Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség"

Átírás

1 Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban található?) Új belső elvárás (melyik intézményi dokumentumba kerül?) Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Új utak keresése az oktató-nevelő munka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás. Pp. 9.old. A diploma megszerzése után is folyamatosan fejleszti magát. Új módszerekkel, taneszközökkel igyekszik tantárgyát oktatni.(pl. erdei iskola, projektek stb.)

2 Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, képességeit helyzetek sokaságában alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Pp. Erősíti az internetes kutakodás fontosságát, de felhívja a figyelmet az ezzel járó veszélyekre. Ismeri és alkalmazzae a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmaz. Az egész életen áttartó tanulás kialakítása. Az alapkompetenciák fejlesztése. Pp. 11.old. A pedagógus koordinátor szerepe. A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. A személyes tapasztalatszerzés és a tanulói öntevékenység

3 módszereket? A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. lehetőségeinek megteremtésével, motivációval az aktivitásbiztosítása. Pp.7.old. A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon. (SZMSZ 25.old) Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. Támogatja az önálló tanulás, ismeretszerzést, az egyéni munkavégzést. Változatos módszereket alkalmaz ennek érdekében. Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket. A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg az órán alkalmazott módszereket. A tanulók fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üteméhez mérten kell biztosítani.(pp. 8.old)

4 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása.(szmsz 25.old) Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCAciklus. Az intézményben végzett mérések, értékelések eredményeit kiértékeli, a munkája során felhasználja. Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a tananyaghoz Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. (SZMSZ 25.old.) A tanítási órákon az ismeretek elsajátításához digitális tananyagot is használ. Fogalomhasználata pontos, következetes. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső

5 kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. Tervező munkájánál figyelembe veszi a tantárgyi koncentrációt, kapcsolódást. Épít a tanulók előzetes tudására. 2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet ehetőségeit, korlátait stb. A tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves programok). SZMSZ 25.old. A tantervi követelményekből kiindulva a tanításitanulási folyamat megszervezése a tanulók egészséges terhelésének szem előtt tartásával. Új utak keresése az oktató-nevelő munka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás. Pp.9.old. Az órán használt módszerei az óra megvalósulásának sikerességét szolgálják.

6 Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. Változatos munkamódszerekkel dolgozik az óráján. Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és megvalósítás? Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. Terveit az óra eredményességének Tanmenet, tematikus terv, óravázlat készítés. A tanítás-tanulás folyamatát egységben szemléli. Igyekszik a tanulók érdeklődését felkelteni és fenntartani. Munkáját elemzi, értékeli, és ha szükséges újra tervezi.

7 A tervezés során hogyan érvényesíti a Nemzeti alaptanterv és a pedagógiai program nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejleszthető kompetenciákat? Hogyan épít tervező munkája során a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport jellemzőire? függvényében felülvizsgálja. A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Alkalmazza a differenciálás elvét. Iskolánk nevelési-oktatási célja, hogy nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget, készítse fel őket az új társadalmi elvárások befogadására, megvalósítására. Pp.8.old. Tanítási órán, ha szükséges digitális eszközöket is használ. Páros és csoport munka alkalmazása. Csoporton belül is figyel az egyéni szükségletekre, képességekre. 3. A tanulás támogatása Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek mennyire megfelelően Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik A tanulói személyiség életkori és egyéni jellemzőinek alapos megismerését és sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani.

8 választja meg és alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat? Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a tanulók érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a tanulók figyelmét, érdeklődését? Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, probléma megoldási és együttműködési képességét? Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a tanulási folyamathoz? változtatni előzetes tanítási tervein. Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol Az alapvető emberi értékek felszínre hozása, megerősítése, gyakorlatban való alkalmazási képességének kialakítása (Ped. progr.11.old). A tanulói személyiség megismerése és megismertetése. Erősségeinek, gyengeségeinek feltérképezése Együttműködik a fejlesztő pedagógussal és a gyógypedagógussal a tanuló egyéni képességeinek fejlesztésében., Mindenki hibázhat, a hiba javíthatószemlélet kialakítása.

9 mindenkinek lehetősége van a javításra. Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információkommunikációs technikákra épülő eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az információkommunikációs technológiák között? A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, például webes Eljárások, módszerek Szervezési vonalon: A személyi-és tárgyi feltételrendszer folyamatos javításával, szinten tartásával színvonalas oktatónevelőmunka biztosítása. (Ped. program 10.old.) Tantárgyához letölthető anyagot ajánl a tanulóknak. Projekt pedagógia, téma hét, erdei iskola, kiselőadás, stb. felhasználása a munkájában. A tanulóknak ösztönzi az önálló ismeretszerzésre, az IKT eszközök hasznos felhasználására felhívja a figyelmet.

10 felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Biztosítja számukra az internet használatát. felhívja figyelmüket az etikus használatra. Osztályával, csoportjával közösségi felületet hoz létre. 4. A tanulók fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmaz? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesz tés a pedagógiai munkájában, a tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. A tanuló(k) teljes Alkalmazza beszélgető kör módszerét. Családrajz készítés (hagyományos, kinetikus, állatrajzos) Értékeli a tanulói magatartást és a szorgalmat. Fejlesztési tervet készít. A mérési eredmények elemzése. Beépíti mindennapi munkájába a megismert eredményt, a fejlődés érdekében.

11 háttér)? személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani - vagy a megfelelő szakembertől segítséget kérni. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. Segítjük a gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek kibontakozását. Pp. 6.old. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különfél egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. Pp. 35.old. Milyen módon differenciál, hogyan Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni Éves beszámolóban kitér a tanulók egyéni bánásmódjának megvalósulására. Használja a differenciálás elvét. Használja, alkalmazza a differenciálás elvét.

12 alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges tanulókkal, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kiegészítő céljaink: A gyermekek meglévő adottságaira, pozitív tulajdonságaira építkezve, a hiányzó vagy sérült funkciók feltárása mellett korrekciós (rehabilitációs) jellegű tevékenységgel a személyiségük egészének harmonikussá formálása. Sajátos gyógypedagógiai módszerek segítségével eljuttatni a gyermeket állapotának megfelelő teljesítőképesség végső határáig, ezzel esélyt adva az társadalomba való zökkenő mentesebb beilleszkedésre.(ped. Progr. 9.old.) A NAT követelményeiből indul ki, de figyelembe veszi az egyéni szükségleteket.

13 tanulókkal? célokat egységben kezeli. 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz közösség struktúrájának feltárására? a belső Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben a tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből jött Tudatosan alkalmazza közösségfejlesztés változatos módszereit. a Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. PP 24o. A "mi-tudat" élményének megteremtése, erősítése. PP 16 o. Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkörmegteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek, és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg önmagát. PP 7o. A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. PP 7o.

14 társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű tanulókat is? Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját. Értékközvetítő tevékenysége tudatos. A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának elsajátíttatása. PP 16 o. Tiszteljék társaikat, törődjenek egymással; segítsük a másság elfogadását. PP 16 o. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, s ezeket a hatásokat össze kell hangolnunk. PP 7o. Alakuljanak ki a vélemények, érvek kifejtésének, megvédésének képességei, kifejezésre juttatásának a technikája (kompromisszum, konszenzus, konfliktushelyzetek megoldása, konfliktuskezelési technikák kialakítása fejlesztése, érdekek ütköztetésének módjai). Az osztályban kialakuló konfliktushelyzetek megoldása, érdekek ütköztetésének módjai. Közös, felelősségteljes döntéshozatal megtanítása. PP 16 o. Elfogadó, támogató, segítő légkör megteremtésével hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink elfogadják a másságot.

15 Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, az intézmény szabadidős tevékenységeiben való részvétel)? Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. PP 6o. Nyitottság a hátrányos helyzetű rétegek ügye iránt, lehetőség szerinti bekapcsolódás a problémák megoldásába. A különböző kultúrák megismerése és elfogadása iránti igény felkeltése (pl. külföldi kapcsolatok; az európai hagyományok, európai örökségek megismertetése). PP 16 o. A közösségek szerepének, a társas viselkedés szabályszerűségeinek megismertetése. Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátítása. A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának elsajátíttatása. Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása. Erősítsük a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét. Tiszteljék társaikat, törődjenek egymással; segítsük a másság elfogadását. A "mi-tudat" élményének megteremtése, erősítése. PP 16 o. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök Osztályfőnökök online csoportokat hoznak létre. Felső tagozatosokkal megismerteti a világháló használatának biztonságos és etikus módját.

16 Melyek azok a probléma megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz? funkcionális használatának terén. Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátíttatása. A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának elsajátíttatása. Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása. PP 16 o. Közös, felelősségteljes döntéshozatal megtanítása. PP 16 o. Alakuljanak ki a vélemények, érvek kifejtésének, megvédésének képességei, kifejezésre juttatásának a technikája (kompromisszum, konszenzus, konfliktushelyzetek megoldása, konfliktuskezelési technikák kialakítása fejlesztése, érdekek ütköztetésének módjai). Közös, felelősségteljes döntéshozatal megtanítása. PP 16 o. Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és elfogadását. SZMSZ 26 o. 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét: - Tanítási év közben rendszeresen szövegesen értékeli az adott évfolyamokon - Tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

17 figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. értékeli - Félévkor és év végén szövegesen vagy osztályzattal minősíti A kompetencia alapú oktatás területein mérések elvégzésével tapasztaltak elemzésével, értékelésével is ellenőrzi a tanulók fejlődését. PP 55 o. Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. PP 25 o. Az objektív teljesítményméréshez felhasználjuk a monitor rendszerű felméréseket, melyek a szövegértési és matematikai eszköztudás vizsgálatára törekszenek. PP 11 o. A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. PP 22 o. A félévi és év végi teljesítésének értékelésére az 1. évfolyamon: minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. A félévi értékelés 2. évfolyamon szöveges értékelés, a tanév második félévétől már érdemjeggyel évfolyamon: minden tantárgy esetében érdemjeggyel Pedagógiai munkája során feladatlapokat, kérdőíveket, speciális kompetenciákat mérő eszközöket készít. Pedagógiai munkája során feladatlapokat, kérdőíveket, speciális kompetenciákat mérő eszközöket készít.

18 értékelünk. PP o. Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? Visszajelzései támogatják-e a tanulók önértékelésének fejlődését? A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. Rendszeres, folyamatos, ösztönző értékelés, önértékelés biztosítása. PP 10 o. A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. PP 7 o. Pozitív visszajelzés, megerősítés módszerének rendszeres alkalmazása A tanulói mérések eredményeit értékeli, következtetéseket von le, amelyeket felhasznál pedagógiai munkája során. Pozitív visszajelzéssel, megerősítéssel segíti a tanulók fejlődését. Pedagógiai munkája során változatos munkaformák alkalmazására törekszik: páros munka, csoport munka, differenciált tanulás-szervezés.

19 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (a tanulók életkorának megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? Milyen a tanulókkal az osztályteremben (és azon kívül) a kommunikációja, együttműködése? Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. PP 7o. Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkörmegteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek, és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg önmagát. PP 7o. Nevelő-oktató munkánk két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. PP 7o. A támogató szervezetekkel, személyekkel való együttműködés fenntartása, fejlesztése. PP 15o. Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki életük legkülönbözőbb területein, betartva az egymás iránti viselkedés legalapvetőbb illemszabályait. PP 8o. Szakmai és nyelvi szempontból igényese a nyelvhasználata (a tanulók életkorának megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? Kommunikációja során a tanuló érdekében a kölcsönös tisztelet megadására törekszik.

20 Milyen módon működik együtt pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, a szociális kompetencia készségének kialakítása. PP 11o. A támogató szervezetekkel, személyekkel való együttműködés fenntartása, fejlesztése. PP 15o. Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában. Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. SZMSZ 25o. Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon SZMSZ 26o. A partnerekkel való kapcsolattartás során online csatornákat használ. A diákok fejlődése érdekében tartja a kapcsolatot az osztályfőnökkel, az osztályban tanító kollegákkal, szükség esetén jelzéssel él külső partnerek felé.

21 Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? kirándulás) megvalósításában. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. SZMSZ 27o. Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. SZMSZ 27o. Folyamatosan harmonikus kapcsolatot tartunk a szülőkkel és az iskolát segítő intézményekkel, civil szervezetekkel. PP 6o. Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. PP 26 o. Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). PP 26 o. Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben, tanítás előtt és a délutáni foglalkozásoknál.

22 feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. Beszámoló készítése az elvégzett feladatokról tanév közben, félévi és év végi beszámoló készítése. Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. Pedagógiai, módszertani ismeretek bővítése önképzéssel Továbbképzéseken való részvétel. A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. SZMSZ 27o. 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Új utak keresése az oktató-nevelő munka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás. PP 9 O.

23 továbblépés igényét? Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmában történteket? Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Folyamatos önképzéssel és a továbbképzési lehetőségek maximális kihasználásával gazdagítjuk módszertani kultúránkat, különös tekintettel a motivációra, az érdeklődés felkeltésére és fenntartására, a biztatás, a dicséret, a sikerélmény ösztönző hatásának kihasználására. PP 10 o. Pedagógiai szaklapokat, folyóiratokat olvas. Az olvasottakat beépíti a mindennapi munkájába. A pedagógus munkája során innovatív és adaptációra képes. Újfajta szemléltető anyagok beépítése a tanórába. Együttműködésre törekszik szakmai csoportokkal.

24 Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképes sége, felelősségvállalása a munkájában? Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmaipedagógiai szervezetek tevékenységébe. SZMSZ 28 o. Pedagógiai, módszertani ismeretek bővítése önképzéssel Továbbképzéseken való részvétel. A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. SZMSZ 27 o., PP 25 o. Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). SZMSZ 27 o. PP 25 o. A továbbképzésen tanultak beépítése a pedagógus mindennapi munkájába.