ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG AUGUSZTUS.

2 Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok : 1./ Tartalomjegyzék 2./ Szabályozási terv leírása 3./ Biológiai aktivitás számítása 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása 6./Településszerkezeti terv mőszaki leírása 7./Országos Területrendezési Tervvel és a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési tervével való összhang értékelése 8./ A szakági alátámasztó munkarészek felülvizsgálata 4./ Tervezıi nyilatkozat Tervek : 1./ Jóváhagyott településszerkezeti és szabályozási tervek 2./ Felülvizsgált településszerkezeti és szabályozási tervek Jóváhagyási eljárás : 1./ Összegezés az államigazgatási és lakossági véleményekrıl. 2./ Tervezıi közremőködéssel készült önkormányzati válaszok 3,/ Egyeztetési jegyzıkönyv. 4./ Állami Fıépítész sz. záró véleménye 5./ Településszerkezeti terv módosítását jóváhagyó határozat : Kaposvár, augusztus hó. Dr Fazekas Sándorné TT /2006 2

3 Leírás Ordacsehi településrendezési terve szabályozási tervének M1 jelő felülvizsgálatához Ordacsehi község Képviselıtestülete a település 2004-ben (23/2004.(X.27.) számú rendelettel) jóváhagyott településrendezési tervének felülvizsgálatát rendelte el, mely a község bel- és külterületére vonatkozó szabályozási tervekre (SZ1-SZ3 és SZK jelő) valamint a településszerkezeti tervre (T-1 jelő) terjed ki. A felülvizsgálattal kapcsolatos elvárásokat a Képviselıtestület 71/2009.(VI. 24.) Kt. számú határozatában fogalmazta meg ( mellékelve a 28.oldalon). A tervezı munka keretében elsısorban az alábbiakat kérte: 1.) A településen átvezetı M 7 számú autópálya megvalósult nyomvonalának tervi átvezetése; 2.) a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítás-tervezetének kimunkálása, az idıközben megváltozott jogszabályoknak megfelelıen; 3.) az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének, valamint a Balatoni Területrendezési Szabályzatának (BTSZ) módosításából adódó változások átvezetése; 4.) fejlesztési terület kijelölése, különleges területként,- egészségügyi turisztikai célra,- a volt kölcsönzı területétıl délre, 5.) a belterületi szabályozási terv kisebb pontosításai, 6.) a településrendezési terv felülvizsgálatának új alaptérképeken történı feldolgozása. A felülvizsgálatot megelızıen a rendezési terv módosítására két alkalommal került sor, a 13/2005.(VII. 28.) KT rendeletben a belterület déli részén, a korábbi falusias beépítés helyett, kertvárosias beépítés kialakítására, a 9/2006.(VI.29.) KT rendeletben, pedig a Balaton utcára nyílóan tervezett útcsatlakozások megszüntetésére intézkedtek. A módosításokkal a szakhatóságok és a Balatoni Területi Fıépítész egyetértettek. A felülvizsgálat keretében pontosítottuk a Natura 2000 területek és az ex lege lápterületek lehatárolását. A BTSZ új övezeteinek határvonalát a szabályozási és településszerkezeti terveken átvezettük. A szakági alátámasztó munkarészek felülvizsgálatára is sor került, ezek könnyebb áttekinthetısége és kezelhetısége érdekében a teljes dokumentációval együtt dokumentáltuk ezek kiegészítését, pontosítását, a településrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásokat. Az örökségvédelmi hatástanulmányban átvezettük az idıközben történt telekalakítások következtében megváltozott helyrajzi számokat és a helyi védelemre vonatkozóan további javaslatokat adtunk. Pótoltuk az OTÉK 182/2008.(VII.14.) Korm. rendeletben módosított elıírásainak megfelelıen a területrendezési tervek (OTrT, BTSZ) és településszerkezeti terv összhangját igazoló munkarészt. Az Étv.12. (4) bekezdése értelmében az alaptérképeket magassági adatokat is tartalmazó szintvonalakkal egészítettük ki. Elkészítettük a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendeletbe meghatározott biológiai aktivitásérték számítását. A HÉSZ felülvizsgálata során az idıközben megjelent új jogszabályokat figyelembe véve jártunk el. 3

4 1.) A településen átvezetı M7-es számú autópálya megvalósult nyomvonalának átvezetése az új alaptérképeken Az M7-es autópálya községet érintı szakasza két részletben valósult meg, 2005-ben a Balatonszárszó-Ordacsehi, 2006-ban az Ordacsehi Balatonkeresztúr közötti szakasz került átadásra. A rendezési terv készítésének idıszakában már ismertek voltak a tervezett út nyomvonalának fıbb paraméterei, a beruházó által a rendelkezésünkre bocsátott nyomvonaltervek, azonban kismértékben, de eltértek a megvalósult állapottól. Idıközben megtörtént a tényleges nyomvonal alaptérképi átvezetése is, a felülvizsgált településrendezési terv már ezen kerülhetett kidolgozásra. Az engedélyezett és megvalósult nyomvonal a szakhatóságokkal egyeztetve, egyetértésükkel valósult meg, összhangban van az OTrT és a BTSZ országos, illetve térségi szerkezeti terveivel. A változtatás a közigazgatási területet kelet-nyugat irányban átszelı út teljes szakaszát érinti, a közút által igénybevett terület azonban összességében nem változott. Keletrıl nyugat felé haladva az út tengelye a kezdeti szakaszon a hatályos településrendezési tervnek megfelelıen halad, majd a számú bekötıút és az autópálya csomópontjánál, mintegy 95 m-el délebbre, a közigazgatási terület nyugati határán pedig attól 95 m-el északabbra valósult meg. Az M7-es autópálya felett a számú Ordacsehi bekötıút külön szintben került átvezetésre, ettıl keletre egy korábban még nem jelzett vadátjáró és egy gazdasági átjáró létesült, mindkettı külön szintben, az autópálya feletti átvezetéssel. 2.) A helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítás-tervezetének kimunkálása, az idıközben megváltozott jogszabályoknak megfelelıen A HÉSZ átfogó felülvizsgálatára került sor. Erre egyrészt az idıközben hatályba lépett, vagy módosult jogszabályok miatt-, másrészt célszerőségi okokból volt szükség. Mivel a BTSZ védelmi övezeteinek teljes körő változására került sor szükségessé vált ezeknek a HÉSZ-ben történı módosítása is. A korábbi szabályozásban alkalmazott ún. összevont övezetek helyett, mindegyik, a BTSZ-ben meghatározott, és a települést érintı védelmi övezet a tervben konkrét lehatárolásra kerültek. A HÉSZbıl mindazokat a védelmi övezeti elıírásokat, melyeket a BTSZ is tartalmaz töröltük. Javítani kívántunk a HÉSZ szerkezetén azzal, hogy a korábban külön mellékletben szereplı övezeti elıírásokat a rendeletbe beemeltük. Az övezeti elıírásokat az új fejlesztésre kijelölt különleges egészségügyi területre vonatkozó elıírásokkal kiegészítettük. Az idıközben történt telekalakítási eljárások miatt megváltozott helyrajzi számoknak megfelelıen javítottuk a rendelet 1. számú mellékletét, mely az építészeti és régészeti értékekre vonatkozik. Az egyes szabályozások módosításánál figyelemmel voltunk az államigazgatási szervek, szakhatóságok észrevételeire, javaslataira. A HÉSZ módosítását külön is és egységes szerkezetben is mellékeljük. 3.) Az Országos Területrendezési Tervének (OTrT) és a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének, valamint a Balatoni Területrendezési Szabályzatának (BTSZ) módosításából adódó változások a.) OTrT községet érintı övezetei A évi XXVI. törvénnyel elfogadott, többször módosított OTrT alábbi övezetei érintik: - Országos ökológiai hálózat övezete - Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete, - A felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı terület övezete, - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete. b.) BTSZ községet érintı övezetei A évi CXII. törvénnyel elfogadott és a évi LVII. törvénnyel módosított BTSZ alábbi övezetei érintik: - Ökológiai övezetek közül (Ö-1 magterület és Ö-2 ökológiai folyosó), 4

5 - Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete (T-1) - Szélerımő elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1), - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1), - Térségi jelentıségő komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete (R-1) és ökológiai rehabilitációt igénylı terület övezete (R-2) - Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) - Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) - Felszíni vízminıségvédelmi terület övezete (F-1) - Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete (E-3), - Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1), Szılıtermıhelyi kataszteri terület övezete (C-1) Az OTrT és a BTSZ települést érintı övezeteit, a község érintettségét bemutató tervrészletekkel, külön alátámasztó munkarészben mutatjuk be. (mellékelve 17. oldalon). A BTSZ övezeteit a szabályozási tervlap tartalmazza, az egyes övezetek területi lehatárolását külön-külön is feldolgoztuk. 4.) Fejlesztési terület kijelölése, különleges területként,- egészségügyi célra,- a volt kölcsönzı területétıl délre A Képviselıtestület 71/2009.(VI. 24.) Kt. számú határozatában új fejlesztési terület kijelölését kérte, melyre az M7-es autópályától északra már meglévı gazdasági terület(gksz) egy részét és az attól délre fekvı 8 ha-os terület jelölte meg. A terület ilyen célú hasznosítását kezdetben érdeklıdı befektetık vetették fel, akik azonban késıbb azért álltak el ettıl, mert lényegesen nagyobb területben gondolkodtak és az itt nem lett volna kialakítható. A hatályos rendezési tervben ez a terület részben Gksz, részben nem beépíthetı mezıgazdasági területként (Má0) jelölt. A mintegy 8 ha-os Má0 területen és a Gksz területen egészségügyi hasznosítású (gyógyszálló) Különleges terület (Ke) kerülne kijelölésre. A fejlesztési terület az autópálya tengelyétıl számított 250 m-nél távolabb, 400 m-re van. A szabályozási terv hatályos és tervezett megoldásait az alábbi tervrészletekkel mutatjuk be: HATÁLYOS 5

6 TERVEZETT M=1: A fejlesztési igény által érintett területek részletezve: hrsz terület (m2) területhasználat BTSZ szerint jelenleg tervezett jelenleg tervezett 011/ Má0 011/ Má0 011/ Má0 011/ út 011/ Má0 Ke M-1 U-1 011/ Má0 011/ Má0 011/37- bıl* /37- Má0 bıl* 3641 út M-1 M-1 U-1-be Megjegyzés:a táblázatban szerepkı hrsz-ok az alaptérképen összevontan szerepelnek * a 011/37 hrsz ingatlan 8818 m 2, melynek csak annak északi része érintett, 3869 m 2 továbbra is szántóterületként marad vissza. A fejlesztési területtıl északra a hatályos településrendezési terv gazdasági területet (Gksz) jelöl. Ennek egy részét már belterületnek minısítették. A 601 hrsz, m 2 nagyságú terület a BTSZ szerint U-2 jelő gazdasági övezetbe sorolt, indokolt lenne ennek is az U-1 övezetbe történı átsorolása, 6

7 mivel ez által az M7-es út Balaton-part felé esı oldalán a gazdasági területek nagysága csökkenne és helyette egy a környezetet kevésbé terhelı, környezetbarát területfelhasználási egység jönne létre. Ordacsehi szennyvízcsatorna-hálózata kiépült, megfelelı kapacitással rendelkezı tisztítómőre csatlakozik így a beépítésre szánt terület 8 ha-os növelésének mőszaki, jogszabályi akadálya nincs. Zajszámítással igazolt, hogy az autópálya a fejlesztési területre a megengedettnél nagyobb terhelést nem jelent. A Területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény 23/A. a településrendezési tervek készítése során,- az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján,- lehetıséget ad arra, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a településre esı része +/- 5%-al eltérjen. Ordacsehi esetében az U-1 jelő települési terület összesen 161,03 ha, melynek a fejlesztésbe bevonni tervezett része 8 ha (4,97 %) A fejlesztési terület tervezett beépítési elıírásait a HÉSZ módosításával szabályozzuk, itt csupán azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a területen egészségügyi rehabilitációt szolgáló gyógyszálló létesülne, viszonylag laza beépítés mellett és tájba illeszthetı maximálisan 7,5 m-es építménymagasságú épületekkel beépítve. Pontosabb beruházási program a területre, konkrét befektetı hiányában még nem készülhetett. A szükséges parkolókat az ingatlanokon belül kell elhelyezni a terület közvetlen feltárása, nyugati irányból, az Ordacsehi bekötıút felıl történne. Az M7-es autópálya zajhatásainak további csökkentése érdekében az ingatlan déli telekhatára mellett többszintes zöldsáv kialakítása javasolt. Az út és a terület déli oldala közötti távolság 400 m. A fejlesztésre kijelölt, különleges-egészségügyi terület közel fekszik, részben határos is a kiemelt természeti értéket képviselı Natura 2000 es és ökológiai magterületekkel, ezek védelmét a településrendezési terv biztosítja. Az M7-es autópálya felett átvezetı vadátjáró és gazdasági átjáró használatát a tervezett fejlesztés nem korlátozza. 5.) A belterületi szabályozási terv kisebb pontosításai A belterületi szabályozási terv is új alaptérképen került feldolgozásra, melyen átvezettük az idıközi változásokat is. Ezek tervlaponként: SZ-1 jelő tervlapon: - Javítani kellett a mőemléki templom mellett tervezett parkoló nyugati oldali kivezetését, ez által mőemlékek telke nagyobb lesz, - a Fı utca 58. szám alatti lakóépület helyi védelmére tettünk javaslatot. - A polgármesteri hivatal és az ÁBC mögött felépült sorházakat és szociális épületet a terven jelöltük. SZ-2 jelő tervlapon: - Az önkormányzat kifejezett kérésére töröltük a még be nem épült lakóterületeken a kijelölt építési vonalakat, a javaslattal a tervezı egyetértett, mert a helyett alkalmazott építési hely kijelölésével az elıkertek nagyságát és a be nem építhetı kertbelsıségek jobban le lehet határolni (érinti az SZ-3 jelő tervlapot is). - Felülvizsgáltuk a lakóterületek övezeti besorolását, és ahol ez lehetséges volt, egy-egy utcát azonos övezetbe soroltunk (az Agarászi utca 286/1 és 288/2 hrsz között, és a Temetı utca 301 és 304hrsz között volt erre igény). SZ-3 jelő tervlapon: - A kegyeleti parkot idıközben rendbetették, helyi védett területté minısítése az ott lévı régi sírhelyek és a kialakított emlékmő miatt indokolt. A védelem alá helyezéssel a terület nagyobb figyelmet kap. Kaposvár, augusztus hó. Dr Fazekas Sándorné TT /2006 7

8 Biológiai aktivitás érték számítása: A biológiai aktivitásérték számítására a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján került sor. Biológiai aktivitás érték változások : Szántóterületbıl (Má0), gazdasági területbıl (Gksz) kerül különleges területbe (egészségügyi) (Ke) a 011/37 hrsz terület egy része, a 011/39-011/43 hrsz és a 011/132, 011/133hrsz területek. Változás elıtti pontérték : 24,69 Gksz terület : 2,3021 ha 0,3 x 2,3021=0,69 Má0 szántó területe: 8 ha 3,0 x 8,0= 24 Változás utáni pontérték :43,06 Különleges terület (egészségügyi)terület:10,3201 ha 3,5 x 12,3021=43,06 Mérleg : 43,03-24,69= + 18,37 A tervezett fejlesztés eredményeként a biológiai aktivitásérték nı. Kaposvár, augusztus. hó. Dr Fazekas Sándorné TT /2006 8

9 Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. (3) bekezdés c.) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. Törvény (továbbiakban BTSZ) elıírásait figyelembe véve Ordacsehi Építési Szabályzat (továbbiakban. HÉSZ) és az Ordacsehi Szabályozási Terv megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja: 1. (1) Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban : R ) 1.. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet területi hatálya Ordacsehi község közigazgatási területére terjed ki és Dr Fazekas Sándorné településtervezı által készített 6/2009 jelzıszámú, külterületi, belterületi szabályozási tervvel, (SZK-M1, SZ-1-M1, SZ-2-M1, SZ-3-M1-3, ) együtt alkalmazható. (2) A R. 1. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) Az övezeti elıírásoknál intenzívebb beépítettségő és nagyobb homlokzatmagasságú épület bontása esetén, az új épületet az övezeti elıírásoknak megfelelıen építhetı vissza. (3) A R. 1. (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (10) A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK 42. -ának elıírásai alapján saját telken belül kell biztosítani. (4) A R. 1. (24) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A település közigazgatási területén 2500 m 2 -nél nagyobb, összes szintterülető csarnok jellegő épület 1 nem létesíthetı, a településkép és tájkarakter védelme érdekében a csarnok jellegő épületet növényzettel takartan kell elhelyezni, a táji,- települési illeszkedést az építési engedélykérelemhez csatolandó látványtervvel kell igazolni. 2.. A R 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: évi CXII. Tv 2/A. 1 pont 9

10 (2) A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységein engedélyezhetı szintterület- sőrőség maximális mértéke: - falusias és kertvárosias lakóterületen: 0,5 - településközpont vegyes területen: 1,5 - kereskedelmi, szolgáltató területen: 0,5 - gazdasági; ipari, mezıgazdasági területen: 0,5 - különleges területen: bánya, hulladékkezelı, sportpálya, 0,1 temetı, kegyeleti park 0,1 egészségügyi 0,5 (1) A R 3..(3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (3) A kialakult 14-m-nél keskenyebb, oldalhatáros beépítéső telkeken az építmények közötti legkisebb távolsági méretek,-maximum 4,5 méter építménymagasság mellett,- legfeljebb 4 méterig történı csökkentése, akkor lehetséges, ha az épületek külsı térelhatároló szerkezetét, tetıhéjazatát és párkányzatát az I-III. tőzállósági fokozathoz tartozó tőzállósági határértékő és nem éghetı (A1, vagy A2) anyagból készítik, valamint a szemben álló homlokzatok egyikén sincs 0,36 m 2 -nél nagyobb felülető nyílászáró kialakítva. Nem kell tőztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedı homlokzata nyílásnélküli tőzfalként kerül kialakításra. (2) R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az oldalhatáros, 20 m, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési mód is engedélyezhetı. (3) A R 3..(5) bekezdése az alábbi táblázattal egészül ki: sajátos használat Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat lakóterület Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) kertvárosias Lke CS , falusias lakóterület Lf1 OK 30 K K 0, Lf2 O 30 K K 0, Lf3 O 30 K K 0, Megjegyzés: O oldalhatáros - SZ szabadonálló- K kialakult beépítési mód, telekszélesség és építménymagasság Lf4 SZ , (4) R. 3. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) ) A területen,- a telek beépítettségébe be nem számíthatóan,- az OTÉK 1. számú melléklet 67. pontjában felsoroltak létesíthetık. Zöld. felület min.% 10

11 4. (4) R. 4. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Az ingatlanok beépítési elıírásai az alábbi táblázat tartalmazza: sajátos használat Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Építménymag. max.(m) településközpont Megjegyzés: O oldalhatáros - SZ szabadonálló- K kialakult beépítési mód, telekszélesség és építménymagasság Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Vegyes Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Vt OSZ 60 K K 1, (6) R. 4 (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az övezeti elıírásoknál intenzívebb beépítettségő és nagyobb homlokzatmagasságú épület bontása esetén, az új épületet az övezeti elıírásoknak megfelelıen építhetı vissza. 5. (1) R. 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az ingatlanok beépítési elıírásai az alábbi táblázat tartalmazza: Zöld. felület min.% sajátos használat ker.szolgált ató Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Gazdasági Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) Gksz SZ 30 K K 0, Zöld. felület min.% Megjegyzés:SZ szabadonálló- K kialakult telekszélesség és mélység (2) R. 6 (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A területen történı beépítéseknél az OTÉK 19. szerinti épületek és építmények helyezhetık el, a parkolóház és üzemanyagtöltı kivételével. 6. A R. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az ipari és mezıgazdasági funkciójú gazdasági területek a község külterületének, beépítésre kijelölt részei (Gipm), ahol ipari és tároló létesítmények, üzemi épületek helyezhetık el, az alábbi beépítési elıírások betartásával: sajátos használat ipari,mezıgazd asági Megjegyzés:SZ szabadonálló- K kialakult beépítési mód, Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Gazdasági Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) Gipm SZK , Zöld. felület min.% 11

12 7. A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A különleges területek közé soroltak; az egészségügyi területek (Ke), a turisztikai fejlesztési terület (Ki ü-1), a temetı (Kt), a kegyeleti park (Kkp), a sportterület, (Ks), a homokbánya (Kb),és a regionális hulladékkezelı telep (Kh) A területek a Ke és Ki ü-1 övezetek az alábbi elıírások szerint építhetık be: sajátos használat Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Különleges Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) egszségügyi Ke SZ , ,5 40 turisztikai fejlesztés Megjegyzés: SZ szabadonálló- K kialakult telekmélység és szélesség, Ki ü-1 SZ 8 K K 0,1 Min. 5 ha A R. 9. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az újonnan nyitott belterületi utcákban az utat szilárd burkolattal kell kiépíteni, a közmővek és a közvilágítás kiépítése, a csapadékvíz-elvezetés megoldása, továbbá az utca fásítása kötelezı. 9. A R. 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A község közigazgatási területén meglévı és tervezett védelmi erdık (Ev) és gazdasági erdık (Eg) kerültek kijelölésre. A fejlesztésre kijelölt erdıterületeket a szabályozási terv E-2 övezettel jelöli. Zöld. felület min.% 10. (1) A R. 12. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A község igazgatási területén az alábbi mezıgazdasági területek kialakítására került sor : - Mezıgazdasági, általános területek (Má) - Mezıgazdasági, szılı termıhelyi kataszteri területek (Má C-1) - Be nem építhetı mezıgazdasági területek (Má0) - Be nem építhetı belterületi kertterületek (Mk0) (2) A R. 12. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A területen építményeket elhelyezni az e rendeletben kikötötteken túl csak az OTÉK 29. elıírásainak figyelembe vételével lehet. a technológiai jellegő építményeknél, mőtárgyaknál és a sajátos építmény fajtáknál a BTSZ 13. figyelembevételével helyezhetı el. (3) A R. 12. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Vízeróziónak kitett területeken a terület erdısítésével, az érintett területre vonatkozó szakszerő meliorációs beavatkozásokkal kell a talajt megkötni, a felszíni vizeket elvezetni. A talajmegmunkálása során a szántást a terület lejtésére merılegesen kell elvégezni. 11. (1) A R. 13. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12

13 (1) A mezıgazdasági árutermelı területek a szabályozási terven jelöltek (Má, Má C-1). (2) A R. 13. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Beépítésre nem szánt területen 3000 m 2 -nél kisebb telek,- a közlekedési, közmő-elhelyezési és hírközlési terület, valamint a közhasználatú zöldterület, véderdı, illetve a közlekedési, közmőelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezıgazdasági és erdıterület települési területfelhasználási egység kivételével,- nem alakítható ki. (3) A R. 13. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Szántóföldi mővelés esetén a 20 ha-nál nagyobb telken a terület rendeltetésszerő használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítı épület építhetı, a beépített alapterület a telek 0,3 %-át, illetve az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg. Az építmény magassága maximum 6,0 m lehet. (4) A R. 13. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Gyep mővelési ágú, 5,0 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítı épület építhetı és a beépíthetı alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg. Az építmény magasság maximum 6,0 m lehet. (5) A R. 13. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Szılımőveléssel hasznosított területen a 2 ha-nál nagyobb telken a szılıtermelést, a borászatot, a borturizmust szolgáló, és lakófunkciót is kielégítı épület építhetı. A beépíthetı alapterület a telek 2 %-át, illetve az 800 m 2 -t nem haladhatja meg. Az építmény magasság maximum 5,0 m lehet. (6) A R. 13. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az Má-C1 jelő szılı termıhelyő kataszteri területeken az elızı pontokban rögzítetteken túl építmény akkor létesíthetı, ha terület 80 %-a szılımőveléssel hasznosított. a.) E területeken beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, belterületbe nem vonható, b.) építeni kizárólag a szılımővelést, szılıfeldolgozást, bortárolást, vagy borturizmust szolgáló épületet lehet, illetve a 13. (5) bekezdés szerinti teleknagyság esetén lakófunkciót is kielégítı épületet lehet, c.) a terület szılımőveléssel hasznosítandó, d.) a területen lévı földrészletek mővelési ága csak szılımővelési ágra változtatható, e.) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kıkép stb.). amely a szılıhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem,- a szılımőveléssel nem hasznosított területen is,- a telek méretétıl függetlenül is elhelyezhetı, f.) a szılımővelés tényét, a terület pontosan meghatározott százalékában, az illetékes hegybíró, ahol hegyközség nem mőködik, a település jegyzıjének nyilatkozatával kell igazolni. (7) A R. 13. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) Szılımővelés esetén, az elızıektıl eltérıen, a szılımőveléshez kapcsolódó beépítés a BTSZ 39.. g./ pont elıírása alapján is engedélyezhetı. Az építmény magasság maximum 5,0 m. 13

14 12.. A R. 14. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A be nem építhetı mezıgazdasági területek a természetvédelem és vízvédelem érdekeit szolgálják. A területeket a szabályozási terv lehatárolja; a külterületen (Má0 )-val, a belterületen (Mk0)-val jelöltek. (1) A R. 16. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13.. (1) A védelmi övezeteket a szabályozási terv a évi CXII. törvény elıírásai alapján tartalmazza, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a törvény elıírásait kell alkalmazni. Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) települést érintı védelmi övezetei: - Országos ökológiai hálózat övezete, - Kiváló termıhelyi erdıterület övezete, - Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete, - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete. BTSZ települést érintı védelmi övezetei: - Ökológiai övezetek (Ö-1 jelő magterület, Ö-2 jelő ökológiai folyosó) - Térségi jelentıségő tájképvédelmi övezet (T-1 jelő) - Szélerımő elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1 jelő) - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1 jelő) - Térségi jelentıségő komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete (R-1 jelő) - Ökológiai rehabilitációt igénylı terület övezete (R-2 jelő) - Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1 jelő) - Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2 jelő) - Felszíni vízminıség-védelmi terület övezete (F-1 jelő) (2) Az építési hatósági ügyekben a jelen fejezetben lévı elıírásokat is alkalmazni kell. (3) A jelen rendeletben nem szabályozott esetekben, és az építési hatósági engedélyezéshez közvetlenül nem kapcsolódó ügyekben a BTSZ elıírásait kell figyelembe venni. 14. (1) A R. 19. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezetét, a térségi jelentıségő komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezetét, az ökológiai rehabilitációt igénylı terület övezetét, a vízeróziónak kitett terület övezetét a külterületi szabályozási terv lehatárolja, az övezeteket érintı tájhasználat és hatósági eljárások során az BTSZ elıírásait 2 alkalmazni kell. (1) A R a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A teljes közigazgatási terület felszíni szennyezésre fokozottan érvényes terület övezetébe és ásványi nyersanyag- gazdálkodási terület övezetébe tartozik, az övezeteket érintı tájhasználat és hatósági eljárások során az BTSZ elıírásait 3 alkalmazni kell évi CXII. Törvény 26.., 29., 30., évi CXII. Törvény 28/B,

15 15.. A R. 20. (15) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (15) Országos közutak mentén, azok tengelytıl számított 50 méter távolságon belül, az M 7-es autópálya tengelyétıl számított 250 méter távolságon belül beépítésre szán terület nem jelölhetı ki. 16. A rendelethez tartozó SZK jelő tervlap az SZK-M1 jelő tervlapnak, SZ-1 jelő tervlap az SZ-1-M1 jelő tervlapnak, SZ-2 jelő tervlap az SZ-2-M2 jelő tervlapnak SZ-3 jelő tervlap az SZ-3-M2 jelő tervlapnak megfelelıen, a R. 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelıen módosul. 17. (1) E rendelet 200. lép hatályba (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg, a R és 29 bekezdései, a 3. (6) bekezdés, a 3/a. (2)-(6) bekezdései, a 4. (7) bekezdése, a 6. (2) bekezdése, a 7. (3) bekezdése, a 8. (2) bekezdésének a.) pontja, a 9..(8) bekezdés,a 12. (7) bekezdése, a 13. (7) bekezdése, a 17. és 18., a 20. (9) bekezdése, a 3-4-es számú mellékletei hatályukat vesztik. (3) Ahol e rendelet Állami Erdészeti Szolgálatot említ, ott helyette Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, ahol Magyar Geológiai Szolgálatot említ, ott Pécsi Bányakapitányság, ahol Dél-Dunántúli Vízügyi Felügyeletet és Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıséget említ, ott Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, ahol A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodáját említi, ott Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Iroda értendı. Ordacsehi, Kiss Miklós polgármester Dr Illyés Erzsébet jegyzı 15

16 Országos- és helyi védelem alatt álló építmények, területek és egyéb objektumok Országos védelem alatt álló épület és szobor: Melléklet. /200. számú KT rendelethez törzsszám: címe: hrsz funkciója: M Fı u római katolikus templom, M Fı u Szent Vendel szobor Mőemléki környezet: 228,230,390/1,390/2 391, 477, 478, 479, 480, a Fı utca és a Kossuth utca érintett szakasza: 350/2 és 350/5, 499/1. Helyi védelem alatt álló épületek és objektumok: ssz név cím hrsz 1 kereszt Kossuth u homlokzati szobor Fı u kereszt Fı u /1 4 lakóház Petıfi u /2 5 lakóház Szabadság tér harangláb Szabadság tér 102/2 7 kereszt Kossuth u lakóház Fı u /1 9 lakóház Fı u temetıi síremlék és kereszt Temetı u magtár Balaton u /5 12 régi mezıgazdasági gépek major elıtti terület 084/10 13 lakóház Fı utca /2 Nyilvántartott régészeti lelıhelyek: 1. Kisvár, Kisvár-dülı 0137/9 hrsz 2. Sarok-föld 0137/9-11, 0137/3 hrsz 3. Rétföld 0135,037/10 hrsz 4. Rókalyuk , ,0132/1,0135,0137/2,0137/10 hrsz 5. Szilvási rét 0132/6 hrsz 6. Lápi dőlı 0132/6 hrsz 7. Zardavár 0162/5 hrsz 8. Téglaház, illetve a TSZ major 0162/5, 0161/4, 0155/3hrsz 9. Felsı_Csereföldek 0170/14 hrsz 10. Bugaszeg 011/69-94, 012, 013, 014/1, 0172/12-15, 0169/1, 011/21-25 hrsz 11. Kistöltés 031/1-47,031/50, 031/52, 031/33-44 hrsz 12. Puszta-temetı 074/18/19 hrsz 13. Bakonykút 048/ Bajcsy Zs. utca hrsz 15. A faluba vezetı bekötıúttól keletre esı domb 020/10 hrsz Ex lege lápterületek helyrajzi száma (8005/2001. (MK 156. KöM tájékoztató szerint) : 0162/1a, 0162/1b, 0162/1c, 0162/2, 0162/3, 0163/3a, 0163/3b Helyi védett terület: A kegyeleti park területe 321/27 hrsz 16

17 Tervezıi nyilatkozat. Alulírott; dr. Fazekas Sándorné tervezı nyilatkozom, hogy Ordacsehi község Településrendezési Terve felülvizsgálatánál a vonatkozó jogszabályokat és elıírásokat betartottam, a rendezési felülvizsgálatára jogosultsággal rendelkezek. Kaposvár, augusztus hó. Dr Fazekas Sándorné TT /

18 Leírás Ordacsehi településrendezési terve szerkezeti tervének M1 jelő felülvizsgálatához A z Étv. 10. elıírásainak megfelelıen megtörtént a 135/2004.(X.26.) számú KT. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálata, az infastrukturális változások átvezetése. Ez tartalmazza az OTrT-bıl és a BTSZ módosításából következı új védelmi övezeteket, kijelöli a fejlesztési területet,- az autópályától északra, az Ordacsehi bekötı út keleti oldalán. A tervezett területhasználatok mindenütt összhangban vannak az OTrT és a BTSZ elıírásaival. A hatályos rendezési terv településszerkezeti tervének felülvizsgálata során az alábbi változások átvezetésére került sor: - M7-es autópálya nyomvonalát a ténylegesen megvalósult állapotnak megfelelıen rögzíti a terv. A változás során az eredetileg kijelölt útterület nagysága nem, csak vonalvezetése változott meg. - A fejlesztési terület átvezetésre került a településszerkezeti terven is, különleges területként- egészségügyi célú felhasználással( Ke jelő) jelölt. - Felülvizsgáltuk a különbözı infrastrukturális létesítmények helyét, védıtávolságait. E tekintetben változás a korábbiakhoz képest nincs. - A településszerkezeti terv a BTSZ védelmi övezeteit, az övezethatárokkal jelöli. Kaposvár, augusztus. Dr Fazekas Sándorné TT /

19 1.) OTrT övezetek Az OTrT és a BTSZ Ordacsehit érintı övezeteinek bemutatása OTrT övezetei: érintettség területe Országos ökológiai hálózat övezete érinti megfelel a BTSZ szerinti ökológiai magterület és ökológiai folyosók területének. A SZABÁLYOZÁSI TERVEN ÁTVE- ZETVE a kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete nem érinti BTSZ-el összhangban van. A SZABÁLYOZÁSI TERVEN MEG- MARADÓ ERDİTERÜLETEKKÉNT JELÖLVE országos komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı terület övezete kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete a felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı terület övezete nem érinti nem érinti nem érinti nem érinti A teljes közigazgatási területet érinti, az BTSZ övezeti elıírásaival összhangban van. A SZABÁLYOZÁSI TERVEN KÜLÖN NEM JELÖLT. A település szennyvízcsatorna hálózata kiépült, így az OTrT 16. elıírása teljesült. 19

20 ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete A teljes közigazgatási területet érinti, az BTSZ övezeti elıírásaival összhangban van. A SZABÁLYOZÁSI TERVEN KÜLÖN A BÁNYATERÜLETEK KIJELÖLÉSE MEGTÖRTÉNT együtt tervezhetı térségek övezete érinti Balaton Kiemelt üdülıkörzet területébe tartozik kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezete nem érinti Országos szerkezeti terv részlete Az OTrT-ben szereplı övezetek közül az országos ökológiai hálózat övezete, a kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete, a felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete és az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti a települést. Az OTrT egyes övezeteire vonatkozó elıírások a törvényben megtalálhatók. Az ebben szabályozott övezetek további pontosítására a BTSZ-ben és a településrendezési tervekben került sor. A megyei területrendezési terv felülvizsgálata december 31.-ig történik meg. 20

21 2.) BTSZ övezetek BTSZ övezetei: érintettség területe Ökológiai övezetek: Magterület Ö-1 Ökológiai folyosó Ö-2 Ökológiai pufferterület Ö-3 Ö-1 és Ö-2 övezetek érintik A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TER- VEN JELÖT Beépítésre szánt terület az övezetekben nincs, a területhasználat a BTSZ elıírásaival összhangban van Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület T-1 T-1 övezet érinti A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TER- VEN JELÖT Beépítésre szánt terület az övezetekben nincs, a területhasználat a BTSZ 26. elıírásaival összhangban van Történeti települési terület övezete T-2 Világörökség és világörökség- várományos terület övezete T-3 Szélerımő elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete L-1 Nem érinti Nem érinti A közigazgatási terület déli és dél-nyugati része érintett. 21

22 Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete A-1 A teljes közigazgatási terület érintett. A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV A BÁNYATERÜLETEKET TARTALMAZ- ZA Térségi jelentıségő komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete R-1 (sárga színnel) Ökológiai rehabilitációt igénylı terület övezete R-2 (kék színnel) Érinti. A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV AZ ÖVEZETEKET JELÖLI Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete SZ-1 A teljes közigazgatási terület érintett A SZABÁLYOZÁSI TERVEK KÜLÖN NEM JELÖLIK, AZ ÖBEZETI ELİÍRÁ- SOKAT A HÉSZ TARTALMAZZA Földtani veszélyforrás övezete P-1 Vízeróziónak kitett terület övezete P-2 nem érinti A közigazgatási terület dél-keleti sarkán érintett. A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV AZ ÖVEZETET JELÖLI 22

23 Felszíni vízminıségvédelmi terület övezete F-1 Érinti az M 7-es úttól északra és a keleti határon ettıl délre is. A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TER- VEN JELÖT Beépítésre szánt terület az övezetekben nincs, a területhasználat a BTSZ 31.. elıírásaival összhangban van Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete H-1 Települési terület övezete U-1 Gazdasági terület övezete U-2 Általános mezıgazdasági terület övezete M-1 Kertgazdasági terület övezete M-2 Erdıterület övezete E-1 Erdıtelepítésre alkalmas terület övezete E-2 Nem érinti Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete M-3 Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete E-3 A SZABÁLYOZÁSI TERVEKEN JELÖLT TERÜLETHASZNÁLAT A BTSZ ELİRÁSAINAK MEGFELEL Kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezete K-1 Nem érinti 23

24 Turisztikai fejlesztési terület övezete Ü-1 Szılıtermıhelyi kataszteri terület övezete C-1 Mindkét övezet érinti a zabályozási terven jelöltek. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVRÉSZLET 24

25 A BTSZ azon övezetei, melyek a közigazgatási területet csak részben fedik le: 25

26 26

27 27

28 : 28

29 29

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Feldebrő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERVANYAGA

Feldebrő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERVANYAGA Feldebrő község TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS TERVANYAGA Megbízó: Feldebrő község Önkormányzata Készítette: Sáth és Társa Építész Iroda 2016. január 29. 1 1. KÜLZETLAP

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről)

Város Polgármestere. Előterjesztés. Biatorbágy Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról (A Tópark Projekttel összefüggő kérdésekről) Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Településrendezési

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben