(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki."

Átírás

1 KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. -a, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján a község területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására a következő rendeletet (a továbbiakban: HÉSZ) alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. (2) A terv területén területet felhasználni, telket alakítani, bármely építési munkát végezni, út egyéb közlekedési létesítményt, valamint bármilyen közművezetéket elhelyezni, helyreállítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, terep és vízrendezési tevékenységet végezni, valamint ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet, valamint a rendelet mellékletét képező SZABÁLYOZÁSI TERV (SZT-1 és SZT-2 tervlapok, Pécsi Építész Kör Kft. V ), az ezekben nem szabályozott kérdésekben, pedig az Étv. és az OTÉK, valamint a helyi önkormányzati rendeletek előírásai szerint lehet. A SZABÁLYOZÁSI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE 2. (1) A Helyi Építési Szabályzat előírásai és a Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) szabályozási elemei a (3) bekezdésében foglaltak kivételével kötelező érvényűek. A kötelező elemektől való eltérés csak a rendelet, illetve a szabályozási terv módosításával történhet. (2) Az irányadó jellegű szabályozási elemek a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak. Indokolt esetben, ill. a konkrét igények függvényében az ezektől való eltérés - a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között - a rendelet, illetve a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhetők. (3) Az irányadó szabályozási elemek a következők: irányadó telekhatár, (4) A szabályozási tervben jelölt és a rendelet mellékletében felsorolt helyi értékek védelméről jelen önkormányzati rendelet gondoskodik. A helyi védettségű épületek törlése, vagy újabbak védetté nyilvánítása kizárólag a rendelet módosításával, a szabályozási tervek

2 (5) módosítása nélkül - építészeti szakvélemény alapján a területi főépítész véleményének kikérése mellett - történhet. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3. (1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a magasabb szintű jogszabályok kötelezően meghatároznak, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításának. (2) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége (övezete) a terv szerint megváltozik, építés és telekalakítás csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szabályozási tervvel nem egyező területfelhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul. (4) Új antenna a belterületen, illetve attól 100 m-en belül, valamint a tájképvédelmi övezet területén nem létesíthető. Egyéb területeken az építési engedélykérelemhez a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. -án, illetve 17. -án túlmenően tájrendezési szakági alátámasztó munkarész benyújtása szükséges a tájbailleszthetőség igazolására. (5) A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalának szakhatósági közreműködése szükséges az építési engedélyezési eljárásokban: meredek, csúszás-, vagy omlásveszélyes területek beépítésekor, 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél, 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén (feltöltés, bevágás), a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervező vagy az Önkormányzat az altalajjal összefüggésben kedvezőtlen jelenségeket észlel és azok az épített környezet állagát, tartós fennmaradását veszélyeztetik. (6) A mélyfekvésű, magas talajvízállású vagy feltöltött területeken talajmechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az igénybevett kőzettér állapotát, a beépítés feltételeit. (7) A tervezett és a kialakult épített környezet állagának megőrzése és tartós védelme érdekébe az új építmények létesítéséhez készített építési engedélyezési tervdokumentációknak tartalmazni kell a felszíni vizek rendezett, vagyis erózió és akadálymentes elvezetésének megoldását. (8) 1 A hulladékgyüjtő udvar és a lőtér kiszolgáló létesítményeinek építési engedélyezési eljárásaiba a talajvédelmi hatóságot be kell vonni. Formázott: Felsorolás és számozás 1 Kiegészítette a 8/2007.(V.2.) rendelet 1. -a. Hatályos:

3 KÉTLÉPCSŐS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 4. (1) A magasabb szintű jogszabályokban, és a HÉSZ.-ben megjelölt esetekben az egyedi hatósági ügyeket - a szabályozás keretei között - kétlépcsős engedélyezési eljárás keretében kell elbírálni. (2) A kétlépcsős engedélyezési eljárás során az adott építési és/vagy telekalakítási engedélyezést megelőzően elvi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. (3) A magasabb szintű jogszabályokban előírtakon túl, továbbá az azokban kapott felhatalmazás alapján, a terv területén kötelező a kétlépcsős engedélyezési eljárás lefolytatása az alábbi esetekben: a) elvi építési engedélyezési eljárás: - A jelentős zöldfelületű rekreációs, turisztikai terület övezetben az övezeti előírás szerinti építmények elhelyezése esetében - Természetvédelmi területeken történő bármilyen építési munka esetén b) elvi telekalakítási engedélyezési eljárás: - A jelentős zöldfelületű rekreációs, turisztikai terület övezetben, az övezetben történő telekalakítás esetén, függetlenül attól, hogy a telekalakítással hány építési telek alakul ki. - Természetvédelmi területeken történő telekalakítás esetén. II. FEJEZET A TERV TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 5. Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv Kétújfalu község területét közigazgatási szempontból belterületre és külterületre, építésügyi szempontból beépítésre szánt területre és beépítésre nem szánt területre, ezeken belül, pedig különböző területfelhasználási egységekre osztja. a területfelhasználási egységek területeit közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre, a beépítésre szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe, a beépítésre nem szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT, VALAMINT BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 6. (1) A Terv területe építésügyi szempontból beépített illetve beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre tagolódik.

4 (2) A település beépítésre szánt területeit alkotó területfelhasználási egységek: a) Lakóterületek Lf - Falusias lakóterületek b) Gazdasági területek Gksz - Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek Gip-m - Mezőgazdasági üzemi területek c) 2 Különleges területek K - Különleges területek (Kt, Ksp, Ksz, Kz, Khu, Kl) (3) A település beépítésre nem szánt területeit alkotó területfelhasználási egységek: a) Közlekedési és közműterületek KÖu - Közúti közlekedési területek KÖk Kötöttpályás (vasúti) közlekedési területek b) Zöldterületek Z - Zöldterületek c) Erdőterületek Ev - Védelmi rendeltetésű erdőterületek Eg - Gazdasági rendeltetésű erdőterületek d) Mezőgazdasági területek Má - Általános mezőgazdasági területek e) Vízgazdálkodási területek V (4) Az egyes területfelhasználási egységek övezeti tagozódását, építési övezeteket és az övezeteket, azok határait az SZT-1 és SZT-2 jelű (kül-, és belterületi) szabályozási tervlapok tűntetik fel. KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA 7. (1) A terület-felhasználási egységek területei közterületekre és egyéb (közterületnek nem minősülő) területekre tagolódnak. (2) A terv legfontosabb eleme, a közterületek és a nem közterületek elhatárolására vonatkozó kötelező szabályozási vonal. (3) A terven feltüntetett közterületek a közérdekből minimálisan szükséges közterületeket tartalmazza, további közterületek (bővítések illetve új közterületek kialakítása) az érintettek és az Önkormányzat megállapodása alapján a terv módosítása nélkül is létesíthetők. (4) A település közterületein az alábbi építmények helyezhetők el: hirdető (reklám) berendezés, közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények, köztisztasággal, közegészségüggyel, közművesítéssel kapcsolatos építmények (tárgyak), szobor, díszkút, távbeszélő fülke. 2 Kiegészítette a 8/2007.(V.2.) rendelet 2. -a. Hatályos:

5 ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE, ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS ELŐÍRÁSOK 8. (1) Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozó - OTÉK 7. (3), (4), (5) bek.-ben foglalt követelmények közül - a terv területén egységesen érvényesítendő előírások: a) A közművesítettség mértéke: A település beépítésre szánt területein az építési telkek - a szennyvízhálózat kiépítéséig - részleges közművesítettség esetén építhetők be. A részleges közművesítettségnek minősül a közüzemi villamosenergiaszolgáltatás, a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás, az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás ill. szennyvíz-elhelyezés, a közterületi nyílt rendszerű csapadékvízelvezetés együttes megléte, A szennyvízcsatorna kiépítéséig korszerű közműpótlóként zárt szennyvíztárolót kell alkalmazni, és a keletkezett szennyvizet az előírt fogadóba kell elszállítani. A csatornahálózat kiépítését követő egy éven belül az érintett ingatlanok szennyvizeit a közcsatornára rá kell kötni. b) Környezetterhelési határértékek Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket. [Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszenynyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.] Élővízbe bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyagtartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. [Jelenleg: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.] Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken. [Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.]

6 Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM- EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.] c) Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások: Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből. Terepszint alatti építmény föld alatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos ingatlanok alá. (2) Az építési övezetekre, övezetekre vonatkozó - OTÉK 7. (3), (4), (5) bek.-ben foglalt követelmények közül az (1) bekezdésen túli helyi követelményeket az övezeti előírások rögzítik. III. FEJEZET BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI FALUSIAS LAKÓTERÜLET Lf 9. (1) A falusias lakóterület, lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató- és kézműipari építmények (beleértve a kereskedelmi szálláshelyeket is) elhelyezésére szolgál. (2) Igazgatási, egyházi, kulturális, egészségügyi, szociális épület esetében a megengedett építménymagasság felett toronyjellegű épületrész építése engedélyezhető. A technológiai jellegű építmények építménymagassága az előírt értékektől a szükséges mértékben eltérhetnek. (3) Az utcaképi illeszkedés igazolására a szomszédos épületeket is ábrázoló utcakép vagy fotómontázs készítendő az építési engedélyezési tervdokumentáció mellékleteként.

7 (4) Falusias lakóterületen, az építési telek utcavonaltól számított 60 méteres sávján kívüli területrésze, illetve SZT szerinti házikert mezőgazdasági művelésű területként hasznosíthatók. (5) Az OTÉK 36. (2) szerinti legkisebb távolság csökkenthető, de az építési engedélyezési eljárásba az illetékes tűzvédelmi szakhatóságot be kell vonni: a) A történetileg kialakult, 14 m-nél keskenyebb, már beépült, vagy korábbi bontás miatt megüresedett lakótelkeken az eredetit meg nem haladó épületszélességgel és építménymagassággal ill. kialakult oldalkert-mérettel átépülő, bővülő vagy új lakóépületek esetében. b) A hagyományos beépítésű telken a meglévő "keresztcsűr-épületek", valamint a szemközti oldalhatáron álló melléképületek ("nyárikonyha") építése, felújítása, átalakítása, bővítése esetében (nyílás nélküli oldalhomlokzat kialakításának feltételével). (6) Az egészségügyi, igazgatási, oktatási és művelődési létesítmények telkétől mért 50 m-es körzetben építési telkenként csak fajtánként 2-2 (nagy)haszonállat tartása megengedett. (7) 3 A terület építési övezeteit, valamit az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák: Lf-1 jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávjának területén az OTÉK 14. (2) bekezdésben szereplő építmények Elhelyezhető építmények A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávján kívüli területén mező- és erdőgazdasági építmények 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Legkisebb telekterület 850 m 2 Legkisebb/legnagyobb telekszélesség 16 m / 35 m Legkisebb telekmélység 55 m 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód (építési hely) a telekszélességtől függően Legnagyobb beépítettség (B),- Legkisebb zöldfelület (Z) a telekmélységtől függően Kialakult, vagy oldalhatáron álló beépítési mód Az építési helyet meghatározó előkert mérete: 0,0 m, vagy kialakult oldalkert mérete: OTÉK szerint hátsókert mérete: min. 6,0 m Építési vonal: Az új épületeket kötelezően az utcavonalra, valamint a kialakult oldalhatárra kell helyezni. Nem egyértelmű helyzetben az északi irányhoz közelebb eső, illetve a nyugati oldalt kell építési vonalnak tekinteni. A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávjának területén, amelyet az adott telekrészre kell vetíteni B: 30%, Z: 40% 3 Módosította a 8/2007.(V.2.) rendelet 3. -a. Hatályos:

8 A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávján B: 10%, Z: kívüli területén, amelyet az adott telekrészre 60% kell vetíteni Lakásszám legfeljebb 2 db 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek lakóépületnél: gazdasági egyéb épületnél: Legnagyobb építmény magas- 4,5 m, vagy kialakult 6,0 m, vagy kialakult ság Épület legnagyobb szélessége (keresztirányú mérete) Tetőidom 8,5 m fokos szimmetrikus nyeregtető. A tető főgerincvonalát az épület hosszoldalával párhuzamosan kell kialakítani. Tetőhéjalás Cserép - Utcai kerítés Épületekkel együtt tervezendő, épített jellegű, áttört kerítés Kő, tégla, fa, kovácsolt vas - 1. Az övezet rendeltetése Lf-2 jelű építési övezet Elhelyezhető építmények Az OTÉK 14. (2) bekezdésben szereplő építmények kivéve üzemanyagtöltő állomás 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Legkisebb telekterület 900 m 2 Legkisebb/legnagyobb telekszélesség 18 m / 35 m Legkisebb telekmélység 60 m 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód (építési hely) a telekszélességtől függően Legnagyobb beépítettség (B),- Legkisebb zöldfelület (Z) B: 30%, Z: 40% a telekmélységtől függően Lakásszám legfeljebb 2 db 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építmény magasság Oldalhatáron álló beépítési mód Az építési helyet meghatározó előkert mérete: 5,0 m, vagy kialakult oldalkert mérete: OTÉK szerint hátsókert mérete: min. 6,0 m Építési vonal: Az épületeket kötelezően az oldalhatárra kell helyezni, az északi irányhoz közelebb eső, illetve a nyugati oldalt kell építési vonalnak tekinteni. lakóépületnél: 4,5 m 6,0 m gazdasági egyéb épületnél:

9 Épület legnagyobb szélessége (keresztirányú mérete) Tetőidom 10 m fokos szimmetrikus nyeregtető. A tető főgerincvonalát az épület hosszoldalával párhuzamosan kell kialakítani. Tetőhéjalás Cserép - Épületekkel együtt tervezendő, épített jellegű, áttört kerítés Utcai kerítés Kő, tégla, fa, kovácsolt vas 5. Egyéb előírások Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületek, illetve helyiségek padlóvonala a környezet jellemző szintjéhez képest +0,60 m-nél kevesebb nem lehet. A területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény alapján lehet. - KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET GKSZ 10. (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor nagy lombkoronájú és honos, időjárás tűrő fa telepítése számára területet kell biztosítani és a használatbavételi engedélyig a telepítést el kell végezni. (3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Gksz jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése Elhelyezhető építmények Az övezetben az OTÉK 19. (2) és (3) bekezdésben szereplő építmények helyezhetők el. 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Legkisebb telekterület 1500 m2 Legkisebb telekszélesség 30 m 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód Szabadonálló Legnagyobb beépítettség 40% Legkisebb zöldfelület 40% lakásszám Legfeljebb 1 db szolgálati lakás 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építmény magasság 7,5 m MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET GIP-M 11. (1) E területfelhasználási egységbe a közigazgatási területen meglévő mezőgazdasági üzemek területe tartozik.

10 (2) A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakóterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé. (3) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor nagy lombkoronájú, honos, időjárás tűrő fa telepítése számára területet kell biztosítani. (4) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Gip-m jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése Elhelyezhető építmények A területen elsősorban a mezőgazdasági műveléshez szükséges üzemi építmények helyezhetők el. 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Legkisebb telekterület 3000 m2 Legkisebb telekszélesség 25 m 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód Kialakult, szabadonálló Legnagyobb beépítettség 30% Legkisebb zöldfelület 40% lakásszám Max 1 db szolgálati lakás 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Max ép magasság 6,5 m KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 12. (1) 4 A település különleges területfelhasználású területei: a) Kt temető területe b) Ksp sportpálya területe c) Kz a tervezett üdülő- és szabadidős terület d) Ksz mezőgazdasági üzem szennyvízkezelőjének területe e) Khu hulladékgyűjtő udvar f) Kl - lőtér Formázott: Felsorolás és számozás 12/A. TEMETŐK ÉS KEGYELETI PARK TERÜLETE (1) A temető területe a temetkezés és a temetkezéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál. (2) A temető 50 m-es körzetében a temető használatát zavaró, valamint kegyeletet sértő létesítmények nem helyezhetők el. 4 Kiegészítette a 8/2007.(V.2.) rendelet 4. -a. Hatályos:

11 (3) 50 évnél régebbi síremlék lebontásához a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági hozzájárulása szükséges. (4) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Kt jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése Temető 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Legkisebb telekterület 3000 m 2 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód szabadonálló Legnagyobb beépítettség 25 % Legkisebb zöldfelület 40 % 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Max ép magasság 4,5 m (harangláb, harangtorony kivételével) Tetőzet: szabadon formálható Tetőhéjalás: Természetes anyagok: nád, fazsindely, term pala, cserép Kerítés: Max. 2,50 m magas tömör, vagy áttört kerítés 12/B. SPORTPÁLYA TERÜLETE (1) A terület a település sport- és szabadidős létesítményeinek elhelyezésére szolgál. (2) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Ksp jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése A terület a település sport- és szabadidős létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Kialakítható legkisebb telekterület 3000 m 2 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód szabadonálló Legnagyobb beépítettség 10 % Legkisebb zöldfelület 50 % 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építménymagasság 6,0 m Tetőidom Szabadon formálható Természetes anyagok: nád, fa, zsindely, természetes Tetőhéjalás: pala, cserép Kerítés: kőfal, áttört kerítés, élő-sövény 12/C. JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ REKREÁCIÓS, TURISZTIKAI TERÜLET (1) A terület a település sport-, szabadidős-, és üdülő-pihenőlétesítményeinek elhelyezésére szolgál.

12 (2) A terület jellegének, természetes és fél-természetes élőhelyeinek megőrzése érdekében az építési engedélykérelmekhez tájrendezési szakági alátámasztó munkarészt kell benyújtani tájbailleszthetőség igazolására. (3) Az övezetben építési és telekalakítási engedély az önkormányzat által jóváhagyott beépítési terv alapján, kétlépcsős engedélyezési eljárás keretében adható ki. (4) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza: Kz jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése A területen a turizmust, sportolást, rekreációt szolgáló Elhelyezhető építmények és a lakófunkciót is kielégítő épületek helyezhetők el 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Kialakítható legkisebb telekterület 350 m 2 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek szabadonálló Az építési helyet meghatározó: Beépítési mód előkert mérete: 5,0 m, oldalkert mérete: min. 6,0 m hátsókert mérete: min. 6,0 m. Legnagyobb beépítettség 10 %, de legfeljebb 250 m 2 beépített alapterület Legkisebb zöldfelület 70 % 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építménymagasság 4,5 m fokos szimmetrikus nyeregtető. A tető főgerincvonalát az épület hosszoldalával párhuzamosan kell Tetőidom kialakítani. Égetett agyagcserép Tetőhéjalás: Természetes anyagok: nád, fa, zsindely, természetes pala. Kerítés: áttört kerítés, élő sövény 5. Egyéb előírások Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épületek, illetve helyiségek padlóvonala a környezet jellemző szintjéhez képest +0,60 m-nél kevesebb nem lehet. A területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény alapján lehet. 12/D. MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM SZENNYVÍZKEZELŐJÉNEK TERÜLETE (1) A terület a mezőgazdasági üzem szennyvízkezelő építményeinek és műtárgyainak elhelyezésre szolgál Ksz jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése Legfeljebb 500 m-es védőtávolságot igénylő szennyvíztelep, veszélyesnek nem minősülő hulladéklerakó és kezelő telep építményei helyezhetők el 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei

13 Kialakítható legkisebb telekterület 3000 m 2 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód szabadonálló Legnagyobb beépítettség 10 % Legkisebb zöldfelület 50 % 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építménymagasság 4,5 m 5. Egyéb előírások: A telep nem veszélyes hulladéklerakó, melynek térségére a 22/2001. (X.10.) Korm. rendelet szerint szintén 500 m-es védelmi övezetet kell megjelölni. 12/E. HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR TERÜLETE 5 (1) A terület a hulladékgyűjtő udvar építményeinek és műtárgyainak elhelyezésre szolgál (2) A hulladékgyűjtő udvar kialakítása, működtetése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás Khu jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése Hulladékgyüjtő udvar építményei helyezhetők el 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Kialakítható legkisebb telekterület 3000 m 2 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód szabadonálló Legnagyobb beépítettség 10 % Legkisebb zöldfelület 40 % 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építménymagasság 4,5 m 5. Egyéb előírások: 12/F. LŐTÉR TERÜLETE 6 (3) A terület a lőtér építményeinek és műtárgyainak elhelyezésre szolgál Formázott: Felsorolás és számozás Kl jelű építési övezet 1. Az övezet rendeltetése A terület a lőtér építményeinek és műtárgyainak elhelyezésre szolgál 2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei Kialakítható legkisebb telekterület 3000 m 2 3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek Beépítési mód szabadonálló Legnagyobb beépítettség 10 % Legkisebb zöldfelület 50 % 5 Kiegészítette a 8/2007.(V.2.) rendelet 5. -a. Hatályos: Kiegészítette a 8/2007.(V.2.) rendelet 6. -a. Hatályos:

14 4. Az építményekre vonatkozó paraméterek Legnagyobb építménymagasság 4,5 m 5. Egyéb előírások: IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET KÖu 13. (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. (2) A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagolódását a SZT1. és SZT2. jelű (szabályozási) tervlapok tűntetik fel: kategóriája tervezési szabály. övezeti az út jele, neve meglévő tervezett szélessége osztálya (m) jele 5808 átk. szak. gyűjtőút II. rendű B.IV.b-c KÖu-1 József A. u. főút 5808 É-K-i bevezető, gyűjtőút K.V.C KÖu-2 D-i kivezető szakasza összekötő út K.V.B 5809 átk, szak.rákóczi u., gyűjtőút K.V.B KÖu-2 külterületi szakasza összekötő út K.V.B út átk. szak.józsef A. gyűjtőút K.VI.C KÖu-2 külterületi szakasza összekötő út nyugati határoló út egyéb út gyűjtőút K.VI.C 22 KÖu-2 Arany János utca kiszolgáló út K.VIII.B KÖu-3 Kossuth Lajos utca kiszolgáló út B.VI.d-c KÖu-3 Petőfi S. utca kiszolgáló út K.VIII.B 20 KÖu-3 Zrínyi u. kiszolgáló út B.VI.d-c KÖu-3 mezőgazdasági utak egyéb út K.VIII.C 10 KÖu-3 (3) A közutak elhelyezése céljára más előírás, vagy a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában legalább az OTÉK 26. (2) bekezdés szerinti szabályozási szélességeket kell biztosítani. (4) A közutak közterületnek minősülő építési területein minden esetben elhelyezhetők az OTÉK (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények, valamint: a.) hirdető berendezések, b.) közúti közlekedés várakozóhelyei, c.) köztisztasággal kapcsolatos építmények, d.) szobor, díszkút, e.) távbeszélő fülke.

15 (5) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el. (6) A gyalogos közlekedés számára a területen legalább az utak, utcák egyik oldalán járda építendő, ha erre nincs lehetőség a közúti forgalom lassítását forgalomcsillapító létesítményekkel kell megoldani (sebesség-csökkentő borda beépítése, illetve sáv-elhúzás). (7) Közterületen való építkezés, közmű- és útépítés nem károsíthatja a meglévő és tervezett növénysávot. A fásításhoz alkalmazható fajok őshonosak legyenek. (8) Új vonalas légvezeték a település belterületén nem építhető, földalatti kábelben kell megoldani KÖTÖTTPÁLYÁS (VASÚTI) KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET KÖk 14. (1) Az övezet a meglévő vasútvonal és a vasútállomás területét foglalja magában. (2) A közforgalmi vasutak mentén, azok tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el. ZÖLDTERÜLETEK Z 15. (1) E területfelhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) tartoznak. (2) A területen legfeljebb 3,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el. (3) A közparkokat külön kertépítészeti terv alapján kell kialakítani és fenntartani. (4) A közparkokban az OTÉK 27. (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény. (5) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és -felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. (6) A zöldfelületekben történő tevékenységek során különös tekintettel kell lenni a fákra. Védelmükről, pótlásukról, ápolásukról a tevékenységet végzőnek gondoskodni kell. (7) A település összes zöldfelületének mérete nem csökkenhet. (8) A helyi védett értéket képviselő facsoportot és hársfát az idős fák ápolásának szakszerű módszereivel kezelni kell. ERDŐTERÜLETEK E 16. (1) Az erdőterület a település bel-, illetve külterületének legalább 1500 m2-t meghaladó nagyságú, erdei növénytársulásokkal borított része.

16 (2) A szabályozási terven az erdőterületek elsődleges rendeltetésük alapján gazdasági (Eg), védelmi (Ev) egységbe tartoznak. Ev elsődleges rendeltetésűre kell változtatni a Nemzeti Ökológia Hálózat Övezetében lévő erdők rendeltetését. Ezt az erdők üzemtervezésekor figyelembe kell venni, és az illetékes Erdészeti Szolgálattal egyeztetni kell. (3) Az erdőterületeken az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. (4) A terv erdőterületei - építési szempontból - az alábbi területegységekre tagolódnak: Ev - védelmi (védett és védő) rendeltetésű erdőterületek, a területen építményt elhelyezni nem lehet, Eg - gazdasági rendeltetésű erdőterületek, (5) Ahol az erdő adott létesítmény védelmét szolgálja (Ev), ott bekerítése engedélyezhető. A véderdő létesítése és fenntartása az adott létesítmény tulajdonosát terheli. A védelmi rendeltetésű erdőben tarvágás nem, csak szálalóvágás, vagy természetes felújítás engedélyezhető. (6) Az erdőterületeken az országos és helyi építési előírásokon túl az adott terület művelési ágának megfelelően az erdőkre, a föld- és talajvédelemre valamint a természetvédelemre vonatkozó előírásokat is be kell tartani, különös tekintettel a vízerózió miatt. (7) Erdőt felszámolni, megszüntetni csak környezeti hatástanulmány alapján lehet, amelynek tisztáznia kell, hogy az erdő rendeltetését igénylő területhasználat, tevékenység megszűnt-e, a megszűnő erdő kiváltható-e új telepítéssel, a megszűnés milyen környezeti, természeti, ökológiai és társadalmi hatásokkal jár. (8) Belterületen erdőt kivágni csak engedély alapján és biológiailag egyenértékű erdőterület visszapótlása esetében lehet. Az egyenértékű erdősítést kiviteli tervben kell rögzíteni, megadva a telepítés helyét, módját, területnagyságát, biológiai értékét és a visszapótlás, előfásítás ütemét. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK M 17. (1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás) valamint kivételes esetben a turisztikai célú hasznosítás építményei helyezhetők el. (2) A község mezőgazdasági területe - építési szempontból - az alábbi területegységekre tagolódik: a) Má-1 - általános mezőgazdasági terület, az alapfunkciót nem korlátozza környezettájvédelem, ökológiai érdek. b) Má-2 jelű nem beépíthető mezőgazdasági terület, mely természetvédelmi-, természeti értéket hordoz, a Nemzeti Ökológiai Hálózat területe. A privatizáció során a kialakult földrészletek az övezetben tovább nem oszthatók.

17 (3) A mezőgazdasági területeken az országos és helyi építési előírásokon túl az adott terület művelési ágának megfelelően az erdőkre, a föld- és talajvédelemre valamint a természetvédelemre vonatkozó előírásokat is be kell tartani. (4) A mezőgazdasági területen bármely építmény létesítéséhez, létrehozásához és módosításához a talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását az Évi LV. Tv. 70. (2) bekezdése előírásainak értelmében be kell szerezni. (5) A meglévő - és jelen rendelet szerint nem beépíthetőnek minősülő - beépített ingatlanokon álló épületek felújíthatók, korszerűsíthetők illetve a már meglévő, rendeltetésének megfelelő célra használhatók. (6) Tájképvédelemmel érintett mezőgazdasági területek esetében: a) A villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. E rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet. b) Rádió, telefon és más átjátszó torony nem létesíthető. c) A művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás - az egyéb jogszabályban biztosított lehetőségeken túl - csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető. d) Általános mezőgazdasági területen, - technológiai jellegű építmények kivételével - az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat - a falazat kialakítására: kő, tégla, vályog, a tetőzet kialakítására fa, cserép, nád, természetes pala - kell használni. Javasolt a nyerstégla- vagy kőhomlokzat illetve az egységesen meszelt felületképzés. (7) Birtoktest, birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok: a) A mezőgazdasági területeken birtoktest és birtokközpont az OTÉK 29. (5) (8) bekezdése szerint alakítható ki. b) A tájképvédelemmel érintett általános mezőgazdasági területeken, birtokközpont létesítése esetében: Az építési engedélykérelem tartalmának építészeti szempontból történő minősítése érdekében az építésügyi hatóság, az építésügyi hatósági engedély kiadása előtt köteles beszerezni a Területi főépítész szakvéleményét A főépítész előzetes szakvéleményében állást foglal a javasolt épület(ek) elhelyezésével, tömeg- és homlokzatformálásával, valamint a tájba való illeszkedésével kapcsolatban. 17/A ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (1) Má-1 jelű övezetbe a szántóföldek területe tartozik. a) Az övezetben az árutermelő jellegű növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás létesítményei helyezhetők el. b) Lakóépület csak birtokközpont részeként helyezhető el. c) Az övezetben betartandó építési előírások:

18 m 2 -t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad, m 2 -t meghaladó teleknagyság esetén 3 %-os beépítettséggel helyezhető el építmény az OTÉK 29. figyelembevételével. d) Építményekre vonatkozó előírások: Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 10 m-es távolságban kell elhelyezni. A telken létesítendő épületek legnagyobb építménymagassága 6,5 m lehet. Az épületek a térség építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek. Lakóépület legfeljebb 300 m 2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal, szabadonálló beépítési móddal létesíthető. (2) Má-2 jelű övezetbe a gyepfelületek (rét, legelő) területe, valamint azon szántóterületek melyek a szabályozási terven jelölt természetvédelmi-, természeti értéket hordoz, a Nemzeti Ökológiai Hálózat területe alá esik. a) Az övezetben nem helyezhető el építmény. b) Csak extenzív, természet- és környezetkímélő gazdálkodás lehetséges, a tájhasználat csak a természeti állapothoz közelítés érdekében módosítható. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK V 18. (1) A területfelhasználási egységbe az OTÉK 30. (1) bekezdése szerinti vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak. A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével külön jogszabályban foglaltak szerint lehet. (2) A település vízgazdálkodási területei az alábbi övezetekre tagolódnak: folyóvizek medre és parti sávja, vizmű területek V-1 állóvizek, tavak, halastavak medre és parti sávja V-2 (3) A vízgazdálkodási területeken történő építés esetén a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes hozzájárulása szükséges, valamint az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként be kell vonni. V. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK ÖRÖKSÉGVÉDELEM 19. (1) Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások Régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a évi LXIV. Tv. és a kapcsolódó rendeletek előírásai betartandóak.

19 a) A tervezési területen nem található jelenleg egyértelműen beazonosított, nyilvántartott régészeti lelőhely. A régészeti érdekű területek lehatárolását az SZT-1, SZT-2 és TSZT tervlapok tartalmazzák. b) A védetté nyilvánított lelőhelyen végzendő 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatáshoz (kerítésásás, faültetés, szőlőtelepítés, stb.,) munkálatokhoz a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) engedélye kell, tehát hatóságként jár el. Amennyiben a 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó tevékenység, iletve változtatási szándék (pl.: művelési ág változtatás) más hatóság engedélyéhez kötött (közműfektetés, építkezés, stb.) a Hivatal szakhatóságként jár el. c) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) szakhatósági hozzájárulása szükséges. d) Régészeti érdekű területet érintő tervezés esetén javasolt kikérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét. e) Amennyiben a település közigazgatási területén bárhol a nyilvántartott lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t. (2) A település műemléki védettségű értékei: A településen jelenleg nem található műemléki védelem alatt álló épület. (3) A helyi értékek védelmére vonatkozó előírások: a) A terv területén a helyi védelem alá eső művi értékek részletes felsorolását HÉSZ 1. sz. függeléke tartalmazza. b) Helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó előírások: A település helyi védelem alá tartozó épületeivel és építményeivel kapcsolatban felmerülő bármilyen építési munka esetén jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint az örökségvédelmi munkarész iránymutatásai figyelembevételével kell eljárni. A település helyi értékeinek védelemére vonatkozó egyéb, nem építési jellegű előírásairól külön önkormányzati rendeletben gondoskodik. (4) A függelékben felsorolt helyi védelem alá tartozó épületeket és építményeket a szabályozási terv tünteti fel. (5) Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési, felújítási munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők. (6) A község történetileg kialakult hagyományos utcaképe, telekstruktúrája védelmében a meglévő épületek lehetőség szerint megtartandók. Szükségszerű bontás esetén az új épületeket a meglévő épületek helyére, - a szabályozási tervben is meghatározott építési vonalakra kell helyezni. A meglévő épületeken végzett bármilyen építési munka esetén az örökségvédelmi munkarész iránymutatásai szerint kell eljárni. TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK VÉDELME 20.

20 (1) Az Érzékeny Természeti Területbe tartozó gyepek kezelését a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program írja elő. Ezekre a területekre konkrét kezelési tervet kell készíteni, melyet külön önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. Hrsz-os nyilvántartás nincs hivatalosan közzétéve, ezért a szerkezeti tervlap nem tudja ábrázolni a területeket. (2) Táj és természeti oltalom alatt álló értékek és területek a Természet védelméről szóló 1996.évi LIII trv. hatálya alá tartozó értékek és területek. Ezek Kétújfalu közigazgatási területén a következők: a nemzeti ökológiai hálózat övezete, a tájképvédelmi terület, az ex lege védett értékek, a védett élőlények és élőhelyeik, helyi védett értékek. (3) A természeti területek használata és fejlesztése során a természetkímélő használati módok figyelembe vételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek a megóvását. A táj és természetvédelmi oltalom alatt álló területeken történő tevékenységek végzéséhez az illetékes táj-és természetvédelmi szakhatóság engedélye szükséges. (4) A tájképvédelmi övezetben a kedvező esztétikai megjelenésű tájrészletek, tájképi elemek eredeti állapotban való megőrzését célzó tevékenység folytatható. A táj jellege, szerkezete, esztétikai és természeti értékei nem károsodhatnak, ill. a beavatkozás nem okozhatja az adott ökológiai rendszer elszegényedését és a biológia sokféleség csökkenését. (5) Tájképvédelmi övezetben tájba illesztett építmény, vonalas mű helyezhető el. A tájba illesztés alatt a következő értendő: a tájban elhelyezésre kerülő létesítményeknek vagy befolyásolt létesítmény együttesnek a táji adottsághoz funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését célozza. (6) Tájképvédelmi övezetben művi létesítmények, berendezési tárgyaik és környezetük építésekor természetes anyagot kell használni (pl.: kő, fa). A táj építészeti hagyományaival és hagyományos környezeti kultúrájával összhangban lévő, tájképet nem zavaró elemek helyezhetők el. (7) A tájképvédelmi övezetben, és a nemzeti ökológiai hálózat övezetében 10 m-nél magasabb létesítmény elhelyezése építési engedélyköteles, az engedélyezési tervnek tartalmazni kell a tájesztétikai vizsgálatot. (8) A vadon élő állatok vonulását akadályozó, mozgási irányukat keresztező nyomvonalak esetén meg kell oldani az állatok mozgásának lehetőségét. (9) A megszüntetendő létesítmény esetén gondoskodni kell a terület természetközeli helyreállításáról, ennek hiányában tájba illesztéséről. (10) Természetközeli állapotú vizes élőhelyek a település területén lévő időszakos vagy állandó vízborítású területei, a vízfolyások partjai ill. azok méter széles parti sávjai. Ezek rendeltetése elsősorban ökológiai valamint tájvédelmi jellegű. Elsődleges céljuk a növényzet és életközösségek fenntartása, és a táj diverzitásának biztosítása. (11) Az egyedi tájértékek kapcsán az egyedi tájérték kataszterben foglaltak szerint kell eljárni. A TVT vonatkozó előírásai betartandók. Egyedi tájértéknek minősül a temető, a legelő, halastó, a mocsár és a határjelező kocsányos tölgyek. (12) A Kétújfalui hársfa, melyet a 15/74-es rendelettel, a 1/25/TT/74 törzskönyvi szám nyilvánítottak védetté és a Kétújfalui kocsányos tölgyek melyet a 13/74-es rendelettel, a 1/41/TT/74 törzskönyvi szám nyilvánítottak védetté, helyi védett természeti értékek, melyekre a TVT vonatkozó előírásainak betartása kötelező. KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM 21. (1) Általános követelmények a) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. [Jelenleg: a követelményeket a környezet-

21 védelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény tartalmazza.] b) Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: évi LV. törvény 70. -a szerint.] c) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. [Jelenleg: a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.] d) Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a részleges közművesítés, a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítéséig az övezetek területein a közművek megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. [Jelenleg: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.] e) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. [Jelenleg: A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.] f) A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell. [Jelenleg: A vízügyi követelményeket a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet tartalmazza.] g) A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell. [Jelenleg: A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.] h) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. [Jelenleg: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5. -a szerint.] i) Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni. [Jelenleg: A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6. -a és 2. sz. melléklete szerint kell elvégezni.] j) A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket. [Jelenleg: A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.] (2) Speciális eljárási szabályok a) Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszűntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló

22 intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. [Jelenleg: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások részletes szabályait a 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet tartalmazza.] b) A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek -re környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. [Jelenleg: A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek körét a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet határozza meg. A környezeti hatásvizsgálat készítésének és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatásának szabályait az évi LIII. törvény, illetve a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet tartalmazza.] c) Kétújfalu a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint engedély alapján - történhet. [Jelenleg: a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet.] d) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni. [Jelenleg: a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint.] e) Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: az évi LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) FM rendelet szerint.] f) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint. [Jelenleg: a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.] g) Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít. [Jelenleg: az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17. (4) bekezdése és 18. -a.] h) Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: az évi LV. törvény 70. -ának előírásai szerint.] i) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait. [Jelenleg: a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint.] j) Kétújfalu településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények. k) A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról. [Jelenleg: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat.

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben,

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

SZEMELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZEMELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben