Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez"

Átírás

1 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését, szemléletmódjuk alakulását, a képességeik fejlődését. Rendelkezik a foglalkozások megtartásához szükséges általános műveltségi ismeretekkel. Ismeri az intézményi pedagógiai programban rögzített nevelési-oktatási célokat, alapelveket, feladatokat, tartalmakat, módszertani eljárásokat. Képes tanári kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni a kollégiumi nevelés folyamatában. Ismeri a közösségfejlesztés szellemi tradícióit, a legfontosabb filozófiai, szociológiai és társadalmi, közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó elméleteket. Rendelkezik az egyéni, a csoportos és a közösségi sajátosságokhoz igazodó szakmódszertani felkészültséggel, kompetenciákkal." A kollégiumi nevelés megvalósításához szükséges tudást birtokolja, a Foglalkozásainak tartalma korszerű, a cél- és feladatrendszer koherens. A tudástartalmak alkalmazását értékeli, reflektálásai önfejlesztő célúak. felkészítő foglalkozásokat tanulástámogatási szempontból eredményesen Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással tartja; a fejlesztő foglalkozások személyiségfejlesztési szempontból rendelkezik. eredményesek. A foglalkozásai logikus felépítésűek. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában (KNOAP-ban) Tudatosság jellemzi a módszerek, az eszközök célszerű alkalmazásában. A meghatározott feladatok megvalósításához szükséges tudást birtokolja - 12 foglalkozás eredményességéről meggyőződik. kiemelt feladat -, a foglalkozásokat szakszerűen tervezi, szervezi, irányítja, a vállalt pedagógiai folyamatokat adekvát metodikai tudással szervezi, ellenőrzi, értékeli Fogalomhasználata pontos, következetes. A személyiségfejlesztés alapfogalmait szakszerűen használja. Saját hibáit javítja, a tanulók tévedéseit megfelelően korrigálja. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a Széleskörűen használja ki a műveltségterületek és az általános műveltség Kapcsolatot létesít a hatásukat tekintve rokon nevelési tartalmak, fogalmak 1.4. szaktárgyi koncentrációt). koncentrációját. között A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Épít a tanulók formális, informális és nem-formális tudására. A rendelkezésre álló, foglalkozásokat segítő anyagokat, eszközöket kritikusan és adaptívan alkalmazza. Tudatosan épít a tanulók meglévő tudására, érdeklődésére. Eszközhasználata változatos és célszerű. A tervdokumentumokban korszerű oktatásszervezési eljárások, változatos Csoporthoz és tartalomhoz adaptált oktatásszervezési formákat alkalmaz. munkaformák jelennek meg. Tevékenységét az innovációra való hajlandóság Együttműködést generáló munkaformákat alkalmaz. Motiváló tanítási jellemzi. stratégiát alkalmaz. Foglalkozásvezetésre az innovációra való nyitottság jellemző. A pedagógiai folyamatokban törekszik a tanulók önálló gondolkodásra nevelésére. Kreativitást igénylő tevékenységeket és logikus, önálló gondolkodást fejlesztő foglalkozásokat szervez. Kiemelt figyelmet fordít az elméleti ismeretek és a gyakorlat összekapcsolására. A dokumentumokban megjelennek élménypedagógiai elemek, az ismeretek és a munka, a gazdaság világa, valamint az ismeretek és a valós élethelyzetek kezelése közötti összefüggések bemutatása. Tevékenységrendszerében megjelennek az online médiahasználat jogi és etikai vonatkozásai, az online információk megfelelő feldolgozására és megosztására való nevelés. Tanulói kreativitást igénylő gyakorlatokat alkalmaz. Nyílt végű, gondolkodtató kérdéseket megfelelő arányban alkalmaz. Elsősorban tanulóközpontú módszereket és munkaformákat alkalmaz. Foglalkozásvezetése gyakorlatorientált, a tanulói tevékenykedtetés, a saját élményű ismeretszerzési folyamatok előtérbe kerülnek. Biztosítja a tanulói tudás kipróbálhatóságát az ismeretátadási folyamatban. Az online tartalmakat tudatosan tervezi és alkalmazza foglalkozásain. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Szaktárgyi KKK-k: "Képes a pedagógiai munka átfogó és részletes elemzésére, megtervezésére, a tapasztalatok reflektív módon történő elemzésére, értékelésére. Ismeri a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a helyi tartalmi szabályozás előírásait, a tanulóközösségek, csoportok és egyének sajátosságait, és ezek ismeretében képes az adott kollégiumi csoport vagy foglalkozási csoport pedagógiai terveinek (éves tervek, programtervek, foglalkozástervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, alkalmazkodva az egyéni és a közösségi igényekhez, egyensúlyt tartva a közvetítendő értékek, valamint a fejlesztő feladatok között. Jártas a hagyományos, a digitális és az online eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában." Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. A tervezési dokumentumaiban megjelennek a KNOAP, a pedagógiai Foglalkozásait az előzetesen megtervezett célok szerint vezeti. A program céljai, alapelvei, feladatai. szituációhoz igazodva kreatívan tűzi ki az új célokat. A célok eléréséhez megfelelő feladatokat, tevékenységeket választ. Éves szintre készült dokumentumai logikusan, tervszerűen vannak felépítve, folyamatjellegűek. Szabálytisztelő magatartásra szoktatja a tanulókat, alakítja a személyiség és a közösség összhangját. Környezettudatos szemléletmódot tükröző tevékenységeket, programokat szervez. Tudatosan épít a kollégiumi környezet szocializáló hatására. Foglalkozásain az egyéni fejlesztésre is hangsúlyt fektet. A csoportra szervezett folyamatokban is tudatosan differenciál. Az intézményi szintű tevékenységeit is tervei alapján végzi. Kollégiumi tevékenységei során pedagógiai-pszichológiai szempontokat követ; az egyént, a személyiséget fejleszti a nevelés és a tanítás összefüggésrendszerében. Foglalkozásain jelentős hangsúlyt kap a kollégiumi környezeti hatások értelmezése. A kollégiumi nevelés céljainak megfelelően szakszerűen és adaptívan használja a hagyományos és a digitális eszközöket. A célokhoz és az adott nevelési helyzethez igazodva választ a hagyományos és a modern nevelési-oktatási eszközök közül. Foglakozásait a diákok sajátosságaiból kiindulva, az irányító A tevékenysége építkező logikát tükröz, az egymást követő pedagógiai dokumentumoknak megfelelve logikusan építi fel. lépései igazodnak az egyén, a csoport sajátosságaihoz. A tevékenységek szervezését a komplex személyiségfejlesztés jegyében Személyiségfejlesztő feladatokkal hat a szociális fejlődésre és a megfelelő valósítja meg. Tanulóközpontú és tanulástámogató foglalkozásokat tervez és szokások, viselkedési normák elsajátítására. Tanulóközpontú és szervez. tanulástámogató foglalkozásokat tart. A csoport- és a közösségfejlesztést alapelvekre építi, a társas kapcsolatok fejlesztését a közösségi folyamatok dinamikáját kihasználva valósítja meg. A differenciált nevelés-oktatás alapelveit alkalmazza: egységesség és differenciálás, adaptivitás. A differenciálás szintjei elkülönülnek pedagógiai munkájában. Dokumentumaiban, foglalkozásain tudatosan határozza meg a külső és a belső motiválás lehetőségeit, az érdeklődés fenntartásának módszereit. Tevékenységében szerepet szán a kortársi interakcióknak, ezek szabályozó, irányító funkcióját hasznosítja. Törekszik az elvárt viselkedésformák vagy értékek közvetítésére. Ezeket a közösségépítés érdekében is fejleszti. Foglalkozásain követendő mintákra épít, amelyeket utánozni lehet, amelyekkel azonosulni lehet, amelyeket be lehet építeni. Foglalkozásain a diákoknak egységes és differenciált lehetőségeket is biztosít. Törekszik az egyéni sajátosságok és képességek szerinti differenciálásra. Bizalmat és támogatást nyújt az önszabályozó tanuláshoz. Foglalkozásain hatékonyan és teljes körűen motivál Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket Többféle módszertani megoldásban gondolkodik Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. A nevelési és az oktatási metodikát a céloknak megfelelően határozza meg. A tudományos és a gyakorlati élet módszereit egyaránt alkalmazza, vállalkozik új eljárásmódok kialakítására. Tevékenysége eredményeit önkritikusan elemzi, és ennek megfelelően alakítja a további nevelési-oktatási tevékenységeit. A foglalkozásokon célszerűen választ ismeretbővítő és fejlesztő stratégiákat. A foglalkozáson alkalmazott módszertani megoldásai a szituációhoz is igazodnak. A tervezettekhez képest a foglalkozásokon szükség esetén módszert tud váltani, ehhez módszertani kultúrája mozgásteret biztosít. Foglalkozás közben rugalmasan alkalmazkodik az aktuális helyzethez az eredményesség érdekében. Reálisan tudja értékelni foglalkozásának eredményességét. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a közösségi együttműködésre jellemző gondolkodásmód kialakulásához, kialakításához szükséges tényezőket, feltételeket. Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat kollégiumon belüli és kívüli tényezőinek összehangolására, a tanulási folyamat kreatív és integrált támogatására. A tervezéskor figyelembe veszi a tanulók aktuális állapotát. A tanulási-tanítási folyamatban lehetőséget biztosít az eredményes tanulási stratégiák, módszerek elsajátítására, gyakorlására, a kompetenciák fejlesztésére; tudatosan alkalmazza az önszabályozó tanulás kialakítását segítő eljárásokat. Képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére. Rendszerben és szervezeti keretekben képes a kollégiumi tevékenységeket tervezni, szervezni, szabályozni." Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. A tanulók érdeklődésére építve közvetíti a kiemelt nevelési feladatok tartalmát, ösztönözve és alakítva az önnevelés, az önművelődés igényét. A tanulóktól érkező kommunikációs jelek alapján rugalmasan vezeti foglalkozásait. A foglalkozásokon természetesnek tekinti a hibázást, a tévedéseket adekvát módon javítja. A tanulási környezet tárgyi, személyi feltételeit optimalizálja. Szakirodalomra alapozott és egyéni fejlesztésű tanulást támogató rendszert épít ki. Kiemelten kezeli a tanulás tanítását. Szakemberek bevonásával diagnosztizálja a tanulási problémákat, és a szakemberek ajánlásai alapján részt vesz a fejlesztésben. Épít a saját élményű tanulásra, a közvetlen ismeret- és tapasztalatszerzésre. Felismeri a diákok egyéni tanulási szükségleteit. Kézben tartja az egyéni tanulás irányítását. Egyénre szabott, fejlesztő és motiváló visszajelzéseket ad. A csoportfolyamatokat kontroll alatt tartja. A mindenkori tanulásszervezéskor figyelembe veszi a tanulók igényeit, képességeit, általános mentális állapotukat és tanulási képességüket, tanulási motiváltságukat. A nevelési és az oktatási folyamatban természetesnek tekinti a hibázást, a tévedéseket adekvát módon javítja. A foglalkozás fizikai környezetét optimalizálja. Épít arra a tényre, hogy a tanulási folyamat sikere a tanuló döntésén alapul. Tanulástámogató motivációs rendszert működtet. Kidolgozza és működteti tanítványai kollégiumi tevékenységrendszerét. Eredményesen foglalkozik a tanulási folyamat megtanításával. Egyéni fejlesztés, egyéni törődés során foglalkozik a tanulási kudarcokkal. Hatékony kommunikációt folytat a tanulókkal. Döntéshelyzetbe hozza a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat, és az alternatív valós megoldásokat kínál számukra. Foglalkozásokon épít a tanulói öntevékenységre az IKT-használat területén is. Tehetséggondozó munkájában felkelti a tanulókban a kutatás igényét. Felzárkóztató munkájában az önálló ismeretszerzés érdekében törekszik a tanulói motiváltság emelésére. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Szaktárgyi KKK-k: "A kollégiumi nevelőtanár képes a személyiség sokoldalú fejlesztésére a tanulás tanításával, az erkölcsi, az állampolgárságra és demokráciára, a nemzeti öntudatra és hazafiasságra, a családi életre, a testi és lelki egészségre, a gazdasági és pénzügyi, a médiatudatosságra, a környezettudatosságra neveléssel, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével, az önkéntesség alakításával, a pályaorientációval. Képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, elemzésére, megértésére. Képes felismerni és a nevelés-oktatás folyamatában adekvát módon figyelembe venni a tanulók eltérő szociokulturális feltételeit, egyéni sajátosságait, és ennek megfelelően egyéni eljárásokat alkalmazni a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében, felzárkóztatásában, valamint a tehetséggondozásban. " 4.1. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A nevelést és az oktatást komplex módon értelmezi, ennek megfelelően A foglalkozásokon tekintettel van mind az oktatási célokra, mind a tervezi, szervezi és értékeli a kollégiumi tevékenységeket. fejlesztési feladatokra A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Alkalmazza a pedagógiai-pszichológiai kutatási módszereket a kollégiumi tanulók nevelésében. Alkalmazza a személyiségfejlődésre vonatkozó elméleteket, kutatási eredményeket. Tevékenységében a személyiséget komplex módon értelmezi, a teljes körű megismerést és fejlesztést képviseli. Az egyéni szükségleteket figyelembe veszi a foglalkozásokon. A foglalkozás tematikáján átívelő kompetenciákat is fejleszt. Konkrét tanulói és csoportismérvek alapján tervezi, szervezi a foglalkozásait. Érzékelhető az a tudatosság, amely alapján egyéni módon bánik a különböző gyerekekkel. A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan végzi. Épít az előzetes tudásra. Pedagógiai visszajelzései személyre szabottak, fejlesztőek. Az egyén apró fejlődését is visszajelzi, a pozitív visszacsatolás támogató hatását kihasználja. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. Kiemelten kezeli a fejlődésben bekövetkező negatív változásokat, a kompetenciahatárain belül ezeket kezeli, megoldja, kompetenciahatárán kívül szakemberek segítségét kéri. Az SNI-s tanulókat egyéni fejlesztési terv megfogalmazásával és megvalósításával támogatja. Optimálisan megvalósítja az egyéni, a csoportos és a közösségi társas lét összhangját a különféle kollégiumi tevékenységekben. A tévedést, a hibázást a nevelési-oktatási folyamat természetes velejárójaként értelmezi és kezeli. A közös kollégiumi nevelési célokkal összhangban határozza meg az egyéni szükségleteket. Rendszeresen elemzi saját pedagógiai gyakorlatát és eredményeit, hogyan alkalmazza az egyéni bánásmód megvalósítását kognitív, affektív és szociális téren. Kommunikációja, kifejezései, tettei alapján érzékelhető a tanulók személyiségének tisztelete. Az egyén fejlődése számára pozitív kollégiumi lehetőségeket tanítványai számára bemutatja, a foglalkozásokon, a programokon való részvételt szorgalmazza. A motiválást nem hatalmi helyzetből, hanem tanári személyiségéből adódó tekintélyével és odafigyeléssel képes biztosítani. A személyiségfejlesztő feladataihoz hiányzó kompetenciáit külső segítség igénybevételével pótolja. Kihasználja a kollégium külső kapcsolatrendszerét, külső előadókat is hív a foglalkozásokra. Rendszeresen analizálja a fejlődés eredményeit, és ezek függvényében a foglalkozásokon is egyéni fejlesztő feladatokat ad. A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára tartott foglalkozásokon a fejlesztési terv szerint tevékenykedik. Rendszeresen visszajelzést kér a fejlődésről. A fejlesztést komplex módon, a nevelési területekkel összefüggésben értelmezi a foglalkozásokon is. A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan végzi. Csoportos foglalkozáson is differenciált módon foglalkozik neveltjeivel. A tanuló hibáját, tévesztését, ellenkezését ok-okozati összefüggésekben vizsgálja, és keres rá megoldást. Tetteivel és szavaival kifejezi, hogy a tanulók közötti különbségek, az eltérő fejlettségi szint, az egyes tevékenységek, feladatmegoldások során jelentkező teljesítménykülönbség természetes jelenség. Következetesen figyeli a tanuló teljesítményét, és a követelményeket, pedagógiai gyakorlatát az eredmények függvényében folyamatosan alakítja. A pedagógiai kudarcokat elemzi és értékeli, ennek alapján módosítja az egyéni bánásmódot megvalósító fejlesztési feladatokat és módszereket Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Szaktárgyi KKK-k: "Teljes kollégiumi tevékenységi körében képes hitelesen közvetíteni az alapvető erkölcsi normákat. A csoportdinamika törvényszerűségeinek felhasználásával képes kollégiumi csoportok kialakítására, fejlesztésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, az inter- és multikulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes arra, hogy motiválóként, résztvevőként, direkt és indirekt irányítóként, segítőként részt vegyen az egyéni és a csoportos fejlesztésben. Elkötelezett az egyéni és csoportos tevékenységek megszervezésében, a szociális kompetenciák fejlesztésében." Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Kommunikációjával és pedagógiai tevékenységeivel olyan légkört teremt, A verbális és a nonverbális kommunikáció eszközei a nyugalmat, a amelyben az egyén és a közösség is érzi a biztonságot, az elfogadást, az biztonságot, az empátiát és a toleranciát tükrözik és valósítják meg a őszinteséget. foglalkozásokon. Hangsúlyt fektet az erkölcsi értékek közvetítésére, kiemelten: a A tanulók elfogadják egymást, megnyilvánulásaikban érződik az alapvető humanizmus, az empátia, a tolerancia fejlesztésére. erkölcsi normák, értékek belsővé válása. Figyelembe veszi az eltérő szociokulturális feltételeket, tevékenységében, Foglalkozásain szakszerűen használja a differenciálás módszereit, szervezési módszereiben, eszközeiben megjelennek a hátrányok csökkentését szolgáló módjait és eszközeit. Foglalkozásvezetése minden tekintetben a csoportra eljárások. adaptált. A kollégiumi tevékenységének teljes rendszerében jelen van a segítés, a Foglalkozásain érvényesül az egyéni bánásmód módszertana, kiemelten a támogatás, a motiválás, az egyéniség kibontakoztatásának feltételei. motiválás, a fejlesztés és a formatív értékelés. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. Preventív technikák alkalmazásával a konfliktusok megelőzésére törekszik, és olyan szabályokat alkalmaz, amelyek kijelölik az együttélés értékeit. A konfliktusos pedagógiai helyzeteket alkotó módon, kooperatívan, konstruktívan oldja meg, és elfogadja, hogy a konfliktusok a pedagógiai gyakorlat velejárói. Tevékenységek szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális kommunikációjának fejlesztését. Személyiségére jellemző a kongruencia, az értékek hiteles közvetítése. A digitális eszközök kollégiumi használatával példát mutat. Csoportdinamikai alapismereteinek felhasználásával segíti a közösségek kialakítását és fejlesztését. Körültekintő, részletekre kiterjedő tervezéssel megelőzi a konfliktusok kialakulását, a közösségi tevékenységek végzéséhez szükséges szabályokat betartja és betartatja a foglalkozásokon is. A kialakuló konfliktusokat konstruktívan oldja meg, építve a konfliktusban rejlő nevelési lehetőségekre. Tanulói tevékenységek szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális kommunikációjának fejlődését. A témafeldolgozás módszereként gyakran alkalmazza a vitát. Magatartása, viselkedése, szakmai megnyilvánulása hiteles, példaértékű, nyitott. A foglalkozásokon bátran és egyértelműen, következetesen fejezi ki meggyőződését. Olyan tevékenységeket szervez, amelyek a tanulókat a mások tiszteletére nevelik. A feladathelyzetnek megfelelően, a tanulóknak példát mutatva alkalmazza a digitális eszközöket. A szociális kompetenciákra építve a foglalkozásokon fejleszti a közösség normáit, értékeit, tudatát, céljait. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Szaktárgyi KKK-k: "Képes a tanulók személyiségfejlődésének értékelésére, a különböző értékelési formák, eszközök célnak megfelelő és eredményes használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére. Ismeri a nevelési eredmények vizsgálatának módszereit, a pedagógiai értékelés funkcióit, típusait, formáit, és ezeket képes folyamatosan, egységben alkalmazni, felhasználni a tervező munkájában. Képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszony kialakítására, a konfliktusok eredményes, konstruktív kezelésére." Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit Az országos és a helyi szintű irányítási dokumentumokban Foglalkozásain megjelennek a kollégiumi nevelés országos ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan megfogalmazottakat adaptívan alkalmazza a csoportjára. alapprogramjának céljai, feladatai, elvárásai. körülhatárolni, következetesen alkalmazni. A sokoldalú értékeléshez pontosan választja meg az ellenőrzés és az értékelés módszereit. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Nevelési eredményvizsgálati módszereket alkalmaz, és eszközöket készít a tanulók, a csoportok és a közösségek megismeréséhez, fejlesztéséhez, az elért eredmények értékeléséhez. Tudatosan alkalmazza a formatív, a diagnosztikus és a szummatív értékelési formákat, eszközöket. A sokoldalú értékeléshez felhasználja a megítélést, a becslést és a mérést. A foglalkozásain használja azokat a mérőeszközöket, amelyek hozzájárulnak a tanulók egyéni és a csoport fejlesztéséhez A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos Tevékenységében rendszer szinten van jelen a folyamatos fejlesztő értékelés. Megbeszélések, tanulói önértékelések, társak értékelése, csoportmegbeszélés visszajelzésre. felhasználása a fejlesztésben Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. A tanulói eredményekről folyamatosan, objektíven visszajelzést ad. A foglalkozásokon fejlesztő visszajelzéseket ad a tanulói tevékenységekre és eredményekre Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Értékelése jellemzően formatív. A fejlesztő értékelést alkalmazza a foglalkozásokon is. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására Kooperatív csoportmunkával, egyéni feladatokkal segíti a helyes önértékelés Az együttműködésen alapuló feladatok értékelésében kiemelt szerepet 6.7. törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. kialakulását, a pályaorientációt. tulajdonít a társak értékelésének és az önértékelésnek Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. A tanulói produktumokat elemzi, értékeli és felhasználja nevelői tevékenységében. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Az értékelés eredményei és a közvetlen tapasztalatok alapján szükség szerint módosítja pedagógiai gyakorlatát. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 Szaktárgyi KKK-k: "Képes az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, a pedagógiai kommunikáció sajátosságainak megismerésére, a kommunikációs eszközök alkalmazására. Folyamatosan fejleszti a diákok kommunikációs kultúráját, a kapcsolatteremtő, a kapcsolattartó és a kapcsolatot lezáró képességeit. Képes a kollégiumi tevékenységeihez kapcsolható más szereplőkkel - kollégiumon belüli és a kollégiumon kívüli - kooperatív és konstruktív együttműködésre. A kapcsolattartás és az együttműködés során használja az IKT-eszközöket és a különböző online csatornákat." 7.1. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, a kollégákkal, az A foglalkozásain épít a kollégiumon kívüli együttműködés, a konstruktivitás jellemzi. intézményvezetővel, a nevelésben-oktatásban résztvevőkkel. megvalósult programok elemeire A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az Kapcsolattartásában épít a korszerű eszközök és online csatornák Felhasználja az online csatornákat információforrásként és eszközként infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. lehetőségeire. is a foglalkozásokon Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése Az együttműködő felektől (tanuló, szülő, kolléga, vezető, szakemberek Az együttműködő felektől érkező információkat kulturáltan építi be a stb.) érkező jelzéseket, megállapításokat kritikusan elemzi és használja foglalkozásiba. érdekében. fel A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. A partnerekkel történő együttműködése folyamatos és eredményes A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti Álláspontját kulturáltan megfogalmazza, mérlegeli mások véleményét, szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga és maga is meggyőzhető. is meggyőzhető. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit A kollégiumi működést ismeri, a vonatkozó szabályokat adaptálja önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, tevékenységébe. intézi. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan Kollégiumi szintű feladatokat vállal, együttműködik kollégáival. részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. A tanulás tárgyi és személyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az egyéni sajátosságokat. Szakmai ismeret- és képességbeli tudását helyesen alkalmazza a feladatköreiben. Tervező, megvalósító tevékenységeire önszabályozó céllal reflektál. A foglalkozásokon is mintát mutat a kulturált vitára, a vélemények megfelelő megfogalmazására. A szabályokat következetesen betartja és betartatja. Kollégium szintű programokat szervez, amelyeket a szakmai elkötelezettség, az együttműködésre való nyitottság jellemez. A tanulás tervezésekor és szervezésekor figyelembe veszi az ergonómiai és személyi feltételeket. A tanulás tárgyi és személyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az egyéni sajátosságokat. Kommunikációja tervezett, szervezett, igazodik a kommunikációs körülményekhez és pedagógiai helyzetekhez. A tanulók pozitív kommunikációját megerősíti, a negatívakat javítja, módosítja Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően Kommunikációja a pedagógiai céloknak megfelelő. kommunikál Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti Következetesen fejleszti a tanulók egyéni és csoportos kommunikációjának fejlődését. kommunikációját, ösztönözve őket a kulturált magatartásra. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szaktárgyi KKK-k: "Képes a szakirodalom folyamatos követésére, az önálló ismeretszerzésre, a neveléstudományi kutatások eredményeinek, a kollégiumi nevelés aktuális kérdéseinek értékelésére, alkalmazására, a személyes tapasztalatok integrálására a tudományos keretekbe. Elkötelezett az igényes nevelői munka és a reflexió iránt. Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgál a diákok számára. Képes saját szakterületén a folyamatos önképzésre, szervezett továbbképzés keretében tudásának megújítására, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra. Részt vesz az intézményi innovációban, pályázatokban és kutatásokban, az online megvalósuló együttműködésekben." Kompetenciáit tudatosan alkalmazza, fejleszti a foglalkozásokon is. A foglalkozás pedagógiai és logikai elemeinek tervezését, célkitűzéseit érzékelteti, meghatározza. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 8.3. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Pedagógiai kommunikációját a céloknak és az interperszonális kapcsolatoknak megfelelően fejleszti. Szakirányú továbbképzéseken részt vesz, autodidakta módon is fejleszti tudását Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. A legújabb tudományos eredményeket összhangban alkalmazza napi gyakorlatával. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az IKT-kompetenciáit folyamatosan fejleszti oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Szakmai kérdésekről rendszeresen konzultál a kollégáival Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. A lehetőségeknek megfelelően vesz részt intézményi innovációban, pályázatokban, fejlesztésekben. Részt vesz az online kollégiumi szakmai közösségek munkájában. A foglalkozásain tudatos kommunikációt valósít meg. A foglakozások tükrözik a témához tartozó aktuális, legújabb szaktudományos és módszertani ismereteit. A pedagógiai elmélet és gyakorlat szerves egységben jelenik meg a foglalkozásokon. Az IKT-eszközöket a témának, szakmai felkészültségének és a körülményeknek megfelelően használja. A kollégáktól kapott szakmai információkat folyamatosan, tudatosan alkalmazza a foglalkozásokon is. A foglalkozásokon kipróbálja az intézményi és egyéni innovációkat adaptálja az eredményeket. Az online szakmai közösségek eredményeit alkalmazza tanulói körében. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 7

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév FÜGGELÉK

Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév FÜGGELÉK Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: FÜGGELÉK Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 2015/2016-os tanév Intézményi önértékelés

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ A portfólió = dokumentumdosszié (etimológiailag: levélhordó tárca ): Lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy területen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 Az emberi erõforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirõl

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

7. Jövőkép. 7.1. Vezetői feladataim

7. Jövőkép. 7.1. Vezetői feladataim 7. Jövőkép 7.1. Vezetői feladataim Iskolánknak szakgimnáziumként kell működnie 2016 szeptember elsejétől. A Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, a NAT és a kerettantervek változásait napra készen kell

Részletesebben

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Megvalósítás Ellenőrzés Az éves munkaterv

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Intézményi önértékelés

Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu 2015.08.31. Forrás: petroczigabor.hu Tantestület a pedagógusok 50 %-ának önértékelésére kerül sor

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógusok ellenőrzése

Pedagógusok ellenőrzése Pedagógusok ellenőrzése Ellenőrzött pedagógus neve: Ellenőrzést végző tanfelügyelő neve: Segédanyag Terület, tartalom 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1 Milyen a módszertani felkészültsége? Intézményi

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 2 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 2 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben