Vas Megyei Kormányhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megyei Kormányhivatal"

Átírás

1 Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/ /2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati eljárása Melléklet: VAV/KTF/ /2015. számú határozat Tisztelt Cím! Felkérem, hogy ezen megkeresésem kézhezvételétıl számított 8. napon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. (6) bekezdése értelmében a tárgyban kiadott, VAV/KTF/ /2015. számú elızetes vizsgálati eljárást lezáró határozat teljes szövegének 15 nap idıtartamra történı nyilvános közzétételérıl gondoskodni szíveskedjék. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL. törvény 78. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni. A hirdetményezés megtörténtérıl, illetve az észrevételekrıl visszaigazolást kérünk. A határozat ellen a kézbesítéstıl hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetıtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz ,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem elıterjesztéséhez mellékelni kell. Kapja: Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje 9545 Jánosháza, Batthyány u. 2. Szombathely, július Harangozó Bertalan kormánymegbízott nevében és megbízásából: Balaton Tihamér osztályvezetı Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u Szombathely, Pf.: 183 Telefon: (06 94) Fax: (06 94)

2 A hatóságom hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja: A hirdetmény levételének napja: Az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja: A hirdetmény levételének napja: 2

3 Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/ /2015 Ügyintézık: Füleki Enikı, Németh József, Erhardt Ildikó, Geicsnek Éva, dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati eljárása H A T Á R O Z A T I. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Gyır, Kandó K. u ) által tervezett, Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása tárgyú, az Espa Kft. (Bajna) által készített elızetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat egyben megállapítom, hogy a e l f o g a d o m, Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának - terv szerinti - megvalósítása esetén nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás. A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre. II. Az elızetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai A Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala (Celldömölk) /2/2015.II. számú állásfoglalásában megfogalmazott kikötések: a mezıgazdasági mővelés alatt álló Duka 0161/1 és 0176/27 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a beruházás megkezdése elıtt az illetékes Celldömölki Járási Hivatal Földhivatali Osztályától kérni kell a termıföld idıleges és végleges más célú hasznosításának engedélyezését földvédelmi szempontból a beruházás csak az ingatlanügyi hatóság jogerıs határozatának birtokában kezdhetı meg a kivitelezés során a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a szomszédos termıföldek minıségében kár ne keletkezzen, azok megfelelı mezıgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. A Vas Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Erdészeti Osztálya VAG/EI/3616-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában megfogalmazott kikötések: Erdıterület érintettsége esetén az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló évi XXXVII. (Evt.) 78. (2) szerint erdıterület rendeltetésszerő használatának akadályozását kell az erdészeti hatáságnál elızetesen engedélyeztetni. A tervezett beruházással érintett, nem erdı mővelési ágú termıföldön szükséges fakivágást az Evt. 70. (2) alapján az erdészeti hatósághoz elızetesen be kell jelenteni. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u Szombathely, Pf.: 183 Telefon: (06 94) Fax: (06 94)

4 III. Az építési engedélyezési eljárás során Hatóságom részérıl figyelembe veendı szempontok A munkaterületen üzem- és kenıanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszíni karbantartása tilos. A munkálatok során a földtani közeg szennyezésének lehetıségét körültekintı munkavégzéssel és a munkagépek megfelelı karbantartásával minimálisra kell csökkenteni IV. Az elızetes vizsgálati eljárás ,- Ft összegő igazgatási szolgáltatási díja, a közegészségügyi szakhatósági közremőködés ,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, a földvédelmi szakhatósági közremőködés ,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, a növény- és talajvédelmi szakhatósági közremőködés ,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, az erdészeti szakhatósági közremőködés 7.500,- Ft igazgatási szolgáltatási díja, továbbá az örökségvédelmi szakhatósági közremőködés 3.000,- Ft illetéke megfizetésre került. V. A határozat ellen a kézbesítéstıl hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetıtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz ,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem elıterjesztéséhez mellékelni kell. A közegészségügyi közremőködés jogorvoslati eljárás díja ,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár számú számlájára átutalással kell teljesíteni. A földvédelmi közremőködés jogorvoslati eljárás díja ,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár számú számlájára átutalással kell teljesíteni. A növény- és talajvédelmi szakhatósági közremőködés jogorvoslati eljárás díja ,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár számú számlájára átutalással kell teljesíteni. Az erdészeti közremőködés jogorvoslati eljárás díja 7.500,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár számú számlájára átutalással kell teljesíteni. Az örökségvédelmi közremőködés jogorvoslati díjának illetéke 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegen kell leróni. I n d o k o l á s Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Gyır, Kandó K. u ) által tervezett, a Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása tárgyú kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta az Espa Kft. (Bajna) által készített elızetes vizsgálati dokumentációt elızetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából. Az elızetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe- 2

5 zethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet továbbiakban: Kormányrendelet aiban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, évi CXL. törvényben továbbiakban Ket. meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra. A tervezett beruházásról a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjénél az elızetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény hatóságom honlapján történı megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni. Észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételezési határidın belül észrevétel nem érkezett. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet, illetıleg a április 1-tıl hatályos szabályok alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közremőködı szakhatóságok, és szakkérdés kiadására jogosult osztályok megkeresése.. Kikötésekkel járult hozzá az elızetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala (Celldömölk) /2//2015.II. szám alatt, a Vas Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Erdészeti Osztálya VAG/EI/3616-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában. Kikötések nélkül fogadta el az elızetes vizsgálati dokumentációban rögzítetteket a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Szombathely) VAR/088/ /2015. számú szakkérdésre adott válaszában, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Szombathely) VA-06D/EOH/815-4/2015. számú szakkérdésre adott válaszában, Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Fıosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Osztályának VAF/TALVO/322-2/2015.számú szakkérdésre adott válaszában, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Mőszaki Engedélyezési Hivatala /2015. számú szakkérdésre adott válaszában, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 36800/4047/1/2015. ált. szám alatt, a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje (Jánosháza) 1427/2015. szám alatt. A Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala (Celldömölk) /2/2015.II. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása A tervezett Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátás elızetes vizsgálatához benyújtott elektronikus úton elérhetı dokumentációban foglaltak alapján a beruházás a Duka 0161/1 és 0176/27 hrsz.-ú földrészleteket érintı termıföld idıleges és végleges más célú hasznosításával kerül megvalósításra. A fenti tárgyban a Celldömölki Járási Hivatal Földhivatali Osztályán napján 10044/2015. számon a Duka 0151/1 és 0176/27 hrsz.-ú földrészleteket érintı termıföld végleges és idıleges más célú hasznosítása vonatkozásában kérelemre földvédelmi eljárás indult. A termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Tfvt.) 7. (2) bekezdésében elıírt helyszíni ellenırzés során megállapításra került, hogy a nyomvonallal érintett földrészletek mezıgazdasági mővelés alatt állnak. A Tfvt. 9. (1) bekezdésében foglaltak értelmében a termıföld más célú hasznosításának minısül a 3

6 termıföld olyan idıleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termıföld a továbbiakban mezıgazdasági hasznosításra idılegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. A TFTV. 10. (1) bekezdése szerint termıföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. A fentieket figyelembe véve a tervezett beruházás földvédelmi érdekeket nem sért. Szakmai véleményemet a 71/2015. (III: 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX. törvény elıírásai alapján adtam meg. A földhivatali osztály hatásköre a Tfvt. 7. (1) bekezdésében, valamint a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területérıl, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban : Rendelet) 4. (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Rendelet 3. (1) bekezdés b) pontja alapján az 1. számú melléklet pontjában foglaltakon alapul. A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Szombathely) VAR/088/ /2015. számú szakkérdésre adott válaszának indokolása A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya június 8-án megkereste hatóságomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. (3) bekezdése és 5. számú melléklete I. 3. pontja alapján, hogy a hatáskörömbe tartozó szakkérdésekben nyilatkozzam a Duka 0176/18 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati eljárásában. A dokumentációt környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, lakott területtıl (lakóépülettıl) számított védıtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegı higiénés követelmények teljesülésére kiterjedıen vizsgáltam. Megállapítást nyert, hogy tárgybani beruházás rendeltetése közcélú, új energiaigény kiszolgálását célozza - 2 fogyasztó részére /18 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása tárgyában. A létesítés során egyrészt 169,2 fm hosszú, 22 kv-os középfeszültségő szabadvezeték, másrészt 20/0,4 kv-os 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áramú transzformátor állomás épül. A szabad vezeték nyomvonala Duka község mezıgazdasági területét -, külterületét érinti. A nyomvonal a helyi településrendezési szempontoknak megfelel. A kivitelezés után a létesítmények az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Gyır tulajdonába kerülnek. A hálózatépítés idıtartama kb 1 hét. A dokumentáció utal - a közegészségügyi szempontból elfogadható - lakosságot érintı hatások minimalizálására, veszélyes és nem veszélyes hulladékgyőjtés és ártalmatlanítás módjára. A kivitelezés és a majdani üzemeltetés a felszíni és a felszín alatti vizeket nem veszélyezteti. A vizsgált építési terület hatásterülete zajtól védendı területet nem érint, levegıvédelmi szempontból a számítások alapján az építkezés során a levegı szennyezés hatásterülete a beruházási területre lokalizálódik. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegő szolgáltatásaiért fizetendı díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI.16. pontja értelmében az igazgatási szolgáltatás díja ,- Ft, melyet az ügyfél befizetett. Hatásköröm a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatok ellátásáról szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete I.3. pontján, illetékességem a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 2. (1) bekezdésén alapul. A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Szombathely) VA-06D/EOH/815-4/2015. számú szakkérdésre adott válaszának az indokolása Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapí- 4

7 tásra került, hogy az érintett ingatlanok a közhiteles régészeti és mőemléki nyilvántartásban nem szerepelnek érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek. Az elızetes vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a régészeti örökség és a mőemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. a) pontja, a fıvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 25. -a, valamint - a Kormányhivatal ügyrendjének jóváhagyásáig - a Vas Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VAB/HAT/254-1/2015. számú rendelkezése, illetékességemet az Öeljr. 1. számú melléklete állapítja meg. A kiadmányozás joga a fıvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 20. -án alapul. A Vas Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Erdészeti Osztályának VAG/EI/3616-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszának indokolása Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tárgyi ügyben engedély kérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata kapcsán keresték meg az erdészeti hatóságot. A melléklet tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett 22 kv-os vezeték nyomvonala érinti a Duka 0172/28 hrsz-ú erdıterületet (Duka 24 CE), illetve a Duka 0161/1/b hrsz-ú fásítást, ezért a rendelkezı részben foglaltak szerint nyilatkoztam. A fásításokban szükséges fakivágásokról a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetıségérıl a Ket. 98. (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Hatáskörömet és illetékességemet a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése, 12. (1) bekezdése és az 1. számú melléklete rögzíti. A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Fıosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Osztályának VAF/TALVO/322-2/2015.számú szakkérdésre adott válaszának indokolása Az elızetes vizsgálati dokumentáció bemutatta a tervezett villamos hálózat építés termıföldre gyakorolt hatását, amely alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás a tárgyi elektromos vezetékszakasz által érintett és szomszédos földrészleteken. Az elsıfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése által biztosított jogkörben, valamint a fıvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva alakítottam ki. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Mőszaki Engedélyezési Hivatala /2015. számú szakkérdésre adott válaszának az indokolása A Veszprém Megyei Kormányhivatal Mőszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Fıosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) tájékoztatja a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályát, hogy a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján a tárgyi eljárásban nem kell bányászati szakkérdést vizsgálni, mert az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatása csekély, ásványi nyersanyag vagy földtani közeg védelme intézkedni nem kell. 5

8 A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (Szombathely) 36800/4047/1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály VAV/KTF/1924-3/2015. számú június 04-én érkezett megkeresésével a Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan 22kVos elektromos energia ellátása elızetes vizsgálati eljárás tárgyában a Hatóságomat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése, illetve 5. melléklet II.3. pontja szerint az elızetes vizsgálati eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy 1. a tevékenység vízellátása, a keletkezı csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védıterületére, védıidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott elıírások érvényesíthetık-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve 2. a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minısége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott elıírások érvényesíthetık-e. A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, az ESPA Kft. (2525 Bajna, İrhegy-alja 4.) által februárjában készített elızetes vizsgálati dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg. A tervezett 22 kv-os szabadvezeték és oszloptranszformátor építése, mőködése, majd valamikori felhagyása nem jár vízhasználattal. A vezeték nyomvonala sérülékeny vízbázist, védıterületet nem érint. A tevékenység felszíni víz parti sávját nem érinti a vizek lefolyási áramlási viszonyait nem változtatja meg, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követıen, a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve, a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem. Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. -a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetıségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárja ki. A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX.04.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése, illetve 5. melléklet II.3. pontja állapítja meg. A Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje (Jánosháza)1427/2015. számú belföldi jogsegélyre adott válaszának az indokolása A tervezett tevékenység Duka településen a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van. A tervezett tevékenység a településrendezési tervvel összhangban van. Jelen nyilatkozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló (XII.25.) Korm. rendelet 1. (6b) bekezdése alapján adtam ki. A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az elızetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, felügyelıségem szakértıi véleménye, valamint a közremőködı szakhatóságok állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás az alábbi indokok alapján. 6

9 Általános jellemzık Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. - a fogyasztói igények kielégítése céljából - a Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan és a Duka 072/27 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátását tervezi. Az energiaigények biztosítására a Sümeg-Gógánfa 22 kv-os gerincvezeték cserélendı 194. számú oszlopáról leágazást kell kiépíteni a 0176/18 hrsz.-ú ingatlan irányba 169,2 m hosszban, 3x50 mm 2 szigeteletlen szabadvezetékkel, beton tartószerkezettel. A 0172/27 hrsz.-ú ingatlan délnyugati sarkába OTR FF-1400 típusú transzformátor állomást kell telepíteni 50 kva géppel. A villamos energia ellátó szabadvezeték és a transzformátor állomás építésének tervezett idıpontja: II. félév A hálózatépítés idıtartama: kb. 1 hét. Levegıtisztaság-védelem A tervezett légvezeték építése idıszakában a munkagépek és szállítójármővek üzeme levegıterheléssel jár. A kivitelezési munkák során levegıterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek hatása a rövid idıtartam miatt csekély mértékő. A levegıtisztaság védelmi szempontú hatásterület az építés idıszaka alatt a nyomvonaltól számított kb. 50 m-es körzet. Üzemeléskor levegıterhelı hatások nem jelentkeznek. Zajvédelem A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta zajterhelés rövid idıtartamú és kismértékő. A benyújtott dokumentációk alapján az építési tevékenység során a közeli létesítményeknél nem alakul ki határértéket meghaladó zajterhelés. A légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. Zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. (3) bekezdésének a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges. Hulladékgazdálkodás A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmények üzemeltetése során hulladékok nem keletkeznek. A hálózatépítés során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. A nem veszélyes hulladékok engedélylyel rendelkezı átvevınek kerülnek átadásra. A kitermelt talajt engedéllyel rendelkezı vállakózónak adják tovább, illetve a helyszínen feltöltésre használják. Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 14. (1) bekezdése alapján hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve, ha a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten győjtött háztartási hulladékot hulladékgyőjtı pontra, hulladékgyőjtı udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelı létesítménybe szállítja, valamint a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelı létesítménybe szállítja. Földtani közeg védelem A tervezett beruházás kivitelezési munkálatai a létesítmény közvetlen környezetében talajszennyezéssel járhatnak. A munkálatok során a talajmechanikai viszonyoktól függıen m 2 -en az oszlopállítások helyszínén a talaj bolygatása várható. A kitermelt talajt engedéllyel rendelkezı vállalkozónak adják tovább, illetve a helyszínen feltöltésre felhasználják. A földtani közeg gyakorlatilag csak az építkezés során valamilyen havária esemény alkalmával szennyezıdhet. A benyújtott elızetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentıs, kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható. Kikötéseim a környezet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 6., 8. és 13. -ain, illetve a 15.. (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak. 7

10 Természet- és tájvédelem A beruházás során 2 db áttört gerincő vasbeton oszlop és 1 db Vacurka TR oszloptranszformátor kerül telepítésre, illetıleg összesen 169,2 m hosszúságú, 22kV-os légvezeték kiépítése történik meg. A beruházás országos jelentıségő védett természeti területet, illetıleg Natura 2000 területet nem érint, továbbá nem érinti védett növényfaj ismert elıfordulási helyét. A benyújtott dokumentáció szerint az áramátkötések a madárvédelmi szempontoknak megfelelıen burkolt vezetékkel történnek. A tervezett fejlesztés a tájvédelem érdekeit a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) ának figyelembe vételével nem sérti. A Tvt. 8. (1) bekezdése alapján a vadon élı szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megırzését élıhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A Tvt. 9. (1) bekezdése szerint A vadon élı szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek mőködıképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 17. (1) bekezdése kimondja, hogy a 8. (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelıen a vadon élı szervezetek élıhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Hatóságom szakértıi véleménye és az eljárásban közremőködı szakhatóságok, társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkezı részében foglaltak szerint döntöttem. Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. (2) bekezdésének ac) pontja. Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. (6) bekezdése alapján, hozott döntésemrıl a Ket. 80. (3) és (5) bekezdései alapján hirdetményi úton értesítettem. Az elızetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet továbbiakban KvVM rendelet 1. számú melléklet, I. fejezet 49. pontja, a közegészségügyi szakhatósági közremőködés igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet I. sz. mellékletének XI. Fejezet 16. pontja, a földvédelmi szakhatósági közremőködés igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX. törvény 18. (1) bekezdése, az erdészeti szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági szakigazgatási szervei elıtt kezdeményezett eljárásokban fizetendı igazgatási szolgáltatási díjak mértékérıl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet - továbbiakban VM rendelet - 1. számú mellékletének pontja, a növény- és talajvédelmi szakhatósági közremőködés igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a VM rendelet 1. melléklet pontja, az örökségvédelmi szakhatósági eljárás illetékének jogalapja az évi XCII. törvény 29. (1) bekezdése. Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése alapján a 99. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tettem lehetıvé. A jogorvoslati eljárás díj jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet továbbiakban FM rendelet 2. (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35. pontja. A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. (1) c) pontján és 9. (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul. 8

11 A határozatot kapja: 1. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt Gyır, Kandó K E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Hálózati Régió 9700 Szombathely, Puskás T. u ESPA Kft Bajna, İrhegy-alja Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztály 9700 Szombathely, Sugár u Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 9700 Szombathely, Bejczy I. u Vas Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Erdıfelügyeleti Osztálya 9700 Szombathely, Batthyány tér Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Fıosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány Veszprém Megyei Kormányhivatal Mőszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Fıosztály Bányászati Osztálya 8200 Veszprém, Budapest u Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 9700 Szombathely, Ady tér Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıje 9545 Jánosháza, Batthyány u. 2. Szombathely, július Harangozó Bertalan kormánymegbízott nevében és megbízásából: Bencsics Attila fıosztályvezetı 9

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II.

HATÁROZAT. e l f o g a d o m, II. Iktatószám: VA/KTF02/1686-16/2016. Műszaki ügyintézők: Császárné Uhrin Noémi Bertalan Ágnes Katavics Eszter Szabó Erika Jogi ügyintéző: dr. Gombás Boglárka Telefon: 94/506-725 Tárgy: Őriszentpéter 366

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 6230-20/2015. Előadó: Geresics Angéla dr. Jeges-Varga Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Töttös, Mohács-Töttös 22kV-os gerincvezeték 97-122. sz. oszlopok között rekonstrukciójának előzetes vizsgálati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 88118-1-10/2012. El adó: dr. Séra Judit (EJT) Filakné Enyedi Andrea (KEX) Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. Solt-

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95444-1-8/2013. Ea.: dr. F z István Filakné Enyedi Andrea Radócz Zoltán Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szeged

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

Szám: Tárgy: VAV/KTF/668-4/2015. Előadó: Molnár András dr. Gombás Boglárka. Melléklet: Liszó Község Polgármesteri Hivatala Liszó Kanizsai utca 2.

Szám: Tárgy: VAV/KTF/668-4/2015. Előadó: Molnár András dr. Gombás Boglárka. Melléklet: Liszó Község Polgármesteri Hivatala Liszó Kanizsai utca 2. Szám: Előadó: VAV/KTF/668-4/2015. Molnár András dr. Gombás Boglárka Tárgy: Melléklet: Sági Vadaskert (Liszó) működési engedélyének megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VAV/KTF/668-3/2015.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 12-4/1/2012./I. Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 100791-2-10/2014. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra Szentkirály, 087/26 hrsz-ú

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/754-11/2016. KTFO-azonosító: 91078-8-10/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Dr. Hegedűs Márta Báló Bertalan Barnabás

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 108507-1-20/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Dr. Hegedűs Márta Vida Éva Dr. Kiss Edit Hefkóné dr. Szeri Anna Mészáros Patrícia Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy:

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 9279-20/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Pulai Judit / Kristóf Andrea / Sovánné Nagy Gréte / Pandúr László / Bedők

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.603-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Balatonyi Zsolt Hargitai Attila dr. Jenei Mária Tárgy: Szegedi Vadaspark, fókamedence

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 89.561-2-14/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Hargitai Attila Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Sipos László Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1280-5/9/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély

Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak - vízjogi létesítési engedély KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6008-11/2012. Tárgy: Felsőpetény, Felsőpetényi halastavak

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/4482-25/2010. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06/1-373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. V. 16-tól Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3476-11/2011 Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Jobaháza

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben