4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel"

Átírás

1 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

2 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekhalma Község Képviselıtestület e az évi LXXVIII. törvény (Étv) 6. (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a következı helyi építési szabályokat állapítja meg: A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya Érsekhalma közigazgatási területér e terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épület - együttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényő hatósági elıírásoknak és a rendelet építési, zöldfelületalakítási és környezetvédelmi elıírásainak megfelelıen szabad. (3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható: 2 a) l.sz. Melléklet: Érsekhalma központi belterület 1 db. térképszelvénybıl álló 1:2 000 ma. szabályozási terve. b) 2.sz. Melléklet : Érsekhalma Hildpuszta 1 db. térképszelvénybıl álló 1:2 000 ma. szabályozási terve. c) 3.sz. Melléklet : Érsekhalma Szılıtelep-Elma Rt. 1 db. térképszelvénybıl álló 1:2000 ma. szabályozási terve. SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2. (1) A szabályozás a.) kötelezı és b.) irányadó elemeket tartalmazza. (2) A kötelezı szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabbak, ezért módosításuk csak a melléklet szerinti szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával lehetséges. Ezek: a.) belterületi határ b.) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása c.) beépítésre nem szánt területek lehatárolás és azok övezeti besorolása d.) közterületek (utak) szabályozása e.) védett és védıterületek lehatárolása, valamint a sajátos jogintézmények által (tilalmak, telekalakítás, helyi közút céljára történı lejegyzés) érintett területek lehatárolása. 3 (3) Irányadó szabályozási elemek az övezeti elıírások, a szomszédsági illeszkedés il1. a 1 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Hatályba lépésének ideje: szept /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: szept c)-d) pontokat 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. -a hatályon kívül helyezte, Ideje: szept

3 helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók Ezek: a) telekhatár b) védısávok, védıterületek meghatározás a (az illetékes szakhatóság hozzájárulása alapján) c) - d) - 4 (1) - BELTERÜLETI HATÁRVONAL 3. (2) A fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha ezáltal a belterületté nyilvánított terület felhasználása is idıszerő. (3) Azokon a mezıgazdasági területeken, amelyek beépítésre-, és belterületbe szántak, a belterületbe való bevonásukig építmény nem helyezhetı el. A TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELİÍRÁSOK 4. (1) Az 1995.évi LIII. törvényben foglaltak szerint - a föld, - a víz, - a levegı, - az élıvilág, - a zaj - és rezgés elleni védelem érdekében az alábbiak tartandók be: (2) Föld - és talajvédelem érdekében: a) A földhasználó köteles a termıföldet a mővelési ágának megfelelıen termeléssel hasznosítani. b) Más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak az arra kijelölt övezetben levı telek gyengébb minıségő termıföldi része vehetı igénybe az illetékes földhivatal engedélyével. c) Állattartás csak a keletkezı szennyezı anyagok területen történı, környezetet nem károsító ártalmatlanításával vagy elszállításával és az állattartásra vonatkozó rendelet betartásával lehetséges. d) Jelentısebb terepfelszín átalakítást igénylı munkák megkezdése elıtt gondoskodni kell a termıréteg letermelésérıl és termıtalajként történı felhasználásáról. e) Szennyvízöntözés csak elızetes hatásvizsgálatok alapján, egyedi elbírálással meghatározott módon történhet. f) Mőtrágyázás az integrált növényvédelem elıírásai szerint történhet. (3) A víz védelme érdekében: a) A földfelszínre és nyílt felszíni vízfolyásba, vízfelületre szennyvíz bevezetése tilos. b) Talaj és talajszennyezést okozó szabadtéri tevékenység csak vízzáró burkolatú 4 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. -a hatályon kívül helyezte, Ideje: szept

4 aljzaton végezhetı, a lefolyó csapadék és szennyvizeket elıkezelés után lehet közcsatornába juttatni. c) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, csatornába vezetni vagy elhelyezni. d) Öntözıtelepek létesítése engedélyköteles. (4) A levegı védelme érdekében: a) Érsekhalma teljes közigazgatási területe Védett I. levegı tisztaságvédelmi kategóriába tartozik. b) Szabadba telepített technológia káros légszennyezettséget porszennyezést nem okozhat. c) Üzemi területek, utak, nyitott anyagtárolók pormentesen tartásáról a terület kezelıje köteles gondoskodni. 5 d) Újonnan telepített, felújított, vagy korszerősített technológiát úgy kell tervezni és telepíteni, hogy ne okozzon káros légszennyezést, azaz légszennyezıanyag kibocsátása ne haladja meg a területi kategóriára vonatkozó általános elıírások szerinti levegıminıségi határértékeket. e) Az allergikus megbetegedéseket okozó gyomnövények irtásáról kül-, és belterületen egyaránt a terület tulajdonosa gondoskodni köteles. f) Az allergikus megbetegedéseket okozó fákat fokozatosan le kell cserélni. Új telepítéskor allergiát okozó fajok nem alkalmazhatók. g) A defláció okozta légszennyezés mérséklésére - egyéb kedvezı hatásuk mellett - a 10 ha-nál nagyobb külterületi szántóföldek földrészletein belül legalább 10,0 m széles mezıvédı erdısávokat kell telepíteni. 6 (5) Az adott zajtól védendı területre vonatkozó zajterhelési határértékeket az általános elıírások szerint kell meghatározni. (6) Hulladékok káros hatásai elleni védelem érdekében: a) Az engedély nélküli hulladék elhelyezés tilos. b) Illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni. c) Ha települési szilárd hulladék bomló szerves anyagokat tartalmaz, elszállítását heti egy alkalommal el kell végezni. d) Lomtalanításáról (nagyobb mérető berendezési tárgy, fa- lomb, kerti hulladék összegyőjtésérıl és elszállításáról) évente legalább egy alkalommal kell gondoskodni. e) Építési törmelék lerakás a kizárólag a kijelölt törmelék- lerakó helyen lehetséges. f) A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) győjtése és szállítás az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerő eszközzel végezhetı. g) Állati tetemeket csak a kijelölt dögtemetıben szabad elhelyezni. h) Az állattartó gazdálkodó szervezeteknek az Állategészségügyi Szabályzat 41/1997.(V.28.) FM.r. szerint kialakított hulladékgyőjtı helyet kell fenntartani. i) Termelı és szolgáltató tevékenységet végzı létesítmények üzemeltetıi kötelesek gondoskodni a tevékenységük során keletkezı veszélyes hulladékok telephelyen belüli biztonságos győjtésérıl, tárolásáról és ártalmatlanításáról (elszállításáról vagy hasznosításáról). j) Veszélyes hulladék egyéb hulladékkal való keverése tilos, k) A település teljes területén, bármely építési övezetben a telek elıtti közterületi sáv 5 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: szept /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdés módosította Hatályba lépésének ideje: szept

5 tisztántartása (pormentesítés, fővágás, gyomnövények irtása, növényzet öntözése) a telektulajdonos kötelezettsége, mulasztása esetén bírságolható. ÉRSEKHALMA BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 5. (1) A beépítésre szánt területek az 1., 2., 3. sz. mellékletekbe n lehatároltak, amelyeken építményt elhelyezni az OTÉK-nak és jelen elıírásoknak megfelelıen lehet. (2) A beépítésre szánt területek építési használatának általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak: a) Lakóterület Falusias lakóterület b) Vegyes terület Településközponti vegyes terület c) Gazdasági terület Kereskedelmi szolgáltató terület Ipari terület d) Különleges terület Sportterület Temetı Szennyvízkezelı terület (3) A mellékletben az övezetet leíró kiegészítı jel az alábbiakat tartalmazza: Beépítési mód általában max. beépítési % max. építménymagasság min. telekterület (m 2 ) (4) Meglévı beépítettségi % adottságnak tekinthetı. (5) Valamennyi terület zöldfelületeire vonatkozó elıírások az alábbiak: a) Bármilyen közterületi fa kivágása engedélyköteles. b) Bármilyen 30 cm-nél nagyobb törzsátmérıjő fafaj egyedek kivágása csak a növény rossz egészségi állapota, vagy szükségszerő - más módon és helyen véghez nem vihetı - építési munka, ill. életveszélyes állapot megszüntetése érdekében történhet. c) Az építés miatt kivágásra kerülı fát az övezeti elıírás mértékéig pótolni kell. d) Közterületen lombos fa és tő- vagy pikkelylevelő örökzöld telepítése engedélyköteles. e) Közmő, elektromos és egyéb mély- és magasépítési munkák során a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján az építésügyi hatóság megváltási árat szabhat ki. f) Fa és cserje a következı elıírások betartásával telepíthetı: - kiskoronájú fa telekhatártól, épülettıl min. 2,0 m-re - közép- és nagykoronájú fa telekhatártól, épülettıl min. 3,5 m-re - cserje és örökzöld telekhatártól, épülettıl min. 4,0 m-re g) Utcai fasor következı elıírások betartásával telepíthetı : - kiskoronájú fa telekhatártól, épülettıl ajtó és ablak tengelyétıl min. 2,5 m-re kapubehajtótól min. 0,8 m törzsmagasság min. 2,0 m - középkoronájú fa telekhatár és épülettıl min.3,0 m 4

6 ajtó és ablak tengelyétıl min.2,5 m kapubehajtótól min.0,8 m törzsmagasság min.2,2 m - nagykoronájú fa telekhatár és épülettıl min.3,5 m ajtó és ablak tengelyétıl min.3,0 m kapubehajtótól min. 1,0 m törzsmagasság min. 2,5 m h) Bármely funkciójú telken és közterületen építés csak a csatlakozó közterületen minimális kertészeti rendezésével és kiépített gyalogos és gépjármőkapcsolat biztosításával lehetséges. i) A beépítésre kerülı telekterület minimális zöldfelületi szintmutatójába csak a min. 0,6 m. földtakarású területrészek ill. a vízfelületek 50 % - a számíthatók bele. LAKÓTERÜLETEK LAKÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK (1) Érsekhalma község valamennyi lakóterülete a falusias lakóterületbe tartozik. (2) A terület az alábbi övezetekre tagolódik: FL-1 gazdálkodó övezet FL-2 kistársasházas övezet FL-3 ikerházas övezet 6. (3) Az FL-1 jelő övezetben elhelyezhetı: a) lakóépület (telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhetı el, a lakásokat egy épületben kell elhelyezni), b) mezı- és erdıgazdasági (üzemi) építmény, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület d) szálláshely szolgáltató épület, e) kézmőipar építmény, f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, g) sportépítmény (4) Az FL-1 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) új telek szélessége min. 16,0 m hossza min. 50,0 m területe min. 800 m 2 b) a beépítés a kialakult helyzetnek megfelelıen szabadon - álló ill. oldalhatáron álló vagy ikres, az elıkert kialakult helyzet szerinti, c) beépítettség: max. 30 %, d) építménymagasság: max. 4,5 m. e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldfelület: min. 40 %, g) környezetterhelési határérték a lakóterületre elıírtak szerint ZÜ 2, h) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott i) szintterületi mutató: max. 0,5. 5

7 (5) Az FL-2 jelő kistársasházas övezet a kistársasházak telkei mellett a dohánytelep többlakásos volt cselédházainak telkét is magába foglalja. Az övezetben elhelyezhetı: a) lakóépület (telkenként több lakás és több - lakásokat magukba foglaló - épület is elhelyezhetı), b) mezı - és erdıgazdasági (üzemi) építmény, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d) szálláshely szolgáltató épület, e) kézmőipari építmény. (6) Az FL-2 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) új telek szélessége min. 16,0 m hossza min. 50,0 m területe min. 800 m 2 b) beépítés szabadonálló, az elıkert kialakult helyzet szerinti, c) beépítettség max. 30 % d) építménymagasság: max. 7,5 m e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldterület min. 40 % g) környezetterhelési határérték a lakóterületre elıírtak szerint ZÜ 2, h) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott, i) szintterületi mutató max. 0,5 (7) Az FL-3 jelő ikerházas övezet a Hildpusztán kialakult ikerházas lakóterületek telkeit foglalja magába.az övezetben elhelyezhetı: a) lakóépület (telkenként egy lakás), b) mezı - és erdıgazdálkodási (üzemi) építmény, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d) szálláshely szolgáltató épület, e) kézmőipari építmény. (8) Az FL-3 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) új telek szélessége min. 14,0 m hossza min. 30,0 m területe min. 500 m 2 b) a beépítés ikerházas, az elıkert kialakult helyzet szerinti, c) beépítettség max. 30 % d) építménymagasság max. 4,5 m e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldfelület min. 40 % g) környezetterhelési határérték a lakóterületre elıírtak szerint ZÜ 2, h) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott, i) szintterületi mutató max. 0,5 6

8 VEGYES TERÜLET TELEPÜLÉSKÖZPON T VEGYES TERÜLET 7. (1) A településközponti vegyes terület elsıdlegesen a települési szintő intézmények elhelyezésére szolgál. (2) A terület az alábbi övezetet foglalja magába: TV-1 településközponti vegyes övezet. (3) A TV-1 jelő övezetben elhelyezhetı: a) lakóépület, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportlétesítmény. (4) A TV-l jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) új telek szélessége min. 16,0 m hossza min. 4 0,0 m területe min. 600 m 2 b) a beépítés a kialakult helyzetnek megfelelıen szabadonálló ill. oldalhatáron álló, az elıkert kialakult helyzet szerinti, c) beépítettség max. 60 % d) építménymagasság max. 6,0 m e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldfelület min. 10 % g) környezetterhelési határérték a lakóterületre elıírtak szerint ZÜ 2, h) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott, i) szintterületi mutató max. 2,0 j) az övezet zöldfelületeire vonatkozó elıírások az alábbiak : - fapótlásként 1,0 m. magasságban mért törzsátmérınek megfelelı fák telepítendık, legkisebb beültetési méret 6/8 törzskörmérető díszfa. GAZDASÁGI TERÜLETEK 8. (1) Gazdasági terület elsısorban a gazdasági célú építmények elhelyezésér e szolgál. (2) A gazdasági terület az alábbi területrészeket foglalja magába: a) kereskedelmi, szolgáltató terület, b) ipari terület. KERESKEDELMI TERÜLET 9. (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsıdlegesen nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. (2) A terület az alábbi övezetet foglalja magába: KG-1 jelő kereskedelmi, szolgáltató övezet (3) A KG-1 jelő övezetben elhelyezhetı : a) mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 7

9 b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) üzemanyagtöltı (4) A KG-1 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) új telek szélessége min. 20,0 m hossz a min. 40,0 m területe min.1200 m 2 b) a beépítés szabadonálló min. 5,0 m. elıkerttel, valamint min. az épületmagasságnak megfelelı oldal - és hátsó- kerttel, c) beépítettség max. 50 % d) építménymagasság max. 7,5 m e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldfelület min. 20 % g) környezetterhelési határérték ZÜ 2, h) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott i) szintterületi mutató max. 2,0 j) az övezet zöldfelületeire vonatkozó elıírások az alábbiak: - A szabadon maradó zöldfelületek min. 50 %-a lombkoronával, vagy ha erre nincs lehetıség, 60 %-a cserjefelülettel fedett legyen. - Fapótlásként 1,0 m. magasságban mért törzsátmérınek megfelelı fák telepítendık, legkisebb ültetési méret 8/10 törzskörmérető díszfa. 7 k) KG-1* alövezetre a c-j) szerintiek és az alábbiak az érvényesek: ka) telek területe: min 1200m 2 kb) beépítés módja: szabadonálló min 5m-es elı-, oldal-, és hátsókerttel. IPARI TERÜLET 10. (1) Az ipari területbe a kül-, és belterület egyéb területbe ill. övezetbe nem sorolt gazdasági területei tartoznak. Az övezetbe n mindenfajt a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó létesítmény elhelyezhetı, itt helyezhetık el a mezıgazdasági feldolgozó létesítmények építményei is. (2) A terület az alábbi övezetet foglalja magába: IG-1 jelő ipari gazdasági övezet (3) Az IG-1 jelő övezetben elhelyezhetı: a) mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású ipar-, mezıgazdasági feldolgozó épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) egészségügyi, szociális épületek. (4) Az IG-1 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak : a) új telek szélessége min. 20,0 m. hossza min. 50,0 m. területe min m 2 b) a beépítés szabadonálló min. 5,0 m. elıkerttel, valamint min. az épületmagasságnak megfelelı oldal- és hátsókerttel, c) beépítettség max. 50 % 7 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. -a iktatta be Hatályba lépésének ideje: szept

10 d) építménymagasság az alkalmazott technológia függvényében szabadon állapítható meg, e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldfelület min. 25 % g) környezetterhelési határérték ZÜ 2 h) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott, i) szintterületi mutató max. 1,5, j) az övezet zöldfelületeire vonatkozó elıírások az alábbiak: - A szabadon maradó zöldfelületek min. 50 %- a lombkoronával, vagy ha erre nincs lehetıség, 60 %-a cserjefelülettel fedett legyen. - Fapótlásként 1,0 m. magasságban mért törzsátmérınek megfelelı fák telepítendık, legkisebb ültetési méret 8/10 törzskörmérető díszfa. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK Érsekhalma igazgatási területén az alábbi különleges területek találhatók: 1.Sportterülete SPK jelő 2. Temetı TK jelő 3. Szennyvízkezelı terület SZT jelő 4. Lovasturisztikai terület LSK jelő SPORTTERÜLET 12. (1) A sportterületen a sport- és szabadidıs tevékenység, a pihenés létesítményei, valamint a területet igénybevevık ellátását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetık el. (2) Az SPK jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak : a) A kialakult terület nem osztható. b) Az esetleges beépítés szabadonálló min. 5,0 m. elıkerttel, valamint min. az épületmagasságnak megfelelı oldal- és hátsókerttel, c) beépítettség max. 2 %, d) építménymagasság max. 4,5 m, e) teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, f) zöldfelület min. 60 %, i11. a kialakult helyzet, g) környezetterhelési határérték ZÜ 2, h) terepszint alatti létesítmény nem helyezhetı el, i) szintterületi mutató max. 0,01 j) az övezet zöldfelületeire vonatkozó elıírások az alábbiak: - szabadon maradó zöldfelületek min. 50 %-a lombkoronával, vagy ha erre nincs lehetıség, 60 %-a cserjefelülettel fedett legyen. - A telek körülfásítandó, 1,0 m. magasságban mért törzsátmérınek megfelelı fák telepítendık, legkisebb ültetési méret 10/12 törzs körmérető sorfa vagy parkfa. 8 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. -a módosította Hatályba lépésének ideje: szept

11 LOVASTURISZTIKAI TERÜLET 9 12/A. LSK jelő lovasturisztikai terület elıírásai: (1) Elhelyezhetık: a) turizmussal és lósporttal kapcsolatos építmények b) szolgálati lakás c) szálláshely szolgáltató épület (2) Telek: min 1500m 2 (3) Beépítés: szabadonálló (4) Építménymagasság: max 9 m (5) Beépítettség: max 40% (6) Zöldfelület: max 40% TEMETİTERÜLET 13. (1) A temetı változatlan területtel megtartandó létesítmény. (2) A TK jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezetben ravatalozó, kápolna és síremlék kivételével építmény nem helyezhetı el, b) a temetı telekhatárától 200 m-en belül az illetı építési övezetben egyébként elhelyezhetı építmények is csak akkor építhetık fel, ha azok kegyeleti szempontból nem zavaróak, c) új parcellaépítésnél elıfásítás szükséges még a temetkezés megkezdése elıtt. SZENNYVÍZKEZELİ TERÜLET 14. (1) A szennyvízkezelı területen a szennyvízkezelés létesítményei helyezhetık el. (2) Az SZT jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) a beépítés szabadonálló min. 5,0 m. elıkerttel, valamint min. az épületmagasságnak megfelelı oldal- és hátsókerttel, b) beépítettség max. 40 %, c) építménymagasság az alkalmazott technológiától függ, d) közmővesítés az alkalmazott technológiától függ, e) zöldterület min. 40 %, f) környezetterhelési határérték ZÜ 2, g) terepszint alatti létesítmény az alkalmazott technológia függvényében építhetı, h) szintterületi mutató max. 1, /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 4. -a iktatta be Hatályba lépésének ideje: szept

12 ÉRSEKHALMA BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 15.. (1) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak: a) Közlekedési és közmőelhelyezés i terület b) Zöldterület c) Erdıterület d) Mezıgazdasági terület 10 e) Vízgazdálkodási terület KÖZLEKEDÉSI-, ÉS KÖZMŐTERÜLETEK 16. (1) A közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló területeket és azok szabályozási szélességeit az 1., 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák. (2) Közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló területen elhelyezhetı: a) a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, b) közmővek és hírközlés építményei (3) A közlekedési és közmőterület az alábbi területrészeket foglalja magába: a) KÖ-1 jelő övezet gyorsforgalmi út részére, b) KÖ-2 jelő övezet országos fıút részére, c) KÖ-3 jelő övezet települési győjtıút részére, d) KÖ-4 jelő övezet települési kiszolgáló utak részére, e) KÖ-5 jelő övezet kerékpárút részére, f) KÖ-6 jelő övezet gyalogút részére. (4) Közlekedési területen belül mőtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzılámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák. (5) Közlekedési övezetbe sorolt és védett fasorokat tartalmazó közhasználatú területsávon: a) fakivágás csak a növényállomány egészségi állapotának, esztétikai értékének megtartása, javítása érdekében történhet, b) fapótlás azonos fajjal vagy kertépítészeti, dendrológiai szakvéleményben megadott fafajjal történhet, min. 14/16 szabvány sorfával, c) védett fasor vonalában hirdetı - és reklám tábla nem helyezhetı el. (6) A KÖ-1 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezet az M-9 jelő tervezett gyorsforgalmi utat foglalja magába 60,0 m. széles építési területtel, b) a gyorsforgalmi út mentén, annak tengelyétıl számított 100,0 m. távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokba n elıírt feltételek szerint helyezhetı el. (7) A KÖ-2 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezet az 54. jelő fıközlekedési utat foglalja magába a kialakult szabályozási 10 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. -a módosította Hatályba lépésének ideje: szept

13 szélességgel b) a fıközlekedési út mentén, annak tengelyétıl számított 100,0 m. távolságon belül új építmény csak a külön jogszabályokba n elıírt feltételek szerint helyezhetı el. (8) A KÖ-3 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezet magába foglalja települési győjtıútként - kialakult szabályozási szélességgel a Fı utcát és folytatásában az érsekhalmi bekötı utat, b) a települési győjtıút burkolata és az esetleges úttartozékok feleljenek meg a környezetbe illeszkedés feltételeinek. (9) A KÖ-4 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezet a település kiszolgáló útjait foglalja magába, amelyeket az 1., 2., 3. sz. mellékletek határolnak le, b) meglévı, megmaradó kiszolgáló utak szabályozási szélessége változatlan, míg új kiszolgáló út min. 14,0 m. szabályozási szélességgel létesülhet, c) a kiszolgál ó út burkolata és az esetleges úttartozékok feleljenek meg a környezetbe illeszkedés feltételeinek. (10) A KÖ-5 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezet magába foglalja az 54. jelő fıközlekedés i út- az érsekhalmi bekötı út melletti kerékpárút területét, b) a kerékpárút burkolata és az esetleges úttartozékok feleljenek meg a környezetbe illeszkedés feltételeinek. (11) A KÖ-6 jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az övezet magába foglalja a Fı utcát és a Petıfi Sándor utcát összekötı önálló gyalogút területét, b) a gyalogút burkolata és az esetleges úttartozékok feleljenek meg a környezetbe illeszkedés feltételeinek. ZÖLDTERÜLET 17.. (1) A zöldterület a KP-1 jelő közparki övezetet foglalja magába. (2) A zöldterületen elhelyezhetı : a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenıhely, gyermekjátszótér, stb.) b) vendéglátó épület, c) a terület fenntartásához szükséges berendezések, d) meglévı közmő a kiváltásig. (3) A KP-1 jelő közparki övezet elıírásai az alábbiak : a) területrendezés, növényfelújítás elınevelt faanyaggal, min. 12/14-e s méretben történhet, b) burkolatépítés, felújítás elsısorban kiseleme s térburkoló anyaggal történhet, c) az övezet fenntartásához szükséges öntözıberendezéseket ki kell építeni, d) a kihelyezett köztéri berendezések egységes hangulatban, karakterben és a környezethez alkalmazkodóan készüljenek. 12

14 ERDİTERÜLET 18. (1) Az erdıterület az alábbi területrészeket foglalja magába: a) EG jelő gazdasági erdıövezet, b) ETV jelő erdıövezet a természetvédelmi területen. (2) Az EG jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) az EG jelő gazdasági erdı övezet elsıdlegese n az erdıgazdálkodás céljára szolgáló terület, b) a területen az erdı rendeltetésének megfelelı építmények helyezhetık el, c) új telek szélessége min. 50,0 m hossza min. 150,0 m területe min m 2 d) a beépítés szabadonálló min. 5 m. elıkerttel, valamint min. az épületmagasságnak megfelelı oldal - és hátsókerttel, e) új telek beépítettsége max. 0,5 %, míg a meglévı telkek esetében a beépítettség nem haladhatja meg a 2000.január l-i g kialakult beépítettséget, f) építménymagasság max. 4,5 m, de technológiai indokoltság esetén ettıl el lehet térni, g) részleges közmővesítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt szennyvízgyőjtı létesíthetı, h) környezetterhelési határérték ZÜ 2, i) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott. (3) Az ETV jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak : a) a területen a régészeti kutatás létesítményei n kívül építmény nem helyezhetı el b) nem változtathatók meg az övezet felszíni és talajvíz viszonyai MEZİGAZDASÁGI TERÜLET 19. (1) A mezıgazdasági terület az alábbi területrészeke t foglalja magába : a) MG jelő mezıgazdasági övezet b) MTV jelő mezıgazdasági övezet a természetvédelmi területen. (2) Az MG jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak : a) az MG jelő övezet elsıdlegesen a mezıgazdasági termelés céljára szolgáló terület, b) az övezet területén építményt elhelyezni az 0TÉK 29. -ának megfelelıen lehet, a legelı és gyep mővelési ágban nyilvántartott területek kivételével, ahol csak a természeti kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények a külön elıírások szerint, köz tárgyak, honvédelmi és belbiztonságot szolgáló építmények helyezhetık el. (3) Az MTV jelő övezet részletes elıírásai az alábbiak: a) a területen a régészeti kutatás létesítményein kívül építmény nem helyezhetı el, b) nem változtathatók meg az övezet felszíni és talajvíz viszonyai. KÖZMŐVEK VÉDİTERÜLETEI 20. (1) Csatornák mentén a partéltıl biztosítandó védıterület: 13

15 a) Dunavölgyi fıcsatorna mentén: 6,0-6, 0 m. b) a többi csatorna mentén : 3,0-3, 0 m. (2) Hálózati energiaellátó és közmőlétesítménye k védıterületei: elektromos légvezeték (20-30 kv) 5,0-5,0 m, nagyközépnyomású gázvezeték 10,0-10, 0 m, vízmőkutak - vízügyi elıírások szerint. 11 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 21.. Érsekhalma vízgazdálkodási területei a vízmedrek és vízgazdálkodási területek. ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM (1) Érsekhalma területén országos jelentıségő, egyedileg védett létesítmény mőemlékjellegő" megjelöléssel a volt érseki nyaraló. Az épület fenntartásával, felújításával kapcsolatban az általános szabályok mérvadók. (2) Érsekhalma területén helyi védelem alatt áll a volt intézıi lakás (Dózsa Gy. u. hrsz. 254/2) és az önálló helyi értékvédelmi rendelet szerint szerinti építmények. (3) A helyi védelem alatt álló épületek a település számára kiemelkedı értékkel bírnak, ezért bontás a csak indokolt, esetben lehetséges. Bontás esetén az épületet fel kell mérni, és a felmérési rajzokat, fotókat archiválni kell. (4) A helyi védelem alatt álló épületek felújítása, esetleges átalakítása során az épület építészeti jellege (tömegképzés, homlokzati nyílások aránya, ritmusa, homlokzati tagolás, díszítés, anyaghasználat, tetıidom jellege) megırzendı, illetve helyreállítandó. 13 RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM 23.. (1) nyilvántartott régészeti lelıhelyek a következık: 1. Hildpuszta (egyedileg védett régészeti lelıhely) Hrsz: 015/2, 015/22, 015/3, 015/4, 015/9, 016/1, 016/19, 016/2, 016/3, 401 hrsz 2. Sashegy (régészeti lelıhely) hrsz: 015/13, 016/7, 016/8 3. Hildpuszta, Barlangok (egyedileg védett régészeti lelıhely) hrsz: 016/19, 431, 432, 433, 434, Hildpuszta, Buszmegálló (régészeti lelıhely) 014, 403, 404 hrsz 5. Érsekhalom (régészeti lelıhely) hrsz: 9 11 Szakaszcímet és 21. -t 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 7. -a módosította Hatályba lépésének ideje: szept (2)-(3) bekezdéseket 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. -a módosította Hatályba lépésének ideje: szept Szakaszcímet és 23. -t 11/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6. -a módosította Hatályba lépésének ideje: szept

16 6. Hild ÁG. Palackozó (régészeti lelıhely) hrsz: 032/4, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 425, Alsó Kál-Kall puszta (régészeti lelıhely) hrsz: 015/22, 015/9, 016/1, 016/19, 402, 403, Hildpuszta, Földvár 2. (régészeti lelıhely) hrsz: 015/10, 015/11, 015/12, 016/17, 016/18, 016/5, 018/17 9. Hildpuszta, 54-es út 81. km (régészeti lelıhely) hrsz: 010/2, 014 (2) A nyilvántartott lelıhelyekre az általános rendelkezések vonatkoznak. TERMÉSZETVÉDELEM 24. (1) Érsekhalma területén országos természeti védettséget élvez a Hét-völgy területe, amely a teljes 016. hrsz.-ú területre kiterjed. (2) A természetvédelmi terület alapvetı védelmi és kezelési elıírásai az alábbiak: a) A természetvédelmi területet vagy annak rendeltetését érintı tervek jóváhagyásához, illetve módosításához, a hatósági engedélyek kiadásához az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulás a szükséges. b) A védett terület mővelési ág megváltoztatásához, valamint a földnyilvántartási földrészek alakjának és terjedelmének módosításához az illetékes természetvédelmi hatóság elızetes hozzájárulás a szükséges. c) Nem engedélyezhetı a terület felszíni és talajvíz viszonyainak negatív megváltoztatása. d) A területen rovarirtószert, növényvédıszert, gyomirtót, mő- és szervestrágyát használni tilos! e) Gyepfelújítás a védett területen nem végezhetı. f) A gépjármő közlekedés - a természetvédelmi kezelési, hatósági és mezıgazdasági feladatokat teljesítı jármővek kivételével - csak a kijelölt dőlıutakon megengedett. g) A gyepek legeltetés e tilos. h) A természetvédelmi terület kezelését, értékeinek megırzését, bemutatását a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el. (3) Helyi védelem alatt állna k az alábbi területek, utcák, utak fasorai, facsoportjai : a) a Sasheverı domb, b) az érsekhalmi beköt ı út hársfái, c) az ún. Cigánysor végi 5 db. kırisfa, d) a volt intézıi lakás 3 db. fenyıfája, e) a volt érseki nyaralóhoz vezetı hársfasor, f) a szentgyörgyi erdészet i irodánál lévı kırisfa. (4) A helyi védelem alatt álló fasorok és facsoportok fenntartási munkái ill. kivágás a csak kertészeti szakvélemény alapján történhet. TILALMAK 25.. Az 1. sz. mellékletben lehatárolt azon mezıgazdasági területeken, amelyek beépítésre-, és belterületbe szántak, a belterületbe való bevonásukig építmény nem helyezhetı el. 15

17 ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 26. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyeknél is alkalmazni kell. (2) Kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti Hajós Nagyközség i Közös Tanács 2/1987./III.18./sz.rendelet. É r s e k h a l m a, 2000 év április. hó. 1. nap Kihirdetve: 2ooo.április 11.-én. 16

18

19

20

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete Homokbödöge község Összevont Rendezési Tervéről Homokbödöge Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Önkormányzat/

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1/2008. (II.16.) Önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról. helyi hulladékgazdálkodásról, helyi közszolgáltatás igénybevételéről Petrivente Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KOZSEG ff, TELEPÜLÉS RENDEZÉS 1TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK..../2003 RENDELETE A HEL YI ÉPÍTÉSI SZABÁL YZA TRÓL Farkasgyepu község Önkormányzatának

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben