A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 HU HU HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, évre vonatkozó technikai kiigazításáról és a közötti időszak becsült és tényleges GDP-je között eltéréseket felmutató tagállamok számára a kohézió támogatására szolgáló alapokból allokált összegek kiigazításáról a május 17-i intézményközi megállapodás 16. és 17. pontja szerinti előterjesztés HU HU

3 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, évre vonatkozó technikai kiigazításáról és a közötti időszak becsült és tényleges GDP-je között eltéréseket felmutató tagállamok számára a kohézió támogatására szolgáló alapokból allokált összegek kiigazításáról 1. BEVEZETÉS 2010-ben a pénzügyi keret 2011-re történő éves technikai kiigazítása kivételes módon nemcsak az árak és a GNI változásának megfelelő rendszeres kiigazítást tartalmazza (a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, május 17-i intézményközi megállapodás pontja), hanem az 1B. alfejezet kiigazítását is (az intézményközi megállapodás (a továbbiakban: IKM) 17. pontja). Az IKM 17. pontja kimondja, hogy ha a 2011-es évre vonatkozó technikai kiigazítás során megállapításra kerül, hogy valamely tagállamnak a közötti időszakra vonatkozó kumulált GDP-je +/- 5 %-nál nagyobb mértékben tért el az e megállapodás kidolgozása során becsült kumulált GDP-től, a Bizottság az érintett tagállam esetében a szóban forgó időszakra kiigazítja a kohézió támogatására szolgáló alapokból allokált összegeket. A 17. pont továbbá kimondja, hogy a kiigazítások teljes nettó hatása az előjeltől függetlenül nem haladhatja meg a 3 milliárd EUR-t, majd második megszorításként meghatározza, hogy amennyiben a nettó hatás pozitív, az összes pótlólagos forrást az 1B alfejezet közötti korlátaihoz képesti alulköltekezés szintjére kell korlátozni. A 17. pont végezetül kimondja, hogy a szükséges kiigazításokat egyenletesen osztják el a közötti időszakban és az érintett korlátokat ennek megfelelően kiigazítják. Az IKM 16. pontja alapján a Bizottság minden évben, az n+1. évre vonatkozó költségvetési eljárást megelőzően az uniós bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és az árak alakulásának megfelelően technikai kiigazítást hajt végre a pénzügyi kereten, és az eredményeket közli a költségvetési hatóság két ágával. Az árakat illetően a folyó árakon számított kiadási felső korlátokat az IKM 16. pontjában megadott, 2 %-ban rögzített deflátorral számítják ki. A GNI változásai tekintetében e közlemény a rendelkezésre álló legfrissebb gazdasági előrejelzéseken alapul. E közlemény célja, hogy bemutassa a költségvetési hatóságnak a évre vonatkozó, az IKM 16. és 17. pontja szerinti technikai kiigazítás eredményét (EU- 27). 1 HL C 139., , 1. o. HU 2 HU

4 2. AZ 1B. ALFEJEZET AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FELSŐ KORLÁTAINAK KIIGAZÍTÁSA (17. PONT) 2.1. A tagállamok jogosultsága Az IKM 17. pontja értelmében a Bizottság kiigazítja a kohézió támogatására szolgáló alapokból allokált összegeket azon tagállamok esetében, amelyeknél a közötti időszakra vonatkozó kumulált GDP +/- 5 %-nál nagyobb mértékben tért el az intézményközi megállapodás kidolgozása során becsült kumulált GDP-től. Meg kell tehát vizsgálni a 2005 áprilisában 2, illetve a legfrissebb adatnak számító, 2009 novemberében közzétett statisztikák közötti eltérést. E rendelkezés csak azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek esetében a kohéziós összhozzájárulást maximálják 3, azaz Bulgáriára, a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Lengyelországra, Romániára és Szlovákiára. A kohézió támogatására szolgáló alapokból más tagállamok számára allokált összegeket nem érinti a GDP-ben között mutatkozó eltérés. A két statisztikai adathalmaz összehasonlításának eredményeképpen a következőt kapjuk: GDP-ELTÉRÉS A MAXIMALIZÁLÁSSAL ÉRINTETT TAGÁLLAMOKNÁL (millió EUR-ban) GDP (2005. április) GDP (2009. november) A kumulált GDP Tagállam 2004-es árak 2004-es árak változása (%-ban) BG ,3% CZ ,5% EE ,8% LV ,5% LT ,2% HU ,9% PL ,0% RO ,1% SK ,8% Egyetlen tagállamnál sem mutatkozik 5 %-ot meghaladó negatív eltérés a GDP-ben. Ennélfogva egyik tagállam esetében sem kell csökkenteni az összeget. Három tagállam Cseh Köztársaság (+7,5 %), Lengyelország (+8,0 %) és Szlovákia (+10,8 %) esetében azonban 5 %-ot meghaladó, pozitív előjelű eltérés tapasztalható. Ebből következően tehát növelni kell a kohéziót támogató alapokból e tagállamoknak allokált összegeket Az alulköltekezés összegének meghatározása Mivel a kiigazítás nettó hatása pozitív lesz, az 1B. alfejezet közötti felső korlátaihoz viszonyítva meg kell határozni az alulköltekezés szintjét. Az alulköltekezés három elemből áll 4 : A július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet II. mellékletének 9. pontja. A július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet II. mellékletének 7.,8. és 11. pontja. A február 15-i Fiche 99 bizottsági szolgálati munkadokumentumban kifejtett módon. HU 3 HU

5 az 1B. alfejezet re meghatározott éves felső korlátai és az erre időszakra költségvetésbe vett kötelezettségvállalási előirányzatok közötti különbség; a közötti időszakban az 1B. alfejezet visszavont (vagy elévült) kötelezettségvállalási előirányzatai, kivéve az IKM 48. pontja értelmében a es év következő évekre átvitt előirányzatait 5 ; a es időszak visszavont kohéziós kiadásai, kivéve az EMOGA Orientációs Részlegéhez és a HOPE-hoz kapcsolódó összegeket. Az alulköltekezés részleteit a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza. AZ ALULKÖLTEKEZÉS ÖSSZEGE (EUR, folyó árakon) A többéves pénzügyi keret felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér Elévülő kötelezettségvállalási előirányzatok ebből: ERFA ESZA Kohéziós Alap Visszavont összegek ebből: ERFA ESZA Kohéziós Alap Összesen Ebből következően az érintett tagállamok pozitív előjelű kiigazítását millió EUR-ra korlátozzák, amely összeg nem haladja meg a kiigazítás nettó hatására vonatkozó, 3 milliárd EUR-ban maximalizált összeghatárt Az 1B. alfejezet as időszakra vonatkozó felső korlátainak kiigazítása A es időszakra vonatkozó tagállami allokációk alapján a pozitív előjelű kiigazítás összege elméletileg millió EUR lett volna. Az alulköltekezés miatti korlátozás következtében azonban a kiigazítást arányosan a következőképpen csökkentették: TELJES KIIGAZÍTÁS TAGÁLLAMONKÉNT A kumulált GDP Tagállam Az 1B. alfejezethez allokált összeg (EUR-ban, folyó árakon) Az alulköltekezés mértékéhez igazított Elméleti kiigazítás változása kiigazítás CZ ,5% PL ,0% SK ,8% ÖSSZESEN Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i határozata (HL L 128., , 8. o.) HU 4 HU

6 A szükséges kiigazítást egyenlő arányban el kell osztani a évek között. Ezenfelül, az 1B. alfejezet felső korlátaihoz kapcsolódó kiigazítást millió EUR-ban kell megadni. Az 1B. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatainak felső korlátja (folyó árakon) tehát a következőképpen növekszik: 2011: millió 2012: millió 2013: millió 2.4. Kifizetési előirányzatok Az IKM 23. pontjának negyedik bekezdése szerint minden felülvizsgálatnak biztosítania kell a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő kapcsolat fenntartását. Emiatt tehát, az 1B. alfejezet alatti pótlólagos kötelezettségvállalások előre látható fizetési ütemterve alapján módosítani kell a kifizetési előirányzatok éves felső korlátját is. Figyelembe véve, hogy az ebből a kötelezettségvállalásnövelésből eredő kifizetésekre várhatóan 2013 után kerül sor, a kifizetések felső határai csak korlátozott mértékben emelkednek. A kifizetési előirányzatok felső korlátja (folyó árakon) tehát a következőképpen növekszik: 2011: + 17 millió 2012: + 87 millió 2013: millió 2.5. Összefoglaló táblázat és következtetés Az alábbi táblázat összefoglalja a pénzügyi keretben lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felső korlátainak változását. Az összegek folyó árakon szerepelnek: (millió EUR) b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért A kötelezettségvállalási előirányzatok változása A kifizetési előirányzatok változása Az IKM-ben 6 szereplő pénzügyikeret-táblázat állandó 2004-es árakkal számol. Ezért a folyó értéken szereplő összegeket az intézményközi megállapodás 16. pontjával 6 A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról: energiaágazatbeli projektek finanszírozása az európai gazdaságélénkítési terv keretében HU 5 HU

7 összhangban a 2 %-os éves fix deflátor segítségével át kell konvertálni évi árakra. Az 1. táblázat az IKM 17. pontjának megfelelően módosított pénzügyi keretet mutatja, az EU-27 tekintetében, 2004-es árakon. 3. A PÉNZÜGYI KERET ÉVRE VONATKOZÓ TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSA A GNI ALAKULÁSÁNAK MEGFELELŐEN (16. PONT) A 2. táblázat az EU-27-ek pénzügyi keretét mutatja be a as időszak felső korlátain történt módosítás beszámításával és a évre vonatkozó kiigazításokkal (azaz folyó árakon, a GNI százalékában kifejezve, a legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján) A GNI teljes összege A rendelkezésre álló legfrissebb előrejelzésekkel összhangban 2011-re a GNI-t az EU-27 számára folyó árakon ,3 millió EUR-ban állapították meg (2010-re ,7 millió EUR-ban, 2009-re ,1 millió EUR-ban, 2008-ra ,1 millió EUR-ban, 2007-re pedig ,2 millió EUR-ban). A következő évekre ( ) az EU-27 GNI-jét a reálértéken vett éves átlagos növekedési rátára vonatkozó belső bizottsági előrejelzések alapján számították ki. Ezen előrejelzések tájékoztató jellegűek, és a rendelkezésre álló legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján évente aktualizálják őket. A és évi GNI a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetett módon mért díjának (FISIM) a saját forrásokra történő, január 1-től kezdődő alkalmazására vonatkozó március 16-i 2010/196/EU, Euratom tanácsi határozattal 7 összhangban már tartalmazza a FISIM-et is A pénzügyi keret évre vonatkozó technikai kiigazításának fő eredményei (EU-27) A évi kötelezettségvállalási előirányzatok összesített felső korlátja ( millió EUR) a GNI 1,16 %-ának felel meg. A kifizetési előirányzatok vonatkozó felső korlátja ( millió EUR) a GNI 1,09 %-át teszi ki. A legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján a saját források 1,23 %-os felső korlátjához képest millió EUR szabad forrás marad (az EU- 27 GNI-jének 0,14 %-a). 7 című, december 17-i európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 347., , 26. o.) révén módosított formában. A Tanács 2010/196/EU, Euratom határozata (2010. március 16.) a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetett módon mért díjának (FISIM) az Európai Unió költségvetése és saját forrásai céljaira felhasznált bruttó nemzeti jövedelem (GNI) megállapításához történő felosztásáról, HL L 87., , 31. o. HU 6 HU

8 A saját források és a kötelezettségvállalási előirányzatok felső korlátait a FISIM saját forrásokra történő alkalmazására vonatkozó 2010/196/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépését követően módosították A TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELEMEK fejezet (Igazgatás) Az 5. fejezet esetében a pénzügyi keret egy lábjegyzete megállapítja, hogy az e fejezet felső korlátján belül figyelembe vett nyugdíjakra vonatkozó számadatokat a nyugdíjrendszerhez való munkavállalói hozzájárulások nélkül kell kiszámítani ez a közötti időszakra 2004-es árakon legfeljebb mintegy 500 millió EUR. Így a fejezet felső korlátjának megállapítása során a nyugdíjakhoz kapcsolódó kiadásokból levonásra kerülő összegekre kettős korlátozás vonatkozik: Ez az összeg egyik évben sem haladhatja meg a költségvetési bevételként ténylegesen feltüntetett hozzájárulásokat; A levonások halmozott összege a közötti időszak vonatkozásában 2004-es árakon számolva nem haladhatja meg az 500 millió EUR-t, amely éves átlagban 71,4 millió EUR-nak felel meg (2011-es árakon számolva 82 millió EUR). Az igazgatási kiadások ismétlődő természete miatt a legalacsonyabb korlátot éves szinten kell meghatározni, hogy a szabad forrásokkal ne az időszak elején éljenek, amelynek következményeként az a későbbiekben már nem állna teljes mértékben rendelkezésre. A levonásra kerülő összeg 2011-re folyó árakon számolva 82 millió EUR-t tesz ki A közötti időszakra vonatkozó pénzügyi kereten kívüli kiadási tételek A közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretben megállapított felső kiadási korlátokon kívül számos eszköz áll rendelkezésre. Ezen eszközök célja, hogy biztosítsák a rendkívüli és előre nem látható eseményekre való gyors reagálást, és bizonyos korlátokon belül némi rugalmasságot biztosítsanak az elfogadott kiadási korlátokon túl: a sürgősségisegély-tartalék, amelyből 2004-es árakon évente maximum 221 millió EUR-nyi összeget, vagy folyó árakon 2011-ben 253,9 millió EUR-t lehet mozgósítani (a teljes időszakra folyó árakon millió EUR-t); az Európai Unió Szolidaritási Alapja, amelynek éves maximális összege folyó árakon 1 milliárd EUR; 8 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a FISIM saját forrásokra történő alkalmazására vonatkozó határozat értelmében a saját források és a kötelezettségvállalási előirányzatok felső korlátjának módosításáról, COM(2010) 162 végleges. HU 7 HU

9 a rugalmassági eszköz, folyó árakon évi 200 millió eurós maximális összeggel, valamint a év fel nem használt összegeivel, amelyek átvihetők 2011-re. Ezenfelül folyó árakon maximum évi 500 millió EUR erejéig lehetőség lesz az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételére az előző év kötelezettségvállalási előirányzatainak összesített felső korlátja alatt fennmaradó bármely mozgástérből és/vagy az előző két év visszavont kötelezettségvállalásaiból (az 1B. alfejezethez kapcsolódóakat kivéve). 5. A KÖLTSÉGVETÉSBEN NEM SZEREPLŐ MŰVELETEK ÉS A SAJÁT FORRÁSOK Az intézményközi megállapodás 11. pontjának negyedik albekezdése megállapítja, hogy az általános költségvetésben nem szereplő műveletekkel kapcsolatos információkat, valamint a saját források különböző kategóriáinak várható alakulását indikatív módon, külön táblázatokban kell bemutatni, és évente, a pénzügyi keret technikai kiigazításakor aktualizálni kell. Ezeket az információkat a rendelkezésre álló legfrissebb becsléseknek megfelelően a 3.1. és 3.2. táblázat mutatja be. Az információk az Európai Fejlesztési Alapra (EFA) és a saját források szerkezetére vonatkoznak. HU 8 HU

10 MELLÉKLET 1. TÁBLÁZAT: A 17. PONT ÉRTELMÉBEN MÓDOSÍTOTT, A AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ PÉNZÜGYI KERET (millió EUR es állandó árakon) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK Összesen Fenntartható növekedés a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért A természeti erőforrások megőrzése és kezelése ebből: Piachoz kapcsolódó iadások és közvetlen kifizetések Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényes a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése b. Uniós polgárság Az Európai Unió mint globális szereplő Igazgatás (1) Ellentételezés ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT a GNI százalékában 1,08% 1,09% 1,06% 1,06% 1,03% 1,02% 1,01% 1,049% ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT a GNI százalékában 1,06% 1,06% 0,95% 1,01% 0,97% 0,98% 0,95% 1,00% Fennmaradó mozgástér 0,18% 0,18% 0,29% 0,22% 0,26% 0,25% 0,28% 0,23% Saját források felső határa a GNI százalékában 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% (1) Az e fejezet felső korlátján belül figyelembe vett nyugdíjakkal kapcsolatos kiadásokat a nyugdíjrendszerhez való munkavállalói hozzájárulások nélkül számították, a közötti időszak 2004-es árakon számított 500 millió EUR-s korlátján belül. HU 9 HU

11 2. TÁBLÁZAT: A AS IDŐSZAKRA SZÓLÓ, A ÉVRE ÉS A 17. PONT SZERINT KIIGAZÍTOTT PÉNZÜGYI KERET (millió EUR - folyó árakon) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK Összesen Fenntartható növekedés a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért A természeti erőforrások megőrzése és kezelése ebből: Piachoz kapcsolódó iadások és közvetlen kifizetések Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényes a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése b. Uniós polgárság Az Európai Unió mint globális szereplő Igazgatás (1) Ellentételezés ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT a GNI százalékában 1,02% 1,08% 1,16% 1,18% 1,16% 1,15% 1,14% 1,13% ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT a GNI százalékában 1,00% 1,05% 1,04% 1,12% 1,09% 1,10% 1,07% 1,07% Fennmaradó mozgástér 0,24% 0,19% 0,20% 0,11% 0,14% 0,13% 0,16% 0,16% Saját források felső határa a GNI százalékában 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% (1) Az e fejezet felső korlátján belül figyelembe vett nyugdíjakkal kapcsolatos kiadásokat a nyugdíjrendszerhez való munkavállalói hozzájárulások nélkül számították, a közötti időszak 2004-es árakon számított 500 millió EUR-s korlátján belül. HU 10 HU

12 3. TÁBLÁZAT: AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSBEN NEM SZEREPLŐ KIADÁSOK INDIKATÍV PROGRAMJA ÉS A KÜLÖNBÖZŐ SAJÁT FORRÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSBEN NEM SZEREPLŐ KIADÁSOK INDIKATÍV PROGRAMJA ÉS A KÜLÖNBÖZŐ SAJÁT FORRÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 3.1. TÁBLÁZAT : EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP Kötelezettségvállalások (köt.) és kifizetések (kif.) millió EUR - folyó árakon köt. kif. köt. kif. köt. kif. köt. kif. köt. kif. köt. kif köt. kif. köt. kif. köt. kif. köt. kif. köt. kif. köt. kif A számok csak a Bizottság által irányított intézkedéseket tartalmazzák, az Európai Beruházási Bank által irányított intézkedéseket nem. A közötti időszakra vonatkozó összegeket a Stabex-eszköz keretében történt bizonyos kifizetések kiigazítására tekintettel módosították TÁBLÁZAT : SAJÁT FORRÁSOK KATEGÓRIA SZERINT az alábbiak %-ában Hagyományos saját források (TOR) 17% 18% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 16% 13% 12% héa 40% 39% 29% 26% 15% 16% 17% 18% 17% 12% 11% GNP/GNI 43% 43% 59% 61% 72% 70% 69% 67% 67% 74% 77% : tényleges (tartalmazza a 2001-ben TOR beszedési költségként visszatartott összegekkel történt 2002-es, 15%-os mértékű, visszamenőleges 2009: 10/2009. sz. költségvetés-módosítás; 2010: az elfogadott évi költségvetés HU 11 HU

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről L 347/884 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács 2011. július

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.6. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről HU HU INDOKOLÁS 1. A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 644 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a tagállami hozzájárulásokra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/44. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 127 32004R0740 2004.4.22. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 116/9 A BIZOTTSÁG 740/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 1. BEVEZETÉS Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

11655/13 hs/anp/kz 1 DQPG

11655/13 hs/anp/kz 1 DQPG AZ EURÓPAI U IÓ TA ÁCSA Brüsszel, 2013. június 27. (01.07) (OR. en) 11655/13 POLGE 124 CADREFI 164 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: az elnökség a delegációk Tervezet A TANÁCS RENDELETE a 2014 2020-as

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III.

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.29. COM(2011) 398 végleges 2011/0177 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.2. COM(2018) 322 final 2018/0132 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2021 2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 15 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 15 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0010 (APP) 5467/15 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. január 20. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. Az addicionalitás félidős ellenőrzésének eredményeiről ( )

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. Az addicionalitás félidős ellenőrzésének eredményeiről ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.2.28. COM(2013) 104 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az addicionalitás félidős ellenőrzésének eredményeiről (2007 2013) HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Az addicionalitás félidős

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.9.20. COM(2018) 653 final 2018/0335 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Szlovén Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 12. (OR. en) 5602/14 Intézményközi referenciaszám: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.9. COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió

Részletesebben

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5 224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. () (Normativer Teil) 1 von 5 2007.6.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.29. COM(2017) 699 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazása és nyugdíja, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 1. 31994 R 1164: A Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 130. szám, 1994.5.25., 1. o.), az

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 26. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0231 (COD) 11483/16 ADD 3 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. július 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2072(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2072(BUD) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 17.10.2014 2014/2072(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel,.12.2. COM() 597 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai javadalmazásának és nyugdíjának, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

C 396 Hivatalos Lapja

C 396 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 396 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 31. 61. évfolyam Tartalom III Előkészítő jogi aktusok SZÁMVEVŐSZÉK 2018/C 396/01 3/2018. sz. vélemény

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Javaslat. Intézményközi Megállapodás

Javaslat. Intézményközi Megállapodás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.2. COM(2018) 323 final 2018/0137 (NLE) Javaslat Intézményközi Megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 540 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának

Részletesebben

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel,. november. (OR. en) / ADD FIN FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a Tanács Az Európai Unió 7-es pénzügyi évre vonatkozó általános

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.6.12. COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

B7-0079/139. Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski és mások

B7-0079/139. Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski és mások 6.3.2013 B7-0079/139 139 Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski és mások 21 preambulumbekezdés (21) Miután a különböző ágazatok bekerültek az egységes támogatási rendszerbe

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben