Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma old. Alkalmazási előírások Közterület-alakítási Terv /KAT/ Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/ FEJEZET... ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szabályozási elemek A telekalakítás helyi szabályai Az építés általános feltételei Épületek, építmények elhelyezésére vonatkozó általános előírások Tilalmak és korlátozások A község belterületi határának módosítása FEJEZET A TERV TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK A beépítésre szánt terület növekedése Épületek, építmények elhelyezése lakóterületek és a településközpont vegyes terület övezeteiben Kisvárosias lakóövezetek Kertvárosias lakóövezetek Falusias lakóövezetek Településközpont vegyes terület övezetei Gazdasági területek általános előírásai Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági terület övezetei Egyéb ipari gazdasági terület övezetei Üdülő területek övezetei Különleges területek övezetei Idősek otthona különleges terület övezete Különleges rekreációs terület övezetei Különleges sport területek övezetei Temetőterület övezete Különleges pincés területek és egyéb különleges terület övezetei FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közműterületek övezetei Zöldterületek, övezetei Erdőterületek övezetei Mezőgazdasági területek övezetei Vízgazdálkodási területek övezetei FEJEZET Környezetalakítási és védelmi előírások Állattartásra vonatkozó általános előírások Kulturális örökségvédelem Saátos ogintézmények Vegyes és záró rendelkezések old 12.old 13.old. 39.old. 52.old. ᔗ卧t tü t határo at

2 S öv g k k R k k 1. számú melléklet: A CSÉSZ kiegészítő előírásainak önkormányzati rendeletei /szabályozási terv módosításai/ 2. számú melléklet: Értelmező rendelkezések /Fogalom-meghatározások/ 3. számú melléklet: Csolnok községi Önkormányzat avára Elővásárlási oggal érintett ingatlanok egyzéke 4. számú melléklet: Szabályozási terv Beépítésre nem szánt területek SZ- 5. számú melléklet: Szabályozási terv Beépítésre szánt területek SZ- A3-as szelvényekben 5/a. Szabályozási terv Beépítésre szánt területek SZ- a M=1:4.000 /Központi belterület és környezete/ 5/b. számú melléklet: Szabályozási terv Beépítésre szánt területek SZ- b /Alsó-Janza belterület és környezete/ 5/c. számú melléklet: Szabályozási terv Beépítésre szánt területek SZ- c /Rehabilitációs Központ belterület és környezete/ 6. számú melléklet: Korlátozó tényezők SZ- m Függ k 1. Építési övezetek és övezetek összefoglaló táblázata 2. Kulturális Örökségvédelem országos védettség és helyi védelemre avasolt listáa 3. Csolnok Község Natura 2000-es területei 4. Csolnok Község helyi védelemre avasolt természeti területeinek egyzéke 5. Csolnok Község Helyi védelemre érdemes egyedi táértékei 6. A növénytelepítési távolságokra vonatkozó előírások 7. Közterületi fásításra avasolt faok 8. Intézkedési avaslatok 9. Út mintakereszt szelvények 2

3 CSOLNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2008 (IV.11.) számú önkormányzati rendelete CSOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS SZABÁLYZATRÓL Csolnok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c.) pontában kapott felhatalmazás alapán és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) és egyéb ogszabályok rendelkezéseinek, valamint Csolnok településszerkezeti tervének figyelembe vételével megállapíta Csolnok Településrendezési és Építési Szabályzatát (továbbiakban: CSÉSZ) és annak kötelező alkalmazását elrendeli. FEJEZET A r nd t hatá ya tarta ma (1) a) A rendelet hatálya kitered Csolnok Község közigazgatási területére (a továbbiakban a terület) kivéve az alábbi telkeket: - Alsó Janza területén: volt XII. bányakna területe hrsz:083/1-2; - Gaisberg oldalán lévő volt IX. bányaaknak területe hrsz: 096; - Mókus hegyen volt kőbánya hrsz: 059/2; - Annavölg utca végén volt sportpálya hrsz: 474/1; - Petőfi utca 90. volt galván-üzem területe hrsz: 675/2; 676/1; 676/2. b) Az a) pontban helyrazi számmal felsorolt területekre a hasznosítási program ismeretében szabályozási terv készítendő, melyben tisztázni kell a használat és az építés feltételeit. A szabályozási terv hiányában csak a kialakult állapotnak megfelelő használat gyakorolható, csak állagmegóvási és felúítási munkák végezhetők. (2) A CSÉSZ az alábbi részekre tagolódik: a) Településrendezési és Építési Szabályzat b) A szabályzat szöveges és razi mellékletei: 1. számú melléklet: A CSÉSZ kiegészítő előírásainak önkormányzati rendeletei /a szabályozási terv módosításainak listáa/ 2. számú melléklet: Értelmező rendelkezések /Fogalom-meghatározások/ 3. számú melléklet: Csolnok községi Önkormányzat avára Elővásárlási oggal érintett ingatlanok egyzéke 4. számú melléklet: Szabályozási terv Beépítésre nem szánt területek SZ- M=1: számú melléklet: Szabályozási terv Beépítésre szánt területek SZ- M=1: számú melléklet: Korlátozó tényezők SZ- m M=1: F- Építési övezetek és övezetek összefoglaló táblázata 2./ F- A Kulturális Örökségvédelem országos és helyi listáa 3./ F- Csolnok Község Natura 2000-es területei 4./ F-4 Csolnok Község helyi védelemre avasolt természeti területeinek egyzéke 5./ F-5 Csolnok Község Helyi védelemre érdemes egyedi táértékei 6./ F-6 A növénytelepítési távolságokra vonatkozó előírások 7./ F-7 Közterületi fásításra avasolt fafaok 8./ F- Intézkedési avaslatok 9./ F-9 Út mintakeresztszelvények 1

4 A a ma á ᔗ卧írá o (1) A területen az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. (2) A területen építési munkát végezni, és ezekre hatósági engedélyt kérni csak az OTÉK és az egyéb általános érvényű ogszabályi előírások, valamint a helyi településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad. (3) A településrendezési és építési szabályzatot és annak mellékleteit képező szabályozási terveket együtt kell alkalmazni. Kö t rü t-a a ítá T r KAT (1) Közterület-alakítási tervet (a továbbiakban: KAT) kell készíteni a) a szabályozási terven megelölt helyen, b) és/vagy a Képviselő-testület döntése alapán a ogszabályok keretei között, a településszerkezetileg, forgalom-technikailag vagy településképi szempontból együtt kezelendő szabályozási vonalak közötti területekre, a közterületek kialakítása, felúítása, átalakítása esetén. (2) A KAT-ra vonatkozó részletes előírások: a) A KAT készítését a főépítész avaslata alapán a Képviselőtestület rendeli el, s elkészítése után azt határozattal hagya óvá. b) A KAT-ra alapozott szakági építési engedély-kérelemhez csatolni kell az elfogadó képviselő-testületi határozat mellé az illetékes főépítész véleményét. c) A KAT helyszínrazának méretaránya minimum M=1:1.000 léptékű kell, hogy legyen, illetve indokolt esetben ennél részletesebb lépték. d) A KAT területe legalább az érintett közterületszakaszra és az azzal határos telkekre kell kitereden. e) A KAT részeként közlekedési, közmű- és vízrendezési tervvel összehangolt kertépítészeti tervet kell készíteni. A forgalomtechnikai megoldás figyelembe vételével a tervben rögzíteni kell: ea) a helyszínrazi kialakítást, magassági méreteket, keresztmetszeteket, eb) a gépármű, a gyalogos, a kerékpáros közlekedés felületeit, burkolati terveit, ec) a behatók, személy-beárók helyét és felületeit, ed) a parkolás rendét, ee) a településképi megelenés követelményeit, az utcabútorokat, ef) a köz- és díszvilágítás megoldását, eg) a közműkiváltások és a létesítendő közművek, a felszíni vízelvezetés kialakítását, eh) a közlekedési zöldterületek, zöldsávok kertépítészeti terveit. f) A közterület alakítást a környező beépítéssel és építési lehetőséggel összhangban kell megvalósítani, melynek során az akadálymentes használatot biztosítani kell. 2

5 Köt ᔗ卧 E Eng d y t r KELEN 4 (1) a) A CSÉSZ eltérő rendelkezése hiányában a településkép kedvezőbb alakítása, a település egységes arculatának biztosítása, az épület/építmény és környezetének zavartalan és biztonságos használata érdekében a főépítész közreműködésével a Szabályzat keretei között a (2) bekezdésben említett esetekben elvi engedélyt kell kérni. b) Az Elvi Építési Engedély a vonatkozó ogszabályok előírásainak figyelembe vételével helyi saátosságokra tekintettel meghatározhata: - az elvi telekalakítási engedély részeként a kialakítandó telek alakát, - az elvi építési engedély részeként a telken elhelyezhető építmények számát, - az épület, építmény építési helyen belüli elhelyezkedését, - az felszín-, illetve az épület aláépítés módát, - a környezethez való csatlakozás, illetve környező beépítéshez történő illeszkedés módát, - az épület tömeg - és homlokzatképzését, a tömör és az áttört homlokzat-, illetve kerítésfelületek arányát, anyaghasználatát, - a szintszámot és szintmagasságot, -a meghatározott építménymagasságon belül- - a ellemző homlokzati- és fedési anyagokat, - az épületek színezését, - a telken belüli zöldfelületek, a kerti építmények kialakítását, a növénytelepítés módát, - az övezeti előírásokban meg nem nevezett funkciók elhelyezhetőségét, környezeti megfelelősségét. (2) Az építésengedélyezési elárás keretében, az építési engedélyt megelőzően elvi építési engedélyt kell kérni az alábbi esetekben: a) ha a Szabályzat az adott helyen ezt előíra, b) az országosan védett természeti területen álló beépítés, átalakítás esetén, c) az országosan védett építészeti érték átalakítása (bővítés, részleges bontás) esetén, d) a helyi védelemben részesülő épületek, területek esetében, e) 50cm-nél nagyobb mértékben a közterület alá nyúló építményrész építése esetén, f) olyan telek beépítésénél, ahol a telekterület több mint 30 %-án a letés meghalada a 25 %- ot, g) lakóterületen, ha a rata elhelyezni kívánt lakóépület bruttó alapterülete meghalada a 250m 2 -t, vagy az egyéb célú épület bruttó alapterülete meghalada a 350 m²-t, h) minden nem lakóterületen -kivéve ipari-gazdasági övezetek-, ha az ú beépítés, illetve épületbővítés meghalada: - az 400m²-bruttó alapterületet, vagy - a pince és tetőtéri szint nélküli 2 építményszintet, vagy - az egy homlokzatra vetített 7,5 m-es építménymagasságot, ) bármely telken kettőnél több főépület elhelyezése esetén, k) részben, vagy egészben földborítású geo-ház építési igénye során. 3

6 FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK S abá yo á 5 (1) a) A szabályozási tervben, illetve építési szabályzatban alkalmazott kötelező szabályozási elemek a következők: a meglévő és a tervezett szabályozási vonal, közterületi telekhatár, a területfelhasználási egység határa, az építési övezet és az övezet határa (kivéve a 5. (2) bekezdés esetei), az övezeti ellemzők: a beépítési mód, a beépítés mértéke, a megengedett építmény, illetve építményrész magasság, a kialakítható és a beépíthető legkisebb telekméret (terület, szélesség), a kötelező zöldfelületi legkisebb mértéke, a terepszint alatti beépítés szabályai, az építési hely telekhatárhoz viszonyított helyzete, beültetési kötelezettség, kötelező fásítás, egyéb saátos építési követelmények. b) A kötelező elemek módosítása a elen rendelet és razi melléklete, a szabályozási terv módosítását vona maga után. (2) a) Építési övezet, illetve övezet határa szabályozási terv módosítása nélkül- csak telekhatárkorrekció esetén változhat elvi telekalakítási terv alapán- a kialakuló tényleges telekhatárra. b) Telekhatár-korrekció az érintett telkek összterületének legfelebb 5%-ig kérhető egy alkalommal, a elen rendelet óváhagyásának időpontában, a földhivatali nyilvántartásban meglévő telekosztást alapul véve. (3) A Dorog felől terepbevágásban érkező 1121 sz. főút szélesítése érdekében szabályozási terven elölt közterületi határ a talamechanikai vizsgálatok, geodéziai felmérések, vízrendezési terv, illetve telekalakítási terv készítése függvényében pontosítható, szükség esetén a részletesebb kiviteli terveknek megfelelően a 40m-ben szabályozott területsáv a tényleges igényeknek megfelelően csökkenthető. (4) Domborzati adottságok, forgalomtechnikai szempontok okán az ú lakó/kiszolgáló utak szabályozási vonallal elválasztott közterületi határa a szabályozási terven ábrázolt határvonalhoz képest legfelebb 5,0-5,0m-es, gyűtő utaknál legfelebb 10,0-10,0 m-es területsávban módosulhat oly módon, hogy az út nyomvonalvezetése nem romolhat. (5) Azokon a területeken, ahol a terület használata, vagy az építési övezete, illetve övezete a szabályozási terv szerint megváltozik, a telekalakítás és az építés csak a változásnak megfelelően kérhető. (6) Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban épült épületek bővítése, átalakítása esetében is alkalmazni kell. Azokat az épületeket, amelyek nem felelnek meg a elen CSÉSZ és Szabályozási Terv rendelkezéseinek, nem lehet bővíteni; elbontás után csak az előírások figyelembe vételével lehet úraépíteni. m 4

7 A t a a ítá h y abá ya 6 (1) a) Jelen szabályzatnak megfelelő a telekrendezés (-osztás, -határrendezés, -összevonás) ha az osztás utáni telekméretek az övezetre előírt legkisebb kialakítható telekméret értékét elérik, valamint az osztás után kialakuló telkeknél zárvány területrészek nem maradnak, a visszamaradó építési telken a beépítettség mértéke nem halada meg az övezetre meghatározott mértéket. b) Az építési övezetekben a meglévő telkek területe, vagy a telekmérete a megengedhetőnél kisebbre kizárólag közterületi korrekció okán csökkenthető. c) Ha a telekalakítás a telekrendezés az előírásoknak megfelelő állapotok létrehozására irányul, akkor annak érdekében az előírtnál kisebb telekméretek is létrehozhatók. (2) Szabályozási vonallal érintett telkek esetében az építés, vagy rendeltetési mód változás engedélyezését megelőzően kötelező a telket a szabályozási terv közterületi határváltozása szerint kialakítani. (3) Az ú közlekedési közterületek határvonala elmozdítható a szabályozási terv módosításának szükségessége nélkül, a 5. (3) és (4) bekezdésekben meghatározott mértékig, ha ezt: a terepadottságok, a domborzati viszonyok, a talamechanikai állapotok az útépítési engedélyezési tervek készítése indokolttá, és a telekalakítási terv által pontosított telekhatárok azt szükségessé teszik. (4) Különböző építési övezetekbe sorolt telkek összevonhatók, de építési igénnyel csak az övezeti előírások szerint lehet élni a megfelelő telekrészeken. (5) Beépítésre szánt területen az 5% feletti letésű területeken telekalakítás csak akkor öhet létre, ha a területhasználat és az építési tevékenység a telekalakítás utáni telkeken az erózió- és talavédelem előírásainak megfelelő. (6) Lakóterületen telekosztás, vagy telekegyesítés esetén a közút felőli telekszélesség (kivéve saroktelek egyik telekméretét) legfelebb 4 m lehet. (7) Magánutat kialakítani csak az építési övezeti előírásokban meghatározott minimális telekméret többszörösét meghaladó építési telek felosztásával egyideűleg, az ú telek, illetve a telkek megközelítésére szabad, valamint zárvány helyzetű építési telkek kiszolgálására. (8) A telekalakítás során magánút célára az alábbi minimális telekméretek tartandók be: - Lakóterületi kiszolgáló magánút, ha csak lakófunkció létesül a kiszolgált területen min. m, ha legfelebb 6db lakást szolgál ki, min. m, ha legfelebb db lakást szolgál ki, min. m, ha 12-nél több lakást szolgál ki. - Gazdasági területen a magánút min. m lehet egy telek kiszolgálása esetén, min. m lehet, ha legfelebb 4db telket szolgál ki, min. 4m lehet, ha legfelebb db telket szolgál ki, min. 6m lehet, ha 8db-nál több gazdasági telket szolgál ki. (9) A külterületen beépítésre szánt telek megközelítéséhez magánút a belterületi magánút kialakításának feltételei szerint létesíthető. (10) Nyúlványos telek csak elvi telekalakítási terv alapán öhet létre, ahol az építési telek nyúlványa - lakótelek esetén legalább 4 m t r széles és legfelebb 5 m hosszú lehet, 5

8 - ipari és kereskedelmi gazdasági, illetve vegyes területen legalább m t r széles és max. 5 m hosszú lehet, - mezőgazdasági, illetve a beépítésre nem szánt területeken a kialakuló teleknyúlvány minimum 6m széles és legfelebb m hosszú lehet. A ít á ta áno f t t 7 (1) Építési tevékenység csak rendezett telek, azaz a szükséges építési-telek- és azt kiszolgáló úttelek kialakítása és a végrehatott szükséges vízrendezés esetén kezdhető meg. (2) Abban az esetben, ha a szabályozási terven elölt építési hely területe kisebb a megengedett övezeti határérték alapán számított értéknél, abban az esetben az építési hely által kielölt terület nagyságát kell figyelembe venni. (3) Az építési övezetekben kialakítható legkisebb telekterület legalább kétszeresét meghaladó telken két főfunkcióú épület is elhelyezhető, ha azt a elölt építési hely lehetővé teszi, vagy annak hiányában az előírt minimális elő-oldal és hátsókertek biztosítása lehetővé teszi. (4) Lakóterületi, vagy településközponti övezetben, ha az elhelyezni kívánt épület bruttó alapterülete az övezetben előírt legkisebb kialakítható teleknagyságra építhető épület alapterületének kétszeresét meghalada, akkor több épületben kell azt elhelyezni. (5) Bor- és terménytároló pincék építésének, fenntartásának feltételei. a) Helyi védelemre elölt területen lévő pincék, vagy védelemre elölt pincék felúítása, használat-váltása, rata bármilyen építési tevékenység végzése csak elvi építési engedélyben tisztázott feltételek mellett lehetséges. b) Terepszint alá pince csak a földterület tuladonosának írásbeli hozzáárulásával építhető, bővíthető, az alábbiak figyelembe vételével: - közterületről nyílóan ú, partfalba vágott pince nem létesíthető, - a közterületi telekhatárt legfelebb 3m-es közelségben érheti el a pince határfala, illetőleg beárata, - a terepszint alatti építmény a szomszédos telekhatárt csak az oldalhatáros beépítésű telekhatáron közelítheti meg, egyéb szomszédos telekhatárt és hátsó telekhatárt 1,5mre. c) Közterületen megelenő pinceszellőzők/kémények kialakítása csak a terület tuladonosának írásos hozzáárulásával történhet, oly módon, hogy az a közterülethasználatát nem korlátozhata, nem veszélyeztetheti. d) Temető kerítésétől számított 10 méteren belüli pince nem létesülhet, a 10 m-en belüli meglévő pince felszámolandó. e) Lakótelekhez, vagy egyéb építési telekhez nem kapcsolódó önálló építésű, pince kizárólag bor-, és terménytárolás célára, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan hasznosítható, építhető. f) Közterületről nyíló, illetve onnan látható, nem lakóépülethez kapcsolódó pince beárata/ataa csak fa-, vagy felületkezelt fémlemez burkolatú barna, vagy zöld színű lehet. g) Védelemre elölt területen a közterületről nyíló, illetve azt 3, vagy kevesebb méterre megközelítő pincéhez kapcsolódó borház-ellegű felépítmény garázs célára, illetve áruraktározására nem hasznosítható. 6

9 h) Belterületi, illetve a belterületi határ 100m-es körzetében lévő pince ivóvízzel történő ellátása, csak a szennyvízhálózatra történő egyideű rákötése esetén lehetséges. (7) Terepszint alatt, önállóan is építhető gépármű-tároló bármely építési övezetben. (8) a) A keletkező szennyvizek a területen nem szikkaszthatók. b) A telket érintő, vagy azt belterületen 50m-re megközelítő szennyvízelvezető hálózat kiépítése után tilos bármilyen szennyvíz-tároló, vagy közmű-pótló berendezés létesítése, a telken víz bekötéssel együtt áró építési tevékenység csak a szennyvízhálózatra történő rákötés mellett végezhető. (9) Az ú létesítmények zöldfelületeinek kialakításánál a telepítésre kerülő fafaokat úgy kell megválasztani, hogy a felhasznált fás-szárú növények legalább 50%-a honos faokból vagy azok termesztett fatáiból kerülenek ki. (10) Telkekhez rendelt zöldfelület kialakításánál a cserék a telekhatárokhoz 5 cm-nél közelebb, fák az oldal- és hátsó kerthez m-nél közelebb nem telepíthetők, az előkertben a közterületi telekhatártól legalább 1 m-re ültethetők. (11) A legkisebb zöldfelületek számítása során a) a burkolt felületek az alábbiak szerint vehetők figyelembe: - gyephézagos burkolat esetében.. 10% - gyepráccsal kialakított gyepfelület parkolás célára...20% - gyepráccsal kialakított gyepfelület sport célára % b) a vízfelületek az alábbiak szerint vehetők figyelembe: - terepszinten kialakított mesterséges és természetes díszkutak, tavak....50% - kerti úszómedencék felülete. 0% c) a tetőkertek, zöld-teraszok az alábbiak szerint vehetők figyelembe: cm feletti földtakarással..100% - 75 cm feletti földtakarással... 75% - 50 cm feletti földtakarással % - 25 cm feletti földtakarással % É ü t, ítm ny h y r onat o ó á ta áno ᔗ卧írá o (1) Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben az alábbi építmények és műtárgyaik csak abban az esetben helyezhetők el, ha a rendelkezésre álló közterületen hely hiányában, vagy műszaki szempontok miatt azok nem helyezhetők el: - közművezetékek nyomvonalai, - forrásfoglalás, - vízmű-gépház, - transzformátorállomás, energia-átalakító, - gáznyomás-szabályozó. (2) Építmények elhelyezése közterületen: a) Az OTÉK , 3., 5. pontában meghatározott létesítmények közterületen, közkertekben, közhasználat előtt megnyitott egyéb területen helyezhetők el. b) A közterületen elhelyezhető építmények számára szükséges méretű telek alakítható. d) A közterületi pavilon: da) csak akkor létesíthető, ha az utca szélessége legalább 14m, illetve a árda teles 7

10 szélessége legalább 5m, s a visszamaradó gyalogos sáv szélessége legalább 2,5m, db) legfelebb 6m 2 alapterületű lehet, e) Sátor, ponyva közterületen csak engedélyezett közterületi rendezvényekhez, ideiglenes elleggel, meghatározott időre állítható fel. f) Közterületen vendéglátó teraszok üvegezett, zárt módon nem létesíthetők,. g) A közvilágítási oszlopok, a árdavédelemre szolgáló akadályozó oszlopsor, az egyes utcaszakaszokon, a köztereken, közparkokban azonos kivitelűek legyenek. (3) a) A területen az egyes övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények illetve az ennek megfelelő funkciók helyezhetők el. b) Az övezetben, építési övezetben meg nem határozott, és elen rendelet, illetve az OTÉK alapán nem tiltott funkció elhelyezhetőségéről az építésügyi hatóság a települési önkormányzat egyetértésével elvi építési engedély alapán dönt, és határozza meg a létesítéssel kapcsolatos feltételeket. Az elvi építési engedélyben ki kell térni a környezet vizsgálatára, a tervezett létesítmény környezetterhelési értékeit (különösen: za-, légszennyezés) is meg kell határozni. (4) a) Az építési helyet amennyiben a szabályozási terv másképpen nem határozza meg- az elő-, oldal- és hátsó-kertek értékei alapán, az aktuális telekhatártól mérve kell értelmezni. b) Az építési övezet igazodási előírásai alapán a kötelező előkertet 2-2 szomszédos telken álló főépület figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelően kell megállapítani és a helyszínrazon igazolni, amennyiben ez egyértelműen nem állapítható meg, illetve ú területek beépítése esetén - a szabályozási terv egyéb rendelkezésének hiányában- 6,0 m- ben kell meghatározni. c) A öt ᔗ卧 ᔗ卧 rt határát megállapított építési vonalként kell értelmezni. d) Ahol az építési övezet csak m n má ᔗ卧 rt t határoz meg, ott az előírt érték megtartásával az építési helyen belül bárhol elhelyezhető épület. e) Az o da rt mérete a Szabályozási terv, illetve az illetékes Tűzvédelmi Szakhatóság eltérő rendelkezése hiányában az övezete előírt maximális építménymagasság értékkének a fele, de a abadon á ó beépítés esetében legalább 3,0 méter, a o da határon á ó ú beépítésnél legalább 4 méter, h ago an árt orú beépítési módnál: kialakult és ú építés esetén is az épületet a telekhatáron lehet elhelyezni, és telekhatártól telekhatárig lehet építeni. ha a kialakult helyzetre tekintettel, az oldalkert elhagyásával létesül az épület, a szomszédos épülettől való távolság az oldalkert felöli tűzfalképzés esetén sem lehet 3,0 m-nél kisebb, kialakult esetben az oldalhatáron álló beépítésnél az épületet a telekhatáron, vagy attól max. 1,0 m-re lehet elhelyezni, ú építés esetén, nem kialakult tömbök esetén 1,0 m-re kell elhelyezni. f) A hát ó rt m r t általános esetben legalább 10m, eltérő eseteket a szabályozási terv elöli, vagy az övezeti előírásoknál szerepelnek. (5) Az építési hely beépítésre nem szánt területeken amennyiben a szabályozási terv, illetve az övezet előírása másként nem rendelkezik az OTÉK előírásainak megfelelően határozandó meg. 8

11 (6) a) A helyi terepviszonyokra tekintettel a telkeken belül a természetes letési viszonyok megőrzendők. b) Az épületek elhelyezésekor, illetve a terep alakításakor a terepbevágás/feltöltés az alábbiak szerint történhet: - a rendezett terepszinttől számított, m-nél magasabb ú támfal csak teraszozva és a látványvédelem biztosítása (pl.: telepített növénnyel történő takarás) esetén létesíthető. a támfallépcsők közötti távolság legalább, m legyen, növénnyel betelepítetten, csak a kialakult partfalak rendezésénél engedélyezhető a rendezett terepszinttől számított, m magasságot meghaladó teraszozás nélküli támfal építése, biztosítás nélküli rézsű legfelebb,5: meredekségű, vagy enyhébb letésű lehet, az eredeti terephez képest max., m-es feltöltés alakítható ki kivéve útépítést-. (7) Támfa a, támfa ítm ny ; a) Ú támfalépítmény építését a környezethez igazodás érdekében az építésügyi hatóság a meglévő kerítés, támfal, illetve támfallétesítmény látványának átalakításához kötheti. b) A támfalak anyaghasználatánál a helyben szokásos természetes anyagokat kell alkalmazni, látszó beton felület kivéve e célra előre gyártott betonelemek- csak növénnyel takartan, vagy egyéb burkoló anyaggal kombináltan alkalmazható. c) Közterületi telekhatáron, illetve attól számított 5 méteres előkertben a támfallétesítmények kapuzata telkenként maximum 2db lehet. d) A támfalak teteén a lebukás-gátlást minden esetben biztosítani kell. e) Támfal létesítése során a meglévő értékes növényzet megóvására tekintettel kell lenni. (8) A partfalomlás-veszélyes területnek számítanak a támfalbiztosítás nélküli, m magas és 7 meredekséget meghaladó terepbevágások, az ilyen bevágással rendelkező telken minden terepmunka engedély köteles. (9) Ú terep-bevágás létesítésénél, illetve a már létező bevágások bővítésénél a létreövő ú partfalfelület korona, illetve rézsüláb vonala a közterületi határt,5 m-nél obban nem közelítheti meg. (10) Állattartó épület tervezésénél és engedélyezési elárásánál az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell. (11) a) Beépítésre szánt területen, illetve a belterület egyéb nem mezőgazdasági, illetve nem erdő területén: aa) a kerítés tömör formában, valamint áttört tömör lábazatos kialakítással, kitöltő mezővel max., m magasságig készülhet, ab) a kerítés anyaga 60cm-t meghaladóan nem lehet felületkezelés nélküli, natúr fémlemez, bármilyen hullámlemez, cementlap és nyers beton felületű ac) utcafronti, illetve közterület felőli kerítés helye a telekhatáron van, kivéve, ha a telket kiszolgáló út szélessége nem éri el minimálisan előírt szélességet, illetve, ha a környezethez való illeszkedés az eltérést megkívána, s az eltérés mértékét az önkormányzattal külön megállapodásban rögzítik. b) Valamennyi mezőgazdasági és erdő területen ba) kizárólag vadvédelmi, lábazat nélküli drótfonatos kerítés létesíthető úgy, hogy az oszlopok között legalább 3m távolság biztosított, 9

12 bb) karám ellegű kerítések kivételével ba) pontban meghatározott kerítés is csak az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatáron helyezhető el, valamint a kiszolgáló út minimális 6m-es szélessége biztosítása érdekében az út tengelyétől mérten legalább 3mre. bc) fentiektől csak a gazdasági épületet körül vevő udvar bekerítése esetén lehet eltérni, melyre az a) pontban meghatározott kerítésépítés szabályai vonatkoznak, (12) Szabályozási terv alapán helyezhető el, illetve építhető: - önálló 9m-t meghaladó együttes magasságú antenna és antennatartó építmény (torony) - az 5 m -t meghaladó vízfelületet eredményező záportározó, természetes, vagy mesterséges tó/medence, - hulladékudvar, - 50db-nál több gépármű befogadására szolgáló parkoló felületet igénylő létesítmény elhelyezése. T a ma or áto á o 9 (1) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon belül állattartás célára szolgáló építmény létesítése tilos. (2) Légszennyező források és létesítmények védőtávolsága, védőterülete: a) A nagy állatlétszámú állattartás célát szolgáló épületek és a trágya, valamint egyéb bűzös hulladék kezeléséhez szükséges építmények, területek a belterület határától mért legalább 500 m, a belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhetők el. b) A községi szennyvíztisztító-telep körüli 300 m-es védőtávolságon belül állandó lakás célára, gyógyszer- és élelmiszer gyártására, raktározására használatos építmények nem helyezhetők el. A védőtávolság a környezetvédelmi-, a közegészségügyi- és az építési hatóság együttes véleménye alapán kedvező környezeti állapotot teremtő technológia esetén kisebb védőtávolság is megállapítható. (3) Felszíni vizek, természet-közeli állapotú vízfolyások part menti védőtávolsága, védőövezetei külterületen: a) - a vízfolyások természet-közeli állapotú külterületi szakaszán, a vízfolyás mindkét partán, a part élétől mérten 5-5 m széles vízvédelmi védőövezet biztosítandó, - a tavak természet-közeli állapotú külterületi partán a part élétől mért m széles vízvédelmi védőövezet biztosítandó, - ahol az építés természetvédelmi, vízvédelmi érdekből korlátozott, csak a vízhasználathoz kötődő műtárgyak építése megengedett (különösen: stég, zsilip, gát, kezelő út). b) A tavak, tározók, vízfolyások és felszíni vízelvezető csatornák partán, legalább egyoldali, a part élétől mért, szabadon árható legalább m széles fenntartósáv biztosítandó, építmény, épület a part éléhez képest 6m-nél közelebb beépítésre szánt területi szakaszon sem létesülhet, kivéve a vízgazdálkodással összefüggő műtárgyakat. 10

13 A ö g b t rü t határána módo ítá a (1) A község területe kül- és belterületre tagolódik, a tervezett és meglévő kül- és belterületi határvonalakat szabályozási tervek tartalmazzák. (2) a) A község központi belterületén kívül Alsó Janza, a volt XII.-es akna környezete kialakult önálló belterületi településrész. b) Belterületbe vonni telket, csak a meglévő belterületekhez közvetlenül csatlakozóan lehet. Ú önálló belterületi településrész nem alakítható ki, kivéve az Alsó-Janza-i horgásztavak menti üdülőterületet. (3) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek közül csak azok a telkek csatolhatok a belterülethez, amelyek a szabályozási terven a tervezett belterületi határon belül helyezkednek el. (4) a) A belterületbe vonásról, annak időszerűsége esetén, a tuladonosok kérésére a Képviselőtestület a szabályozási terv szerint külön határozatban rendelkezik. b) Belterületbe vonni területet a meglevő belterülethez csatlakozóan, csak ütemezetten, az igénybevételnek megfelelően, a ogszabályokban előírt ingatlan nyilvántartási elárásoknak megfelelően lehet. (5) Út- és közműépítéssel áró beépítésre szánt területet kialakítani, (telkeket átminősíteni), s azt belterületbe venni csak az út és közműépítés feltételeinek tisztázása után lehet. (6) A belterület az alábbi helyeken és célok érdekében bővülhet, a megelölt feltételek telesülése esetén: a) Auguszta úti sportpálya környezetében a lakóterületen kialakuló telekosztást kiszolgáló út létesítése esetében, ha a telekalakítás azt megkívána. b) A Tölgyfa utca fordulóának kialakítása érdekében, ha az erdészeti hozzáárulás megtörténik. c) A Széchenyi u. és Dózsa Gy. u. kereszteződésénél kialakítandó a 1269hrsz-ú telket kiszolgáló utca részére, ha a telek beépítése aktuális. d) A Dorogi utcához csatlakozóan a közút szabályozási terven elölt szakasza, valamint arra kapcsolódó benzinkút és panzió telke, illetve a Rehabilitációs központhoz vezető útszakasz és a központhoz tartozó telkek, ha az idősek otthona használatbavételének ideéig a közút szabályozási terven elölt kialakítása is megtörténik. e) Az Akácfa utca menti lakótelkek, az Akácfa utca szabályozási terven elölt kialakítása esetén. f) A Leányvári utca víztároló melletti útkanyarulatában a lakótelek és a zöldterület kialakítása érdekében, a közterületi telekalakítással egyideűen. g) Az Annavölgyi utca nyugati végén a lakóterület-felesztés érdekében kielölt területre, a kiszolgáló út- és közműtervek elkészítését követően. h) A Zalka Máté utca északi végén épült lakótelek, a telekrendezést követően. i) Az Alsó-Janza-i (volt XII-es akna körüli) lakóterület Borókás utca menti lakóterületfelesztési része, a terület menti véderdő és a kiszolgáló út kialakításával egyideűen. ) A volt XII.-es akna (hrsz:083/1-2) területének rekultivációát követően, ill. azzal egyideűen. 11

14 A TER FEJEZET TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA (1) A Község b ít r ánt területeinek építési övezetei az építési használat általános ellege, valamint a saátos építési használatuk szerint a következők: 唇 唇 ég a) kó - kisvárosias lakóövezet L /1,5/ - kisvárosias lakóövezet garázs-sora L g - kertvárosias lakóövezet L - /0,6/ - falusias laza beépítésű lakóövezet, Lf - /0,6/ b) v g - településközponti vegyes övezet, t -4 /1,5/ c) g g - kereskedelmi, szolgáltató gazd.övezet. G -5 /1,5/ - egyéb ipari gazdasági övezet G - /1,0/ G - mezőgazd-i üzemi terület övezete Gmü - /0,8/ d) ü ü ᔗ吇 ü : - hétvégi házas üdülőövezet Üh - /0,2/ e) kü ö g - idősek otthona övezete K o /1,0/ - rekreációs terület övezete Kr /0,3/ rekreációs terület zöldfelületi övezete Kr - sport célú különleges terület övezetei K - 0,1/ - temető övezete Kt /0,1/ - pincés övezet K - - szennyvíztisztító: K - közműterület, víztárolók övezete: K t (2) A Község b ít r n m ánt területei a használat általános ellege, valamint a saátos építési használatuk szerint a következők lehetnek: a) kö k kö ű öv k - országos mellékút, egyéb utak, KÖu -4 - közlekedési területen sorgarázsok KÖu g - közlekedési területhez tartozó zöldfelületek KÖu b) ö ü k - közparkok övezete Z - közkertek övezete Z - védelmi zöld terület övezete Z c) ᔗ吇 ü k - általános gazdasági erdő övezete, Eg - egészségügyi, turisztikai erdők övezete E - védelmi célú erdők övezete E d) ᔗ吇g g ü k - általános mezőgazdasági övezet Má á - védendő természeti terület övezete Má t - hagyományos kertművelésű övezet M - állattartást is befogadó kertövezet M á - kiskertes mezőgazdasági övezet M t belkertek övezete M b - e) g ü kᔗ吇 vᔗ吇 g ko k o ü k: patakok, árkok medre f állóvizek medre, parta á 12

15 FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK A b ít r ánt t rü t nö d (1) A meglévő belterületi beépítésre szánt területeken kívül a településszerkezeti terven ábrázoltak szerint beépítésre szánt területté válhatnak az alábbi helyrazi számú területek, valamint a szabályozási terven elölt egyéb esetek: a) lakóterület célára: hrsz.: 1915; 1916; 1917; 055/4-rész; 055/5; 262/2; 262/4; 263; 264; 265; 3249/1-7; 081/2; b) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület célára: hrsz.: 061; 0182/4-szabályozási terv készítése esetén; c) különleges terület célára: hrsz.: 0155; 0156/1; 0156/2; 0157; 1132/1; 1130/4-rész; É ü t, ítm ny h y a a ót rü t a t ü ö ont gy t rü t ö t b n (1) A telkek méretét a kialakult telekszerkezet határozza meg, de a rendelet meghozatalának ideén már meglévő telkek esetében a beépíthető/úraépíthető legkisebb telekterület 5 m Egyéb előírások övezeti előírásokban. (2) A telekszélesség az építési hely mentén mérendő, ahol a m-n keskenyebb telek kialakult esetben sem építhető be, kivéve pince-borház építményével, illetve utcaképbe illeszkedő garázsépülettel. (3) Kialakult esetben a - 4m közötti szélességű telek oldalhatáron, vagy zártsorúan épülhet be, ha azt a környezethez való illeszkedés, a kialakult zárt ellegű beépítés lehetővé teszi, illetve, ha a tűzrendészeti szabványok betartása biztosított. /Lásd még övezeti előírásokat./ (4) Kialakult 4- m közötti telekszélesség esetén, oldalhatáron álló épület létesíthető a környezethez való illeszkedés figyelembe vételével. (5) m szélességet elérő, illetve azt meghaladó telek szabadon állóan is beépíthető a környezethez való illeszkedés figyelembe vételével. /Lásd még övezeti előírásokat./ (6) a) A telekosztással kialakítható telek a legkisebb mérete, m a szabályozási terv és az övezeti előírások figyelembe vétele mellett-, b) A telekösszevonással vagy osztással kialakítható, közterület felőli telekszélesség legfelebb 4 m lehet (kivéve sarok telek esetét, ahol az egyik oldalon szélesebb is lehet). (7) a)a saroktelkek beépítése szabadon álló, oldalhatáron álló és zártsorú lehet az utcaképhez illeszkedően, valamint a (3), (4) és (5) bekezdésekben előforduló esetekben utcaképet formáló módon. b) Az oldalhatáron álló beépítési mód a telekhatáron, vagy attól max., m-re való építést elent. c) Szabadon álló a beépítési mód, ha az oldaltelek-határtól min, m-re történik az építés, de ha a megengedett építménymagasság 6,0 m-nél nagyobb, az épület telekhatártól mért távolsága az építmény magasságnak legalább a fele kell, hogy legyen. d) Hézagosan zártsorú beépítésű utcavonalon az illeszkedés elve szerint építhető be a telek, 13

16 de a két szomszédos telken álló épület között a tűztávolságot, illetve a tűzszakasz-határt biztosítani kell. (8) A ít h y: a) Az épületek elő-, oldal- és hátsókerteinek minimális méreteit a kialakult állapothoz kell igazítani, a szabályozási terven elöltek figyelembe vétele mellett. b) A legfelebb 30m, vagy kisebb hosszmélységet elérő telek hátsókerte nulla méter lehet. c) A 30m hosszmélységet meghaladó telek hátsókertének mérete a telekhosszának növekedésével arányosan emelkedik, vagyis a telekhossz 30m feletti része a minimális hátsókert, kivéve a d) és az e) pontba leírtakat. d) Az Akácfa utca meglévő telkein az építési hely határa a telek utcától mért legfelebb 40mes hosszáig érhet. e) Az Lf/1, Lke-/1 és Vt/1 elű övezetekben elölt házikertek területén, az utcavonali telekhatártól a hátsó telekhatár irányába mért 50m-t meghaladó telekrészen csak terepszint alatti építés lehetséges, látványvédelem érdekében a melléképítmények közül nem létesíthető rata kerti víz és fürdőmedence, lábon álló kerti tető, háztartási célú kemence, húsfüstölő. (9) Kialakult beépítés esetében az ú főépület elhelyezésénél az előkert méretét a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában- a szomszédos 2-2 telek előkert méretéhez igazodóan kell meghatározni (építési engedélyben helyszínrazon igazoltan). (10) Ú beépítésű területen a szabályozási terv egyéb rendelkezésének figyelembe vétele melletta minimális előkert 6, m Ettől eltérni az utca felöl lető, %-nál meredekebb terepadottság esetén lehet, amikor az előkert, m-ig csökkenhet. (11) Oldalhatáron álló beépítésnél az oldalkert mérete az övezetre előírt építménymagasságnál kisebb csak abban az esetben lehet, ha a tűzrendészeti szabályok azt lehetővé teszik, valamint a szomszédos telek beépítési lehetőségét nem korlátozza. /Lásd még (7) c) pontban leírtakat./ (12) Meglévő épületek bővítése az ú épületekre megfogalmazott szabályok betartásával lehetséges. (13) Meglévő épület elbontása esetén ú épület az övezeti előírások szerint épülhet. Az elbontott épület helyére csak abban az esetben lehet építeni, ha az megfelel az előírásoknak, illetve a kialakult környezet más építési hely igénybevételét ellehetetleníti. (14) Építési helyen belül a főépületnek mindig az utca felől kell elhelyezkednie, kivételt képeznek a terepadottságok miatt csak az utcafronton elhelyezhető gépármű -tárolót befogadó melléképületek, melyek építészeti kialakítása, építési anyaghasználata a főépületével azonos kell legyen. /Lásd (22) bekezdést./ (15) Állattartó épület utcafront felől nem alakítható ki. (16) Melléképület az építési helyen belül az oldalkert mentén a főépülethez igazodva építhető, a min. 6, m-es hátsókert megtartásával, illetve a telek utcafrontától mérten legfelebb 45, m mélységig. Eltérő esetek az övezeti előírásokban, vagy a tervlapon szerepelnek. (17) A lakóterület építési övezeteinek zöldfelületein 100m 2 -ként, a vegyes terület építési övezeteinek zöldfelületein 200 m 2 -ként 1 db lombos fa telepítendő. (18) A lakóterület építési övezeteiben a tervlapon elölt a há rt területén épület, felszíni építmény nem helyezhető el, kivétel a térszín alatti termény-, bortároló pince, mely a telek 14

17 teles területének legfelebb 5%-os mértékéig építhető a telken. (19) Házikertes telekrésznek számít -a szabályozási terven elölteken kívül- a lakótelek 5 m feletti telekrésze, melyet a beépítési százalék számításánál csak ¼ részben lehet figyelembe venni. (20) a) P nc, terepszint alatti építmény létesítése, felúítása, bővítése, átalakítása csak saát telken belül történhet, b) A terepszint alatti építés az építési övezetben megengedett beépítési mértéket %- a haladhata meg, melynek fele önállóan, a felszíni építéstől függetlenül is megépülhet, kivéve, ahol ezt az övezeti előírások másként határozzák meg. (21) Egynél több 3,5t önsúlyú tehergépármű, vagy azt szállító ármű lakó-, valamint a településközpont vegyes területen nem tárolható, nem szervizelhető, épület számukra nem létesíthető, kivéve a 141 hrsz-ú telket. (22) Az épületek ít t a a ítá áná az alábbiak a mérvadók: a) Anyag használatban a hagyományos építőanyagok alkalmazandóak, ez alól kivétel a csarnok szerkezetek. b) Az épületek arányrendszere, tetőformálása a kialakult utcaképhez igazodó legyen. c) Általános esetben az utcára oromfalas (csonkakonty esetén is) megelenésű épület-részek homlokzati szélessége max. m lehet. d) Kisvárosias lakóterületen Lk-1-től Lk-5-ig, az épületek traktus mélysége legfelebb 7,5m lehet, kivéve a többlakásos csoportos beépítés eseteit. e) Az épületek formálása csak magas tetővel történhet. A tető kialakítása általában utcára merőleges főgerincű nyeregtető legyen, a kialakult állapothoz alkalmazkodva kontyolt, oromfalas, vagy csonka konty megoldással. f) Magastetők kialakítása: fa) A tető halásszöge 5-45 közötti lehet, de az oldalhatáron beforduló épületszárnyakon 30 ig engedélyezhető a tető halásszögének csökkentése. fb) Vegyes tető kialakítható, de ha a tető felületének 20%-át meghaladó az fa) pontban megelölttől eltérő halásszög, akkor tervtanácsi vélemény birtokában kell meghatározni a tető kialakítását, valamint a környezethez illeszkedés követelményeit. g) 5% feletti, 5% alatti letésű terepen az épület lető felőli homlokzatának magassága legfelebb a megengedett építménymagasság értékének, -szorosa lehet. h) 5%-ot elérő, illetve azt meghaladó letésű terepen az épület lető felőli homlokzatának magassága legfelebb a megengedett építménymagasság értékének,5-szöröse lehet. i) A hátsókert irányú épületszárnyak, kiegészítő funkcióú épületek gerincmagassága a közterület felőlii épület/résznél csak a természetes terepemelkedésének megfelelő mértékben lehet magasabb, kivéve ahol a terep adottsága miatt a közterület felől önállóan garázsépítése lehetséges. ) Kialakult beépítésű utcában a főépületek fogadószinte az eredeti terepszinthez képest max. 45 cm-rel, 10%-nál meredekebb terepletés esetén legfelebb cm-rel lehet magasabban. Ettől való eltérést a szomszédos 2-2 telekhez való illeszkedés indokolhat. k) A telken létesülő épületek, és építmények tetőfedő anyaga azonos legyen. l) A tető fedésére azbesztcement hullámlemez és műanyag-hullámlemez, valamint nád- és szalmatető nem alkalmazható. Földborítású, illetve zöldtető (növénnyel betelepített tető) létesíthető. 15

18 m) Az épületek színezésére csak a természetes színek alkalmazhatók, különösen a fehér, a törtfehér, a sárga, a világos barna, és egyéb pasztellszínek. Nem alkalmazható 5%-os színtelítettség feletti az alábbi színek élénk változatai: a piros, a lila, a kék, a narancs, a barna, a zöld és a fekete. n) Amennyiben a meglévő épület tetőfedő anyaga a tiltott anyagként felsoroltakkal megegyezik, az ú épület fedésére azok nem alkalmazhatók. Az ú épülethez igazodóan, ütemezetten a régi épület fedésanyaga lecserélendő. o) Az utcaképet meghatározó épület homlokzata vakolt, kő-, vagy téglaburkolatú legyen. Az említett burkoló anyagok mellett fa- illetve egyéb burkolat csak részben alkalmazható. Fa-, műanyag ill. egyéb lambéria ellegű burkolás a főépület tömör felületű homlokzatának 50%-án lehetséges. p) Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető. Tetőtéri zárterkély, tetőfelületen belül közterület felé néző tetőfelületen nem lehetséges. La óö t 4 K áro a a óü t (1) A rót K áro a a óö t (Lk/1 elű) a) a szabályozási tervi elölése (*telekméret függő) L Zh 30-60* max5,0 min 3,5 500/150 Z=40-20* b) az L elű aprótelkes kisvárosias lakóövezetekben általában létesíthetőek az alábbi funkciókat befogadó épületek, építmények: - lakóépület, - oktatási-, egészségügyi-, szociális és igazgatási épületek, - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató épületek, - a turizmust/kiránduló forgalmat ellátó szálláshely-szolgáltató és vendéglátó épületek, - lakófunkció mellett egyéb a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági célú épület a beépíthető terület legfelebb 7 %-án, - a partfal megfogása és megerősítése célából szükséges támfal építmények, - eltérő terepszinteken lévő telekrészek megközelítését biztosító kerti építmények, lépcsők, c) Az L elű építési övezetben: - zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítés mellett, - legfelebb 5,0m és minimum 3,5m építménymagassággal - telkenként legfelebb 2db épület létesíthető, (1db főépület, 1db melléképület) - lakóépületben maximum 2db lakás, egyéb főfunkcióú épületben max. 2db rendeltetési egység létesíthető. - A főfunkciót kiegészítő 1db melléképületben lehet gépkocsi tároló, lakást és az egyéb főfunkciót kiegészítő gazdasági épület (pata, pince, nyári konyha, mosókonyha, tároló, a főtevékenységet szolgáló üzemi épület.) - Ú telek 5 m -től alakítható ki, és a minimális telekméret 18m kell legyen. - Beépíthető a legalább 150m 2 -t elérő meglévő telek, ha a telek legkisebb mérete eléri a 10m-t, de m - nél kisebb telek lakófunkció célára nem épülhet be, a rata lévő épület 16

19 lakás célára úra nem építhető, nem bővíthető. - Állattartó épület nem létesíthető. d) Az L elű építési övezetben a beépíthetőség %-a és a zöldfelület aránya, ha a telek területe: T= telek területe m 2 Beépíthetősége % kötelező zöldfelületi aránya % 600, vagy több < T > < T > < T > ha a telek alapterülete eléri, illetve meghalada a 600m 2 -t legfelebb 30% lehet a beépítés mértéke, 40%-os zöldfelületi arány mellett, - ha a telek alapterülete meghalada a 450m 2 -t, de nem éri el a 600 m 2 -t a beépítés mértéke legfelebb 40%-os lehet, minimum 30%-os zöldfelületi arány mellett, - ha a telek alapterülete 350 és 450m 2 közötti legfelebb 50% lehet a beépítettség, legalább 25%-os zöldfelület biztosításával, - ha a telek alapterülete nem éri el a 350m 2 -t, de legalább 200m 2, akkor a maximális beépítés mértéke 60% lehet, minimum 20%-os zöldfelület biztosításával. (2) A lakófunkció nélküli L g elű építési övezet a) szabályozási tervi elölése: L g r 15 3,5 150/K Z=60 b) Az L g elű gépármű-tárolót befogadó építési övezet a Széchenyi utcában. - Oldalhatáron álló ikres csatlakozású épületben gépárműtároló, valamint a lakóépületekhez szükséges egyéb tároló helyiségek, kerti szerszámtároló helyezhető el. - A beépíthető minimális telek 5 m, melyen a beépítési mérték maximum 5% lehet. - Egy telken egy db épület létesülhet legfelebb 3,5m építménymagassággal. - A telken 6 %-os zöldfelületi arány biztosítása szükséges. - Az ikres csatlakozású épületek csak egymással harmonizáló építészeti kialakítással, tömeg- és tetőformálással, ellemző anyaghasználattal és színezéssel valósulhatnak meg. - A tetőszerkezete utcával párhuzamos gerincű magastető lehet, cserépfedéssel. - Az ikeregységek legfelebb 2-2 garázskapuval nyílhatnak a közterület felé. - A közterület felőli kerítés az építési vonalon helyezhető el, mely átlátást megakadályozó/ tömör kerítés is lehet. - Az övezet telkein állattartó épület nem létesíthető. 5. K rt áro a a óö t (1) a) A kertvárosias lakóövezetekben létesíthető, illetve kialakítható: - lakóépület, - oktatási-, egészségügyi, szociális épület, - a lakófunkció mellett a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató, vendéglátó épület, legfelebb a beépíthető terület 6 %-án, - a lakó funkció mellett, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró mezőgazdasági- (pata, terménytároló, stb. legfelebb m -ig), ill. egyéb gazdasági épület, (pl. 17

20 kézműipari épület) maximum a beépíthető terület 4 %-án. - a partfal megfogása és megerősítése célából szükséges támfal építmények, - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró állattartó épület legfelebb 10m 2 -ig létesíthető, ha a telek alapterülete meghalada az 800m 2 -t, de csak sport-, illetve idegenforgalmi szolgáltatás céllal folytatható állattartás, gazdasági céllal nem. b) A kertvárosias lakóövezetben nem létesíthető: - üzemanyagtöltő, - sportépítmény, - elentős forgalmú (napi 4db teher, illetve 20 db személy-gépárműforgalmat elérő) szórakoztató, vendéglátó létesítmény, - lakófunkció nélküli egyéb gazdasági építmény. (2) a) Az Lke/1-6 elű övezetekben telkenként legfelebb 2 db épület létesíthető, 1db lakóépület és 1 db a háztartással kapcsolatos tároló épület, illetve egyéb lakófunkciót nem zavaró tevékenységet befogadó épület. b) A lakóépületben legfelebb 2db lakás létesíthető, kivételesen kialakult esetben 4db lakás, ha lakásokra vetítve a telekterülete eléri 300m 2 /lakás értékét. c) A megengedett építménymagasság az övezetekben nem haladhata meg az 5, m-t, letős terepen a letés mértékének függvényében a letőirányú homlokzatmagasság megkötöttségének figyelembe vételével. ( (g),(h). A minimális építménymagasság,5m. d) A beépítés ellegét és az előkert méretét a kialakult környezethez való igazodás, a szabályozási terven ábrázoltak, valamint egyéb ogszabályi előírások megtartása befolyásola. Ú beépítésű területen a kötelező előkert 6m. (3) a) Az L elű kertvárosias lakóövezet szabályozási tervi elölése (*telekméret függő) O 25/30* L max 5,0 800/400 min 3,5 Z=55/50* b) Az övezet telkein: - oldalhatáron álló beépítési móddal, - legfelebb 5, m és minimum,5m építménymagassággal, - minimum 55% illetve 5 %-os zöldfelület biztosításával lehet építeni. - A kialakítható minimális telekterület m, a legkisebb telekméret az építési vonalon mérten m lehet. - A beépíthető telek területe minimum 4 m, a legkisebb mérete az építési helyen 4m kell legyen. - Ha a telek területe m -nél kisebb, akkor a beépítési mérték %-ot elérheti. - Ha telek területe m agy több a beépítés mértéke 5%-os lehet. - A telken egy épület bruttó alapterülete legfelebb 5 m lehet. - A telek területének méretétől függetlenül az építhető maximális bruttó alapterület egy telken 5 m, melyet több épületben kell megvalósítani. (4) a) Az L elű kertvárosias lakóövezet szabályozási tervi elölése (*telekméret függő) SZ 25/30* L max 5,0 min 3,5 800/400 Z=55/50* 18

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2014. JÚNIUS BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2. MELLÉKLET: BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 9/2004. (VII. 19.) sz. Rendelete Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSz) (módosítva: a 21/2008. (XI. 25.) sz. Rendelettel) Kakucs

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

RÉSZ 2003 MELLÉKLETEK

RÉSZ 2003 MELLÉKLETEK MEÉETE 35 36 1. Melléklet Értelmező rendelkezések (1) alapfokú ellátás: a lakosság átlagos életviteléhez szükséges, intézményes formában működő oktatási-, nevelési-, egészségügyi- és szociális, a köz-

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben