ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság"

Átírás

1 A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - Iktatószám: /2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey Ágnes Sipos Bernadett Hornyán Sándor Gondi Csaba Herczeg Zoltán Orosvári Tamás Molnár Attila Hajdu Judit Melléklet: környéke vízellátásának és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélye Vízikönyvi szám: Ikrény-5. Ikrény-14. Győr 6. Győr-17. H a t á r o z a t I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a PANNON-VÍZ Víz- Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9025 Győr, Országút u. 4.) engedélyes részére Ikrény (Lesvárpuszta) vízellátása és szennyvízelvezetése tárgyában Szabó Sándor tervező által készített munkaszámú tervdokumentáció alapján ad, az alábbiak szerint: vízjogi létesítési engedélyt 1. A beruházással érintett ingatlanok: Ikrény: 060/2., 064/3., 063/7., 360/3., 360/2., 360/1., 063/5., 065., 066/4., 066/3., 0102., 0103/6., 0103/7., 0103/16. hrsz-ú ingatlanok Rábapatona: 0318/6., 0317/2., 0310/33., 0310/37., 0310/41., 0319/2. hrsz-ú ingatlanok 2. Műszaki adatok: 2.1.Vízellátás: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u Levélcím: 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ web: Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: ,13-16 Péntek: óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! G:\Fevi\2013\SiposBe\ doc! Vízigény: Tutti Kft.: Q n = 10,0 m 3 /d Raiffeisen Agro Kft.: Q n = 1,0 m 3 /d Lakóházak: Q n = 0,5 m 3 /d Vízellátás: A tervezési területet ellátó vízvezetéket a Vasút utca alatt kiépült NA 100 mm-es vezetékről lehet leágaztatni. A tervezett vízvezeték D 110 mm-es KPE csőből PE 100 SDR 17 min. épül. A vízvezeték

2 párhuzamosan kerül lefektetésre a tervezett szennyvíz nyomóvezetékkel. A vízvezetékről történik a telephelyek és a lakóházak ingatlanának bekötő vezetékének kiépítése. A Tutti Kft. bekötő vezetéke D 63 mm-es KPE csőből épül a többi bekötő vezeték D 32 mm-es KPE csőből épül. A vízvezetékekre a helyszínrajzon ábrázolt helyekre NA 100 mm-es földfeletti tűzcsapokat kell telepíteni. Épül összesen: 1619,0 m hosszú D 110 mm KPE PE 100 SDR 17 min. vízvezeték 2 db NA 100 mm-es földfeletti tűzcsap 2.2. Szennyvízelvezetés: Szennyvízmennyiség: Tutti Kft.: Q d = 10,0 m 3 /d Raiffeisen Agro Kft.: Q d = 1,0 m 3 /d Lakóházak: Q d = 0,5 m 3 /d Szennyvízelvezetés: A tervezési területen keletkező szennyvíz befogadója a Győri út alatt meglévő D 90 mm-es átmérőjű nyomóvezeték ág végpontja. A tervezett szennyvíz nyomóvezeték D 90 mm-es KPE 100 SDR 17 min. épül. A szennyvíz nyomóvezeték párhuzamosan kerül lefektetésre a tervezett vízvezetékkel. Épül összesen: 1609,0 m hosszú D 90 mm KPE PE 100 SDR 17 min. szennyvíz nyomóvezeték 2.3. Ikrény - Lesvár csatorna keresztezése A tervezett vízvezeték és a szennyvíz nyomóvezeték keresztezi az Ikrény Lesvári csatornát a 760 fm szelvényben, amely az M85 számú út építése miatt egy szakaszon új nyomvonalra épül át. A vezetékek a csatornát a tervezett fenékszint alatt 1,0 m-es takarással keresztezik. A keresztezésnél 2,0 m hosszú védőcsőbe kerülnek a csövek. II. Az engedélyes az I. fejezetben körülírt jogosultságai mellett k ö t e l e s betartani az alábbi előírásokat: 1. Az eljáró hatóság előírásai: 1. A kivitelezés kizárólag a jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak, a szakhatóságok, kezelők és egyéb érintettek nyilatkozatai és előírásai szerint történhet. Az ivóvízvezeték, a szennyvíz nyomóvezeték vízszintes és magassági vonalvezetése, a csatlakozások kialakítása, közműkeresztezések a terv szerint, a közművek kezelőinek előírásai alapján kivitelezhetőek. 2. Az Ikrény Lesvári csatorna 3,0 méteres parti sávján a kivitelezés alatt is biztosítani kell a vízfolyás kezelője számára a vízgazdálkodási szakfeladatok zavartalan ellátását. 3. A létesítés során az építést úgy kell megszervezni, hogy a meglévő és üzemelő műveknél ellátási zavar ne fordulhasson elő. A létesítendő vízellátó és szennyvízelvezető rendszereknek együtt kell funkcionálnia a már meglévő és üzemelő ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerekkel. A közműkeresztezések kivitelezése a közművek kezelőinek előírásai alapján valósítható meg. 4. A szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvíz nem vezethető. 5. Az épülő közcsatornába bevezetett szennyvizek szennyezőanyag kibocsátási határértékei meg kell feleljenek a vonatkozó jogszabályi küszöbértékeknek. 6. A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére. 7. A létesítés során keletkező hulladékok gyűjtése a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró, további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve történhet, további 2

3 hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról erre, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező kezelőnek történő közvetlen átadással kell gondoskodni. 8. Száraz időben szükség esetén a munkaterületet locsolással kell pormentesíteni. 9. A kiszoruló földet az ideiglenes tároló helyen tömöríteni, száraz időben szükség esetén nedvesíteni kell. 10. Amennyiben keletkezik nem visszatöltött kiszoruló föld, annak lerakóhelyre történő elszállítását ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni. 11. A munkavégzés során tilos a talaj és talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése. 12. A munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen. 13. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 14. Amennyiben a kivitelezés során szennyezett terület kerül feltárásra, azt az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 2. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai: 2.1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézete a VIII-R-049/ /2012. számú szakhatósági állásfoglalása: - Vízi közmű hálózat létesítésekor a keresztezési pontokat úgy kell kivitelezni, hogy a víz- és szennyvízvezeték között - védőcső hiányában - legalább 0,5 méter vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezetéket a csatornavezeték fölött kell vezetni Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 17.2/1142-4/2012. számú szakhatósági állásfoglalása: - A tervezett Lesvárpuszta és környéke vízellátás, szennyvízelvezetés munkálatait úgy kell megvalósítani, hogy az igénybevételre kerülő termőföld és a közvetlen szomszédos termőföld területek vízháztartását ne zavarja, az eredeti hasznosításban levő termőföldek minőségében kárt, szélsőséges talaj-vízháztartást ne okozzon Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága XVIII-G-001/4755-2/2012. számú állásfoglalása: A mellékelt tervdokumentáció (Msz.: ) alapján megállapítottam, hogy a tervezett víz- és szennyvízvezeték érinti az Ikrény 063/7 hrsz-ú, üzemtervezett erdőterületet (Üzemtervi azonosító: 5 B, D, E, F). Erdőterület érintettsége esetén az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. 77 d) és 78. (2) szerint erdőterület termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát akadályozó igénybevételt kell az erdészeti hatóságnál előzetesen engedélyeztetni. Továbbá tájékoztatom, hogy a tervben szereplő Rábapatona 0318/6 hrsz-ú földrészlet megosztásra került. A megosztással keletkezett és jelenleg vezetékkel érintett 0318/8 hrsz-ú ingatlan termelésből való kivonását az erdészeti hatóság a TUTTI Élelmiszeripari Kft. (9142 Rábapatona, Pinkerét 1.) részére, 27.3/4839-6/2011 sz. jogerős határozatában engedélyezte. Kérem az engedélyezési eljárás során a megadott szempontokat érvényesíteni! 3. Be kell tartani továbbá: 3.1. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. F /2011. számú, 3.2. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 251/2037/2012. számú, 3.3. Vidanet Zrt. 3066/2012. számú 3.4. Magyar Telecom Nyrt /2012. számú közműkezelői hozzájárulásokban foglaltakat Magyar Közút Zrt. GYMS-2415/2/2011. iktatószámú közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal VIII-B-009/377-28/2012. számú vagyonkezelői 3

4 3.7. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat Közlekedési Koordinációs Központ G-2/ /2012. számú tulajdonosi nyilatkozatában 3.9. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet NFA-6272/2013. számú tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat Kapuvári Vízitársulat 6-26/2012. iktatószámú kezelői hozzájárulásában foglaltakat Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 3924/01/900. iktatószámú tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat Rábapatona község Önkormányzata 945-1/2011/4. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jóváhagyja III. a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (9023 Győr, Corvin utca 9., Cg , KSH száma: , adószám: , képviseletében Orbán Tibor vezérigazgató) között létrejött, víz- és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 063/5., 063/7. és a rábapatonai 0318/6 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában Győr, november 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Dr. Veres Lajos (1055 Budapest, Markó utca 7., született: 1963, an.: Marton Ilona) között létrejött, víz-és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 360/3 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., Cg , KSH száma: , adószám: , képviseletében Dr. Szalai Csilla területszerzési és vagyonkezelési osztályvezető és Wernerné Inotay Sára vezető terület előkészítő mérnök) között létrejött, víz- és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 066/4 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, február 15-én és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Németh Tibor (9153 Öttevény, Fő utca 10., született: 1939, an.: Mórocz Lenke), a Németh Tiborné (9153 Öttevény, Fő utca 10., született: 1943, an.: Dentsch Rozália) a Németh Beáta (9153 Öttevény, Fő utca 10., született: 1966, an.: Magyar Anna) 4

5 a Németh Anna (9153 Öttevény, Fő utca 10., született: 1966, an.: Magyar Anna) között létrejött, vízés szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 066/3 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített az AGROBRÓKER Zrt, (1182 Budapest, Lipótvár u. 27., Cg ) mint az INNOVA- AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. (6500 Baja, Dózsa György u. 306., Cg , KSH száma: , adószám: ), kijelölt felszámolója képviseletében Taschner Attila felszámolóbiztos között létrejött, víz- és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 0103/6 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, május 17-én és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2., Cg , KSH száma: , adószám: , képviseletében Bene László ügyvezető és Szabó Viktor ügyvezető között létrejött, víz- és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 0103/16 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Rábapatona község Önkormányzata (9142 Rábapatona, Kossuth utca 18., KSH száma: , adószám: , képviseletében Jutasi Kálmán polgármester között létrejött, víz- és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a rábapatonai 0317/2 és 0319/2 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában Győr, január 22-én és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Bári Zoltán János (9142 Rábapatona, Külső Rákóczi Ferenc u. 73/c., született: 1954, an.: Molnár Julianna) között létrejött, víz-és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a rábapatonai 0310/37 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Bári Zoltán Jánosné (9142 Rábapatona, Külső Rákóczi Ferenc u. 73/c., született: 1957, an.: Meleg Gizella) között létrejött, víz-és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a 5

6 rábapatonai 0310/41 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített a Dr. Bertalan Zoltán (9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 36/a. 2. emelet 6., született: 1932, an.: Bakcsa Gizella) között létrejött, víz-és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a rábapatonai 0310/33 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített az Inicia Zrt. (9141 Ikrény, Vasútsor 1., Cg , adószám: , képviseletében Andrew Alexander Hunter vezérigazgató között létrejött, víz- és szennyvízvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, az ikrényi 0103/7 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Győr, április 20-án és kötött, dr. Mester és Társa Ügyvédi Iroda által készített szolgalmi jogi megállapodásokat. IV. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a közcélú vízvezeték és szennyvízcsatorna üzemeltetésének biztosítására, PANNON-VÍZ Zrt. Székhely: 9025 Győr, Országút u. 4. mint a szolgalmi jogosult javára hivatalból vízvezetési szolgalmat alapít az alábbi ingatlanok terhére, az alább meghatározott változási vázrajzok szerinti területekre: TELEPÜLÉS HRSZ MŰV. ÁG SZOLGALOMM AL ÉRINTETT TERÜLET (M 2 ) Ikrény 360/1 Kivett beépítetlen terület Ikrény 360/2 Kivett beépítetlen terület VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 31 G-1 Földmérő Bt. által április 14-én készített, a Győri Körzeti Földhivatal által január 13-án, 285/2013. számon záradékolt változási vázrajz. 741 G-1 Földmérő Bt. által április 14-én készített, a Győri Körzeti Földhivatal által január 13-án, 285/2013. számon záradékolt változási vázrajz. A hatóság az ingatlanon a vezeték szélétől a felszínen mindkét irányban 2,0 m szélességben védősávot állapít meg. A védősávon belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot, olyan műtárgyat 6

7 elhelyezni, mely a vezetéket rongálhatná, tilos. Tilos a vezeték felett épületet, építményt, kerítést elhelyezni, kutat fúrni, mélygyökérzetű fát ültetni, egyébként a terület az említett korlátozások betartása mellett művelhető. A szolgalmi jog gyakorlása során az engedélyes jogosult a szolgalommal terhelt ingatlant a szükséges és az engedély alapját képező terv szerinti mértékben igénybe venni, a későbbiekben pedig a vízilétesítmények üzemeltetője jogosult a létesítményeket fenntartani, a vízhasználatot gyakorolni és az ezzel járó karbantartási, javítási és felújítási munkákat elvégezni. A szolgalmi jogosult köteles: a közcélú vízilétesítmény megépítésével és fenntartásával kapcsolatos tevékenységet kellő kímélettel, a szolgalommal érintett ingatlan tulajdonosa(i) /használói/ érdekeinek, az ingatlan használati módjának figyelembe vételével gyakorolni. Köteles az okozott károkat a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosának, használójának megtéríteni. A szolgalom jogosultja az ingatlanon az esetleges munkavégzéssel termésben okozott károkat a terület használójának, míg az ingatlan esetleges értékcsökkenésében okozott károkat az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) köteles megtéríteni. A szolgalom kötelezettje(i) kötelese(k): - tűrni, hogy a szolgalom jogosultja, illetőleg megbízottja az ingatlanon a közcélú létesítményt elhelyezze és üzemeltesse, annak javítási, karbantartási munkáit elvégezze, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki; - tartózkodni az olyan használattól, amely a közcélú vízilétesítmény állagát, üzemeltetését veszélyeztetné. - tűrni a szolgalomnak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzését. V. A hatóság a határozat jogerőre emelkedése után annak egy példányát a jóváhagyott szolgalmi jogi megállapodással és változás vázrajzzal együtt az engedélyes részére megküldi. Az e határozat III. fejezetében jóváhagyott szolgalmi jogi megállapodást, változási vázrajzot a jogerős vízjogi létesítési engedéllyel együtt az illetékes Földhivatalnak 30 napon belül meg kell küldeni a szolgalom földhivatali bejegyeztetése végett. A földhivatali bejegyzés tényét igazoló dokumentációt a vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez mellékelni kell! VI. A vízjogi létesítési engedély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 évig hatályos. A létesítési engedély az engedélyesnek az időbeli hatály lejárta előtt benyújtott kérelmére vagy hivatalból módosítható illetve visszavonható. A létesítési engedély a megállapított kötelezettségek mellett feljogosít a vízilétesítmény megvalósítására, illetőleg a vízimunka elvégzésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy jogszabályban előírt egyéb hatósági engedély megszerzése, illetőleg a kártalanítási felelősség alól nem mentesít. A létesítmény átadás-átvételét követően, a rendeltetésszerű üzemeltetés megkezdése előtt, vízjogi üzemeltetési engedély kérelmet kell benyújtani a vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatározott mellékletekkel felszerelve. A kérelemhez csatolni kell az elkészült létesítmények teljes körű megvalósulási dokumentációit, vagy a létesítési engedélyes terv szerinti megvalósulást igazoló felelős kivitelező nyilatkozatot. Amennyiben a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejárta után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja. 7

8 VII. A vízügyi hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, a vízjogi létesítési engedélyt Ikrény-5., Ikrény-14., Győr 6. és Győr-17. számokon a Vízikönyvbe bejegyzi. VIII. Az ügyfél az eljárás lefolytatásáért a Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. A hatóság a határozat kiadásával egyidejűleg gondoskodik annak nyilvános közzétételéről. IX. X. Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál (9021 Győr, Árpád u ) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja Ft, azaz Százezer forint, melyet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg. Indokolás A PANNON-VÍZ Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4., továbbiakban: Engedélyes) vízjogi létesítési engedély kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz, Ikrény (Lesvárpuszta és környéke) vízellátása és szennyvízelvezetése tárgyában. Kérelemhez csatolta Szabó Sándor tervező által számon elkészített terv-és iratanyag 8 példányát. A hatóság felhívására pótlólag megküldte a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (KHVM r.) 2. (1) g) bekezdése alapján a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szóló, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapokat. Megküldte az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylatot, további műszaki jellegű iratokat, tulajdonosi és közműkezelő hozzájárulásokat csatolt. Az eljáró hatóság megkereste szakhatósági állásfoglalása kiadása végett az ügyben érintett illetékes szakhatóságokat, melyek az alábbiak szerint nyilatkoztak: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája tárgyi ügyben indult szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt a VIII-P-001/3023-2/2012. számú végzésével megszüntette, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás örökségvédelmi hatáskört nem érint. Egyben felhívta az engedélyt kérő/beruházó/kivitelező figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. -ában foglaltak értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. (1) bekezdése, az örökségvédelmi birságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után! A megyei múzeum a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 45. (4) bekezdésében meghatározott régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében nélkülözhetetlen, hogy tárgyi beruházással összefüggésben 8

9 megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen, így a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdésről azt megelőzően legalább 8 nappal írásban a területileg illetékes megyei múzeumigazgatóságot értesíteni kell (Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, 9021 Széchényi tér 5.), és biztosítani kell a terület átvizsgálásának lehetőségét. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézete a VIII-R-049/ /2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a hatóság jelen határozat II. fejezet 2.1. pontjában rögzítette. Indokolásában az alábbiakat állapította meg: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tárgyi engedélyezési ügyben megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából a 347/2006. (XI1. 23.) Korm. rendelet 32/E. alapján. Az Intézetemhez beérkezett dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az a hatályos ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelel. Állásfoglalásomat ezért a rendelkező résznek megfelelően adtam ki. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) értelmében zártam ki az önálló jogorvoslatot és adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. Hatóságom hatáskörét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetékességét a 323/2012. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai állapítják meg. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 17.2/1142-4/2012. számú szakhatósági állásfoglalását a hatóság jelen határozat II. fejezet 2.2. pontjában rögzítette, amely a következő indokolást tartalmazta: Az Észak- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Györ, Árpád u sz.), fent hivatkozott ügyiratában megkereste az elsőfokú talajvédelmi szakhatóságot, a Lesvárpuszta és környéke vízellátás, szennyvíz elvezetés tárgyú beruházás során a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából. A megkeresést és mellékleteit: közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a Lesvárpuszta és környéke vízellátás, szennyvízelvezetés során termőföld területek kerülnek igénybevételre, a műszaki tervdokumentáció alapján nem állapítható meg, hogy a tárgyi szennyvízcsatornázás során a külterületi termőföld területek igénybevétele milyen hosszúságú és kiterjedésű. Ezért Igazgatóságunk hiánypótlási felhívást adott ki az engedélyes részére 17.2/1142-2/2012. számon, melyben kértük a talajvédelmi eljárás alapját képező talajvédelmi terv benyújtását. A hiánypótlási felhívásról a Joghatóságot is értesítettük. A kérelmező a hiánypótlási felhívásra i beérkezéssel megküldte a kért talajvédelmi tervet. Az ügyben keletkezett valamennyi ügyirat együttes vizsgálata után megállapítottuk, hogy: a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás alá vont területek tennőföld területeket érintenek, ezért a rendelkező részben előírt talajvédelmi követelmények betartása indokolt, a tárgyi beruházással igénybevételre kerülő termőföld területekre az időleges más célú hasznosítási ingatlanügyi eljárás lefolytatása során szakhatóságunk a szám ú szakhatósági állásfoglalást kiadta, a tervezett Lesvárpuszta és környéke vízellátás, szennyvízelvezetés beruházás vízjogi létesítési engedély kiadásának talajvédelmi szempontból jogszabályi akadályát nem találtuk. Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező rész szerinti talajvédelmi kikötésekkel hozzájárult a Lesvárpuszta és környéke vízellátás, szennyvízelvezetés tárgyú beruházás, vízjogi létesítési engedélyének kiadásához. Tájékoztattuk az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról. Jelen szakhatósági hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL Tv. (Ket.) 22. (1) bek., a 44 (1) (2) és (9) bek., a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tft.) 1. (1) bekezdésén, a 2. a). c) és i) pontján és a 43. (1). bekezdésén, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) bek., a 9

10 környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XI1.23.) Korm. r. 32/E., továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XI1.27.) Korm. r án alapul. A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 26. (1) bekezdés b) pontja alapján megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, szakvéleményt a rendelkező rész II. fejezet 2.3-as pontjában rögzítette. A hatóság az eljárás során az alábbiakat állapította meg: Ikrény községhez tartozik Lesvárpuszta elnevezésű településrész, ahol a Raiffeisen Agro Kft. mezőgazdasági üzem működik és lakóházak vannak. Lesvárpuszta mellett Rábapatona külterületén működik a Tutti Élelmiszeripari Kft. Mindegyik üzem jelenlegi vízellátása saját kútról történik. A lakóházak vízellátását a Raiffeisen Agro Kft. vízellátó rendszeréről biztosítják. A keletkező szennyvizet zárt tárolókban gyűjtik össze. A kutak vízminősége nem felel meg az előírásoknak, magas a vas-mangántartalma. A telephelyek és a lakóházak vízellátását a megfelelő minőségű vízzel Ikrény község rendszeréről kell biztosítani. A szennyvíz elvezetését az ikrényi szennyvízelvezető rendszerhez történő csatlakozással lehet megoldani. A szennyvízelvezetésének az Ikrényben meglévő kisnyomású rendszert figyelembe véve a telephelyeken és a lakóházak területén is szennyvíz átemelőket kell építeni. Az átemelőkben elhelyezett szivattyúk továbbítják a szennyvizet a nyomócsövön keresztül az ikrényi szennyvíz elvezető rendszerbe. Ezek a szennyvízátemelők nem vízjogi engedély kötelesek. A beruházással érintett Ikrény 060/2., 064/3., 063/7., 360/3., 360/2., 360/1., 063/5., 065., 066/4., 066/3., 0102., 0103/6., 0103/7., 0103/16. hrsz-ú, Rábapatona 0318/6., 0317/2., 0310/33., 0310/37., 0310/41., 0319/2. hrsz-ú ingatlanok. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a 17.2/1-4/2012. iktatószámú állásfoglalásban az Rábapatona 0310/33., 0310/37. és 0310/41. hrsz- ú ingatlanok időleges más célú hasznosításához hozzájárult. Az Ikrény 060/2., 064/3., 0102., 065. hrsz-ú ingatlanok tekintetében tulajdonosi hozzájárulásokat, az Ikrény 063/5., 063/7., 0318/., 360/3., 066/4., 066/3., 0103/6., 0103/16., 0103/7 Rábapatona 0317/2., 0319/2., 0310/37., 0310/41., 0310/33 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival kötött szolgalmi jogi megállapodást, melyeket jelen határozat rendelkező rész III. fejezetében jóváhagyta a a hatóság Az Ikrény 360/1 és 360/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok vagyonkezelője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Zrt.). Az Ikrény 360/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Zrt. K-3164/2013/1. (NIF /2013.) számú iratában vagyonkezelői hozzájárulását megadta. Az Ikrény 360/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Zrt. K-2375/2013/1. (NIF /2013.) számú levelében a szolgalmi jog bejegyzéshez nem járult hozzá. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 6. (1) bekezdése értelmében: Az állam vagy a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon a (2) és (3) bekezdésben és a 14. (1) bekezdésében foglalt kivétellel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen tilalom az állam vagy helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében. Fentiek alapján a hatóság a közcélú vízvezetési szolgalomi jog megalapításáról döntött jelen határozat rendelkező rész IV. fejezetében. A hatóság a vízvezetési szolgalmi jogra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról, a vízvezetési szolgalmi jog alapításáról a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Vhr.) 6. -a alapján rendelkezett. A szolgalom bejegyzésére irányuló földhivatali eljárás megindítására nyitva álló határidőt a hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 26. (4) bekezdése alapján határozta meg. A kérelem vízgazdálkodási, vízvédelmi, jogi és természetvédelmi tárgyú vizsgálata és a hiánypótlási eljárás lefolytatása után megállapítást nyert, hogy a kérelem megfelelt a KHVM. r. előírásainak. A benyújtott dokumentációk figyelembevételével a tárgyi létesítmények megépítése vízgazdálkodási, 10

11 vízvédelmi szempontból, a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások, a szakhatóságok és egyéb érintettek nyilatkozataiban foglaltak betartása mellett műszaki szempontból megvalósítható. A kiépülő szennyvíz nyomóvezetékbe bocsátható szennyvizek minőségét a hatóság a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (Hr.) 4. számú mellékletében egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén megállapított küszöbértékeknek megfelelően adta meg. A hatóság a Pannon-Víz Zrt. Győri Üzemmérnökség (9025 Győr, Országút u. 4.) szeptember 15-én kelt MP-12893/2011. iktatószámú nyilatkozatában foglalt, a közcsatornába bocsátható szennyvíz megengedett szennyezőanyag tartalma értékeire vonatkozó határértékeket nem vette figyelembe a következők szerint: Sem a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet, sem a Hr. nem ad felhatalmazást a hatóságnak arra, hogy a Hr.-ben meghatározottaknál szigorúbb határértékeket írjon elő a szennyvíz kibocsátására közvetett befogadóba való bevezetés esetén. A Hr. 5. -a szerint a közcsatornába vezethető szennyezőanyag típusát és megengedett koncentrációját (küszöbérték) a 4. számú melléklet határozza meg. A hatóság a 4. számú mellékletben egy adott szennyezőanyagra meghatározott küszöbértéktől magasabb küszöbértéket (egyedi küszöbérték) is engedélyezhet, ha annak feltételei fent állnak. Azonban az alacsonyabb (vagyis szigorúbb) határértékre nem ad lehetőséget a jogszabály. Ezért a hatóság jelen határozatban a fent írtak szerint állapította meg a kibocsátási határértékeket. A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához benyújtott adatlapot vízvédelmi-vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság- és zajvédelmi, természetvédelmi szempontból átvizsgáltuk. A tervezett beruházás vízvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket nem sért, a megvalósítással a területen jelentkező ivóvíz és szennyvízelvezetési igények a meglévő víziközmű rendszerek kapacitásán belül kielégíthető. Lesvárpuszta és környékén a beruházással érintett ingatlanok területén a tervezett vízvezeték és szennyvízcsatorna létesítése, üzemelése, illetve felhagyása során hulladékgazdálkodási szempontból jelentős hulladékképződéssel nem kell számolni. A munkaárok kiemelése után a kitermelt föld visszatöltésre kerül, illetve a kiszoruló föld a területen marad tereprendezés céljából. Hulladékgazdálkodási szempontból hatásvizsgálat elrendelése nem szükséges. Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható, hogy a tevékenység megvalósítása - ideiglenesen - a közvetlen környezet porszennyezésével járhat. Az építésnél használt dízel üzemű munkagépek, szállító járművek kipufogógáza az érintett területeken minimális többlet légszennyezést okozhat. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet pontja szerinti határértékeket meghaladó immisszió a hígulás miatt várhatóan nem lép fel. Zajvédelmi szempontból a közművek kiépítésével együtt járó, építési munkának minősülő tevékenységből származó környezeti zajkibocsátás ügyében az építési munkák időtartama alatt a zajvédelmi hatósági jogkört az illetékes kistérség székhelye szerinti jegyző gyakorolja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet 4. (1) a) pontja alapján. A kialakított létesítmény üzemszerű használata zajvédelmi szempontból érdektelen. Természet- és tájvédelmi szempontból a beruházással érintett terület nem védett és nem része sem a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. A vízjogi létesítési engedély kiadása táj- és természetvédelmi szempontból nem kifogásolható. A tervezett beruházás felszíni vízvédelmi érdekeket nem sért, a megvalósítással a területen jelentkező ivóvíz és szennyvízelvezetési igények a meglévő víziközmű rendszerek kapacitásán belül kielégíthető. Fentiek alapján a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást nem fog okozni, a megvalósítással kapcsolatban kizáró okok nem merültek fel. A benyújtott dokumentációk figyelembevételével a tárgyi létesítmények megépítése műszaki előírásokba nem ütközik, ezért a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások, a szakhatóságok és egyéb érintettek nyilatkozataiban foglaltak betartása mellett a tárgyi víziközmű fejlesztés ellen a hatóság kifogást nem emelt, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglalt tartalommal kiadta. 11

12 A hatóság határozata a fenti jogszabály helyeken, továbbá a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Vgtv.) 29. (1) bekezdésében, a KHVM r.-ben, a (Vhr.) 3. (1) bekezdésében foglaltakon alapul. Az engedély időbeli hatályáról a Vhr. 3. (7) bekezdése alapján rendelkezett. A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. (3) és (4) bekezdései rendelkeznek. Az eljárási költségre vonatkozó rendelkezés a Ket. 72. (1) bekezdés dd) pontján alapul. A hatóság a jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése alapján biztosította a 99. (1) bekezdésében foglaltak szerint. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapította meg. A szakhatósági állásfoglalás elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése biztosítja. Az eljáró hatóság illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet, hatáskörét a Vhr. 1. (1) bekezdése határozta meg. Győr, augusztus 30. dr. Buday Zsolt igazgató 12

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - Iktatószám: 5099-14/2012. Hiv. szám: - Tárgy: Nyergesújfalu önkormányzat Bajóti úti új lakóterület ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének, csapadékvízelvezetésének

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33863-11/2012. Tárgy: Ócsa, Szociális Családiház-építési Program

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 5240-1/12/2010.II.

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KözépTiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523423 Fax: (06 56) 343768 Postacím: 5002 Szolnok,

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02.

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/554/15/2013. Hiv. szám: P11326/066/2013.K Ügyintéző: Kertész László Ügyintézőjük: dr. Földvári Erika : (06-88) 576-633 Mell.:

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-9478-28/2007. Hiv. szám: Tárgy: Sopron, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3622-21/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 2012.03.25. Tárgy: Mány-Zsámbék

Részletesebben

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov.

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail: bekes.vizugy@katved.gov. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Levelezési cím: 5602 Pf.:60 Tel: 66 549-470 Fax: 06/66 441-628 e-mail:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: Előadó: KTVF: 2297-1/2012. dr. Kádár Judit Niedermayer József Szigetvári Katalin Józsa Judit Kubik Roland Kérjük,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu Tárgy: bányatelek módosítás

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben