A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei"

Átírás

1 Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelme érdekében Esztergom Város Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl a következı rendeletet alkotja. I. A RENDELET HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy területére, melynek területi határát északon a Duna, keleten a Pilisi Parkerdı, délen a 0736, 0749, 9865, 0608, 0599, 0610, 0791, 0782 hrsz-ú utak, nyugaton a Jánoskúti úthoz kapcsolódó teleksor - egészen a Vaskapu melletti lakóterületig határolja. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) és jelen rendelet együttes alkalmazásával szabad. 2. (1) A rendelet 1. számú melléklete az M=1:2000 méretarányú Szabályozási Tervlap (7 db szelvény), a 2. számú melléklete az építési övezetekhez tartozó táblázatok, 3. számú melléklete az elıvásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzékét tartalmazza. (2) A rendelet 1. számú függeléke az országos védelemben részesülı objektumot, 2. számú függeléke a nyilvántartott régészeti lelıhelyeket, 3. számú függeléke a mintakeresztszelvényeket tartalmazza. A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei 3. (1) A Szabályozási Terven szereplı kötelezı érvényő jelölések tartalmi elıírásait be kell tartani. A kötelezı erejő elemek módosítása a tervek, illetve jelen rendelet módosításához kötöttek. (2) A Szabályozási Terven kötelezınek kell tekinteni: a) a tervezett szabályozási vonalat, mely a 13/2006. (IV.11.) és 41/2005. (XI. 15.) Önk. rendelettel került elfogadásra, b) a tervezett szabályozási vonalat, c) az építési övezet, övezet határát, d) az elıvásárlási joggal terhelt terület határát, e) a kötelezıen zöldfelületként megtartandó, nem beépíthetı telekrészt, f) a megtartandó fasorokat, fákat, g) az építési övezet, övezet jelét és fıbb paramétereit, h) a fıutak és szerkezeti jelentıségő győjtıutakat, i) a helyi jelentıségő győjtıutakat, szerkezeti jelentıségő kiszolgáló utakat, 1

2 j) a gyalogosutakat, k) a kerékpárutakat, l) 160 mbf felett látványterv készítendı (6. (2)bekezdés) m) a szöveges szabályozási elemeket, n) a tervezési terület határát. (3) A Szabályozási Terv egyéb elemei irányadónak tekintendık. (4) Azoknál a telektömböknél, ahol a meglévı ingatlanok nem beépíthetıek a 2. sz. melléklet szerint, telekalakítási tervet kell készíteni az egész telektömbre vonatkozóan. A telekalakítási tervet az érintett ingatlanok tulajdonosai készíttetik, annak költségeit viselik. A telektömbön belül építési engedély csak az engedélyezett telekalakítási terv után kérhetı. (5) Az irányadó elemek további tervmőveletek, a fıépítész javaslata, valamint a városi tervtanács véleményezése alapján pontosíthatóak, vagy megváltoztathatók. Az építési munka végzése és más jogszabályban nem említett, engedélyhez kötött építési munkák köre 4. (1) Elvi engedélyt kell kérni az 5000 m 2 -t meghaladó gazdasági terület (kereskedelmi, szolgáltató) beépítésére a konkrét program ismeretében. (2) Az építési tervdokumentációhoz kertépítészeti tervet is csatolni kell: a) a 20%-ot meghaladó lejtéső területeken, b) az 1,5 m-es magasságot meghaladó tereprendezés esetén, c) különleges területeken (Kvü; K;). (3) A (2) bekezdés szerinti kertépítészeti tervnek tartalmaznia kell: a) az átépítéssel, építéssel érintett terület egészét bemutató terven, legalább M=1:500-as léptékben a burkolatok, szegélyek, felhajtók és akadálymentesítésre szolgáló lejtık, burkolati jelek jelölését a területet határoló épületek határvonalainak feltüntetetésével együtt; b) a burkolatfajtákat és anyagokat, a burkolatmintázatok javasolt módját; c) a parkolóhelyek kialakítását; d) a növényzet fajtáját, kiültetési módját és helyét; e) közterület esetén a köztárgyak típus- vagy egyedi terveit, valamint azok helyét és méreteit; f) szükség esetén az elbíráláshoz szükséges egyéb részleteket M=1:200 vagy M=1:100-as méretarányban. Ütemezett megvalósítás esetén a tervben az ütemhatárokat is fel kell tüntetni. (4) A vonatkozó rendelkezések szerinti városi tervtanács vagy a fıépítész elızetes véleményét ki kell kérni a külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben, valamint: a) a területen bármilyen új épület, építmény elhelyezéséhez; b) bármilyen meglévı épület alapterületi bıvítéséhez, tetıformájának megváltoztatásához, tetıablak létesítéséhez, térdfal-magasítással járó átépítéséhez; c) közterületen bármely típusberendezés létesítéséhez; d) a különleges területeken (Kvü; K;). II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Területfelhasználás 5. (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület a) beépítésre szánt területre és b) beépítésre nem szánt területre tagozódik. (2) A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület felhasználási egységek övezeti jeleit és határvonalait 1. számú melléklet ábrázolja. 2

3 (3) A beépítésre szánt terület a) kertvárosias lakóterületre; b) üdülıterületre; c) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre; d) különleges területre tagozódik. (4) A beépítésre nem szánt terület a) korlátozott funkciójú általános mezıgazdasági területre; b) kertes mezıgazdasági területre; c) védett és védı erdıterületre; d) egészségügyi, szociális és turisztikai erdıterületre; e) közpark területre; f) vízgazdálkodási területre; g) közmő és közlekedési területre tagozódik. Beépítés 6. (1) A telek nagyságától függetlenül lakóépület 250 m 2 -nél, üdülıépület 120 m 2 - nél nagyobb nem lehet. (2) 160 mbf feletti területeken az építési engedélyezési tervdokumentációkhoz látványtervet kell csatolni. (3) A be nem épített és közlekedési célra nem használt beépítésre szánt területeken zöldterületet kell létesíteni és ezek fenntartásáról, ápolásáról a telektulajdonos köteles gondoskodni. III. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELİÍRÁSAI Lakóterületek építési övezetei 7. (1) A lakóterület sajátos építési használata szerint kertvárosias lakóterület (Lke). (2) A lakóterületek építési övezetekre való tagolását az 1.számú melléklet tartalmazza. (3) A kertvárosias lakóterület jellemzıen laza beépítéső, összefüggı nagy kertes, legfeljebb kettı önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. A területen az OTÉK 13. és 32. -a szerinti épületek és építmények helyezhetık el, az üzemanyagtöltı kivételével. (4) A kertvárosias lakóterületen (Lke) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre a 2. számú mellékletben megállapított beépítési jellemzıkkel lehet. Üdülıterületek építési övezetei 8. (1) Az üdülıterület sajátos építési használata szerint lehet: a) hétvégiházas üdülıterület (Üh); b) Üdülıházas üdülıterület (Üü). (2) Az üdülıterületek építési övezetekre való tagolását a 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A hétvégiházas üdülıterület jellemzıen laza beépítéső, összefüggı nagy kertes, legfeljebb kettı önálló rendeltetési egységet magába foglaló üdülıépületek elhelyezésére szolgál. A területen az OTÉK 23. -a szerinti épületek és építmények helyezhetık el. (4) Az üdülıterületeken telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre az 2. számú mellékletben megállapított beépítési jellemzıkkel lehet. Gazdasági területek építési övezetei 9. (1) A gazdasági terület sajátos építési használata szerint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz). 3

4 (2) A gazdasági területek építési övezetekre való tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsısorban nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen az OTÉK 19. és 32. -a szerinti építmények helyezhetık el. (4) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen (Gksz) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre az 2. számú mellékletben megállapított beépítési jellemzıkkel lehet. Különleges területek építési övezetei 10. (1) A különleges terület sajátos építési használata szerint lehet: a) városüzemeltetési (szennyvíztisztító) terület (Kvü); b) ellátó intézményi (idısek otthona) terület (Ki). (2) A különleges területek építési övezetekre való tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A különleges városüzemeltetési terület szennyvíztisztító elhelyezésére szolgál. (4) A különleges városüzemeltetési területen (Kvü) telket alakítani, illetve azt beépíteni a 2. számú mellékletben megállapított beépítési jellemzıkkel lehet. (5) A különleges ellátó intézményi (Ki) területen városi feladatokat ellátó (idısek otthona) intézmények elhelyezésére szolgál. (6) A különleges intézményi területen (Ki) telket alakítani, illetve azt beépíteni az 2. számú mellékletben megállapított beépítési jellemzıkkel lehet. IV. A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELİÍRÁSAI Zöldterület övezete 11. (1) Zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark Zkp). (2) A Zkp jelő közpark területen az OTÉK 27. (4) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el, illetve az OTÉK 27. (2), (3), (5) bekezdés elıírásait kell alkalmazni. (3) A közpark területének legalább 60 %-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani, illetve fenntartani. (4) Közpark létesítése, rekonstrukciója, azokban építmények elhelyezése csak kertépítészeti terv alapján történhet. (5) Közparkban és egyéb közterületen fák kivágása, csonkolása csak akkor engedélyezhetı, ha a) a fa egészségi állapota; b) a balesetelhárítás; c) a közegészségügyi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik. (6) Közparkban és egyéb közterületeken fakivágás - az (5) pontban felsoroltak kivételével csak favédelmi terv alapján engedélyezhetı. (7) Közparkban levı tavak gyalogos és kerékpáros körbejárhatóságát biztosítani kell. Erdıterületek övezetei 12. 4

5 (1) Erdıterület a földhivatali nyilvántartás szerint erdı mővelési ágban nyilvántartott, továbbá a településszerkezeti terv alapján erdı területfelhasználásra tervezett és a földhivatali nyilvántartás szerint nem erdı mővelési ágban nyilvántartott, de a természetben erdı jellegő faállománnyal borított, az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény hatálya alá tartozó terület. (2) A tervezett erdık területén a mezıgazdasági használat korlátozás nélkül folytatható, a mezıgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek azonban nem létesíthetık. (3) Az erdıterület az építmények elhelyezése szempontjából a) védelmi (Ev); b) turisztikai (Eet) elsıdleges rendeltetéső övezetekbe tartozik. (4) A turisztikai rendeltetéső erdıövezet (Eet) terület a következı két alövezetre tagolódik: a) Eet-1 jelő alövezet: legalább 80 %-ban fás növényzettel fedetten kell kialakítani. Az építési lehetıséget ebben a sávban kell biztosítani. b) Eet-2 jelő alövezet: 60 %-ban fás növényzettel fedetten kell kialakítani. (5) Turisztikai rendeltetéső erdıövezet (Eet) a vízparti üdülı- és idegenforgalmi területekhez kapcsolódó erdıterület. (6)Turisztikai rendeltetéső erdıterület övezetében elhelyezhetı: a) az erdei sport és szabadidı eltöltését szolgáló, épületnek nem minısülı építmények; b) erdıhöz kapcsolódó, a turizmust szolgáló kereskedelmi szállásépület (kemping, turistaház, menedékház); c) sátorozó hely (táborhely). (7) A (6) bekezdés szerinti épületek, építmények a következı feltételekkel helyezhetık el: a) beépíthetı telek területe: minimum 10 ha ( m 2 ); b) beépítési mód: szabadon álló; c) beépítettség: maximum 1,0 %; d) építménymagasság: maximum 4,5 m; e) közmővesítettség: részleges. Mezıgazdasági területek övezetei 13. (1) Mezıgazdasági terület az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következı területfelhasználási egységekbe tartozik: a) kertes mezıgazdasági terület (Mk); b) korlátozott funkciójú általános mezıgazdasági terület (Mko). (2) A mezıgazdasági területeken nagy létszámú állattartó telep nem létesíthetı. Kertes mezıgazdasági területek övezetei 14. (1) Kertes mezıgazdasági területen (Mk) - amely a volt zártkertek mezıgazdasági területként megmaradó részeit foglalja magában - pince, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület (présház, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló) helyezhetı el. Nem létesíthetı állattartó építmény, továbbá lakóépület. Egy telken egy épület létesíthetı. (2) A területen: a) az 1500 m 2 -nél kisebb területő telken építményt elhelyezni nem szabad; b) a legalább 1500 m 2 területnagyságú szılı, gyümölcsös vagy kert mővelési ágban nyilvántartott telken egy, maximum 3,5 m építménymagasságú gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhetı el. A megengedett maximum 90 m 2 épület alapterület, az OTÉK 29. 5

6 (3) 3. pontjában elıírt 3%-os beépítettséggel érvényesíthetı. c) szántó, gyep, erdı mővelési ágú telkek a kertes mezıgazdasági területen nem építhetık be. Korlátozott funkciójú mezıgazdasági területek övezetei 15. Korlátozott funkciójú mezıgazdasági területen (Mko) a felszíni vizek védelme, valamint a természet- és tájképvédelem érdekében épületek nem létesíthetık. A vízgazdálkodási területek övezetei 16. A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggı területek (V) a vízfolyások, tavak, tározók vízmedre, vízbeszerzési területek és védı területeik (OTÉK 30. ). (2) Vízgazdálkodási területen a vízkárelhárítási, vízgazdálkodási létesítmények, továbbá a vízi sport, strandolás épületnek nem minısülı építményei alakíthatók ki a vízügyi jogszabályok figyelembevételével. V. KÖZTERÜLETEK ELİÍRÁSAI Közterületek szabályozására és kialakítására vonatkozó rendelkezések 17. (1) A Szabályozási Tervben meghatározott szabályozási vonal mentén a közterületet a kialakult állapot és a biztonságos megközelítés figyelembevétele mellett, geodéziai felméréssel pontosítva kell kiszabályozni. (2) A meglévı légvezetékek földkábelre történı kiváltását el kell végezni a közterület átépítésekor. (3)A P-vel jelölt parkolóhelyeket szilárd burkolattal kell ellátni. Magánútra vonatkozó elıírások 18. (1) A közforgalom számára megnyitott magánutak kialakítását telekalakítási, és útépítési engedélyezési terv készítése során kell meghatározni, jelen elıírások, és az érintett szakhatóságok állásfoglalásának figyelembe vételével. A közforgalmú magánutat a közútnak megfelelı paraméterekkel kell kialakítani. (2) A közforgalom számára megnyitott magánutak telekszélessége legalább 6,0 m kell legyen. (3) A tömbfeltáró magánutaknak összefüggı hálózatot kell alkotniuk egymással és/vagy a közúthálózattal. Rendelkezések a közterületeken elhelyezhetı pavilonokra, vendéglátó teraszokra vonatkozóan 19. (1) A területen új közterületi pavilon csak a városi tervtanács által elfogadott helyszínen és formában létesíthetı. (2) Vendéglátó terasz közterületi járdán csak akkor létesíthetı, ha a visszamaradó járdaszélesség legalább 3,0 m. (3) Vendéglátóteraszok üvegezett, zárt módon nem alakíthatók ki, de az épület színezésével összhangban lévı reklámmentes vászonárnyékolókkal, ernyıkkel lefedhetık. Rendelkezések a közterületi hirdetıberendezésekre, hirdetésekre, reklámokra vonatkozóan 20. (1) Reklámhordozókat közterületen, illetıleg telken elhelyezni csak az egész területre e 6

7 célból a városi tervtanács által is elfogadott reklámhordozókon szabad. (2) A köztárgyakon rendszeresített reklámcélú felület csak a) a tömegközlekedési eszközök megállóépítményeinek oldalán, a közterület tulajdonosa hozzájárulásával; b) a település-térképes információs táblák hátoldalán helyezhetı el. (3) Nem helyezhetı el reklámcélú felület a padokon, játszóterek berendezésein, a tömegközlekedés egyéb tájékoztató tábláin, a közmő-mőtárgyak felszín feletti berendezésein, továbbá támfalakon, lépcsıkön és minden olyan közterületen elhelyezett tárgyon, melynek rendeltetéséhez az hozzá nem tartozik. (4) A közterületek felett átfeszítve csak a kulturális célú rendezvények hirdetését szolgáló reklámhordozók, feliratok, valamint az idıszakos ünnepi események hirdetményei helyezhetık el a hirdetett esemény idıtartamára, illetve az azt megelızı 15 napos idıtartamra. (5) Óriásplakátok sem közterületeken, sem az azokhoz kapcsolódó építési telkeken nem helyezhetık el. Rendelkezések a közterületek és az azokon elhelyezhetı köztárgyak és egyéb, építménynek nem minısülı tárgyak kialakítására 21. (1) Tömegközlekedési megállóhoz létesített fedett építmények környezetében, a szemétgyőjtıt a fedett építmény szerkezetével összeszerelten, anyaghasználatával összhangban kell elhelyezni. (2) A közvilágítási oszlopok a köztereken, közparkokban azonos kivitelőek legyenek, és illeszkedjenek a környezet építészeti arculatához. (3) A járdavédelemre szolgáló akadályozó oszlopsor, kıbaba stb. köztereken, közparkokban egységes kivitelő legyen. (4) Az üzlethelyiségek elıtti árusításhoz hozzátartozó közterületi kitelepülés csak a külön jogszabályban meghatározottak betartása mellett: a) zöldségesbolt b) virágüzlet elıtt megengedett. (5) Az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az árusítás, illetıleg az üzleti nyitva tartás befejeztével a közterületrıl el kell távolítani. Egyéb termékek bemutatása és árusítása a közterületen, illetıleg az azzal szomszédos 10 m-es teleksávban nem engedhetı meg. Önálló bankjegy automata, árusító automata a parkoló- és jegyárusító automaták kivételével - közterületen nem helyezhetı el. (6) Új közterület kiépítésénél, biztosítani kell a köztárgyak és utcabútorok egységes megjelenését, forma- és színvilágát tekintve. A közvilágítás, a korlát, a parkolást akadályozó köztárgyak és berendezések a városi tervtanács által elfogadott kialakítású és stílusú legyen. Mobil- és vásári árusítóhelyekre, valamint egyéb közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó rendelkezések 22. (1) Vásári árusítóhelyeket a területen kihelyezni, csak az e célból külön meghatározott idıszakokban szabad a közterület tulajdonosának engedélyével. (2) A vásári árusítóhelyek egyenként legfeljebb 3 m 2 alapterületőek lehetnek, melyeket csak az esetenként külön meghatározott utcaszakaszokon és tereken, csoportos kialakítás esetén, egységes terv alapján szabad elhelyezni. 7

8 (3) Mobil árusítóhelyek a terület gyalogosfelületein elhelyezhetık, melyeket minden nap az árusítás befejeztével az adott területrıl el kell távolítani. VI. INFRASTRUKTÚRÁT ÉRINTİ SZABÁLYOK A külsı közmő beépítés feltételei 23. (1) A beépítésre szánt területek és létesítményei teljes közmővesítéssel látandók el. (2) A víziközmőveket a települési önkormányzat létesíti, annak költségeit teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja. (3) Amennyiben jelen rendelet hatályba lépése elıtt létesített épület szennyvizének elvezetését nem zárt szennyvíztárolóval oldották meg, a közcsatorna megépülését követı hat hónapon belül kötelesek arra rákötni. (4) A föld alatti és a föld feletti közmővezeték és építmény csak összehangolt, egységes közmő, közlekedési és kertészeti tervek szerint engedélyezhetı, melyeknek elı kell segíteni az igényes környezet kialakítását. (5) Az ingatlanok közmőellátásának biztosítására a közterületi hálózathoz közvetlen önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közterületen történı vezetés megoldásának a hiányában idegen magántelken átvezetı bekötıvezetékek számára szolgalmi jogot kell biztosítani. A közmővek általános elıírásai 24. (1) A közmőhálózatok elrendezésénél és a közmőépítmények elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK elıírásait, valamint a megfelelı ágazati szabványokat és elıírásokat figyelembe kell venni. Az elıírások szerinti védıtávolságokat biztosítani kell. (2) A meglévı és a tervezett közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, energiaellátás (villamosenergia-, földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati elıírások szerinti biztonsági övezeteik számára közterületen vagy közmőterületen kell helyet biztosítani. Ettıl eltérı esetben - ha azt egyéb ágazati elıírás nem tiltja - a közmővek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemő (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezı érintett hozzájárulásával engedélyezhetı. A szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni a szolgáltató javára. (3) Az utak szabályozási szélességében a közmővek elrendezésénél mindig a távlati összes közmő elhelyezési lehetıségét kell biztosítani. A középtávon történı közmőfejlesztéseket mindig elırelátóan a közterület rendezés hosszú távú igényeit figyelembe véve kell megvalósítani. A közmővek elrendezését úgy kell megtervezni, hogy ahol mód van rá, fasor illetve zöldsáv részére biztosítani lehessen a helyet. (4) Utak és egyéb közterületek építésekor, valamint a felújításakor a közmővek egyidejő megépítésérıl vagy egyidejő rekonstrukciójáról gondoskodni kell. (5) A kiváltandó, feleslegessé vált közmővezetékeket el kell bontani, indokoltan a földben maradó vezetéknek a lezárását, az eltömedékelését szakszerően el kell végezni. (6) A terület közterületeit érintı földkábelek és közmővezetékek elhelyezése során, a közterületi vezetékfektetés után a burkolatot a közterület teljes szélességében kell 8

9 helyreállítani. Ahol a kábelfektetés zöldsávot érint, ott a füvesített területszakaszokat helyre kell állítani. (7) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell szerelni. Ágazatonkénti közmő elıírások Vízellátás 25. (1) A tervezett és a rekonstrukcióra kerülı vezetékhálózatról az oltóvíz kivételét földfeletti tőzcsapokkal kell biztosítani. (2) A beépítésre nem szánt területen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférıhelyet nyújtó új épület elhelyezése, illetve meglevı épület felsorolt célra történı funkcióváltása csak akkor engedélyezhetı, ha az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható, valamint, ha azt jelen elıírások egyébként lehetıvé teszik. Szennyvízelvezetés 26. (1) A városi szennyvíztisztító telep 500 m védıtávolságán belül lakó- és üdülıépület, valamint élelmiszert elıállító, feldolgozó és csomagoló építmény nem telepíthetı. (2) Egyedi közmőpótló berendezés, zárt szennyvízgyőjtı tároló építése csak átmenetileg építhetı a fejlesztési területeken. (3) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért az esetleg elıforduló nyílt árkokba, idıszakos vagy állandó vízfolyásba és a vízelvezetı árkokba történı szennyvíz bekötéseket, valamint a felhagyott kutakba történı szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni. (4) A területen csak elválasztott rendszerő (külön a szennyvíz és külön a csapadékvíz) csatornahálózat építése engedélyezhetı. (5) A meglevı és a tervezett lakóépületektıl csak 20 m védıtávolságon kívül helyezhetık el a tervezett körzeti szennyvízátemelık. (6) Az ingatlanok területérıl kibocsátott szennyvíz minıségének meg kell felelnie a közcsatornára rákötés rendeletben meghatározott feltételeinek. Az ettıl eltérı szennyezettségő vizet a telken belül létesítendı szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elı kell tisztítani. Felszíni vízelvezetés 27. (1) A vízgazdálkodási szakfeladatok elvégzéséhez: a) A Szentgyörgymezıi és a Csenke-patak partéleitıl számított 6,0-6,0 m, a Csenkepatak mellékágain, a Bíróréti- és a Dédaitavon a partélétıl számított 3,0-3,0 m széles sávot karbantartási célra fenn kell tartani. Ezen a területen csak gyepgazdálkodás folytatható és a fenntartás célját szolgáló út vezethetı. b) Az önkormányzati kezelésben lévı árkok és a vízmosások partéleitıl 2,0-2,0 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 2,0 m, a másik oldalon legalább 1,0 m szélességő sávot fenn kell tartani. A karbantartási sáv nem építhetı be, legfeljebb olyan tevékenység végezhetı rajta, amely a szakfeladatok ellátását nem akadályozza. (2) A felszíni vízelvezetı hálózattal szállított csapadékvíz élıvízbe történı bevezetése elıtt hordalékfogó mőtárgy elhelyezése kötelezı. (3) A település hosszútávú arculatformálása, az urbanizációs igény és a 9

10 kedvezıbb területgazdálkodás érdekében a csapadékvíz elvezetését a közterületrendezéssel összehangoltan kell megépíteni: a) Bocskoroskút városrész beépítésre szánt területein zárt csapadékvíz elvezetı rendszert kell építeni. A meglevı nyílt árkos felszíni vízelvezetés az útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következı rekonstrukciójáig fennmaradhat. A szilárd burkolat építésével egyidejőleg kell a zárt csapadékvíz-csatornát megépíteni. b) Zamárd (Szamárhegy) és Kerektó városrészekben a keletkezı csapadékvizek nem vezethetık ki közterületre. Az ingatlanokon belül felfogott és összegyőjtött csapadékvizeket a telkeken belül kell hasznosítani. c) Zamárd (Szamárhegy) és Kerektó városrészekben a tervezett utak szabályozási szélességéhez és a domborzati viszonyokhoz igazodó közterületi vízelvezetı hálózatot kell építeni. (4) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a befogadóig ellenırizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterülető) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelı biztonsággal továbbvezethetı a befogadóig. (5) Az egyes telkek felszíni csapadékvizeinek közterületi árokba való vezetésének lehetıségét saját telken belül kell megoldani. A csapadékvíz-elvezetı árkot a telek tulajdonosa köteles rendben tartani. (6) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, horhos stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet. (7) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendı parkolófelületekrıl és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belsı útjairól az összegyőlı csapadékvíz csak olajfogó mőtárgyon keresztül vezethetı a befogadó csatornába. (8) Szamárhegy és a Kerektó városrészekben a felszíni vizek védelmében gépkocsi mosás nem engedélyezhetı. Folyószabályozás, árvízvédelem 28. (1) A Duna folyó part élétıl számított 10,0 m szélességő sávot mindenkor szabadon kell hagyni a meder megközelítésére és az elvégzendı vízgazdálkodási - árvízvédelmi és karbantartási - szakfeladatok ellátására. (2) A hullámtéri területeken csak a hullámterek használatáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet elıírásai szerint engedélyezett közösségi jellegő épületek helyezhetık el. (3) A nyíltártéri, árvízveszélyeztetett területeken továbbra is, csak korlátozott területhasznosítás engedélyezhetı. Villamosenergia-ellátás 29. (1) A meglevı beépített területek villamosenergia ellátását biztosító 20 kv-os, föld feletti vezetéső, középfeszültségő hálózatok nyomvonalát és hozzáférhetıségét a hálózat fennmaradásáig biztosítani kell. A vezetékek védıövezetén belül (a beépített területeken a vezetékek tengelyétıl mérten 4,0-4,0 m, illetve a szélsı fázistól 2,5-2,5 m), bármilyen építési tevékenység végzéséhez a szolgáltató hozzájárulását meg kell kérni. Az ingatlanokon átvezetı középfeszültségő hálózatok számára a szolgalmi jogot biztosítani kell. (2) Az új beépítésre szánt területen új (közép-, kisfeszültségő és közvilágítási) villamosenergia ellátási 10

11 hálózatot csak földkábeles elhelyezéssel szabad építeni. A már beépített területeken a meglevı hálózat rekonstrukciójakor, illetve a hálózatépítéssel járó felújítás során, a föld alatti vezetést lehet csak engedélyezni. (3) A transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan kell kijelölni. (4) Megmaradó külterületen a villamosenergia-ellátás hálózatainak föld feletti vezetése fennmaradhat területgazdálkodási okokból az utca fásítási és az utcabútorozási lehetıségének a biztosításával. (5) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevı közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos fényforrású lámpatestek elhelyezése engedélyezhetı. (6) A lámpákkal és reklámfényekkel káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos. Földgázellátás 30. (1) A középnyomású hálózatról ellátott tervezett fejlesztési területeken a földgáz nyomását csökkentı szabályozó berendezéseknek a telepítését a környezetbe illeszkedve kell megoldani. A tervezett egyedi szabályozókat lehetıség szerint föld alatti elhelyezéssel kell építeni. Ettıl eltérıen telepített berendezések a telkek udvarán növényzet takarásában helyezhetık el, illetve az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetık. (2) Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. (3) Azokon a területeken, ahol jelenleg gáz közmő nincs, késıbbi idıben való kialakítása kívánatos és szükséges, ezért az útszelvények kialakításánál a gáz jövıbeni megépíthetısége érdekében a helyét biztosítani kell. (4) A területen gáztartályos főtési mód biztosításához földbe süllyesztett gáztartály helyezhetı el, a biztonsági rendszabályok figyelembevételével. Elektronikus hírközlés, kábeltelevízió 31. (1) Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból beépített és beépítésre szánt területen, a burkolt utakkal rendelkezı területen, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor új vezetékes hírközlési és kábeltelevízió hálózatot létesíteni, illetve meglevı rekonstrukcióját engedélyezni csak föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad. (2) Külterületen a vezetékes hírközlési és kábeltelevízió hálózatok föld feletti vezetése fennmaradhat, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és az utcabútorozási lehetıségének a biztosítására a hírközlési és a kábeltelevízió, továbbá a villamosenergia elosztási és a közvilágítási szabadvezetékeket, légkábeleket közös egyoldali oszlopsorra kell felszerelni. (3) Épület tetejére felszerelt tervezett bázisállomás és önálló antennatorony felállítása építési engedély köteles. (4) Újabb bázisállomás telepítése esetén törekedni kell arra, hogy a szolgáltató a meglevı állomásra helyezze fel a berendezését, még abban az esetben is, ha az, a tartószerkezet megerısítését, illetve cseréjét igényli. (5) Hírközlési bázisállomások, antennatornyok telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy elızetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás lefolytatásra kerüljön. Közlekedés 11

12 32. (1) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak az OTÉK 26. (1) szerint meghatározott, közlekedést szolgáló létesítmények területei. (2) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak és elıírásoknak, az OTÉKnak és jelen tervnek megfelelıen szabad. (3) A közlekedési területek és létesítmények szabályozási szélességét és védıtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza. (4) A 11sz. fıút külterületi szakaszai mentén védıtávolságot kell figyelembe venni. A védıtávolság értéke: a tengelytıl számított m. (5) A közlekedési területen és védıtávolságon belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény kezelıjének hozzájárulásával, és elıírásai szerint történhet. (6) A terület közútjainak tervezési osztályba sorolása: 11sz. fıút, K.IV.B., B.IV. b-c kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-d helyi külterületi utak: K.VIII. önálló kerékpárutak: K.IX., B.IX. önálló gyalogutak: K.X., B.X. (7) Kerékpárutak minimális szabályozási szélessége 3,0 m. A városi kerékpárút céljára területet kell biztosítani a Dunaparton. (8) A közlekedési területek közterületein csak 2 m 2 -nél kisebb tájékoztató táblák helyezhetık el. (9) A parkolást, rakodást az OTÉK és egyéb jogszabályok elıírásai szerint kell biztosítani. (10) A saját telken kívüli parkolóhely kialakításának feltételeit az Önkormányzat helyi parkolási rendeletben, a jogszabályban rögzített módon határozza meg. VII. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZABÁLYOK Zöldfelületek 33. (1) Az építési telkek utcai telekhatára mentén fa- vagy cserjesort kell telepíteni. (2) Az építési telken belüli zöldfelület kialakításához irányadó növényfedettségi mutató: 110 db lombos fa, 25 db cserje zöldterületi hektáronként. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen minden 4 db gépkocsi parkolóhelyhez 1 db környezettőrı lombos fa telepítendı. (4) A tervlapon kötelezıen zöldfelületként megtartandó, nem beépíthetı telekrészként jelölt sávban kizárólag a termıhelyi adottságoknak megfelelı honos növényfajok ültethetıek. Környezetvédelem 34. (1) Levegıtisztaság-védelem: a) A területre levegıszennyezı vagy bőzkeltı létesítmény nem telepíthetı. A telkekre telepítendı berendezések és tevékenységek légszennyezıanyag kibocsátásainak külön-külön meg kell felelnie a szabványnak. A területen az összes légszennyezıanyag-kibocsátás nem eredményezheti a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet határértékeinek túllépését. b) A terület határvonala és a belsı közutak mentén középmagas zöldsávot kell kialakítani, a be nem épített, és a nem burkolt területrészeket zöldterületként kell kialakítani és fenntartani. 12

13 c) Az épületeket korszerő csökkentett légszennyezıanyag kibocsátású főtési berendezésekkel kell ellátni, melyekre minden esetben tervezési határértéket kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól. d) Nyílttéri égetést, festékszórást alkalmazó vagy porkeltést okozó technológia telepítése nem engedhetı meg. e) A telkeken nyílt felülető anyag- vagy maradékanyag depóniák nem létesíthetık. (2) Vízvédelem: a) A telkeken víztakarékos és vízújrahasználatot alkalmazó tevékenységek betelepítésére kell törekedni. b) A területen olyan létesítmény, amelynek védıterület biztosítása szükséges, nem létesíthetı. c) A területen elválasztó rendszerő szennyvíz- és csapadékvíz elvezetı rendszer kiépítése szükséges. d) A területen csapadékvizet elvezetni csak az OTÉK 47. (8)-(10) bekezdéseiben foglaltak alapján lehet. e) A telkeken biztosítani kell a kibocsátott szennyvíz ellenırzési pontjait. A közcsatornába bocsátott szennyvíz feleljen meg a vízminıségi kárelhárítási feladatokról szóló 27/2005.(XII.6.) KvVM rendelet 5. (1)-(3) bekezdéseiben vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25) KvVM rendeletben foglaltaknak. (3) Föld- és talajvédelem a) A gazdasági terület kialakítása, a mezıgazdaságilag mővelhetı területek mővelési ágból való kivonása a termıföldrıl szóló évi LV. törvény okban foglaltak szerint történhet. b) A gazdasági területek mőködésébıl szennyezı anyag nem kerülhet a mővelt területekre. Szennyezett csapadékvíz rávezetése és hulladék elhelyezése tilos. c) A gazdasági területen csak talajt nem szennyezı technológia telepíthetı, az építési és technológiai megoldásokkal (saválló, vízzáró burkolat stb.) a rendkívüli szennyezıdés lehetıségét is ki kell zárni. (4) Hulladék-gazdálkodás: a) A keletkezett kommunális hulladékot a Htv a szerint kell kezelni. b) Szelektív hulladékgyőjtés céljára hulladékszigeteket kell kijelölni. Minden hulladékszigethez legalább 2 db személygépkocsi-parkolót kell létesíteni. (5) Védelem a környezeti károk ellen: a) Telkeken elhelyezett építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági elıírásokban megállapított környezetterhelési határértékeket meghaladó mértékő, káros hatást. b) Telkek tulajdon- vagy funkcióváltásakor levegı-, víz- és zajkibocsátási határérték megállapítására a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény okban foglaltakat kell figyelembe venni. VIII. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM Régészeti örökség szabályozása 35. (1) A régészeti érdekő területeken és régészeti lelıhelyekkel érintett telkeken a vonatkozó jogszabályok elıírásainak megfelelıen a) A földmunkával járó építési tevékenység vagy engedélyhez kötött tereprendezés esetében elızetesen ki kell kérni az illetékes kulturális örökségvédelmi szakhatóság állásfoglalását. 13

14 b) Amennyiben a szakhatóság megelızı kutatásokat ír elı, akkor az építtetınek / beruházónak értesítenie kell a helyileg illetékes esztergomi Balassa Bálint Múzeumot és szerzıdést kell kötnie a régészeti kutatások elvégezéséhez. c) Amennyiben a szakhatóság nem ír elı kikötést nyilatkozatában, vagy a földmunka nem engedélyköteles és régészeti lelet kerül elı, a munkát azonnal fel kell függeszteni, és a lelıhely védelmérıl gondoskodni, továbbá az illetékes esztergomi Balassa Bálint Múzeumot értesíteni kell. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a megtalálóra, az ingatlan tulajdonosára, az építtetıre és a kivitelezıre egyaránt. d) Talajmunkával nem járó felszín feletti és alatti építési és bontási munkálatok során a helyileg illetékes esztergomi Balassa Bálint Múzeum számára biztosítani kell a régészeti felügyelet vagy a helyszíni szemle lehetıségét. Amennyiben a régészeti felügyelet és helyszíni szemle megfigyeléseinek eredményei indokolttá teszi, akkor próba-, illetve megelızı régészeti kutatást kell biztosítani a hatályos jogszabályok alapján. e) Amennyiben megelızı feltárás során épített kulturális elem kerül elı, azt eredeti helyén, eredeti állapotában és eredeti összefüggésében meg kell ırizni, és az épületet vagy annak bıvítését a megırzés figyelembevételével kell megtervezni. (3) Az építési munka megkezdése elıtt építési útnyomvonal tervet kell készíteni, amelyet az építési hatóságnál be kell jelenteni. A hatóság a nyomvonalat a bejelentéstıl eltérıen is meghatározhatja. IX. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA Az épületek épületszerkezetére, tetıhéjalására, színezésére, vonatkozó rendelkezések 36. (1) Az épületek tetıhéjalásánál a területen: a) égetett cserép; b) természetes pala; c) fazsindely natúr színben; d) fémlemezfedés natúr színben, illetıleg festetten szürke és zöld színekben, kizárólag a szükséges tetıhajlatoknál, illetve az eredetileg fémlemezfedéső védett épületek esetén ; e) üvegtetı alkalmazható. (2) Az épületek homlokzatfelületi színezésénél nem alkalmazhatók a kék, lila, rózsaszín, zöld, piros, szürke színek rikító árnyalatai. (3) A területen épületet feketére vagy rikító színőre színezni nem lehet. Az épületeken elhelyezhetı reklámokra, hirdetésekre vonatkozó általános rendelkezések 37. (1) Hirdetési- és reklámcélú szerkezetet, reklámberendezést nem szabad elhelyezni - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - az épületek homlokzatain, beleértve az oromfalakat, tőzfalakat és tetızetet is, valamint az ingatlanok kerítésein, támfalain. (2) A tetık héjalása nem tartalmazhat festéssel vagy eltérı színő héjaló-anyagból kirakott feliratot, reklámot, egyéb vizuálisan megjelenı motívumot. A homlokzaton elhelyezhetı cégérek, cégtáblák, cégfeliratok, céglogók egyéb elıírásai 38. (1) Cégéreket, cégtáblákat, cégfeliratokat és céglogókat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok illeszkedjenek a homlokzatok meglévı vagy tervezett vízszintes és függıleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, 14

15 azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek és hirdetıtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem megengedett. (2) Az épületeken elhelyezhetı cégérek, cégtáblák és cégfeliratok szerkezeteinek, festésének rikító színő kialakítása, illetve összképében zavaró hatása nem engedhetı meg. (3) Homlokzatra szerelt cégtábla, táblaszerően kialakított cégér felülete nem haladhatja meg a 0,5 m2-t. (4) Homlokzatra szerelt világító cégtábla nem létesíthetı. Fényreklámként csak önálló világító betős cégfelirat, céglogó vagy rejtett világítással ellátott, önálló betőkbıl kirakott cégfelirat helyezhetı el. (4) Az önálló világító betőkkel megvalósuló cégérek kialakításánál a kábeleket a falon belül kell vezetni, a betőket külön összefogó tartószerkezet a homlokzati síkon kívül nem helyezhetı el. (5) A falsíkra merıleges kialakítású cégér alsó síkja a járdaszinttıl legalább 3,0 m-re legyen, és: a) falsíkra merõleges egyoldali felülete 0,5 m 2 -nél, b) magassága 0,8 m-nél, c) a homlokzati falsíktól számított kinyúlása 0,6 m-nél, d) szerkezeti vastagsága 0,3 m-nél nem lehet nagyobb. A homlokzatokon elhelyezhetı egyéb technikai- és tájékoztató berendezések 39. (1) Az épületek bármely közterület felıl látható homlokzatán beleértve a tetızetet is - parabolaantennát, légkondicionáló berendezést, napkollektort, valamint egyéb technikai berendezést kivétel közvilágítási lámpa - elhelyezni nem szabad. (2) Légkondicionáló berendezés a homlokzaton csak épületszerkezeti elemmel takartan létesíthetı, kondenzvíz a homlokzaton kívülre nem vezethetı. A kerítésekre vonatkozó rendelkezések 40. (1) A területen a közterület felé tömör kerítés és szögesdrót kerítés nem alkalmazható. (2) Támfal létesítése esetén, annak mellvédjeként kialakított magassági meghosszabbításra szolgáló tömör kerítés legfeljebb 1,1 m-rel lehet magasabb a támfal felsı terepcsatlakozásának szintjénél. A támfalakra vonatkozó rendelkezések 41. (1) Amennyiben a terep eredeti lejtése szükségessé teszi támfal kialakítását, a rendezett terep és az épület kapcsolatát biztosító tereplépcsık, támfalak magassága sehol sem haladhatja meg a csatlakozó rendezett terephez képest a 2,0 m-t. A telken belül a magassági eltéréseket szükség esetén teraszos terep- és támfal kialakítással szabad rendezni. Teraszos kialakításnál a támfalak közötti minimális távolság oldalirányban legalább 1,2 m legyen. (2) Amennyiben a telek homlokvonala mentén a közterületi út bevágásban van és a telek rendezett terepszintjének csatlakozásánál a magassági különbség nagyobb 3,0 m-nél, akkor a közterület felıli támfal járdaszinttıl mért magassága nem lehet nagyobb 2,0 m-nél, a további magassági különbséget teraszos terepidomokkal kell biztosítani. (3) Telek oldalhatáránál és hátsó határánál a szükség szerint kialakítandó támfalak az (1) bekezdésben foglaltakkal azonos méretben létesíthetık, kivéve a közterülettel 15

16 csatlakozó, nagyobb szintkülönbségő telekhatárnál, ahol a támfal a közterület és a telek szintkülönbségének megfelelı magasságú vagy biztonsági mellvéd kialakítása érdekében annál legfeljebb 0,9 m-rel lehet magasabb. (4) Támfal anyaga csak természetes kı vagy tégla lehet, burkolatlan beton támfal csak növénnyel fedetten létesíthetı. A 20 m2-nél nagyobb összfelülető támfal kialakítása vagy átépítése esetén - annak legalább felét kerti építészeti eszközökkel, növényzettel takarni kell. (5) Támfalak létesítése esetén a vízelvezetést megfelelı eszközökkel biztosítani kell (támfal tetején folyóka stb.), melyet a felszíni víz elvezetésére alkalmas árokba vagy ciszternába be kell kötni. Építmények terepre illesztése, a terep megváltoztatására és a tereprendezésre vonatkozó rendelkezések 42. (1) Durva tereprendezés nélkül alakíthatók ki a Szabályozási Terv azon területei, ahol a csapadékvíz-elvezetés a természetes lejtés miatt biztosított. (2) Csak durva tereprendezés után alakíthatók ki azok a területek vagy telkek, ahol a felszíni víz elvezetését a terep átformálásával kell kialakítani. (3) A durva tereprendezési munkák elıtt - a talajvédelmi hatóság engedélyének megszerzése után - a termıtalajt leszedni, deponálni és kezelni, majd a tervezett zöldterületekre cm vastagságban vissza kell teríteni. (4) A telkek és a közlekedési utak minimális durva-terepszintjét a terület lejtési viszonyaihoz kell igazítani. (5) Az építési telek terepfelszínének megváltoztatása nem haladhatja meg a telek területének 50%-át, 1000 m2 feletti telkek esetében a 35 %-át.. (6) A végleges tereprendezés során a telek természetes terepszintje az eredeti szintmagassághoz képest bevágásban legfeljebb 1,0 m-rel, töltésben legfeljebb 1,5 m-rel változtatható meg, kivéve az elıkert közterület felıli 10 m-es sávjában a biztonságos bejutást szolgáló szükséges tereprendezés esetét.a tereprendezés során kialakult rézsőket megkötésükre alkalmas növényzettel kell betelepíteni az erózió megakadályozása céljából. (7) Tereprendezés során a telekhatáron belüli 1,0méteres sávban megtartandó az eredeti terepszint. X. EGYES ÉPÍTMÉNYFAJTÁK ELHELYEZÉSÉRE ÉS EGYES MEGHATÁROZOTT FUNKCIÓJÚ ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A kiszolgáló épületekre vonatkozó elıírások 43. (1) Ahol azt az övezeti elıírások lehetıvé teszik, megengedett a fı rendeltetéső épületek mellett, azokat kiszolgáló vagy kiegészítı funkciójú önálló épület (továbbiakban: kiszolgáló épület) elhelyezése. (2) A kiszolgáló épület beépített alapterülete nem haladhatja meg a megengedett beépítési mérték 25 %-át. (3) Meglévı épületben a jármőtárolásra szolgáló helyiség nem alakítható át más rendeltetési egységgé, ha a parkolás ez esetben telken belül nem biztosítható. (4) A kiszolgáló épület tetıhéjalása a fı rendeltetést szolgáló épületével azonos legyen. Ahol a kiszolgáló épület telekhatáron 16

17 lévı támfal mellett létesül, ott a zárófödémén tetıterasz, tetıkert is kialakítható. (5) Támfalgarázs csak akkor alakítható ki, ha a telek lejtése legalább 20 %-os vagy a közterületi útpályához képest a telek homlokvonalánál a szintkülönbség 1,5 m-nél nagyobb. (6) A területen haszonállat tartására szolgáló építmény nem létesíthetı. Meglévı haszonállat tartására szolgáló épület bontása esetén új nem létesíthetı. A kerti víz- és fürdımedencére vonatkozó elıírások 44. (1) Épületen belüli fürdı- vagy úszómedence csak a medence szennyvizeinek befogadását biztosító közcsatornába való elvezetés mellett létesíthetı, a befogadó üzemeltetıje állásfoglalásának figyelembevételével. (2) Kerti víz és fürdõmedence csak olyan telken létesíthetõ, ahol a medence szennyvizeinek közcsatornába való elvezetése biztosítható. (3) Kerti víz és fürdõmedence nem helyezhetõ el a közterület homlokvonaltól számított 10 m-en belül, valamint az oldalsó telekhatártól számított 3,0 m-en belül. (4) Lejtõs terepen a kerti medence tereprendezésénél: a)a medencéhez rendezett terep rézsûjének meredeksége nem lehet nagyobb 1:3-nál, b) a rézsûláb eredeti terephez való csatlakozásának vonala legfeljebb 3 m-re közelítheti meg a szomszédos telek határát, c) támfalas kialakítás esetén a támfal felsõ szintje a rendezett terep csatlakozásától legfeljebb 2,0 m lehet, az a.) és b.) pontban foglalt tereprézsûre vonatkozó rendelkezések együttes figyelembevételével. (5) Kerti fürdõmedence létesítése, illetõleg idõszakos lefedése akkor nem számít be a beépítés mértékébe, ha annak tartós szerkezetei a terepszint alatti építmények feltételeit kielégítik. Idıszakos sátorszerkezettel akkor fedhetı le a kerti fürdımedence, ha annak magassága a csatlakozó terepszinthez képest nem nagyobb 1,0 m-nél. (6) A szabályozási tervlapon Búbánatvögy területén - Üü* jelő építési övezetben található ingatlanon abban az esetben érvényesíthetık az építési övezet elıírásai, ha a telekhatárok, tulajdonviszonyok rendezése megtörtént. A terepszint alatti beépítésre és a terepszint alatti építményekre, pinceszintekre vonatkozó rendelkezések 45. (1) Az épülettel egybefüggıen kialakított szerkezető, illetve a pinceszinten kialakított, épületkontúron túl kinyúló mélygarázs vagy pince feletti zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy annak a talajtakaró vastagságával együtt számított felsı síkja ne haladja meg az eredeti terepszinthez képest az 1,0 m-t. (2) Az épület pinceszintje épületkontúron túlnyúló részének terepszint fölé nyúló magassága akkor nem számítandó hozzá az építménymagasság értékéhez, ha az eredeti terepszint és a zárófödém szintkülönbsége nem haladja meg a 0,8 m-t és ha a kinyúló pinceszint zárófödéme és a hozzárendezett terep rézsővel kerül kialakításra, melynek rézsőmeredeksége legfeljebb 1:3, vagy ha a pinceszint nem nyúlik túl az épületkontúron, és az épület körüli járdavonalhoz a rendezett terep rézsőmeredeksége legfeljebb 1:4 arányú. (3) Lejtıs terepen, ha a terepszint alatti építmény terepcsatlakozástól mért magassága meghaladja az 1,0 m-t, akkor az 1,0 m-nél magasabb építményrész beszámít a beépítés mértékébe. Az ily módon, részben terepszint alatti építménynek tekinthetı 17

18 építmény terepcsatakozástól mért legmagasabb pontja nem lehet nagyobb 1,5 m-nél, kivéve, ha a lejtı irányú oldalon annak bejárati homlokzata van, melyhez a tereplépcsı, rámpa közvetlenül csatlakozik. Elıírások a kereskedelmi létesítményekre 46. Kereskedelmi rendeltetéső épület elıtt az elıkertben és az oldalkertben szabadtéri raktározás, tárolás, árubemutatás és az ilyen célt szolgáló tetıépítmény létesítése nem megengedett. XI. INTÉZKEDÉSI ELİÍRÁSOK 47. (1) Ezen szabályozási elıírások az 563/2004. (XII. 9.) esztergomi öh. határozattal jóváhagyott, többször módosított Településszerkezeti Terv alapján készült. A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények (4) Amennyiben az Önkormányzat nyilatkozattételre jogosult képviselıje az elıvásárlási joga gyakorlásával kapcsolatos megkeresésétıl számított 60 napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan elidegeníthetı. A bejegyzett elıvásárlási jogot az elidegenítés nem érinti. XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 49. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 41/2005. (XI.5.) ör. rendelettel jóváhagyott Esztergom, Búbánatvölgy, valamint a 13/2006.(IV.11.) ör. rendelettel jóváhagyott Esztergom, Északi városrész, Szamárhegy helyi építési szabályzata és szabályozási terve hatályát veszti. (3) Rendelkezéseit a folyamatban lévı, de határozattal el nem bírált engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell. 48. (1) Esztergom Város Önkormányzata a tulajdonában nem álló, az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt helyrajzi számú ingatlanokra az ott felsorolt közérdekő célok megvalósítása érdekében elıvásárlási jogát biztosítja. (2) Az elıvásárlási jogot az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, illetve az okok megváltozása, megszőnése esetén intézkedik annak törlésérıl. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyzı Dr. Marosi György jegyzı (3) Az elıvásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa köteles eladási szándéka esetén az Önkormányzathoz intézett nyilatkozatában a szerzıdésben foglalt Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti lényeges tartalmi elemeket közölni. 18

19 1. számú melléklet SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 19

20 2. számú melléklet TÁBLÁZATOK Építési övezet jele Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Kialakítható telekterület (m²) Beépíthetı telekterület (m²) Kialakítható telekszélesség (m) Beépíthetı telek szélessége (m) Zöldfelület (%) Közmővesítettség Lke-Sz/25/5,5/900 Lke-Sz/20/4,5/700 Szabadon álló Szabadon álló max. 25 max. 20 max. 5,5 max. 4,5 min. 900 min. 700 min. 700 min. 700 min. 18 min. 18 min. 16 min. 16 min. 50 min. 50 Építési övezet jele Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Kialakítható telekterület (m²) Beépíthetı telekterület (m²) Kialakítható telekszélesség (m) Beépíthetı telek szélessége (m) Zöldfelület (%) Közmővesítettség Építési övezet jele Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Kialakítható telekterület (m²) Beépíthetı telekterület (m²) Kialakítható telekszélesség (m) Beépíthetı telek szélessége (m) Zöldfelület (%) Közmővesítettség Lke- Sz/20/4,5/1000 Szabadon álló max. 20 max. 4,5 min min. 900 min. 18 min. 16 min. 50 Lke-Sz/15/4,0/1200 Lke*- Sz/15/4,5/1200 Szabadon álló Szabadon álló max. 15 max. 15 max. 4,0 max. 4,5 min min min. 900 min. 700 min. 20 min. 20 min. 18 min. 18 min. 50 min. 50 Lke- Sz/10/4,0/1200 Szabadon álló max. 10 max. 4,0 min min. 900 min. 20 min. 18 min. 50 Lke*- Sz/15/4,0/1200 Szabadon álló max. 15 max. 4,0 min min. 700 min. 20 min. 18 min. 50 Építési övezet jele Beépítési mód Beépítettség (%) Építménymagasság (m) Kialakítható telekterület (m²) Beépíthetı telekterület (m²) Kialakítható telekszélesség (m) Lke- Sz/10/4,0/1000 Szabadon álló max. 10 max. 4,0 min min. 500 min. 18 Lke2- Sz/10/4,0/1200 Szabadon álló max. 10 max. 4,0 min min min. 20 Lkev- Sz/10/4,0/1000 Szabadon álló max. 10 max. 4,0 min min. 500 min

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest, IV. kerület Újpest Óceánárok u. Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ - tervi munkarészek az Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési eljárás megismételt lefolytatásához-

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben