I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM"

Átírás

1 I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési területen biztosítandó környezeti feltételek VI. A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények VII. Záró rendelkezések Rajzi munkarészek: Szabályozási terv ( 1-10 szelvény. ) M=1:1 000 ( Az egyeztetési anyagokhoz kicsinyített térképek mellékeltek)

2 2 Budapest, 1998.

3 3 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 21/1999./X.22./.sz. r e n d e l e t e Csepel-Szigetszentmiklós KAVICSBÁNYA-TAVAK HELYI ÉPíTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ========================================= Szigetszentmiklós város önkormányzat képviselőtestülete az évi LXV. törvény 16. -ban foglaltaknak megfelelően, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő helyi építési szabályzatot (továbbiakban: rendelet) alkotja és jóváhagyja a szabályozási tervet és annak kötelező alkalmazását elrendeli: I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet területi hatálya 1.. (1) E rendeletbe foglalt helyi építési szabályzat hatálya Szigetszentmiklós külterületi részén a Kavicsbánya-tavak, azaz a Csepeli út melletti területre, É-i irányban Budapest (XXI.k.) határáig, ÉK-i és K-i irányban a kisparcellás övezetekig, D-i irányban az M0 autóútig, Ny-i irányban a Csepeli útig - a magántulajdonú területet kivéve - terjed ki. (2) A tervezési terület külterület (~173 ha), mely a tervezés távlatában változatlanul külterület marad. A helyi építési szabályzat alkalmazása 2.. Az 1. -ban meghatározott területen területet felhasználni, építési telket, építmények (létesítmények) elhelyezésére építési telket, építési területet kialakítani, út-és egyéb közlekedési, közműhálózati, továbbá bármilyen műtárgyat és építményt tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani - valamint mindezekre építési engedélyt adni - az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: OTÉK) rendelkezéseinek megtartása mellett, valamint Szigetszentmiklós Általános Rendezési Terve (ÁRT) szabályozási előírásairól szóló 12/1994 (IX. 22.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak megtartása mellett, csak az ÁRT külterületekre vonatkozó szabályozási terve és a jelen rendelet előírásai, továbbá a helyi építési szabályzat mellékletét képező

4 4 1:1000-es méretarányú szabályozási tervlapok együttes figyelembevételével szabad. Szabályozási elemek 3.. (1) A szabályozási tervlapon feltüntetett folyamatos szabályozási vonalak kötelező szabályozási elemek, amelyek módosítása kizárólag a szabályozási terv felülvizsgálatával és módosításával történhet. (2) A kötelező szabályozási elemek: a) a területfelhasználási egységek határa, b) a területfelhasználási egységeken belül az övezetek határa, c) az övezet jele, d) a telkek nagysága, e) a felépítmények horgászhelyen belüli elhelyezésére vonatkozó előírások, f) a felépítmények területének nagysága, g) a felépítmények magassága, h) a padlószint magassága, i) a rézsűk kialakítására vonatkozó előírások. (3) A szabályozási terv kötelező erejű elemeinek módosítására vonatkozóan az évi LXXVIII. tv. és a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. (4) Végleges fennmaradási engedélyt kiadni csak megfelelő műszaki állapotú, 97,0 m Balti padlószint feletti épületre, illetve felépítményre (horgászházra) - jelen helyi építési szabályzat betartása mellett - lehet, ahol az építész tervező - megfelelő statikai vizsgálatok alapján - igazolja, hogy a rézsű állékonysága megfelelő. (5) Az átépítésre javasolt felépítmények (a 97,0 m Balti padlószint feletti rossz műszaki állapotú felépítmények) helyett új horgászház építésére vonatkozó engedély csak a horgászhely területén a 6.. előírásainak betartása mellett adható ki. (6) A mértékadó padlószint alatti felépítményekre fennmaradási engedély abban az esetben adható, ha a padlószint magasságot min. 97,0 m Balti padlószint feletti magasságra megemelik és a felépítmény jó műszaki állapotú, új horgászház építésére vonatkozó engedély jelen rendelet 6.. előírásainak betartása mellett adható ki. (7) A szigeteken - környezetvédelmi szempontból - csak 5 évig megtűrt állapotú ideiglenes fennmaradási engedély adható. Ezen időszakon belül a talajvízszint változást kötelező figyelni. 5 év eltelte után felül kell vizsgálni - a talajvízszint változás függvényében - hogy ezen felépítmények végleges fennmaradási

5 5 engedélyt kapnak-e, ha nem, meg kell vizsgálni a szigetek új beépítésének lehetőségét. A telekalakítás és az építés engedélyezése 4.. (1) Azokon a területeken, ahol a területfelhasználás vagy az építési övezet a terv perspektívájában megváltozik, a telekalakítás és építés a változásnak megfelelően engedélyezhető. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében a tervet legalább 5 évenként felül kell vizsgálni és a teendőket a fejlesztési feladatoknak megfelelően újra értelmezni. (3) A közösségi vizesblokkok területén - a terület tulajdonosának kérelmére - építési engedély csak a terület-előkészítés, vízrendezés, közművesítés, stb. elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követően adható meg. (4) Önálló ingatlanok határainak kitűzése csak a jelen szabályozási tervben előírt szabályozási vonalak betartásával készült kitűzési terv alapján történhet. Az épületek és egyéb felépítmények a jelölt beépítési határon belül helyezendők el.

6 6 II.TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÉS ÖVEZETEK 5.. (1) Az 1.. (1) bekezdésben lehatárolt terület építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. (2) Beépítésre szánt területek: a) horgászházak övezete b) kereskedelmi, szolgáltató terület c) közösségi vizesblokk területek övezete (3) Beépítésre nem szánt területek: a) horgásztó övezete b) zöldterület c) erdőterület d) mezőgazdasági terület e) közlekedési terület III. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Horgászházak övezete (HT) 6.. (1) A horgászházak építési övezetébe sorolt területek az 1.. (1) bekezdésben lehatárolt terület különleges használatú területrészei. (2) A horgászházak - az elmúlt években kialakított rendszert figyelembe véve - partszakaszonként, a szabályozási terv szerinti telkeken alakítandók ki, a horgászhely szélessége minimálisan 8,0 m lehet. A telek legkisebb nagysága 1500 m 2. A Süllő és Kiskopár szigetek egy teleknek tekinthetők. (3) A horgászhelyeket a telkek területén belül a kialakult, illetve kiosztott állapotnak megfelelően, valamint a szabályozási terv változtatásainak megfelelően kell figyelembe venni. (4) A telken belül a horgászházhoz tartozó közvetlen környezetet - horgászhelyet - a tulajdonos köteles rendben tartani. (5) Horgászhelyen belül az építési hely az elő-, oldal- és a hátsókerti építési határvonalak által körülhatárolt területrész. - előkert építési határvonala: út felöl 5,0 m; - hátsókert építési határvonala: - vízparti telek esetén: a vízparttól 6,0 m, - a Hosszúhát-félsziget térségében a nem vízparti telkek esetében: a hátsó telekhatártól 6,0 m,

7 7 - oldalkert: az oldalhatártól 2,0 m. Egy horgászhelyen csak egy horgászház létesíthető. (6) Az oldalkert mérete egyedi tűzoltósági szakhatósági állásfoglalás esetén csökkenthető. (7) A telken belül a saját kezelésben lévő horgászhelyek egymástól és a parti sétánytól legfeljebb 1,40 m magas, lehetőleg élősövénnyel választhatók el. Áttört kerítés (áttörés 70 %-ban) csak a feltáró út és belső használatú út melletti határvonalon létesíthető, mely építési engedély köteles, a többi kerítés elbontandó. (8) Az Amur-, Ponty-, Süllő és a Kiskopár szigeteken - a szigetek középső azaz korábbi közösségi területek területein - kerítésépítés építészeti és tájképvédelmi szempontok miatt nem engedélyezhető. (9) A horgászházak, illetve felépítmények kialakításának előírásai: a) Horgászház csak horgászhelyek területén létesíthető, az (1)-(5) pontokban foglalt feltételek fennállása mellett. b) A horgászhelyek területén építhető horgászházak hasznos alapterülete 12 m 2 -nél kisebb, illetve 30 m 2 -nél nagyobb nem lehet. c) A horgászházak, illetve felépítmények csak tájbaillő tetővel fedhetők le. Partszakaszonként, illetve telkenként a tetők hajlásszögét egységesen kell megállapítani azzal, hogy a tetők hajlásszöge 30 -nál kisebb és 40 -nál nagyobb nem lehet. d) A telkeken belül törekedni kell az azonos párkány-és gerincmagasság kialakítására. Ha több típusú épület kerül egyszerre telepítésre, akkor azok kedvező homlokzati, beépítési megjelenését meg kell oldani. e) Fennmaradási és építési engedély telkenként adható. f) Minden építési engedélyhez csatolandó a szomszédos telek fotója. g) A horgászház, HT övezete: Övezet jele Beépítési mód Horgászhely területén beépíthető hasznos alapterület min. max. Horgászház építménymagassága (H) HT szabadonálló 12 m 2 30 m 2-3,0 m Horgászház: - belmagassága min. 2,2 m

8 8 - tetőhajlásszöge min. 30, max padlószint magassága 97,0 m Balti felett (a mértékadó nyugalmi vízszint 95,40 m Bf) h) A horgászhelyen a horgászházon kívül egyéb épület nem létesíthető. A használathoz szükséges melléklétesítmények - szerszámtároló, raktár, stb. - a horgászházzal egy fedél alatt, összeépítve helyezendő el. i) Azon horgászhelyeken, ahol a horgászhely határa megszünt - azaz a horgászhelyek tulajdonosai azonosak - csak egy felépítmény helyezhető el. j) Az építmények környezetének szintje 96,00-96,50 terepszinten alakítható ki. k) Az építmények mögötti partfal maximális rézsűhajlása csak 1:2 arányú lehet. Az élet- és tulajdonvédelmi szempontokat figyelemben tartó alternatív terepalakítás is elfogadott a 1. sz. melléklet minta terepmetszete szerint. (10) A horgászhelyeken a meglévő idős fák védendők! Bármely fajú, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágásához hatósági engedély szükséges. (11) A horgászház tulajdonosának feladata a használatában lévő területrész biztonságos terepalakítása az 1. sz. melléklet szerint. (12) A fennmaradási és az építési engedélyezési tervdokumentáció kötelező munkarésze a tereprendezés-terepalakítás terve. Kereskedelmi, szolgáltató terület (KER) 7.. Ebbe az övezetbe a Primagáz, a Korona-vendéglő és a MINI ABC területe tartozik, melyek kialakult állapotnak tekinthető, bővítésük - a minimális teleknagyság miatt - nem engedélyezhető. Közösségi vizesblokk területek övezete (KM) 8.. (1) A közösségi vizesblokk területeken illemhely, zuhanyzó és főzőhelyiség helyezendő el az OTÉK 99. -ának a figyelembevételével (2) Az egyes létesítmények elhelyezése előtt - az építési engedély mellékleteként - elvi építési engedély készíttetése kötelező, melynek tartalmaznia kell az

9 9 épületek elhelyezésén kívül a terület kertészeti kialakítását, vízrendezését, valamint a közműellátás megoldásait. (3) A közösségi vizesblokkok területét egyéb létesítmény építésére felhasználni nem szabad. (4) Az övezetbe tartozó azon területeken, amelyek a szabályozási tervben horgászhelyeken kerültek lehatárolásra, az építési hely meghatározásával a következőket kell figyelembe venni: - előkert építési határvonala: a közúttól 5,0 m; - hátsókert építési határvonala: a vízparttól 6,0 m; - oldalkert építési határvonala: az oldalhatártól 2,0 m, amely esetenként egyedi tűzoltósági szakhatósági állásfoglalás alapján csökkenthető. (5) Az övezetben az épületek, építmények elhelyezése az alábbi előírások szerint történhet: Övezet jele Beépítési mód A terület legnagyobb beépítettsége * Építmények legkisebb-legnagyobb építménymagassága (H) m KM szabadonálló 30 % -4,0 m * a többi terület zöldterületként tartandó fenn. (6) Az épületek, építmények kialakításakor - a padlószint magassága 97,0 m Balti felett alakítandó ki, - tetőhajlásszöge min. 30, max. 40. (7) A feltáró út és a belső használatú út felől a területek - a szabályozási terv alapján - áttört kerítéssel (áttörés 70%-ban) zárhatók le, mely építési engedély köteles. (8) A területekhez kapcsolódóan - a szabályozási terv szerint - kisebb, ill. nagyobb parkolóhelyek alakítandók ki. (9) A hulladékgyűjtőket - konténereket - ezeken a területeken kötelező elhelyezni. (10) A nagyobb közösségi vizesblokk területeken (XV-ös partszakasz, Delfin és Panoráma-félszigeteknél, a Halnevelő északi és déli bejáratainál) épületek építészeti tervek és a (4) bekezdés előírásait betartva - kivéve az oldalkert építési határvonalára vonatkoztatva, mely jelen területen 4,0 m - igényes, több funkciót is magába foglaló közösségi épületegyüttesek helyezhetők el. (10) A tervezett közösségi vizesblokk épületek egységes tervek alapján készülhetnek, melyek engedélyezéséért és kivitelezéséért a közösségi területek mindenkori tulajdonosa felel. Kivitelezéskor a nyílászárók, tetőszerkezetek, tetőfedőanyagok, homlokzatok színeinek azonosságaira nagy gondot kell fordítani.

10 10 IV:BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Horgásztó övezete (EGY-TÓ) 9.. (1) EGY-TÓ ebben az övezetben: a vízfelület csak horgászás céljára vehető igénybe. (2) Csak a partra támaszkodó, vízfelület fölé nyúló stégek építhetők az építési hatóság engedélye alapján. A partvonallal mért párhuzamos mérete max. 3,0 m, felülete max. 6,0 m 2, fedetlen kivitelű lehet. (3) A horgászhely tulajdonosának feladata a partvonal szakszerű és biztonságos terepalakítása az 1.sz. melléklet minta terepmetszete szerint. Zöldterület (Z) 10.. (1) Az övezetben szabadidős célokat szolgáló, a pihenés és testedzés létesítményei (pl. sportpálya, teniszpálya, stb.) helyezhetők el, melyekre a terület mindenkori tulajdonosának kertészeti kiviteli terveket kell készíttetni. A kertészeti kiviteli terveknek tartalmazniuk kell a biztonságos terepalakításra vonatkozó javaslatot is. (2) A területre vonatkozó helyi építési előírások: övezeti jele Z beépítési módja szabadon álló Az építési telek legkisebb területe legnagyobb beépítettsége % építményeinek legkisebb-legnagyobb építménymagassága (H) m szab. terv szerinti 2-4,0 (3) Az építési hely meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: - előkert építési határvonala: közúttól 20,0 m; - oldalkert építési határvonala: oldalhatártól 6,0 m; - hátsókert építési határvonala: telekhatártól 10,0 m. (3) Az épület vagy épületegyüttes kizárólag magas-tetős kivitelű lehet. (4) Jelen szabályok - (2)-(3) bekezdések előírásai - az OTÉK aival együttesen alkalmazandók.

11 11 Erdőterületek 11.. (1) A Szabályozási terv -en erdőterületként feltüntetett területek más területfelhasználási egységbe csak a szabályozási terv módosításával sorolhatók át. (2) A Szabályozási terv -en feltüntetett erdőterületek az elhelyezhető építmények szempontjából: a) védelmi (E-v) b) közjóléti (E-kj) elsődleges rendeltetésűek. (3) Védelmi rendeltetésű erdőterületen kizárólag olyan feltáró utak és nyomvonal jellegű közműlétesítmények helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják. (4) Közjóléti rendeltetésű erdőben a (3) bekezdésben felsorolt létesítményeken túlmenően a szabadidő eltöltését szolgáló, nem épület jellegű létesítmények helyezhetők el (pihenőhely, erdei tornapálya, sportpályák, tűzrakóhely, stb.). (5) Az erdőterületeken fa kizárólag akkor vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. Mezőgazdasági terület -Meglévő tanyák övezete (MG) 12.. (1) Ebbe az övezetbe a Csepeli út melletti lakóépületekkel beépített terület tartozik, mely kialakult állapotnak tekinthető. Az övezet területén levő, meglévő tanyák lakóépületein karbantartási, állagmegóvási, korszerűsítési vagy egyszeri, de új lakást nem eredményező, a lakás alapterületét legfeljebb 25 m 2 -rel növelő lakásbővítési munkák végezhetők. A meglévő épületek építmény magassága nem növelhető. (2) Az övezetekre vonatkozó helyi építési előírások: övezeti jele MG beépítési módja szabadon álló Az építési telek legkisebb területe legnagyobb beépítettsége % építményeinek legkisebb-legnagyobb építménymagassága (H) m 3000 m 2 5 4,0 (1) Az övezetben állattartás nem engedélyezhető.

12 12 Közlekedési területek és létesítmények 13.. (1) Közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a terv ábrázolja. (2) A szabályozási tervben a közlekedési létesítmények számára meghatározott területsávban új létesítményt nem szabad elhelyezni. (3) A közlekedési létesítmények számára fenntartott területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység csak a területsáv fejlesztésének várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhető. (4) Az autópálya védőtávolsága m a tervezett végleges keresztmetszet tengelyétől. A Kavicsbánya-tó XII. és XII/A. j. partszakaszánál a védőtávolságon belül található - jelenleg már hangvédő töltéssel és véderdővel is védett - horgászhelyeknek a fennmaradási engedélyének kiadásához az Autópálya Igazgatóság hozzájárulása szükséges. (5) A Csepeli út tervezett szabályozási szélessége Budapest területén 18 m, Szigetszentmiklós területén 30 m, ahol a védőtávolsága m. (6) A védőtávolságokon (50m) belüli építkezésekkor minden esetben közútkezelői hozzájárulás szükséges. Ezen építményekre, illetve létesítményekre a közúti érdekek érvényre juttatása céljából a PMKF szakhatósági hozzájárulását is meg kell kérni. (7) A közutakat érintő munkavégzés, illetve útépítés engedély köteles, építés engedélyező hatóság a PM Közlekedési Felügyelet. (8) A tervezett közművezetékek mely közutat érint építésekor a Pm. Állami Közútkezelői KHT-tól közútkezelői hozzájárulást be kell szerezni. (9) A létesítési, illetve építési engedély köteles közművezetékek melyek közutat érintenek esetében a területileg illetékes I. fokú hatóság szakhatósági állásfoglalását is be kell szerezni. (10) A tömbtelkeket feltáró utak szabályozási szélessége 12 m. (11) A félszigetek belső úthálózata (vegyeshasználatú útként) min. 8 m szabályozási szélességgel alakítható ki. (12) A szigetek 4 m széles gyaloghíddal kerülnek összekötésre a szárazfölddel. A hídak engedélyezési terveinek készítésekor előzetes szakhatósági állásfoglalást kell kérni a híd igénybevételére vonatkozóan.

13 13 (13) A parkolás a horgászhelyeken és a kijelölt parkolóhelyeken biztosítandó. (14) A parti sétány szabályozási szélessége 3-6 m közötti, mely 96,0-96,5m B.f. terepszinten alakítandó ki, ahol a tulajdonos az átjárási, területi szolgalmi jog biztosítására kötelezendő. A horgászhelyek területén a parti sétány kialakítása és fenntartása a horgászhely tulajdonosának feladata, melybe fát ültetni nem szabad. A parti sétányt környezetet nem károsító anyagokkal szükséges burkolni. A burkolásra felhasznált anyagok megnevezését a fennmaradási- és építési engedélyezési terveknek tartalmazniuk kell. (15) A közösségi tulajdonú csónakkikötők megközelítését szolgáló rámpák maximum 1:15 %-os lejtőkkel alakítandók ki. Közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló közterület 14..

14 14 (1) A tervezési területen közművek létesítményeit elhelyezni, építeni, fenntartani, felújítani az OTÉK-ben foglaltakon túlmenően, az e rendeletben foglalt előírásoknak, illetve az ágazati szabványnak, valamint szakági munkarészeknek megfelelően szabad. (2) Közműterveket jelen terv közművesítési javaslataival egyeztetni kell. (3) A tervezési területen építési tevékenységet folytatni a felszíni vízrendezés után szabad. (4) A parkolók felületéről lekerülő felszíni vizek megfelelő tisztítását (hordalékfogás, olajfogás, stb.) meg kell oldani. Csak az így előtisztított vizek szikkaszthatók el helyi árokhálózattal, illetve megfelelően kiépített szikkasztóval. (5) A tó vízminősége védelmében a területet fokozatosan teljes közművesítéssel kell ellátni. A tervezési területen a tópart körüli részen a tervezett közművek (hálózatok és műtárgyak): - vízellátás - szennyvíz-elvezetés - csapadékvíz-elvezetés - villamos energia ellátás számára a helyigényt az utak szabályozási szélességén belül kell biztosítani. (7) Azok a horgászhelyek, melyek helyzetüknél és műszaki állapotuknál fogva ráköthetők a tervezett víz-és csatornahálózatra, már az első ütemben közművesíthetők. Új vízbekötések csak a csatornahálózatra való rákötés esetén történhetnek. A mélyfekvésű területek víz és csatorna ellátottságát akkor lehet biztosítani, ha a felépítmények átépítésre kerülnek, addig ezen horgászhely tulajdonosoknak a közös használatú vizesblokkokat kell használni. (8) A szigetek közműellátása a gyaloghíd mellett kifeszített közművezetékekkel történik, a biztonságos üzemeltetés érdekében a szigetelési technológiát az engedélyezési terveknek tartalmazniuk kell. V. A TERVEZÉSI TERÜLETEN BIZTOSÍTANDÓ KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 15.. E rendelet környezetvédelmi előírásait a környezetvédelmi jogszabályokkal együttesen kell alkalmazni. A vizek védelme

15 (1) A területen nem helyezhető el olyan létesítmény, nem folytatható olyan tevékenység, amely a horgásztó, a talajvíz, illetőleg a rétegvizek elszennyeződését okozhatja. (2) A bányatavak a Fővárosi Vízművek Rt. ivóvízbázisainak hidrogeológiai védőterületén helyezkednek el, ezért itt a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat is érvényesíteni kell. (3) A csatornahálózattal (szennyvíz) ellátásra kerülő területeken a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján a szennyvízhálózatra rá kell kötni. (4) A rézsűk alján épült azon felépítmények esetében, ahol a majdani szennyvízcsatorna-hálózatra a rákötés műszakilag gravitációsan nem oldható meg, házi szennyvízátemelőt kell építeni. (5) A szennyvízcsatorna-hálózat kiépültéig szennyvizek kizárólag zárt, szivárgásmentes tárolókban gyűjthetők. Rendszeres ürítésükről a tulajdonosoknak gondoskodni kell. A szennyvíztárolót a telken belül úgy kell elhelyezni, hogy a vízfelülettől (tó) minél távolabb legyen. A tároló teljes terjedelmében a talajvízszint fölött helyezkedjen el. Javasolt az ürítések folyamatos ellenőrzése, a számlákat az Önkormányzathoz kötelező beküldeni. (6) A szippantott szennyvizek csak a kijelölt szennyvíztisztító telepre - szigetszentmikósi szennyvíztisztító - szállíthatók. (7) A területen nem engedélyezhető olyan tevékenység, szolgáltatás, amely során káros vagy veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz keletkezik. (8) A horgásztó feliszapolódott öblözeteit - szükség szerinti időközökben - kotorni kell, mely vízjogi engedély köteles tevékenység, a vízminőség javítása érdekében az iszapeltávolító kotrás mellett időszakos oxigénadagolás szükséges a tó vizébe. E feladatok elvégzését a horgászhelyek tulajdonosainak kötelességük tűrni. (9) A horgásztóból kikotort iszapot, lehalászott uszadékot kijelölt lerakóhelyre kell szállítani. (10) A halak vödrös etetése nem engedélyezhető. (11) A horgásztó vízszintjét legalább havonta mérni kell és az adatokat relatív és abszolut (mbf) értékben kell megadni. Negyedévenként a tó két partján vízmintát kell venni, amit erre alkalmas laboratóriumban kell megvizsgáltatni. A mérési eredményeket a tárgyi év december 15-ig az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek és a Közép-Duna-Völgyi Igazgatóságnak meg kell küldeni. Vízminőség romlás esetén intézkedési tervet kell készíteni.

16 16 (13) Az egyes ingatlanokra, épületekre a vezetékes víz bekötése kizárólag abban az esetben biztosítható, ha egyidejűleg a szennyvíz csatorna hálózatra történő rákötés teljesül. A föld védelme 17.. (1) Az 50 cm-nél nagyobb szintkülönbséget eredményező földmunka engedély köteles. (2) A tóparti rézsűket a környezetvédelmi, vízvédelmi szempontok figyelembevételével, továbbá a balesetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kialakítani. (3) A veszélyes partszakaszok tereprendezése előtt talajmechanikai és statikai szakvéleményeket kötelező készíttetni. (4) Tereprendezés során feltöltések kialakítására környezetet károsító vagy veszélyes hulladékot tartalmazó anyag nem alkalmazható. Az I. fokú építési hatóság elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. A levegő védelme 18.. (1) A területen kizárólag olyan tevékenységek folytatására, illetve olyan létesítmények elhelyezésére adható ki hatósági engedély, amelyek során a levegőtisztaságvédelmi szempontból védett I. területre vonatkozó szennyező anyag kibocsátási határértékek teljesülnek. (2) A területen bűzt, diffúz légszennyezést okozó tevékenység nem folytatható. Hulladékgazdálkodás 19.. (1) A szilárd kommunális hulladékok a kihelyezett konténerekben gyűjthetők. (2) A szemételszállítások időpontjait az önkormányzati köztisztasági rendelet határozza meg. (3) A horgászhellyeken összegyűjtött szilárd kommunális hulladékok - a közösségi vizesblokk területeken kijelölt hulladékgyűjtőkben ( konténerekben ) helyezhetők el.

17 17 (4) A területen nem folytatható olyan tevékenység, amely során a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Környezeti zaj-és rezgés elleni védelem 20.. (1) A területen a közlekedésből származó környezeti zajszint nappal az 50 db-t, éjjel a 40 db-t nem haladhatja meg. (2) A szórakoztató-, vendéglátóipari létesítmények környezetében a zajszint nappal az 50 db-t, éjjel a 40 db-t nem haladhatja meg.

18 18 VI. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 21.. Tilalmak a) -Építési tilalom alá esnek azon horgászhelyek, melyek közösségi vizesblokk terület kialakítására lettek kijelölve. Ezen területeken horgászház építésére építési engedély nem adható ki. -Csúszás veszélyes, meredek partszakaszoknál (VII/A1- VII/A14, VIII/31 - VIII/36) építési engedély nem adható ki. A területeken tereprendezés talajmechanikai és statikai szakvélemények alapján történhet. b) Feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalmi területek -A Ponty-, a Süllő- és Kiskopár- szigetek területei, ahol a meglevő horgászházak padlószintje a mértékadó nyugalmi vízszint közelében van, ezért a horgászházak 5 évig megtűrt állapotnak tekinthetők. Ez idő alatt a talajvízszint változást kötelező figyelni, 5 év eltelte után a talajvízszint ismeret alapján lehet eldönteni, hogy a horgászházak fennmaradhatnak-e. Ez idő alatt a szigeteken építkezés nem engedélyezhető. Ezen szigeteken a szennyvizek gyűjtését szivárgásmentes tárolókban kötelező megoldani. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.. (1) Építési tevékenységet folytatni a tervezési területen csak a jóváhagyott szabályozási terv, az OTÉK, az Á.R.T. és jelen szabályozási terv és helyi építési szabályzat előírásai alapján szabad. (2) Jelen tervtől való eltérésre a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása ad lehetőséget. (3) Szabálysértést követ el és ,- Ft-tól ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki jelen önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza. (4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 13/1998. /VIII.27./sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

19 19 Vargáné dr. Pető Terézia Fodor Antalné dr. jegyző polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét október 21-i ülésén alkotta, október 22-én kihirdetésre került. Vargáné dr. Pető Terézia jegyző

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete Homokbödöge község Összevont Rendezési Tervéről Homokbödöge Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Önkormányzat/

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8..(1) bekezdése,

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1996. évi 14. számú önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1996. évi 14. számú önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 14. számú önkormányzati rendelete A volt Bajcsy laktanya részletes rendezési tervéről, s az Általános Rendezési Terv módosításáról Pécs Megyei

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. A rendelet hatálya és alkalmazása Hatályos: 2009. augusztus 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út Nyír u.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ - tervi munkarészek az Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési eljárás megismételt lefolytatásához-

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben