(h) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke esetében a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban határidőben tegyen kártérítési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(h) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke esetében a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban határidőben tegyen kártérítési"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-II-B-259/2013. számú határozata a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és bírság kiszabásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a Groupama Garancia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 20.) (Biztosító) lefolytatott átfogó ellenőrzési eljárás során az alábbi h a t á r o z a t o t hozom. 1. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződés tartalmi és formai elemeire és az ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, az életbiztosítási termékei szerződési feltételeiben: (a) a Generáció UL és az Életív UL életbiztosítások esetében figyelemfelhívásra alkalmas módon szerepeltesse a költségek egyoldalú módosíthatóságának a lehetőségét előíró rendelkezéseket; (b) figyelemfelhívásra alkalmas módon szerepeltesse azt, hogy kockázatviselési szolgáltatása a várakozási idő alatt korlátozott, továbbá az Életív életbiztosítási terméke esetében a Biztosító által a várakozási időn belül nyújtott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések ellentmondásosságát szüntesse meg; (c) egyértelműen rögzítse a díjfizetési kötelezettség teljesítésének módjára vonatkozó rendelkezéseket; (d) küszöbölje ki a szerződő félre és a biztosítottra hátrányos voltát annak a szerződési feltételnek, amely szerint a Biztosító jogosult az ajánlaton szereplő biztosítási díjat egyoldalúan módosítani; (e) az Új Gránit életbiztosítási terméke esetében rögzítse a szerződő felet értékkövetéssel kapcsolatban megillető valamennyi jogot és kötelezettséget; (f) (g) (h) (i) (j) a szerződés megszűnésének eseteit teljes körűen rögzítse; a Generáció befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék esetében a visszavásárlás részletes szabályait teljes körűen, közérthető, egyértelmű módon rögzítse; az Új Gránit életbiztosítási terméke esetében pontosan határozza meg a többlethozam felosztásának alapját; az Új Gránit és a Generáció életbiztosítási terméke esetében a szerződési feltételekben meghatározott valamennyi szolgáltatás mértékét tegye az ügyfél számára megismerhetővé a szerződés megkötésekor; a Generáció életbiztosítási terméke esetében egyértelműen határozza meg a hozam fogalmát; (k) a Generáció életbiztosítási terméke esetében tegye egyértelművé, hogy a 10%- os arány fölé emelkedő adminisztrációs díjrész 10%-ra csökken-e egy újabb indexálás elfogadása esetén; (l) (m) az Életív életbiztosítási terméke esetében egyértelműen rögzítse, hogy több biztosított esetén a haláleseti kifizetés együtt jár-e a befektetési egységek arányos részének felszámolásával; figyelem felhívására alkalmas módon szerepeltesse a díj-nemfizetés esetére vonatkozó, a jogszabályi rendelkezésektől eltérő módon alkalmazott jogkövetkezményeket; (n) az Életív életbiztosítási terméke esetében egyértelműen és ellentmondásmentesen határozza meg, hogy mikor történik meg az elhatárolt költségek érvényesítése, az érvényesített költségek levonása;

2 (o) az Életív életbiztosítási terméke esetében egyértelműen rögzítse az eszközalapkezelési költség elvonásának alapját; (p) az Életív életbiztosítási terméke esetében a reaktiválás szabályait egészítse ki oly módon, hogy abból egyértelműen kiolvasható legyen a költségek és elvonások érvényesítése. 2. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződés tartalmi és formai elemeire és az ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a neméletbiztosítási termékei szerződési feltételeiben: (a) a Bankkártya Balesetbiztosítás terméke esetében figyelemfelhívásra alkalmas módon szerepeltesse a Biztosító szolgáltatása korlátozásának a feltételeit; (b) a Bankkártya Balesetbiztosítás terméke és a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási terméke esetében teljes körűen határozza meg, hogy a szolgáltatásának teljesítését milyen okiratok benyújtásától teszi függővé; (c) (d) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke esetében a vonatkozó jogszabályok módosulásait vezesse át; a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke esetében mindenben feleljen meg az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos, valamint a közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatás követelményére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 3. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződés megkötésekor és a szerződés tartama során teljesítendő ügyfél-tájékoztatási kötelezettségei körében: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) az Új Gránit életbiztosítási terméke esetében a szerződési feltételekben figyelemfelhívásra alkalmas módon rögzítse, hogy két biztosított esetén a szerződés éves díjnövekményének mértéke eltérhet a választott indextől; a megkötendő szerződéssel összefüggő tájékoztatások, dokumentumok átvételéről külön és a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilatkoztassa az ajánlattevőt; a Generáció életbiztosítási terméke esetében a termékismertető kötelező tartalmát előíró jogszabályi rendelkezéseket tartsa be, illetve minden esetben gondoskodjon a jogszabály által előírt tartalmú termékismertető igazolható módon történő átadásáról; a Generáció és az Életív Program életbiztosítások termékismertetőjében tüntesse fel annak indokolását, hogy a Biztosító az igényfelmérés, illetve igénypontosítás alapján miért az adott szolgáltatású, tartamú és biztosítási összegű biztosítás megkötésére tesz javaslatot; a biztosítási szerződés megkötését megelőzően adott tájékoztatás részét képező, a biztosításközvetítő adatait tartalmazó nyomtatványt a jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalommal alakítsa ki, továbbá minden esetben szerezze be az ügyfele nyilatkozatát arról, hogy a biztosításközvetítőről szóló tájékoztatást megkapta; az életbiztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás szabályainak megfelelően járjon el; a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfelek írásbeli tájékoztatásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járjon el;

3 (h) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke esetében a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban határidőben tegyen kártérítési javaslatot vagy adjon indokolással ellátott választ a károsult kárigényére. 4. Kötelezem a Biztosítót, hogy alakítson ki és működtessen olyan belső szabályozási, nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási, illetve ellenőrzési rendszert, amely maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító a jövőben a jogszabályi előírásokkal összhangban eleget tudjon tenni: (a) az Életív életbiztosítás terméke esetében az esedékes, de még meg nem fizetett díj összegének levonására vonatkozó szerződéses szabályozás és gyakorlat közötti összhang megteremtésére vonatkozó (b) az ügyféligények felmérése ellenőrizhetőségére vonatkozó jogszabályi (c) a megkötendő szerződéssel összefüggő írásbeli tájékoztatások előírt tartalommal történő átadására, valamint a tájékoztatások megtörténtével kapcsolatos ügyfélnyilatkozat beszerzésére vonatkozó (d) a biztosítói jognyilatkozatok ellentétes tartalmú kibocsátásában rejlő működési kockázat csökkentésére vonatkozó kötelezettségének, valamint a szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás szerződő fél részére jogszabályi határidőn belül történő átadására, a tájékoztatás átvételének ellenőrizhetőségére vonatkozó (e) az életbiztosítási szerződés megkötéséhez szükséges, biztosított általi hozzájárulás beszerzését előíró jogszabályi (f) az ajánlattól eltérő lényeges kikötéseket tartalmazó biztosítási kötvény kibocsátása során a szerződő fél felhívására vonatkozó (g) a belső ellenőrzés és a Felügyelet által történő ellenőrzést lehetővé tevő üzleti nyilvántartás és ellenőrzési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó (h) az Életív életbiztosítási terméke esetében azon kötelezettségének, hogy a szerződőt terhelő költségek elvonására a biztosítási feltételekben meghatározott időpontban kerüljön sor; (i) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek. 5. Kötelezem a Biztosítót, hogy olyan, a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő termékterveket készítsen, amelyek tartalmazzák a kötelező tartalmi elemek részletes és egyértelmű leírását, valamint alakítson ki olyan ellenőrzési rendszert, amely maradéktalanul biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő terméktervek kialakítását és alkalmazását. 6. Kötelezem a Biztosítót, hogy készítsen a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő tartalékolási szabályzatot. 7. Kötelezem a Biztosítót, hogy a biztosításközvetítőkkel kötött megállapodásai tartalmának kialakításakor és kezelésekor mindenkor vegye figyelembe a jogszabályi rendelkezéseket és ez alapján határozza meg az alkuszokkal kötött együttműködési

4 megállapodásaiban, hogy milyen esetben minősül az ajánlat a Biztosítóhoz beérkezettnek. 8. Kötelezem a Biztosítót, hogy a panaszkezelési tevékenységét úgy alakítsa ki, hogy a Biztosító a jövőben a jogszabályi előírásokkal összhangban mindenkor feleljen meg a panasznyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseknek, az írásbeli panaszok megválaszolására vonatkozó határidőknek, valamint a panasznak minősülő telefonos bejelentések kezelésével kapcsolatos előírásoknak. 9. Kötelezem a Biztosítót, hogy az egyes termékei esetében vállalt ún. Szolgáltatási Garancia vonatkozásában az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének oly módon tegyen eleget, hogy megfeleljen a tisztességtelen (megtévesztő) kereskedelmi gyakorlat folytatásának tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 10. Kötelezem a Biztosítót ,-Ft, azaz hárommillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére. 11. Kötelezem a Biztosítót ,-Ft, azaz Négymillió forint felügyeleti bírság megfizetésére. A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára a fogyasztóvédelmi bírságot "fogyasztóvédelmi bírság, a felügyeleti bírságot felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével befizetni. A fogyasztóvédelmi és a felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, késedelmi pótlék megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. ( ) ***

5 A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. d) és e) pontján, a Bit (1) bekezdés a) és c) pontjain és (2) bekezdésén, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 71. (1) bekezdésén alapul. A határozatot a Bit alapján a Felügyeletnek a Psztv. 4. (1) bekezdés i) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg. A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 46. (1) bekezdésén, valamint a Ket (1) bekezdésének a) pontján alapul. A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket (1) bekezdés d) pontján, a 100. (2) bekezdésén, a 109. (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 326. (7) bekezdésén, 327. (1)-(2) bekezdésein, a 330. (2) bekezdésén, a 332. (2a) bekezdésén és a 338. (1)-(3) bekezdésein alapul. A határozat a Ket. 73/A. (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerős. Budapest, szeptember 26. Dr. Szász Károly a PSZÁF elnöke felhatalmazásával Dr. Gázmár Zoárd s.k. a PSZÁF alelnöke

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan 2012. január 31.

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan 2012. január 31. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-II-B-1326/2012. számú határozata a K&H Biztosító Zrt.-vel szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és bírság kiszabásáról A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

határozatot A megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan 2014. január 31-ig írásban tájékoztassa a Felügyeletet.

határozatot A megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan 2014. január 31-ig írásban tájékoztassa a Felügyeletet. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-II-B-267/2013. számú határozata az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél lefolytatott átfogó ellenőrzési eljárás lezárásáról A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-3/2018. számú határozata a KONZUM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő

Részletesebben

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan május 31-ig igazolja az MNB felé.

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan május 31-ig igazolja az MNB felé. Iktatószám: 21314-5/2017 Ügyintéző: dr. Garay Ildikó Tárgy: dr. Herman-Mucza Judit átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-25/2017. számú határozat A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7902/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-2889/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Groupama Garancia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan május 31-ig igazolja az MNB felé.

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan május 31-ig igazolja az MNB felé. 21314-10/2017 2017. március Az MNB H-JÉ-II-B-25/2017. számú határozata az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átfogó vizsgálat lezárásáról A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Iktatószám: /2017 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása. H-JÉ-II-B-23/2017. számú határozat

Iktatószám: /2017 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása. H-JÉ-II-B-23/2017. számú határozat Iktatószám: 3251-11/2017 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-23/2017. számú határozat A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által

Részletesebben

Az előbbi kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan január 31-ig írásban tájékoztassa az MNB-t.

Az előbbi kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan január 31-ig írásban tájékoztassa az MNB-t. Iktatószám: 7345-184/2017 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett dr. Nozdroviczky Alena Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-50/2017. számú határozat Az ERGO Életbiztosító Zrt.-nél (székhely: 1082 Budapest,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6339/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Signal Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Iktatószám: / /2017. dr. Herman-Mucza Judit átfogó vizsgálat lezárása. H-JÉ-II-B-15/2018. számú határozat

Iktatószám: / /2017. dr. Herman-Mucza Judit átfogó vizsgálat lezárása. H-JÉ-II-B-15/2018. számú határozat Iktatószám: 964-17/2018. 152529/2017. Ügyintéző: dr. Galiger Enikő dr. Herman-Mucza Judit Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-15/2018. számú határozat A Genertel Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1132

Részletesebben

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan január 31-ig igazolja az MNB felé.

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan január 31-ig igazolja az MNB felé. Iktatószám: 55683-243/2017 Ügyintéző: dr. Garay Ildikó dr. Nozdroviczky Alena Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-69/2017. számú határozat A GRAWE Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t 2017. július 31. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-50/2017. számú határozata a FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság

Részletesebben

Az MNB H-JÉ-II-B-77/2015. számú határozata az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átfogó vizsgálat lezárásáról

Az MNB H-JÉ-II-B-77/2015. számú határozata az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átfogó vizsgálat lezárásáról 1641-211/2015 Az MNB H-JÉ-II-B-77/2015. számú határozata az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átfogó vizsgálat lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-53/2014. számú határozata a Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-53/2014. számú határozata a Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-53/2014. számú határozata a Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt. számára A Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt.-nél (székhelye:

Részletesebben

Iktatószám: /2017

Iktatószám: /2017 Iktatószám: 1435-136/2017 A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-71/2017. számú határozata az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 12106-82/2012* Tárgy: határozat rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának módosításáról Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Többes Ügynökkel szemben a biztosítási szakmai szabályok

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Többes Ügynökkel szemben a biztosítási szakmai szabályok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7919/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-43/2014. számú határozata a FHB Kereskedelmi Bank Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-43/2014. számú határozata a FHB Kereskedelmi Bank Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-43/2014. számú határozata a FHB Kereskedelmi Bank Zrt. számára Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.;

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-8058/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-203/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II-FB-50051/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-3263/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Dunacorp Faktorház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7877/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/FB 193/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Uniqa Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6460/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata a Wabard Biztosító Zrt. számára (lakhelye: továbbiakban: Ügyfél) a Wabard

Részletesebben

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan október 15. napjáig igazolja az MNB felé.

Az előbbi kötelezések teljesítését dokumentumokkal alátámasztottan október 15. napjáig igazolja az MNB felé. 4556-25/2017 A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-34/2017. számú határozata az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére átfogó vizsgálat lezárásáról Az UNION Vienna

Részletesebben

958-19/2018. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-43/2018. számú határozata a Generali Biztosító Zrt-nél folytatott átfogó vizsgálat lezárásáról

958-19/2018. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-43/2018. számú határozata a Generali Biztosító Zrt-nél folytatott átfogó vizsgálat lezárásáról 958-19/2018. A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-43/2018. számú határozata a Generali Biztosító Zrt-nél folytatott átfogó vizsgálat lezárásáról A Generali Biztosító Zrt-nél (székhelye: 1066 Budapest, Teréz

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-232/2014. számú határozat a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet számára A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Iktatószám: /2016 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása. H-JÉ-II-B-24/2016. számú határozat

Iktatószám: /2016 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása. H-JÉ-II-B-24/2016. számú határozat Iktatószám: 277-71/2016 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-24/2016. számú határozat A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-60/2012. számú határozata OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársasággal (székhely: 1025

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-42/2014. számú határozata a Rábaközi Takarékszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-42/2014. számú határozata a Rábaközi Takarékszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-42/2014. számú határozata a Rábaközi Takarékszövetkezet számára A Rábaközi Takarékszövetkezetnél (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Biztosítóval szemben a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Biztosítóval szemben a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7357/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B 9648/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-39/2014. számú határozata a Tisza Takarékszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-39/2014. számú határozata a Tisza Takarékszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-39/2014. számú határozata a Tisza Takarékszövetkezet számára A Tisza Takarékszövetkezetnél (székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Virág út 1., a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-33/2014. számú határozata a Szentlőrinc- Ormánság Takarékszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-33/2014. számú határozata a Szentlőrinc- Ormánság Takarékszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-33/2014. számú határozata a Szentlőrinc- Ormánság Takarékszövetkezet számára H-FH-I-B-33/2014. számú határozat A Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6565/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4372/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára.

Részletesebben

határozatot Az előbbi kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan

határozatot Az előbbi kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan Iktatószám: 4555-1/2018 Ügyintéző: dr. Varga Bernadett dr. Herman-Mucza Judit Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása H-JÉ-II-B-1/2018. számú határozat A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1123 Budapest,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/1119/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Groupama Garancia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6110/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Az MNB H-JÉ-II-B-32/2017. számú határozata a GROUPAMA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról

Az MNB H-JÉ-II-B-32/2017. számú határozata a GROUPAMA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról 3049-29/2017 Az MNB H-JÉ-II-B-32/2017. számú határozata a GROUPAMA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról A GROUPAMA Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.)

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-B-1155/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a Groupama Garancia Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6092/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Az MNB H-JÉ-II-B-1/2018. számú határozata a Signal IDUNA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról

Az MNB H-JÉ-II-B-1/2018. számú határozata a Signal IDUNA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról 4555-3/2018 Az MNB H-JÉ-II-B-1/2018. számú határozata a Signal IDUNA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) (Biztosító)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-1505/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Uniqa Biztosító Zrt., a Groupama Garancia Biztosító

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA:

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-FB-356/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a AXA Önkéntes Magánnyugdíjpénztár számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-63/2018. számú határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél lefolytatott átfogó vizsgálat lezárásáról

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-63/2018. számú határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél lefolytatott átfogó vizsgálat lezárásáról 940-684/2018 A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-63/2018. számú határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél lefolytatott átfogó vizsgálat lezárásáról A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-B-1588/2012. számú határozata az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben átfogó vizsgálat lezárása során hozott felügyeleti

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-146/2014. számú határozata a Commerzbank Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-146/2014. számú határozata a Commerzbank Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-146/2014. számú határozata a Commerzbank Zrt. számára A Commerzbank Zrt.-nél (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8., továbbiakban:

Részletesebben

hozom: I n d o k o l á s

hozom: I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-8092/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6890/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. számára ( ) (továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50044/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6650/2010. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES

BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-36/2013. számú határozata a BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal szembeni felügyeleti intézkedések alkalmazásáról,

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-II-FB-8/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a TITÁN GROUP ALKUSZ Független Biztosításközvetítő Kft. számára.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-125/2014. számú határozata a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-vel szemben A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (székhelye: 1062 Budapest,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I. A Felügyelet a Bankkal szemben a banktitokra vonatkozó jogszabályi

h a t á r o z a t o t I. A Felügyelet a Bankkal szemben a banktitokra vonatkozó jogszabályi A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50080/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata Budapest Bank Nyrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-B-5093/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az OTP Lakáslízing Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Határozatot. I.1.4. A jogszabályi előírások betartása érdekében legkésőbb június 30. napjáig vizsgálja felül a

Határozatot. I.1.4. A jogszabályi előírások betartása érdekében legkésőbb június 30. napjáig vizsgálja felül a MNB H-JÉ-l-B-111/2018. számú határozata A Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.) (Bank) lefolytatott célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7723/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-214/2014. számú határozata a Hungária Takarék Takarékszövetkezet számára A Hungária Takarék Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7784/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-143/2014. számú határozata a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-143/2014. számú határozata a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-143/2014. számú határozata a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. számára A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.-nél (székhelye: 1126 Budapest, Nagy

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Szentesi Hitelszövetkezetnél (székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12., a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-222/2014. számú határozat a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet számára A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-44/2014. számú határozata a Partiscum XI Takarékszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-44/2014. számú határozata a Partiscum XI Takarékszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-44/2014. számú határozata a Partiscum XI Takarékszövetkezet számára A Partiscum XI Takarékszövetkezetnél (székhelye: 6720 Szeged, Horváth

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6677/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8819/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-5388/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Signal Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-176/2014. számú határozat a Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet számára A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6762/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Genertel Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-148/2014. számú határozata a Kinizsi Bank Zrt. számára A Kinizsi Bank Zrt.-nél (székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., a továbbiakban:

Részletesebben

c) Felszólítom a Pénztárat annak biztosítására, hogy az EB tagjai a jövőben maradéktalanul ellássák a jogszabályban foglalt feladataikat.

c) Felszólítom a Pénztárat annak biztosítására, hogy az EB tagjai a jövőben maradéktalanul ellássák a jogszabályban foglalt feladataikat. 11122-9/2017 A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-3/2017. számú határozata a Patika Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztárral szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5535/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1602/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-1164 - H-JÉ-I-1222. számú határozatai a címlistában megjelölt hitelintézetek számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének PJ-III-B-20/2012. számú határozata a HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések

Részletesebben

HATÁROZATOT. A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

HATÁROZATOT. A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező t-.1:'a~ 2017-04- 05 Magyar Energetikai és Közm.ű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52 Tel.: +36 1 45Y 7777 www.mekh.hu Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra! Ügyiratszám:

Részletesebben

küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s

küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-IV-FB-334/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a Pannónia Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár számára A Pénzügyi

Részletesebben

/ szeptember 20. Az MNB H-JÉ-II-B-50/2019. számú határozata az UNIQA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról

/ szeptember 20. Az MNB H-JÉ-II-B-50/2019. számú határozata az UNIQA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról 6070-148/2019 2019. szeptember 20. Az MNB H-JÉ-II-B-50/2019. számú határozata az UNIQA Biztosító Zrt. részére átfogó vizsgálat lezárásáról Az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely:

Részletesebben

A FOLYAMATOS FELÜGYELÉS CÉLJA ÉS ESZKÖZRENDSZERE

A FOLYAMATOS FELÜGYELÉS CÉLJA ÉS ESZKÖZRENDSZERE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete körhatározata az alábbiakban felsorolt önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak részére a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló előírások

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-7232/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-193/2014. számú határozata a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet számára A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6451/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-B-1033/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság és intézkedés kiszabását tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/FB 50171/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom. I. Figyelmeztetem a Kibocsátót, hogy

h a t á r o z a t o t hozom. I. Figyelmeztetem a Kibocsátót, hogy A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-21/2012. számú határozata a REÁLSZISZTÉMA Kereskedelmi és Tőkehasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben felügyeleti intézkedés alkalmazásáról

Részletesebben

eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben a Bank eljárását kifogásolta az alábbiak szerint:

eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel kereste meg a Felügyeletet, melyben a Bank eljárását kifogásolta az alábbiak szerint: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-14/2012. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a K&H Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-205/2014. számú határozat a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet számára A Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-50/2016. számú határozata az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztárral szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-50/2016. számú határozata az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztárral szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról 3904-14/2016 A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-50/2016. számú határozata az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztárral szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054

Részletesebben

Fentiekre tekintettel az Ügyfél 2010-re csak a Groupama Garancia Biztosítónál köthette volna meg szerződését.

Fentiekre tekintettel az Ügyfél 2010-re csak a Groupama Garancia Biztosítónál köthette volna meg szerződését. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-559/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. és a Groupama Garancia Biztosító

Részletesebben

határozatot Indokolás

határozatot Indokolás PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 144611-4/2011* Tárgy: határozat rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról JÉ-I-472/2011. számú határozat A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-770/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az MKB Bank Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Iktatószám: határozatot

Iktatószám: határozatot PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: Tárgy: Melléklet: 12106-17/2012* határozat új rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról, mentesítés korábbi kötelezés

Részletesebben

hozom: I n d o k o l á s

hozom: I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1011/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Bank Hungary Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8326/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Fundamenta Lakáskassza- Lakástakrékpénztár Zrt. számára A Pénzügyi

Részletesebben