I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. (3) bekezdés c) pontjában, illetve a pontja szerint kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó előírásaira is a város helyi építési rendjéről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Hész.) alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területére terjed ki. (2) E rendelet csak a mellékletét képező, a CIVITAS Bt. által készített 04/2003 tervszámú, Tamási város K-1 K-4 jelű külterületi, SZ-1 SZ-10 jelű szőlőhegyi, valamint B-1 B-52 jelű belterületi szabályozási tervlapjával együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó. A miklósvári üdülőterületen lévő strandfürdő-tömbre (határai: a Koppány-patak Szabadság utca Hársfa utca Dám utca), valamint a 2563/5 helyrajzi számú telek délnyugati és északnyugati határa, a belterületi határ, a 2562/4 helyrajzi számú út, a Boróka utca és az Üdülő utca által határolt tömbök területére, a Dózsa Gy. utca - Északi összekötő út hrsz-ú, 2144/2. hrsz-ú, 627/63. hrsz-ú út Zrínyi utca által határolt Lóversenypálya tömbjére 1 a 04/2006 tervszámú rendezési terv 2.1 és 2.2 számú szabályozási tervét kell alkalmazni. 2 (3) A szabályozási terven alkalmazott jelek az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő jelkulcson alapulnak, az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők. A jelkulcsban szereplő jelek az irányadó szabályozási elemek kivételével - kötelező érvényűek, ezek megváltoztatása csak a rendezési terv módosításával lehetséges. (4) Az irányadó szabályozási elemek: telekhatár, építési hely, gyorsforgalmi út nyomvonala, későbbi döntések függvényében változhatnak. A telekhatárok az övezeti előírások betartása mellett az I. fokú építési hatóság engedélyével módosíthatók. Az építési hely telekhatárhoz rendelt határvonalai a telekhatárok változása esetén értelemszerűen módosulnak. A gyorsforgalmi út nyomvonalának pontosítása esetén jelen rendezési terv módosítandó. (5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó központi jogszabályok szerint kell eljárni. 2. Telekalakításra vonatkozó előírások (1) A település területén telekalakítás csak az adott övezetben, illetve építési övezetben előírt paraméterekkel lehetséges, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő közműműtárgyak és köztárgyak telkét. (2) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás csak az övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretek biztosíthatósága esetén, telekösszevonás, illetve telek-bővítés azonban ennél kisebb telekméretek kialakulása esetén is engedélyezhető. (3) Földműveléssel, illetve erdőműveléssel hasznosított területen telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha ezáltal nem romlanak a talajvédő gazdálkodás (vízelvezetés, megközelíthetőség, művelhetőség) feltételei. 1 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 2 Módosította a 18/2007.(XII.3.) ör.

2 3. Épületek, építmények elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó általános előírások 2 (1) Építési hatósági engedély bontási engedély kivételével csak olyan ingatlanra vonatkozóan adható, amely: - tehergépjármű-közlekedésre is alkalmas belterületen szilárd burkolatú, külterületen egész évben járható út-kapcsolattal rendelkezik, - hálózati elektromos energiával ellátott, - belterületen hálózati vezetékes, külterületen a rendeltetésszerű használathoz szükséges vízzel ellátott, - közműves szennyvízcsatornával rendelkező területen szennyvíz-bekötéssel, egyéb esetben zárt szennyvíztárolóval, vagy a környezetvédelmi és vízügyi szakhatóságok által elfogadott szakszerű közműpótlóval ellátott. (2) Az e rendelet hatálybalépésekor tulajdoni lappal, vagy építési, illetve használatbavételi engedéllyel igazoltan lakóházzal beépített külterületi ingatlanon az (1) bekezdés előírásainak betartása mellett 3 - meglévő lakóház a lakásszám növelése nélkül felújítható, egy alkalommal legfeljebb 25 m 2 hasznos alapterületű, lakófunkciójú résszel bővíthető, és teljesen újjáépíthető akkor is, ha az ingatlan nem éri el az övezeti előírásokban előírt minimális telekméretet. (3) Az építés feltételeként szabott gépjármű várakozó- és tároló-helyeket a hatályos jogszabály 4 szerint kell biztosítani. (4) A város területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer, és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el. (5) A település építési övezeteiben, illetve övezeteiben a megengedett építménymagasságnál nagyobb műtárgy (hírközlési berendezés, reklámcélú műtárgy, víztorony, kémény, stb.) az alábbi előírások figyelembevételével helyezhető el: belterületen és kertes mezőgazdasági területen, illetve ezek 500 m sugarú környezetében, valamint az ökológiai hálózathoz tartozó és tájképvédelmi területeken legfeljebb 40 méter magassággal, és a jogszabály alapján építési engedélyhez kötött esetekben kizárólag elvi építési engedélyezési eljárás lefolytatásával, illetve a települési főépítész szakmai véleményének figyelembevételével. 5 (6) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető 6, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett építménymagasság betartása mellett vertikális irányban bővíthetők. (7) A vonatkozó övezeti előírásoknál szűkebb paraméterekkel rendelkező építési telken is ha a telek egyéb korlátozó rendelkezések hatálya alá nem esik a vonatkozó övezeti előírások betartása mellett építési tevékenység folytatható. (8) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb építménymagasságú meglévő épület a benapozási és tűzvédelmi előírások teljesülése esetén korszerűsíthető és bővíthető, az építménymagasság további növelése nélkül. (9) Amelyik ingatlanon a szabályozási terven kötelező építési vonal szerepel, ott az ingatlan fő funkcióját betöltő épület utcai homlok-falának zártsorú beépítés esetén legalább 80%-át, egyéb beépítési mód esetén legalább az épület legkiállóbb pontját a szabályozási terven jelölt utcai építési határvonalra kell helyezni. (10) Beépítésre szánt területen minden új épületet az építési helyen belül kell elhelyezni. Építési helyen kívül eső meglévő épületen, illetve épületrészen szükség esetén állagmegóvás, felújítás 7 végezhető, de e területrészen nem bővíthető. (11) 8 Oldalhatáron álló beépítési mód esetén a (12) bekezdésben írtak kivételével minden épületet a szabályozási terven beépítésre kijelölt oldalhatárra kell, illetve attól legfeljebb 1,00 m-rel beljebb lehet elhelyezni. 3 Ilyen esetben az önkormányzat által nyújtott, vagy szerződéssel igazolt garancia esetén a tartályban kiszállított egészséges ivóvíz is elfogadható. 4 A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 22/2000.(X.8.) sz. önkormányzati rendelet. 5 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 6 A (2) bekezdésben említett esetek kivételével. 7 Javítás oka: kézirathiba 8 Mód: 13/2007.(VII.2.) sz. ör.

3 3 (12) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén 20 m-nél nagyobb átlagos telekszélesség esetén az épületek szabadonállóan is elhelyezhetők az oldalhatáron álló beépítésnek megfelelő építési helyen belül. (13) Hátsókert mélysége ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik legalább 6 m. A 70 m-nél hosszabb lakótelkek esetében az építési hely mélysége az utcai telekhatártól mért 60 m. (14) Utcai kerítés csak a szabályozási tervlapokon jelölt közterületi határvonalra (szabályozási vonalra) helyezhető. (15) A város közterületnek nem minősülő ingatlanain ahol örökségvédelmi szempontból szigorúbb szabályozás nem történik csak az adott ingatlanon működő intézmény, vállalkozás reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 3 m 2 reklám-felülettel. (16) Reklám- és hirdetőtáblák termőföldön történő elhelyezéséhez be kell szerezni a talajvédelmi hatóság hozzájárulását. A termőföldön elhelyezett reklámhordozók környékének gyommentesítéséről a reklámhordozó tulajdonosának folyamatosan gondoskodni kell. (17) A 10 %-nál meredekebb lejtésű terepen a természetes terepre történő épület-elhelyezés esetén az övezeti előírásokban megengedett építménymagasság + 1 m-rel megnövelhető. 4. Általános tűzvédelmi előírások (1) Új létesítmények építésekor, vagy meglévők átalakításakor, bővítésekor, rendeltetésük megváltoztatásakor a vonatkozó hatályos tűzvédelmi jogszabály 9 rendelkezéseit kell alkalmazni az átalakítás, bővítés, illetőleg a változtatás körében és mértékében. (2) Fokozott tűzterjedési fokozatba sorolt tetőhéjazati anyagok (pl. műanyag hullámlemez, nád, fazsindely, stb.) kizárólag csak egyszintes, D-E tűzveszélyességi osztályba sorolt gazdasági épületeken alkalmazhatók, ahol az épületek közti tűztávolság is biztosított. (3) Kialakult oldalhatáron álló beépítésű területen, 14 m-nél keskenyebb telken D-E tűzveszélyességi osztályba tartozó új épület építése és meglévő épület bővítése esetén az oldalkert legkisebb szélessége legalább 4 m-re csökkenthető, ha a területileg illetékes tűzoltóság a tervi megoldással és az alkalmazandó épületszerkezettel egyetért. Ilyen telken megengedett építménymagasság legfeljebb 4,5 m.* * OTÉK alóli felmentés esetén. 5. Általános földtani és talajvédelmi követelmények (1) Építési és elvi építési engedély esetén talajmechanikai szakvéleményt, valamint geotechnikai dokumentációt kell készíteni a jogszabályban meghatározott esetekben. 10 (2) A Magyar Geológiai Szolgálat megkeresése szükséges a földtani felépítéssel és morfológiai viszonyokkal összefüggést mutató események jelentkezésekor, továbbá a mérnökgeológiai adottságok eredményeként fellépett és az épített környezetre hatást gyakorlóan észlelt változások esetén. (3) Az építéssel érintett ingatlanon az alább felsorolt földtani-geomorfológiai jelenségek észlelése esetén minden tervezési és építési tevékenység megkezdése előtt a Magyar Geológiai Szolgálat előzetes megkeresése szükséges: - a terepszint szeletelődött, - a felszín lépcsőzött, - a terepszinten átázottság és lejtőirányra merőleges nyomvonalú hullámosság mutatkozik, - az építési területen lefolyástalan mélyedések találhatók, - időszakos forrás jelentkezése ismert, - az építési terület alápincézettnek ismert, de a pincék vagy üregek jelenlegi helyzete és állaga nem ismert. 9 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 26/2005. (V. 28.) BM rendelet. 10 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör.

4 4 (4) Az építményektől független alaprajzi elrendezésben épülő 3 m-nél nagyobb földmagasságot megtámasztó műtárgyak és szerkezetek (pl. támfalak) az építési terület mérnökgeológiai és geotechnikai jellemzői, valamint a tervezett létesítmény nyomvonalába telepített feltárási helyek alapján külön statikai tervben méretezendők. (5) A termőföld védelme érdekében minden építési, közműépítési és tereprendezési munka során gondoskodni kell a termőréteg (humuszos termőtalaj) megmentéséről és más termőföldön való hasznosításáról. (6) Építési, tereprendezési munkák során kitermelt ásványi nyersanyag deponálásához és elhelyezéséhez amennyiben az értékesítésre kerül az illetékes bányakapitányság hozzájárulása szükséges. 6. Felszínmozgás-veszélyes területekre vonatkozó földtani követelmények (1) Tamási város területén felszínmozgás-veszélyes területeknek minősülő részek Tamási város rendezési tervéhez készített mérnökgeológiai szakvélemény szerint - a Koppány-pataktól délre fekvő városrész mbfi területei, továbbá minden 3 m-nél magasabb megtámasztás nélküli szabad kőzetfal lábvonalától, illetve part élétől mérve a partfal magasság kétszeres területsávján belül fekvő területen, amelyen belül figyelembe veendő a hatályos jogszabály előírásai. 11 (2) Az 1 m-t meghaladó magasságú rézsűk és bevágások felületét kiképzésük után azonnal biológiai vagy művi védelemmel kell ellátni. (3) A települési környezet védelmének általános szabályai (1) A város területén keletkező, összegyűjtött kommunális szilárd és folyékony hulladékot csak a közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett lerakóhelyen szabad elhelyezni. (2) Az 50 kg-ot meghaladó állati tetemeket a szakhatóságok által elfogadott módon és kijelölt helyen kell gyűjteni, és engedéllyel rendelkező megsemmisítő-helyre kell elszállítani. (3) A szennyvízcsatornázással nem rendelkező területen keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni, vagy a vízügyi és környezetvédelmi szakhatóságok által elfogadott, szakszerűen kialakított egyedi közműpótlókban kell ártalmatlanítani. (4) A felszínalatti vizek minőségének védelme érdekében kockázatos anyag, illetve ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vizekbe tilos. (5) Jelentős zajkibocsátást okozó tevékenységek esetén be kell tartani a hatályos jogszabályban 13 előírt zaj- és rezgésterhelési határértékeket. (6) Háztáji állattartás esetén be kell tartani a helyi állattartási rendelet 14 vonatkozó előírásait. (7) Állattartó telepek üzemeltetésekor a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani. (8) A település területén csak olyan tevékenységek folytatása engedélyezhető, amelynek szennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg az adott övezetre vonatkozóan a hatályos jogszabályokban megengedett határértékeket. (9) A város területén azbesztet tartalmazó építőanyagok, tetőfedő anyagok nem alkalmazhatók. (10) A város területén allergiát okozó növényzet 15 nem telepíthető. (11) Tisztítatlan szennyvíz termőföldön történő elhelyezése tilos. Tisztított szennyvíz és hígtrágya termőföldön történő elhelyezéséhez be kell szerezni a talajvédelmi hatóság engedélyét. 11 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 12 Hatályon kívül helyezte a 24/2009. (X. 19.) ör. 13 A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet. 14 A 20/1997. (XI. 22.) sz. önkormányzati rendelet 15 A növényfajok allergia-keltésének megítélése a közegészségügyi szakhatóság hatásköre. 8.

5 A természet és a termőföld védelmének általános szabályai 5 (1) A szabályozási tervlapokon jelölt ökológiai hálózathoz tartozó területeken (természetvédelmi terület, ökológiai folyosó, Natura 2000 madárvédelmi terület, egyéb ökológiai hálózathoz tartozó területek), továbbá az egyedi tájértékek, források, barlangok, földvárak és mocsarak-lápok által érintett ingatlanokon be kell tartani a hatályos jogszabályok 16 előírásait, és minden telekalakítási, építési, közmű-építési, művelési ág változtatási, erdőtelepítési, fakivágási, terep- és vízrendezési engedélyezési eljárásba a természetvédelmi hatóság szakhatóságként bevonandó. (2) Vízfolyások mentén egyéb jogszabályban meghatározott szélességben gyepesítéssel kell gondoskodni a deflációból és szedimentációból eredő feliszapolódás megakadályozásáról. (3) Termőföldön a földhasználó köteles olyan talajvédő gazdálkodást folytatni, amely a külön jogszabályokban meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi követelményeket figyelembe veszi. (4) A termőföld védelme érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai betartandók. 17 (5) A település területét érintő csapadékvizeket befogadókba kell vezetni, a csapadékvizek termőföldön történő elszikkasztása tilos. (6) Tájképvédelmi területeken 18 az alábbi előírásokat kell betartani: a) Erdőterületen az övezeti előírásokban megengedett épületek csak a természeti értékek sérelme nélkül helyezhetők el. b) Művelési ág-váltás csak közmű és közút építése, valamint a tájkarakter erősítésének irányában engedélyezhető. c) Kertes mezőgazdasági területeken szőlő művelési ág csak a hegyközség engedélyével 19 változtatható meg. Szántó, gyep és erdő művelési ág megváltoztatása az épület elhelyezésére szánt terület kivételével csak szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágra változtatható. d) A tájban megjelenő, a település sziluettjét megváltoztató új, 15 m-nél magasabb építmények nem helyezhetők el. (7) Új beruházásokkal érintett területeken a meglévő termőtalaj védelmét humuszgazdálkodással kell biztosítani. 20 II. FEJEZET A VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA 9. A település területének felhasználása (1) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák: - lakóterület (kisvárosias; kertvárosias; falusias); - üdülőterület; - településközpont vegyes terület; - gazdasági terület (egyéb ipari; jelentős zavaró hatású ipari; kereskedelmi-szolgáltató); - különleges terület (temető, sportterület, szennyvíztisztító, hulladékudvar, strand, idegenforgalmi központ, bánya). (2) A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák: - zöldterület; - mezőgazdasági terület (általános, kertes); - erdőterület (védelmi, gazdasági, turisztikai rendeltetésű); - közlekedési és közmű-elhelyezési terület; - vízgazdálkodási terület. 16 A természet védelméről szóló évi LIII. törvény 17 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 18 A Tolna Megyei Önkormányzatnak Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelete 3/7. számú melléklete alapján tájképvédelmi terület a városnak a Koppány pataktól délre fekvő teljes közigazgatási területe. 19 A hegyközségekről szóló évi CII. törvény szabályozza az ezzel kapcsolatos hatásköröket. 20 Beiktatta a 24/2009. (X. 19.) ör.

6 6 III. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 10. Kisvárosias lakóterületek szabályozása (1) Lk-1, Lk-3, Lk-4 jelű kisvárosias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - lakóépület, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - egyházi, igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület, - szálláshely szolgáltató épület. (2) Lk-2 jelű kisvárosias lakóterületen csak gépjármű-tárolók (sorgarázsok) és közmű-üzemi épületek helyezhetők el. Új építés vagy átalakítás az egész épülettömbre készített egységes építészeti karaktert biztosító elvi építési engedélyterv alapján engedélyezhető. Az elvi engedélyterv paraméterei a továbbiakban a tömbön belül minden új építésnél irányadóak. (3) Lk-5, Lk-6 jelű kisvárosias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - lakóépület, - a lakóépülettel egybeépített gépjárműtároló. (4) Az épületek külső megjelenését érintő átépítés (pl. magastető-építés) csak az egész tömbre készített, egységes építészeti karaktert biztosító elvi építési engedélyterv alapján és csak akkor engedélyezhető, ha a fejlesztéshez tartozó norma szerinti gépjármű-elhelyezési igény, és az övezetre előírt zöldfelületi mérték biztosítható. Az elvi engedélyterv paraméterei a továbbiakban a tömbön belül minden új építésnél irányadóak. (5) Kisvárosi lakóterületen nem helyezhetők el az OTÉK 12. (3) bekezdés és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhető termelő kertészeti építmények, üzemanyagtöltők és egyéb gazdasági építmények. (6) 21 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Lk-1 K K K ,5 tömbtelkes, Lk-2 K K K 100* 0 3 csoportos, Lk szabadon álló, Lk oldalhatáron álló, Lk ,5 csoportos (sorház), Lk ** 4 csop. (átriumház), *OTÉK alóli felmentés esetén ** Tömbre vonatkozóan 11. Kertvárosias lakóterületek szabályozása (1) Lke-1, Lke-2, Lke-3 és Lke-4 jelű, kertvárosias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - legfeljebb négylakásos lakóépület, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - egyházi, igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület, - szálláshely szolgáltató épület, 21 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 22 A beépítettségi és zöldfelületi mutatók a tömbtelekre értendők. A tömbtelken belül a meglévő épületek részére úszótelkek kialakíthatók.

7 7 - gépjárműtároló. A területen nem helyezhetők el az OTÉK 13. (3) bekezdés 4. és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhető üzemanyagtöltők és egyéb gazdasági építmények. (2) Lke-5 jelű kertvárosias lakóterületen az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek betartása mellett az (1) bekezdésben szereplő épületeken és létesítményeken kívül üdülőépület is elhelyezhető. (3) 23 Lke-6 jelű kertvárosias lakóterület lakótelkein az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - legfeljebb négylakásos lakóépület, vagy négy üdülőegységes üdülőépület, - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - sportlétesítmény, - gépjárműtároló. (4) 24 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Lke oldalhatáron álló, Lke ikerházas, Lke szabadon álló, Lke szabadon álló, Lke oldalhatáron álló, Lke ,5 szabadon álló. 12. Falusias lakóterületek szabályozása (1) Lf-1 és Lf-4 jelű falusias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - legfeljebb kétlakásos lakóépületek, - mező- és erdőgazdasági építmény, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 20 férőhelyig) - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület, - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - gépjárműtároló. A területen nem helyezhetők el az OTÉK 13. (3) bekezdés 4. és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhető üzemanyagtöltők és a lakóövezet rendeltetésszerű használatát zavaró egyéb gazdasági építmények. (2) Lf-2 jelű falusias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - legfeljebb 4 lakásos lakóépületek, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület, - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - gépjárműtároló. A területen nem helyezhetők el az OTÉK 13. (3) bekezdés 4. és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhető üzemanyagtöltők és és a lakóövezet rendeltetésszerű használatát zavaró egyéb gazdasági építmények. (3) Lf-3 jelű falusias lakóterületen csak tömbösített tároló-épületek és gépjárműtárolók helyezhetők el. (4) Lf-5 jelű területen csak tömbösített gépjárműtárolók helyezhetők el. (5) Falusias lakóterület egyetlen építési övezetében sem helyezhető el az OTÉK 14. (2) bekezdés 8. pontjában szereplő üzemanyagtöltő. (6) A területen haszonállat-tartás az önkormányzat állattartási rendeletével összhangban megengedett. 23 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör. 24 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 25 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör.

8 8 (7) 26 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Lf oldalhatáron álló, Lf szabadon álló, Lf szabadon álló, Lf szabadon álló, Lf csoportos. 13. Üdülőterületek szabályozása (1) Üü-1 jelű üdülőházas területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - üdülőépületek, - sportépítmény, - gépjárműtároló. (2) Üh-1 és Üh-2 jelű hétvégi-házas területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - legfeljebb 2 egységes üdülőépületek, - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, - sportépítmény, - gépjárműtároló. (3) Üh-1 és Üh-2 jelű hétvégi-házas üdülőterület telkein egy ingatlanon csak egy épület helyezhető el. Terepszint alatti épületrészek (alagsor, pince) nem létesíthetők. (4) 27 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Üü szabadon álló, Üh ,5 szabadon álló, Üh ,5 oldalhatáron álló. 14. Településközponti vegyes területek szabályozása (1) 28 A Vt-1 jelű településközponti vegyes területeken elhelyezhető létesítmények: - oktatási-nevelési rendeltetésű épületek, és ezen intézmények kiszolgáló épületei és létesítményei. (2) 29 A Vt-2 Vt-3, Vt-4, Vt-5 és Vt-6 jelű településközponti vegyes területen elhelyezhető létesítmények: - lakóépület, - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési épület, - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, - sportépítmény, - gépjárműtároló. (3) Vt-7 jelű településközponti vegyes területen elhelyezhető létesítmények: - egyházi épület (templom, kápolna) (4) Vt-8 jelű településközponti vegyes területen elhelyezhető létesítmények: - sportépítmény, művelődési, és egyéb közösségi szórakoztató épület, valamint ezen intézmények kiszolgáló létesítményei. (5) Vt-9 jelű településközponti vegyes területen elhelyezhető létesítmények: 26 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 27 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 28 Módosította a 22/2012. (VIII. 30.) ör. 29 Módosította a 22/2012. (VIII. 30.) ör.

9 9 - piac és vásár kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületei, és ezen intézmények kiszolgáló létesítményei. (6) 30 A Vt-10 jelű településközponti vegyes területen elhelyezendő létesítmények: - lakóépület, üdülőépület, - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - igazgatási, egészségügyi, szociális, művelődési épület, - sportlétesítmény, - gépjárműtároló. (7) Településközponti vegyes területen nem helyezhetők el az OTÉK 16.. (2) bekezdés 7. pontjában említett üzemanyagtöltő. (8) 31 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Vt szabadon álló, Vt ,5 szabadon álló, Vt ,5 zártsorú, vagy szabadon álló, Vt szabadon álló, Vt zártsorú, Vt ,5 zártsorú, Vt ,5 szabadon álló, Vt zártsorú, Vt szabadon álló, Vt szabadon álló. (9) A 8 m megengedett építménymagasságú zártsorú beépítés esetén új épület utcai párkánymagassága 7-8 m magas lehet. 15. Gazdasági területek szabályozása (1) A Gip-1 jelű egyéb ipari területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - gazdasági építmény környezetet jelentős mértékben nem zavaró tevékenységek számára; - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület 33 ; - irodaépület; - gépjárműtároló. (2) A Gip-2 jelű jelentős mértékben zavaró hatású ipari területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - gazdasági építmény, ahol környezetet jelentős mértékben zavaró tevékenységek is folytathatók a telepengedély vagy az egységes környezethasználati engedélynek megfelelően; - irodaépület; - gépjárműtároló. (3) A Gip-2 építési övezet tömbjeinek határvonala mentén ahol a tömb nem erdőterülettel határos - 20 m széles sávban a beültetési kötelezettség előírásai szerint védőfásítás telepítendő. (4) A Gksz-1 jelű kereskedelmi-szolgáltató területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - mindenfajta nem jelentősen zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló épület és ezekhez tartozó kiszolgáló épületek és létesítmények; - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület; - igazgatási és egyéb irodaépület; - gépjárműtároló. 30 Beiktatta és a (7) (9) bekezdések számozását megállapította 18/2007.(XII.3.) ör. 31 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 32 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör. 33 Beiktatta a 2/2006.(I.26.) ör.

10 10 (5) A Gksz-2 és Gksz-3 jelű kereskedelmi-szolgáltató területen a (4) bekezdésben felsoroltakon kívül, a területen meglévő lakóépületek is felújíthatók, illetve meglévő lakóépület elbontása esetén új lakóház is építhető a korábban kialakult lakásszám növelése nélkül. Az övezet területén található, jelen rendelet jóváhagyása előtt igazolhatóan lakásépítési célra átruházott ingatlanokon új lakóház építhető. (6) Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Gip ,5 szabadon álló, Gip szabadon álló, Gksz szabadon álló, Gksz szabadon álló, Gksz ,5 szabadon álló. 16. Különleges területek szabályozása (1) K-1 jelű különleges területen (temetők) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - sírok, urnasírok, kripták; - ravatalozó, halottasház, temetőkápolna; - a temető működéséhez szükséges kiszolgáló épületek és létesítmények. (2) K-2 jelű különleges területen (kegyeleti park) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - síremlékek, emlékművek; - a kegyeleti park fenntartásához szükséges kiszolgáló épületek és létesítmények. (3) K-3 jelű különleges területen sportpályák, sportépítmények, és kiszolgáló létesítményeik helyezhetők el. (4) K-4 jelű különleges területen lovassportpályák, és lovassport-rendezvényekhez tartozó kiszolgáló épületek és létesítmények helyezhetők el. (5) K-5 jelű különleges területen szennyvíztisztító-telep működéséhez szükséges épületek és létesítmények helyezhetők el. (6) K-6 jelű különleges területen szilárd kommunális hulladékok átmeneti tárolásához szükséges épületek és létesítmények helyezhetők el. (7) K-7 jelű különleges területen (strandfürdő) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - strand és termálfürdő épületei és létesítményei; - kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és szálláshely-szolgáltató épületetek; - kapcsolódó gyógyászati létesítmények; - kempinghez tartozó épületek és létesítmények; - sportépítmények, - egészségügyi, gyógyászati létesítmények, 36 - üdülőépületek. Terepszint alatti épületrészek és létesítmények csak technológiai szükségszerűség esetén, a vízügyi szakhatóság hozzájárulása esetén létesíthetők. (8) K-8 jelű különleges területen (kastély és egyéb idegenforgalmi létesítmények) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - kastély (lakó-, üdülő-, szálláshely-szolgáltató-, vagy kulturális rendeltetéssel); - szálláshely-szolgáltató épületek és ezen intézmények kiszolgáló épületei és létesítményei. (9) K-9 jelű különleges területen külszíni bányászati tevékenység folytatható. A területen csak a bányászati tevékenységhez tartozó kiszolgáló épületek helyezhetők el. A területen bányanyitás csak az illetékes bányakapitányság engedélyével folytatható. A bányászati tevékenység a területre készítendő környezeti hatástanulmány alapján a környezetvédelmi hatóság által elfogadott feltételekkel folytatható. 34 Mód: 13/2007.(VII.2.) sz. ör. 35 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 36 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör.

11 11 (10) A különleges területek tömbhatárai mentén ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik legalább 10 m szélességben látvány-takaró növényzet telepítendő a beültetési kötelezettség szabályai szerint. (11) 37 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévő épület bővítésére vonatkozó előírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K * 4 szabadon álló. * OTÉK alóli felmentés esetén IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 17. Közlekedési és közmű-elhelyezési területek szabályozása (1) Köu-jelű közúti közlekedési területeken az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el a közlekedési felügyelet hozzájárulásával: - gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros közlekedési pályák, csapadékvíz-elvezető árkok; - utcafásítás; - utcabútorok, képzőművészeti alkotások; - közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések; - forgalomirányító és tájékoztató berendezések; - közlekedési rendeltetésű épületek (buszvárók); - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek csak a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen helyezhetők el. (2) Az utak szabályozási szélességét a szabályozási tervlapokon jelölt méretek szerint kell biztosítani. (3) Közutak területén közmű-létesítményeket a vonatkozó hatályos előírások ágazati szabványok betartásával szabad elhelyezni. (4) Belterületen új, vagy átépítésre kerülő elektromos és hírközlési kábel csak terepszint alatt vezethető. (5) A közutak besorolása: - Köu-1: országos főút; - Köu-2: országos főút, távlatban gyűjtőút; - Köu-3: országos mellékút, illetve helyi gyűjtőút; - Köu-4: belterületi kiszolgáló út; - Köu-5: külterületi vegyesforgalmú kiszolgáló út (dűlőút); - Köu-6: közforgalmú parkolóterület; - Köu-7: gyalogút; - Köu-8: kerékpárút; - Köu-9: buszpályaudvar. (6) Köv-1 jelű vasúti közlekedési területeken az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el a közlekedési felügyelet hozzájárulásával: - vasúti közlekedési pályák, csapadékvíz-elvezető árkok; - közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések; 37 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 38 Módosította a 18/2007.(XII.3.) ör. 39 Műemlék esetén a kialakult építménymagasság a mértékadó.

12 12 - forgalomirányító berendezések; - utasforgalmi, vasúti üzemi, és kiszolgáló épületek. (7) Közúti közlekedési területen legfeljebb 3 m építménymagasságú, vasúti közlekedési területen legfeljebb 8 m építménymagasságú épületek helyezhetők el szabadon állóan. (8) A külterületi úthálózat fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 18. Vízgazdálkodási területek szabályozása (1) V-1 jelű vízgazdálkodási területen csak vízkárelhárítást szolgáló építmények helyezhetők el a vízügyi hatóság engedélyével. (2) V-2 jelű vízgazdálkodási területen csak a vízbeszerzést, kezelést és tárolást szolgáló létesítmények és kiszolgáló létesítményeik helyezhetők el a vízügyi hatóság engedélyével. A terület bekerítendő. (3) V-3 övezeti jelű vízgazdálkodási területen a part menti 10 m-es sávban önálló telekalakítás nélkül sporthorgászatot szolgáló épületek és építmények (horgászstégek, horgászházak) elhelyezhetők. (4) Felépítményes víziállás (horgászház) elhelyezésének, építésének szabályai 40 : - horgászház építésének vagy átalakításának feltétele a parton vízzáróan kialakított zárt szennyvíztározó kialakítása; - horgászházak építési helye a horgászegyesület által kijelölt és egyedi használatra átadott m széles partszakasz az alábbiakban részletezett módon, - az egyedi használatra átadott 10 m-es partszakasz szélein 2,5 2,5 m széles sáv szabadon tartandó, a középső 5 m széles sávon horgászstég és horgászház elhelyezhető a partvonaltól a víz fölé nyúló 5 m, és a szárazföld felé mért 3 m területmélységen belül; - horgász-épületek és horgászstégek jellemző és tájképben érvényesülő építőanyaga a tartócölöpök és a tetőhéjazat kivételével fa lehet; - horgászház beépített alapterülete legfeljebb 20 m 2, a hozzá tartozó fedetlen stég alapterülete legfeljebb 10 m 2 lehet; - új építés, felújítás vagy átalakítás esetén a tó üzemi vízszintjétől mért legfeljebb 3 m építménymagasság megengedett; - az épületek padlóvonala az üzemi vízszint fölött cm-re helyezendő; - üzemi vízszint alatti épületrészek a tartószerkezet kivételével nem építhetők; - új építés, vagy átalakítás, felújítás esetén az épületeket o hajlású magastetővel kell kialakítani, tetősíkból kiugró tetőablakok, tetőfelépítmények nem építhetők, törtvonalú tetőidom (manzard-tető) nem létesíthető; - alkalmazható tetőfedő anyagok: nád, égetett cserép vagy bitumenes zsindely. 19. Zöldterületek szabályozása (1) Z-1 jelű övezeti jelű zöldterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: - növényzet, sétányok; - utcabútorok, képzőművészeti alkotások; - közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések; - játszótéri létesítmények; m2-nél nagyobb ingatlanon legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, - legfeljebb 25 m 2 alapterületű, legfeljebb 3 m építménymagasságú, - a terület fenntartásához szükséges, illetve vendéglátó épületek szabadonállóan elhelyezhetők. (2) Közművezetékeket és műtárgyaikat, közvilágítási berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévő fákat ne károsítsák. 20. Erdőterületek szabályozása (1) Erdőterületeken az erdőgazdálkodási tevékenység a területileg illetékes erdészeti szolgálat engedélyével folytatandó. 40 Ezen építmények engedélyezésénél a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

13 13 (2) Erdőterületet érintő telekalakítási, építési és közmű-építési engedélyezési eljárásokba az illetékes erdészeti szolgálat szakhatóságként bevonandó. Erdőterületen művelési ág váltáshoz az illetékes erdészeti szolgálat engedélye szükséges. (3) Erdőterületen csak az élőhelynek megfelelő, elsődlegesen a környéken őshonos növényfajok telepíthetők. Allergiát okozó fafajok nem telepíthetők. (4) Ev-1 jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el. Új vagy átépítésre kerülő közművezeték csak terepszint alatt helyezhető el. (5) Eg-1 jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen csak 10 hektár területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel az erdőműveléshez és vadgazdálkodáshoz tartozó, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el szabadonállóan. (6) Et-1 jelű turisztikai rendeltetésű erdőterületen csak 10 hektár területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 2 %-os beépítettséggel az erdőműveléshez és vadgazdálkodáshoz tartozó gazdasági és igazgatási, valamint az erdei turizmushoz tartozó sport-szabadidő rendeltetésű, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el szabadonállóan. (7) Et-2 jelű turisztikai rendeltetésű erdőterületen legalább 0,5 ha területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 5 %-os beépítettséggel, legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, közhasználatú sportszabadidő és vendéglátó épületek helyezhetők el szabadonállóan.* A területen meglévő engedély nélkül épített épületek és építmények elbontandók. (8) Új építés, vagy a tetőt is érintő átalakítás, felújítás esetén az épületeket jellemzően o hajlású magastetővel kell kialakítani. (9) Alkalmazható tetőfedő anyagok: a natúr kerámia színárnyalatával rendelkező égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedést utánzó fémlemez-fedés, bitumenes zsindely, fazsindely. *OTÉK alóli felmentés esetén 21. Általános mezőgazdasági területek szabályozása (1) Általános mezőgazdasági területen minden mezőgazdasági tevékenység a földművelésre és állattenyésztésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett folytatható. (2) Telekalakítás esetén legalább 3000 m 2 területű, és legalább 30 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki 41. (3) Má-0 övezeti jelű általános mezőgazdasági területen semmilyen telekalakítás és építés nem engedélyezhető a területre készítendő új szabályozási terv jóváhagyása előtt. (4) Má-1 övezeti jelű, gazdálkodási rendeltetésű általános mezőgazdasági területen az alábbi feltételekkel helyezhetők el épületek: 1 hektár területnél nagyobb földrészleten 3 %-os beépítettséggel, de legfeljebb 400 m2 összes beépített területtel szabadon állóan mezőgazdasági rendeltetésű épületek elhelyezhetők; 3 hektár területnél nagyobb földrészleten a 3 %-os, de legfeljebb 400 m2 megengedett beépítettség felét meg nem haladó kiterjedésű területen a lakásépítésre vonatkozó egyéb általános előírások betartása mellett - lakóépület is elhelyezhető; új épületet, építményt szabadonállóan szabad elhelyezni, legalább 10 m előkert-mélységgel; megengedett építménymagasság: lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m, gazdasági épület esetén 8 m, terményszárító, siló esetén 40 m. a területen az építési törvényben szabályozott feltételek betartása mellett birtokközpontok is kialakíthatók; új építés, vagy a tetőt is érintő átalakítás, felújítás esetén az épületeket jellemzően hajlású, térdfalmagasítás nélküli magastetővel kell kialakítani, de előregyártott vázszerkezetű épületek ettől eltérő tetőidommal is építhetők; alkalmazható tetőfedő anyagok: a natúr kerámia színárnyalatával rendelkező égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedést utánzó fémlemez-fedés, bitumenes zsindely, illetve a tűzrendészeti hatóság hozzájárulása esetén nád; csarnok-jellegű épületek natúr színű fémlemezzel is fedhetők. 42 (5) Má-2 jelű védelmi rendeltetésű általános mezőgazdasági területen épület nem helyezhető el. A területen művelési ág váltás csak a természeti állapotokhoz való közelítés érdekében engedélyezhető. Új vagy átépítésre kerülő közművezeték csak terepszint alatt helyezhető el. 41 Amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 42 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör.

14 Kertes mezőgazdasági területek szabályozása (1) Kertes mezőgazdasági területen minden mezőgazdasági tevékenység a földművelésre és állattenyésztésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett folytatható. (2) Az övezet területén birtokközpontok nem alakíthatók ki. (3) Telekalakítás esetén legalább 1500 m 2 területű, és legalább 15 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki. (4) Mk-1 övezeti jelű, belterületi kertes mezőgazdasági területen épület nem építhető, csak kertészeti építmény (üvegház, fóliasátor) helyezhető el. (5) Mk-2 övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen az alábbi feltételek teljesülése esetén helyezhető el, alakítható át, vagy bővíthető épület: m2 alatti földrészleten épület nem helyezhető el; m2 területnagyságú telken - a nádas, gyep, erdő és szántó művelési ág kivételével 3 %-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) elhelyezhető; m 2 területnagyságú szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágú földrészleten 3 %-os beépítettséggel mezőgazdasági rendeltetésű épületek elhelyezhetők; m 2 területnél nagyobb szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágú földrészleten 3 %-os beépítettséggel, de legfeljebb 400 m2 beépített területen helyezhetők el épületek. A területen a lakásépítésre vonatkozó egyéb általános előírások betartása mellett lakóépület is elhelyezhető; - új épületet, építményt szabadon állóan szabad elhelyezni; - megengedett építménymagasság legfeljebb 4 m, lakóépület esetén 4,5 m; - a területen háztáji haszonállattartás megengedett az önkormányzat állattartási rendeletével 43 összhangban; - gazdasági épület vonatkozásában új építés, vagy a tetőt is érintő átalakítás, felújítás esetén az épületeket jellemzően o hajlású, térdfal-magasítás nélküli magastetővel kell kialakítani; a tetősíkból kiálló tetőfelépítmény (tetőablak, torony) illetve beugró loggia nem létesíthető; - alkalmazható tetőfedő anyagok: a natúr kerámia színárnyalatával rendelkező égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedést utánzó fémlemez-fedés, bitumenes zsindely, illetve a tűzrendészeti hatóság hozzájárulása esetén nád. V. FEJEZET KIEMELTEN KEZELT TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 23.. Belterületi határ megállapítása (1) A település belterületi határvonala csak a szabályozási tervlapokon jelölt módon változtatható meg. (2) Belterületbe csatolásra tervezett, és már jelen rendelet jóváhagyása előtt művelésből kivett területeken (volt laktanya, Fornádpuszta, Kecsegepuszta, Szemcsepuszta, Miklósvár déli része) építés e rendelet övezeti előírásainak betartásával lehetséges. (3) Belterületbe csatolásra tervezett, aranykoronával rendelkező földrészleteken (Rácvölgy, Szarkahegy, Kishenye, Tanyavölgy, Várhegy, Erdőrész belterületbe csatolásra javasolt ingatlanai) a belterületbe vonás végrehajtása előtt tervezett építés esetén az épület-elhelyezéshez tartozó telekrészt (udvar) a hatályos jogszabályoknak megfelelően művelésből ki kell vonni. (4) Belterületbe csatolásra tervezett, a (2) és (3) bekezdésben nem említett egyéb külterületi területrészeken a belterületbe vonás végrehajtásáig semmilyen épület építése nem engedélyezhető Védőtávolságok szabályozása (1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén történő épület-elhelyezéseknél a szabványban előírt védőtávolságok betartandók. 43 Az állatok tartásáról szóló 20/1997.(XI.22.) sz. önkormányzati rendelet.

15 15 (2) Nagy-középnyomású földgázvezeték mentén történő épületek elhelyezéseknél 5-5 m védőtávolság tartandó. (3) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén az út tengelyétől számított 50 m távolságon belül épület, építmény elhelyezéséhez, vagy ásványi anyag kitermeléséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. (4) Országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától mért 50 m távolságon belül építmény csak a közlekedési felügyelet hozzájárulásával helyezhető el. (5) A település közigazgatási területét érintő M-65 gyorsforgalmi út nyomvonaltervének elkészültéig a szabályozási terven szereplő elvi úttengelytől mért m távolságon belül minden telekalakítási, építési, közműépítési, tereprendezési, erdőtelepítési és művelési-ág változtatási engedélyezési eljárásba az illetékes közlekedési felügyelet szakhatóságként bevonandó. Az M-65 út nyomvonalának véglegesítése esetén jelen rendezési terv szükség szerint módosítandó. (6) Természetes állapotú vízfolyások partvonalától 50 m védőtávolságon belül épület nem helyezhető el. (7) Meglévő állattartó telep bővítése, vagy új állattartó telep létesítése esetén a hatályos jogszabályok szerinti védőtávolságok 44 betartandók. (8) Szennyvíztisztító-telep 300 m-es védőtávolságán belül új lakóépület nem építhető. 45 VI. FEJEZET A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSA 25.. Az épített környezet védelmének szabályozása (1) Az 1. melléklet szerinti műemléki védettségű, illetve a műemléki környezethez tartozó ingatlanokra és épületekre vonatkozóan be kell tartani a műemlékekre vonatkozó hatályos jogszabály 46 előírásait. (2) Műemléki környezethez tartozó területen, továbbá városképi szempontból kiemelt jelentőségű területeken, valamint helyi védelem alatt álló ingatlanon 47 minden új építés és tetőt is érintő átalakítás esetén az épületeket jellemzően o hajlású nyeregtetővel kell ellátni. Az épületek jellemző tető-héjazataként alkalmazható anyagok: égetett cserép, a natúr égetett cserép színárnyalatával megegyező színű betoncserép, vagy cserépfedés-hatású domborított fémlemezfedés. Tetősíkból kiugró tetőablakok és beugró tetőtéri loggiák nem létesíthetők. (3) Régészeti érintettség esetén a hatályos jogszabályok 48 alapján kell eljárni. (4) Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt bolygató tevékenység, valamint a művelési ág megváltoztatása esetében az illetékes szakhatóság 49 előzetes engedélye szükséges. (5) A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében az illetékes régészeti szakhatóságot véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában. (6) Amennyiben a város közigazgatási területén a 2. melléklet szerint nyilvántartott régészeti lelőhelyeken és a régészeti érdekű területeken kívül is, régészeti lelet, vagy objektum kerül elő, a munkálatokat fel kell függeszteni, egyidejűleg a területileg illetékes múzeumot 50 és régészeti szakhatóságot értesíteni kell. (7) Az 1 hektárnál nagyobb felületeket érintő beruházások előtt a régészeti szakhatóság döntésétől függően szükség szerint hatásvizsgálat készítendő. (8) A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmányban foglaltak az irányadók A helyi védelem szabályozása 44 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 7.2 pontja 45 A védőtávolság a telep szennyvíziszap-kezelésének zárt technológiára történő átállítása után 150 m-re csökkenthető. 46 A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 47 Lásd 1. melléklet. 48 A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek. 49 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pécs. 50 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd.

16 16 (1) A helyi védelem irányítása képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a képviselő-testület rendezési terv módosítása nélkül rendelettel dönt, amelyet bárki kezdeményezhet. A döntésről tájékoztatni kell a védett érték tulajdonosait. (2) A helyi védelem alatt álló épületek és létesítmények listáját e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A helyi értékek védelmével kapcsolatos döntések és feladatok előkészítése és végrehajtásának szervezése a település jegyzőjének feladata. (4) A védendő értékek körére építészmérnök által készített építészeti értékvizsgálat, illetve tájépítészés kertészmérnök által készített botanikai értékvizsgálat alapján lehet javaslatot tenni. (5) A helyi védetté nyilvánítás, illetve megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. (6) A védettség törlésére a tulajdonos kérelmére és költségére, épület esetében építészmérnök, szobor esetében szobrászművész, növényállomány esetében kertészmérnök által készített szakvélemény alapján akkor kerülhet sor, ha a védett érték megtartása aránytalanul nagy terhet jelentene a tulajdonos számára, vagy a területen tervezett fejlesztés más módon nem valósítható meg. A törlés előtt meg kell kérni a megyei főépítész szakvéleményét is. (7) Ha a védettség megszűnik, a jegyző gondoskodik a védett érték és telek dokumentációjának elkészíttetéséről és annak a megyei levéltárban történő elhelyezéséről; valamint a megmenthető értékes szerkezeti elemek, tárgyak elhelyezéséről A helyi védelem alatt álló érték használata, fenntartása, átalakítása (1) A helyi védelem alatt álló érték rendeltetésszerű használatáról, jó állapotáról a védett érték tulajdonosa köteles gondoskodni. (2) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. (3) A védett érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. (4) Védett épületet (amíg a védettség fennáll), nem lehet elbontani, eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek). Felújítás, átalakítás esetén törekedni kell az igazolható, vagy vélelmezhető eredeti utcaképi, homlokzati állapotok visszaállítására. (5) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását hacsak a védelem nem terjed ki az épületbelső, vagy valamely belső részlet hangsúlyozott megtartására, illetve bővítését a védettség nem akadályozza. (6) Védett épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán az a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen A helyi védelem önkormányzati támogatása (1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése céljából, külön önkormányzati rendelet 51 szabályai szerint, helyi támogatás adható. (2) A helyi védelem támogatására felhasználható összeget minden évben az önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni. (3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell rögzíteni Helyi védelem alatt álló épületek építési engedélyezése (1) Önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény esetében építési tevékenység a hatályos jogszabályban meghatározottak alapján végezhető Lásd a 35. -t. 52 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör.

17 17 (2) A helyi védelem alatt álló és az Örökségvédelmi hatástanulmányban arra javasolt épületeket és építményeket érintő valamennyi tervet a jóváhagyásra, illetve hatósági engedélyezési eljárásra történő benyújtás előtt, illetve az önkormányzati döntések szakszerűségének megalapozása érdekében a települési5 főépítész véleményezi. 53 (3) A helyi építészeti értékek védelme és a településkép alakítása érdekében a vonatkozó jogszabályok alapján helyi építészeti-műszaki tervtanács működtethető, amelynek működéséről szóló rendeletében meghatározott módon és az abban foglalt esetekben a tervtanács általi véleményezést kell lefolytatni. 54 (4) A helyi építészeti-műszaki tervtanács által véleményeztetett tervhez a (2) bekezdésben meghatározott főépítészi véleményt nem kell csatolni. 55 (5) A védett településképet és építményeket, egyedi tájértékeket érintő építésügyi hatósági engedélyezés során az építésügyi hatóság előírja különösen: a) a jellemző helyi építőanyag használatát, jellegzetes építészeti forma vagy tömeg helyreállítását, illetve visszaállítását, továbbá b) az építménynek az értékvédelem és a környezethez való illeszkedés követelményeinek megfelelő kialakítását, valamint c) az építmény külső helyreállítását (pl. homlokzat- és nyílászárók színezését, egységes kialakítását, cseréjét) és az építmény előnyösebb építészeti megjelenését szolgáló egyéb munkákat. 56 VII. FEJEZET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 30. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés Az önkormányzat a kiszolgáló- és lakóutak lejegyzésének jogával 57 a szabályozási tervlapokon szabályozási vonallal jelölt helyeken élni kíván. Ennek érvényesítésére a helyi építési szabályzat módosítása nélkül külön építéshatósági határozattal kerülhet sor. 31. Beültetési kötelezettség (1) A szabályozási tervlapokon beültetési kötelezettségre jelölt területeken a jelölés értékében környezetet zavaró tevékenység esetén háromszintes növényzet, egyéb esetben látványt takaró lehetőség szerint örökzöld fafajokból álló zöldsáv telepítendő. A növényzettelepítés az ingatlan tulajdonosának kötelessége. 58 (2) Beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanon használatbavételi engedély kiadásának előfeltétele az előírt növényzet-telepítés megléte. (3) Beültetési kötelezettségű területen épület nem helyezhető el. (4) A beültetési kötelezettséggel érintett telkeken a növénysáv legfeljebb 2 helyen, 6 méter szélességben megszakítható, saját út és közmű szükséglet kialakítása céljából Helyrehozatali kötelezettség 53 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 54 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 55 Beiktatta a 24/2009. (X. 19.) ör. 56 Beiktatta a 24/2009. (X. 19.) ör. 57 Az Étv ában kapott felhatalmazás alapján. 58 Módosította a 24/2009. (X. 19.) ör. 59 Beiktatta a 24/2009. (X. 19.) ör.

18 18 (1) A szabályozási tervlapokon helyrehozatali kötelezettségre jelölt területeken a korábbi környezetet romboló tevékenység nyomait meg kell szüntetni: volt szemétlerakó esetében a környezetvédelmi előírások, anyagnyerő helyek esetében pedig a bánya-rekultivációs előírások szerint. (2) A szabályozási tervlapokon tereprendezési kötelezettséggel érintett területeken minden építési, közműépítési és tereprendezési tevékenység előfeltétele a területen az illetékes földtani szakhatóság 60 által előírt és engedélyezett tereprendezés megvalósítása. 33. Építési tilalom (1) A szabályozási tervlapokon feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalommal érintett területeken a feltételezhető talajszennyezettség miatt minden új építés előfeltétele a talajszennyezettséget feltáró vizsgálat elvégzése. (2) A szabályozási terven határidő nélkül elrendelt építési tilalommal érintett területen felszínmozgásveszély miatt semmilyen épület, út és közműépítés nem engedélyezhető. Az OTÉK 32. -ában említett létesítmények csak a Magyar Geológiai Szolgálat hozzájárulása esetén helyezhetők el. (3) Közútfejlesztés miatt 61 határidő nélküli építési tilalom vonatkozik e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt ingatlanokra. VIII. FEJEZET ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 34. (1) Ez a rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) az általános rendezési terv szabályozási előírásairól szóló 31/1998. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelet a Pári településrész kül- és belterülete szabályozási előírásai kivételével, továbbá b) az ipari park építési szabályozásáról szóló 23/2001. (XII. 30.) számú, c) a városháza környéke helyi építési szabályozásáról szóló 21/2003. (XI. 9.) számú, d) Szemcsepuszta helyi építési szabályozásáról szóló 22/2003. (XI. 9.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3) Folyamatban lévő építéshatósági eljárásban az indításakor hatályos szabályokat kell alkalmazni. (4) Folyamatban lévő építéshatósági eljárásban e rendelet akkor alkalmazható, ha az ügy összes körülményeire figyelemmel ez az ügyfél számára kedvezőbb, és ezt az eljárás során írásban kéri. Az erre vonatkozó kérelem az eljárásban nem vonható vissza. (5) 62 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja Hajdics József polgármester Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Kihirdetve: augusztus 7. napján Dr. Schutzbach Ferenc c. főjegyző 60 Magyar Geológiai Szolgálat, Pécs. 61 Az Étv. 20. (1) bekezdése alapján. 62 Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör. 63 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (VII. 1.) ör.

19 19 1. melléklet: A település műemlékei és műemléki környezetéhez tartozó ingatlanok [Hész. 25. (1)bek.] Műemlékek: 1. R.k. templom, Szabadság u., 839 hrsz., M 4265 Műemléki környezete: 1, 2/1, 2/2, 3, 59, 64, 820, 821/2, 822, 833, 836, 840, 841, 843/2, 844, 851, 856, 857 hrsz. 2. Rozália-kápolna, Kápolna u., 1590 hrsz., M 4264 Műemléki környezete: 1589/1-4, 1626, 1660 hrsz. 3. Volt Esterházy-kastély, Hársfa u. 7., 1793/1-4 hrsz., M 4266 Műemléki környezete: 1715, 1745/1, 1746/1, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1790, 1792, 1801/1, 1801/2, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810, 1842 hrsz. 4. Vízimalom, Cseringát, 0661 hrsz, M 9045 Műemléki környezete: 0657/1-2, 0665/2-8, 0721, 0722, 0735/1 hrsz. Városképi szempontból kiemelt jelentőségű területek: A Kossuth tér minden ingatlana, Eötvös utca minden ingatlana, Szabadság utca 5-33., illetve házszámig terjedő szakaszai. 2. melléklet: A település régészeti lelőhelyei és régészeti érdekű területei [Hész. 25. (6) bek.] 1. Árpád u.: 692, 693, 694/2-9, 694/11, 694/12, 694/15-17, 694/19, 1054/2 (Régészeti érdekű terület) 2. Erdőrész: 0756/24, 0756/26, 3. Kálvária-kápolna: 1589/1-4, 1590, 1626, Miklósvár, Dorombosi földvár északi lába: 1709/8, 1709/10-11, 1712/1-2, 1713/1-2, 1714, 01028, 4487/1-2, 4490/1-2, 4491/4, 4495/1-2 (Régészeti érdekű terület) 5. Miklósvár, Hársfa u. 2.: 1770/2, 1771, 6. Hársfa u. 26.: 1756, 1755/2 7. Miklósvár 17.: 1861, 1862, un. Plébániaszőlő: 1673/3, 1691, 1693, 1694, 1695/1-2, (Régészeti érdekű terület) 9. Vas Gereben u. 1817, 1818, 1819, 1820, 10. (Lásd: Pári) 11. R.k. templom: 839, volt Téglagyár: 1933/21 (Régészeti érdekű terület) 13. Turbók-telek : 0155/ volt Vágóhíd: 1554/ Adorjánpuszta: 0687/70, 0687/72, 0687/85-87, 16. Adorjánpuszta: 0696/1, 0705/3, 17. Adorjánpuszta K.: 0687/14-29 (Régészeti érdekű terület) 18. Adorjáni erdészlak: 0775/10, 0776, 0777/6 19. Adorjáni erdőalja: 0770/63-64, 0770/68, 0773/16-21, 20. Adorjáni erdőalja II.: 0770/10, 0770/ Adorjáni Koppány-híd: 0745/3, 0745/5-6, 0752, 0768/ Adorján-Újtelep: 0768/ Alsó-Cseringát: 0719/4, 0719/ Csikólegelő-homokbánya: 0890/5 25. Csollányospuszta: 0403/1, 0403/6, 0415/1, 0491, 0494, 0506/1-3, 0507/ Erdőrész: 0756/5-7, 0756/14, 0756/24, 0756/28, 0756/ Fornádpusztai halastó: 0344/6, 28. Fornádpusztai Halom-telek: 0211/5-7, 0224/7, 0229, 0232, 0235/6, 0306/26, 0306/ Fornád-Szentmárton: 0323/ Fornádpusztai halastó partja: 0211/ Gonozd I.: 098/4, 0105/ Gonozd II.: 090/13-17, 090/21

20 Gonozd, Pigler tanya : 090/12, 0102, 0103, 0104/2-3, 0115, 0121/1, 0122, 0127, 0130, 0132, 0133, 0135/2-3, 0175/1, 0176, 0179/1, 0181, 0183, 0185/ Kecsegepuszta I.: 0390/2, 0393/3 35. Kecsegepuszta II.: 0399/2 36. Kecsegepuszta, Gádor-völgy I.: 0469/2 37. Kecsegepuszta, Gádor-völgy II.: 0469/2 38. Kenderföld I.: 0674/4, 0676, 0715/3-32, 0716, 0717, 39. Kenderföld II.: 0715/ Kishenye I.: 3632/ Kishenye II.: 0764/2, 0764/6, 0764/ Kismező, Basaföld: 0111/2, 0111/4 43. Kosba, Likashegyi tisztás: 01034, Leokádiapuszta I.: 077, Leokádiapuszta II.: Leokádiapuszta, Kersák tanya : Martinca, Vitéz-telek : 0546/ Martincai halastó: 0532/8-10, 0538, 0539/1-3, 49. Martincai határ: 0532/12, 0538, 0539/ Messzi-rétföld I.: 0584/ Messzi-rétföld II.: 0584/ Miklósvár-Dorombos: 0133/ Miklósvári temető: 01087, 54. Öreghenye: 3705/2, 3706, (Lásd: Pári) 64. Rácvölgy, Erdészet: Rácvölgy, Pénzes oldal: 0939/23-25, 0943/3 (Régészeti érdekű terület) 66. Rácvölgy-Tuskós: 0943/1, 4031/1, 4038/3-4, 67. Sarok, Katonahíd: 04/3-11, 010/1-2, 68. (Lásd: Pári) 69. Szemcsepuszta, Koppány-híd: 022/2, 021/2, 01087/ Szemcsepuszta, Tökös-tói dűlő: 016/5, 019/5, 019/12, 019/ Szemcsepuszta: 028/1, 028/4-7, 030/1, 72. Szemcse-szőlőhegy: 01076/1-26, 4701/1, 4701/3, 4715/ Szentmártoni dűlő: 0279/1, 0289, 0293/4-7, 0293/ Újvárhegy, Varga-szőlő : 4271, 4272, 4273, 4274, Várhegy, kilátó: Zsigmondpuszta I.: 0361/ Zsigmondpuszta II.: 0344/6. 3. melléklet: 64 A település helyi védelem alatt álló ingatlanai [Hész. 26. ] sz. megnevezés cím (utca, házszám)hrsz. a védettség tárgya 1. Magtár Adorjánpuszta 0687/89 épülettömeg, homlokzatok 2. Kastély Adorjánpuszta 0687/79 épülettömeg, homlokzatok 3. Lakóház Arany J. u épülettömeg, utcai homlokzat 4. Volt cipészműhely Arany J. u utcai homlokzat 5. Lakóház Arany J. u épülettömeg, utcai homlokzat Lakóház ( Würtz-ház ) Arany J. u teljes épület, utcai kerítés 8. Lakóház és üzlet Bezerédj u épülettömeg 9. Lakóház Bezerédj u épülettömeg, 10. Lakóház Bezerédj u /1 épülettömeg, tornác 11. Lakóház Bezerédj u /2 épülettömeg, tornác 64 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 65 Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (X. 1.) ör.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben