38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet"

Átírás

1 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt területre. (2) Jelen előírások a mellékelt Szabályozási Tervvel és az FSZKT korrekciós lappal együtt érvényesek. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon foglaltaknak megfelelően szabad. A szabályozás elemei 2. (1) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni, és be kell tartani: a) az építési övezetet, övezet határait és azok jellemzőit, b) kötelező fasort. (2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a szabályozási terv módosításával lehetséges. (3) Az irányadó jelleggel jelölt és a 2. (1) bekezdésben fel nem sorolt elemek megváltoztatása a szabályozási terv módosítása nélkül, kétlépcsős engedélyezési eljárás keretében engedélyezhető. A szabályozási tervlapon parkolás céljára jelölt terület polgárjogi szerződésben foglaltak szerint használható fel, a szabályozási terv módosítása nélkül. (4) Az építési hely határát a kialakult telekhatárok alapján kell kijelölni, a jelen rendelet 5. (3) és 6. (3) bekezdésben előírt elő-, oldal-, hátsókert méretek betartása mellett.

2 2 RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK Területfelhasználás 3. (1) Az 1. (1) bekezdésben lehatárolt terület beépítésre szánt területre valamint beépítésre nem szánt területre tagolódik (2) A beépítésre szánt területek az FSZKT szerint az alábbi keretövezetekbe tartoznak: M és I A terület védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények, egyéb kereskedelmi, szolgáltató és ellátó építmények elhelyezésére szolgál. (3) A beépítésre nem szánt területek: - célzott területfelhasználási módú közlekedési célú közterületek: KL KT Sibrik Miklós út és Gyömrői út, - keretövezetbe nem sorolt közterületek: Újhegyi út, és Vaspálya utca. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Általános építési előírások 4. (1) A jelen rendeletben előírt elő -, oldal és hátsókerti építési határvonalak által körülhatárolt területrészen, azaz a keletkező építési helyen kívül eső épületen illetve épületrészen az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelt (1) bekezdése szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység kizárólag a jelenleg meglévő épülettömegen belül engedélyezhető. (2) A jelen rendeletben előírt maximális építménymagasságot meghaladó meglévő épületen, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység kizárólag a jelenleg meglévő épülettömegen belül lehetséges. Az M-X/ Z jelű építési övezetre meghatározott előírások 5. (1) A szabályozás paraméterei: A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölés: M - X/ Z Z 45% 2,4 m 2 / m 2 4,0-15,0 m 2000 m 2 25% a) a beépítés módja: jellemzően zártsorú (Z) beépítés ahol az építési helyet a telek be nem épített része veszi körül. b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 45%, c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 2,4 m 2 /m 2, d) minimális-maximális építménymagasság: 4,0-15 m, abban az esetben, ahol az építménymagasság maximuma az építési telken kialakult jelen rendelet 4. (2) bek. szerint kell eljárni.

3 3 e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 2000 m 2, a 42288/9 hrsz.-ú ingatlan esetében a telekméret kialakult, a meglévő lakófunkcióhoz rendelt telekalakítás esetében min. 600 m 2 -es telek alakítható ki. f) zöldfelület legkisebb mértéke: 25%, g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség, h) az ingatlanokon a kialakuló építési helyen belül több épület helyezhető el, i) Az építménymagasság maximuma önálló reklámhordozó, mobiltelefon-torony ill. speciális mérnöki létesítmény (pl. daru) esetében elérheti a 30,0 métert. (2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások: A területen elhelyezhető építmény fajták: a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények, b) kereskedelem építményei, c) kutatás, fejlesztés építményei, d) parkolóházak, e) amennyiben a keretövezet területén, illetve környezetében teljesülnek a keretövezetre vonatkozó határértékek, valamint az ipari funkció korábbi zavaró környezeti hatása, illetve a terület szennyezettsége megszűnt, önálló irodai épületek és intézményi épületek, bemutatótermek, szolgáltató épület, szálláshely-szolgáltató épület. (3) Előkert, oldalkert, hátsókert kialakítására vonatkozó előírások: Előkert kialakítása: a) a Gyömrői út felől min. 4,5 m, b) az Újhegyi utca felől 0,00 m, megengedett az előkert nélküli beépítés, c) a Vaspálya utca felől min. 5,0 m, d) a Sibrik Miklós út felől min. 5,0 m, e) egyéb esetekben az OTÉK 35. -ban meghatározottak alapján számítható. Oldalkert kialakítása: f) amennyiben m 2 -nél nagyobb telek kerül kialakításra az oldalkert mérete: min. 10,0 m, g) amennyiben m 2 -nél kisebb telek kerül kialakításra az oldalkert min. mérete az OTÉK 35. -ban meghatározottak alapján számítható. Hátsókert kialakítása: h) amennyiben m 2 -nél nagyobb telek kerül kialakításra a hátsókert mérete: min. 10,0 m i) amennyiben m 2 -nél kisebb telek kerül kialakításra a hátsókert mérete az OTÉK 35. -ban meghatározottak alapján számítható. (4) Az építési övezetben építési engedélyezési eljárást megelőzően, a telkek beépítésével kapcsolatos, az építészeti követelmények tisztázására is szolgáló, a Gyömrői úti beépítések esetében pedig településképi követelményeket is tisztázó elvi építési engedélyezési tervdokumentációt kell készíteni. (5) Az ingatlanok parkolási igényének biztosításánál jelen rendeletben foglaltakat, és a hatályos parkolóhely-építési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló Budapest Kőbányai Önkormányzati rendeletet is figyelembe kell venni. Ideiglenesen, a kialakult polgárjogi szerződésen alapuló jogtény szerint: az építési övezeten belül egyes ingatlanokon keletkező parkolószám, az építési övezeten belül kijelölt közös parkolási területen biztosítható.

4 4 (6) Az építési övezetben a telkek megközelítésére szolgáló magánutak alakíthatók ki. A magánutat min. 12,0 m telekszélességgel szükséges kialakítani. A szabályozási terven jelölt szakaszon a kialakult állapotra való tekintettel, a magánút szélessége 10,0 m is lehet. A magánutat közterület jelleggel kell kialakítani. (7) A 42288/7 hrsz-ú ingatlanon bármilyen építési-, telekalakítási engedély csak az ingatlan teljes területére készített beépítési terv alapján adható ki, melyet a főépítész, illetve (szak) bizottság véleményez. Az I-X/ Z jelű építési övezetre meghatározott előírások 6. (1) A szabályozás paraméterei: A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölés: I - X/ Z Z 45% 2,4 m 2 / m 2 4,0-15,0 m 2000 m 2 25% a) a beépítés módja: jellemzően zártsorú (Z) beépítés ahol az építési helyet a telek be nem épített része veszi körül. b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 45%, c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 2,4 m 2 /m 2, d) minimális-maximális építménymagasság: 4,0-15 m, e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 2000 m 2 f) zöldfelület legkisebb mértéke: 25%, g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség, h) az ingatlanokon a kialakuló építési helyen belül több épület helyezhető el, i) az építménymagasság maximuma önálló reklámhordozó, mobiltelefon-torony ill. speciális mérnöki létesítmény (pl. daru) esetében elérheti a 30,0 métert. (2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások: A területen elhelyezhető építmény fajták: a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények, b) kereskedelem építményei, c) kutatás, fejlesztés építményei, d) parkolóházak, e) amennyiben a keretövezet területén, illetve környezetében teljesülnek a keretövezetre vonatkozó határértékek, valamint az ipari funkció korábbi zavaró környezeti hatása, illetve a terület szennyezettsége megszűnt, önálló irodai épületek és intézményi épületek, bemutatótermek, szolgáltató épület, szálláshely-szolgáltató épület. (3) Előkert, oldalkert, hátsókert kialakítására vonatkozó előírások: Előkert kialakítása: a) a Gyömrői út felől min. 5,0 m, b) a hrsz.-ú ingatlan felől kialakult, illetve min. 5,0 m, c) egyéb esetekben az OTÉK 35. -ban meghatározottak alapján számítható. Oldalkert kialakítása: d) amennyiben m 2 -nél nagyobb telek kerül kialakításra az oldalkert mérete: min. 10,0 m, e) amennyiben m 2 -nél kisebb telek kerül kialakításra az oldalkert min. mérete az OTÉK 35. -ban meghatározottak alapján számítható. Hátsókert kialakítása:

5 5 f) amennyiben m 2 -nél nagyobb telek kerül kialakításra a hátsókert mérete: min. 10,0 m g) amennyiben m 2 -nél kisebb telek kerül kialakításra a hátsókert mérete az OTÉK 35. -ban meghatározottak alapján számítható. (4) Az építési övezetben építési engedélyezési eljárást megelőzően, a telkek beépítésével kapcsolatos, az építészeti követelmények tisztázására is szolgáló, a Gyömrői úti beépítések esetében pedig településképi követelményeket is tisztázó elvi építési engedélyezési tervdokumentációt kell készíteni. (5) Az ingatlanok parkolási igényének biztosításánál jelen rendeletben foglaltakat, és a hatályos parkolóhely-építési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló Budapest Kőbányai Önkormányzati rendeletet is figyelembe kell venni. (6) Az építési övezetben a telkek megközelítésére szolgáló magánutak alakíthatók ki. A magánutat min. 12,0 m telekszélességgel szükséges kialakítani. A szabályozási terven jelölt szakaszon a kialakult állapotra való tekintettel, a magánút szélessége 10,0 m is lehet. A magánutat közterület jelleggel kell kialakítani. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedés területei 7. (1) A beépítésre nem szánt területek KL KT X övezetre, valamint keretövezetbe nem sorolt közterületekre tagolódnak a szabályozási tervlapon jelölt határral. Az 1. (1) bekezdésben lehatárolt területen a közterületek a jármű és gyalogos közlekedés, valamint a közművek elhelyezését szolgálják. A közterületek számára a rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességek biztosítandók. (2) A KL KT X jelű övezet a közlekedés célú közterületek céljára kijelölt terület. Az övezetben csak közlekedést szolgáló: közutak, pályatestek, közúti csomópontok, gyalogos forgalom területei (járdák), tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítményei, mindezek zöldsávjai, fasorai és zöldfelületek fenntartását szolgáló egyéb építmények helyezhetők el. a) A Gyömrői út II rendű főút, szabályozási szélessége: 23,00 31,00 m. A Sibrik Milkós út II. rendű főút, szabályozási szélessége: 37,5-82,00 m. b) A területen meglévő növényállomány és a természeti elemek fokozott figyelembevételével lehet csak a közlekedés műtárgyait elhelyezni. (3) Az Keretövezetbe nem sorolt közterületekre vonatkozó előírások: a) az Újhegyi út szabályozási szélessége: 14,80 15,20 m, b) a Vaspálya utca szabályozási szélessége: 30,60 31,5 m, c) az önkormányzat és az ingatlantulajdonos között megkötött megállapodás alapján (R. 13. (1)) az építési övezetben felmerülő, az építési övezetben nem teljesíthető parkolási igényeket tulajdonos a Vaspálya utcán köteles megépíteni, településrendezési (polgárjogi) szerződés és a helyi parkolási rendelet alapján. Az új útcsatlakozások, közúti csomópontok kiépítéséről az érdekelt tulajdonos köteles gondoskodni. d) Közterület kialakításánál biztosítani kell az útpályával párhuzamos kétoldali zöldfelület kialakítását. e) A gyalogos közlekedésre szolgáló területek közterületen és ingatlanon belüli építése, felújítása, korszerűsítése során biztosítani kell az akadálymentesség követelményeit.

6 6 Környezetvédelem Zaj és rezgés elleni védelem 8. (1) A zaj-és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT. rendelet 5. -a előírja, hogy zajt előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet, egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad tervezni, létesíteni, meglévőt bővíteni, korszerűsíteni, felújítani, hogy azok rendeltetésszerű használata során keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj-és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg. (2) Új védendő épületet létesíteni, meglévő létesítmény rendeltetését, használatát megváltoztatni, zajt, illetve rezgést előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött zajforrást létesíteni, üzemeltetni csak a létesítményre, tevékenységre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékek betartásával, a határértékek teljesülését igazoló zajvédelmi tervezés alapján lehetséges. Az építési és engedélyezési eljárás során a zaj és rezgésvédelmi követelmények teljesülését részletes számításokkal igazolni kell az engedélyezési tervdokumentáció zaj és rezgésvédelmi fejezetében. (3) A teherporták nyílászáróit passzív akusztikai védelemmel kell ellátni, az új vagy felújított lakó és középületek lakó és középületek homlokzatát alkotó szerkezetek (falak, ablakok, erkélyajtók) léghangszigetelési követelményei, a közúti közlekedés által okozott zajhatás esetére az MSZ / sz. szabvány tartalma szerint. A nyílászárókkal szembeni akusztikai igény egyedi méretezés szerint maximum Rw db. (Rw a homlokzati szerkezet súlyozott léghanggátlási száma, az MSZ / sz. szabvány szerint). (4) A határoló utakkal párhuzamos homlokzatok esetén a lehetőségek szerint minimalizálni kell, az ezen homlokzatokra tájolt védendő helyiségek számát. (5) Az utcai homlokzatokra lehetőleg akusztikai szempontból kevésbé igényes, ill. igénytelen helyiségek vagy csak a nappali határértékek betartását követő funkciójú helyiségek (konyha, étkezőkonyha, étkező nappali, mellékhelyiségek) tájolhatók. (6) Az épületek úttal párhuzamos és útra merőleges határoló falaival, szerkezeteivel, nyílászáróival szembeni akusztikai igények a konkrét elhelyezkedés és zajterhelés alapján, méretezéssel kerüljenek megállapításra. (7) A szellőzőnyílások hangtompított kivitelben készüljenek. (8) Esetleges lakószoba elhelyezése esetén a nyílászárókat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy a helyiség az útra merőleges homlokzatokról szellőztethető legyen. (9) Az épületek utakkal ellentétes, a terület belseje felé néző homlokzatai, nyílászárói, valamint az utaktól távolabb eső, kedvező zajhelyzetű belső területen lévő épületek homlokzatai, nyílászárói átlagos hanggátlású, a hőtechnikai igényeket kielégítő szerkezetek lehetnek. Üzemi zajterhelés csökkentése (10) Külső térre kerülő, határértékeket meghaladó zajkibocsátású új berendezést nem szabad telepíteni. (11) Az üzemszerű munka folyamán a munkavédelmi előírásokat egyéni zajvédő eszközök viselése be kell tartani, ill. tartatni. Levegőminőség védelem (12) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) kormányrendelet és a légszennyezetségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 14/2001. (V. 9.) sz. KöM-EüM-FVM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

7 7 (13) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. -ban meghatározottak alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a terület légszennyezettség tekintetében az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltak alapján agglomerációba van besorolva, ami azt jelenti, hogy kén-dioxid tekintetében E, nitrogén-dioxid esetén B, szén-monoxid szempontjából D, szilárd (PM10) tekintetében C és benzol esetében E zóna csoportba tartozik. A felosztás értelmezése a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 1. és 2. sz. mellékletében található. (14) Levegőterhelést okozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás (amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók) létesítéséhez, meglévő bővítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszerűsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), működésének megkezdéséhez, működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása, - engedélyezhető hatóság hiányában engedélye szükséges. (15) Az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a) a helyhez kötött légszennyező pontforrását, b) a bejelentésre kötelezett helyhez kötött diffúz légszennyező forrását úgy üzemelteti, hogy a kibocsátási határértéket túllépi, vagy a levegővédelmi követelményeket nem teljesíti, légszennyezési bírságot köteles fizetni. (16) A rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez kötött pontforrásra, illetve a környezetvédelmi hatóság által határozatban előírt bejelentés köteles diffúz forrásra az üzemeltető köteles a megfelelő bejelentési űrlapokon adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára (alapbejelentés és légszennyezés mértéke éves bejelentés). (17) Tilos új légszennyező forrást telepíteni, ha a légszennyező forrás közvetlen hatásterületén az alap légszennyezettség értéke már meghaladja, illetve az új légszennyező forrás üzembe helyezésének következtében várhatóan meghaladja a légszennyezettségi határértéket kivéve, ha a légszennyező saját költségén a hatásterületen olyan kibocsátás csökkenést ér el, amely biztosítja a légszennyezettségi határérték betartását. Talaj-és felszín alatti vízminőség védelem (18) A felszín alatti vizeket érintő építési tevékenység (mélygarázs, mélyalapozás) esetén az engedélyezési eljárásba a Vízügyi Igazgatóságot szakhatóságként be kell vonni. (19) A terület-felhasználás során ügyelni kell arra, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek. A területen új építési engedély csak közcsatornára történő rákötés mellett adható ki. (20) Új építési engedélyek kiadása előtt meg kell vizsgálni, hogy a területen korábban történte talajvízszennyezés, ha igen azok kármentesítését el kell végezni. (21) A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a területen potenciálisan szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytatható. A telepítendő technológiák és tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. (22) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint jelen rendelet 1. (1) bekezdésben lehatárolt terület a B érzékeny területek kategóriába sorolt. (23) A felszín és felszín alatti vizek védelme érdekében a területen potenciálisan szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytatható. (24) Terület feltöltések esetén a feltöltés talajmechanikai tulajdonságai mellett a feltöltött anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni.

8 8 (25) A területen a bontások, tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati eredmények alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének módja, illetve az, hogy szükség van-e kármentesítésre. (26) Azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, ahol a vízforgalom az 5 m 3 /h-t meghaladja, (továbbá a KÖVIZIG határozata alapján azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek által alkalmazott technológia ezt indokolja) vízminőségvédelmi kárelhárítási tervet kell készíteni. Rendkívüli szennyezés, havária esetén a tervben foglaltak szerint kell eljárni, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. (27) A területen a talajba, ill. a talajvízbe veszélyes anyag közvetett, ill. közvetlen bevezetése nem megengedett. Az üzemeknek, létesítményeknek gondoskodni kell szennyvizekről, azok közcsatornába vezetéséről ill. azok elszállításáról. A közcsatornába vezetés a közmű kezelőjével kötött szerződés alapján történhet. A szennyvizek minőségét a helyi Csatornázási Művek rendszeres időközönként ellenőrzi. (28) A csapadékvizeket ellenőrzött módon kell elvezetni, a szennyeződhető csapadékvizeket csak tisztítás után lehet befogadóba engedni. (29) Vízkivétel a felszín alatti vizekből csak vízjogi engedéllyel lehetséges. A vízjogi engedélyeket rendezni kell a már fennálló tevékenységeknél is. (30) Az alapanyagok, veszélyes anyagok, késztermékek, a hulladékok tárolásánál meg kell akadályozni azok környezetbe kijutását. (31) Az ingatlanokon telephely-engedélyek kiadása előtt, az új építkezésekhez szükséges műszaki tervdokumentációk készítésénél a tervezést megalapozó adatként az építéssel érintett helyen talaj és talajvízmintát kell venni, és azt bevizsgálni. Amennyiben a kérdéses terület szennyezettnek bizonyul, úgy kármentesítést (műszaki beavatkozást) kell végezni a területen. Ebben az esetben kockázatelemzéssel meg kell határozni a mentesítési cél határértéket (D), majd a megfelelő technológiával mentesíteni a szennyezett környezeti elemet. A talajszennyezésnél szóba jöhetnek in-situ (pl. fémek stabilizálása, olajszármazékok biológiai remediációja) ill. ex-situ (pl. talajcsere) technológiák, a talajvíz-szennyezettséget a helyszínen kiépített víztermelő kutak és tisztító berendezés segítségével lehet megtisztítani. A kármentesítés alatt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről előírásai szerint kell eljárni. Közművek (32) A csatornába normál lakossági minőségű szennyvíztől eltérő minőségű szennyvíz rákötését engedélyezni csak a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. alapján kiadott szennyvíz kibocsátási engedély alapján és a keletkező szennyvizek előkezelésére szolgáló műtárgyak megléte esetén, illetve a szennyvíz minősége előkezelés nélküli megfelelőségének igazolása alapján szabad. (33) A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére előírt határértékeket. (34) Vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatorna hálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni. (35) A burkolt területekről elfolyó, olajjal is szennyeződhető csapadékvizet olajfogó beépítésével kell megtisztítani a csatornába vezetés előtt. (36) A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírt minőségi követelmények a mértékadóak. (37) A rendelet 1. (1) bekezdésében lehatárolt területen új épületet, építményrészt elhelyezni, vagy meglévő épületet átalakítani, bővíteni, illetve rendeltetési módját

9 9 megváltoztatni csak az OTÉK 8. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott teljes közművesítettség mellett lehet. (38) Közműnyomvonal kiépítését, közműlétesítmény elhelyezését, közműbekötéseket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. (39) Az újonnan létesítendő közművezetékeket térszín alatt kell elhelyezni. A közművezetékek térszín alatti elhelyezkedését az MSZ 7487/2-80 számú szabvány tartalmazza. (40) A területen kiépítendő közművek tervezésekor a közműszolgáltatók elvi nyilatkozatát, tájékoztatását meg kell kérni. (41) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szennyvíz elszikkasztása, zárt szennyvíztároló építése, valamint közműpótló berendezések alkalmazása nem lehetséges. (42) A szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető. (43) Jelentős nagyságú térburkolatok kialakítása esetén az azokról elvezetett csapadékvizek előtisztítását a térburkolatok elkészítésével egy időben kell elkészíteni. (44) Az ingatlanokon meglévő, üzemen kívüli közművezetékek, műtárgyaik és szerelvényeik elbontandók. Hulladékkezelés (45) A korábbi tevékenységekből keletkezett hulladékot az építtetőnek el kell távolítania a vonatkozó jogszabályok szerint az új beépítés megkezdéséig. (46) Jelen rendelet hatálya által érintett területen a hulladékok lerakása és égetése tilos. (47) Jelen rendelet hatálya által érintett területen veszélyes hulladék keletkezése esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) kormányrendeletben foglaltak betartandók. (48) Jelen rendelet által érintett területen keletkező kommunális és nem kommunális jellegű hulladékot ellenőrzött módon és korszerű műszaki színvonalon kell gyűjteni, szállítani a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. rendelkezései szerint. (49) A keletkező hulladékokat melyek körét a hulladékok jegyzékéről szóló mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete határozza meg elkülönítve, a környezet károsítást kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. (50) A keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről, feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni. (51) Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladékok közé juttatni. (52) A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. (53) A keletkező hulladékok nyilvántartását, dokumentálását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet kell végezni. (54) A területen a bontások, tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell vizsgálni. A vizsgálati eredmények alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének módja, illetve az, hogy szükség van-e kármentesítésre. Kiemelt követelmény a leghatékonyabb megoldás, a legjobb elérhető technika (BAT) alkalmazásának előírása, amelyet mind a veszélyes hulladékot eredményező termelési, szolgáltatási tevékenységek, mind a veszélyes hulladékok kezelése során tekintetbe kell venni.

10 10 Tűzvédelem 9. (1) A szükséges oltóvíz mennyiségét az országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet értelmében föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani, illetve a rendelet egyéb vonatkozó előírásait be kell tartani. (2) Tűzcsapokat a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet szerinti táblával kell jelölni. (3) A tűzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell. A tűzoltóság vonulása és működése céljára ha arról jogszabály ill. nemzeti szabvány másként nem rendelkezik az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. Kulturális örökségvédelem 10. Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény ában foglaltak szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. Mindamellett értesíteni kell a területileg illetékes Budapesti Történeti Múzeumot (1014 Budapest, Szent György tér 2., Pf.: 4.) Zöldfelületek 11. Zöldfelületek telken belüli kialakítására vonatkozó előírások: a) A telkek be nem épített és közlekedésre igénybe nem vett részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani, az építési övezetekben meghatározott zöldfelületi minimum értékek betartása mellett. b) m 2 és a fölötti építési telek kialakítása esetén a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén az előkert kivételével- min. 10,0 m-es szélességben egybefüggően, kell kialakítani és fenntartani. A kertfelújítás és az új zöldfelületi egységek kertépítészeti kialakításához kertépítészeti terv készítése szükséges, az építési engedélyezési dokumentáció részeként. c) Felszíni parkolók kialakítása esetén a fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló-) hely után egy darab, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában előnevelt fa telepítésével kell megoldani. SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK Telekalakítás 12. Telket alakítani csak úgy szabad, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatára alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége megfeleljen a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletben foglaltaknak.

11 11 Parkolási megállapodás 13. Jelen rendelet hatálya alá tartozó területen, az építési övezetekben felmerülő parkolási igények a szabályozási tervlapon jelölt keretövezetbe nem sorolt közterületeken biztosíthatók, az önkormányzat és a telektulajdonos között kötött polgárjogi szerződés, és a helyi parkolási rendelet alapján. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) A szabályozási tervlapon jelöltek, és a 46/1998. (X. 15.) FŐV. KGY. rendelet alapján, a hrsz.-ú ingatlan I keretövezete, KL-KT keretövezeti besorolásra módosul. A szabályozási tervlapon jelöltek szerint módosul 42288/5 hrsz.-ú ingatlan M keretövezetű része I keretövezetre. (2) A 42288/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó FSZKT módosítás miszerint I keretövezet M keretövezetre módosul - hatályba lépése után, jelen rendelet mellékleteként szepeplő szabályozási tervben jelölt (42288/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó) I-X/Z jelű építési övezet hatályát veszti és helyébe a szabályozási tervlapon jelölt M/X/Z építési övezet lép. 15. Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő hónap 1-jén lép hatályba, egyben hatályát veszti az 5/1996. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet. Andó Sándor Polgármester Dr. Neszteli István Jegyző A kihirdetés napja: Budapest, július 14. A hatálybalépés napja: Budapest, augusztus 1.

12

13 ~

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 7/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca - Sibrik Miklós út - Harmat utca - Lavotta utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2006./IV.13./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós II. RÁKÓCZI FERENC ÚT MELLETTI 0252/1-46 és 0252/58-59 hrsz.-ú terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A szabályzat alkalmazása

A rendelet hatálya. A szabályzat alkalmazása BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 7/2002. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest X. kerület, Gitár utca - Mádi utca - Téglavető utca - Harmat utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tata Város Önkormányzati Képviselo - testületének 20/2002./IX.25./ számú rendelete Öregtó városrész, Majorhegy - Fácános-kert építési szabályzatáról és szabályozási tervérol Tata Város Önkormányzata Képviselotestülete

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelete Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 04.) sz. rendelete a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. Újpesti központi telepe szabályozási

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KOZSEG ff, TELEPÜLÉS RENDEZÉS 1TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK..../2003 RENDELETE A HEL YI ÉPÍTÉSI SZABÁL YZA TRÓL Farkasgyepu község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

2004-38. A rendelet hatálya

2004-38. A rendelet hatálya 2004-38 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2004.(IX.20.)számú rendelete a Budapest VI. kerület Andrássy út - Nagymező utca - Ó utca - Jókai utca - Aradi utca - Teréz körút

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

.f0k. számú előterjesztés

.f0k. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.f0k. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Gergely utca -Tavas utca- Bányató

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET KALAP UTCAI SPORTKÖZPONT (KALAP U. HÉVÍZI ÚT CSEREPES U. RÁDL ÁROK 18782 HRSZ. KELETI

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben