PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Jogerőre emelkedett: március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/ / Szekszárd, Ügyintéző: Gross Tamás Pf.: 188. : /208 : : Tárgy: A Fadd Gerjen homok, kavics elnevezésű területen végzendő ásványi nyersanyagkutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelem, megismételt eljárásban. H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság a Tesoro Invest Kft. (székhely: 1074 Budapest, Munkás utca 11. Fsz. 5, levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf.: 188.) bányavállalkozó részére a Tolna megyei, Fadd és Gerjen Községek közigazgatási területét érintő homok- és kavicskutatás műszaki üzemi tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv birtokában lehet megkezdeni. 2. A kutatásra engedélyezett időtartam: a jelen kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év. 3. Alkalmazható kutatási módszerek: kutatófúrások (175 db) kitűzése és lemélyítése (200 x 200 m-es fúrási hálóban, változó, 8,0 15,4 m közötti talpmélységű fúrás, kisméretű, utánfutóra szerelt benzinmotoros meghajtású fúróberendezéssel), mintavételezés, a fúrásminták laboratóriumi vizsgálata és minősítése. A kutatófúrások a Fadd Nagyközség külterületén fekvő 0259/8, 0272/1, 0274/3, 0276/4, 0284/3, 0284/4, 0284/5, 0284/6, 0284/8, 0284/9, 0284/11, 0284/12, 0289/6, 0289/7, 0289/8, 0289/9, 0289/10, 0289/11, 0289/13, 0289/14, 0289/21, 0289/22, 0289/25, 0289/26, 0289/33, 0289/34, 0289/42, 0289/43, 0289/48, 0289/49, 0289/51, 0289/53, 0289/54, továbbá a Gerjen Község külterületén fekvő 094/1, 094/9, 0129, 0130/1, 0130/3, 0135/1 és 0135/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintik A kutatás időütemezése: A jelen határozat jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását követően, márciusától azoknak a fúrásoknak kitűzése és lemélyítése, amelyek nem esnek a Gerjen- Fadd-Dombori távlati vízbázis hidrogeológiai A és B védőövezet területére. Ezzel

2 - 2 - egy időben, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) előtt kezdeményezni kell a fentebb említett hidrogeológiai védőövezet területére tervezett kutatófúrások lemélyítésének engedélyezését A T-1, T-2, T-10, T-11, T-12 és T-13 jelű fúrásokat október 1. és március 31. között kell lemélyíteni A Felügyelőség engedélyének birtokában, év második felétől kezdődően mélyíthetők le a Gerjen-Fadd-Dombori távlati vízbázis hidrogeológiai A és B védőövezet területére eső kutatófúrások. A fúrásminták laboratóriumi vizsgálata a fúrások lemélyítésével párhuzamosan, folyamatosan végezhető Ha a bányavállalkozó a kutatási munkaprogramban, vagy a jóváhagyott műszaki üzemi tervben meghatározott kutatási feladatai időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, az adományozott kutatási jogot a bányafelügyelet visszavonhatja. A vállalt kutatási feladatok időarányos teljesítését a Bányakapitányság ellenőrzi Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett időszak utolsó napjától számított 5 hónapon belül 2 példányban a Bányakapitányságnak benyújtani. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik. 4. A vállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. (1) bekezdésben foglaltak alapján, a 203/1998. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. (1) (4) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete szerint kell teljesítenie. 5. Tekintettel arra, hogy a kutatási tevékenységet olyan ingatlanon végzik, amely nem a bányavállalkozó tulajdonában áll, a kutatófúrások lemélyítésének feltétele a kutató-objektumok által érintett ingatlanok tulajdonosaival (kezelőivel, használóival) megkötött megállapodások, és a bennük foglaltak maradéktalan betartása. A kutatófúrások által érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatait mellékelni kell a jelen határozat 7. pontjában előírt, az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 33. szerinti bejelentéshez. A bányavállalkozó, valamint a nyersanyag-kutatást végző gazdálkodó szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 6. A jelen határozattal jóváhagyott kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló biztosítékként a Pécsi Bányakapitányság elfogadja a Tesoro Invest Kft. által felajánlott, kizárólag a Pécsi Bányakapitányság hozzájárulásával felhasználható ,- Ft, azaz háromszáznyolcvanezer forint, ügyvédi letéti számlán elhelyezett óvadékot. Az óvadék elhelyezéséről szóló letéti szerződésnek tartalmaznia kell annak konkrét célját, valamint azt, hogy a szerződés módosításához, vagy megszüntetéséhez a Bányakapitányság hozzájárulása szükséges. A Tesoro Invest Kft. az óvadéki szerződés megkötését a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles kezdeményezni a Bányakapitányságon, valamint igazolni köteles a biztosíték elhelyezéséről szóló, ügyvéddel megkötött letéti szerződést és az összeg átutalásának megtörténtét. A határidő elmulasztása esetén, pénzügyi biztosíték hiányában a Pécsi Bányakapitányság a bányászati tevékenység megkezdését felfüggeszti. 7. A fúrásos kutatási tevékenység megkezdését a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III.

3 ) Kormányrendelet 33. (1) bekezdése szerint, a rendelet 6. melléklete szerinti adattartalommal a kezdés előtt 10 nappal, az építési tevékenység befejezését pedig haladéktalanul be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. 8. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 28634/2012. ügyszámú és 7366/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: A Tesoro Invest Kft. (1074 Budapest, Munkás u. 11 fszt. 5. levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf:188. Adószám: ) részére, a Fadd-Gerjen külterületén a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területén kavics és homok kutatási műszaki üzemi terv engedélyezéséhez szakhatóságként hozzájárulok A tevékenység jellemzői: A kutatási terület határpontjainak EOV koordinátái a következők: Pont száma Y (m) X (m) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 A kutatásra kijelölt terület az alábbi ingatlanokat érinti: Fadd: 0259/4-5, 7-8; 0265/3; 0272/1-2; 0274/2-5; 0275; 0276/3-4; 0284/1,3-13; 0285; 0288; 0289/2,5-11, 13-16,18-19,21-35,37-56; 0290; 0292; 0294, 0296 Gerjen: 094/1-3, 7-9; 095; 0128; 0129; 0130/1-4; 0131; 0135/1-3. A kutatási terület nagysága: 729 ha 4601 m2 A kutatással érintett haszonanyag: kavics, homok. A kutatás alaplapja: +80,0 mbf. A kutatás fedőlapja: +95,4 mbf. A tervezett kutatási módszerek: A kutatás elvégzése során 175 db fúrólyuk lemélyítését tervezik, mely fúrások szabályos 200x200 m-es hálózatot alkotnak. A kutatófúrások tervezett mélysége 8,0-15,4 m között változik.. Anyagvizsgálatok elvégzése, minőségi vizsgálatok, ásvány és kőzettani vizsgálatok, mechanikai vizsgálatok.

4 - 4 - A kutatás eredményéről zárójelentés készítése. A kutatás tervezett időtartama: 4 év Fúrólyukak száma: 47 db (fúrások mélysége legfeljebb 50m) Fúrások átmérője: 110 mm A kutatófúrások mélyítését egy kisméretű utánfutóra szerelt benzinmotoros meghajtású, spirális szerszámmal dolgozó, száraz üzemű fúrógép készíti el. A fúrólyukakat a vizsgálatok elvégzését követően eltömedékelik. A fúrólyukakat agyaggal és saját anyagukkal eltömedékelik Szakhatósági előírások: A területen csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek üzemeltethetők A területen a munkagépek karbantartása, javítása a rendkívüli események kivételével, amikor a gép elszállítása károkozás nélkül nem lehetséges (ez esetben a javítás csak megfelelő műszaki védelemmel, a földtani közeg és a felszín alatti vizek kizárásával történhet) -, üzem- és kenőanyaggal történő feltöltése tilos A kárelhárításhoz szükséges anyagokat a helyszínen kell tárolni A vizsgálatok elvégzése után a kutatófúrásokat saját anyagukkal, szakszerűen el kell tömedékelni, A kutatólétesítmények mélyítése és az azokban elvégzett vizsgálatok során a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos A Gerjen-Fadd-Dombori távlati vízbázis hidrogeológiai A és B védőövezet területére új fúrás csak a Felügyelőség engedélyével létesíthető A tevékenység során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az érintett területről ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át A T-1, T-2, T-10, T-11, T-12, T-23 jelű fúráspontokon a fúrásokat vegetációs időn kívül (szeptember 30. március 31. között) kell végrehajtani A T-1, T-2, T-10, T-11, T-12, T-23 jelű fúráspontok megközelítése során csak a meglévő utak vehetők igénybe A munkálatok befejeztével az igénybe vett területet a táj jellegének megfelelően rendezni kell Minden fúrás megkezdése előtt, minimum 10 munkanappal írásban értesíteni kell az illetékes természetvédelmi kezelő szervet, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. 9. A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala /2012 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 9.1. A tervezett beruházáshoz kutatófúrások elvégzése - a szakhatósági hozzájárulásomat a Fadd külterület 0259/8, 0272/1, 0274/3, 0276/4, 0284/3, 0284/4, 0284/5, 0289/9, 0289/13, 0289/21, 0289/22, 0289/25, 0289/26, 0289/33, 0289/34, 0289/42, 0289/43, 0289/48, 0289/49, 0289/51, 0289/53, 0289/54 és a Gerjen külterület 094/1, 094/9, 0129, 0135/1, 0135/2 helyrajzi számok vonatkozásában megadom, 9.2. ugyanakkor a Fadd külterület 0284/6, 0284/8, 0284/9, 0284/11, 0284/12, 0289/6, 0289/7, 0289/8, 0289/10, 0289/11, 0289/14 és a Gerjen külterület 0130/1, 0130/3 helyrajzi számok vonatkozásában szakhatósági állásfoglalást nem adok A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

5 A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága II-G-033/2818/4/2012. ügyiratszámú nyilatkozata szerint: Amennyiben a munkálatok erdőterület igénybevételével járnak, az engedélyes köteles az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) szerint az erdőterületek időleges/végleges igénybevételét engedélyeztetni Hivatalomnál! Az igénybevételi kérelem benyújtása során legyen figyelemmel az Evt. végrehajtására kiadott 153/2010. (XI.13.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) aira A szükséges fakitermelés erdőben kizárólag - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 40. (3) bekezdés szerinti erdőterv módosítását követően - az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlására vonatkozó, Evt. 41. előírásainak megfelelően végezhető Az Evt. 12. (1) bekezdésben meghatározott fásítás esetén fakitermelés az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 43. előírásai alapján végezhető A környező erdőterületek a kivitelezés során egyéb célból (felvonulási, tárolási, szállítási, stb.) igénybe nem vehetők! Az erdőben építési anyag, szennyező anyag, depónia nem helyezhető el, illetve a határos erdőből töltésanyag nem nyerhető Erdőterületen gépjárművel történő mozgás, anyagmozgatás, átszállítás csak a már meglévő erdészeti feltáró utakon, az erdőgazdálkodó engedélyével történhet. 11. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF-70-2/2012. iktatószámú, Fadd Nagyközség Jegyzője a 472/2013. számú, valamint Dunaszentgyörgy-Németkér- Gerjen Községek Körjegyzője az 57-2/2012. számú szakhatósági hozzájárulásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyásához. 12. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a /2012/hho nyilvántartási számú, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a TO-04D/40/94-2/2013. ügyiratszámú végzésével, hatáskör hiányában a szakhatósági eljárását megszüntette. A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u ) címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz ,- Ft. I N D O K O L Á S A budapesti székhelyű Tesoro Invest Kft augusztus 19-én ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a bányahatóság 26-3/2011. iktatószámú, február 20-án jogerőre emelkedett, Fadd Gerjen homok, kavics elnevezésű területre vonatkozó kutatási jogadományán alapult. A bányahatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről működtetett elektronikus adatbázis alapján, augusztus 24-én a PBK/2563-3/2011 iktatószámú végzéssel ben értesítette az érintett szervezeteket Dráva Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Pécsi Zöld Kör, Zöld Forrás Környezetvédő

6 - 6 - egyesület, valamint az IRIS Egyesület a bányahatóságnál kérelemre indult bányászati szakigazgatási eljárás megindításáról. Az értesített szervezetek egyike sem jelezte, hogy ügyfélként részt kíván venni az elsőfokú eljárásban. A tervezett kutató létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosait, a Bányakapitányság csak a Tesoro Invest Kft. részére előírt hiánypótlás teljesítését követően, a január 12-én kelt, PBK/ /2011 iktatószámú végzéssel tudta értesíteni a kérelemre indult eljárásról. A bányafelügyelet a beérkezett kérelem felülvizsgálata során megállapította, hogy a kérelemhez nem mellékelték a szakhatósági közreműködés feltételeként előírt eljárási illetékeket, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását, a beterjesztett dokumentáció példányszáma sem volt elegendő, valamint a tényállás tisztázásához további hiánypótlás teljesítése vált szükségessé. Ezért a Bányakapitányság augusztus 23-án a PBK/2563-2/2011 iktatószámú végzésével hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt. A bányavállalkozó a hiánypótlási felhívásban előírtak egy részét szeptember 12-én teljesítette, azonban az előírtak teljes körű teljesítése érdekében kérte a hiánypótlási határidőnek március 01-jéig történő meghosszabbítását. A Bányakapitányság a kérelemben foglaltaknak eleget téve, a szeptember 29-én kelt PBK/2563-8/2011 iktatószámú végzéssel a hiánypótlási határidőt meghosszabbította. A hiányosságok teljes körű pótlására január 11-én került sor. A hiánypótlás teljesítését követően, a beérkezett kérelem, a mellékelt műszaki üzemi tervdokumentáció, valamint a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok felülvizsgálata során a Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a Bt ában és a Vhr. 6/D. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, a január 12-én kelt PBK/ /2011 iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. Az utolsó szakhatósági állásfoglalás február 24-én érkezett a Pécsi Bányakapitányságra. A Pécsi Bányakapitányság a Tesoro Invest Kft. kérelme nyomán indult eljárás lefolytatása eredményeként február 29-én meghozta a PBK/ /2011 iktatószámú döntését, amellyel figyelembe véve a szakhatósági állásfoglalásokban előírtakat és a bányászati ágazati jogszabályokat a bányavállalkozó kérelmétől eltérően, a határozat rendelkező részében foglalt megállapításokkal és korlátozásokkal, feltételek előírása mellett hagyta jóvá a kutatás műszaki üzemi tervét. A Tesoro Invest Kft. a PBK/ /2011 iktatószámú határozat ellen, a március 22-én postára adott fellebbezésével, a számára nyitva álló idő határnapján, jogorvoslati kérelmet terjesztett elő az első fokon eljáró Pécsi Bányakapitányságon. A fellebbezést a Bányakapitányság a március 26-án kelt PBK/ /2011 iktatószámú végzéssel megküldte az eljárásban közreműködő szakhatóságoknak, továbbá a PBK/ /2011 iktatószámú levéllel az érintett ügyfeleket tájékoztatta arról, hogy a Tesoro Invest Kft. által előterjesztett jogorvoslati kérelem miatt a PBK/ /2011 iktatószámú határozata nem emelkedett jogerőre. A Pécsi Bányakapitányság megkeresésére a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 32634/2012, a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala pedig /2012 iktatószámon, bocsátott ki nyilatkozatot, amelyek szerint mindkét

7 - 7 - szakhatóság a kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyásához kiadott szakhatósági állásfoglalását kiegészítéssel, további indokolással továbbra is fenntartja. A Pécsi Bányakapitányság a fellebbezést és az eljárás összes iratát június 27-én felterjesztette a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) részére. Tekintettel arra, hogy a Tesoro Invest Kft. a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kibocsátott szakhatósági állásfoglalásokban foglalt előírásokat is kifogásolta, az MBFH másodfokú szakhatósági állásfoglalást kért az érintett szakhatóságok felügyeleti szerveitől, a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: OKTVF). A Vidékfejlesztési Minisztérium az FF/1220/2/2012. számú másodfokú szakhatósági állásfoglalásával a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatalának /2012 és /2012 számú elsőfokú földvédelmi szakhatósági állásfoglalását megsemmisítette és az első fokon eljáró szakhatóságot új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt szakhatósági eljárásban a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala /2012 iktatószámon bocsátotta ki szakhatósági állásfoglalását, amelyet szeptember 26-án megküldött a Pécsi Bányakapitányság címére. Az OKTVF az eljárás során nem nyilatkozott. A bányavállalkozó november 05-én a Pécsi Bányakapitányság címére megküldött beadványával a jogorvoslati kérelmét visszavonta, a Bányakapitányság a levelet haladéktalanul továbbította az MBFH részére. Az MBFH amellett, hogy a fellebbezés visszavonása miatt a másodfokú eljárását megszüntette az MBFH/743-12/2012 iktatószámú végzéssel a Pécsi Bányakapitányság PBK/ /2011 iktatószámú elsőfokú határozatát felügyeleti intézkedés keretében megsemmisítette és a Bányakapitányságot új eljárás lefolytatására kötelezte, tekintettel arra, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szakhatósági állásfoglalását megsemmisítette. A Bányakapitányság az MBFH/743-12/2012 iktatószámú végzést a november 30-án kelt PBK/ /2011 iktatószámú levél mellékleteként megküldte a kérelmező Tesoro Invest Kft-nek, az elsőfokú eljárás szerinti szakhatóságoknak és az érintett ügyfeleknek. A megismételt eljárás a másodfokú döntés közlését követően, december 06-án indult a Pécsi Bányakapitányságon. A bányahatóság, figyelemmel a szakhatóságok által az elsőfokú eljárásban kiadott állásfoglalások kibocsátása óta eltelt időszakra, valamint az elmúlt több, mint egy év alatt bekövetkezett jogszabályváltozásokra, a december 13-án kelt PBK/ /2011 iktatószámú végzéssel nyilatkozattételre hívta fel az eljárásban közreműködő szakhatóságokat arra vonatkozóan, hogy állásfoglalásukat továbbra is fenntartják-e, illetve amennyiben nem, úgy új, jogszabályokon alapuló szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte. A megismételt eljárásban az utolsó szakhatósági állásfoglalás, illetve nyilatkozat február 18-án érkezett a Pécsi Bányakapitányságra. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 28634/2012. ügyszámú és 7366/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása a rendelkező rész 8. pontja alatt található, az alábbi indokolással: A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) PBK/ /2011. számú megkeresésében január 16-án kérte a Tesoro Invest Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére, Fadd- Gerjen külterületén kavics és homok kutatás műszaki üzemi terv engedélyezéséhez a Felügyelőség szakhatósági állásfoglalását. A Felügyelőség a 1022/2012. ügyszámon és 12324/2012. iktatószámon a hozzájáruló szakhatósági állásfoglalását megadta. A későbbiekben a Bányakapitányság PBK/ /2011. iktatószámú döntése ellen a Kft. fellebbezést nyújtott be, mely fellebbezés alapján indult másodfokú hatósági eljárásban a Magyar

8 - 8 - Bányászati és Földtani Hivatal megkereste az Országos környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget (továbbiakban: OKTVF). Az OKTVF a 14/4594-9/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a Felügyelőség által kiadott 1022/2012. ügyszámú és 12324/12. iktatószámú első fokú szakhatósági állásfoglalást megváltoztatta a rendelkező részben foglaltak szerint. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az MBFH/743-12/2012. számú végzésében a Bányakapitányság PBK/ /2011. iktatószámú határozatát megsemmisítette, és a Bányakapitányságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A fenti előzmények alapján a Bányakapitányság a PBK/ /2011. ügyszámon az ismételt szakhatósági megkeresében az új eljárásban kéri a Felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Fadd-Gerjen külterületén kavics és homok kutatás műszaki üzemi terv engedélyezéséhez. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 6. (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a pontokban előírásokat tettem. Tárgyi kutatási terület érinti a 19157/2005. sz. határozattal kijelölt Gerjen-Fadd-Dombori távlati vízbázis hidrogeológiai védőterületét. A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete értelmében felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai A védőövezetének területén a bányászati tevékenység tilos, fúrás létesítése új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. A hidrogeológiai B védőövezetének területén bányászati tevékenység és fúrás létesítése új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy a hidrogeológiai A védőövezet területén bányászati tevékenység a kutatáshoz szükséges fúrások engedélyezése és pozitív kutatási eredmény esetén sem végezhető. A hidrogeológiai A védőterület által érintett ingatlanok a tervezett kutatási területen: Gerjen 0135/1-3, Fadd 0259/4-5, 7-8. A hidrogeológiai B védőterület által érintett ingatlanok a tervezett kutatási területen: Gerjen 0131, 0129 részben, Fadd 0272/1-2, Az ivóvízbázis védelme érdekében, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontokat figyelembe véve a pontokban előírásokat tettem. Az előírások jogalapja a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 14. (1) bekezdés, valamint a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet. A kutatás kivitelezése során keletkező kommunális hulladékot zsákokban tárolják, majd kommunális hulladék tárolóban helyezik el. A mintavételek után a földtani kutatófúrásokat saját anyagukkal feltöltik, így abból valóban nem keletkezik hulladék, azonban a fúrások kivitelezése, valamint a fúrógép, illetve a szállítójármű üzemeltetése során előfordulhat hulladék keletkezése (pl.: meghibásodás, haváris esetén), amelyekre a Felügyelőség pontban tett előírása kötelező. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13. (1) bek. szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. A Hgt. 14. (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság (az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) engedélyével végezhető. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra

9 - 9 - vonatkozóan a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet nyújt részletes szabályozást. A kutatófúrásra tervezett T-1, T-12, T-2, T-9, T-10, T-11, T-23 fúrási pontok az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosóján helyezkednek el az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény alapján. Az ökológiai folyosóhoz azon élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. Az ökológiai folyosó övezetébe tartozó fúráspontok tehát olyan területen helyezkednek el, amelyek értéke élőhelyet jelentenek a vadon élő élővilág számára, így valószínűsíthető védett fajok előfordulása is. Védett fajok jelenléte nélkül is jelentőséggel bírnak ezek a területek, ugyanis a helyváltoztatásra képes élőlények számára ezek a viszonylag bolygatatlan természetközeli élőhelyek kiváló migrációs útvonalat jelentenek például az országos jelentőségű védett területek között. Az emberi jelenlét a vegetációs, ill. szaporodási időszakban jelentős zavaró tényezőként hathat azokra a fajokra, amelyek élettevékenységük során ezeket a területeket igénybe veszik. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt) 17. (1) bekezdése szerint: A 8. (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 7. (1) bekezdése szerint: A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétitkai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. A Tvt. 7. (2) bekezdése f pont szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. A fentiek alapján a T-1, T-12, T-2, T-9, T-10, T-11, T-23 fúrási pontokon a tervezett kutató fúrásokhoz a pontokban tett előírások fenntartásával hozzájárulok A T-1, T-12, T-2, T-9, T-10, T-11, T-23 fúrási pontokkal nem érintett fúrási pontok esetében kifogást nem emelek. Az előírások jogi alapja a Tvt. 7. (1) és (2), 17. (1) bekezdései. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a közlekedésből és a szállításból eredő por- és kipufogógáz kibocsátás várható, melynek mértéke elhanyagolható. A fúrások kivitelezése alatt alkalmazandó berendezések használata során fellépő légszennyezést az adott egységre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítások pontos betartásával minimalizálni kell. A Kft. Gerjen és Fadd közigazgatási területén a kavics és homok kutatás elvégzése során 175 db fúrólyuk lemélyítését tervezi. A mélyfúrásokat egy kisméretű utánfutóra szerelt benzinmotoros meghajtású spirális szerszámmal ellátott, száraz üzemű fúrógéppel végzik. A dokumentációhoz csatolt helyszínrajz alapján a kutatófúrások környezetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egy es szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdés alapján a vélelmezett zajvédelmi szempontú 100 méteres távolságon belüli területen zajtól védendő terület, építmény nem található, ezért a környezeti zajvédelmi szempontból kikötések előírása nem indokolt, zajvédelmi szempontból kikötés nélkül adom meg a szakhatósági állásfoglalást. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a kutatási műszaki üzemi terv környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tevékenység nem okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági hozzájárulást a fenti kikötésekkel megadom. Az ügyintézési határidő leteltének napja: január 24. A Felügyelőség az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti. Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (1) bek. ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

10 Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A Felügyelőség a döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. (1)-(2) bekezdése, a Kvt. 66. (1) bek. e) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és 3. számú mellékletének 11. pontja szerinti hatáskörében, valamint a rendelet 5. (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem. A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala /2012 iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 9. pontja tartalmazza, az alábbi indokolással: A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala (továbbiakban: Földhivatal) a /2012. számon szakhatósági állásfoglalást adott a Fadd - Gerjen- homok, kavics elnevezésű kutatási területre elkészített kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához. A Pécsi Bányakapitányság PBK/ /2011. számú határozatával jóváhagyta a kutatás műszaki üzemi tervét. A kérelmező Tesoro Invest Kft. a Bányakapitányság határozatával szemben fellebbezést nyújtott be. A fellebbezési eljárás során a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala a szakhatósági állásfoglalását /2012. számon kiegészítette. A fellebbezési eljárás során a fellebbezés elbírálására jogosult Magyar Bányászati és Földtani Hivatal másodfokú szakhatósági állásfoglalás iránti megkereséssel fordult a vidékfejlesztési miniszterhez. A Vidékfejlesztési Minisztérium az FF/1220/4/2012. számú szakhatósági állásfoglalásával a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatalának /2012, és /2012. számú földvédelmi szakhatósági állásfoglalásait megsemmisítette és egyben új szakhatósági eljárás lefolytatására kötelezte. A Vidékfejlesztés Minisztérium utasította a Földhivatalt, hogy a beruházással érintett nyilatkozatnak megfelelőhelyrajzi számok figyelembe vételével, illetve a Termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Tv. (Továbbiakban: Tfvt) 8. -ában részletezettek szerint adja ki elsőfokú szakhatósági állásfoglalását. A megismételt eljárásban a Földhivatal figyelembe vette a Tesoro Invest Kft. képviselője által augusztus 22-én tett nyilatkozatot, mely pontosította a beruházással igénybe vett termőföld ingatlanok körét. Az elsőfokú eljárásban benyújtott a műszaki üzemi tervben a beruházással érintett ingatlanok részletezésénél a Tesoro Invest kft. nem pontosan jelölte meg a kutatófúrások által igénybe vett valamennyi termőföld helyrajzi számát. Ezen ellentmondást a megtett nyilatkozat feloldotta. A megvalósítandó Fadd-Gerjen-homok, kavics elnevezésű kutatási terület Fadd, Gerjen település közigazgatási területeit érinti. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás termőföld igénybevételével történik. A kutatási feladatok ellátását a benyújtott tervdokumentáció alapján 175 db kutatólyuk fúrásával kívánják megvalósítani. A fúrólyukak egyenként 110mm átmérőjűek és 8-15,4 méter mélységűek. A fúrások végeztével azonnal a saját anyagból visszatöltött mintavételi helyek a mezőgazdasági tevékenységet tartósan nem akadályozzák. A leírt munkavégzés alapján károsító tényezők, idegen anyagok a területre nem kerülnek. A műszaki üzemi tervben leírt munkafolyamatok elvégzése után, a területen a művelést gátló tényező nem marad hátra az érintett területeken, azokon az okszerű mezőgazdasági művelés továbbra is megvalósítható marad. A helyszíni szemle és az ingatlan nyilvántartás alapján megállapítható hogy az igénybe vett területek művelési ága legnagyobb részt szántó, minőségi osztályú. Az ingatlan-nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy Fadd község külterületén a szántók átlagos aranykorona értéke 23,91 Ak/ha, Gerjen külterületén a szántók átlagos aranykorona értéke 25,32 Ak/ha. Fadd, és Gerjen község is a szekszárdi becslőjárás II. osztályozási vidékéhez tartozik. Fadd és Gerjen

11 községek külterületén a szántó 3. minőségi osztályú termőföldek 27,80 Ak/ha értékűek, a 4. minőségi osztályúak 23,5 Ak/ha, az 5. minőségi osztályúak 17,40 Ak/ha értékkel bírnak. Megállapítható, hogy a tervezett beruházással átlaghoz közeli értékkel bíró területek kerülnek felhasználásra. A lehatárolt területen minőségű (különösen jó) termőföld nem található. A 3. minőségi osztályú területek az átlaghoz képest jobb minőségűnek számítanak, a 4. minőségi osztályúak azonban már átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet képviselnek. A műszaki üzemi tervben meghatározott hálózatos módon megtervezett kutatófúrások miatt nem elkerülhető az, hogy kizárólag átlagosnál rosszabb minőségű területek kerüljenek időleges felhasználásra. A Tfvt ának (2) bekezdése szerint átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A 11..(3) alapján, helyhez kötött igénybevételt jelent többek között az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítmény kialakítása. Jelen eljárásban az engedélyezés tárgya a kutatófúrások elvégzése. Ezen tevékenység a termőföld időleges igénybe vételét jelenti mely kapcsán a rendelkező részben felsorolt: Fadd külterület 0259/8, 0272/1, 0274/3, 0276/4, 0284/3, 0284/4, 0284/5, 0289/9, 0289/13, 0289/21, 0289/22, 0289/25, 0289/26, 0289/33, 0289/34, 0289/42, 0289/43, 0289/48, 0289/49, 0289/51, 0289/53, 0289/54 és a Gerjen külterület 094/1, 094/9, 0129, 0135/1, 0135/2 helyrajzi számok vonatkozásában a szakhatósági hozzájárulását a Földhivatal megadta. A Tfvt. 1. (4.) bekezdése alapján: E törvény hatálya nem terjed ki a) erdő időleges igénybevételére és termelésből való kivonására. Továbbá nem terjed ki a törvény olyan ingatlanokra, amelyek nem minősülnek termőföldnek, azaz nem tartoznak a Termőföldről szóló évi LV. Tv. 3. a) pontjában meghatározottak hatálya alá. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben részletezett: Fadd külterület 0284/6, 0284/8, 0284/9, 0284/11, 0284/12, 0289/6, 0289/7, 0289/8, 0289/10, 0289/11, 0289/14 és a Gerjen külterület 0130/1, 0130/3 helyrajzi számok vonatkozásában a Földhivatal szakhatósági állásfoglalást nem ad. Felhívom a Tesoro Invest Kft. figyelmét, hogy a szakhatósági hozzájárulás jelen - időleges más célú hasznosítási - engedélyezési eljárásra vonatkozik. A Szakhatósági hozzájárulás nem jelenti azt automatikusan, hogy a kutatási tevékenységre épülő későbbi bányászati végleges más célú hasznosítás tevékenységhez is a földhivatal a hozzájárulását fogja adni. A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezés során, külön eljárásban fogja mérlegelni a Tfvt. 11. (1)-(4). bekezdéseiben rögzített szükségességi, és indokoltsági szempontokat, és azok összegzése alapján fogja meghozni döntését. A szakhatósági állásfoglalást a Tfvt. 8., 11. -aiban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv ai, és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. sorszámú sora alapján biztosított jogkörömben adtam ki. A jogorvoslat módjáról a KET. 98. (2) bekezdése rendelkezik. A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a rendelkező rész 10. pontja szerinti, II-G-033/2818/4/2012. ügyiratszámú nyilatkozatát az alábbiakkal indokolta: Tesoro Invest Kft. (1074 Bp, Munkás utca 11.) kérelmére indított Fadd-Gerjen-homok, kavics elnevezésű területen tervezett ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló új eljárásának megindításáról Pécsi Bányakapitányság hivatkozott számú ügyiratában értesítette Hivatalomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 15. alapján. A tárgyi ügyben megállapítottam, hogy a tervezett munkálatok érinthetnek erdőt vagy fásított területet, ezért szükségessé válhat fakitermelés, ezek alapján hívtam fel az engedélyes figyelmét az 1-5. pontok szerint. Nyilatkozatomat a Ket. 51. alapján tettem. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 328/2010. (XII.27.) Kormányrendelet állapítja meg.

12 Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF-70-2/2012. iktatószámú szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolás mellett bocsátotta ki: A Tesoro Invest Kft. kérelmet nyújtott be a Pécsi Bányakapitánysághoz Fadd-Gerjen homok, kavics elnevezésű kutatási területre elkészített kutatási műszaki Üzemi terv jóváhagyásának tárgyában. A Pécsi Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságként bevonta hatóságomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében. A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a kutatás természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv /A. -ban előírt módon, határidőn belül adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 2. pontja állapítja meg. Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének 472/2013. számú szakhatósági állásfoglalása szerint: Hivatkozva a PBK/ /2011. iktatószámú megkeresésükre, Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a Tesoro Invest Kft. (1074 Budapest, Munkás utca 11. Fsz. 5.) bányavállalkozó által elkészített és a Pécsi Bányakapitánysághoz augusztus 19-én jóváhagyásra beterjesztett, és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) MBFH/743-12/2012. számú másodfokú végzése nyomán és elsőfokú bányahatóság előtt december 06-án indított, a Fadd- Gerjen homok kavics elnevezésű kutatási területen tervezett ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló új eljárásra a következő szakhatósági állásfoglalást adja. A TESORO INVEST Kft. által, Fadd-Gerjen homok, kavics előfordulás nyersanyag kutatása tárgyában elkészített kutatási műszaki üzemi tervet, továbbá az ehhez kapcsolódó TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A 9/36.) által elkészített kutatási műszaki üzemi terv térképet megismerve a 175 db kismélységű földtani kutató fúrólyuk kivitelezéséhez 2011 október október (4 év) között terjedő időszakra feltétel nélkül hozzájárulok. Állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében rögzítettek, továbbá a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 44. -ában foglaltak alapján adtam ki. Dunaszentgyörgy-Németkér-Gerjen Községek Körjegyzője az 57-2/2012. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: A Pécsi Bányakapitányság megkereste a Dunaszentgyörgy-Németkér-Gerjen Körjegyzőség körjegyzőjét a Fadd-Gerjen-homok, kavics elnevezésű műszaki területre elkészített Kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadására a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megjelölt szakterület körében. Az állásfoglaláshoz szükséges tervdokumentációt megküldte. A tervdokumentációban foglaltak a Helyi Építési Szabályzatban, vagy más önkormányzati rendeletben meghatározott helyi környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sértenek. Állásfoglalásomat a évi CXL törvény (Ket.) 44. -a szerint, a 267/2006. (XII. 20.) 3. számú melléklet 12. pontjában meghatározott jogkörömben adtam meg. A jogorvoslatra vonatkozóan ugyanezen törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján rendelkeztem. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal /2012/hho nyilvántartási számú végzésének indokolása szerint:

13 A Pécsi Bányakapitányság PBK/ /2011. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Fadd - Gerjen homok, kavics kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a TO-04D/40/94-2/2013. ügyiratszámú végzését az alábbiakkal indokolta: A Pécsi Bányakapitányság megkereste Hatóságomat, hogy a Fadd-Gerjen-homok, kavics elnevezésű területen tervezett ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalásomat adjam meg. A kérelem tartalmából megállapítottam, hogy a Kérelmező által tervezett tárgyi beruházással érintett ingatlan jogilag védett műemléki területnek nem része, illetőleg jelenlegi adataink szerint régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti, ezért az engedélyezési eljárás során Hatóságom a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.22.) Korm. rendelet szerint szakhatóságként hatáskör hiányában nem működik közre. Mindezekre tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 45/A.. (1) bekezdés c) pontja alapján döntöttem az eljárás megszüntetéséről. Felhívom a figyelmét, hogy az építési munka megkezdésének időpontját Hatóságunknak írásban jelentsék be. Tájékoztatom, hogy a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet 23. (1) bekezdése szerint a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, lelőhelyet a feltárásra jogosult szerv a lelőhely bejelentő adatlapon köteles a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak és az örökségvédelmi irodának bejelenteni. Hatóságom hatáskörét az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet 1. (3) bekezdése, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII.20.) Korm. rendelet állapítja meg. A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket a és a Bt. 22. (3) bekezdése, a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/E. (1) és (2) bekezdése, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/D. (1) bekezdésének a) és b) pontjai, a rendelkező rész 3.1. pontja esetében a Vhr. 6/D. (1) bekezdésének c) pontja, a rendelkező rész 3.2. pontja esetében a Bt. 22. (9) bekezdése, a rendelkező rész 3.3. pontja esetében a Bt. 22. (13) bekezdése és a Vhr. 8. (1) bekezdése, a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. (1) bekezdése, a Vhr.10/B. (1) (2) bekezdése, valamint a Vhr. 4. számú melléklete,

14 a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 37. és 38. -a, valamint az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 6. (2) bekezdésének b) pontja, a rendelkező rész 6. pontja esetében a Bt. 41. (7) bekezdése és a Vhr. 25. (5) bekezdése, a rendelkező rész 7. pontja esetében az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 33. (1) és (3) bekezdése, a rendelkező rész pontjai esetében az érintett szakhatóságok hozzájárulásai, alapján határozott. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező Tesoro Invest Kft-nek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyható. A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 134. (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. (1) és (2) bekezdései alapján ,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási kényszerítő eszközként. A műszaki üzemi tervdokumentációban foglaltak és a térképi melléklet alapján, a bányavállalkozó az ásványi nyersanyag megkutatását a kutatási területen kitűzendő 175 db, változó 8,0 15,4 m közötti talpmélységű sekélyfúrás lemélyítésével kívánja elvégezni. A terepi kutatási tevékenységnek a műszaki üzemi tervben ismertetett technológiával történő kivitelezése, a kutatás során nyert adatok vizsgálata nem indokolja a kérelemben szereplő 4 éves kutatási időszak engedélyezését. Erre való tekintettel a Pécsi Bányakapitányság a kutatásra fordítható időtartamot a bányavállalkozó kérelmétől eltérően, a Vhr. 6/E. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében 2 évben határozta meg, figyelemmel arra, hogy a zárójelentés elkészítésére a kutatás befejezését követően kerül sor, melynek időszükséglete a kutatási időszakot nem terheli. A kutatásra engedélyezett időszak megállapításánál és a tevékenység időütemezésénél a Bányakapitányság figyelembe vette a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásait, amely szerint A Gerjen-Fadd-Dombori távlati vízbázis hidrogeológiai A és B védőövezet területére új fúrás csak a Felügyelőség engedélyével létesíthető, továbbá A T-1, T-2, T-10, T-11, T-12, T-23 jelű fúráspontokon a fúrásokat vegetációs időn kívül (szeptember 30. március 31. között) kell végrehajtani. Amennyiben azonban a megkezdett kutatási tevékenységet a bányavállalkozó a meghatározott határidőre, önhibáján kívül befejezni nem tudja, a Vhr. 6/E. (6) bekezdése értelmében és Bt. 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint a kutatási időszak az eredetileg engedélyezett időszak felével, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Vhr. 6/E. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Bt. 22. (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. -aiban, valamint az 5. (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. (2) bekezdésében, a 3. (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. A Tesoro Invest Kft. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakhatósági közreműködésének illetékeit lerótta, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala szakhatósági közreműködéséhez előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. A kérelmező a bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. Az eljárás

15 során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés határidejének lejárta (figyelemmel az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezésének időpontjára): március 13. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. alapján állapította meg. Pécs, február 20. dr. Riedl István bányakapitány

16 Kapják: Hivatali kapun keresztül: 1. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1437 Budapest, Pf.: Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 7602 Pécs, Pf.: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője 7133 Fadd, Dózsa Gy. u Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8002 Székesfehérvár, Pf Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7100 Szekszárd, Széchenyi u Postai úton: 6. Tesoro Invest Kft Szekszárd, Pf.: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 7100 Szekszárd, Bezerédj u Dunaszentgyörgy-Németkér-Gerjen Községek Körjegyzője 7135 Dunaszentgyörgy Rákóczi F. u Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: Balogh Ferencné 1201 Budapest 20. Jósika utca Bartha Krisztina 7030 Paks, Kurcsatov utca 20. I/ Bényi András 7133 Fadd, Alvég utca Bényi Andrásné 7133 Fadd, Alvég utca Bényi Sándor 7133 Fadd, Templom utca Bényi Sára 7133 Fadd, Alvég utca Bogárdi Zoltán 9097 Mezőörs, Fő utca Csehi János 7030 Paks, Pollack Mihály utca Csörgő Mihályné 7130 Tolna, Avar utca DIESEL Group Üzemanyag-kereskedő Kft Szekszárd, Nyár út 8. (bejegyzett jelzálogjog). 20. Dobos István 7130 Tolna, Akácfa sor 40/ Domsa Ferenc 7134 Gerjen, Szent István utca Dr. Csók Sándor 7030 Paks, Ida utca 3. földszint Dr. Dobos István 7133 Fadd, Alvég utca Dr. Reibling József 7100 Szekszárd, Móricz Zsigmond utca Dr. Seregi János 1171 Budapest, Borzavár utca Dr. Tóth Tamás 7133 Fadd, Templom utca Dr. Tóth Terézia 7100 Szekszárd, Szüret utca E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt Pécs, Búza tér 8/A. (vezetékjog) 29. Egyed Zoltán 7133 Fadd, Csokonai utca Englert Sándorné 8220 Balatonalmádi, Budai Nagy Antal utca Fábián László 7122 Kakasd, Petőfi Sándor utca Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. (ingatlan-tulajdonos) 33. Fekete György 1111 Budapest, Bartók Béla utca Földesi Gyula 7134 Gerjen, Kossuth Lajos utca Fülöpné Zemkó Mária 7133 Fadd, Új utca Hanol Józsefné 7030 Paks, Szabó Ervin utca Hermann József 7133 Fadd, Béri Balogh Ádám liget Hídvégi Józsefné 7133 Fadd, Dombori utca Horváth Józsefné 9791 Torony, József Attila utca Kanalovics László 7144 Decs, Alkotmány utca Kanalovics Róbert 7144 Decs, Alkotmány utca 70.

17 Kiss Kálmánné 6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista u. 2. fsz Klopcsik György 7133 Fadd, Dombori utca Koleszár János 1195 Budapest, Árpád utca 1/B. V/ Konnáth Ferenc 7030 Paks, Virág utca Kovács János és Kovács Jánosné 7133 Fadd, Akácfa utca 3. Nem kereste (kézbesítési vélelem beállta: )! 47. Ládás Istvánné 8000 Székesfehérvár, Torony sor Loparits Pál József 7030 Paks, Erkel Ferenc utca Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út Márkus György 7133 Fadd, Váci utca Márkus János 7133 Fadd, Váci Mihály utca Márkusné Tibai Márta 7133 Fadd, Váci utca Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 7695 Mecseknádasd, Rákóczi utca 40. (bejegyzett jelzálogjog). 54. Miskolczi Józsefné 7133 Fadd, Béke u Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1149 Budapest, Bosnyák tér Nyúl János 7134 Gerjen, Szent István utca Percsi József 7133 Fadd, Munkácsy utca Prof. Gutai László János 7144 Decs, Ady Endre utca Puskás László 7030 Paks, Április 4. utca Puskás Sándor 7030 Paks, Szent János utca Strasser Józsefné 7133 Fadd, Rákóczi u Szabó Erzsébet 7030 Paks, Pollack Mihály utca 44. 5/ Szalai István 1011 Budapest, Kapucinus utca 8. (bejegyzett jelzálogjog) (kézbesítési vélelem beállta: )! 64. Szerezla Lajosné 7133 Fadd, Templom u Szuprics László 7300 Komló, Gesztenyési út Szuprics Mihály Józsefné 7300 Komló, Gesztenyési út 3. (özvegyi jog) 67. Szuprics Vendel 9024 Győr, Táncsics utca Vajda Sándor 7134 Gerjen, Duna sor Vajda Tibor 7133 Fadd, Deák Ferenc utca Varga István 7134 Gerjen, Sport tér Varga Istvánné 7134 Gerjen, Ady Endre utca 20/A. 72. Vargáné Schwébl Mária 7130 Tolna, Újréti sor 7/B. 73. Vida András 1171 Budapest, Oszlop utca Vida János 7133 Fadd, Béke utca 99. (özvegyi jog) Elhalálozott! 75. Irattár. Jogerőre emelkedés után: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ( ben).

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. április 25-én Kostmann Trans Kft. Iktatószám:

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3622-21/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 2012.03.25. Tárgy: Mány-Zsámbék

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu Tárgy: bányatelek módosítás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/676-3/2012. Üi: Veres Imre : (+361) 301-2930 : (+361) 301-2928 E-mail: imre.veres@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4358/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 576 636 : (06-88) 576 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Tárgy: Csákvár II. - dolomit

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3050-23/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail: tamas.haraszti@mbfh.hu Lasselsberger

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. 38. pontja [Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára] k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108004-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Csókási Anita Berényi Anita Katona Csaba Kovács Viktor Vinczéné Szántó Gizella Gaál Zoltánné Darányi Réka

Részletesebben

HATÁROZAT. bányatelket módosítja

HATÁROZAT. bányatelket módosítja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2400-9/2013. Üi.: Lőrincz György Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.:06/1-373-1814 Mobil: 06-20-772-5997 gyorgy.lorincz@mbfh.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2223-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2969-13/2010. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1587-11/2012 Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) Ez a határozat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

VBK/1794-8/2013. Filinger Eurotrans Kft. 8913 Lakhegy Rákóczi út 12.

VBK/1794-8/2013. Filinger Eurotrans Kft. 8913 Lakhegy Rákóczi út 12. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1794-8/2013. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 634 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu Jogerős: 2021.08.06 Tárgy: Szemenye

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3476-11/2011 Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Jobaháza

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3624/39/2010. 2010. december 23.-án jogerőre emelkedett Üi: Kusz

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2651-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2035-11/2011. 2011. november 02.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax. Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 1102 Budapest, Szent László tér 29., tel.: +3614338100, fax.: +3614338390 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201600005807 Iratazonosító: IR-000125776/2016

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu 127/1/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat" megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása.

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. december 12-től JOGERŐS! SZBK/2371-19/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

1. Jogorvoslati eljárás

1. Jogorvoslati eljárás 1. Jogorvoslati eljárás Az ügyfél kérelmére megindítandó jogorvoslati eljárások: - fellebbezési eljárás, - a döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján, - a hatósági határozat bírósági felülvizsgálata,

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/687/14/2012. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu 7. napirendi pont Ügyszám: 87-100/2015.

Részletesebben