Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének"

Átírás

1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.) Ör. és a 8/2008.(II.29.) Ör. és az 51/2008. (IX.15.) Ör. és a 66/2008.(X.31.) Ör. és a 20/2009.(V.28.) Ör. és a 42/2009. (IX.16.) Ör. és a 27/2010. (VI.28.) Ör. és a 8/2011.(II.24.) Ör. és a 13/2011.(IV.1.) Ör. és a 28/2011.(IX.16.) Ör. és a 36/2011.(XI.25.) Ör. és az 52/2011.(XII.16.) Ör. és a 62/2012.(XI.30.) Ör. és a 15/2013.(III.29.) Ör. és a 19/2013.(IV.26.) Ör. és a 7/2014.(II.27.) Ör. és a 36/2014.(IX.11.) Ör. és a 24/2015. (VI.25.) Ör-rel módosított 61/2003.(XII.22.). Ör. A Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről

2 Veszprém Megyei Jogú Város HÉSZ 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 1 A rendelet hatálya A szabályozás eszközei Alkalmazási előírások Kialakult állapot (K) II. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI... 7 Területi változások (igazgatási terület, bel- és külterület) Az építési övezetek és övezetek rendeltetése Beépítésre szánt területek Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Különleges területek Beépítésre nem szánt területek Közlekedési területek Közmű területek Erdőterületek Zöldterületek Mezőgazdasági terület Vízgazdálkodási területek Természetközeli terület 16/A III. FEJEZET ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI Beépítési mód, építési hely Elő-, oldal- és hátsókert Építmények elhelyezése közterületen Melléképítmények elhelyezése Kerítés, támfal elhelyezése IV. FEJEZET KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS VÉDELMI ELŐÍRÁSOK Védelem a káros környezeti hatások ellen A települési környezet védelme A levegő védelme A föld védelme A vizek védelme Környezeti zaj és rezgés elleni védelem A táji értékek és a vízpartok védelme Az élővilág védelme - zöldfelületek A természet védelme Régészeti területek védelme Értékvédelem Védett terület beépítésének általános előírásai Védett épületekre vonatkozó előírások V. FEJEZET EGYÉB ELŐÍRÁSOK Vegyes rendelkezések Záró rendelkezések MELLÉKLET Értelmező rendelkezések... 53

3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya 1. 1 (1) Jelen rendelet (Veszprém MJV Helyi Építési Szabályzat továbbiakban HÉSZ) és a Szabályozási Terv (továbbiakban SZT) hatálya Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. (2) A HÉSZ csak mellékletével és a SZT-vel együtt érvényes. (3) A HÉSZ melléklete: Értelmező rendelkezések (fogalom-meghatározások)... (1. számú melléklet) (4) 2 Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni az OTÉK és mellékletei, valamint a HÉSZ rendelkezései szerint szabad. A szabályozás eszközei 2. (1) Jelen SZT méretaránya belterületen M=1:2.000, külterületen M=1: (2) A SZT kötelező elemei: a) belterületi határvonal, b) szabályozási vonal 1. (az SZT-n folytonos vonallal jelölve), c) 3 szabályozási vonal 2. a minimális szélességi méretet illetően (az SZT-n hosszú szaggatott vonallal jelölve), d) különböző övezeteket elválasztó övezeti határvonal, e) az építési övezet és övezet övezeti jele, f) a létesítmények védőterülete (védősávok és védőövezetek), g) a védelemre kijelölt területek és objektumok (természeti, régészeti és épített környezet területi- és egyedi védelem alatt álló elemei). (3) 4 A SZT irányadó eleme a szabályozási vonal 2. egyéb esetekben. A (2) bekezdés alatti irányadó szabályozási vonal 2-től (az SZT-n hosszú szaggatott vonallal jelölve) az érintett telkek tulajdonosainak egyetértése esetén mindkét irányban szakhatósági hozzájárulás alapján szabad eltérni az SZT módosítása nélkül, helyi közút létesítése, illetve bővítése esetén, a meglévő építmények és/vagy közművek védelme érdekében. (4) A HÉSZ hatályba lépését követően az SZT-n meghatározott szabályozási elemek megváltoztatása érdekében, illetve a terület sajátosságai alapján részletesebb szabályozást igénylő területekre készülő Szabályozási Terv méretaránya beépítésre szánt területen, illetve belterületen M=1:2.000, illetve indokolt esetben 1:1.000, beépítésre nem szánt területen, illetve külterületen általában M=1:2.000 ma. kell, hogy legyen. (5) Közterületrendezési Tervben (KRT) lehet meghatározni a közterület egységes kiépítésének (magassági és vízszintes csatlakozások, tereprendezés), egységes műszaki megoldásainak (vízelvezetés, gyalogos-, kerékpáros- és gépjármű-közlekedés, területlehatárolás) és összehangolt megjelenésének (utcaberendezés, köztárgyak és növények kihelyezése) feltételeit. a) A KRT a közterület szabályozási vonalak közötti területének kialakítására vonatkozó, önkormányzati rendelettel jóváhagyott terv. b) A KRT méretaránya az értelmezhetőséghez szükséges léptékű kell, hogy legyen. 1 A rendelet 1 -ának (2) bekezdése hatályát vesztette és egyidejűleg az 1 bekezdéseinek számozását a 18/2005 (VI.1.) Ör. 1 (1) bekezdése módosította június 1-i hatállyal 2 A rendelet 1 -át új (4) bekezdéssel egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 1 (2) bekezdése június 1-i hatállyal 3 A rendelet 2 (2) bekezdés c) pontjának szövegét a 18/2005 (VI.1.) Ör. 2 (1) bekezdése módosította június 1-i hatállyal 4 A rendelet 2 -ának (3) bekezdésében a szövegrészt módosította a 18/2005 (VI.1.) Ör. 2 (2) bekezdése június 1-i hatállyal 1

4 c) A tervben ki kell térni legalább a közterület szélességének (helyszínrajzi kialakításának), magassági elrendezésének (hossz-szelvény, jellegzetes keresztmetszetek) kialakítására, a közmű- és közlekedési építmények, köztárgyak elhelyezésének módjára. d) A terv kitérhet a portálok, homlokzatok ki-, illetve átalakítására, az épületek tömegképzésének ki-, illetve átalakítására, a reklámok elhelyezésére, és további, az illetékes építésügyi hatóság által meghatározott elemek kialakítására. e) KRT nem módosíthatja a SZT vagy a HÉSZ valamely kötelező érvényű elemét. f) A közterületekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni a közhasználat céljára megnyitott magánutakra és a telkek közhasználat céljára megnyitott részére. (6) 5 a) 6 A szabályozási terv szerint be nem épített, de beépítésre szánt alább felsorolt - területek esetében telekalakítás csak a rendezési terv szabályozási tervének (SZT), valamint a helyi építési szabályzatának (HÉSZ) módosítása és kiegészítése után engedélyezhető, a fejlesztés programjának megfelelően: - Veszprém-Kádárta, Gelemér, Hidegkút utcák folytatásában levő kertvárosi lakóterületi besorolású, - Veszprém-Kádárta, Lánczi utca folytatásában levő kertvárosi lakóterületi besorolású, - Veszprém-Gyulafirátót, Pásztor utca, feletti kertvárosias lakóterületi besorolású, - Veszprém, József A. utca északkeleti részén levő Takácskert további kertvárosi, gazdasági kereskedelmi, településközpont vegyes területi besorolású, - Veszprém, Pápai úttól délre eső, Sósköves lakóterületi, településközpont vegyes területi besorolású, - Veszprém, Csererdő, volt Bakony Művek területén levő kisvárosi lakóterületi besorolású, fejlesztési területeken b) 78 A módosításhoz és kiegészítéséhez alátámasztó munkarészt kell készíteni, amelynek minimális tartalmi követelménye: környezetalakítási terv, amely feltünteti a közlekedési területeket, az épületek elvi kontúrjait, a jellemző tömegképzést, a burkolt- és zöldfelületeket, a közműellátási javaslatot a domborzat figyelembe vételével. c) A módosítás és kiegészítés során a szabályozási terven (SZT) fel kell tüntetni a javasolt telekhatár -t (tájékoztató elem). A környezetalakítási javaslat jellemző elemei közül kerüljenek rögzítésre a szabályozási terven (SZT) az építési hely határa, szükség esetén az építési vonal, a párkánymagasság, illetve a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) a homlokzati kialakítás (szín) a tetőkialakítására vonatkozó előírások, lejtésszög, héjalás anyaga, napkollektorok kialakítása. Alkalmazási előírások 3. (1) A telek közlekedési terület céljára fenntartandó részén építményt csak abban az esetben szabad elhelyezni, ha az egyéb általános előírásoknak és az építési övezetre és övezetre szabályozási jellemzőknek különösen a megengedett legnagyobb beépítettségnek megfelelő építmény a telken belül más helyen nem lenne elhelyezhető. (2) Az SZT-n lehatárolt telek zöldfelületként fenntartandó része jelöléssel ellátott területet zöldfelületként kell kialakítani, azon kerti lépcső, rézsű és 0,5 méternél nem magasabb kerti támfal helyezhető el. A források 50 m-es körzetében, illetve a dolomit sziklagyep területeken az eredeti növényállományt fenn kell tartani. Csak az Lk-30 övezetben zajvédő domb és garázs kombinációja is elhelyezhető, amennyiben a garázs feletti termőtalaj vastagsága több mint 50 cm, és azt cserjékkel, valamint a dombi részt fákkal és cserjékkel betelepítik. 5 A rendelet 2 -át új (6) bekezdéssel egészítette ki a 8/2008.(II.29.) Ör. 1. -a február 29-i napjával 6 A rendelet 2. (6) bekezdés a) pontának első mondatát módosította a 66/2008.(X. 31.) Ör. 1. (1) bekezdése október 31-i hatállyal 7 A rendelet 2. (6) bekezdés b) pontjának szövegét módosította a 66/2008.(X..31.) Ör. 1. (2) bekezdése október 31-i hatállyal 8 A rendelet 2. (6) bekezdés b) pontjának szövegét módosította a 36/2011.(XI.25.) Ör. 1. -a december 27-i hatállyal 2

5 (3) Az SZT-n lehatárolt telek erdőterületként fenntartandó része jelöléssel ellátott területet az ingatlan-nyilvántartásban önálló alrészletként kell nyilvántartani, és erdőterületként kell fenntartani, ahol az erdőterületekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, ettől eltérő használathoz az erdészeti hatóság engedélye szükséges. (4) Az SZT-n lehatárolt Főutak és egyéb szerkezeti jelentőségű utak, vasutak területbiztosítása jelöléssel ellátott területen építmény nem helyezhető el. (5) 9 A városkép előnyösebb kialakítása, illetőleg megóvása érdekében a SZT-ben lehatárolt helyi értékvédelmi terület és műemléki jelentőségű terület (továbbiakban: védett terület, SZT-n he és MJ jelöléssel) területen az a)-h) pontok alatti jellemzőket is meghatározó szabályozási terv, illetve előírások keretén belül a helyi építészeti- műszaki tervtanács, annak hiányában a főépítész és az illetékes műemléki felügyelő közreműködésével kell meghatározni: a) az építmények elhelyezési módját, b) az építmények alaprajzi méreteit, illetve tagolását, c) az épületek homlokzatának kialakítását (anyaghasználat, színezés), d) az épületek tetőzetének kialakítását, e) a közterületek mentén az épületek földszinti kialakítását (üzlet, árkád, stb.), f) az építmények takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítását, g) a telkek és építési területek tereprendezési- és kertészeti munkáinak elvégzését, h) a kerítések és a támfalak kialakítását. A tervtanács állásfoglalását és a jogszabály szerinti tervezői válaszokat, illetve a főépítésszel lefolytatott egyeztetés dokumentumát mellékelni kell az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemhez. (6) A terepszint alatti beépítettség mértéke az építési övezetben az övezetre előírt beépítettség mértékét legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. (7) 10 Az igazgatási területen felszín feletti közműpótló gáztartály nem helyezhető el. (8) Egyéb rendelkezés hiányában lakóterületen az építési hely előkert felőli vonala egyben építési vonal is. (9) Meglévő beépítés esetén az átalakítás, bővítés során a kialakult oldalkert szélessége vehető figyelembe. 11 A kiegészítő épület a hátsókertben is elhelyezhető, legfeljebb bruttó 30 m 2 alapterülettel. (10) 12 Az övezetre előírt telekszélességnél keskenyebb telek abban az esetben osztható meg, ha a kialakuló telkek egyéb paraméterei (telekterület, telekmélység, beépítettség, stb.) megfelelnek az építésügyi előírásoknak és mind a megosztás során kialakuló telek (telkek), mind pedig a szomszédos telek (telkek) beépíthetősége biztosított (oldalkert, telepítési távolság, épület méreteinek megfelelő aránya, stb.). Ezen rendelkezés nem vonatkozik a 10 méter szélességet el nem érő telkekre. A telekalakítás során a telekszélesség nem csökkenhet. (11) 13 Főépítészi egyeztetést igénylő területek: városképi szempontból kiemelkedő helyen, 14 he-n belül, főforgalmi, forgalmi és gyűjtőutak mentén, védett épület és műemléki környezet esetén. (12) Az SZT-n lehatárolt bányászati joggal érintett terület jelöléssel ellátott területen a területileg illetékes bányakapitányság által engedélyezett bányatelek található. A terület építési szempontból korlátozott, mely korlátozást a telek tulajdonosai a bányatelek kialakítása során tudomásul vették és kártérítési igénnyel a bányaművelést folytatóval szemben élhetnek. A területen a területre vonatkozó övezet paramétereinek betartása mellett, a bányaművelés időtartamára vonatkozó 9 A rendelet 3. (5) bekezdésének szövegét módosította a 36/2011.(XI.25.) Ör. 2. (1) bekezdése december 27-i hatállyal 10 A rendelet 3. (7) és (8) bekezdéseit hatályon kívül helyezte és egyidejűleg a 9,10,11,12,13,14,15,16 bekezdések számozását 7,8,9,10,11,12,13,14 számozásra változtatta a 66/2008. (X.31.) Ör 2. -a, október 31-i hatállyal 11 A rendelet 3 (11) bekezdés második mondatát a 3/2007.(I.29.) Ör módosította január 29-i hatállyal 12 A rendelet 3 -a új (10) bekezdéssel egészült ki és egyidejűleg a 10,11,12,13,14,15 bekezdések számozása 11,12,13,14,15,16 számozásra változtatta a 42/2009.(IX.16.) Ör 1 (1) bekezdése szeptember 16-i hatállyal. 13 A rendelet 3 -a új (12); (13); (14); (15) bekezdésekkel egészült ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. alapján június 1-i hatállyal 14 A rendelet 3 (12) bekezdésének szövegét módosította a 3/2007.(I.29.) Ör.1 (2) bekezdése január 29-i hatállyal 3

6 fennmaradási időkorláttal, a bányászati tevékenységhez, a kitermelt nyersanyag feldolgozásához szükséges gazdasági épület, iroda és szociális épület létesíthető. (13) A SZT-n lehatárolt H-1 jelöléssel ellátott területeken építési hatósági engedély csak a honvédelmi szakhatóság egyedi hozzájárulása esetén adható. E rendelet hatályba lépése után indított telekalakításhoz történő hozzájárulás egyidejűleg a telek beépítéséhez való hozzájárulás is. A területek beépítése esetén HM felé kártérítési igény nem érvényesíthető. Az ingatlan tulajdonosai kötelesek tűrni a gyakorló- és lőtér rendeltetésszerű használatából adódó zaj-, rezgés-, por- és egyéb hatásokat. (14) Az SZT-n megszüntetendő hulladéklerakó 500 m-es védőtávolságán belül a terület beépítése esetén a hulladéklerakó vonatkozásában kártérítési igény nem érvényesíthető. (15) 15 A HÉSZ és az SZT kötelező elemeit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: a) Az építési hely SZT-ben meghatározott határvonalát abban az esetben, ha a telekalakítással a telekhatárok módosulnak, a kialakuló új telekhatároktól kell értelmezni. b) Az építési hely a) pontjában foglaltaktól építészeti-, városképi- vagy természeti érték megőrzése, védelme érdekében eltérő a telekalakítástól független határvonalát a SZT-en kell jelölni. (16) 16 Az SZT-n lehatárolt telek zöldterületi jelleggel fenntartandó része jelöléssel ellátott területet legalább 50%-ban zöldfelületként, a háromszintű növénytelepítési előírásoknak megfelelő módon kell kialakítani. (17) 17 A torony, toronyjellegű és technológiai építmények (kilátó, siló, hiradástechnikai berendezések) magassága meghaladhatja az övezeti előírásokban megállapított, megengedett legnagyobb építménymagasságot, az általános érvényű előírások betartása mellett. Minden ilyen esetben építmény, vagy műtárgy elhelyezése csak tájesztétikai és településképi vizsgálattal alátámasztott módon lehetséges. Kivételt képez a Gksz-21 és Gksz-22 övezetek területén lévő tornyokra és torony jellegű építményekre vonatkozó speciális előírás (18) 18 Önkormányzati- és magán tulajdonban levő közlekedési területen teljes körű infrastruktúra kiépítésére is vonatkozó településrendezési szerződés köthető, amely tartalmazza a telket, vagy legalább egy tömbben levő telekcsoportot kiszolgáló út, úthálózat megépítésének kötelezettségét végleges burkolattal, járdával, zöldsávval, közvilágítással, kapubehajtókkal és a HÉSZ vonatkozó övezeteinek előírásaiban meghatározott közműhálózattal. (19) 19 A helyi építési szabályzat előírásainak alkalmazása szempontjából az építési telek gépjárművel történő közvetlen megközelíthetősége, a gépjármű-közlekedésre alkalmassága alatt az előírt közművek elhelyezését követően, - a közvilágítással, az előírt szükséges keresztmetszeti elemekkel (járda, zöldsáv, nyílt árok, stb.) és berendezésekkel kialakított szilárd útburkolatot kell érteni. (20) 20 Az építési engedélyezési eljárás során a (18), (19) bekezdésben meghatározott gépjárműközlekedésre való alkalmasság (végleges, szilárd burkolatú út) feltétele figyelmen kívül hagyható az alábbi kivételes esetekben: a) ha a beépítendő telek, vagy telkek foghíj-szerűen helyezkednek el egy már kialakult állapotú, beépített területen, ahol a szilárd burkolatú út teljes körű kiépítésére vonatkozó feltételek még nem teljesültek, b) a belső útgyűrű Roboz utca és Roboz híd közti szakaszától északra elhelyezkedő telektömb beépítésénél, a gyűjtőút és csatlakozásai megépítéséig. c) 21 Veszprém Gyulafirátót városrészben a 9155 hrsz-ú Kövesdombi,- Alsóharaszt,- Sóskaárok,- Kisvölgyi utcákhoz csatlakozó magánutak esetében, a 9155 hrsz-ú közlekedési terület önkormányzati tulajdonba kerüléséig. 15 A rendelet 3 -át új (16) bekezdéssel egészítette ki a 65/2006 (IX.18.) Ör. 2 (4) bekezdése szeptember 18-i hatállyal 16 A rendelet 3 -át új (15) bekezdéssel egészítette ki a 20/2009 (V.28.) Ör 1 -a június 2-i hatállyal 17 A rendelet 3 -át új (17) bekezdéssel egészítette ki a 42/2009.( (IX.16.) Ör. 1 (2) bekezdése szeptember 16-i hatállyal 18 A rendelet 3 -át új (18) bekezdéssel egészítette ki a 8/2011. (II.24.) Ör. 1 (1) bekezdése március 26-i hatállyal 19 A rendelet 3 -át új (19) bekezdéssel egészítette ki a 8/2011. (II.24.) Ör. 1 (2) bekezdése március 26-i hatállyal 20 A rendelet 3 -át új (20) bekezdéssel egészítette ki a 36/2011.(XI.25.) Ör.2 (2) bekezdése december 27-i hatállyal 21 A rendelet 3 (20) bekezdését új c) ponttal egészítette ki a 7/2014.(II.27.) Ör.1 -a március 30-i hatállyal 4

7 Kialakult állapot (K) 4. (1) A építési helyre vonatkozó előírásokat kialakult állapot esetén a (2), (3) és (4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (lásd még: ). (2) A kialakult beépítésű telektömbben az épületek elhelyezésének módját (az épület építési helyen belüli elhelyezésének módját) a vonatkozó előírások és az illeszkedés szabályai szerint kell meghatározni. (3) Az illeszkedés általános szabályai szabadonálló beépítés esetén: a) Az előkert mérete az építési övezet, illetve az övezet területén, de legalább a tömb érintett utcaszakaszán a kialakult állapothoz (beépítés, illetve telek geometriája) igazodó kell, hogy legyen. b) Az oldalkert mérete: Az övezetre előírt legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 3,0 m kell, hogy legyen, mely távolság kialakult állapot esetén legfeljebb az előírt távolság 2/3-áig csökkenthető, a szomszédos ingatlanok beépíthetőségének korlátozása nélkül. 2. Abban az esetben, ha az oldalkert mérete nem éri el az övezetre előírt legnagyobb építménymagasság felét, de nagyobb, mint 3,0 méter, az épület oldalkert felőli építménymagassága legfeljebb az oldalkert kétszerese lehet. c) A hátsókert mérete a tényleges építménymagasság mértéke kell, hogy legyen, amely az előírt érték 2/3-ára csökkenthető (de legalább 6,0 m kell, hogy legyen), ha ahhoz a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárult. d) Az építési övezetben, illetve az övezetben előírt vagy kialakult legkisebb telekmélységet kétszeresen meghaladó mélységű telek esetében az épület mélysége nem haladhatja meg: 1. az építési övezetben, illetve az övezetben előírt vagy kialakult telekmélységnek a megengedett építménymagasság mértékével csökkentett értékét, 2. a 30 métert. (4) Az illeszkedés általános szabályai oldalhatáron álló beépítés esetén: a) 23 Ott, ahol az övezeti előírások oldalhatáron álló beépítési módot írnak elő, de a kialakítható közterületi telekhatár felőli homlokzat hossza (épület szélessége) nem haladja meg a 6,5 m-t az övezeti előírások keretei között zártsorú beépítési mód létesítése is megengedett. b) 24 Az Lk-05 jelű övezet területén, Védett területen belül és a Pápai út Semmelweis utca Tummler Henrik utcák által határolt tömbben elhelyezkedő Lk-02 jelű építési övezetek területén: 1. hátsókert nélkül is kialakítható, 2. legfeljebb földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses, 3. jellemzően az utcai (közterületi) telekhatárra merőleges gerincvonalú nyeregtetős épület helyezhető el. (5) Az illeszkedés általános szabályai zártsorú beépítés esetén: a) Ott, ahol zártsorú beépítés alakult ki: A szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában a hátsó telekhatáron a telekhatár 50%-át meghaladó szélességű épületrész nem építhető. 2. Az új tetőidomot a szomszédos tetősíkokhoz igazodva kell kialakítani. b) 26 Védett területen belül, ahol zártsorú beépítés alakult ki a kialakult utcakép védelme érdekében új épület elhelyezése esetén épület-hézag létesítése is megengedett. 22 A rendelet 4. (3) bekezdésének b) 1. pontját módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 3. (1) bekezdése december 27-i hatállyal 23 A rendelet 4. (4) bekezdés a) pontját hatályon kívül helyezte és egyidejűleg a b) és c) pontok számozását a) és b) pontra változtatta a 66/2008. (X.31.) Ör. 3. (1) bekezdése október 31-i hatállyal 24 A rendelet 4 (4) bekezdés b) pontjának szövegét módosította a 42/2009.(IX.16.) Ör. 2 -a szeptember 16-i hatállyal 25 A rendelet 4. (5) bekezdés a) pontjának 1. alpontjának szövegét módosította a 66/2008. (X.31.) Ör. 3. (2) bekezdése október 31-i hatállyal 5

8 c) Zártudvaros (a hátsó telekhatárig terjedő) beépítés csak védett épület, illetve védett terület településszerkezeti értékeinek megőrzése érdekében létesíthető. A zártudvaros beépítés engedélyezési tervéhez mellékelni kell az Önkormányzati Tervtanács, annak hiányában a főépítész állásfoglalását. (6) Új magastető létesítése, magastető átalakítása során a) szabadonálló beépítés esetén az új magastető hajlásszöge - megközelítőleg - legyen azonos az épület közvetlen környezetében álló szomszédos épület(ek) tetősíkjának lejtésszögével. Ahol a szomszédos épület(ek) tetősíkjának hajlásszöge kisebb, mint 30 fok vagy nagyobb, mint 45 fok, ott a meglévő épület(ek)hez kell alkalmazkodni. b) zártsorú beépítés esetén a magastető tömege csökkentse a csatlakozó szomszédos épületek takaratlan tűzfalait, és a tetősík(ok) hajlásszöge - megközelítőleg - legyen azonos a takarandó tűzfal(ak) oromvonalának hajlásszögével. Ott, ahol a csatlakozó szomszédos épületek oromvonalának hajlásszöge kisebb, mint 30 fok vagy nagyobb, mint 45 fok a csatlakozás módját esetileg kell meghatározni a szomszédos épületekhez illeszkedve. (7) Védelmi célú erdő (Ev) területén már meglévő, 10 évesnél régebbi épület: a) rendeltetése megváltoztatható a csatlakozó lakóterületi építési övezetnek megfelelően. b) Meglévő lakóépület legfeljebb egy alkalommal bruttó 20 m 2 -rel bővíthető, ha az nem eredményezi, hogy a bővítés önállóan, vagy az épület összességében meghaladja az előírt környezetterhelési határértékeket. c) a helyi védettség alatt álló épület telkén a jelenlegi beépítettség az építési helyen belül legfeljebb 50 m 2 bruttó szintterülettel növelhető. (8) 27 A kialakult állapot előírásainak alkalmazása esetén be kell szerezni az Önkormányzati Tervtanács, annak hiányában a főépítész állásfoglalását. 26 A rendelet 4. (5) bekezdés b) pontját módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 3. (2) bekezdése december 27-i hatállyal 27 A rendelet 4. (8) bekezdésének szövegét módosította a 66/2008. (X.31.) Ör 3. (3) bekezdése október 31-i hatállyal 6

9 II. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI Területi változások (igazgatási terület, bel- és külterület) 5. (1) A meglévő és tervezett belterületi határvonalakat SZT rögzíti. Az építési övezetek és övezetek rendeltetése 6. (1) A területen a terület nyugalmának biztosítása érdekében a környezetet zavaró hatású tevékenységre szolgáló új építmény nem helyezhető el, meglévő bővítése, átalakítása, vagy meglévő épület használati módjának ilyen célú megváltoztatása nem megengedett az alábbi terület-felhasználási egységek területén: a) lakóterületek: 1. nagyvárosias lakóterület, 2. kisvárosias lakóterületek, 3. kertvárosias lakóterületek, b) különleges területek területe. Beépítésre szánt területek Lakóterületek 7. (1) A lakóterületi terület-felhasználási egységek és építési övezetek az alábbiak: a) Ln nagyvárosias lakóterületek: Ln-01 Ln-09 b) 28 Lk kisvárosias lakóterületek: Lk-01 Lk-55 c) Lke kertvárosias lakóterületek: Lke-01 Lke-23 d) Lf falusias lakóterületek Lf-01 Lf-02 (2) A nagyvárosias lakóterületen a) elhelyezhető: 1. lakóépület 2. közösségi célú (a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, egészségügyi, szociális és oktatási, sport) építmények, (legfeljebb F1T szint), 3. többszintes parkolóház, de az építési övezet területének (az építési övezetben fekvő telkek összterületének) beépítettsége nem haladhatja meg a 30%-ot. b) nem helyezhető el: 1. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, 2. önálló kiegészítő épületek kivéve: támfalgarázs 3. üzemanyagtöltő. c) A korábbi jogszabályok alapján kialakított úszótelkes lakótelepen az épületek telkei közötti területet közterületi kapcsolatként kell figyelembe venni. Ilyen területen a szabályozási terv módosítása nélkül csak az a) és b) pont szerinti építményeket szabad elhelyezni. (3) A kisvárosias lakóterületen a) elhelyezhető: 28 A rendelet 7. (1) bekezdésének b) pontját módosította a 36/2011.(XI.25.) Ör. 4. (1) bekezdése december 27-i hatállyal 7

10 1. 29 egy lakóépület, legfeljebb nyolc lakással, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. sportépítmény 5. kereskedelmi szállásépület, szolgáltató és igazgatási épület b) nem helyezhető el: 1. a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, 2. üzemanyagtöltő. c) 30 Telkenként legfeljebb két különálló épülettömeg helyezhető el. d) Kisvárosias lakóterületen a telek zöldfelületként fenntartandó része -ként jelölt telekrész nem számítható be sem a telek beépítettségének, sem a telek legkisebb zöldfelületének számítása során. e) 3132 Az Lk-02, Lk-05, Lk-37, Lk-38, Lk-43, Lk-55 jelű övezetekben telkenként 1 db legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el. (4) A kertvárosias lakóterületen a) elhelyezhető: egy lakóépület, legfeljebb két lakással, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 5. sportépítmény, 6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény, 7. gépjárműtároló. b) nem helyezhető el: 1. kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba számú egyéb kereskedelmi szállásépület kivételével, 2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, 4. üzemanyagtöltő. c) 34 Telkenként legfeljebb két különálló épülettömeg helyezhető el. d) 35 Telkenként legfeljebb 3 rendeltetési egység alakítható ki. (5) A falusias lakóterületen a) elhelyezhető: egy lakóépület, legfeljebb két lakással, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4. a helyi lakosság ellátását, helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 5. sportépítmény, 6. a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari, gazdasági és kiegészítő építmény, b) nem helyezhető el: 29 A rendelet 7. (3) bekezdés a) 1. pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (2) bekezdése december 27-i hatállyal 30 A rendelet 7. (3) bekezdés c) pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (3) bekezdése december 27-i hatállyal 31 A rendelet 7 (3) bekezdés e) pontjának szövegét módosította a 42/2009.(IX.16.) Ör. 3 (1) bekezdése szeptember 16-i hatállyal 32 A rendelet 7. (3) bekezdés e) pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (4) bekezdése december 27-i hatállyal 33 A rendelet 7. (4) bekezdés a)1. pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (5) bekezdése december 27-i hatállyal 34 A rendelet 7. (4) bekezdés c) pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (6) bekezdése december 27-i hatállyal 35 A rendelet 7. (4) bekezdését új d) ponttal egészítette ki a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (7) bekezdése december 27-i hatállyal 36 A rendelet 7. (5) bekezdés a) 1. pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör.4. (8) bekezdése december 27-i hatállyal 8

11 1. kereskedelmi szállásépület, szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba számú kereskedelmi szállásépület kivételével, 2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 3. önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, 4. üzemanyagtöltő. (6) A lakóterületek közmű ellátottsága: a) Az Ln és új beépítéseknél az Lk, az Lke és az Lf jelű lakóövezetek területét teljes közművesítéssel (a termikus energiaellátás villamos-energiával is kiváltható) kell ellátni. b) A keletkező szennyvíz elhelyezése ideiglenes jelleggel a közcsatorna megépítéséig zárt szennyvíztároló alkalmazásával és a szolgáltatóval kötött szennyvízszállítási szerződéssel igazoltan kizárólag részleges közművesítéssel ellátott vagy közművesítetlen területen fekvő foghíjtelek esetében megengedett. (7) 3738 Az Lk-, Lke-, Lf lakóövezetek területén az épületek meghatározó tetőhéjazata pikkelyszerű lehet. Táblás jellegű fedés korcolt, sík fémlemez fedés kivételével nem alkalmazható. Gyulafirátót, Kádárta és Szabadságpuszta városrészek esetében - védett területeken és bevezető utak mentén elhelyezkedő területek, telkek kivételével a lakó- és melléképületek fedéseként kivételesen táblás fedés is alkalmazható, abban az esetben, ha az épületre, épületegyüttesre kerülő, összefüggő tetőidom tényleges felülete nem haladja meg a 100 m 2 -t. A táblás fedés színe a településrészeken alkalmazott természetes cserép- és palafedés színeivel harmonizáló legyen. (8) Az Lk-, Lke-, Lf lakóövezetek területén a tetőfelület legfeljebb 20%-a bontható meg tetősíkablakkal vagy tetőfelépítménnyel. (9) Egyedi előírások: a) 39 Az Almádi út melletti új beépítésű területen az Ln-07 és Lk-47 övezetek területén: 1. A kerítés a telekhatárokon lakóterületen, egységesen, maximum 1,60 m magasságú lehet. Természetes alapanyagokból (fa, kő, tégla) készüljön. 2. Lakótelek oldalhatárán az utcai kerítéssel megegyező anyagú és kialakítású, épített jellegű kerítés legalább az építési vonalig, az előkert teljes mélységében létesüljön Az előkert mélysége 2,0 méter. Az előkertben kerítés nem építhető, csak alacsony, maximum 0,5 méter magas fal, vagy virágágy szegély. A gépkocsi tárolók előtt 5,0 méter mélységű beállási lehetőség biztosítandó. 4. Az Lk-47 övezet területén a saroktelek beépíthetősége 60 %. b) Takácskert területén a tömbök közötti 5 m szabályozási szélességű gyalogos átjárókkal szomszédos telkek esetében az átjáró felől 3,00 m előkertet kell biztosítani. c) Takácskert és az Lke 22 övezet területén: 1. A kerítés a telekhatárokon, egységesen, maximum 1,60 m magasságú lehet. 2. Az utcai kerítéssel megegyező anyagú és kialakítású, épített jellegű kerítés legalább az építési vonalig, az előkert teljes mélységében létesüljön. 3. Tömör kerítés szabályozási vonalon csak ott építhető, ahol a telek szabályozási vonala (utcai telekhatára) előtt gépjárműközlekedésre alkalmas út van. Ennek hiányában a kerítés tömör része legfeljebb 0,6 m lehet. 4. Telken belül az országos rendelkezésnek megfelelően csak nem tömör kerítés építhető, és maximum 1,5 m magasan A Gulyadombi sétány - Kard köz Takácskert u. - Jogar köz által határolt tömbben a telkenként megengedett maximális lakásszám 4 db. 37 A rendelet 7 (7) bekezdés szövegét módosította a 3/2007.(I.29.) Ör. 2 (1) bekezdése január 29-i hatállyal 38 A rendelet 7. (7) bekezdésének szövegét módosította a 36/2011. (XI.25.) Ör. 4. (9) bekezdése december 27-i hatállyal 39 A rendelet 7 (9) bekezdés a) pontjának felvezető mondatát módosította a 18/2005 (VI.1.) Ör. 4 (1) bekezdése június 1-i hatállyal 40 A rendelet 7 (9) bekezdés a) pontjának 3. alpontja hatályát vesztette, egyidejűleg a további alpontok számozását megváltoztatta a 18/2005 (VI.1.) Ör. 4 (2) bekezdése június 1-i hatállyal 41 A rendelet 7 -ának (9) bekezdés c) pontját kiegészítette 5; 6 alponttal a 18/2005 (VI.1.) Ör. 4 (3) bekezdése június 1-i hatállyal 9

12 6. 42 Takácskert II. ütem beépítésének feltétele a feltárásához tervezett - a Vt-46 övezeti jelű tömb nyugati oldalán húzódó - út megépítése. d) Az Lke-22 övezet területén: 1. Az épületeket magas, legalább 36 o és legfeljebb 50 o -os lejtésű tetővel kell fedni. 2. A tető alapterületének 30%-a lehet lapos tető, ha azt teraszként vagy zöldtetőként alakítják ki. 3. A 7 m-nél szélesebb oromfal minimum 50%-át be kell számítani az építménymagasságba (elkerülendő a túl terjengős oromfalas megoldásokat). e) 43 A Sólyi úttal szomszédos Ln-03 övezet közpark felöli oldalán az előkert 3,00 m. f) 44 A Pajtakert területén az Lk-32 jelű övezetben a telkenként megengedett maximális lakásszám 12 db. g) A Fenyves utca 2299 hrsz. (egykori Vágóhíd) Lke-04 övezetű ingatlanon a meglévő épület kontúrján és építménymagasságán belül helyezhető el a műszakilag kialakítható maximális lakásszám. h) A Hajlat utca és a temető között az Lke-04 övezet területén az előkert 8,00 m. i) A nyugati záportározó mentén az 5249 és az 5248/2 hrsz. telket feltölteni, ezzel a tározó befolyási keresztmetszetét csökkenteni nem szabad, a záportározó működéséből származó káreseményt (a terület esetleges elöntése) a tulajdonos tűrni köteles, kárigénnyel nem él. j) 45 Aranyosvölgy területén 1. A területen telkenként legfeljebb két lakás helyezhető el. 2. A közterületek felé eső homlokzati szakaszokon a párkánymagasság 5,0 m. 3. Az épületeket magas, legalább 30 o és legfeljebb 45 o -os lejtésű tetővel kell fedni. 4. A tető vízszintes vetületének 30%-a lehet lapos tető, ha azt teraszként vagy zöldtetőként alakítják ki Az egyes telkeket elválasztó kerítés, maximum 1,80 m magasságú lehet. A kerítés természetes alapanyagokból (fa, kő, tégla) készüljön. 6. Lakótelek oldalhatárán az utcai kerítéssel megegyező anyagú és kialakítású, épített jellegű kerítés legalább az építési vonalig, az előkert teljes mélységében létesüljön. 7. Az előkertben kerítés nem építhető, csak alacsony, maximum 0,8 méter magas fal, vagy virágágy szegély. A gépkocsi tárolók előtt 5,0 méter mélységű beállási lehetőség biztosítandó. k) 47 A Galamb utca és Árva utca találkozásánál levő tömbben, az Lke-09 övezetben a Galamb utca felöli párkánymagasság legfeljebb 4,5 m, az Árva utca felöli párkánymagasság legfeljebb 7,5 m lehet. l) 48 A Budapest u. Diófa u. Ady E. u. Viola u. által határolt területen az Lk-16 övezetben a párkánymagasság legfeljebb 5,40 m lehet. m) 49 Veszprém Csererdő városrész területén az Lk-12 jelű építési övezetben a telkenként megengedett maximális lakásszám 2 db. n) 50 az 5733 hrsz.-ú telken lévő épület tetőterében- az épületben lévő jelenlegi lakásszámot meghaladóan- legfeljebb további két lakás alakítható ki. 42 A rendelet 7 (9) bekezdés c) 6. pontjának szövegét módosította 27/2010.(VI.28.) Ör 1 (1) bekezdése július 1-i hatállyal 43 A rendelet 7 (9) bekezdés e) pontja hatályát vesztette és egyidejűleg az f) pont jelölését e)-re változtatta a 18/2005 (VI.1.) Ör. 4 (4) bekezdése alapján június 1-i hatállyal 44 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új f); g); h); i) pontokkal egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 4 (5) bekezdése június 1-i hatállyal 45 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új j) ponttal egészítette ki a 65/2006 (IX.18.) Ör. 1 -a szeptember 18-i hatállyal 46 A rendelet 7. (9) bekezdés j) 5. pontjának szövegét módosította a 36/2011. (XI.25) Ör. 4. (10) bekezdése december 27-i hatállyal 47 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új k) ponttal egészítette ki a 3/2007.(I.29.) Ör. 2 (2) bekezdése január 29-i hatállyal 48 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új l) ponttal egészítette ki a 3/2007.(I.29.) Ör. 2 (3) bekezdése január 29-i hatállyal 49 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új m) ponttal egészítette ki 27/2010. (VI.28.) Ör. 1 (2) bekezdése július 1-i hatállyal 10

13 o) 51 a Csererdő Lk-14 jelű építési övezetben tömör kerítés nem létesíthető. p) 52 A Veszprémvölgyi út melletti Lke-14 jelű építési övezetben: 1. Kerti építmények az oldalkertben - a zöldfelületként fenntartandó telekrészen is elhelyezhetők 2. Tömör kerítés nem létesíthető 3. Épületek homlokzatain élénk színű vakolatok, nyílászárók, továbbá nem természetes hatású, élénk színű tetőhéjazatok nem alkalmazhatók r) 53 A Fenyves utca mentén lévő Lke-02 és Lke-04 övezetekben, ahol 12 m-nél kisebb a telekszélesség, az oldalhatáron álló övezetekre vonatkozó előírások alkalmazhatók az egyéb építési előírások és jogszabályok betartása mellett. 50 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új n) ponttal egészítette ki 62/2012. (XI.30.) Ör. 1 -a december 30-i hatállyal 51 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új o) ponttal egészítette ki 62/2012. (XI.30.) Ör. 1 -a december 30-i hatállyal 52 A rendelet 7 -ának (9) bekezdését új p) ponttal egészítette ki a 15/2013.(III.29) Ör. 1 -a 2013 április 30-i hatállyal 53 A 7. (9) bekezdését r) ponttal kiegészítette a 24/2015. (VI.25.) Ör. 1. -a. Hatályos napjától. 11

14 (10) 54 A lakóövezetek telekalakítási, építési előírásai: Sajátos területfelhasználási egység Nagyvárosias lakó Kisvárosias lakó Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beép. (%) Megengedett legnagyobb építmény-magasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítandó új telek legkisebb szélessége (m) mélysége (m) Megjegyzés Ln-01 SZ , Ln-02 SZ , Ln-03 SZ , K Ln-04 SZ , K Ln-05 SZ , Ln-06 SZ K Ln-07 SZ , Ln-08 SZ , Ln-09 SZ , Lk-02 O , K Lk-03 O , Lk-04 O , Lk-05 O , K Lk-06 O , Lk-07 SZ , Lk-08 SZ , Lk-09 SZ , Lk-10 SZ , K Lk-11 SZ , Lk-12 SZ , Lk-13 SZ , Lk-14 SZ , Lk-15 SZ , Lk-16 SZ , Lk-17 SZ , Lk-18 SZ , Lk-19 SZ , K Lk-20 SZ , Lk-21 SZ , K Lk-22 SZ , Lk-23 SZ , Lk-24 SZ , Lk-25 SZ Lk-26 SZ , Lk-27 SZ , Lk-28 Z , Lk-29 Z , K Lk-30 Z , Lk-31 Z , Lk-32 Z , Lk-33 Z , Lk-34 Z , Lk-35 Z Lk-36 Z , Lk-37 Z , K Lk-38 Z , K Lk-39 Z , Lk-40 Z , Lk-41 Z , K Lk-42 Z , K Lk-43 Z , K Lk-44 Z , A rendelet 7 -a (10) bekezdés táblázatának szövegezését megváltoztatta, a táblázatban az Lk-01 jelű övezet törlésre került, a legnagyobb építmény-magasságot az Lk-10 jelű övezetben 7,5 az Lk-19 jelű övezetben 4,5 az Lk-29 jelű övezetben 6,5 m-re módosította a 18/2005 (VI.1.) Ör. 4 (6) bekezdése június 1-i hatállyal 12

15 Kertvárosias lakó Falusias lakó Lk-45 Z , Lk-46 Z , K Lk-47 Z Lk-48 Z , K Lk-49 Z , K Lk-50 Z , Lk-51 IK , Lk-52 IK , Lk-53 IK , Lk-54 SZ , Lk-55 O , Lke-01 SZ , Lke-02 SZ , Lke-03 SZ , K Lke-04 SZ Lke-05 SZ Lke-06 SZ ,5 50 Lke-07 SZ ,5 50 Lke-08 SZ , K Lke-09 SZ , Lke-10 SZ ,5 50 Lke-11 SZ , Lke-12 O , Lke-13 O , K Lke-14 O , K Lke-15 O , Lke-16 O K Lke-17 IK ,5 50 Lke-18 Z , K Lke-19 Z , K Lke-20 IK ,5 50 Lke-21 IK ,5 50 Lke-22 O ,5 50 K Lke-23 SZ ,5 50 Lf-01 O , Lf-02 SZ , K kialakult állapothoz igazodó Vegyes területek 8. (1) A vegyes területek építési övezetei az alábbiak: a) Vt településközpont vegyes területek: Vt-01; - Vt-58. b) Vk központi vegyes területek: Vk-01; - Vk-11. (2) A településközpont vegyes területen a) elhelyezhető: 1. lakóépület, 2. igazgatási épület, 3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület, 4. egyéb közösségi szórakoztató épület, 5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 6. sportépítmény, 7. parkolóház, többszintes parkoló-építmény kizárólag az SZT-ben meghatározott helyen, 8. nem zavaró hatású gazdasági építmény. b) nem helyezhető el: 55 A rendelet 7 -ának (10) bekezdésében szereplő táblázatot a 3/2007.(I.29.) Ör. kiegészítette Lk-54 jelű övezettel január 29-i hatállyal 56 A rendelet 7 -ának (10) bekezdésében szereplő táblázatot a 42/2009. (IX.16.) Ör. 3 (2) bekezdése kiegészítette Lk-55 jelű övezettel szeptember 16-i hatállyal 13

16 önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (3) A központi vegyes területen a) elhelyezhető: 1. igazgatási épület, 2. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi szállásépület szolgáltató épület, 3. egyéb közösségi szórakoztató épület, 4. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5. sportépítmény, 6. parkolóház, többszintes parkoló-építmény kizárólag az SZT-ben meghatározott helyen, 7. nem zavaró hatású gazdasági építmény, továbbá 8. lakás rendeltetési egység kizárólag a földszint feletti szinteken., b) nem helyezhető el: parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) A vegyes területek építési övezeteinek területén építmény csak teljes közművesítéssel (a termikus energiaellátás villamos-energiával is kiváltható) helyezhető el. (5) A Déli Intézményterület Vt-12, Vt-13, Vt-14, Vt-22, Vt-27 és Vk-03 övezeteiben lakóépület nem helyezhető el, legfeljebb 1 db, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás. (6) Egyedi előírások: a) Veszprém, D-i intézményközpont: Előkertek: - a Füredi út mentén min. 30 m - É-D-i gyűjtőút mentén min. 40 m (kivéve a KV4 jelű területet) - Egyéb utak mentén min. 10 m - További tömbbelső feltárására szolgáló magán, vagy közterületi kiszolgáló út mentén min b) 58 A Jutasi út városrész-központ Vt-62 és Vt-63 jelű építési övezeteinek területén: 1. A területen kötelezően alkalmazandó a szintterület-mutató. 2. A területen lakás nem létesíthető. 3. Az egybefüggő, tagolatlan épület homlokzati hossz nem haladhatja meg a 30,0 m-t. 4. Homlokzatokat burkolattal (tégla, kő, fém, fa) tagolt felületekkel kell kialakítani. Homlokzaton a fém és a fa felületek aránya legfeljebb 20-20% lehet. 5. A területen magastető legfeljebb 20% arányban létesíthető, sík fémlemez és/vagy üvegfedéssel. 6. A lapostetők legalább 50 % -n zöldfelületet tetőkertként kell kialakítani. A telepíthető növényállomány szerkezete: a tetőkert legfeljebb 60% -n kétszintes gyepszinten zárt, cserjeszinten részben zárt növényállomány, legalább 40 % -n háromszintes, gyep-, cserje-, és lombkoronaszinttel képzett növénytelepítés. 7. Biztosítani kell a tetőfelületek min. 20 % -n a gyalogos felület kialakítási lehetőségét, valamint azok akadálymentes megközelítését legalább a Jutasi út felől. 8. A párkánymagasságot a SZT-n feltüntetett magassági értékhez (szintvonal) képest kell meghatározni. 57 A rendelet 8 (6) bekezdés b) pontját egy új szövegrésszel egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 5 (1) bekezdése június 1-i hatállyal 58 A rendelet 8 (6) bekezdés b) pontja helyébe új szövegrész került a 20/2009.(V.28.) Ör 2. (1) bekezdése alapján június 2-i hatállyal 14

17 9. A párkánymagasság felett létesíthető tetőfelépítmények között legalább 10 m széles közt kell biztosítani. A tetőfelépítmények homlokzati felületét legalább 50 %-ban üvegezett módon kell kialakítani. 10. A területen a gépészeti épületelemek az épület részeként, építészetileg egységes módon, takartan kerülhetnek kialakításra. 11. A Vt-62 jelű építési övezet területén, építési helyén átvezetett út és a nyugati építési határvonal közötti területen gépkocsitároló csak terepszint alatt, vagy épülettömegen belül létesíthető. 12. A Vt-62 jelű építési övezet területén legfeljebb 500 parkolóhely létesíthető, melynek 90%-a (450) épülettömegen belül, vagy terepszint alatt alakítandó ki. A felszínen legfeljebb 50 parkolóhely helyezhető el. A Vt-63 jelű építési övezet területén felszíni parkolás céljára a minimális zöldfelület és a megengedett legnagyobb beépítés területén felül megmaradó rész használható. Parkolás célját szolgáló terület: a parkolóállás, és a hozzá vezető kiszolgáló út együttese. 13. Az Lk-14 jelű építési övezet keleti határa mentén a SZT-en feltüntetett helyen legkésőbb a szomszédos VT-62 övezetben tervezett létesítmény használatba vételi engedélyéig a létesítmény építtetőjének, beruházójának költségére, zajvédelmi létesítmény helyezendő el. A zajvédelmi létesítményt a szomszédos út forgalmi terhelésének megfelelően kell méretezni, úgy, hogy a területi zajterhelési határértékek biztosítottak legyenek. 14. Az Lk-14 jelű építési övezet keleti határa mentén a SZT-en feltüntetett helyen legkésőbb a használatba vételi engedélyig zajvédelmi létesítmény helyezendő el. c) 59 A Tersánszky J. Jenő utca menti Vt-52 övezetben a beépítési vonal megegyezik az utcai szabályozási vonallal. d) A Cholnoky Jenő utca, Lóczy Lajos utca, Dornyai Béla utca által határolt Vt-33 jelű övezetben a megengedett építménymagasság 16,0 m. e) 62 A Kopácsi út és Jutasi út csatlakozásánál, a két út között elhelyezkedő, Vt-08 jelű övezetben levő 2375, 2376, 2377/8, 2388, 2389, 2390/1, 2390/2 hrsz-ú területek összevonása után az övezeti határon és szabályozási vonalon belüli terület tovább nem osztható. f) 63 A Budapest utca, Kabay János utca és Ady Endre utca által határolt tömbben a telkenként megengedett maximális lakásszám 4 db. g) 64 Gyulafirátóton a Kastély utca által határolt Vt-03 jelű építési övezet területén nem kell előkertet tartani. h) A Petőfi Színház színházkertben elhelyezkedő terepszint alatti építményei felett építési hely nem létesíthető, a terület közkerti jellegét meg kell őrizni. i) 65 A Vt-64 jelű övezetben a hátsókert mérete legalább 10 m. 59 A rendelet 8 -ának (6) bekezdését új c) ponttal egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 5 (2) bekezdése június 1-i hatállyal 60 A rendelet 8 -ának (6) bekezdését új d) ponttal egészítette ki az 55/2006 (VI.26.) Ör. 1 -a június 26-i hatállyal 61 A rendelet 8 (6) bekezdés d) pontját módosította a 3/2007.(I.29.) Ör. 3 (1) bekezdése január 29-i hatállyal 62 A rendelet 8 -ának (6) bekezdését új e) ponttal egészítette ki a 38/2007 (IX.17.) Ör. 1 -a szeptember 17-i hatállyal 63 A rendelet 8 -ának (6) bekezdését új f) ponttal kiegészítette a 8/2008.(II.29.) Ör. 2 -a február 29 napjával 64 A rendelet 8 -ának (6) bekezdését új g); h) ponttal egészítette ki a 42/2009. (IX.16.) Ör. 4 -a szeptember 16-i hatállyal 65 A rendelet 8 -ának (6) bekezdését új i) ponttal egészítette ki a 7/2014. (II.27.) Ör. 2 (1) bekezdése március 30-i hatállyal 15

18 (7) 66 A vegyes területek telekalakítási, építési előírásai: Sajátos területfelhasználási egység Településközponti vegyes terület Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beép. (%) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítandó új telek legkisebb szélessége (m) mélysége (m) Megjegyzés Vt-01 SZ , Vt-02 SZ , K Vt-03 SZ , Vt-04 SZ , Vt-05 SZ , Vt-06 SZ Vt-07 SZ , Vt-08 SZ , K Vt-09 SZ , Vt-10 SZ , Vt-11 SZ Vt-12 SZ , Vt-13 SZ , Vt-14 SZ Vt-15 SZ , K Vt-16 SZ , Vt-17 SZ , Vt-18 SZ , Vt-19 SZ , Vt-20 SZ , Vt-21 SZ , Vt-22 SZ , Vt-23 SZ , Vt-24 SZ Vt-25 SZ , Vt-26 SZ , Vt-27 SZ Vt-28 SZ , Vt-29 SZ Vt-30 SZ , Vt-31 SZ , K 66 A rendelet 8 (7) bekezdés táblázat megnevezését, valamint a legnagyobb építmény-magasságokat a Vt-02; Vt-15; Vt-31; Vt-35; Vt-38; Vt-43; Vt-50; Vk-09 jelű övezetekben, valamint a beépítési módot a Vk-09 jelű övezetben a 18/2005 (VI.1.) Ör. 5 (3) bekezdése módosította június 1-i hatállyal 16

19 Sajátos területfelhasználási egység Településközponti vegyes terület Központi vegyes terület Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beép. (%) Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítandó új telek legkisebb szélessége (m) mélysége (m) Megjegyzés Vt-32 SZ , Vt-33 SZ , Vt-34 SZ Vt-35 SZ , K Vt-36 SZ , Vt-37 SZ , Vt-38 O , K Vt-39 O , Vt-40 Z , Vt-41 Z , Vt-42 Z , Vt-43 Z , K Vt-44 Z , Vt-45 Z , Vt-46 Z , Vt-47 Z , Vt-48 Z , Vt-49 Z , Vt-50 Z , K Vt-51 Z , Vt-52 Z , K Vt-53 Z , K Vt-54 Z , K Vt-55 Z , K Vt-56 Z , K Vt-57 Z , K Vt-58 Z , K 67 Vt-59 SZ , Vt-60 Z , K 68 Vt-61 Z ,4 20 Szintterület 69 Vt-62 SZ , mutató: 1,25 Szintterület mutató: 1,50 Vt-63 SZ , Vt-64 SZ , Vk-01 SZ ,5 Vk-02 SZ ,5 Vk-03 SZ ,5 Vk-04 SZ ,5 Vk-05 SZ ,5 Vk-06 SZ ,5 Vk-07 SZ ,5 Vk-08 Z ,5 Vk-09 Z ,4 K Vk-10 Z ,5 K Vk-11 Z ,5 71 Vk- 12* K kialakult állapothoz igazodó Z ,5 67 A rendelet 8 -ának (7) bekezdésében szereplő táblázatot új Vt-59 és Vt-60 jelű övezettel egészítette ki az 55/2006 (VI.26.) Ör. 2 -a június 26-i hatállyal 68 A rendelet 8 -ának (7) bekezdésében szereplő táblázatot új Vt-61 jelű övezettel egészítette ki a 3/2007.(I.29.) Ör. 3 (2) bekezdése január 29-i hatállyal 69 A rendelet 8 -ának (7) bekezdésében szereplő táblázatot új Vt-62 és Vt-63 jelű övezettel egészítette ki a 20/2009. (V.28.) Ör. 2. (2) bekezdése június 2-i hatállyal 70 A rendelet 8 -ának (7) bekezdésében szereplő táblázatot új Vt-64 jelű övezettel egészítette ki a 7/2014. (II.27.) Ör. 2. (2) bekezdése március 30-i hatállyal 71 A rendelet 8 (7) bekezdésében szereplő táblázatot új Vk-12* jelű övezettel egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 5 (3) bekezdése június 1-i hatállyal 17

20 *Csak parkolóház építése esetén a max. beépítettség=100% Gazdasági területek 9. (1) A gazdasági területek építési övezetei az alábbiak: a) 72 Gksz- kereskedelmi, szolgáltató területek: 73 Gksz-01 - Gksz-23; b) 74 Gip- ipari területek: egyéb ipari területek: 75 Gip-01; - 76 Gip-13;. (2) A kereskedelmi szolgáltató területen a) elhelyezhető: 1. mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 2. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 1 db, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, 3. igazgatási, egyéb irodaépület, 4. sportépítmény, 5. parkolóház, üzemanyagtöltő, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 7. egyéb közösségi szórakoztató épület. 78 (3) Az egyéb ipari területen a) elhelyezhető: 1. nem zavaró hatású ipari épület 79 és gazdasági tevékenységi célú épület, 2. az energiagazdálkodás és a településgazdálkodás építményei, 3. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül legfeljebb 1 db a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 4. oktatási, egészségügyi és szociális épületek 5. üzemanyagtöltő, egyéb közösségi szórakoztató épület. 81 (4) A gazdasági területek építési övezeteinek területén szennyvizet kibocsátó építmény csak teljes közművesítéssel helyezhető el. (5) Egyedi előírások a Gksz-16 és Gksz-18 övezetek területén: a) 200 m-nél hosszabb épület: 1. nem építhető, 2. homlokzati vonalát meg kell törni, az egy síkban nem futhat. b) Az épületek nagy homogén homlokzati felületeit előtetőkkel, 200 m 2 -nél nagyobb felületeket síkból kilépő negatív, vagy pozitív tagozatokkal, anyagválasztással, különböző textúrák használatával oldani kell. A tetőkön lévő gépészeti berendezéseket a szükséges mértékben osztott felületekkel megjelenő elemekkel (ráccsal, lamellákkal, stb.) takarni kell. Az épületre kerülő cégér és reklámfeliratokat a környezet és épület léptékének megfelelő mértékben lehet elhelyezni. A 4,5 m-nél magasabb homlokzatot vízszintes elemekkel (előtető, árnyékoló) oldani kell. 72 A 9. (1) bekezdés a) pontját módosította a 24/2015. (VI.25.) Ör. 2. (1) bekezdése. Hatályos napjától. 73 A rendelet 9 -ának (1) bekezdés a) pontját módosította az 51/2008.(IX.15.) Ör 1 (1) bekezdése szeptember 15-i hatállyal 74 A 9. (1) bekezdés b) pontját módosította a 24/2015.(VI.25.) Ör. 2. (1) bekezdése. Hatályos napjától. 75 A rendelet 9 -ának (1) bekezdés b) pontját módosította a 62/2012.(XI.30.) Ör 2 -a december 30-i hatállyal 76 A rendelet 9. -ának (1) bekezdés b) pontját módosította a 15/2013.(III.29.) Ör. 2 -a április 30-i hatállyal 77 A rendelet 9 -ának (2) bekezdés a) pontját új 6; 7 alponttal egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 6 (1) bekezdése június 1-i hatállyal 78 A rendelet 9 (2) bekezdésének b) pontja hatályát vesztette a 18/2005 (VI.1.) Ör. 6 (2) bekezdése alapján június 1-i hatállyal 79 A rendelet 9 -ának (3) bekezdés a) pontjának 1. alpontja szövegét kiegészítette a 18/2005 (VI.1.) Ör. 6 (3) bekezdéssel június 1-i hatállyal 80 A rendelet 9 -ának (3) bekezdés a) pontját új 6. alponttal egészítette ki a 18/2005 (VI.1.) Ör. 6 (4) bekezdése június 1-i hatállyal 81 A rendelet 9 (3) bekezdés b) pontja hatályát vesztette a 18/2005 (VI.1.) Ör. 6 (5) bekezdése alapján június 1-i hatállyal 18

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben