Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről egységes szerkezet Módosított rendelet azonosítója: 39/2009.(VIII.28.) (2012. november 24-ig hatályos egységes) Rendelet tárgykódja: D2 Tárgykód megnevezése: Helyi építési szabályzat és szabályozási terv Kihirdetés dátuma: november 14. Hatályba lépés dátuma: november 25. Dokumentum készült: november 14.

2 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ADATFELVÉTELI LAPJA Megye neve: H E V E S Település neve: H A T V AN város A rendelet címe: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2010. (VIII. 27.), 26/2010. (IX. 17.), 37/2011. (VIII.26.), 3/2012. (I. 27.), 61/2012. (X. 26.), 64/2012. (XI. 14.) RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT 39/2009. (VIII. 28.) RENDELETE HATVAN VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Sorszáma: 39/2009. (VIII. 28.) Kihirdetés ideje: XI. 14. EGYSÉGES SZERKEZET A rendeletet kibocsátó önkormányzat neve: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A rendelet tárgykódja: D2 Tárgykód megnevezése: Helyi építési szabályzat és szabályozási terv KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK: Kibocsátó: Jogsz. típusa: Kapcsolódás oka: évi LXXVIII. tv. 6. (3) a) Országgyűlés törvény felhatalmazás - 45/2005. (X. 28.) Önkormányzat rendeletet hat. kív. helyezte - 60/2007. (XII. 14.) Önkormányzat rendeletet hat. kív. Helyezte - 44/2008. (VI. 27.) Önkormányzat rendeletet hat. kív. Helyezte - 39/2009. (VIII. 28.) Önkormányzat rendelet alaprendelet - 21/2010. (VIII. 27.) Önkormányzat rendelet módosító (2010.X.27-én hatályát veszti!) - 26/2010. (IX. 17.) Önkormányzat rendelet módosító (2010.X.18-án hatályát veszti!) - 37/2011. (VIII. 26.) Önkormányzat rendelet módosító (2011.IX.26-án hatályát veszti!) - 3/2012. (I. 27.) Önkormányzat rendelet módosító (2012.I.29-én hatályát veszti!) - 61/2012. (X. 26.) Önkormányzat rendelet módosító (2012.XI.26-án hatályát veszti!) - 64/2012. (XI. 14.) Önkormányzat rendelet módosító (2012.XI.26-án hatályát veszti!) /A VASTAGON SZEDETT RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN!/ Az adatlapot kitöltötte: Lukács László Hatvan, 2009.VIII.28., VIII. 27., IX. 17.; 2011.VIII.26.; 2012.I.27., X.26., XI.14.

3 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2009. (VIII. 28.) SZÁMÚ RENDELETE 1 HATVAN VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZET Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) figyelembe vétele mellett az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. (1) Jelen rendelet Hatvan város közigazgatási területére terjed ki. (2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt elhelyezni az OTÉK, továbbá a hatályos jogszabályok megtartása mellett, jelen rendeletben foglaltak szerint szabad. (3) Jelen rendeletben helyrajzi számmal (továbbiakban: hrsz.) hivatkozott ingatlanokra vonatkozó szabályozása a hrsz. megváltoztatása esetén, a korábbi ingatlanból keletkezett új ingatlan(ok)ra, illetve azok meghatározott részeire is irányadó. (4) 2 Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet: Szabályozási Terv 1/a. Hatvan város belterületi Szabályozási Terve M=1:4000 1/b. Hatvan város külterületi Szabályozási Terve M=1: (a továbbiakban együtt: Szabályozási terv); 1/A. melléklet: Hatvan építési övezetei / övezetei 2. melléklet: Sajátos jogintézménnyel érintett ingatlanok jegyzéke 2/a. Építési és telekalakítási tilalommal érintett ingatlanok; 2/b. Elővásárlási joggal érintett ingatlanok; 2/c. Kisajátítással érintett ingatlanok; 2/d. Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok; 2/e. Településrendezési kötelezettséggel érintett ingatlanok; 3. melléklet: 4. melléklet: Lakótelep-egységek lehatárolása; 5. melléklet: Közlekedési területek; 6. melléklet: Közmű létesítmények. (5) 3 Jelen rendelet az alábbi függelékeket tartalmazza: 1. függelék: Országos jelentőségű objektumok (műemlékek, műemléki környezet, régészeti lelőhelyek, természeti értékek); 2. függelék: Helyi jelentőségű objektumok (művi és természeti értékek); 2/A. függelék: Tervtanácsi kötelezettségű területek; 3. függelék: Közhasználat céljára szolgáló területek; 4. függelék: Közmű ágazati szabványok kivonata; 5. függelék: Hatályos jogszabályok tájékoztató jegyzéke; 6. függelék: Magyarországon őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke 1 A 21/2010. (VIII. 27.), 26/2010. (IX. 17.), 37/2011. (VIII. 26.), 1/2012. (I. 27.), 61/2012. (X. 26.), 64/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes szerkezet. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: november 25-től. 3 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: november 25-től.

4 Értelmező rendelkezések 2. 1 Jelen rendelet alkalmazásában: 1. Beültetési kötelezettségű terület: A telken belül kijelölt (szabályozási terven ábrázolt) kötelezően zöldfelületként tartandó terület, amelyet növényzettel fedetten kell kialakítani. 2. Egyedi telek: Az úszótelek és a tömbtelek kivételével valamennyi telek; 3. Építési védő/reklámháló: Az építési állványzaton élet-, baleset-, munka- és környezetvédelmi célt szolgáló építési védőháló, amelyen a homlokzat felújítás idején, ideiglenesen hirdetést, reklámot, tájékoztatást lehet szerepeltetni; 4. Gazdasági tevékenységi célú épület: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében felsorolt tevékenységeknek részben, vagy egészében helyet biztosító épület; 5. Haszonállat: Minden olyan állat, amelyet fogyasztás vagy jövedelem-szerzés céljából tartanak, illetve tenyésztenek; 6. Homlokzatmagasság: Az építmény egyetlen vetületi síkjára számított építménymagasság; 7. Illeszkedés elve: A környező meglévő építmények paramétereit, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében a környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus; 8. Kedvtelésből tartott állat: Minden olyan állat, amely nem minősül haszon-állatnak, illetve veszélyes állatnak. E rendelet alkalmazásában elsősorban az eb, a macska, valamint a díszállat értendő ide; 9. Keretes beépítés: Zártsorú beépítési módú, belső kertre, zöldfelületre, vagy udvarra szervezett beépítés, ahol az épületek a szabályozási vonalon, vagy attól eltérően meghatározott építési vonalon állnak; 10. Kialakult állapot: Az építési tevékenység által létrehozott építmény(ek) és tel(k)ek paraméterei; 11. Kortörténeti jelentőséggel bíró épületek: Azok az épületek, amelyek kiemelkedő építészeti értékkel nem rendelkeznek, ám egy adott korszakot jól szimbolizálnak,. Hatvan helytörténetének elemei, ezért lebontásuk csak teljes körű felmérési-, valamint fotódokumentáció készítése után engedélyezhető; 12. Kötelező legkisebb zöldfelület: A burkolt felületek nélküli, gyeppel, virágfelülettel, cserjékkel, fákkal betelepített, vagy természetszerűen kialakított vízfelülettel fedett biológiailag aktív felület; 13. Kötött funkciójú telekrész: Adott területfelhasználási kategórián belül azt a területrészt jelöli, amelyik kizárólag az előírt funkcióra használható; 14. Közhasználat céljára szolgáló terület, időbeli korlátozással: Telek gyalogosforgalom számára közhasználatra megnyitott része, amelynél biztonsági okokból időben korlátozott a használat; 15. Köztárgy: Közfunkciót ellátó tárgy, például utcabútor, telefonfülke, árusító automata, segélyhívó stb.; 16. Külterületi út: Külterületen elhelyezkedő, tulajdoni formától függetlenül útként nyilvántartott ingatlan; 17. Lakótelep-egység: A lakótelep úszótelkeinek és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tömbteleknek az 4. számú mellékletben lehatárolt, építési jogokkal rendelkező legkisebb egysége; 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos: november 25-től.

5 18. Lehetséges csomóponti hely: A szabályozási tervlapon jelölt helyek az adott útszakaszon létrehozható csomópontokat jelölik. Két kijelölt csomópont között sem közút, sem magánút csatlakozására (kikötésére) nincs lehetőség; 19. Lovas turizmus építményei: Lótartáshoz kapcsolódó (karám, állatkifutó, istálló, takarmány- és trágyatároló, szín) és lovassportot űzők kiszolgálásához kapcsolódó építmények (öltöző, szállásépület, szolgálati lakás, vendéglátó épület); 20. Magánút: Közterületnek nem minősülő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott telek; 21. Megszüntető jel: A jel a megszüntetendő vonalakat jelöli. A jel azonos függetlenül attól, hogy a megszüntetendő vonal telekhatárt, épületet vagy egyéb lehatárolást jelent; 22. Nem zavaró hatású tevékenység: Nem zavaró hatású tevékenységnek minősül valamennyi tevékenység, amely mind a tevékenység végzése, mind a tevékenységhez szükséges áru- és személyszállítás során a környezetére külön jogszabályokban előírt zaj-, rezgés-, valamint levegővédelmi határértékeket betartja; 23. Teljes közművesítés: Az OTÉK-ban ekként meghatározott közművesítettségi szint, amelyet a fenntarthatóság elvét követő szennyvízkezelés (például kompakt biológiai szennyvíztisztító), továbbá az alternatív energiahasznosítás megléte is az előírt további közművek rendelkezésre állása esetén teljesít; 24. Tömbtelek: A lakótelepi épületek úszótelkeinek helyet adó, közterületként nyilvántartott, építési teleknek nem minősülő telek; 25. Történeti települési térség: Az országos jelentőségű értékek (műemlék, régészeti lelőhely, Natura 2000, országos ökológiai hálózat, természeti terület), valamint a helyi jelentőségű értékek (művi és természeti) által érintett szabályozási terven lehatárolt összefüggő területi egység; 26. Új beépítés számára kijelölt terület: A lakótelep-egységeken belül kijelölt azon területrész, ahol az építési paramétereknek a lakótelep-egység egészére való teljesülése esetén új építmény elhelyezése megengedett; 27. Úszótelek: Lakótelepi épületek számára a társasházi lakásszám limitálása céljából létrehozott, lehatárolásában az épület kontúrját követő telek; 28. Utcabútor: Térrács, lugas, pergola, pad, szék, asztal, hulladékgyűjtő, hirdetőtábla és eszköz, világítótest, ivókút, szökőkút, csobogó, fali rács, óra, napóra, növényláda stb.; 29. Városközpont: Az Iskola utca Hunyadi tér Nádasdy Tamás utca Horváth Mihály utca által határolt a Kossuth tér teljes területét magában foglaló terület. A rendelet szabályozási elemei 3. 1 (1) Jelen rendelet kötelező szabályozási elemei az alábbiak: a) tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség, b) övezet/építési övezet besorolása, övezet/építési övezet határa, övezeti/építési övezeti paraméterek, c) építési vonal helye, d) építési hely, e) lehetséges csomópontok helye, f) beültetési kötelezettséggel terhelt terület, g) tilalommal terhelt terület, h) kötött funkciójú telekrész, i) feltöltendő terület, valamint j) elővásárlási joggal terhelt terület. (2) Jelen rendelet kötelező határelemei az alábbiak: a) közigazgatási határ, b) meglévő / tervezett belterületi határ, valamint c) meglévő / tervezett beépítésre szánt terület határa, 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2.. Hatályos: november 25-től.

6 (3) A kötelező elemek kizárólag a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosításával változtathatók meg. (4) A tervezett belterületi határt, a terület-felhasználást, valamint egyéb szerkezeti szintű elemeket érintő változtatások esetében a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítását megelőzően a településszerkezeti tervet is módosítani kell. (5) Jelen rendelet irányadó szabályozási elemei: a) irányadó tervezett telekhatár, b) bontásra javasolt épület, építmény, c) megszüntető jel, d) korlátozott használatú telekrész, e) kerítés építésre nem javasolt telekhatár, f) tervezett kerékpárút, g) magánút területe, h) reklámtorony elhelyezésére igénybe vehető terület, valamint i) tervezett jelentős befogadóképességű parkoló / garázs. (6) Az irányadó szabályozási elemektől a vonatkozó jogszabályok és jelen rendelet betartása mellett rendeletmódosítás nélkül el lehet térni. (7) Jelen rendelet tájékoztató elemei: a) szintvonal, b) geodéziailag nem bemért épület, c) geodéziailag nem bemért partvonal, d) lebontott épület, e) szolgalmi joggal terhelt terület, f) közhasználat céljára átadott terület, g) helyi védelem tárgykörébe tartozó objektum, h) telekrendezéshez kötődő műemléki besorolás, i) töltésláb, j) bejáratok helye /tűzoltó, egyéb/, k) meglévő kerékpárút, l) úttengely, m) külterületi út, n) meglévő jelentős befogadóképességű parkoló, o) közművezeték nyomvonala, közműlétesítmény helye, p) tanyaként nyilvántartott ingatlan, valamint q) anyagbányaként nyilvántartott ingatlan. (8) A tájékoztató elemek pontosítása rendeletmódosítás nélkül elvégezhető. (9) Jelen rendelet vonatkozó jogszabályok által meghatározott elemei: a) védőterület, védőhatár, védősáv határa, b) műemlék telke, műemléki környezet határa, c) régészeti terület határa, d) üzemtervezett tagerdő határa, e) országos ökológiai hálózat területe, f) nyomvonalas közlekedési és közmű elemek kezelői hozzájárulásának határa, g) bányatelek határa, h) földtani veszélyforrás határa, valamint i) széleróziónak kitett terület. (10) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) hatáskörébe nem tartozó szabályozási elemek (pl. utak, vezetékek védőtávolsága) módosítására csak a vonatkozó jogszabályok megváltozása esetén, azokkal összhangban kerülhet sor. Ettől eltérő módosításukra csak az adott ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértő állásfoglalásával kerülhet sor.

7 II. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁS 1. cím BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Területfelhasználási egységek 4. 1 Lakóterület 5. 2 A lakótelek terepszint alatti építményeinek alapterülete a telekre vonatkozó beépítési százalék szerint számított értéknek legfeljebb kétszerese, de legfeljebb a telekterület 75%-a lehet. Nagyvárosias lakóterület [Ln] 3 6. (1) 4 (2) Nagyvárosias lakóterületen elhelyezhető: a) lakóépület; b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; d) sportépítmény; e) szálláshely szolgáltató épület; f) igazgatási épület és irodaház; (3) Nagyvárosias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el: a) gazdasági építmény; valamint b) üzemanyagtöltő állomás. (4) Nagyvárosias lakóterületen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény; b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, épített tűzrakóhely, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy); c) hulladéktartály-tároló; valamint d) kerti szabadlépcső és lejtő. (5) Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítés megléte. (6) Az építési övezetben új épület építésére, meglévő épület bővítésére, átalakítására építési engedély csak a lehatárolt lakótelep-egység [4. számú melléklet] egészére teljesülő parkolási-, zöldfelületi-beépítettségi mérleg igazolásával adható. (7) 5 (8) 6 A kialakult úszótelek határa utólagos hőszigetelés, akadálymentesítés, felvonóépítés, vagy bejárati egység műszakilag indokolt legkisebb méretű bővítése esetén módosítható. (9) 7 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3.. Hatályos: november 25-től. 3 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4.. Hatályos: november 25-től. 4 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 6 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 5.. Hatályos: november 25-től. 7 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től.

8 Kisvárosias lakóterület [LK] 1 7. (1) 2 (2) Kisvárosias lakóterületen elhelyezhető: a) lakóépület; b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; d) sportépítmény; e) szálláshely szolgáltató épület; f) igazgatási épület és irodaház; valamint g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (3) Kisvárosias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. (4) Kisvárosias lakóterületen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény; b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, épített tűzrakóhely, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy); c) hulladéktartály-tároló; valamint d) kerti szabadlépcső és lejtő. (5) Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítés megléte. (6) 3 Lehatárolt lakótelep-egység esetén [4. melléklet], új épület építésére, meglévő épület bővítésére, átalakítására építési engedély csak a lakótelep-egység egészére teljesülő parkolási-, zöldfelületi- beépítettségi mérleg igazolásával adható. (7) 4 A kialakult úszótelek határa utólagos hőszigetelés, akadálymentesítés, felvonóépítés, vagy bejárati egység műszakilag indokolt legkisebb méretű bővítése esetén módosítható. (8) Lakótelepen magastetős ráépítés egységes építészeti koncepció alapján valósítható meg. (9) 5 Kisvárosias lakóterület sajátos előírásai 6 7/A. (1) Volt téglagyár és környéke szabályozási terv területén az Lk/1.3 jelű építési övezetben a beépítés megkezdésének feltétele: a) a telek beépítendő területén olyan rendezett terepszint kialakítása, amely a területet feltáró út szintjétől maximum 1,5 m-rel tér el; b) a teljes közművesítés megléte. (2) 7 A volt téglagyár és környéke szabályozási terv területén az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: a) a tervezett épületek egymáshoz, illetve a tájhoz való illeszkedését igazoló látványterv az M3 autópálya felől, b) részletes talajmechanikai vizsgálat, és erre alapozott építés-alkalmassági feltételrendszer (tömörítés mértéke, alapozási mód, mélység, vízelvezetési 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 6.. Hatályos: november 25-től. 2 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 3 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 7.. Hatályos: november 25-től. 4 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 7.. Hatályos: november 25-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 6 Kiegészítette: 26/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: október 17-től. 7 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 8. (1). Hatályos: november 25-től.

9 megoldás stb.) kidolgozása, amelynek során a téglagyári területen túl a szomszédos területek meglévő, illetve tervezett építményeinek állékonysága is elemzés tárgyát kell képezze, valamint c) forgalmi csúcsidőszakra is kiterjedő nappali és éjszakai zajmérésekkel igazolt zajterhelési határérték betartása. (3) 1 Csúszásveszély fennállása esetén szükséges támfalat talajmechanikai vizsgálatot követően, statikailag méretezett módon, mindenkor környezetéhez illeszkedően, 2,0 m- nél magasabb épített elemrész szükségessége esetén növényzettel takartan kell kialakítani. Kertvárosias lakóterület [LKe] 2 8. (1) 3 (2) Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető: a) m 2 telekterületenként 1 db lakás, de legfeljebb háromlakásos lakóépület, kivéve a szociális bérlakásépítést; b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; d) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény; e) sportépítmény; valamint f) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (3) Kertvárosias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el: a) szálláshely szolgáltató épület; valamint b) üzemanyagtöltő állomás. (4) Kertvárosias lakóterületen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény; b) közműpótló műtárgy; c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, épített tűzrakóhely, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy); d) hulladéktartály-tároló; valamint e) kerti szabadlépcső és lejtő. (5) Az építési övezetben a beépítés feltétele a legalább részleges közművesítés megléte. (5a) 5 Kertvárosias lakóterületen az utcai / magánúti telekhatártól számított 40,0 m-es sávon túl lakóépület, valamint lakófunkciót magába foglaló épület nem helyezhető el. (6) Az utcai telekhatártól számított 15,0 méteren belül a fő rendeltetést kiszolgáló önálló épület nem helyezhető el. (7) 6 Az utcai telekhatártól számított 15,0-20,0 méterek között a fő rendeltetést kiszolgáló épületek csak a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve létesíthetők. (8) Az utcai telekhatártól számított 20,0 méteren túli gazdasági sávban a fő rendeltetést kiszolgáló épületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett elhelyezhetők. (9) 7 1 Kiegészítette: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 8. (2). Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 9.. Hatályos: november 25-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 4 Módosította: 26/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 2. (1). Hatályos: október 17-től. 5 Kiegészítette: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 10. (1). Hatályos: november 25-től. 6 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 10. (2). Hatályos: november 25-től. 7 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től.

10 Kertvárosias lakóterület sajátos előírásai 9. 1 (1) A Zagyva-folyó vasút Balassi B. út autópálya által határolt Lke.1.1* -jelű övezetben: a) 5,0 m-es kötelező előkertet kell biztosítani; b) a földszinti padlóvonalat a 118,1-119,2 mbf szintek között északi irányba emelkedően a meglévő terepszinthez képest + min. 60 cm-en kell kialakítani; c) pinceszint és önálló terepszint alatti építmény nem alakítható ki; d) a töltéslábtól 50,0 m-re új épület nem helyezhető el; e) 1,0 m-nél mélyebb fektetésű közművet, műtárgyat, meszesgödröt kialakítani nem lehet. (2) A vasút Árpád u. Klapka u. által határolt Lke.1.1-jelű övezetekben: a) 5,0 m-es kötelező előkertet kell biztosítani; b) pinceszint és önálló terepszint alatti építmény nem alakítható ki; c) a terület beépíthetőségéhez a meglévő terepszintet 117,3-117,54 mbf-i szintre kell feltölteni, a földszinti padlóvonalat ehhez képest + min. 50 cm-en kell kialakítani. (3) A vasút Klapka u. Báthory u. által határolt Lke.1.1.-jelű övezetben: a) 5,0 m-es kötelező előkertet kell biztosítani; b) pinceszint és önálló terepszint alatti építmény nem alakítható ki; c) a terület beépíthetőségéhez a meglévő terepszintet 117,0-117,3 mbf-i szintre kell feltölteni, a földszinti padlóvonalat ehhez képest + min. 50 cm-en kell kialakítani. (4) A szabályozási tervlapon meghatározott feltöltendő terület határán belül a feltöltés megvalósítása és a vízrendezés kiépítése az építés feltétele. (5) A Peresi úttól délkeletre lévő új lakóterületen a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság 6,5 m. (6 jel a szabályozási tervlapon) (6) Volt téglagyár és környéke szabályozási terv területére vonatkozó előírások: a) Lke/3.3 jelű építési övezetben a beépítés megkezdésének feltétele: aa) ab) a talaj homok depóniáinak megszüntetése; a telek beépítendő területén olyan rendezett terepszint kialakítása, amely a területet feltáró út szintjétől maximum 1,5 m-rel tér el; ac) a telek egészének tereprendezése után megfelelően tömörített alapozásra alkalmas telekállapot létrehozása. b) Az Lke/3.3 és Lke/3.4 jelű építési övezetekben a beépítés megkezdésének feltétele a teljes közművesítés megléte. c) Az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: ca) cb) cc) a tervezett épületek egymáshoz, illetve a tájhoz való illeszkedését igazoló látványterv az M3 autópálya felől, részletes talajmechanikai vizsgálat, és erre alapozott építés-alkalmassági feltételrendszer (tömörítés mértéke, alapozási mód, mélység, vízelvezetési megoldás stb.) kidolgozása, amelynek során a téglagyári területen túl a szomszédos területek meglévő, illetve tervezett építményeinek állékonysága is elemzés tárgyát kell képezze, valamint forgalmi csúcsidőszakra is kiterjedő nappali és éjszakai zajmérésekkel igazolt zajterhelési határérték betartása. d) Csúszásveszély fennállása esetén szükséges támfalat talajmechanikai vizsgálatot követően, statikailag méretezett módon, mindenkor környezetéhez illeszkedően, 2,0 m-nél magasabb épített elemrész szükségessége esetén növényzettel takartan kell kialakítani. (7) A Szőlőhegy Lke/1.1-jelű, valamint Lke/1.2-jelű övezetére vonatkozó sajátos előírások: a) Az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: aa) talajmechanikai szakvélemény, 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 11.. Hatályos: november 25-től.

11 ab) statikus által méretezett alapozás, valamint ac) szivárgó rendszer terve. b) Telekosztást legalább telektömbre kiterjedően kell készíteni. c) A szivárgó rendszer létesítésének elhagyását egyértelműen alátámasztó részletes talajmechanikai szakvélemény, valamint az ennek alapján adott tervezői nyilatkozat esetén a szivárgó rendszer létesítése elhagyható. Falusias lakóterület [Lf] (1) 2 (2) Falusias lakóterületen elhelyezhető: a) legfeljebb háromlakásos lakóépület; b) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény; c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; d) szálláshely szolgáltató épület; e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; f) sportépítmény; g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény. (3) Falusias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. (4) Falusias lakóterületen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény; b) közműpótló műtárgy; c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, épített tűzrakóhely, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy); d) hulladéktartály-tároló; valamint e) kerti szabadlépcső és lejtő. (5) Az építési övezetben a beépítés feltétele a legalább részleges közművesítés megléte. (6) Az utcai telekhatártól számított 15,0 méteren belül a fő rendeltetést kiszolgáló önálló épület nem helyezhető el. (7) Az utcai telekhatártól számított 15,0-20,0 méterek között a fő rendeltetést kiszolgáló épületek csak a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve létesíthetők. (8) Az utcai telekhatártól számított 20,0 m túli gazdasági sávban a fő rendeltetést kiszolgáló épületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett elhelyezhetők. (9) 3 Vegyes terület Településközpont vegyes terület [Vt] (1) 6 A településközpont vegyes terület kizárólag olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 12.. Hatályos: november 25-től. 2 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 4 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 5 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 13.. Hatályos: november 25-től. 6 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 14.. Hatályos: november 25-től.

12 egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportépítmények helyezhetők el, melyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) Településközpont vegyes területen elhelyezhető: a) lakóépület; b) közigazgatási épület; c) irodaépület; d) kereskedelmi (pl. vásárcsarnok, piac, vásártér), szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület; e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; f) sportépítmény, sportlétesítmény; g) parkolóház, illetve közcélú mélygarázs; valamint h) kulturális, művelődési célú épület. (3) A településközpont vegyes területen kivételesen sem helyezhető el: a) önálló raktárépület; b) logisztikai központ; c) nagykereskedelmi funkciójú épület; d) termelő kertészeti építmény; valamint e) üzemanyagtöltő állomás sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben. (4) Településközpont vegyes területen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény; b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy); c) hulladéktartály-tároló; d) önálló épülettől különálló kirakatszekrény; e) kerti szabadlépcső és lejtő; valamint f) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop. (5) Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítés megléte. (6) 1 Településközpont vegyes terület sajátos előírásai (1) Az 5191/2 hrsz.-ú telek északi határán egy 5,0 m széles, egyirányú, közforgalmú áthajtót kell biztosítani. (1 jel a szabályozási tervlapon) (2) A 2629 hrsz.-ú (3 jel a szabályozási tervlapon) telekre vonatkozó speciális előírások: a) előkert a telek déli telekhatáránál 0,0 m; b) a telken egy térfalat alkotó, a vasúti átjáró felé a városképet lezáró, reprezentatív épület építendő, döntően nem lakó funkcióval. (3) A Bástya u-i 2685/4 hrsz-ú telek Bástya utcai, valamint déli telekhatára esetén az előkert mélysége 0,0 m, míg a további telekhatárok esetén az előkert mélysége nincs rögzítve, a tervezett épület függvényében változhat. (5 jel a szabályozási tervlapon) (4) A Városközpont területére vonatkozó előírások: a) a Vt/V-1-jelű, Vt/V-2-jelű, Vt/V-3-jelű, Vt/V-4-jelű övezetbe sorolt telkeken meglévő épület tetőtéri beépítése, új tetőzet, vagy új épület létesítése esetén a tetőzet közterületről is látható bármely homlokzatán csak fekvő nyílászáró létesíthető; b) Telekhatáron álló, szomszédos, magánútként lejegyzett, közhasználatra átadott területsáv felé néző határfalban nyílászáró létesíthető, a tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével. 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 15.. Hatályos: november 25-től.

13 c) a Vt/V-jellel kezdődő építési övezetben árkád legalább a keresztirányú közterületek, vagy magánutak közé eső utcaszakasz valamennyi ingatlanára kiterjedően, az építési vonal mentén létesíthető; d) Magánúttal szomszédos épületeket a magánút felé nyílászáróval ellátott homlokzattal kell kialakítani; e) vezeték-szolgalmi jogot kell telepíteni: ea) a 3015 és 3016 hrsz telek 3010 hrsz felőli határán a meglévő szennyvízcsatorna számára; eb) ec) a 3011/1 és 3011/2 hrsz telket érintő meglévő szennyvízcsatorna számára; a 3029 és 3030 hrsz telek szabályozási terven jelölt sávjában csapadékcsatorna létesítése céljából; f) Közhasználat céljára bármelyik telekrész kialakítható. (5) Volt cukorgyári lakótelep Vt/C jelű építési övezetére vonatkozó előírások: a) a terület beépítésénél különös figyelmet kell fordítani a Radnóti térre néző épülethomlokzat színvonalas építészeti kialakítására. Új beépítés esetén a Radnóti tér felé néző épület tömegének, építési vonalának és homlokzatmagasságának igazodnia kell a már meglévő építési vonalhoz és a kialakult (min. 11,0 m, max. 15,0 m) homlokzat-magassághoz, illetve a Kristály kastély által meghatározott tetőgerinc magassághoz; b) a terület beépítését, az építési helyek kialakítását beépítési, építészeti koncepció kidolgozásával kell megalapozni, melyről ki kell kérni az illetékes tervtanács állásfoglalását. A közterületről nem látható építmények kivételével tervtanácsi vélemény szükséges az 500 m2 szintterületet meghaladó új épület elhelyezéséhez, építészeti kialakításához, valamint a 300 m2-nél nagyobb földszinti alapterületű, meglévő épület bővítéséhez, emeletráépítéséhez, illetve beépítéséhez. (6) Sárkány közre vonatkozó előírások (8 jel a szabályozási tervlapon): a) A kiszabályozott gyalogos kerékpáros utca mentén épületet az út tengelyétől 5-5 m-re kell elhelyezni. b) A Széchenyi utca felé 0,0 m-es előkertet kell kialakítani. c) Az 5143/2 hrsz-ú közterületen kerékpártároló elhelyezhető. (7) A 178/6, 757/1, 757/4, 757/8, 893/27, 893/28, 893/50, 893/51, 893/52 hrsz.-ú gazdasági övezettel szomszédos telkeken lakó funkció nem létesíthető (9 jel a szabályozási tervlapon). A 757/4 hrsz.-ú telken a terület és az egyes helyiségek funkciójának megfelelő, a gazdasági területre előírt mértéknél szigorúbb zaj- és rezgésvédelmi határértékeinek betartásáról a terület tulajdonosának kell gondoskodnia. (8) Grassalkovich-kastélyra és parkjára vonatkozó előírások (10 jel a szabályozási tervlapon): a) a Grassalkovich-kastély 2713/4 hrsz-ú telkén kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el: aa) a történeti állapotnak megfeleltetett bármely építmény (pl. parter, spalír, treillage, szökőkút, szobor, kerti lépcső, támfal stb.), ab) a kert használatához/fenntartásához kötődő kerti építmény/kerti berendezés (pl. kerti világítás, hulladék-gyűjtő, pad, információs tábla stb.), valamint ac) közművezeték és műtárgy. b) a Grassalkovich-kastély 2713/6 hrsz-ú telkén elhelyezhető: ba) labirintushoz kötődő mobil installáció, bb) meglévő épületek (pl. volt kazánház, volt mosoda) bővítése, bc) meglévő kémény kilátóvá alakításához szükséges bővítése, bd) portaépület, jegypénztár be) kerti építmény (pl. pergola, szaletli, ivókút-ház, szökőkút, szobor, kerti lépcső, támfal, korlát, napkollektor, kerti világítás, hulladék-gyűjtő, zászlótartó stb.) bf) kerti berendezés (pl. pad, információs tábla stb.),

14 bg) közművezeték és műtárgy, valamint bh) a történeti állapotnak megfeleltetett bármely építmény (pl. lugas, parter, spalír, treillage stb.). c) a Grassalkovich-kastély 2713/6 hrsz-ú telkén nem helyezhető el: ca) lakóépület, cb) igazgatási épület, cc) egészségügyi épület, cd) parkolóház, üzemanyagtöltő, valamint ce) gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület. d) A 2712 hrsz-ú teleknek a meglévő támfalhoz kötődő, 2713/6 hrsz-ú telek javára történő telekhatár-rendezése után kialakuló déli telekhatárán a szabályozási tervlapon jelölt szakaszon kerítés létesítése nem javasolt. e) A telkek területén parkoló a mozgássérültek, valamint a személyzet számára szolgáló parkoló helyek kivételével nem létesíthető. Gazdasági terület (1) Hatvan közigazgatási területén lévő gazdasági területen kizárólag a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. (2) Gazdasági terület megjelölt övezeteiben, amennyiben a különleges technológiájú épület az övezetre előírt maximális építmény magasságnak megfelelőn nem helyezhető el, úgy a technológiával indokolt mértékig a főépítész ajánlásával a magasság túlléphető. (3) Gazdasági területen minden 300 m 2 alapterületet elérő, vagy meghaladó építményhez méretezett záportározót kell építeni. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület [Gksz] (1) 3 (2) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető: a) gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) közigazgatási épület, d) irodaépület, e) parkolóház, üzemanyagtöltő, f) sportépítmény, g) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális és szolgáltató épület, valamint h) egyéb közösségi szórakoztató épület. (3) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény, b) hulladéktartály-tároló, c) kerti építmény, d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, e) kerti szabadlépcső és lejtő, valamint f) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop. (4) Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítés megléte. 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 15.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 16.. Hatályos: november 25-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től.

15 (5) Az övezetben a fő rendeltetés szerinti funkció több épületben is elhelyezhető. (6) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési területének megközelítésére a feltétlenül szükséges mértéken túl a szomszédos lakóterületi feltáró utcák nem vehetők igénybe. (7) 1 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos előírásai 16. (1) A 2637/1-6 hrsz-ú vagy az azokból kialakuló telkeken a terület közúti kapacitására (vasúti felüljáró, körforgalom) tekintettel, nagy forgalmú bevásárlóközpont nem létesíthető. (4 jel a szabályozási tervlapon) (2) Újhatvan Bevásárlóközpont (hrsz: 0361/2, 0361/3, 0363/13, 0363/17, 0363/18, 0363/19, 0363/20) területére vonatkozó előírások: a) az épületek elhelyezésénél az északi tehermentesítő út felőli látvány az elsődleges, az észak-keleti homlokzati síkok meghatározásánál az illeszkedés szabályai az irányadók; b) a telkeknek az északi tehermentesítő út, valamint a 0362 hrsz.-ú út csomópontja felőli megközelíthetőségét a 0361/2 hrsz.-ú telek kivételével biztosítani kell, a tehermentesítő úttól való közvetlen behajtás a telkekre nem engedélyezhető. (3) 2 Bevásárlóközpont és környékére (21. sz. főút 0369/5 hrsz.-ú út 0368/1 hrsz.-ú árok M3-as autópálya által határolt terület) vonatkozó előírás: a tervezett közúti, vasúti felüljáróhoz tartozó úthálózat területének közterületbe vonására. Addig az időpontig az érintett területet zöldterületként kell kialakítani és gondozni. (4) 3 Volt Cukorgyári, valamint Konzervgyári területre vonatkozó sajátos előírások: a) a terület beépítésénél különös figyelmet kell fordítani a Radnóti térre néző épülethomlokzat színvonalas építészeti kialakítására. Új beépítés esetén a Radnóti tér felé néző épület tömegének, építési vonalának és homlokzatmagasságának igazodnia kell a már meglévő építési vonalhoz és a kialakult (min. 11,0 m, max. 15,0 m) homlokzat-magassághoz, illetve a Kristály kastély által meghatározott tetőgerinc magassághoz. A Radnóti tér felé néző beépítés homlokzati síkja előtti térséget közhasználatú gyalogos-, illetve zöld területként kell kialakítani; b) a terület beépítését, az építési helyek kialakítását beépítési, építészeti koncepció kidolgozásával kell megalapozni, melyről ki kell kérni az illetékes tervtanács állásfoglalását. A közterületről nem látható építmények kivételével tervtanácsi vélemény szükséges az 500 m2 szintterületet meghaladó új épület elhelyezéséhez, építészeti kialakításához, valamint a 300 m2-nél nagyobb földszinti alapterületű, meglévő épület bővítéséhez, emeletráépítéséhez, illetve beépítéséhez. (1) 5 (2) Ipari gazdasági területen elhelyezhető: Ipari gazdasági terület [Ge] Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 17. (1). Hatályos: november 25-től. 3 Kiegészítette: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 17. (2). Hatályos: november 25-től. 4 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 18.. Hatályos: november 25-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től.

16 a) gazdasági tevékenységi célú ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási épület, b) közigazgatási épület, c) irodaépület, d) a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális és szolgáltató épület, valamint f) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás. (3) Ipari gazdasági területen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény, b) hulladéktartály-tároló, c) kerti építmény, d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, e) kerti szabadlépcső és lejtő, valamint f) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop. (4) Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítés megléte, valamint a technológiához kapcsolódó helyi környezetvédelmi berendezések tulajdonos, illetve építtető általi megvalósítása. (5) Az iparterületen új tevékenység megvalósításához minden esetben zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni az adott ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságtól. (6) 1 Ipari gazdasági terület sajátos előírásai 18. (1) A Kölcsey utca észak-keleti oldalán elhelyezkedő iparterületen új terület beépítése, illetve a meglévő vállalkozások bővítése esetén, - mindazokban az esetekben, amikor azt a szabályozási terv lehetővé teszi meg kell oldani a gazdasági- és a fő személyforgalom Kölcsey utcától való elkülönítését, annak érdekében, hogy a Kölcsey utcai lakóterületek környezeti terhelése ne növekedjék. (2) Az ipari gazdasági területeket, minden a szabályozási terven jelölt esetben, védő zöldsávval kell elválasztani a környező, lakófunkciót is lehetővé tevő övezetektől. Üdülőterületek sajátos előírásai A Görbeéri üdülőterületen a beépítés feltétele: a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint b) a keletkező szennyvíz: ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy bb) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása. (1) 5 Üdülőházas üdülőterület [Üü] Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 19.. Hatályos: november 25-től. 3 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 19.. Hatályos: november 25-től. 4 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 20.. Hatályos: november 25-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től.

17 (2) Üdülőházas üdülőterületen elhelyezhető: a) üdülőépület, b) az üdülőterület lakosságának ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kiszolgáló épület (pl. zuhanyzó, wc-blokk), valamint c) sportépítmény. (3) Üdülőházas üdülőterületen nem helyezhető el közösségi szórakoztató épület, valamint önálló garázsépület és parkolóterület a 3,5 t. önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára. (4) Üdülőházas üdülőterületen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény, b) közműpótló műtárgy, c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, épített tűzrakóhely, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy), d) hulladéktartály-tároló, valamint e) kerti szabadlépcső és lejtő. (5) 1 (6) 2 Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a keletkező szennyvíz: aa) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, ab) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy ac) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása., valamint b) a legalább részleges közművesítés megléte. (7) 3 Hétvégi házas üdülőterület [Üh] (1) 5 (2) Hétvégi házas üdülőterületen elhelyezhető: a) legfeljebb kétegységes üdülőépület, b) az üdülőterület lakosságának ellátását szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató, épület, valamint c) sportépítmény. (3) Hétvégi házas üdülőterületen közösségi szórakoztató épület, valamint önálló garázsépület nem helyezhető el. (4) Hétvégi házas üdülőterületen a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, építmény, b) közműpótló műtárgy, c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, víz- és fürdőmedence, szökőkút, lugas, épített tűzrakóhely, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy), d) hulladéktartály-tároló, valamint e) kerti szabadlépcső és lejtő. (5) 6 Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a keletkező szennyvíz: aa) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, ab) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 21.. Hatályos: november 25-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 4 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 22.. Hatályos: november 25-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 6 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 23.. Hatályos: november 25-től.

18 ac) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása, valamint b) a legalább részleges közművesítés megléte. (6) 1 Különleges terület 22. (1) 2 (2) Különleges területen kizárólag a következő szakaszban részletezett, a sajátos használathoz kapcsolódó vagy azt kiegészítő funkciójú épületek és építmények helyezhetők el. (3) Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint b) a keletkező szennyvíz ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése vagy bc) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása. (4) 3 Különleges terület sajátos használatú területeinek előírásai [K/ap, K/hk, K/mg], [K/ng], [K/sp], [K/st], [K/szk], [K/szv], [K/te], [K/to], [K/er], [K/vü] (1) Az autóbusz pályaudvar területen elhelyezhető: a) közlekedési és utasforgalmi célokat szolgáló pályaudvari, irányítási, szociális és irodaépület, valamint b) a közúti közlekedés céljait szolgáló mérnöki műtárgyak. (2) 5 (3) A kórházterületen elhelyezhető: a) egészségügyi létesítmények (kórház, szanatórium, rendelő stb.), b) az egészségügyi létesítményeket kiszolgáló (szociális épület, iroda, raktár) épületek. (4) A mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető: a) mezőgazdasági üzemi építmények, b) mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, tároló építmények, c) lovasturisztikai célú építmények, valamint d) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások. Új épület a telekhatártól számított 5,0 m távolságon belül nem létesíthető. A telekhatárok mentén a minimális zöldfelület mértékéig fa- és cserjesor ültetendő. (5) A nagygombosi műemlék-major területen elhelyezhető: a) idegenforgalmi célokat szolgáló (szálláshely-szolgáltató, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, sportépítmény stb.) épület, b) lakóépület, valamint c) nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenységi célú épület. (6) A sportterületen elhelyezhető: a) sport- és rekreációs létesítmény, b) sportlétesítményt kiszolgáló építmény, 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 4 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 24.. Hatályos: november 25-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től.

19 c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmény, valamint d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (7) A strandterületen elhelyezhető: a) strand- és rekreációs létesítmény, b) strandlétesítményt kiszolgáló építmény, c) szálláshely-szolgáltató épület, d) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmény, valamint e) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (8) A szabadidőközpont területen elhelyezhető: a) szabadidős, sport és rekreációs létesítmény, b) szabadidős és rekreációs létesítményeket kiszolgáló építmény, c) idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátó létesítmény, d) szálláshely-szolgáltató épület, valamint e) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (9) A szennyvíztisztító területén elhelyezhető: a) a szennyvizek kezelését biztosító mérnöki létesítmények, műtárgyak, valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épületek (szociális épület, iroda, raktár). (10) A temető területén elhelyezhető: a) egyházi és világi kegyeleti épület, b) ravatalozó, c) iroda és szociális épület, d) sírbolt, emlékmű, e) urnafal, f) kereszt, harangláb, emlékoszlop, g) virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges építmény, valamint h) portaépület. (11) A tűzoltóság területén elhelyezhető: a) a tűzoltóság működéséhez szükséges létesítmények, műtárgyak, valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épületek (szociális épület, iroda, raktár). (12) 1 Az egészségügyi - rekreációs területén [K/er] elhelyezhető: a) egészségügyi létesítmények (kórház, szanatórium, rendelő stb.), b) rekreációs szolgáltatást nyújtó létesítmények (gyógyfürdő, tornaterem, konditerem, masszázs stb.), c) az egészségügyi létesítményeket, vagy a rekreációs létesítményeket kiszolgáló épületek (szociális épület, iroda, raktár, portaépület), d) szálláshely szolgáltató épület, valamint e) garázsépület. (13) 2 A városüzemeltetési területén [K/vü] elhelyezhető: a) a település köztereinek, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanoknak a fenntartásához kötődő, gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épületek (szociális épület, iroda, raktár). (14) 3 Az 5331/3 és az 5331/13 ingatlan egészéből, valamint az 5332 hrsz-ú ingatlan egy részéből kialakuló szennyvíztisztító telep területére érvényes előírások (2 jel a szabályozási tervlapon): 1 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 25. (1). Hatályos: november 25-től. 2 Kiegészítette: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 25. (2). Hatályos: november 25-től. 3 Kiegészítette: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 25. (2). Hatályos: november 25-től.

20 a) a korlátozott használatú terület sem a szennyvízkezeléssel összefüggő, szaghatást kibocsátó műtárgy, létesítmény, sem szennyvíziszap tárolására nem vehető igénybe. b) a telephely szabályozási tervlapon jelölt védőtávolságán belül létesítményelhelyezési korlátozást kell figyelembe venni. c) a telephely területének igénybevételével kijelölt gyalogos út kerékpárút mentén, a korlátozott használatú területen min. 5,0 m-es háromszintes növényállományú zöldsáv alakítandó ki. 2. cím BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Területfelhasználási egységek Közlekedési és közműterület A szintbeni közúti csomópontokban, valamint az út-vasút keresztezések környezetében a látóháromszögek területén a szakági előírások a mértékadók. Közutak (1) Közlekedési területen elhelyezhető: a) közlekedési létesítmény (beleértve a gépjárművek, valamint a kerékpárok parkolását / tárolását szolgáló építményeket is), b) közúti berendezés, valamint c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. (2) Közlekedési területen belüli építményelhelyezés, növénytelepítés esetében a közút kezelőjének előírásai az irányadóak. (3) A közutak szabályozási szélességén belül bármely létesítmény kialakítása csak az adott ügyben feladatkörrel rendelkező közútkezelő, valamint az adott ügyben hatáskörrel rendelkező közúti hatóság hozzájárulásával lehetséges. (4) Hatvan közigazgatási területén: a) mind közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú, b) mind közforgalom számára meg nem nyitott, korlátozott használatú magánút létesíthető. (5) A közforgalom számára megnyitott magánút műszaki paraméterei és szabályozási szélessége a közúti jellemzőkkel azonosak. A közművesítés a közúti státuszú utcákhoz hasonlóan biztosítandó, a közművezetéshez a tulajdonosnak hozzá kell járulnia. A közforgalom számára megnyitott magánúton a forgalom lehetőségét bármely napszakban és mindenki számára biztosítani kell, a használatot korlátozni nem lehet. (6) A közforgalom számára meg nem nyitott magánútról önálló hrsz.-ú telek csak külterületen és csak akkor nyitható, ha az út használatára vonatkozóan a felek szerződésben megegyeznek. Az út használatára vonatkozó szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A közforgalom számára meg nem nyitott magánút forgalma korlátozható, a közforgalom elől elzárható. Használatára csak azok jogosultak, akik szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásban biztosított szolgalmi 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 74.. Hatályos: november 25-től. 2 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 26.. Hatályos: november 25-től. 3 Módosította: 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 26.. Hatályos: november 25-től.

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN: Almagyar-Merengő Belváros Dobó tér és környéke Belváros-kelet Cifra hóstya és Tetemvár Csákó Déli iparterület Délkeleti

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(III.04.) rendelete A településképi véleményezési eljárásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2015. január 30.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben