ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf Internet: Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H /2007. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: Dr. Bécsi Beatrix/ Kajári László Melléklet: Komárom, ROSSI BIOFUEL Zrt. MOL Bázistelepi biodízel üzemének egységes környezethasználati engedélye HATÁROZAT I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a ROSSI Biofuel Zrt. (székhelye: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2.) részére egységes környezethasználati engedélyt ad a Komárom, Kőolaj u. 2. című, 5408/32 helyrajzi számú telephelyén létesítendő, tonna/év kapacitású biodízel (növényolaj-metilészter) gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére az alábbiak szerint: 1) Az engedélyezett tevékenység adatai: II. A telepítés helye: A Komárom, 5408/32 helyrajzi számú iparterület, mely a MOL Nyrt. Komáromi Bázistelepe. Az üzem elhelyezkedésének határai EOV koordinátákkal: Y: m X: Y: m X: Y: m X: Y: m X: A termelési technológia létesítményei: - 3 db, egyenként tonna/év kapacitású gyártósor, - a gyártás során képződött melléktermékek metanol tartalmának visszanyerésére és felhasználására szolgáló rektifikáló egység, - elektromos energia előállítására alkalmas BKHV egység, melyben a regenerált metanol elégetése történik egy motoros áramfejlesztő berendezésben.

2 2 Légszennyező pontforrások: Az üzemben hat darab légszennyező pontforrás létesül, amelyek közül 3 db. technológiai, 3 db pedig légtérelszívó jellegű. Valamennyi pontforráson metanol légszennyező anyag távozik. A telephelyen a technológia során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok: Megnevezés EWC kód Éves mennyiség (tonna) Papír és karton csomagolási hulladékok ,1 Műanyag csomagolási hulladékok ,1 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, * 42 szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat Olajat tartalmazó hulladékok * tartálytisztításkor 5 évente kb tonna Telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták ) Környezetvédelmi előírások: Levegővédelmi előírások: a) A három darab technológiai pontforrás és a három darab terem (akna) elszívó esetén a metanol légszennyező anyag általános technológiai kibocsátási határértéke pontforrásonként: 100 mg/m 3. A kibocsátási határérték normál állapotú, 21 % oxigén-tartalmú véggázra vonatkozik. A fenti, tömegárammal is szabályozott általános technológiai kibocsátási határérték esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátás a tömegáram alsó határa alá esik ami jelen esetben 2 kg/óra a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m 3 -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. b) Az üzemeltető a létesített légszennyező pontforrásokra vonatkozóan köteles a megfelelő formanyomtatványokon levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést és légszennyezés mértéke éves jelentést tenni a hatóság számára. Az alapbejelentést az illetékes jegyzőhöz benyújtandó használatbavételi engedély-kérelemmel egyidőben, az éves jelentést minden év március 31. napjáig kell benyújtani a hatóság számára. Amennyiben a technológiában változás következik be, vagy más légszennyező anyagok kerülnek kibocsátásra, a változást a hatóság részére levegőtisztaságvédelmi alapbejelentő lapon be kell jelenteni.

3 3 c) Az a) pontban meghatározott általános technológiai határértékek teljesülését legalább ötévenként teljes üzemmenet mellett méréssel igazolni kell, ennek érdekében a mérési lehetőséget szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül be kell nyújtani a hatóság számára. d) A keletkezett légszennyező anyagok környezeti levegőben történő kellő mértékű hígulását, a megfelelő kibocsátási magasságokat biztosítani kell, figyelembe véve a mesterséges elszívást, és a terület adottságait. e) A hatóság az üzem légszennyező pontforrásainak középpontja, az X: , Y: EOV koordinátájú pont körül 300 méter sugarú védelmi övezetet állapít meg. Zajvédelmi előírások: A létesítmény üzemelése során az engedélyesnek folyamatosan be kell tartania a következő zajkibocsátási határértékeket: - A Komárom, Laboráns u. 1. szám alatti kollégium védendő homlokzata előtt 2 m távolságban: L KH(nappal óráig) = 50 db L KH(éjjel óráig) = 40 db - A Komárom, laboráns u. 5. szám alatti Cathedra központ védendő homlokzata előtt 2 m távolságban: L KH(nappal óráig) = 50 db Hulladékgazdálkodási előírások: a) Az engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékokat köteles gyűjteni, és azok ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról arra engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással gondoskodnia kell. b) A keletkező veszélyes hulladékokat közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben, a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben kell gyűjteni. A veszélyes hulladékok a munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig gyűjthetők. c) A keletkező egyéb hulladékok gyűjtése és tárolása csak a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon, zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben, vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve. d) Amennyiben az engedélyes tárgyévi gazdálkodása során a hulladékok mennyisége meghaladja a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló jogszabályban meghatározott értéket, a tárgyévet követő hat hónapon belül egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, és jóváhagyásra be kell nyújtani a hatósághoz.

4 4 Vízvédelmi előírások: a) A biodízel üzem létesítése és üzemeltetése nem akadályozhatja a területen a MOL Nyrt. által, a H /2005. számú határozattal módosított, /1999. számú határozatban foglaltak szerint végzendő, a terület szénhidrogén szennyezésére vonatkozó kármentesítési tevékenységet. b) Biodízel üzem létesítése és üzemeltetése nem akadályozhatja a MOL Nyrt. által a területen végzett monitoring tevékenységet, a talajvíz monitorozását továbbra is folytatni kell. c) A telephelyen levő, a MOL Nyrt. által üzemeltetett vízilétesítményekre vonatkozóan - melyekhez a tárgyi biodízel üzem szennyvízelvezetése kapcsolódik új vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, belefoglalva a biodízel üzemben keletkező szennyvizek tisztítását is. A kérelem benyújtásának határideje december 31. d) Az üzemeltetés megkezdésekor a jogszabály szerinti adatlapokon be kell jelentkezni a KAR és HIR környezeti információs rendszerekbe. Rendkívüli üzemállapotra, havária eseményre vonatkozó előírások: a) A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges környezetszennyezést a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a hatóságnak azonnal be kell jelenteni és a keletkező hulladékok megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni kell. b) A rendkívüli légszennyezést a hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról. 3) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakhatósági előírása: A tervezett létesítmény használatbavételi engedélyéhez (próbaüzeméhez) be kell szerezni az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetesen kiadott, a biodízel üzem használatbavételéhez szükséges engedélyét. 4) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete szakhatósági előírása: A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 5) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Iroda szakhatósági előírásai: - A földmunkák megkezdésének időpontját a tényleges munkakezdés előtt 8 nappal a hivatalnak és a Klapka György Múzeumnak (2900 Komárom, Kelemen u. 22.) be kell jelenteni. - Amennyiben a múzeum régész szakemberei által feltárt területen kívül kerülnek elhelyezésre új létesítmények pl. tartályok úgy a kivitelezéssel érintett területen el kell végezni a szükséges megelőző régészeti feltárást.

5 5 - Az engedélyesnek tartozik a használatbavételi/üzemeltetési eljárás időpontjáról a hatóságot tájékoztatni. 6) Az ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézetének előírásai: - a zajterhelés Komárom város zajvédelmi önkormányzati rendeletében meghatározott értékeket nem haladhajta meg, - a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag koncentrációk nem haladhatják meg a dokumentációban meghatározott értékeket. III. A hatóság az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti felülvizsgálata ügyében elrendeli a tevékenység teljes körű felülvizsgálatát úgy, hogy az arról készített, az akkori állapotnak megfelelő dokumentációt az engedélyes a jelen határozat jogerőre emelkedését követő öt év elteltével öt példányban nyújtsa be a hatósághoz. IV. A jelen határozat a III. pontban szereplő felülvizsgálat tárgyában született határozat jogerőre emelkedéséig hatályos. V. Az elsőfokú határozattal szemben az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja ,- Ft, amit az elsőfokú hatóság számú számlájára kell befizetni az eljárás megindításakor. INDOKOLÁS A hatóság H-91-30/2007. számú, előzetes vizsgálatot lezáró, jogerős határozatában megállapította, hogy a Komárom, 5408/32 helyrajzi számú ingatlanon, a MOL Nyrt. Komáromi Bázistelepen létesítendő, biodízel gyártó üzem létesítéséhez és a tevékenység végzéséhez a hatóság által kiadandó egységes környezethasználati engedély szükséges. A tárgyi tevékenység évi tonna mennyiségű biodízel (növényolaj-metilészter) termék gyártása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. ) 2. számú melléklet 4.1. b) pontja alapján tartozik az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek közé.

6 6 A létesítményt a ROSSI Biofuel Zrt. (2922 Komárom, Kőolaj u. 2., a továbbiakban: Zrt.) kívánja üzemeltetni, mely megbízta az OLAJTERV Zrt.-t (1036 Budapest, Lajos u. 103.) hogy az engedélyezési ügyben a nevében eljárjon. Az Olajterv Zrt. az általa készített egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt július 3-án nyújtotta be a hatósághoz. A hatóság a dokumentáció, annak kiegészítései és az utólag benyújtott, a SENEX Környezetgazdálkodási Kft. által készített kiegészítő tanulmány és terjedésszámítás alapján a következő tényállást állapította meg: A termelési technológia: A technológiát elsősorban növényi olajok és az összegyűjtött, használt sütőolaj feldolgozására fejlesztették ki. A biodízel üzemanyag növényi és állati eredetű zsírok és olajok, trigliceridek sav vagy lúg katalizátor jelenlétében metanollal történő észterezésével előállított termék. A beruházás két ütemben valósul meg. Az első ütemben 3 db, egyenként tonna/év kapacitású gyártósor, a második ütemben a gyártás során képződött melléktermékek metanol tartalmának visszanyerésére és felhasználására egy rektifikáló egység és egy elektromos energia előállítására alkalmas, úgynevezett BKHW egység telepítése történik. Ez utóbbiban a regenerált metanolt égetik el egy motoros áramfejlesztő berendezésben. A technológia zárt, a legmagasabb hőmérséklet C, a legnagyobb nyomás 4 bar. A megtermelt biodízel késztermék önmagában üzemanyagként nem használható fel, azt más üzemanyagokba keverve lehet gépjármű üzemanyagként hasznosítani. A létesítmény katasztrófavédelmi szempontból felsőküszöb értékű veszélyességű üzemnek minősül. Hulladékgazdálkodás: A Zrt. növényi olajok (napraforgó, repce) és használt sütőolaj felhasználásán alapuló környezetbarát biodízel motorhajtóanyag előállítását tervezi. A használt sütőolaj nagy részét Németországból alapanyagként (vámtarifaszám: ) hozzák be, míg kisebbik része hazai hulladékhasznosítótól (Biofilter Zrt.) származik. A biodízel gyártás során évente tonna mennyiségű glicerintartalmú melléktermék és tonna szappanos víz keletkezik, amelyet vámtarifaszámon Németországban értékesítenek. A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését az egyes üzemrészek területére kihelyezett gyűjtőedényzetben, munkahelyi gyűjtőhelyeken végzik. Az olajos rongyot és az elhasznált szűrőbetéteket 6 db 120 literes, kerekes, fedéllel ellátott, műanyag zsákkal bélelt hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik az üzemcsarnokban kijelölt területen. A tartályok tisztításakor keletkező olajos hulladékot közvetlenül a tisztítás után a tartályból szippantós autóval szállítják el. A veszélyes hulladékok további kezelését (szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) kezelési engedéllyel rendelkező cégek végzik. A nem veszélyes hulladékok közül az elhasznált ioncserélő gyantát a készülék mellé helyezett 1 m 3 -es műanyag konténerben, a csomagolási hulladékokat 120 literes hulladékgyűjtő edényzetben elkülönítve gyűjtik és engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át további kezelésre.

7 7 A települési szilárd hulladékot 1 m 3 -es zárt gyűjtőedényben gyűjtik és hetente elszállíttatják. A keletkező hulladékok mennyisége alapján a Kft. egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett. Az üzem telepítése, létesítményei: Az üzem telepítése a Zrt. által a MOL NyRt.-től megvásárolt területen történik, amelyet belső utak határolnak. Ezen a területen kerülnek felépítésre a következők: - az üzemcsarnok, amelyben a gyártósorok (3x50 kt/év), - a katalizátor (T-201) és a szappanos víz (T-501) tárolására szolgáló tartályok, - a gyártósorokat kiszolgáló napi tartályok (alapanyag és késztermék), - egy kétállásos közúti töltő és lefejtő. Az alapanyagok és késztermékek tárolása a következő, meglévő, átalakított tartályokban történik: sz. tartály repceolaj napraforgóolaj használt sütőolaj glicerines fázis 5.024, biodízel metanol tartalék tartály A szükséges átalakításokat követően a Biodízel üzem a Bázistelep következő, meglévő infrastruktúrális létesítményeit használja: - uszálytöltő és lefejtő - vasúti töltő, lefejtő - közúti töltő COTAS - távvezetéki feladóállomás - kazánház és tápvíz előállító E létesítmények működtetését a Zrt. és a MOL Nyrt. közösen végzi. A Biodízel üzem a Komáromi Bázistelep következő, meglévő infrastruktúrájára csatlakozik: ivóvíz hálózat, tűzivíz hálózat, olajos, kommunális csatorna, csapadékvíz elvezetés. Vízellátás Az üzem víízellátása a bázistelep meglévő ivóvíz hálózatáról történik. Technológiai vízigény m 3 /év Kazánház vízigénye m 3 /év Kommunális célú vízfelhasználás: 1264 m 3 /év Kazánház felhasználás 66 m 3 /év

8 8 Szennyvízelvezetés A keletkező kommunális szennyvíz 3500 l/nap, a meglévő olajos-és kommunális csatornába kerül oldómedencében előtisztítva. Csapadékvíz elvezetés A csapadékvíz csatornába csak a tetőfelületekről lefolyó csapadékvíz kerül, ahonnan az közvetlenül a Dunába jut. A szennyeződhető felületekről elfolyó csapadékvíz újonnan létesülő olajos csapadékvíz gyűjtőcsatornába, majd az út melletti meglévő főgyűjtőbe kerül. Mennyisége 1,6 l/s csúcsidőszakban. A tankautó töltő-lefejtő és a szivattyú szinteken metanollal szennyeződő csapadékvizek 18 m 3 - es műtárgyban gyűlnek össze, ahonnan szippantással távolítják el. A becsapódó csapadékvizek 1,0 m 3 -es tartályban gyűlnek össze. A glicerines fázis a szappanos vizes fázissal melléktermékként elszállításra kerül. A későbbi fázisban a metanol eltávolítás során keletkezik még szennyvíz. Levegőtisztaság-védelem: Az üzemben 6 db légszennyező pontforrás létesül, amelyek közül 3 db technológiai, 3 db pedig légtérelszívó jellegű. Minden technológiai sorhoz tartozik egy technológiai pontforrás, a vizes mosó kilépő nyílása, illetve egy elszívó ventilátor kürtő, mely a kármentő medence megszívására szolgál robbanásvédelmi okokból. Valamennyi pontforráson metanol légszennyező anyag távozik. A pontforrások kibocsátási pontja tetősík felett 1 m-rel, 10 m magasságban található. A szerves-anyag B osztályba tartozó metanol tömegárama küszöbérték (2 kg/h) alatti. A szellőző rendszeren távozó metanol veszteség, amely a biodízel szűrők szövetbetét cseréjénél, a készülékek megbontásakor kerül a levegőbe, és megközelítőleg 0,132 t/év mennyiségű. További pontforrásnak minősül a későbbiekben a visszanyert metanol elégetésével villamos energiát előállító generátor kibocsátó forrása is, amelynek paraméterei későbbi ütemben válnak ismertté. Az éves felhasználások és kibocsátások anyagmérlege alapján a technológiából a légtérbe kb kg/év metanol távozik, amely üzemórára vetítve 0,458 kg/h nagyságrendű. Azonban a kibocsátott légszennyező komponens (metanol) nem egyezik meg a MOL Logisztikai Bázis tartályparkja és vezetékrendszere veszteségei révén a területen kibocsátott légszennyező anyagokkal. A területen levegővédelmi monitoring nincs kiépítve. Zajvédelem: A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység okozta zajés rezgésterhelés nem haladja meg a területre megengedett határértékeket. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő létesítmény oktatási és irodaépület a tervezett üzemtől 300 méter távolságban van. Természetvédelem: A tevékenység meglévő iparterületen fog megvalósulni, természetvédelmi érdeket nem sért.

9 9 Elérhető legjobb technika (BAT): Az alkalmazott technológia újnak minősül. A technológiára vonatkozó, hazai BAT útmutató nincs. A bio üzemanyag adalékok, mint például a biodízel gépjármű üzemanyagba (dieselolajba) keverése révén csökken a kén-dioxid, szilárd anyag és a nehézfém kibocsátás, és a természetes újratermelődés révén csökken a globális szén-dioxid terhelés. A Zrt. által alkalmazott gyártási technológia teljesen zárt. A keletkező melléktermékek közül a szappanos víz újrahasznosítása megtörténik, a metanol visszanyerésére és energetikai hasznosítására a 2. ütemben egy katalizátor és áramtermelő generátor létesítését tervezik. Így a folyamat energiamérlege teljessé válik. Az engedélyezési eljárás során a hatóság a R szakaszai alapján járt el. Az engedély tartalmát a hatóság a R. 11. sz. melléklete alapján határozta meg. A hatóság figyelemmel volt arra, hogy az egységes környezethasználati engedély megadásakor a R. 20. (3) bekezdése szerint a hatáskörébe tartozó külön jogszabályokban meghatározott engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezért a hatóság döntése során a következő jogszabályok anyagi jogi rendelkezéseit is alkalmazta: A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése szerint levegőterhelést okozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez és működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélyes szükséges. A zaj-és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja alapján zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése esetén az építtető köteles a hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról gondoskodni. A rendelkező rész II. fejezet 2) pontjában, a levegővédelmi előírások a) pontjában szereplő általános technológiai kibocsátási határértékeket a hatóság a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 7. (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján határozta meg. A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok mérésére vonatkozó előírásokat a hatóság a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. (9) bekezdése alapján tette. A mérések gyakoriságát a hatóság a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 10. (1) b) pontja és 8. számú melléklete alapján állapította meg. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a hatóság a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 16. (1) és (10) bekezdései alapján tette. A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy a mérés során a mérési módszer megválasztása és a műszerek kalibrálása, karbantartása tekintetében a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 13. -a

10 10 rendelkezései szerint kell eljárni, a szükséges mérési időtartamot e rendelet 9. számú mellékletének megfelelően kell meghatározni. A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 19. -ában foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti. A levegővédelmi előírások d) pontjában foglalt, a légszennyező anyagok terjedésére vonatkozó előírás a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 4.2. számú melléklet 3. pontján alapul. A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a metanol visszanyerő egység és az áramfejlesztő generátor létesítése esetén, amennyiben azok a technológiához szorosan nem csatlakoznak, új pontforrás létesül, a létesítést megelőzően az egységes levegővédelmi engedélyt módosítását kell kérni. A zajkibocsátási határértékek mértékét a hatóság a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM EüM együttes rendelet 1. (1) bekezdése és 1. számú melléklete alapján állapította meg. A hulladékok gyűjtésére és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadására vonatkozó előírás a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 13. (1) bekezdésén alapul. A veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó előírás a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésén alapul. Az egyéb hulladékok gyűjtésére és tárolására vonatkozó előírás a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. (1) és 5. (1) bekezdésein alapul. Az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére vonatkozó előírás a 200. évi XLIII. tv. 36. (2) bekezdésén alapul. A keletkező hulladékok mennyiségének a hulladékgazdálkodási előírások d) pontjában foglalt küszöbértékeit a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12. -a tartalmazza. A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy a keletkező hulladékok nyilvántartását és az adatszolgáltatást a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint teljesíteni kell. A vízvédelmi előírások a) és b) pontjában foglalt előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. c) pontján alapul. A vízvédelmi előírások c) pontjában foglalt előírás a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. 28. (1) bekezdésén alapul. A telephely vízilétesítményeit a MOL Nyrt. üzemelteti, mely H /2005. számú határozatban foglalt vízjogi üzemeltetési engedélye május 31. napjával hatályát vesztette. E vízilétesítményhez, olajos és kommunális csatornához csatlakozik a létesítendő biodízel gyártó üzem. A vízvédelmi előírások d) pontjában foglalt rendelkezés a R. 11. sz. melléklet 4. a) pontján alapul. Az e pontban hivatkozott jogszabály a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. A rendkívüli üzemállapotra, havária eseményre vonatkozó előírásokat a hatóság a R. 11. sz. melléklet b) és c) pontjai alapján tette.

11 11 A hatóság a R. 20. (2) bekezdése alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek közül a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 20.2/3931-1/2007. számú, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság MKEH TMBF SZF 270/5/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult az engedély kiadásához. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság /4/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező rész II. fejezet 3) pontjában foglalt feltétellel járult hozzá az engedély kiadásához. A katasztrófavédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi üzem felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek minősül, melynek üzemeltetőjét a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. tv. és a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti szerinti kötelezettségek terhelik. E törvény 30. (1) bekezdése alapján veszélyes ipari üzemre, veszélyes létesítményre építési engedély, használatbavételi engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a műszaki biztonsági szerv szakhatósági hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható. Az engedély iránti kérelemhez az üzemeltetőnek csatolni kell s biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés egy-egy példányát. Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 1672/5/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező rész II. fejezet 4) pontjában foglalt feltétellel járult hozzá az engedély kiadásához. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Irodája 430/2206/02/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező rész II. fejezet 5) pontjában foglalt feltétellel járult hozzá az engedély kiadásához. A hatóság a R ában szabályozottak szerinti hirdetmény közzétételével tájékoztatta az érintett nyilvánosságot a beruházás főbb jellemzőiről, valamint az azzal kapcsolatos észrevételek megtételének lehetőségéről. Tekintettel arra, hogy az eljárás során észrevétel nem érkezett, a hatóság az általa feltárt tényállás és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján döntött. Megállapította, hogy a tárgyi beruházás rendelkező részben foglalt feltételekkel történő megvalósítása a környezet védett elemeit a megengedettnél jobban nem terheli, ezért az egységes környezethasználati engedélyt a környezetvédelmi törvény 66. (1) bekezdés b) pontja és a R. 20. (8) bekezdése alapján kiadta. A tárgyi beruházás a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4.1. pontja alá tartozik, ezért az üzem pontforrásai körül védelmi övezetet kell megállapítani e rendelet 6. (2) bekezdése alapján. Az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére a jogszabály 6. (6) bekezdése alapján megkereste a települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a közegészségügyi hatóságot annak érdekében, hogy a jogszabályban előírtnál kisebb védelmi övezetet állapítson meg. A megkeresett szakhatóságok a kisebb védelmi övezet kialakításához hozzájárultak, a határozat

12 12 rendelkező részében rögzített közegészségügyi hatósági előírások betartása mellett, így a védelmi övezet nagyságát az ügydöntő hatóság 300 m-ben határozta meg. A rendelkező rész III. fejezetében foglalt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés a R. 20. (8) bekezdésén alapul. A hatóság hatásköre a fenti jogszabályi helyeken alapul, illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 98. (1) bekezdése tartalmazza. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a hatóság a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján határozta meg. Győr, december 5. Dr. Hajdu Klára s.k. igazgatóhelyettes

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 8725-21/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Kuller Gábor Orosvári Tamás/ Tarjányi István Puskás Sándor Bender Ferenc Juhász Judit dr. Balogh-Máté

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 256-3/2016. Tárgy: K & NY Kft. (Esztergom) Előzetes vizsgálati eljárás Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Winkler Anett Mellékletek: Telefon: +36 (96) 524-612

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-9478-28/2007. Hiv. szám: Tárgy: Sopron, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 6252-17/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Rettig Hungary Kft, Kühne Ede tér 2. (hrsz. 2786) alatt folytatott panelradiátor felületkezelési tevékenységre

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: -

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: - KTJ: - Iktatószám: 5099-14/2012. Hiv. szám: - Tárgy: Nyergesújfalu önkormányzat Bajóti úti új lakóterület ivóvíz-ellátásának, szennyvíz-elvezetésének, csapadékvízelvezetésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 246-2/1/2014./II. Tárgy: a Zalakerámia

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t

e n g edélyt ad. Illeték leróva! H a t á r o z a t Szám: ÉPI/4-10/2013. Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintéző: Cseriné Inhaizer Beatrix versenyuszoda együttes építési engedélye Győr 8712/2 hrsz Illeték leróva! H a t á r o z a t Mosonmagyaróvár

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. 1 MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL SZEGEDI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG Városföld Energia Energetikai Beruházó és Szolgáltató Kft. 6033 Városföld, II. körzet 38. Iktató szám: 129-10

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye

Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger Téglaipari Zrt. Kőszeg, Csepregi u. 2. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1237-1/1/2015./I. Tárgy: Wienerberger

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÉGETÉS ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi felsorolás

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12635-46/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Egységes környezethasználati engedély - módosítás Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Tóth Ilona Mária Melléklet: - H A

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1863-5/2012. Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Melléklet: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16.

Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj 4025 Debrecen. Hatvan u. 16. Tiszántúli K örnyezetvédelm i és Term észetvédelm i F elü gyelj L e v é lc ím : 4001 Debrecen. Pf27. E- m a i I: tiszantuli@zoldhatosag.hu T e le fo i): 52-511 -000, T e le fa x : 52-511 -040 Hivatkozzon

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Melléklet: - H a t á r o z a t

Melléklet: - H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1280-5/9/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben