HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt"

Átírás

1 Iktatószám: /2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a meghatalmazása alapján eljáró Juglans Nigra Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4.; a továbbiakban: Szakértő) által benyújtott kérelemre hulladékgazdálkodási engedélyt adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére. Egyúttal a telephelyen lévő hulladéktároló hely májusában összeállított üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom. 1. Az Engedélyes adatai: 1.1. Neve: C és R Közlekedésépítő Kft Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja Telephely: 8600 Siófok, Marosi út 18. (3306/2 hrsz.) 1.4. Statisztikai azonosító jele: KÜJ: KTJ: Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: Nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése (R12, E02-03, E02-05, E02-06), hasznosítása (R5). Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u Pécs, Pf.:

2 2 3. Az engedélyezett tevékenységgel érintett hulladékok típusa és mennyisége: Azonosító kód Megnevezés Mennyiség (t/év) 17 Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) Beton, tégla, cserép és kerámia Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék Bitumen keverék, amely különbözik a től Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő Föld és kövek, amelyek különböznek a tól Összesen: Az engedélyezett tevékenység végzésének helye: Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet a Siófok, Marosi út 18. (3306/2 hrsz.) alatti bérelt telephelyen végzi az Engedélyes. A telephely tulajdonosa a First-Immo Hungary Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.). A telephely Siófok K-i ipari övezetében helyezkedik el. A terület művelés alól kivett ipartelep, 3 ha 6154 m 2 nagyságú. A telephelyre állandó létesítményt nem telepítettek, iroda, szociális konténer és mobil WC található a területen. A körülkerített telephelyen a vezetékes ivóvíz és elektromos energia ellátás biztosított, a csapadékvíz-elvezetés kiépített. 5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 5.1. Hulladék előkezelés A 30. számú vasútvonal Szabadbattyán-Siófok-Keszthely szakasz rekonstrukciós munkálatai során keletkezett földet, kisebb részben egyéb építési-bontási hulladékot elkülönítve deponálják a telephelyen. Az előkezelés során a földet rostálják, így az idegen anyagot kiválogatják a földből, illetve a nagyobb tömbbe összeállt anyagot a törő berendezésre adják fel. Az egyéb hulladékot szükség szerint aprítják (50 mm alatti frakció), illetve a felhasználói igény szerint rostálással a megfelelő frakciókra szétválasztják. Az értékesítésre szánt anyagot (előkezelt építési hulladékok, föld) minősíttetik, és megfelelés esetén termékként értékesítik. A föld jelentős részét a vasútépítő cég használja fel. Az EWC azonosító kódú aszfalt hulladékot törés és osztályozás után útalapba való beépítéssel hasznosítják.

3 3 Azonosító kód Az előkezelt anyagokat anyagfajtánként elkülönítve a telephelyen rendezetten tárolják a minősítő vizsgálatok elvégzéséig és a hasznosításra történő elszállításig. Az előkezelés során a következő hulladékok keletkezésével kell számolni: Megnevezés Mennyiség (t/év) 17 Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) Vas és acél Egyéb építési-bontási hulladék Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a től, a től és a tól Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) Biológiailag lebomló hulladék Hulladék hasznosítás A telephelyen deponált előkezelt hulladékot akkreditált építőanyag vizsgáló laboratóriummal bevizsgáltatják, a megfelelőségről az Engedélyes teljesítménynyilatkozatot állít ki. A különböző anyagminősítő vizsgálati jegyzőkönyvek és minőségi tanúsítványok az értékesítésre vagy kiszállításra kerülő anyagok kísérő okmányaival együtt átadásra kerülnek. Az építési célra átadott másodlagos építőanyagokról nyilvántartást vezetnek. A minőségileg nem megfelelő anyagokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak adják át további hulladékkezelésre Hulladék tárolása A hulladék tárolása az erre a célra kijelölt területen történik. A terület nincs burkolva. A kezeletlen földet rakatban, az építési-bontási hulladékot prizmában tárolják. A másodlagosan keletkező hulladékok tárolása konténerben történik. Az előkezelt de nem minősített és a már minősített anyagok tárolását egymás mellett, de elkülöníthetően végzik. A telephelyen egyidejűleg tonna anyag tárolható. A tároló területek egybefüggő területet alkotnak. A tárolóhely üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerinti üzemeltetéséért Csoma László ügyvezető a felelős. 6. Személyi és tárgyi feltételek: A környezetvédelmi feladatokat szerződés alapján környezetvédelmi megbízott (Juglans Alba Mérnöki Iroda Kft.) megbízási szerződés alapján látja el. A hulladék előkezelését 3 fő

4 4 gépkezelő és 1 fő segédmunkás végzi. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a felsőfokú építőmérnöki végzettséggel rendelkező ügyvezető irányítja. Az előkezelési és hasznosítási tevékenységhez 1 db mobil síkrostás osztályozóval, 1 db konténeres mobil törőgéppel, 1 db forgókotró géppel, 1db homlokrakodóval rendelkezik az Engedélyes. 7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások: 7.1. A telephelyen előkezelni, hasznosítani csak az engedély 3. pontjában felsorolt hulladékokat lehet. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és az átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni Az engedély alapján az Engedélyes az előkezelést az engedély 4. pontjában meghatározott telephely területén végezheti A telephelyre beszállított hulladék más hulladékkal nem keverhető A hulladék és a minősített anyag tárolását, valamint az előkezelési tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon kell végezni A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők A telephelyen egyidejűleg csak a kiépített tárolókapacitásnak megfelelő mennyiségű hulladék tárolható előzetesen, a feldolgozást megelőző legfeljebb 1 évig. A tárolást a jelen engedéllyel jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban leírtak szerint kell végezni A hulladék, az előkezelt hulladék és a beminősített anyag tárolása során biztosítani kell a depóniák elkülönültségét, a különböző státuszú anyagok keveredésének megakadályozását Az építési-bontási hulladékból előállított építési célú anyag csak abban az esetben tekinthető terméknek, amennyiben megfelel a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek Amennyiben az építési-bontási hulladékokból előállított termék minősége nem megfelelő, vagy felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni, és további kezeléséről gondoskodni kell A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell A hulladékhasznosítási tevékenység folytatása során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

5 5 szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni, arról a környezetvédelmi hatóságot (Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, 7621 Pécs, Papnövelde u , postacím: 7602 Pécs, Pf. 412., tel.: 72/ , fax: 72/ , haladéktalanul tájékoztatni kell A telephelyre beszállított és a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni A tevékenység felhagyása során a telephelyen lévő hulladékok megfelelő kezeléséről gondoskodni kell, a telephelyen a tevékenység befejezését követően a tevékenységből eredő, beszállított, valamint előkezelt hulladék nem maradhat. 8. Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó közegészségügyi előírások: 8.1. A telephelyen a higiénés takarítás, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket e tevékenységek megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (változó telephely(ek) esetén a tevékenységet végző székhelye szerinti illetékes Népegészségügyi Osztály) felé elektronikus úton, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése alapján és a 13. számú melléklet 3. pontjában foglaltak szerint A kémiai biztonságról szóló évi XXV törvény (a továbbiakban: Kbt.) 20. (7) bekezdése alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok és keverékek biztonságos kezeléséről, megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni kell. A megfelelő kezelést és ártalmatlanítást dokumentációval kell igazolni A Kbt. 28. (3) bekezdése szerint a veszélyes anyagokkal és keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg. 9. Egyéb rendelkezések: 9.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) telephelyenként a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett Baranya Megyei Kormányhivatal számú előirányzatfelhasználási számlára.

6 Az Engedélyes az engedélyben rögzített hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban való változást az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás esetén az Engedélyesnek előzetesen engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A tervezett változtatás csak a környezetvédelmi hatóság jogerős határozata alapján valósítható meg Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását meg akarja szüntetni, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. 10. Szakhatósági állásfoglalás: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35700/9674-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírások megtartása mellett járult hozzá: A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. 11. Az engedély július 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható. A határozat ellen - annak kézbesítésétől számított - 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.), - mint II. fokú környezetvédelmi hatósághoz - címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál (a továbbiakban: Kormányhivatal) előterjesztett, kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. A szakhatóságok állásfoglalásai ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, azaz forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett Baranya Megyei Kormányhivatal számú előirányzat-felhasználási számlára kell a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással átutalni. Az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Kormányhivatal részére meg kell küldeni. A Kormányhivatal a befizetési igazolást elektronikus úton is fogadja a címen. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható!

7 7 INDOKOLÁS Az Engedélyes meghatalmazásával eljáró Szakértő által benyújtott kérelem alapján a jelen határozat 2. pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozóan a Kormányhivatal előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az eljárást lezáró /2015. számú határozatban a Kormányhivatal megállapította, hogy a Siófok, Marosi út 18. (3306/2 hrsz.) alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető, továbbá a tevékenység megkezdéséhez telepengedély megszerzése is szükséges. Az Engedélyes meghatalmazása alapján a Szakértő július 13. napján nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 5. és 7. pontja alapján az forint igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette. A kérelemhez csatolt dokumentáció tartalmazta többek között a befizetés igazolását. A Kormányhivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges. Az Engedélyes lerótta az 5000 forint összegű szakhatósági eljárási illetéket. A Kormányhivatal /2015. számú megkeresésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 31. (1) bekezdés és 8. számú melléklet II. táblázata alapján megkereste a területileg illetékes vízügyi hatóságot mint vízügyi és vízvédelmi szakhatóságot, amely szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35700/9674-1/2015. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályán (7621 Pécs, Papnövelde u ) a C és R Közlekedésépítő Kft. hulladékgazdálkodási (előkezelés, hasznosítás) engedély tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához, mint vízügyi hatósághoz (továbbiakban: vízügyi hatóság). A július 20 -án érkezett megkeresés alapján az alábbiakat állapítottam meg: A C & R Közlekedésépítő Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38., KSH azonosító: , KÜJ: , KTJ telephely: ) - engedélyes - a Siófok Marosi út 18. sz. alatti 3306/2 hrsz.-ú bérelt ingatlanon a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely szakasz rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódóan az ingatlanon betárolt kb t vasútépítésből származó építési bontási hulladék előkezelését és hasznosítását kívánja elvégezni.

8 8 A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya előzetes vizsgálati eljárást folyatott le. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró /2015 iktatószámú határozat alapján a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység estében jelentős környezeti hatások nem várhatók. A telephelyen a hasznosításra váró talajtömeg már deponálásra került egy mintegy 65 x 80 m kiterjedésű tároló felületen. A hulladék tárolása ömlesztett formában 3-5 m magas rakatban történik. A másodlagos hulladékokat (vas, acél, vegyes építési és bontási hulladék, biológiailag bontható hulladékok) az engedélyes a munkaterület erre a célra kijelölt ún. konténeres gyűjtőterén gyűjti, majd a gazdaságosan kiszállítható mennyiségek összegyűlése után a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozás felkérésével, vagy saját hulladékszállítási engedélye alapján saját járművel hulladékkezelőhöz, hulladékártalmatlanítóhoz szállíttatják/szállítják. A telephelyen a kezeléshez állandó létesítmény nem kerül telepítésre, a dolgozók ellátása mobil konténerrel, illetve mobil WC használatával tervezett. A telephelyen a vízigényeket a városi vezetékes közműhálózatról tudják biztosítani. Az inert hulladék előkezelő- és hasznosító tevékenység működése során csak kommunális célú vízfelhasználással kell számolni, technológiai vízfelhasználás nem tervezett. A napközbeni ivóvízellátást palackok illetve egyéb ballonos vízzel biztosítják. A vizsgálat telephelyen a belső árkok vezetik el a csapadékvizet. Az árkok nyílt földárkok, funkciójuk kettős, egyrészt a csapadékvizek elvezetése, illetve a belvíz levezetése. A telephely előtt a Marosi út jobb és bal szélén csapadékvíz elvezető árkok húzódnak. A telephelyen tervezett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységeknek sem a felszín alatti, sem a felszíni vizekre közvetlen hatása nincs. Az érintett terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint érzékeny, a többszörösen módosított a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján 2c érzékenységi kategóriába tartozik. A tárgyi terület vízbázis védőterületet/védőidomot nem érint. A fentiek alapján, a benyújtott kérelemben foglaltak és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a területen folytatott tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. Az engedély kiadásához hozzájárultam. Az előírásaim jogalapja: - A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; - A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv.; A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 31. (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg A Kormányhivatal a Korm. rendelet 31. (1) bekezdés és 8. számú melléklet I. táblázat alapján a közegészségügyi szakkérdések vizsgálata céljából megkereste a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalát.

9 9 A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal BA-04/R/009/ /2015. számú nyilatkozatában a hatáskörébe tartozó közegészségügyi szakkérdések vizsgálata alapján a rendelkező részben foglalt előírásokat határozta meg. A Kormányhivatal az iratanyagot áttanulmányozva az alábbiakat állapította meg: az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre, valamint a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat jóváhagyására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette; a Siófok Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a telephelyet, mint telepengedély-köteles ipari tevékenység telephelyét 235 számon nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételről /2015 számon adott ki igazolást; a telephely jogszerű használatát a terület tulajdonosával megkötött szerződéssel igazolta az Engedélyes; a dokumentációhoz az Engedélyes csatolta az előkezelt hulladék megfelelőség vizsgálati jegyzőkönyveit; a kérelmezett tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja; a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személyt alkalmazó szervezet látja el szerződéses jogviszony alapján; a tevékenység végzéséhez a szükséges gépi berendezésekkel rendelkezik az Engedélyes; a dokumentáció tartalmazza a kárelhárítási tervet, valamint a környezeti károkozásra vonatkozó felelősség biztosítás meglétének igazolását; a dokumentációhoz csatolták a évi pénzügyi beszámolót; a dokumentációhoz csatolták a köztartozásmentességre vonatkozó igazolást; tartalmazza a dokumentáció a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a nyilatkozatot arról, hogy figyelembe vették a hátrányos helyzetű álláskeresők alkalmazásának lehetőségét. A Ht. 62. (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető. A Ht. 15. (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet, így az azt megelőző a Ht. 2. (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés) is, a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges terület és gépi berendezések, eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak. A hulladék, az előkezelt hulladék és a bevizsgálás alapján termék telephelyen belüli tárolására megfelelő tárolóhelyek rendelkezésre állnak. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik, bejelentésköteles légszennyező forrás nem üzemel a telephelyen. A telephely elhelyezkedése miatt zajhatással szemben védendő létesítmény nem található a hatásterületen. A tevékenység során kezelt hulladék jelentős részét a minőségi vizsgálatok elvégzését követően, megfelelőség esetén a vasútépítés során használják fel, illetve építési célú felhasználás szempontjából történő vizsgálat alapján elvégzett minősítés szerint egyéb építkezésekhez értékesítik.

10 10 A tevékenység során keletkező egyéb hulladékokat, valamint a minősítés szerint nem értékesíthető hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy az engedélyben felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs, a tevékenység végzésének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 15., 31., 4., továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai, a zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése és 10. (1) bekezdése alapján tette meg. A Kormányhivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. (4) bekezdésében foglalt jogkörében döntött. A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályáról a Ht. 79. (1) bekezdése, a visszavonhatóság feltételéről a Ht. 79. (4) bekezdése és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 15. (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett. A Kormányhivatal a R. 14. (5) bekezdése alapján a Ht. 79. (8) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység továbbfolytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról. A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét a R. 14. (1)-(2) bekezdései alapján írta elő. Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A fentiek alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg a döntését, melyet a Ket. 71. (1) bekezdése alapján határozatba foglalt. A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el. A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. szerint az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket, így a jelen hatósági eljárás is kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárás. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. (1) bekezdése értelmében a

11 11 Kormányhivatal a jelen határozatot hirdetményi úton kézbesíti, ennek megfelelően a határozatot a hivatalában és a honlapján közzéteszi. A határozat kifüggesztésének napja: augusztus 8. A határozat levételének napja: augusztus 13. Továbbá a Ket. 80. (4) és (5) bekezdéseire figyelemmel megkeresi Siófok jegyzőjét, hogy gondoskodjon a határozatról szóló hirdetmény közzétételéről. A közzététel ideje 5 nap. A határozatot a Tv. 2. (2) bekezdése alapján a kifüggesztést követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. A Ket. 80. (5) bekezdése alapján a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. A Kormányhivatal tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a Ket. 18. (1) bekezdése, környezetvédelmi hatóságként a Korm. rendelet 9. (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. rendelet 2. számú melléklete 5. pontja rendelkezik. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése biztosítja, a szakhatóság állásfoglalása elleni önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása az FM rendelet 2. (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7., valamint a 2. (5) bekezdése szerint került megállapításra. A Kormányhivatal a Kr. 5. (1) bekezdése alapján rendelkezett a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról. A határozat fellebbezés hiányában a levételt követő naptól számított 15. napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik. Pécs, augusztus Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott

12 12 Kapják: 1. C és R Kft. tv 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja Juglans Nigra Kft Székesfehérvár, Budai út ZPI/web (helyben) + hirdetmény 4. KHKEO/Bezensek (felügyeleti díj miatt) (helyben) 5. HNYR (helyben) 6. Irattár Hivatali kapun keresztül kapják: 1. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (hiv. szám: 35700/9674-1/2015. ált.) 2. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (hiv. szám: BA-04R/009/ /2015.) 3. Siófok Jegyzője + hirdetmény 4. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul)

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : HATÁROZAT Ügyiratszám: 564-2/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ tph : KTJ lét : A Pannon-Hő Kft. 2. sz. biomassza tüzelésű kazánjában hulladék energetikai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 9765-3/2015. Előadó: Fülöpné Schmidt Gabriella dr. Tihanyi Keve Tárgy: KÜJ: KTJ: A Felületvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyom. Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet elutasítom. Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1598-13/2016. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László 226/154 Tárgy: Teljesítményértékelés jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

HATÁROZAT. 334.125- Ft. azaz háromszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint. kötelezem.

HATÁROZAT. 334.125- Ft. azaz háromszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint. kötelezem. Iktatószám: 9953-4/2015. Előadó Konrád Erik dr. Agyaki Diána Tárgy: Keszü Község Önkormányzat hulladékgazdálkodási bírsága KÜJ: 100152032 HATÁROZAT Keszü Község Önkormányzatát (7668 Keszü, Petőfi S. u.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben