-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK"

Átírás

1 -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.) Kgy. rendelettel, a 8/2005. (II. 28.) Kgy. rendelettel, a 23/2005. (IV. 14.) Kgy. rendelettel a 28/2005. (VI. 28.) Kgy. rendelettel, az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelettel, a 10/2006. (V. 15.) Kgy. rendelettel, a 30/2006. (VII. 25.) Kgy. rendelettel, az 51/2006. (XII. 08.) Kgy. rendelettel, a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelettel, a 65/2007. (XII.20.) Kgy. rendelettel, a 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelettel és a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelettel) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. tv. 44/A (2) bekezdése, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 2. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (továbbiakban SZÉSZ) az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére. (2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, továbbá építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a jelen rendelet 1. sz. mellékletében lehatárolt, - az 1. jelű területen a jelen rendelet és annak mellékletét képező zóna tervek és szabályozási tervlap, - a 2. jelű területen a jelen rendelet és annak IV. fejezete szerinti sajátos előírásai és sz. mellékletét képező zóna tervek és szabályozási tervlap, - a 3. jelű területeken a jelen rendelet és annak 17. és 18. sz. valamint 23. sz. mellékletét képező zóna tervek és szabályozási tervlap, valamint a részletes szabályozási tervek szabályozási elemei, ill. előírásai szerint szabad, 2. (1) A szabályozási terv, valamint a jelen rendelet szabályozási előírásai I. és II. rendű kötelező, valamint irányadó elemeket egyaránt tartalmaznak. (2) 1 I. rendű kötelező szabályozási elemek - a zóna határok és a zóna előírások (SZÉSZ II. fejezete), kivéve az építési zónák betűjelén és első két számkódján túli előírások, - az I. rendű közterületek, - az általános közlekedési zónán (az I. rendű közlekedési célú közterületen) belül a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek, zöldsáv stb.). (3) 2 II. rendű kötelező szabályozási elemek a (2) és (4) bekezdésben nem említett szabályozási elemek. 1 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 1. -a, hatályos XII. 15-től. 2 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 1. -a, hatályos XII. 15-től.

2 -4- (4) Az irányadó szabályozási elemek - a szabályozási tervlapon változtatási tilalommal jelölt területen belüli szabályozási vonalak - és a tervezett telekhatárok. (5) Az I. rendű, általános szabályozási elemek módosítására csak a településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. A II. rendű, részletes szabályozási elemek módosítása belterületen legalább a tömb egészére, külterületen az érintett területen a felhasználási egységre kiterjedő részletes szabályozási terv készítésével, vagy meglévő részletes rendezési terv módosításával történhet meg. Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott. A részletes szabályozási terv készítésére kijelölt területre eső I. rendű szabályozási elemektől történő kisebb mértékű eltérést (pontosítást) a részletes szabályozási terv készítése során indokolni kell. II. fejezet ZÓNA (TERÜLETI) ELŐÍRÁSOK 3. A város területén a szabályozási terv: a) rendeltetési (területfelhasználási), b) építési (a beépítésre szánt területek építési előírásait rögzítő), c) környezetvédelmi, d) értékvédelmi, e) tilalmi és korlátozási, zónákat jelöl ki. a) Rendeltetési (területfelhasználási) zónák 4. 3 (1)A szabályozási terv a város közigazgatási területén - beépítésre szánt területet, - tervezett beépítésre szánt területet, - beépítésre nem szánt területet jelöl ki. (2) 4 A tervezett beépítésre szánt területek beépíthetőségének feltétele a teljes közművesítettség kiépülése. Ahol a teljes közműből egyedül a szennyvízcsatorna nem épült ki, új épület építésére, a meglévő átalakítására, bővítésére, rendeltetésének megváltoztatására amennyiben az többletszennyvíz kibocsátásával jár építéshatósági engedély akkor adható, ha a szennyvízcsatorna kiépült vagy a jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyével alternatív szennyvízgyűjtési és tisztítási technológiával telken belül megoldható a gyűjtés, tisztítás és újrahasznosítás. Ez utóbbi esetben azonban a szennyvízcsatorna elkészülte után az arra történő rákötés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - kötelező. a) ha az érintett ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetését biztosító szennyvízcsatorna hálózat építési munkái megkezdődtek, építésügyi hatósági engedély kiadható, de a használatbavételi engedély a rákötés tényleges megtörténte után adható ki. A felszíni vizek (csapadékvíz) elvezetésére a nyíltárkos megoldás is elfogadható. b) az a) pontban előírt kötelezettségek teljesüléséig a jelenlegi kiskert területeken csak a 29., egyéb területeken csak a 32. előírásai szerint szabad építési engedélyt kiadni. (3) 5 A belterületbe vonás feltételeit a Szeged MJV Önkormányzata és a kérelmező közötti településrendezési szerződés állapítja meg. A belterületi határ módosításának kezdeményezéséről a Közgyűlés önálló határozattal dönt. 3 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 2. -a, hatályos XII. 15-től. 4 Módosította a 41/2008. (XII.17.) ) Kgy. rendelet 1. -a, hatályos II. 01-től 5 Kiegészítette a 41/2008. (XII.17.) ) Kgy. rendelet 1. -a, hatályos II. 01-től

3 -5-5. (1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén - a beépítésre szánt területen a) lakó: (L) b) vegyes: (V) c) gazdasági: (G) d) üdülő: (Ü) e) különleges: (K) - a beépítésre nem szánt területen a) közlekedési és közmű: (Kö) b) zöld: (Z) c) erdő: (E) d) mezőgazdasági: (M) e) vízgazdálkodási (VG) 6 zónákat határol le. (2) Részletes szabályozási terv a zónákat a SZÉSZ keretei között tovább tagolhatja. A tagolás II. rendű szabályozási elemnek minősül. Beépítésre szánt területek LAKÓ ZÓNÁK (L) 6. Nagyvárosias (nagy laksűrűségű) lakózóna (Ln) (1) A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A területen az OTÉK 11. (2)-(4) bekezdésekben foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. (3) A területen csak 1-es és 5-ös karakterű építési zónák jelölhetők ki. 7. Kisvárosias (közepes laksűrűségű) lakózóna (Lk) (1) 7 A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. A nem utcavonalon építendő további épületek összes nettó szintterülete épületenként nem haladhatja meg a 400 m 2 -t, kivétel ez alól a 78. és 84. hatálya alá tartozó területek. (2) A területen az OTÉK 12. (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. (3) A területen csak 2-es, 3-as és 5-ös karakterű építési zónák jelölhetők ki Kertvárosias (alacsony laksűrűségű) lakózóna (Lke) (1) 10 A terület jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes lakóépületek elhelyezésére szolgál. Építési telkenként a rendeltetési egységek száma maximum négy lehet. Egy épület nettó összes szintterülete legfeljebb 400 m2 lehet. (2) A területen az OTÉK 13. (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. 6 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 3. -a, hatályos XII. 15-től. 7 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 2. -a, hatályos XI. 01-től. 8 Módosította az 51/2006. (XII. 08.) Kgy. rendelet 1. -a, hatályos I. 01-től. 9 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos XII. 15-től. 1 0 Módosította a 41/2008. (XII.17.) Kgy. rendelet 2. -a, hatályos2009. II. 01.-től.

4 -6- (3) Nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. (4) Nem helyezhető el zajos, bűzös tevékenységet befogadó építmény, még akkor sem, ha az a helyi lakosság alapellátását szolgálja. (5) A területen hulladékudvar kialakítható. - A területen csak 3-as, 4-es, és 5-ös karakterű építési zónák jelölhetők ki. VEGYES ZÓNÁK (V) 9. Településközpont vegyes zóna (Vt) (1) A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) A területen az OTÉK 16. (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. (3) A területen 4-es karakterű építési zóna nem jelölhető ki. 10. Központi vegyes zóna (Vk) (1) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. (2) 11 A területen az OTÉK 17. (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. A zóna területén az épületekben kialakítható összes lakószint-terület nem lépheti túl az összes szintterület 75%-át. GAZDASÁGI ZÓNÁK (G) 11. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági zóna (Gksz) (1) A terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek befogadására kijelölt terület. (2) A területen az OTÉK 19. (2)-(3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. 12. Zavaró hatású ipari zóna (Gip) (1) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró gazdasági célú ipari telephelyek, valamint védőtávolságot igénylő mezőgazdasági majorok elhelyezésére szolgál. (2) A területen az OTÉK 20. (3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. (3) A területen nem jelölhetők ki 1. (belvárosi) 2. (polgárvárosi) karakterű építési zónák. 13. Egyéb ipari zóna (Ge) (1) A terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek, továbbá védőtávolságot nem igénylő mezőgazdasági majorok elhelyezésére szolgál. 1 1 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 4. -a, hatályos XII. 15-től.

5 -7- (2) A területen az OTÉK 20. (4)-(5) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el; továbbá m 2 épület-szintterületet meg nem haladó kereskedelmi és szolgáltató épületek, valamint épületnek minősülő közlekedési építmények, ha azok nem közlekedési területen belül kerülnek elhelyezésre. ÜDÜLŐ ZÓNÁK (Ü) 14. Üdülőházas zóna (Üü) (1) A terület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál. (2) A területen az OTÉK 22. (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. (3) A területen a) olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület üdülési rendeltetését nem zavarják és az üdülési használatot szolgálják, b) nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális építmények, c) csak olyan parkolók és garázsok alakíthatók ki, amelyek az OTÉK 23. (5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelnek. (4) A területen állattartó épület nem helyezhető el, kivéve ha az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik. (5) A területen hulladékudvar kialakítható. (6) A területen nem jelölhetők ki 1-es karakterű építési zónák. 15. Hétvégi házas zóna (Üh) (1) A terület legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál. (2) A területen a) olyan épületek is elhelyezhetők, amelyek a terület üdülési rendeltetését nem zavarják és az üdülési használatot szolgálják, b) nem helyezhetők el az üdülési rendeltetést zavaró közösségi szórakoztató, kulturális építmények, c) csak olyan parkolók és garázsok alakíthatók ki, amelyek az OTÉK 23. (5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelnek. (3) A területen állattartó épület nem helyezhető el, kivéve ha az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik. (4) A területen hulladékudvar kialakítható. (5) A területen nem jelölhetők ki 1-es, 2-es karakterű építési zónák. KÜLÖNLEGES ZÓNÁK (K) 16. Különleges kereskedelmi célú zóna (Kke) (1) A területen elsősorban a m 2 hasznos bruttó szintterületet (a hasznos bruttó területbe a gépkocsi tároló szintterületek nem tartoznak bele) meghaladó bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények, vásárok, kiállítások, kongresszusi létesítmények helyezhetők el. (2) A területen az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetők a) a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, továbbá b) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

6 -8- (3) 12 A területen az (1) bekezdésben meghatározott építmény elhelyezését engedélyezni csak környezeti hatásvizsgálat alapján szabad. A területen nem jelölhetők ki 3-as és 4-es karakterű építési zónák. 17. Különleges intézményi zóna (Ki) (1) A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. (2) A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 18. Bányászati zóna (Kb) (1) A terület a nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkeinek, építményeinek zónája. (2) A területen csak a bányászattal kapcsolatos üzemi építmények helyezhetők el. 19. Honvédelmi zóna (Kho) (1) A terület a honvédség számára kizárólagosan igénybe vett területeket foglalja magába. (2) 13 A területen csak honvédelmi célokat szolgáló építmények helyezhetők el. (3) Hulladék elhelyezésére szolgáló zóna (Kh) A területen a hulladékok elhelyezésére szolgáló telephelyek, építmények létesíthetők. 21. Különleges közlekedési zóna (Kkö) (1) A terület csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokra vehető igénybe. (2) A zónába csak az épületnek minősülő közlekedési építmények (pl. parkolóház, autóbuszpályaudvar stb.) területei, illetve repülőterek, nagy kapacitású közterületi parkolók tartoznak. 22. Városüzemeltetési célokat szolgáló kertészet zónája (Kk) (1) A terület városüzemeltetési célokat szolgáló kertészet számára fenntartott terület. (2) A területen csak városüzemeltetési kertészettel kapcsolatos építmények helyezhetők el. (3) A területen a tulajdonos, a használó és a személyzet számára kivételesen telepíthetők lakások is. Beépítésre nem szánt területek KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ ZÓNÁK (KÖ) 23. Általános közlekedési és közműzóna (Köu) (1) A vasúti és légi közlekedést kivéve közlekedés céljára kijelölt terület. (2) A területen a közforgalmú vasutak, a légi közlekedés építményeit kivéve az OTÉK 26. (1) és (3) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el. (3) Az utak elhelyezéséhez szükséges építési területek szélességét az OTÉK 26. (2) bekezdése szabályozza. 1 2 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 6. -a, hatályos XII. 15-től. 1 3 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 1 4 Hatályon kívül helyezte a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályát veszti XII. 15-től.

7 -9- (4) 15 Az elhelyezhető épületek által elfoglalt terület a közlekedési és közműterület 2%-át, az épületek építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg. (5) A szabályozási szélesség 25%-át aktív zöldfelületként kell kialakítani. 24. Vasúti közlekedési és közműzóna (KÖk) (1) A területen a közforgalmú vasutak és azok működéséhez kapcsolódó - OTÉK 26. (3) bekezdésében felsorolt - építmények helyezhetők el. (2) 16 Az elhelyezhető épületek által elfoglalt vasúti közlekedési és közműterület a telekterület 2%-át, az épületek építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg. KÖZPARK ZÓNA (Z) 25. (1) Közparkok céljára kijelölt zóna terület min. 75%-át zöldterülettel, ill. vízfelülettel fedetten kell kialakítani, amennyiben részletes szabályozási terv ettől eltérően nem rendelkezik. A közparkon belül felszíni víztározók, dísztavak létesíthetők. (2) A területen az OTÉK 27. (4) bekezdésében felsorolt épületek helyezhetők el. (3) A területen az OTÉK 27. (1)-(3) valamint (5) bekezdés előírásait kell alkalmazni. (4) Az elhelyezhető épületek magassága legfeljebb 4,5 m lehet. (5) A zónában terepszint alatti garázsok elhelyezhetők a közpark terület legfeljebb 20%-n. (6) Gazdasági területfelhasználási egységen belül a -szabályozási terven jelölt helyen- II. rendű nem közlekedési célú közterületeken, a terület 50%-án fásított parkolók is elhelyezhetők. ERDŐ ZÓNA 26. Védelmi rendeltetésű erdőzóna (Ev) (1) A terület elsődlegesen védelmi (környezet-védelmi, ill. természetvédelmi) rendeltetésű célokat szolgál. (2) A területen épület nem helyezhető el, kivéve ha az a szénhidrogén kitermeléshez szükséges telken kerül elhelyezésre. (3) A területen hulladékudvar kialakítható. (4) A terület belterületen a közhasználat elől nem zárható el. 27. Egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőzóna(ee) (1) A terület elsődlegesen a közcélú egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőhasználat céljára szolgál. (2) A m 2 -t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. A beépített területekhez legfeljebb 2-szer nagyobb közhasználat elől elzárt terület tartozhat. Az így igénybe vett telekrészen kívüli területek a közhasználat elől nem zárhatók el. (3) 17 Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t, kivéve a kilátó építményeket, melyek magasságát és elhelyezését egyedileg az adottságok figyelembevételével kell az Önkormányzati Tervtanács állásfoglalásának ismeretében az építési hatóságnak meghatároznia. (4) A területen hulladékudvar kialakítható. 1 5 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 8. -a, hatályos XII. 15-től. 16 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 9. -a, hatályos XII. 15-től. 1 7 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 10. -a, hatályos XII. 15-től.

8 Gazdasági rendeltetésű erdőzóna (Eg) (1) A zónába a 26. és a 27. -ban szereplő zónákba nem sorolható erdők tartoznak. (2) A m 2 -t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. (3) Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t. MEZŐGAZDASÁGI ZÓNÁK (M) 29. Mezőgazdasági kiskert zóna (Mk) 18 (1) A területbe a volt zártkertek és zártkert jellegű (szőlő-gyümölcsös) területek tartoznak. (2) 19 A területbe eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők alapellátását szolgáló, továbbá a 33. -ban felsorolt építmények helyezhetők el. (3) A telken építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság esetén szabad: a) m 2 telekterület esetén egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény, b) m 2 -t meghaladó telekterület esetén egynél több db, legfeljebb három gazdasági épület és terepszint alatti építmény, c) az OTÉK 29. (4) bekezdése szerint szőlő, gyümölcs és kertművelési ág esetén 3000 m 2 -t, egyéb művelési ág esetén 6000 m 2 -t meghaladó telekterület esetén lakóépület építése is engedélyezhető. (4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be, de a teleknagyságtól függetlenül az állattartó épület által elfoglalt telekterület nem haladhatja meg a 10 m 2 -t. (5) A telken elhelyezendő építmény a) szabadon állóan b) legalább 5,0 m előkert biztosításával c) legfeljebb 3,5 m építménymagassággal d) kontyolás nélküli magas tetővel telepíthető. (6) A területen hulladékudvar kialakítható. 30. Mezőgazdasági kis tanyás zóna (Má2) 21 (1) A területbe a jellemzően kis tanyás jellegű területek tartoznak. (2) 22 A területre eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők alapellátását szolgáló, továbbá a 33. -ban felsorolt építmények helyezhetők el. (3) A telken új építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság esetén szabad: a) 3000 m 2 -t meghaladó telekterület esetén gazdasági épület; b) 6000 m 2 -t meghaladó telek esetén gazdasági épület és lakóépület egyaránt elhelyezhető. (4) 23 A telek beépítettsége a 34. -ban előírt telepítéseket kivéve nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be, de ez esetben is csak elvi építési engedély alapján haladhatja meg a beépített terület az 500 m 2 -t. 1 8 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 11. -a, hatályos XII. 15-től. 1 9 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 11. -a, hatályos XII. 15-től. 2 0 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 11. -a, hatályos XII. 15-től. 2 1 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 12. -a, hatályos XII. 15-től. 2 2 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 12. -a, hatályos XII. 15-től. 2 3 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 12. -a, hatályos XII. 15-től.

9 -11- (5) A telken elhelyezhető építmény a) szabadon állóan, b) legalább 5,0 m előkert biztosításával, c) 24 önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m építménymagassággal és magas tetővel, d) 25 egyéb építmények esetén legfeljebb 7,5 m magassággal és magas tetővel telepíthető. (6) Egy-egy telken újonnan kialakítható tanyaudvar területe (lakóépület, gazdasági építmények és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület) a) nem lehet nagyobb mint 6000 m 2 b) utólag sem alakítható át önálló telekké, ha a megosztás következtében újonnan kialakuló telek a - legfeljebb 3%-os - beépítettség előírásainak nem felel meg, c) nem lehet nagyobb, mint a telek 50%-a. (7) Egy telken csak egy tanyaudvar alakítható ki. (8) A területen hulladékudvar kialakítható. 31. Mezőgazdasági nagy tanyás zóna (Má1) 26 (1) A területbe a jellemzően nagy tanyás jellegű területek tartoznak. (2) A területre eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők alapellátását szolgáló, továbbá a jelen rendelet 33. -ában felsorolt építmények helyezhetők el. (3) A telken építményt - gazdasági építményt, lakóépületet egyaránt - elhelyezni csak m 2 -t meghaladó telekterület esetén szabad. (4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények esetében a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a építhető be, de ez esetben is csak részletes szabályozási terv alapján haladhatja meg a beépített terület az 500 m 2 -t. (5) A telken elhelyezhető építmény a) szabadon állóan, b) legalább 5,0 m előkert biztosításával, c) 27 önálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m építménymagassággal és magas tetővel, d) 28 egyéb építmények esetén legfeljebb 7,5 m építménymagassággal és magas tetővel telepíthető. (6) Egy-egy telken újonnan kialakítható tanyaudvar területe (lakóépület, gazdasági építmények és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület a) nem lehet nagyobb, mint 6000 m 2, b) utólag sem alakítható át önálló telekké. (7) Egy telken csak egy tanyaudvar alakítható ki. (8) A területen hulladékudvar kialakítható. 32. Korlátozott használatú mezőgazdasági zóna (Mko ) (1) A területbe a nem beépíthető mezőgazdasági területek tartoznak. (2) 29 A területen a teleknagyságtól függetlenül az OTÉK 32. -ában és a 33. -ban felsoroltakat és 3,5 m gerincmagasságot meg nem haladó növényházat (üvegházat), fóliasátrat kivéve építmények nem helyezhetők el. 2 4 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 12. -a, hatályos XII. 15-től. 2 5 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 12. -a, hatályos XII. 15-től. 2 6 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 13. -a, hatályos XII. 15-től. 2 7 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 13. -a, hatályos XII. 15-től. 2 8 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 13. -a, hatályos XII. 15-től. 2 9 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 14. -a, hatályos XII. 15-től.

10 -12- (3) A területre eső telkeken a dűlőutakkal határos telekhatárok mentén termőhelyi adottságoknak megfelelő fásítást (növény-védelmet nem igénylő, egysoros haszon, ill. díszfák, fafajoktól függően 5-10 m-enként ültetve) kell - a jelen rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül - megvalósítani az önkormányzat által elkészített zöldövezeti terv alapján. (4) A zónába eső m²-t meghaladó birtoktesteken 1%-os beépítettséggel a rideg állattartáshoz kapcsolódó építmények juhhodály, szárnyék, fedett szénatároló, víztározó, trágyatároló stb. elhelyezhetők. A gazdasági épületen belül az állatgondozók számára szükséges szociális és állategészségügyi helyiségek kialakíthatók. Az épületeket tájba illő kialakítással és anyagokkal, maximum 4,5 m-es építménymagassággal lehet megvalósítani. Az egyes épületek bruttó beépített területe nem haladhatja meg a 200 m²-t. (5) 30 Az övezetben a gyep (rét, legelő), a nádas, a mocsár, a vízállásos ingatlan-nyilvántartási besorolású telkek művelési ága nem változtatható meg. 33. (1) Valamennyi mezőgazdasági és erdőzónában kialakítható szénhidrogén kitermeléshez szükséges telek, ill. valamennyi mezőgazdasági zónában kialakítható gyorsforgalmi út építéséhez anyagnyerő bányatelek, ha annak területe nem haladja meg a m 2 -t. A m 2 -t meghaladó telkek csak különleges bányászati zónában(18. ) alakíthatók ki. (2) A nyersanyag-kitermeléshez kialakított telkeken a) csak a bányászattal kapcsolatos üzemi építmények helyezhetők el, b) az építmények által elfoglalt terület a telekterület 5%-át, és az épület(ek) építménymagassága - a fúróberendezések építményét kivéve - a 7,5 m-t nem haladhatja meg. (3) A felhagyott szénhidrogén kitermelés ill. anyagnyerő telkén a bányászatot felváltó területhasználat és építés csak a zóna egészére kiterjedő táj-rehabilitációs és tájrendezési terv alapján -a bányaengedély jogosultjának a rekultivációra vonatkozó kötelezettsége szerintvégrehajtott rehabilitáció után engedélyezhető. (4) 31 A kiskertes zónát kivéve valamennyi mezőgazdasági zónában kialakíthatók az OTÉK 29. (5)- (8) bekezdése alapján birtokközpontok (1) 33 Valamennyi mezőgazdasági és erdőzónában a meglévő tanyaépületek, ill. idegenforgalmi célokat szolgáló épületek - függetlenül a teleknagyságtól - átalakíthatók, korszerűsíthetők, felújíthatók, ill. a 11/1999.(III. 19.) Kgy. rendelet (SZÉSZ) hatálybalépését követően (1999.július 01-től) csak egy alkalommal, legfeljebb 40 m 2 -rel bővíthetők. Az épületek bruttó beépített területe összességében azonban így sem haladhatja meg a 180 m²-t. A kivett terület nagysága bővítés esetén sem növelhető. (2) Valamennyi mezőgazdasági zónában részletesebb szabályozási terv alapján telepíthető szélerőmű, ill. szélerőmű-park, ha a telepítést környezeti és örökségvédelmi hatásvizsgálat igazolta. A részletesebb szabályozási tervben kell meghatározni a beépítettség mértékét és az építménymagasságot. A beépítettség mértéke azonban nem érheti el a 10%-ot. VÍZGAZDÁLKODÁSI ZÓNA (VG) 35. (1) A területbe - a folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások), medre és parti sávja, - a természetes (holtágak), mesterséges tavak és tározók medrei, továbbá a folyóvizek vízügyi célokra hasznosított elhagyott medrei, állóvizek medre és parti sávja, 3 0 Kiegészítette az 51/2006. (XII. 08.) Kgy. rendelet 2. -a, hatályos I. 01-től. 3 1 Kiegészítette a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 15. -a, hatályos XII. 15-től. 3 2 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 16. -a, hatályos XII. 15-től. 3 3 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos XII. 15-től.

11 a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, - a vízbeszerzési területek, és védő területeik, - a védvonalak területei, hullámterek, vízjárta valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek tartoznak. (2) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. (3) A területen elhelyezhető építmény által elfoglalt terület a telekterület 0,1%-át, és az építmény magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg. (4) 34 Hullámtérben az építmény előírt magasságát a mértékadó árvízszinttől kell számítani, de ez esetben sem érheti el a magasság a terepszinttől mért 6,0 m-t. b) Építési zónák Építési zónákra vonatkozó általános előírások 36. (1) 35 Az építési zóna előírásokhoz tartozó 1-3. sz. táblázatot a 30. sz. melléklet tartalmazza. Sajátos előírások az 1-3. sz. táblázatban megadott számszerű előírásokat bővíthetik, ill. módosíthatják. (2) 36 A szabályozási tervlapon jelölt, csak részletesebb szabályozási terv (RSZTK) alapján beépíthető tömbbelsőkkel érintett telkeken a zóna előírásokat a jelölt tömbbelsőkre eső telekrészek figyelmen kívül hagyásával kell alkalmazni. A 40,0 m-t nem meghaladó mélységű telkeken melléképület a hátsókert területén, a tervezett hátsó telekhatáron is elhelyezhető. (3) A lakó- és üdülőtelkek terepszint alatti építményeinek alapterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított értéknek legfeljebb kétszerese lehet. (4) Az egyes építési zónákban az egyedi telek beépítésének előírt mértéke (beépítési %) a) lakóépület elhelyezése esetén 75%-nál, b) üdülőépület elhelyezése esetében szabadonálló és oldalhatáron álló beépítésnél 20%-nál, zártsorú beépítésnél 50%-nál több nem lehet, függetlenül attól, hogy az építési zóna előírás ennél többet megenged. A beépítettség mértéke azonban nem haladhatja meg a zónákra előírt értéket. (5) 37 A megengedett beépítettség mértéke és az előírt zöldterületi fedettség összesített értéke az 1-8 kódszám esetén állandó, azaz 85% (6) 38 A többszintes növényállomány telepítésével a legkisebb zöldfelület követelmény értéke csökkenthető az OTÉK 25. -a alapján. Ez esetben a használatba vételi engedély csak a telepítést követően adható ki. Közlekedési felület (parkoló, út) gyepes burkolata nem vehető figyelembe a zöldfelületi követelmények teljesítése során. (7) 39 Az egyes zónákban előírt legnagyobb építmény magasság - részletesebb szabályozási terv ettől eltérő előírásának hiányában - az épület egyik homlokzatánál sem léphető túl. (8) 40 a) Az építési telken elhelyezendő építmény bármely része, ill. hirdető berendezése az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett közterület fölé legfeljebb 1,5 m-re és a közterület szabályozási szélességének legfeljebb 1/20 mértékéig nyúlhat be, ha a benyúlás a közterületen lévő növényzetet nem károsítja és ha szabályozási terv másként nem intézkedik. 3,0 m magasság alatti benyúlás esetén az OTÉK 40. (1) bek. a), b) pontjainak előírásait kell alkalmazni. 3 4 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 17. -a, hatályos XII. 15-től. 3 5 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 3. -a, hatályos XI. 01-től. 3 6 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 18. -a, hatályos XII. 15-től. 3 7 Kiegészítette az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 6. -a, hatályos XII. 15-től. 3 8 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 6. -a, hatályos XII. 15-től. 3 9 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 6. -a, hatályos XII. 15-től. 4 0 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 18. -a, hatályos XII. 15-től.

12 -14- b) A közterület fölé nyúló építményrész az építmény közterületi homlokzathosszának legfeljebb 3/5 részét foglalhatja el. c) Közterület fölé nyúló építménykiugrás legalább 14 m közterületi szabályozási szélesség esetén engedélyezhető. d) 41 Az a) - c) pontok alatti előírások a legfeljebb 60 cm kilógású ereszpárkányra nem vonatkoznak. e) 42 (9) 43 a) A gazdasági reklám és a szabadtéri reklámhordozó fogalmát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény előírása szerint kell alkalmazni. b) Közterületről látható épülethomlokzaton, építményfelületen és közterületről látható magánterületen (pl. előkertben) alkalmazott mindenfajta új reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési-, vagy reklámcélú építmény, cégér, cégfelirat és üzlet megnevezés létesítése, festése, felszerelése a saját telephelyen végzett saját tevékenység 1 db 1 m 2 -es felületnagyságot nem meghaladó reklámozását kivéve nem engedélyezett. A meglévő, építési engedéllyel rendelkező reklámberendezések átalakíthatók, felújíthatók, de nem bővíthetők. Az 1000 m 2 -nél nagyobb összes nettó szintterületű építménynél telken belül a közterületről látható mindenfajta reklám, hirdetés létesítését, festését, felszerelését a hatályos jogszabályban előírt tervtanáccsal véleményeztetni kell. c) Közterületen a 2 m 2 -t meghaladó reklám-, cég-, címtáblát vagy fényreklámot, hirdetési-, vagy reklámcélú építményt, cégért, cégfeliratot és üzlet megnevezést csak Szeged MJV Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásával, az érintett közút kezelőjének hozzájárulásával és a közterületre készült reklám szabályozás zóna tervlapja alapján lehet elhelyezni. A reklám szabályozás zóna tervlapja a SZÉSZ 35. számú mellékletét képezi. d) Közterületen a 2 m 2 -t nem meghaladó reklám-, cég-, címtáblát vagy fényreklámot, hirdetési-, vagy reklámcélú építményt, cégért, cégfeliratot és üzlet megnevezést csak Szeged MJV Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásával lehet elhelyezni. Azon közterületek (bevezető utak, körutak, stb.) esetében, amelyet A reklám szabályozás zóna tervlapja ábrázol és ahol a Szegedi Városkép Kft. által telepített egységes információs táblák találhatók, a 2 m 2 -t nem meghaladó reklám csak az információs táblákon helyezhető el. Szeged város azon területein, melyekre közterület rendezési terv készül (5. sz. főút bevezető szakasz), ott a reklámhordozók telepítésénél a tervben meghatározottak szerint kell eljárni. (10) 44 Az előkert mérete az Önkormányzati Tervtanács (a továbbiakban ÖTt) állásfoglalásának ismeretében kivételesen módosítható, ha azt jelentős értékű növényállomány védelme vagy egyéb műszaki körülmény indokolja. (11) 45 A nem közterületen elhelyezett transzformátorállomások esetében a telek beépítettségének számításánál csak a transzformátorállomás 20 m 2 -t meghaladó beépített területét kell figyelembe venni, de a transzformátorállomás által elfoglalt teljes terület beszámításával adódó beépítés mértéke nem lépheti túl az OTÉK 25. előírásait. (12) 46 A nem közterületen elhelyezett transzformátorállomások telepítése építési helyen kívül csak az Önkormányzati Tervtanács egyetértő állásfoglalása alapján engedélyezhető. (13) 47 Az 1, 2 karakterű építési övezet saroktelkeinek beépítésénél a településképi hangsúly megteremtése érdekében - az övezetre előírt megengedett építménymagasság legfeljebb 0,5 m- rel akkor növelhető, ha ez nem jár együtt a nettó szintterület növekedésével és a tervezett megoldást az Önkormányzati Tervtanács véleményezte. 4 1 Kiegészítette az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 6. -a, hatályos XII. 15-től. 4 2 Hatályon kívül helyezte az 1/2007. (II. 23.) Kgy. rendelet 1. -a, hatályos II. 23-tól. 4 3 Módosította a 41/2008. (XII.17.) Kgy. rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos II. 01-től. 4 4 Módosította a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos II. 01-től. 4 5 Módosította a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos II. 01-től. 4 6 Módosította a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos II. 01-től. 4 7 Kiegészítette a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 3. -a, hatályos XI. 01-től.

13 -15- (14) 48 Amennyiben egy telek több építési zónába, vagy zónába tartozik, úgy a zónaelőírásokat az adott telekrészenként kell alkalmazni. Ebben az esetben a telekrészeket telekalakítás nélkül is önálló telekként kell kezelni. 37. (1) Az 1-3-as karakterű építési zónákba eső telkeken 49 a) 50 zártsorú beépítési mód esetén az épület mélysége a telek utcavonalára merőlegesen mért 14,00 méternél nagyobb nem lehet. Ez a korlátozás nem vonatkozik az épületnek a telek beépítettségébe be nem számító terepszint alatti építményrészére. b) 51 az épület mélységén túl az épülettel összefüggő középszárny megépítése az épület megengedett maximális mélység-vonalának a telek két oldalhatárát metsző pontjaitól a telek belső része felé húzott szögfelező vonalakon belül lehetséges. Az építmény közterület vagy telekbelső fölé benyúló építményrésze az építmény vagy kerületének meghosszabbított vonala ingatlan oldalhatárát metsző pontjából húzott szögfelező vonalakon belül lehet. c) 52 a második önálló nem melléképület építése valamint meglévő bővítése csak akkor engedélyezhető, ha az építési vonalon álló meglévő vagy tervezett épület építménymagassága egyidejűleg eléri legalább a zónára előírt alsó értéket. d) 53 zártsorú beépítési mód esetén, ha részletesebb szabályozási terv vagy sajátos előírás másként nem rendelkezik, a telek belső részén- nem az építési vonalon álló további főépülettervezett épület(ek) telepítésének feltételeit és követelményeit elvi engedélyezési eljárás során kell tisztázni. (2) 54 A 3-as, 4-es karakterű építési zónákban, ha az építési helyen az épület nem zártsorúan helyezkedik el, akkor az épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza - ha részletesebb szabályozási terv eltérően nem rendelkezik - legfeljebb 30 m lehet. Saroktelek esetén azt, hogy a vetületi hosszra vonatkozó előírást melyik utca felől kell figyelembe venni, részletesebb szabályozási terv, illetőleg ennek hiányában a kialakult állapot határozza meg. A meghatározott vetületi méreteken túl erkély sem nyúlhat. (3) 55 Az építési engedélykérelemhez benyújtott terveken ábrázolni kell a meglévő utcai fasorokat és zöldfelületeket, lombkorona nagyság feltüntetésével. Az építési engedélykérelemhez benyújtandó elrendezési terven ábrázolni kell a tervezett építmény használatával kapcsolatos tervezett közterületi változásokat, fakivágást. Fa kivágása csak fakivágási engedély alapján végezhető. (4) Az karakterű építési zónákban az építési engedély kérelméhez - a tervezett építmény környezeti illeszkedésének igazolásához - a szomszédos épületek, a környező utcaszakaszok fotóját csatolni kell. (Közbenső utcaszakaszon 2-2 szomszédos ingatlanra, saroktelek esetében 3-3 szomszédos ingatlanra kiterjedően.) (5) 56 A nem kialakult (1-es) szabályozási kategóriába sorolt építési zónában- zártsorú beépítés esténaz épület utcai építménymagasságát utcaképi vizsgálat alapján kell meghatározni, ha a meglévő szomszédos épület(ek) építménymagassága meghaladja a zónára megállapított értéket. A magasságkülönbség áthidalásának módját és feltételeit elvi engedélyezési eljárás során kell meghatározni, az ÖTt állásfoglalásának ismeretében. (6) 57 Épület tetőterében (1-es belvárosi) karakterű építési zónába eső meglévő épületeket kivéve egy önálló építményszint létesíthető. Több építményszint létesítésének feltételeit és követelményeit előzetesen elvi építési engedélyezési eljárás során kell tisztázni és 4 8 Kiegészítette a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet 3. (2) bekezdése, hatályos II. 01-től. 4 9 Kiegészítette az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 0 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 1 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 4. -a, hatályos XI. 01-től. 5 2 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 3 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 4 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 19. -a, hatályos XII. 15-től. 5 5 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 6 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 7 Módosította a 8/2005. (II. 28.) Kgy. rendelet 2. -a, hatályos II. 28-tól.

14 -16- meghatározni. (7) 58 Ha az építési telek gazdasági övezetbe tartozik, a zöldfelületi fedettség követelmény értéke 5%- kal csökkenthető. A zöldfelület azonban- egyszintes növényállomány telepítése esetén- nem lehet kevesebb az OTÉK 25. -ban előírt alsó értéknél. (8) 59 A zöldterületi fedettség 60%-át fásítással kell megvalósítani azokon a telkeken, melyek építési övezet kódjelében a beépítettség ( ) jellel megkülönböztetett. (9) 60 Többlakásos lakóépületek esetében a homlokzati nyílások, nyílászárók osztásrendjének megváltoztatása csak az egész homlokzatra kiterjedően hajtható végre. Egyedi csere esetén a nyílásméretekkel és a nyílászárók osztásával igazodni kell a homlokzat egészénél kialakult nyílásméretekhez és osztásrendhez. 38. (1) 61 Az I. rendű közterületről kisgarázs közvetlenül nem, gépkocsi behajtó egy nyitható. A II. rendű közterületről legfeljebb egy kisgarázs vagy gépkocsi behajtó nyitható. Az utóbbi előírástól az Önkormányzati Tervtanács véleményével akkor lehet eltérni, ha előzetes vizsgálattal igazolják, hogy a közterületi gépkocsi bejárók létesítése érdekében nem csökken a zöldterület és a sorfák, illetve a növényzet telepítését az építéssel egyidejűleg elvégzik. (2) 62 Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság meghatározásakor a közvetlen természetes megvilágítás feltételeinek teljesülnie kell. Kialakult állapot esetén az építmények közötti legkisebb telepítési távolság 4,0 m-ig csökkenthető az I-III. tűzállósági fokozatú D-E tűzveszélyességi osztályba sorolt építményeknél, ha az egymást átfedő, szemben fekvő homlokzatok magassága 5,0 m-nél nem nagyobb és a nyílások legalább az egyik homlokzaton az OTÉK 37. (4) bekezdése szerinti méreteknél nem nagyobbak. (3) Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, az építési telken kialakítandó oldal- és hátsókert legkisebb szélességét, ill. mélységét az OTÉK 35., 36. -ai előírásainak megfelelően kell meghatározni. (4) 63 Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, és a szükséges védőtávolságok is megtarthatók, kialakult telekhasználat és beépítés esetén valamennyi melléképület és melléképítmény a szomszédos telekkel közös határvonalon (a hátsó kert területén) is elhelyezhető. (5) 64 Közcélú parkoló létesítésére kijelölt ingatlanon a gépjárműtároló funkción kívüli egyéb önálló rendeltetési egység(ek) járműveinek elhelyezését is telken belül kell megoldani az OTÉK a és a 4. sz. melléklete alapján számított mértékben a közcélú parkolószámon felül. (6) Melléképületek legfeljebb 3,5 m építménymagassággal, a főépülethez igazodó tetőformával és magas- tető esetén legfeljebb 5,0 m gerincmagassággal épülhetnek. (7) 65 Gazdasági és lakó rendeltetési zóna közös határán a gazdasági zóna területén 1,8-2,5 m magas tömör kerítés létesítendő, a gazdasági zónába sorolt telek tulajdonosának kötelezettségeként. A kötelezettség teljesítése a használatbavételi engedély feltétele. 5 8 Kiegészítette az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 5 9 Kiegészítette az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 6 0 Kiegészítette az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XII. 15-től. 6 1 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos XI. 01-től. 6 2 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos XI. 01-től. 6 3 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 20. -a, hatályos XII. 15-től. 6 4 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos XI. 01-től. 6 5 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos XI. 01-től.

15 -17- Az egyes építési zónák részletes előírásai 39. (1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén - 1-es (belvárosi) - 2-es (polgárvárosi) - 3-as (kisvárosi) - 4-es (kertvárosi) - 5-ös (egyéb) karakterű építési zónákat határol le. (2) Építési zónákat csak beépítésre szánt területen szabad kijelölni. 40. (1) A 39. (1) bekezdésben felsorolt zónákon belül kijelölt még nem, vagy jellemzően nem beépített vagy átalakításra szánt nem kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban nem kialakult) területeken az építési telkek kialakításának szabályait, a beépítési módot, az építménymagasságot, a zöldfelületek mértékét a zóna tervek által megjelölt zónák előírásait az sz. táblázat határozza meg. (2) 66 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének mindenkor hatályos, az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről és a véleményezésre benyújtandó tervek köréről szóló rendeletben meghatározott témakörökben építési engedélyek kiadásakor az Önkormányzati Tervtanács állásfoglalását figyelembe kell venni. (3) 67 Ha a telek jelenlegi jellemzői az (1) bekezdésben rögzített építési előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, ill. telekalakítást végezni. a) 68 Ha a telek jelenlegi beépítése, illetve az építmény kialakítása és egyéb e rendeletben szabályozott műszaki paraméterei nem felelnek meg az építési előírásoknak, a meglévő épület felújítható de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtér-beépítést, mely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető. Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés szerinti előírásokat kell alkalmazni. b) Ha a telek jelenlegi telekméretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, a telekméretek - a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve tovább nem csökkenthetők, és a telek beépíthető, ha a vonatkozó egyéb országos és építési előírások betarthatók. c) 69 Ha a telek jelenlegi épület elhelyezése valamint a telek közterület felől kialakult építési vonala nem felel meg az építési előírásoknak és az előírás szerinti beépítési mód nem érvényesíthető, attól eltérő beépítési mód is alkalmazható, ha az a kialakult állapothoz illeszkedik és a telekre vonatkozó egyéb építési előírások megtarthatók. d) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban előírt értéket, a meglévő építmények csak úgy bővíthetők, ha azok magassága nem növekszik, és a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betarthatók. Ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építmény magassági előírásokat kell érvényesíteni. e) Ha a telken a meglévő épület elhelyezkedése nem felel meg az előkertre vonatkozó előírásoknak, az épület bővítésekor az építési hatóság engedélyezheti a meglévő előkerti állapot fenntartását. 6 6 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 9. -a, hatályos XII. 15-től. 6 7 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 21. -a, hatályos XII. 15-től. 6 8 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 9. -a, hatályos XII. 15-től. 6 9 Módosította a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet 4. -a, hatályos II. 01-től.

16 (1) Az építési zónákon belül kijelölt, már kialakult és átalakításra nem szánt kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban kialakult) területeken: a) 70 a beépítési módot, az előkert szükségességét és mértékét, az építési hely területét, a hátsókert mértékét és a telek beépítésének feltételeit részletesebb szabályozási terv hiányában a szomszédos telkeken kialakult adottságok és az egyéb országos érvényű előírások megtartásával az 1/A sz. táblázatban rögzített keretek között kell meghatározni, hogy illeszkedjenek a kialakult beépítési módhoz; b) 71 a legkisebb telekterületet, amely még beépíthető, az adottságok függvényében, az országos előírások megtartásával kell meghatározni az 1. sz. táblázat keretei között. c) 72 saroktelek esetén telekalakításnál az 1. sz. táblázat szerinti minimális telekterületet kell betartani, a telekmélység és szélesség azonban az Önkormányzati Tervtanács véleménye alapján lehet eltérő. 1-es (belvárosi) KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ZÓNÁK 42. (1) A zónába a jellemzően 1. (belvárosi) karakterű területek tartoznak. (2) A zónák területén a) 73 újonnan az utcavonalon legalább 6,0 m és legfeljebb 20,0 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem közterület felől építendő földszintesnél ill. 3,5 m építménymagasságnál magasabb további főépület csak szabadon állóan helyezhető el, és építménymagassága a telekre előírt alsó értéket, ill. a 6,0 m-t nem haladhatja meg. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg a közterület felőli épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A közterület felől zártsorú beépítésű telkek esetében a tervezett második és további szabadonálló épületnél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. b) az építményeket zártsorú, kialakult területen ezen kívül szabadonálló és körülépített udvaros, kivételesen vegyes (telepszerű) beépítési módhoz tartozó építési helyen belül szabad elhelyezni c) 74 ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, - nem kialakult területbe sorolt építési telkeken előkert újonnan nem létesíthető, a közterület felőli tervezett építmény utcára néző homlokvonala csak a szabályozási vonalon helyezhető el; - kialakult területekbe sorolt építési telkeken az előkert létesítésének szabályait a 41. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. d) 75 a közterületi homlokvonalon álló tervezett építmény utcára néző, szállásjellegű helyiségeinek padlószint-magassága ha a sajátos előírás másként nem rendelkezik - legalább 3 m legyen és a földszint utca felőli oldalán újonnan csak közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el. e) A jelen rendelet szempontjából az építmény utcai homlokvonala akkor helyezkedik el az utcai telekhatáron, ha az utcai homlokvonal legalább 2/3 hossza érintkezik az utcai telekhatárral. 7 0 Módosította az 51/2006. (XII. 08.) Kgy. rendelet 4. -a, hatályos I. 01-től. 7 1 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 10. -a, hatályos XII. 15-től. 7 2 Kiegészítette a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 6. -a, hatályos XI. 01-től. 7 3 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XI. 01-től. 7 4 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 11. -a, hatályos XII. 15-től. 7 5 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 11. -a, hatályos XII. 15-től.

17 -19- (3) A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség kiépülése. (4) A telek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a telek legkisebb méreteit az sz. táblázat tartalmazza. (5) 76 Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül nem helyezhetők el: önálló hulladéktartály-tároló, háztartási célú kemence, húsfüstölő, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyagtároló, szélkerék. 2-es (polgárvárosi) KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ZÓNÁK 43. (1) A zónákba a jellemzően 2. (polgárvárosi) karakterű területek tartoznak. (2) A zónák területén a) 77 újonnan az utcavonalon legalább 4,5 m és legfeljebb 12,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem közterület felől építendő földszintesnél ill. 3,5 m építménymagasságnál magasabb további főépület csak szabadonállóan helyezhető el, és építménymagassága a zónára előírt alsó értéket, ill. a 6,0 m-t nem haladhatja meg. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg az utcavonalra néző épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A közterület felől zártsorú beépítésű telkek esetében a tervezett második és további szabadonálló épületnél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. b) 78 zártsorú, a környezeti adottságok által indokolt esetben kivételesen szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül telepített építmények állhatnak, az utcavonalon magas tetős, az utcavonallal párhuzamos tetőgerinccel; c) a b) alattiak szerint telepített építmények esetén utcavonalon tömör téglakerítés létesítendő (gépkocsi-behajtó és személybejárat biztosításával). d) ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik, - nem kialakult területekbe sorolt telkeken előkert újonnan nem létesíthető, - kialakult területekbe sorolt telkeken az előkert létesítésének szabályait a 41. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. e) 79 (3) A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség kiépülése. (4) A telkek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a telek legkisebb méreteit az sz. táblázat tartalmazza. (5) 80 Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül nem helyezhető el: önálló hulladéktartály-tároló, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyagtároló, szélkerék. 7 6 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 11. -a, hatályos XII. 15-től. 7 7 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XI. 01-től. 7 8 Módosította a 41/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet 5. -a, hatályos II. 01-től. 7 9 Hatályon kívül helyezte a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 24. -a, hatályát veszti XII. 15-től. 8 0 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 12. -a, hatályos XII. 15-től.

18 -20-3-as (kisvárosi) KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ZÓNÁK 44. (1) A zónákba jellemzően a 3. (kisvárosi) karakterű területek tartoznak. (2) A zónák területén a) 81 újonnan az utcavonalon legalább 3,5 m és legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. A nem közterület felől építendő további főépület építménymagassága legfeljebb az előírt alsó érték, ill. 4,5 m lehet. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg a közterület felőli épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A közterület felől zártsorú beépítésű telkek esetében a tervezett második és további szabadonálló épületnél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. b) magas tetős, zártsorú, vagy oldalhatáros - kivételesen szabadonálló - beépítési módhoz tartozó, építési helyen belül telepített építmények helyezhetők el; c) ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik - nem kialakult területek építési telkein előkert újonnan nem létesíthető, - kialakult területek építési telkein az előkert létesítésének szabályait a 41. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. d) A jelen rendelet szempontjából az építmény utcai homlokvonala akkor helyezkedik el az utcai telekhatáron, ha az utcai homlokvonal legalább 2/3 hossza érintkezik az utcai telekhatárral. Beépítésre nem kerülő telekrész utcavonalán tömör téglakerítés létesítendő (gépkocsi behajtó és személybejárat biztosításával). (3) A telek beépítésének feltétele a részleges közművesítettség kiépülése. (4) A telek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a telek legkisebb méreteit az 1-3. sz. táblázat tartalmazza. (5) 82 Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül nem helyezhető el: háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, állatkifutó, trágyatároló, siló, ömlesztett anyagtároló, szélkerék - kivéve, ha az állatok tartásáról szóló hatályos helyi Kgy. rendelet másként nem rendelkezik. 4-es (kertvárosi) KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ZÓNÁK 45. (1) A zónákba jellemzően a 4. (kertvárosi) karakterű területek tartoznak. (2) A zónák területén a) 83 újonnan az előkert építési határvonalán legalább 3,5 m és legfeljebb 6,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. További főépület mindaddig nem engedélyezhető, míg a közterület felől elhelyezett épület magassága az építési zónára előírt alsó értéket nem éri el. A nem közterület felől építendő további főépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. A további épületek térfogata egyenként nem haladhatja meg a közterület felőli épület térfogatát. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési zónában előírt legkisebb telekterületnek. A tervezett második és további szabadonálló épületnél az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. 8 1 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 7. -a, hatályos XI. 01-től. 8 2 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 13. -a, hatályos XII. 15-től. 8 3 Módosította és kiegészítette a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 8. -a, hatályos XI. 01-től.

19 -21- b) szabadonálló, ikres, oldalhatáron álló, kivételesen zártsorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül telepített építmények helyezhetők el, c) az építményeket ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik - nem kialakult területbe sorolt építési telkein 5,0 m előkert meghagyásával kell telepíteni, - kialakult területek építési telkein az előkert létesítésének szabályait a 41. (1) bekezdés a) pontja határozza meg. d) 84 az előkerttel érintkező ikres, oldalhatáron álló, kivételesen zártsorú beépítési módhoz tartozó építési hely határa egyben kötelező építési vonal. e) 85 építési helyen belül épületet elhelyezni, az előkert mérettől eltérni az Önkormányzati Tervtanács véleményével lehet, ennek feltétele az előkert kötelező fásítása. (3) 86 A kivételesen zártsorú építési helyen belül zártsorúan épített épület csak a közterület felőli építési vonalon helyezhető el. A zártsorúan telepített épület elhelyezhetőségét a szomszédos telkekre is kiterjedő vizsgálattal kell igazolni. (4) A telek beépítésének feltétele legalább a részleges közművesítettség kiépülése. (5) A telek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a telek legkisebb méreteit az 1-3. sz. táblázat tartalmazza. (6) 87 Közterület határán csak áttört kerítés létesíthető, kivéve a kialakult szabályozási kategóriába tartozó területeket, ahol az adottságok figyelembevételével ettől eltérő megoldás is engedélyezhető. (7) 88 Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül nem helyezhető el: állatkifutó, trágyatároló, siló, ömlesztett anyagtároló - kivéve, ha az állatok tartásáról szóló hatályos helyi Kgy. rendelet másként nem rendelkezik. 5-ös (egyéb) KARAKTERŰ ÉPÍTÉSI ZÓNÁK 46. (1) A zónákba az előzőekbe nem besorolható - általában telepszerűen beépített, ill. beépülő legalább 1100 m 2 teleknagyságú telkeket magába foglaló területek - tartoznak. (2) A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség kiépülése. (3) A zónák területén építési telket kialakítani, azokon új építményt elhelyezni az 1-3. sz. táblázat alapján szabad azzal az eltéréssel, hogy építménymagassági előírásnál csak a felső értéket kell alkalmazni. A táblázat előírásait lakótelepek esetén a szabályozási tervlapon lehatárolt telektömbökre kell értelmezni, mely telektömbbe a lakóépületekhez használat szempontjából tartozó közkertek és parkoló felületek tartoznak. (4) 89 A zónákba eső lakótelepeken úszótelek határait túllépő építést, illetve a szintterület növelését, új telek kialakítását engedélyezni csak részletes szabályozási terv alapján szabad. (5) 90 A zónák területén a 4000 m 2 -t meghaladó telkeken (meglévő lakótelepi telektömböket kivéve) az egységes megjelenés biztosítása érdekében új építmény(ek) építését, meglévő épületek térfogatának növelésével járó bővítést engedélyezni csak az előzetes elvi építési engedélyhez mellékelt beépítési terv alapján szabad (6) 91 Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül nem helyezhetők el: háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, állatkifutó, trágyatároló, siló, ömlesztett anyagtároló, szélkerék. 8 4 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 9. -a, hatályos XI. 01-től. 8 5 Kiegészítette a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 9. -a, hatályos XI. 01-től. 8 6 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 14. -a, hatályos XII. 15-től. 8 7 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 14. -a, hatályos XII. 15-től. 8 8 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 14. -a, hatályos XII. 15-től. 8 9 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 15. -a, hatályos XII. 15-től. 9 0 Módosította a 30/2007. (IX. 19.) Kgy. rendelet 10. -a, hatályos XI. 01-től. 9 1 Módosította az 53/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet 15. -a, hatályos XII. 15-től.

20 -22- c) 92 Környezetvédelmi zónák 47. (1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén az alábbi környezetvédelmi zónákat jelöli: - a zaj elleni védelmi - a levegőtisztaság-védelmi zónák. (2) A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet 2/1. melléklete a területek szennyeződés érzékenység szerinti besorolását tartalmazza, melyet a jóváhagyásra kerülő új, vagy módosított településrendezési tervekben fel kell tüntetni. ZAJ ELLENI VÉDELEM ZÓNÁI 48. (1) A város igazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek által kibocsátott zajterhelés mértéke nem haladja meg a telek határán a jelen rendelettel előírt környezetvédelmi zónákra vonatkozó határértékeket. (2) A zóna előírások megtartásáról az építési engedély kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell. (3) A zaj elleni védelmi zónák körébe a következők tartoznak: a) az érzékeny b) az átlagos érzékenységű I. c) az átlagos érzékenységű II. d) a nem érzékeny e) a zajvédelmi szempontból egyéb zónák. (4) A (3) bekezdés a) - e) pontjaiban megjelölt zónákban az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj megengedett A- hangnyomás szintjei: Megengedett egyenértékű A-hangnyomás-szint Zóna neve L aeq, db nappal 6-22 óráig éjjel 22-6 óráig Érzékeny Átlagos érzékenységű I Átlagos érzékenységű II nem érzékeny zajvédelmi szempontból egyéb zónába eső (5) 93 A (3) bekezdés a)-e) pontjaiban megjelölt zónákban az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A- hangnyomás szintjei: Megengedett egyenértékű A-hangnyomás-szint Zóna neve L aeq, db nappal 6-22 óráig éjjel 22-6 óráig Érzékeny Átlagos érzékenységű I Átlagos érzékenységű II Nem érzékeny Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 28. -a, hatályos XII. 15-től. 9 3 Módosította a 62/2004. (XII. 7.) Kgy. rendelet 29. -a, hatályos XII. 15-től.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben