ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/ /2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/ /2009. számú az M86 gyorsforgalmi út Szeleste Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti szakasz D nyomvonalváltozatának létesítésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt kiadó határozatát az alábbiak szerint módosítom. A környezetvédelmi engedély rendelkező rész I. fejezet 4. pont (A tervezett tevékenység jellemzői A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jellemzői) 3., 9. és 10. bekezdése helyébe az alábbiak lépnek. 3. bekezdés helyébe az alábbiak lépnek. Az M86 gyorsforgalmi út a km szelvény térségében keresztezi a Kőrispatakot, majd a Rózsa majorba vezető földutat. A km km szelvények közötti szakaszon a nyomvonal a D nyomvonalváltozathoz képest ÉNy-i irányú eltolásra kerül, amelynek legnagyobb mértéke 160 m. Ezen szakaszon belül épül a D nyomvonalváltozatban is szereplő 84 sz. főút különszintű csomópontja az eredeti kialakítástól számottevő geometriai eltérés nélkül. Az M86 gyorsforgalmi út nyomvonala Vasegerszeg település területén, a km km szelvények közötti szakaszon a vasútvonal és a 400 kv-os nagyfeszültségű vezeték között, azokkal közel párhuzamosan halad. 9. és 10. bekezdés helyébe az alábbiak lépnek. A 8447 jelű összekötő út különszintű kereszteződésénél forgalmi csomópont épül, ahol a gyalogos és kerékpáros forgalom az összekötő út forgalmával együtt, azzal egy szintben kerül átvezetésre az M86 gyorsforgalmi út felett. Pihenőhely az alábbi szelvényben épül: A felsorolás az alábbira módosul: Komplex pihenőhely km km szelvények közötti szakaszon, Vámoscsalád település területén 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, Levélcím: 1539 Bp. Pf Telefon: Ügyintéző: Fax: Titkárság:

2 A környezetvédelmi engedély rendelkező rész II. fejezet (Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások az építés időszakában) 14. és 21. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve a II. fejezet az alábbi pontokkal egészül ki. A 14. pont helyébe az alábbiak lépnek. Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemények kezelésére havária tervet kell készíteni. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a szennyezőanyagok környezetbe jutását meg kell akadályozni. A munkagépek meghibásodása, üzemzavara esetén kifolyt üzemanyag, olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni kell, a szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni. A haváriáról a kárelhárítás egyidejű megkezdésével az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget értesíteni kell. A 21. pontban tett előírás az alábbiakkal egészül ki. A Csörgető-patak mederkorrekciós munkáit úgy kell elvégezni, hogy a patak élővilága a lehetőségek szerint a legkevésbé sérüljön. A 41. pontba a következő előírás kerül. A komplex pihenőhely kialakításának helyén található Csörgető-patakon mederkorrekció tervezése szükséges, amit egyeztetni kell a vízfolyás kezelőjével, illetve vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet kell benyújtani a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez A 42. pontba a következő előírás kerül. Az építés, üzemelés időszakára hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, amelyben pontosítani szükséges a tervezetten keletkező hulladékok fajtáit és mennyiségét. A 43. pontba a következő előírás kerül. Az üzembe helyezéshez való hozzájárulás feltétele, hogy valamennyi, a kivitelezés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék további kezelését a megfelelő dokumentum másolatokkal igazolni kell (kísérőjegy, szállítójegy, mérlegjegy, vételi jegy, számla). A hulladékokat az adott hulladékfajtára érvényes környezetvédelmi hatósági (hulladékkezelési) engedéllyel rendelkező szervezetnek kell átadni. A 44. pontba a következő előírás kerül. A munkálatok végzésénél csak szennyeződésmentes talaj (valamint kavics, homokos kavics stb.), illetve az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásainak igazoltan megfelelő termék használható fel, építhető be. A környezetvédelmi engedély rendelkező rész II. fejezet (Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások az üzemelés időszakában) az alábbi 8-9. pontokkal egészül ki. 2

3 A 8. pontba a következő előírás kerül. A pályaszakaszon beleértve a pihenőkben és a pálya mellett található hulladékok folyamatos összegyűjtéséről és megfelelő kezeléséről gondoskodni kell. A 9. pontba a következő előírás kerül. A veszélyes hulladékok gyűjtését a mérnökségi telepeken kialakított üzemi gyűjtőhelyen kell végezni. Az üzemi gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet mellékletében foglaltaknak. Az üzemeltetést az illetékes Felügyelőségre véleményezésre megküldött szabályzat alapján kell végezni. Az eljárás során megkeresett szakhatóságok az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat adták. A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve /2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 420/492/1/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához az alábbi kikötéssel hozzájárult. A régészeti emlékek védelméről a évi LXIV. tv. szerint gondoskodni kell. A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 27.2/477-2/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához az alábbi kikötésekkel hozzájárult. A környezeti hatástanulmány részletesen bemutatja a talajnak, mint hatásviselő elemnek a beruházás kivitelezése és üzemelése során várható állapotváltozását, amelynek alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi engedély módosításának talajvédelmi szempontból nincs akadálya. A termőföld újrahasznosításával és a humuszmentéssel kapcsolatos operatív tevékenységet, valamint a mennyiségi meghatározásokat az építési engedélyezési tervdokumentációban részletezni kell. A talajvédelmi célú létesítmények működőképességének fenntarthatóságáról gondoskodni kell, a működő vízelvezető rendszereket ki kell váltani. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 27.3/660-3/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához az alábbi kikötésekkel hozzájárult. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (Evt.) 78. (2) bekezdése alapján erdőterületek igénybevételéhez az erdészeti hatóság engedélye szükséges, a 81. (1) bekezdés alapján erdővédelmi járulék fizetési kötelezettség mellett. Kivitelezés kizárólag az erdészeti hatóság erdőterület igénybevételre vonatkozó határozata, valamint az igénybevétel érdekében szükséges fakitermelési munkálatok az Evt. 40. (3) bekezdés szerinti erdőterv módosítás, és a 41. (1) bekezdés szerinti bejelentést követően kezdhető meg. Az erdőterület igénybevételével kapcsolatos kérelemhez a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 54. (1)-(4) bekezdésben rögzített dokumentumokat kell mellékelni. Ezek közül kiemelten fontos a Vhr. 54. (1) bekezdés b) és c) pontjában nevesített 3

4 o záradékolt változási vázrajz és területkimutatás o tulajdoni lap és tulajdonosi hozzájárulás. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal VBK/236-2/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 40-2/2010. számon a környezetvédelmi engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. Uraiújfalu-Vámoscsalád Községek Körjegyzője 58-5/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. Vasegerszeg-Nagygeresd-Nemesládony-Simaság Körjegyzője 151-2/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához az alábbi kikötéssel hozzájárult. Vasegerszeg Község vonatkozásában a gyorsforgalmi út nyomvonalának a 86. számú főút, illetve a lakott terület irányába való eltolásával csak abban az esetben értünk egyet, ha a belterületi határ mellett legalább 150 méter széles sávban véderdő kerül telepítésre. Szeleste-Pósfa-Hegyfalu Községek Körjegyzője 151-9/2011. számon a környezetvédelmi engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult. Határozatom ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bírósághoz címzett, hatóságomnál a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott keresettel lehet kérni. I N D O K O L Á S A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) képviseletében eljáró UNITEF 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) november 17-én kelt levelében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által hozott, M86 gyorsforgalmi út Szeleste Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti szakasz D nyomvonalváltozatának létesítésére kiadott 14/ /2009. számú környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be, csatolva a környezetvédelmi engedélytől való eltérés dokumentációját. A kérelmező hiánypótlási felhívást követően az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette. A dokumentáció az alábbi műszaki módosításokat tartalmazza: A km km szelvények közötti szakaszon a nyomvonal a D nyomvonalváltozathoz képest ÉNy-i irányú eltolásra kerül, amelynek legnagyobb mértéke 160 m. Ezen szakaszon belül épül a D nyomvonalváltozatban is szereplő 84 sz. főút különszintű csomópontja az eredeti kialakítástól számottevő geometriai eltérés nélkül. 4

5 A 8447 jelű összekötő út különszintű kereszteződésénél forgalmi csomópont épül, ahol a gyalogos és kerékpáros forgalom az összekötő út forgalmával együtt, azzal egy szintben kerül átvezetésre az M86 gyorsforgalmi út felett, így a km szelvényben gyalogos és kerékpáros aluljáró nem épül. A km km szelvények közötti szakaszon tervezett egyszerű pihenőhely a km km szelvények közötti szakaszon komplex pihenőhelyként kerül kialakításra. A beadott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezési szakaszon bemutatott műszaki változtatások természetvédelmi, vízügyi, levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem minősülnek jelentős módosításnak. A tervezési szakaszok országos jelentőségű védett természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 területet) nem érintenek, a nemzeti ökológiai hálózat részét nem képezik. A nyomvonal a és a km között 100 méteres távolságra közelíti meg a Csörgető-patakot, terv szerint a Csörgető-patak mederkorrekciójára kerül sor. A mederkorrekció tervezésénél figyelembe kell venni a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 8. (1) bekezdésében foglaltakat, ami szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. Ennek megfelelően a mederkorrekcióval kapcsolatos munkavégzést a vegetációs időszakon kívülre korlátoztam. A nyomvonal-korrekció és a komplex pihenő létesítése táj- és természetvédelmi szempontból a feltételek megtartása esetén engedélyezhető. A dokumentációban és a kérelemben foglalt műszaki módosítások összessége felszín alatti vízvédelmi érdekeket nem sért. A korábbi és a módosított nyomvonal is végig töltésen halad, ugyanazon vízfolyásokat keresztezi, a keresztezési szögek csupán elhanyagolható mértékben változnak, így a bemutatott műszaki módosítások árvízkezelési, belvízkezelési és felszíni vízkészlet-védelmi szempontból nem kifogásolhatók. Szénhidrogén szennyezés esetén a szennyezett föld, felitató anyag a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján veszélyes hulladéknak minősül, amiről a keletkező egyéb veszélyes hulladékokhoz hasonlóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni, ezért a szennyezett talaj veszélyes hulladékként való kezelését írtam elő. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 5. (4) bekezdése értelmében a keletkezett hulladékot, amennyiben az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell. Ennek biztosítására hulladékgazdálkodási terv készítését írtam elő. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján tettem meg. 5

6 A nyomvonal-korrekcióval Hegyfalu és Vasegerszeg település kerül közelebb a létesítendő gyorsforgalmi úthoz. A környezetvédelmi hatástanulmányban leírtak szerint a módosítással érintett szakaszon a km szelvény és a 84 sz. főúti csomópont között a zajvédelmi szempontú hatásterület határa 128 m, a 84. sz. főúti csomópont és a km szelvény közötti szakaszon 143 m. A tervezett nyomvonal-korrekció miatt a gyorsforgalmi út Vasegerszeg lakott területétől 270 m távolságra kerül megépítésre. A zajtól védendő építmények továbbra is a gyorsforgalmi út zajvédelmi szempontú hatásterületén kívül helyezkednek el. A tervezett változtatás környezeti zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős módosításnak. A km km szelvények között tervezett komplex pihenőhely lakott területtől távol kerül kialakításra, illetve megépítésre. Környezeti zajvédelmi szempontból a zajtól védendő területeken nem okoz érzékszervileg jelentős változást. A módosított nyomvonal levegőtisztaság-védelmi szempontból Vasegerszeg települést érinti leginkább, azonban itt sem fog előreláthatóan határérték feletti terhelést okozni, mivel az előzetesen számított levegőtisztaság-védelmi hatásterületen, amely az út tengelyétől mért 67 m-es távolságon belüli terület, a határértékek várhatóan teljesülnek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére 14/ /2009. számon kiadott környezetvédelmi engedély jelen módosítással nem érintett előírásait és kikötéseit továbbra is fenntartom. Az eljárás során megkerestem a 14/1480/2009. számú eljárásban szakhatóságként eljáró hatóságok közül azokat, amelyeknek hatáskörét a tervezett módosítást érintheti. A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve /2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. A benyújtott dokumentációt környezet és település-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően vizsgáltam, különösen az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatására. A mellékelt módosítási dokumentáció értelmében a korrekció miatt Vasegerszeg lakott területét közelíti meg, azonban a távolság itt is körülbelül 270 m. A módosítás kutakat, felszín alatti víz szempontjából védendő területet nem érint. A dokumentáció értelmében a tervezett út a vizsgált térségben a településeken nem okoz határérték feletti légszennyezést. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 314/2005. (XII. 25.) és a 123/1997. (XII. 18.) Kormány rendelet figyelembevétele alapján adtam meg. Fenti szakhatósági állásfoglalásunkat a évi CXL. törvény a alapján adtuk ki. Hatáskörünk a 347/2006. (XII. 23.) 4-es sz. mellékletén, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a Gyógyszerészeti Államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 10. (1) bekezdés c) pontján alapul. Az ügyintézési határidő leteltének napja: február 10. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 6

7 A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 420/492/1/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Budapest) az M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti szakasz D nyomvonalváltozat-környezetvédelmi engedélyezése során február 3-án szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste irodámat. A csatolt dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tervezett módosítás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint, melyek védelméről kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény szerint gondoskodni kell. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdésén, valamint a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 9. (1) bekezdésén, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésén és 4. számú mellékletén alapul. Hatásköröm a Korm. rendelet 6. (1) bekezdésén, illetékességem 1. számú mellékletén alapul. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. A szakhatósági eljárásért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (1) bekezdése alapján 2.200,- Ft eljárási illetéket kell fizetni. Állásfoglalásom a Ket. 72. (1) bekezdésére figyelemmel tartalmazza az eljárási költség megállapítását. A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 27.2/477-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 14/6395-5/2010. számú megkeresésre a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a tevékenység környezethasználatához a rendelkező részben foglalt szakhatósági állásfoglalást adta. A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete 17. (1) bekezdése által biztosított jogkörben, a 2. (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva adtam meg. A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 45. (2) bekezdésén alapul. A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 27.3/660-3/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. A mellékelt tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett nyomvonalmódosítás erdőterületet érint (Hegyfalu 062/4-5) ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam. Szakhatósági állásfoglalásomat a Ket. 44. (1) foglaltak alapján adtam ki, az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 7

8 Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés c) pontja, 2. (3) bekezdése, 12. (1) bekezdése és a 2. számú melléklete rögzíti. A Sárvári Körzeti Földhivatal /2011. számon az alábbi tájékoztatást adta. A T. Cím az M86 jelű gyorsforgalmi út Szeleste Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti D nyomvonal változatának megépítéséhez kiadott környezetvédelmi engedélyének módosítása iránt az UNITEF 83 Zrt. kérelmet nyújtott be, mely alapján a km szelvény térségében a tervezett útszakasz nyomvonalát 150 m eltolnák a 86. számú főút felé, illetve a km szelvényben komplex pihenőhely kerülne kialakításra. A T. Cím által megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a módosítás érinti a földhivatal hatáskörét, ugyanakkor a módosítás földvédelmi szempontból elutasításra, illetve további kikötések megtételére okot adó mértékű változást nem okoz, ezért a /2/2009. számú állásfoglalásomat a módosításokat figyelembe véve továbbra is fenntartottam. Nyilatkozatomat a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak alapján adtam ki. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal VBK/236-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6395-5/2010. ügyszámon megkereste a Bányakapitányságot, hogy a tárgyi engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalást adjon. A tervezett módosítás a VBK/1545/2/2008. sz. szakhatósági állásfoglalásában leírtakat nem érinti, mivel az megkutatott és a bányafelügyelet nyilvántartásában szereplő ásványi nyersanyagot, illetve nyersanyaglelőhelyet nem érint, továbbá a földtani közeg védelme tekintetében változást nem okoz. A fellebbezésről szóló rendelkezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 44. (9) bekezdése írja elő. A Bányakapitányság hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 40-2/2010. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján az állami főépítész szakhatósági jogköre olyan kérelem esetében áll fenn, amely a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos 8

9 vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok módosítására irányul. A térségi infrastruktúra-hálózatok közül a gyorsforgalmi utak csomópontjaikkal együtt a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének II/A.) 1.3. pontja szerint az Országos Területrendezési Terv (OTrT) tartalmát képezik. A tárgyban szereplő nyomvonalváltozat megfelel az Országos Területrendezési Tervnek, valamint Vas megye 19/2010. (XI/29.) számú rendelettel elfogadott területrendezési tervével is összhangban áll. Állásfoglalásom a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. tv. 44. és 45. -án alapul. Uraiújfalu-Vámoscsalád Községek Körjegyzője 58-5/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. Tisztelt Cím 14/6395-5/2010. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásunkat kérte a 14/ /2009. számú, M86 gyorsforgalmi út Szeleste Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti szakasz D nyomvonalváltozatának létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély módosításához. A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély módosításához szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk. Vasegerszeg-Nagygeresd-Nemesládony-Simaság Körjegyzője 151-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. Vasegerszeg község Önkormányzat Képviselőtestülete ben a község rendezési tervének módosítására adott megbízást egy, a közeljövőben megvalósuló termál beruházás végett. A megvalósuló Termál Projekt a településnek éppen azon a részén épülne meg, ahol az M86- os út nyomvonalának a távolsága lecsökken. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás korábban indult, mint ahogy a pálya nyomvonalának áthelyezéséről tudomást szereztünk, így a véderdő telepítése nélkül félő, hogy a beruházók elállnak a tervek megvalósításától. A nyomvonal áthelyezése esetén az esetlegesen meghiúsuló beruházás mind a beruházók, mind a vasegerszegi önkormányzat részére nagy anyagi veszteséggel járna. Szeleste-Pósfa-Hegyfalu Körjegyzője 151-9/2011. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Budapest ügyfélnek az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél indult tárgybani ügyben megkeresést kapott hatóságom szakhatósági állásfoglalása kiadása érdekében, a 314/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. 9

10 A szakhatósági hozzájárulás kiadásának, a környezetvédelmi engedély módosítás megadásához akadályát nem láttam. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az önálló jogorvoslatot a Ket évi CXL. tv. 44. (9) bek. alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fenti Korm. rendelet állapítja meg. A Nemzeti Közlekedési Hatóság KU/KF/137/1/2011. számon az alábbi szakvéleményt adta. A 14/6395-6/2010. számú megkeresésükre, az ahhoz csatolt dokumentáció alapján az M86 gyorsforgalmi út Szeleste Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti szakasz D nyomvonalváltozatának létesítésére adott 14/ /2009. számú környezetvédelmi engedély módosítása ügyében folyó környezetvédelmi engedélyezési eljárásban az alábbi útügyi szakvéleményt adom. Az M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna közötti szakaszon a 14/ /2009. számú környezetvédelmi engedély módosítását az alábbiak szerint támogatom: 1. A km szelvény közötti szakaszon a tervezett egyszerű pihenőhely helyett a komplex pihenőhely létesítését az alábbi feltételekkel támogatom: - A komplex pihenőhelyeket az ÚT :2007 útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kialakítani. - A pihenőhelyek területét, a szükséges parkolóhelyek számát a várható tranzitforgalom igényeinek megfelelően kell meghatározni. - A komplex pihenőhelyet az autóút forgalomba helyezésével egyidejűleg kell megnyitni. 2. A km szelvény között nyomvonal vízszintes vonalvezetés korrekcióját az Unitef 83 Zrt. által készített E sz. helyszínrajz alapján támogatom. A környezeti vizsgálati eljárás során, február 13-án jogelődünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága által kiadott KU/KF/32/2/2008. számú szakvéleményben foglaltak, valamint a 14/ /2009. számú környezetvédelmi engedélyhez adott, KU/KF/NS/407/1/2009. számú, március 24-én kelt útügyi szakvéleményben foglaltakat továbbra is fenntartom. A módosítással érintett kapcsolódó tervekkel való összhangot biztosítani kell, és a szükséges egyeztetéseket le kell folytatni. Felhívom figyelmüket, hogy az útépítési engedélyezési terveket az adott időben érvényes jelenleg ÚT :2008. számú közutak tervezése útügyi műszaki előírás figyelembevételével kell elkészíteni. A tárgyi út építéséhez, forgalomba helyezéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvényben, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló többször módosított 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendeletben foglalt előírások figyelembevételével, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló többször módosított 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében Hatóságom Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala fogja lefolytatni. 10

11 Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben foglaltak figyelembevételével, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 9. (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése a) pontjában biztosított hatáskörömben adtam ki. Határozatomat a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 9. (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. (8) bekezdése alapján hoztam. A fellebbezés lehetőségét a Ket (1) bekezdés e) pontja zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket (2) bekezdése biztosítja. A bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 326. (7) bekezdése alapján állapítottam meg. Budapest, május 16. Dr. Hecsei Pál mb. főigazgató megbízásából Dr. Lejtényi Péter s.k. mb. főosztályvezető 11

12 Értesülnek: 1) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) + tértivevény 2) UNITEF 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) + tértivevény 3) Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (9701 Szombathely, Pf. 110.) 4) Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (9701 Szombathely, Pf. 6.) 5) Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.) 6) Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (9701 Szombathely, Pf. 24.) 7) Sárvár Körzeti Földhivatal (9600 Sárvár, Pf. 24.) 8) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (8210 Veszprém, Pf ) 9) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze (9022 Győr, Vörösmarty u. 10.) 10) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal (1387 Budapest, Pf. 30.) 11) Répcelak Város Jegyzője (9753 Répcelak, Bartók B. u. 38.) 12) Uraiújfalu-Vámoscsalád Községek Körjegyzősége (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.) 13) Szeleste-Pósfa-Hegyfalu Községek Körjegyzősége (9622 Szeleste, Berzsenyi Dániel u. 46.) 14) Vasegerszeg-Nagygeresd-Nemesládony-Simaság Községek Körjegyzősége (9661 Vasegerszeg, Kossuth u. 97.) 15) Sárvár Város Jegyzője (9600 Sárvár, Várkerület u. 2-3.) 16) Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely) 17) Hatósági nyilvántartás (helyben) 18) Irattár 12

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3622-21/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 2012.03.25. Tárgy: Mány-Zsámbék

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 5240-1/12/2010.II.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1446-13/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25 Ügyfélfogadás:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1735-28/2012. ügyintéző: Horváth Attila : 36 88 576 634 : 36 88 576 644 E-mail: attila.horvath@mbfh.hu jogerős: 2013.04.22. Tárgy: a

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108004-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Csókási Anita Berényi Anita Katona Csaba Kovács Viktor Vinczéné Szántó Gizella Gaál Zoltánné Darányi Réka

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02.

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/554/15/2013. Hiv. szám: P11326/066/2013.K Ügyintéző: Kertész László Ügyintézőjük: dr. Földvári Erika : (06-88) 576-633 Mell.:

Részletesebben