság a) Ezen területen a homlokzatmagasság maximum 13,5 m lehet. b) A létesíthető legkisebb homlokzatmagasság éréke 6,00 m (a technológiai okokból szükséges építmények legkisebb homlokzatmagassága ennél kisebb is lehet). a) A beépítési % maximum 50 % b) A területen a telek beépíthető területének/részének utcavonallal párhuzamos (a parkolózónához csatlakozó) legalább 15 m széles sávját városias utcakép kialakítására alkalmas épület elhelyezésére kell fenntartani. A beépítés ütemezetten is megvalósítható. (5) Egyéb előírások a) A zöldfelületek aránya az ingatlan területéhez viszonyítva minimum 15 % kell, hogy legyen. 29 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 9

10 b) 30 Az ingatlan szabad területeit úgy kell kialakítani, hogy a növényzettel fedett területek összefüggő zöldfelületet alkossanak a telekhatások mentén. Kertépítészeti tervben kell meghatározni a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. GE - 3 építési övezet 20. (1) GE - 3 jelű építési övezetbe ("logisztikai központ") sorolt, teljes közművesítéssel kialakított (egyedi- vagy tömb-) telkeken, szabadon álló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és a szabályozási tervlap keretei között. Az övezetben elsősorban közlekedési, szállítási létesítmények, termelő szolgáltatás, raktározás, szolgáltatás és az azok működéséhez illetve működtetéséhez szükséges egyéb létesítmények helyezhetők el. a) A területen az új telkek területe meg kell haladja az m 2 -t. Az m 2 -nél kisebb. de legalább m 2 területű telek csak abban a tömbben alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. b) A telkek közterület felöli telekhatárának legkisebb szélessége m kell legyen. 80 m-nél kisebb, de legalább 50 m szélességű telek csak ott alakítható ki, ahol azt a szabályozási tervlap megengedi. (3) Homlokzatmagasság a) Ezen területen a homlokzatmagasság maximum 13,5 m lehet. b) A létesíthető legkisebb homlokzatmagasság éréke 6,00 m (a technológiai okokból szükséges építmények legkisebb homlokzatmagassága ennél kisebb is lehet). A beépítési % maximum 50 %. (5) Egyéb előírások a) A zöldfelületek aránya az ingatlan területéhez viszonyítva minimum 10 % kell, hogy legyen. b) 31 Az ingatlan szabad területeit úgy kell kialakítani, hogy a növényzettel fedett területek összefüggő zöldfelületet alkossanak a telekhatások mentén. Kertépítészeti tervben kell meghatározni a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. (1) KP jelű övezet a települési célú zöldterület. KP jelű övezet 21. (2) Az övezetben kiegészítő funkciók nem helyezhetők el. (3) Az övezetben a növényzettel fedett terület aránya az ingatlan területéhez képest legalább 60 % legyen. (4) 32 Kertépítészeti tervben kell meghatározni: a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. (5) Az övezetben feszín feletti beépítés nem létesíthető. 30 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 31 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 32 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 10

11 (1) VE jelű övezet védelmi célú erdőterület EV jelű övezet 22. (2) Az övezetben kiegészítő funkciók nem helyezhetők el. (3) Az övezetben a növényzettel fedett terület aránya az ingatlan területéhez képest legalább 80 % legyen. (4) 33 Kertépítészeti tervekben kell meghatározni: a terület kialakításának módját, a kihelyezendő növények fajtáját, számát, a kihelyezés módját. (5) Az övezetben felszín feletti beépítés nem létesíthető /A. LN-1 jelű építési övezet (1) 35 LN-1 jelű építési övezet (nagyvárosias lakóterület) LN-1 jelű építési övezetbe sorolt teljes közművesítéssel kialakított telken szabadonálló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és mellékelt szabályozási terv keretei között. Az övezetben elsősorban lakóépületek és az azok működéséhez, illetve működtetéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. (2) 36 Telekalakítás: a) A területen új telek csak a gépkocsi tároló céljára szolgáló építmények elhelyezéséhez alakítható ki. Az építmények alatti földterület nem osztható fel, a gépkocsi tárolók egy ingatlanon helyezhetők el. b) A lakóépületekhez szükséges telekalakításnál a beépítési %-ot kell figyelembe venni.". (3) Építménymagasság: a) Gépkocsi tárolók legnagyobb építménymagassága (Hmax.) legfeljebb 3 m lehet. b) Meglévő épület felújítása esetén a meglévő épület kialakult építmény magasság kell legnagyobb építménymagasságként értelmezni. : A legnagyobb beépítettség (beépítési %) nem haladhatja meg a 80 %-ot. A szabályozási tervlapon irányadóként jelölt szabályozást ennek megfelelően kell alakítani úgy, hogy a szabadonálló beépítést is figyelembe kell venni. (5) Egyéb előírások: a) Az ingatlan szabad területeit úgy kell kialakítani, hogy a növényzettel fedett területek összefüggő zöldfelületet alkossanak a telekhatárok mentén. Az ingatlanok minden 150 m 2 -e után legalább egy fa telepítéséről és fenntartásáról kell gondoskodni. b) Kerítést kell építeni a gépkocsi tárolók részére kialakított telek határvonalain. Egyéb helyen a kerítés építése nem engedélyezhető. c) A lakóterületen újabb lakóépület csak a jelen szabályzat módosításával helyezhető el. 33 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 7. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 34 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 6. -a, hatályos február 21-től 35 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 36 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályos től, rendelkezéseit a 11

12 d) A lakóterület mellékelt szabályozási tervben meghatározott, be nem építhető részén, csak a közterületen és zöldterületen elhelyezhető létesítmények létesíthetők. (1) 38 LN-2 jelű építési övezet (nagyvárosias lakóterület) 37 22/B. LN-2 jelű építési övezet LN-2 jelű építési övezetbe sorolt teljes közművesítéssel kialakított telken szabadonálló (SZ) beépítés alakítható ki a jelen rendelet és mellékelt szabályozási terv keretei között. Az övezetben a lakóterületet kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató létesítmények helyezhetők el. A területen az új telek területe meg kell haladja az 1000 m 2 -t. (3) Építménymagasság Új épület legnagyobb építménymagassága (Hmax.) legfeljebb 7,5 m lehet. a) A legnagyobb beépítettség (beépítési %) nem haladhatja meg a 50 %-ot. b) Az építmény elhelyezésénél az OTÉK 36. (7) bekezdését be kell tartani. (5) Egyéb előírások: a) Az ingatlan szabad területeit úgy kell kialakítani, hogy a növényzettel fedett területek összefüggő zöldfelületet alkossanak a telekhatárok mentén. Az ingatlanok minden 100 m 2 -e után legalább egy fa telepítéséről és fenntartásáról kell gondoskodni. b) Az övezetben kerítés nem építhető. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. Záró rendelkezés 23. Székesfehérvár, június Dr. Nagy István sk. polgármester Gombaszöginé Dr.Balogh Ibolya sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva január 3-án: Dr. Cser - Palkovics András polgármester Dr. Bóka Viktor jegyző 37 Módosította a 4/2000. (II.21.) sz. rendelet 7. -a, hatályos február 21-től 38 Módosította az 56/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 6. -a. Hatályos től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni 12

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

ÓBVSZ 9/58b. számú melléklete

ÓBVSZ 9/58b. számú melléklete 2. számú melléklet ÓBVSZ 9/58b. számú melléklete Kiegészítő rendelkezések a BUDAPEST, III. KERÜLET, BOGDÁNI ÚT SZENTENDREI ÚT HÉV VONAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ A Szabályozási

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról Szentgotthárd város képviselő-testülete az 1990. évi XLV. törvény 8..(1)

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet

49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet 49/1997.(X.7.) sz. önk. rendelet A Budapest, VIII.ker. Orczy tér - Orczy út - Visi Imre utca - Szeszgyár utca - Baross utca által határolt tömbökre vonatkozó RRT módosításáról A VIII.ker. Önkormányzat

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Margit utca Fábián utca István király utca Miklós utca által határolt

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról (a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben