Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL"

Átírás

1 Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati Képvisel -testülete az évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. -ában kapott felhatalmazás alapján az Országos Településrendezési és Építési Követelményekr l szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletet (továbbiakban OTÉK), és a évi XXVI. törvényt az Országos Területrendezési Tervr l figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános el írások 1. (1) A rendelet hatálya Sárhida községnek a mellékelt Szabályozási terven jelölt határokon belüli területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni az általános érvény jogszabályok mellett e rendelet el írásainak és a rendelet elválaszthatatlan részét képez, a Konfer Plan Bt. által 3/2004. munkaszám alatt készített szabályozási tervnek megfelel en szabad. (3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) Jelen rendelet 1. számú függeléke: A m vi értékvédelem helyi védelem. A telekalakítás és az építés általános szabályai 2. (1) Telket alakítani csak úgy szabad, hogy az a terület rendeltetésének megfelel használatra alkalmas legyen, továbbá annak terjedelme, alakja, beépítettsége és megközelíthet sége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfeleljen. (2) Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építészeti-érték védelmi követelményeknek. (3) Amennyiben telekalakításra kizárólag valamely közterület rendezése céljából kerül sor, a telekalakítás akkor is engedélyezhet, ha a közterülettel érintkez telkek valamelyike a telekalakítást követ en már nem lesz a rá vonatkozó övezeti el írásoknak megfeleltethet méret (szélesség vagy nagyságú). Az így keletkez telek beépítése az övezet többi el írásainak betartásával engedélyezhet.

2 (4) Meglév épület a telek méretét l függetlenül felújítható és b víthet, a többi vonatkozó övezeti el írás betartása mellett. (5) Meglév épület elbontása utáni új épület építésekor az övezetben el írt paraméterek betartása a telekre vonatkozók kivételével - kötelez. (6) Azokon a területeken, ahol a területfelhasználás vagy az építési övezet a Szabályozási Terv szerint megváltozik, a telekalakítás és az építés a változásnak megfelel en engedélyezhet. A telekalakítás megkezdéséig a jelenlegi m velési ág fenntartható és a m velés tovább folytatható. (7) Új nyeles telek kialakítása nem engedélyezhet. Meglév nyeles telek a) ha még nem beépített: a rá vonatkozó övezeti el írások betartásával beépíthet, a telek el kertje a nyél fel l értetend, de a teleknyúlvány nem tartozik bele az el kert méretébe; b) ha már beépített: a meglév építmény felújítható, és a vonatkozó építési övezeti el írások betartásával b víthet, illetve elbontás után építhet új építmény. (8) Az új beépítésre szánt területeken építési engedély csak az építési telkek kialakítását és az övezetben el írt közm vesítés elkészültét követ en adható. A megvalósítás a Szabályozási Terven feltüntetett sorrendben, ill. a fejlesztési szándékok függvényében fokozatosan, több ütemben történhet. (9) A község közigazgatási területén található szénhidrogén bányászati létesítmények biztonsági övezetén belül minden építési tevékenység tilos! II. FEJEZET Településszerkezet, területfelhasználás 3. (1) A település szabályozási tervvel érintett területének a) beépítésre szánt területei: - Falusias lakóterület Lf - Kertvárosias lakóterület - Lke - Településközponti vegyes terület - Vt - Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz - Különleges terület Ke (egyházi) Ksp (sportpálya) b) beépítésre nem szánt területei: - Közlekedési és közm terület KÖu (közúti közlekedés) - Zöldterület - Zkp (közpark) Zkt (köztér) - Vízgazdálkodási terület V - Erd terület Ev (védelmi) (2) A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek (területfelhasználási egységek), valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási terv tartalmazza. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Az építési övezetek általános el írásai 4. (1) A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékeket jelen rendelet környezetvédelmi rendelkezései tartalmazzák.

3 (2) A közm vesítettség mértékére vonatkozó részletes el írásokat jelen rendelet közm vesítési rendelkezései tartalmazzák. (3) 1 Jelen rendelettel belterületbe vonandó a Sárhida 057/4. hrsz-ú ingatlan teljes területe a 3. -ban nevezett szabályozási terv szerint. Lf1, Lf4 és Lf5 jel Falusias lakóövezetek 5. (1) Az övezeteken belül elhelyezhet : a) 1-2 lakásos lakóépület, b) mez - és erd gazdasági (üzemi) építmény, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) kézm ipari építmény, e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, f) sportépítmény. (2) Az övezetekben csak a következ melléképítmények helyezhet k el: a) közm -becsatlakozási m tárgy, b) hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, 1,5 m 2 alapterülettel), c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szök kút, pihenés és játék céljára szolgáló m tárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürd medence, napkollektor, d) kerti épített t zrakóhely, háztartási célú kemence, húsfüstöl, jégverem, zöldségverem, e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tet legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel, f) állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, g) kerti szabadlépcs (tereplépcs ) és lejt, h) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. (3) Állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek elhelyezése csak a helyi önkormányzat hatályos állattartási rendeletében foglaltak betartásával lehetséges. (4) Az egyes övezetekre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti jel: Beépítési mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) zöldfelület Lf1 O K (30) K-4,5 K 40 Lf4 O 30 K-4,5 K 40 Lf5 O 30 K-4,5 K (800) 40 O oldalhatáron álló K kialakult (5) Az övezetekben az el -, oldal- és hátsókert méretét a kialakult állapothoz igazodóan kell figyelembe venni. Ennek megfelel en: a) az el kert legkisebb mérete az építési tevékenységgel érintett utcában a már kialakult legkisebb méret; b) az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az egyes övezetekben el írt legnagyobb építménymagasság (4,5 m) mértékével; c) a hátsókert mérete nem lehet kisebb: sem 6,0 méternél, 1 Beiktatta: 17/2011. (XII. 06.) ÖR 1.. Hatályos: január 6-tól.

4 sem az építmény hátsókertre néz tényleges építménymagasságánál, sem a teleknek az építési határvonalon túli részénél (Pet fi S., Ady E. és a Dózsa GY. utca északi szakasza). (6) Az építési hely egyik építési határvonala ahol a Szabályozási Terv külön nem jelöli - a telek azon oldalhatára, ami az építés helye szerinti utcaszakaszon belül (amennyiben lehetséges az érintett telekt l jobbra és balra 5-5 telek) a meglév épületek elhelyezéséb l adódóan a legjellemz bb. (7) A teleknagyságnál meghatározott K-kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglév telkek további osztása akkor engedélyezhet, amennyiben a megmaradó és az új telek jellemz i az övezetben meghatározott el írásoknak megfeleltethet lesz; illetve az Lf5 övezetben legalább a zárójelben szerepl méretben kell az új telkeket kialakítani. A beépíthet telek legkisebb szélességi mérete 14,0 m-nél, új telek kialakítása esetén 20,0 m-nél kevesebb nem lehet. (8) A lakóterületen az új épületeket, építményeket a meglév állapothoz igazodóan kell elhelyezni és kialakítani. Ennek megfelel en: a) az építési engedélyezésre benyújtandó tervdokumentációnak a f funkciójú épülettel kapcsolatos minden engedélyköteles építési tevékenység esetében - tartalmaznia kell utcaképet, amin ábrázolva van legalább a tervezéssel érintett épület és az építés helye szerinti 2-2 szomszédos épület utcai homlokzata rajz vagy fotómontázs formájában; ezzel igazolva a kialakult állapothoz történ illeszkedést. b) a f funkciójú épület tet fedése hullámpala, bitumenes hullámlemez és fém trapézlemez nem lehet, c) a tet hajlásszöge között lehet, (9) Terepszint alatti építmény alapterületének nagysága a f funkciójú épület alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg. (10) Az egyes telkek rendeltetésének megfelel en a szükséges számú gépkocsik elhelyezését telken belül kell megoldani. Lf6 jel Falusias lakóövezet (Lapány területegység) 5/A. 2 (1) Az övezetben elhelyezhet : a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszer használatát nem zavaró hatású kézm ipari épület. (2) Az OTÉK-ban el írtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhet : a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, b) sportépítmény. (3) Az övezetben csak a következ melléképítmények helyezhet k el: a) közm becsatlakozási m tárgy, b) közm pótló m tárgy; c) hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, 1,5 m 2 alapterülettel), d) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szök kút, pihenés és játék céljára szolgáló m tárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürd medence, napkollektor, e) kerti épített t zrakóhely, háztartási célú kemence, f) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tet legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel, g) kerti szabadlépcs (tereplépcs ) és lejt, h) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 2 Beiktatta: 11/2011. (X. 14.) ÖR 1.. Hatályos: november 14-t l.

5 (4) Az övezetben kizárólag a háztartás ellátását szolgáló baromfi tartható, és az állattartást szolgáló épületek, építmények, ill. melléképületek kizárólag a teleknek az utcai határvonalától számított 20,0 méteren túli részén helyezhet el, az építési helyen belül. (5) Az övezetre vonatkozó el írások: Övezeti jel: Beépítési mód Beépítettség mértéke Építménymagasság Kialakítható telekterület (m 2 ) Zöldfelület % Lf , O - oldalhatáron álló (6) Az övezetben: az el kert legkisebb mérete: 5,0 m, az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az övezetben el írt legnagyobb építménymagasság (5,0 m) mértékével, hátsókert mérete nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néz tényleges építménymagasságánál. (7) Az építési hely egyik határvonala megegyezik a mindenkori telek nyugati oldalhatárával. (8) Saroktelek esetén a telek közterülettel érintkez telekhatáraitói az el írt el kert méretét kell megtartani. A telek többi részén az oldalkertre el írt szabályokat kell figyelembe venni. (9) A kialakítható és beépíthet telek legkisebb szélességi mérete az építési hely el kert fel li határvonalán 18,0 m- nél kevesebb nem lehet. (10) A lakóterületen az épületeket, építményeket olyan módon kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok a szomszédos telkek beépítését és rendeltetésszer használatát ne akadályozzák. Az épületek tervezésekor már figyelemmel kell lenni a következ kre: a) a f funkciójú épületek tet fedése hullámpala, bitumenes vagy m anyag hullámlemez, Hl. fém trapézlemez nem lehet; b) a f funkciójú épületeket magastet vel kell ellátni, és a tet legnagyobb hajlásszöge 45 lehet. (11) Terepszint alatti építmény bruttó alapterületének nagysága a f funkciójú épület bruttó alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg. (12) Az egyes telkek rendeltetésének megfelel en az OTÉK által meghatározott számú gépkocsik elhelyezését telken belül kell megoldani. Lf2 és Lf3 jel Falusias lakóövezetek 6. (1) Az övezetekben elhelyezhet : a) 1-2 egységes lakóépület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, c) kézm ipari építmény, d) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény. (2) Az övezetekben csak a következ melléképítmények helyezhet k el: a) közm -becsatlakozási m tárgy, b) hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, 1,5 m 2 alapterülettel), c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szök kút, pihenés és játék céljára szolgáló m tárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürd medence, napkollektor, d) kerti épített t zrakóhely, háztartási célú kemence, húsfüstöl, jégverem, zöldségverem, e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tet legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel, f) állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, g) kerti szabadlépcs (tereplépcs ) és lejt,

6 h) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. (3) Állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek elhelyezése csak a helyi önkormányzat hatályos állattartási rendeletében foglaltak betartásával lehetséges. (4) Az egyes övezetekre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti jel: Beépítési mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) El kert mérete zöldfelület Lf2 O , ,0-8,0 40 Lf3 O , ,0 40 O oldalhatáron álló K kialakult (5) Az övezetekben: a) az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az egyes övezetekben el írt legnagyobb építménymagasság (4,5 vagy 5,0 m) mértékével; b) a hátsókert mérete nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néz tényleges építménymagasságánál. (6) A Kossuth L. utca és a vasút között újonnan kialakítandó Lf2 övezetben az épületeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a földszinti padlószintjük a közút mindenkori koronaszintje fölött legalább 30 cm magasan legyen. (7) Az építési helyet ahol a Szabályozási Terv külön nem jelöli - az északi oldalhatárra helyezve kell értelmezni. (8) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 18,0 m-nél kevesebb nem lehet. (9) Az övezetekben: a) a f funkciójú épület tet fedése hullámpala, bitumenes hullámlemez és fém trapézlemez nem lehet, b) a tet hajlásszöge között lehet, (10) Terepszint alatti építmény alapterületének nagysága a f funkciójú épület alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg. (11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelel en a szükséges számú gépkocsik elhelyezését telken belül kell megoldani. Kertvárosias lakóterület (Lke) 7. (1) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhet : a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszer használatát nem zavaró hatású kézm ipari épület, e) a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület. (2) A kertvárosias lakóterületen kivételesen elhelyezhet : a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, b) sportépítmény, (3) Kertvárosias lakóterületen csak a következ melléképítmények helyezhet k el: a) közm becsatlakozási m tárgy,

7 b) hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal, 1,5 m 2 alapterülettel), c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szök kút, pihenés és játék céljára szolgáló m tárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürd medence, napkollektor, d) kerti épített t zrakóhely, háztartási célú kemence, húsfüstöl, jégverem, zöldségverem, e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tet legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel, f) kerti szabadlépcs (tereplépcs ) és lejt, g) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. (4) Kertvárosias lakóterületen állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek elhelyezése kizárólag a helyi állattartási rendeletben el írtak betartásával lehetséges. (5) A területre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti jel: Beépítési mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) zöldfelület Lke1 O , Lke2 O , O oldalhatáron álló (6) Az övezetben: az el kert legkisebb mérete: 2,0 m, az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az övezetben el írt legnagyobb építménymagasság (4,5 m) mértékével, hátsókert mérete nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néz tényleges építménymagasságánál. (7) Az építési hely egyik határa a telek északi oldalhatára. (8) A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 20,0 m-nél kevesebb nem lehet. (9) A lakóterületen az épületeket, építményeket olyan módon kell kialakítani, hogy azok a szomszédos telkek beépítését és rendeltetésszer használatát ne akadályozzák. Az épületek tervezésekor már figyelemmel kell lenni a következ kre: a) a f funkciójú épületek tet fedése hullámpala, bitumenes hullámlemez és fém trapézlemez nem lehet, b) a tet hajlásszöge közötti lehet, (10) Terepszint alatti építmény alapterületének nagysága a f funkciójú épület alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg. (11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelel en a szükséges számú gépkocsik elhelyezését telken belül kell megoldani. (12) A lakóterület telkén a tulajdonosnak a Szabályozási Terven jelölt telekhatártól legalább 10,0 m-es sávban többszint növényzet telepítése kötelez (lásd még: Beültetési kötelezettség). Településközpont vegyes terület (Vt) 8. (1) A településközpont vegyes területen elhelyezhet : a) igazgatási épület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, c) oktatási, egészségügyi, szociális épület. (2) A településközpont vegyes területen kivételesen sem helyezhet el: a) parkolóház, üzemanyagtölt,

8 b) nem zavaró és zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, c) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárm vek és az ilyeneket szállító járm vek számára. (3) A területre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti jel: Beépítési mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) zöldfelület Vt SZ 80 K-7,5 K 20 SZ szabadon álló K kialakult (4) Az övezetben: az el kert mérete 0-10,0 m, az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az övezetben el írt legnagyobb építménymagasság (7,5 m) mértékével, a hátsókert mérete nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néz tényleges építménymagasságánál. (5) A teleknagyságnál meghatározott K-kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglév telek további osztása akkor engedélyezhet, amennyiben a megmaradó és az új telek jellemz i az övezetben meghatározott el írásoknak megfeleltethet lesz. (6) Településközpont vegyes területen: a) a f funkciójú épületek tet fedése hullámpala, bitumenes hullámlemez és fém trapézlemez nem lehet, b) a tet hajlásszöge közötti lehet, (7) Terepszint alatti építmény alapterületének nagysága a f funkciójú épület alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg. (8) A rendeltetésnek megfelel en a szükséges számú gépkocsik elhelyezését lehet ség szerint telken belül kell megoldani. Közintézmények esetében a parkolás közterületi parkolóban is megoldható, az érintett intézmény telkét l legfeljebb 100,0 m távolságban. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 9. (1) A területen elhelyezhet : a) mindenfajta, nem jelent s zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási (iroda) épület, d) üzemanyagtölt, e) sportépítmény. (2) A gazdasági területen amennyiben a külön hatósági el írásoknak megfelel, nem korlátozza a szomszédos telkek övezeti el írásoknak megfelel beépítését és rendeltetésszer használatát, kivételesen elhelyezhet : a) egyéb közösségi szórakoztató épület. (3) A területre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti jel: Beépítési mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) zöldfelület

9 Gksz1 SZ 60 K* K (3000) 20 Gksz2 SZ ,5* SZ szabadon álló K kialakult * A legnagyobb építménymagasság csak a f funkciójú épületre vonatkozik. (4) Az övezetekben: az el kert legkisebb mérete: 10,0 m, az oldalkert legkisebb mérete megegyezik az övezetben el írt legnagyobb építménymagasság (K, ill. 7,5 m) mértékével, de nem lehet kisebb az oldalkert felé néz tényleges építménymagasságnál. a hátsókert mérete nem lehet kisebb sem 6,0 méternél, sem az építmény hátsókertre néz tényleges építménymagasságánál. a teleknagyságnál meghatározott K-kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglév telek további osztása akkor engedélyezhet, amennyiben a megmaradó és az új telek legalább 3000 m 2 nagyságú lesz. (5) Az újonnan kialakítandó Gksz2 övezetben az épületeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a földszinti padlószintjük a közút mindenkori koronaszintje fölött legalább 30 cm magasan legyen. (6) Konkrét beruházási szándék esetén az érintett ingatlan egészére készített, a végállapotot tartalmazó elvi építési engedélytervben kell a beépítés paramétereit és feltételeit konkrétan meghatározni. A megvalósítás több ütemben, szakaszosan is történhet. (7) Terepszint alatti építmény alapterületének nagysága a f funkciójú épület alapterületének mértékét legfeljebb 10%-kal haladhatja meg. (8) A rendeltetésnek megfelel en a szükséges számú gépkocsik elhelyezését telken belül kell megoldani. (9) A gazdasági terület telkén a lakótelkek fel li telekhatártól a telek tulajdonosának legalább 15,0 m-es sávban többszint növényzet telepítése kötelez (lásd még: Beültetési kötelezettség). Ksp jel Különleges övezet 10. (1) Az övezetre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti Beépítési jel: mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) zöldfelület Ksp SZ , SZ szabadon álló K kialakult (2) A sportlétesítményeket kiszolgáló szociális, és a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciójú rendeltetési egységek egy épülettömegben, csak a meglév sportöltöz b vítményeként helyezhet k el. (3) A sporttevékenységb l adódó parkolási lehet séget saját telken belül kell biztosítani. Ke jel Különleges övezet 11.

10 (1) Az övezetre vonatkozó el írásokat beépítési mód, építménymagasság, beépítettség, telekterület a Szabályozási Terv az alábbiak szerint tartalmazza: Övezeti Beépítési jel: mód beépítés legnagyobb építménymagasság telekterület (m 2 ) zöldfelület Ke SZ 20 K K 40 SZ szabadon álló K kialakult (2) Az övezetben csak sírhelyek, a temet üzemeltetéséhez szükséges építmények, a meglév templom mellett a hozzá kapcsolódó, vallással összefügg rendeltetés épületek helyezhet k el, ill. létesíthet k. (3) A temet szabad felületeit fásítani kell. A temet kerítése mellett (annak bels oldalán) többszint él növény (cserje, fa) telepítése szükséges. (4) A rendeltetésszer m ködéséhez szükséges számú parkolóhelyeket a temet l legfeljebb 100 m távolságban lév közterületen kell biztosítani. (5) A teleknagyságnál meghatározott a K kialakult állapot azt jelenti, hogy a meglév telkek további osztása nem engedélyezhet. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közm terület 12. (1) A közlekedési és közm elhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a gépjárm várakozóhelyek (parkolók) a közterületnek nem min sül telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közm vek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. (2) A Szabályozási Terven a következ övezetet jelöltük: KÖu = közúti közlekedési terület. (3) Közlekedési területen elhelyezhet a közlekedést kiszolgáló: a) közlekedési építmények, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület (ha ezek az épületek ténylegesen a közlekedési - =építési területen belül kerülnek elhelyezésre, nem kell külön építési telket kialakítani). (4) A közúti közlekedési területek rendeltetésszer, korlátozás nélküli szabad használatát biztosítani kell. (5) Az utak mentén fasorok ültetend k külterületen legalább 8 m t távolsággal -, a meglév fasorok, fás bozótok csak engedéllyel vághatók ki abban az esetben, ha azt a fás növény állapota, vagy a közlekedés biztonsága (pl.: kilátás, rálátás csökkenése) indokolttá teszi. (6) Az újonnan kialakítandó közúti közlekedési terület szélességi mérete a Szabályozási Terven jelölt, aminél kisebb nem lehet. Zöldterület 13. (1) Sárhidán kétféle zöldterületet különböztetünk meg: Zkp közpark, Zkt - köztér. (2) A zöldterületnek közútról, köztérr l közvetlenül megközelíthet nek, kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthet nek és használhatónak kell lennie. (3) Zkp Közparkban elhelyezhet :

11 a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihen hely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.), b) a terület fenntartását szolgáló épület. (4) Zkt Köztéren elhelyezhet : a) vendéglátó épület (legfeljebb 4,0 m építménymagasságú), b) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális építmény ill. épület (szabadtéri színpad és ehhez kapcsolódó néz tér, kiszolgáló épület, szociális épület, pavilonok stb.) (5) Zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhet k el. (6) Zöldterületen a telek növényzettel fedett felületének nagysága Zkp közpark övezetben legalább 70%, Zkt köztér övezetben legalább 50% legyen, melyet többszintesen (gyep, cserje, fa) kell kialakítani. Erd terület 14. (1) Az szabályozási terven feltüntetett erd terület rendeltetése szerint: a) védelmi, azon belül is véd Ev, (2) A védelmi rendeltetés erd területen épületet elhelyezni nem lehet. (3) A Szabályozási Terven jelölt véd erd telepítésének célja egy természeti képz dmény (horhos) balesetveszélyességének megszüntetése. Az erd telepítését a telek tulajdonosának kell elvégeznie, és kizárólag shonos fafajokkal szabad betelepíteni. Vízgazdálkodási terület 15. (1) Vízgazdálkodási terület (jele: V) a vízfolyások, árkok területei, valamint a település ivóvízellátásához tartozó m tárgyak telkei. A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. (2) Természeti területen a jogszer en beépített területek kivételével tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások és vizes él helyek partvonalától számított 50,0 m en, tavak partjától számított 100,0 m-en belül, valamint a vízfolyások és víztározók hullámterébe új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése, kivéve belterületen kerítések építése. (3) A vízfolyások jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Ennek végrehajthatósága érdekében a vízfolyások mellett 6,0 m szélesség parti kezel sáv biztosítandó, melyen belül a fenntartást akadályozó létesítmény és növényzet nem lehet. (4) A község területén keletkez csapadékvizeket a kommunális és technológiai szennyvizekt l elválasztva kell elvezetni. A csapadékvíz él vízfolyásba vezetése el tt biztosítani kell a vonatkozó jogszabályok el írásait. (5) 20 vagy több gépjárm elhelyezését biztosító parkolókról a csapadékvizek csak el tisztító berendezés szénhidrogén leválasztó beépítését követ en lehet él vízfolyásba engedni. A tisztítást minden esetben a keletkezés helyén kell elvégezni. A tisztítás hatásfokának a külön jogszabályban meghatározott határértéket Zala vízgy jt re vonatkozóan kell biztosítani. III. FEJEZET Közhasználatra szolgáló területek

12 16. (1) Sárhida közigazgatási területén az állami és önkormányzati tulajdonú közterületek közhasználatra szolgáló területek. (2) A közterületeket a rendeltetésnek megfelel célra bárki szabadon használhatja, a rendeltetést l eltér használathoz a közterület tulajdonosának ill. kezel jének hozzájárulása, valamint az illetékes hatóság engedélye szükséges. IV. FEJEZET Közm ellátás 17. (1) A lakó, vegyes és gazdasági területen a teljes közm vesítettség feltételeinek biztosíthatósága esetén adható építési-, tényleges elkészülte után adható használatbavételi engedély. Különleges területen a funkciónak megfelel közm vesítés szükséges. (2) A közm vek kiépítésére vonatkozóan jelen rendelet sajátos jogintézményeiben rögzítetteket kell betartani. (3) Ahol a kommunális szennyvízcsatorna hálózat kiépült, használatba vételre és rendeltetés megváltoztatásra irányuló építésügyi hatósági engedély csak az érintett ingatlan rákötésének tényleges megtörténte után adható ki. (4) A meglév zárt szennyvízgy jt ket a szennyvízcsatornára történ rákötés után ellen rzött módon fel kell számolni. (5) Ipari, illetve ipari jelleg (pl. üzem, étterem) szennyvizek csak a hatóságok és üzemeltet által el írt el kezelést követ en vezethet k a közcsatornába. Amennyiben el kezelés útján a technológiai eredet szennyvíz tisztítása nem biztosítható olyan mértékig, hogy közvetlenül ártalmatlanításra vagy szennyvíztisztító kisberendezésre kerüljön, illetve olyan komponenseket tartalmaz, amelyek veszélyes hulladéknak min sülnek, akkor a veszélyes hulladékok gy jtésér l, átmeneti tárolásáról és elszállításáról szóló, a veszélyes hulladékokról szóló jogszabály el írásaiban foglaltak a mérvadók. (6) Közm veket és létesítményeit közterületen, közforgalom számára megnyitott magánúton kell elhelyezni, ett l eltér esetben szolgalmi jog bejegyzéssel kell a hálózat és létesítményei részére területet biztosítani. Ha a meglév közm vezetékek és közm létesítmények közterületi kiszabályozása nem oldható meg, akkor szolgalmi jog bejegyzésével kell a helyüket biztosítani. (7) Új beépítésre szánt területeken a közm vezetékek csak rejtetten, terepszint alatti kivitelben (pl. elektromos és távközl földkábel) készülhetnek. Meglév beépítésre szánt területeken a légvezetékek földkábelre történ cseréjét folyamatosan meg kell valósítani. (8) A közm vek és létesítményeinek részére a szakmai szabályok és el írások szerinti véd távolságot kell biztosítani. A véd távolságon belül bármilyen tevékenység csak a közm üzemeltet hozzájárulásával engedélyezhet. V. FEJEZET Környezetvédelem 18. (1) Az új kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület alapvet en azon tevékenységek céljára lett kialakítva, melyek nem tartoznak sem az egységes környezethasználati engedély, sem a

13 környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek listájába. A területen els sorban olyan tevékenységek végezhet k, melyekhez védelmi övezet kialakítása nem szükséges. (2) A gazdasági területen, illetve szükség esetén a lakóterületen a helyhez kötött új pontforrások, illetve diffúz források esetében a leveg védelmi követelményeket, a kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság a lehet legjobb technika figyelembe vételével határozattal írja el. A tervezett technológiához kapcsolódó környezetvédelmi értékelést vagy hatástanulmányt az építési ill. amennyiben kétlépcs s az engedélyezési eljárás, úgy az elvi építési engedély dokumentációjához csatolni kell. Leveg tisztaság védelem 19. (1) A helyhez kötött légszennyez pont- és diffúz források létesítéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A leveg védelmi követelményeket a hatóság határozatban írja el. (2) Veszélyes hulladékok nyílt téri, illet leg háztartási tüzel berendezésben történ égetése tilos. Zaj elleni védelem 20. (1) A belterület lakóterületein a hatályos rendeletek szerinti lakóterületi zajterhelési határértékeknek kell teljesülni. Ezek a határértékek vonatkoznak a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, és minden más hangosítást igényl rendezvényre is. Talaj és vízvédelem 21. (1) A talaj és a talajvíz védelme érdekében a kommunális szennyvizek elvezetését biztosító csatorna csak közcsatornába vezethet. (2) Minden fejlesztés feltétele a szennyvíz elvezetésének és a jogszabályok szerinti (területi vagy technológiai) határértékek biztosításával történ ártalmatlanításának a megoldása. (3) Új létesítmények tervezésénél és megvalósításánál, valamint m ködtetésénél az elérhet legjobb technikának megfelel kibocsátási színvonalat eredményez módszereket, eljárásokat, termel illetve szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni. (4) A nitrátérzékeny területen mez gazdasági tevékenységet folytatónak a vizek nitrátszennyezésének megel zése, csökkentése érdekében meghatározott el írásokat kell betartani a mez gazdasági tevékenység során. Hulladékgazdálkodás 22. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkez, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közm pótló) létesítmények, berendezések ürítéséb l származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön

14 jogszabályban el írtak szerint gy jteni, továbbá az annak begy jtésére feljogosított hulladékkezel nek átadni. (2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkez, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megel, károsítását kizáró módon köteles gy jteni. (3) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg, - ellenkez bizonyításáig az ingatlan tulajdonosát terheli. Természet- és tájvédelem 23. (1) Táj- és településkép-védelmi okokból útsorfásítást kell végezni. Az utak mentén, és a község teljes területén minden erd telepítés illetve fásítás kizárólag tájba ill shonos fafajokkal és a hagyományos faluképhez illeszked cserjékkel történhet. Az invázív, tájidegen fajok (pl. akác) alkalmazását kerülni kell! (2) Nem létesíthet közm - és energia, táv- és hírközlési vezeték a fasorok nyomvonalában. (3) A Pet fi S. és Dózsa Gy. utcák közötti völgy Szabályozási Terven jelölt részén zöldfolyosót kell fenntartani, amit kizárólag shonos növényekkel szabad beültetni. vi értékek védelme 24. (1) Az e rendelettel helyi védelemre javasolt nyilvánítandó m vi értékeket a Szabályozási Terv tartalmazza, tételes felsorolásuk az 1. sz. függelékben található. (2) A régészeti érdek területeket érint építési engedélyezési eljárásokba a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként be kell vonni. A földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott régészeti lel helyeket el kell kerülni! Ha a lel hely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lel helyeket el zetesen fel kell tárni. (3) A régészeti érdek területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményez szervként be kell vonni még a tervezés fázisában. (4) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül el, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell. A nagy felületeket érint beruházások el tt a KÖH hatásvizsgálat készítését írhatja el. (5) A régészeti érdek területek lehatárolását a község Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmánya tartalmazza. Ásványvagyon gazdálkodási követelmények 25. (1) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati, illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhet. Ezen tevékenységek végzéséhez a Bányakapitányság engedélye, illetve más hatóság engedélye esetén a Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges. VI. FEJEZET Sajátos jogintézmények

15 Telekalakítás 26. (1) Új beépítésre szánt, vagy jelent s mértékben átépítésre kerül területek esetében jelen rendelet hatályba lépését követ en induló beépítési szándék keletkezésekor az Étv. szerinti telekalakítási terv készítése kötelez. Kiszolgáló és lakóút céljára történ lejegyzés 27. (1) A Szabályozási terven jelölt kiszolgáló út létesítése szükséges a 012/13, 012/15, 015/3-12, 057/4, 058/1-15, 063/2, 066/8-10, 122, 124, 125, , , hrsz-ú ingatlanokon. (2) A lejegyzés során az Étv. vonatkozó el írása szerint kell eljárni. El vásárlási jog 28. (1) Az Önkormányzatot el vásárlási jog illeti meg a 242/3 hrsz-ú ingatlan teljes területére, zöldterület kialakítása céljából. (2) Az el vásárlási jogra vonatkozóan az Étv.-t kell figyelembe venni. Beültetési kötelezettség 29. (1) Közérdek környezetalakítás céljából, valamint a kiközlekedés megakadályozása érdekében a 063/2 hrsz-ú ingatlanon, a 7410 sz. közút fel l létesítend lakótelkek keleti oldalán a telektulajdonosoknak legalább 10,0 m széles sávban, legkés bb a használatba vételig többszint növényzetet kell telepíteniük. (2) A gazdasági és lakó területfelhasználású övezetek elválasztása érdekében a 057/1-3 hrsz-ú ingatlanok lakótelkekkel szomszédos telekhatárától számított legalább 15,0 m szélességben a gazdasági terület telkén a tulajdonosnak többszint növényzet telepítése kötelez. (3) A beültetési kötelezettségre az Étv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Beépítési kötelezettség 30. (1) Tervszer telekgazdálkodás és a beépítés helyes sorrendje érdekében az új beépítésre szánt területek esetében a telekalakítást követ en a mindenkori telektulajdonosnak 5 éven belül be kell építenie. A kötelezettség rendkívüli okok miatt, egyedi elbírálás alapján a Képvisel testület döntésével még 1 alkalommal, további 5 évvel meghosszabbítható. (2) Ha a tulajdonos a beépítési kötelezettséget nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja. (3) Beépítési kötelezettségre az Étv. vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni. Útépítési és közm vesítési hozzájárulás 31.

16 (1) Új beépítésre szánt területen létesítend kiszolgáló utakat és közm veket a területen legkés bb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, illetve a létesítés költségeinek viselése a telekalakítási terv kezdeményez jét terheli. (2) Ha a helyi közutat, illet leg közm vet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. (3) Meglév közút és közm rendeltetésnek nem megfelel használatából adódó rongálás miatti károsodás helyrehozatalának költségét az önkormányzat részben vagy egészben a károkozóra terhelheti. Záró rendelkezések 32. (1) Jelen rendelet csak a Szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt értelmezhet és használandó. (2) E rendelet el írásait a hatályba lépését követ en induló ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és ezzel egyidej leg hatályát veszti a Bak Község 1/1989. sz. Bak község Összevont Rendezési Terv szabályozási el írásairól szóló Tanácsrendeletének Sárhida községre vonatkozó rendelkezései. (4) A rendelet kihirdetésér l a körjegyz gondoskodik. Bakos Tibor polgármester Szilvás Istvánné körjegyz A rendelet kihirdetve: Sárhida, február 28. Szilvás Istvánné körjegyz

17 1. sz. függelék vi értékek védelme Helyi védelemre javasolt m vi értékek: Sorszám Cím Hrsz Megnevezés Római Katolikus Templom Feszület 3. Dózsa Gy. u Feszület 4. Kossuth L. u /1 Feszület Emlékm

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben,

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben