Szintek Pedagógus Vezető Intézmény. 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szintek Pedagógus Vezető Intézmény. 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése"

Átírás

1 X. Mellékletek 1

2 Területek 1. sz. melléklet Szintek Pedagógus Vezető Intézmény 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1. Pedagógiai folyamatok 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. A tanulás támogatása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A Nemzeti alaptantervben meg-fogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 2

3 Módszerek Szintek Pedagógus Vezetó Intézmény 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés 1. Dokumentumelemzés a. Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önérté-kelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai a. Az előző vezetői ellenőrzés (tanfelügyelet, szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelőlapja a. Pedagógiai program b. A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai c. Óraterv c. Pedagógiai program b. Vezetői pályázat/program b. SZMSZ c. Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók (az mk. munkatervekkel és beszámolókkal együtt) d. Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri napló, egyéni fejlesztési terv katerve és az éves beszámolók d. Egymást követő két tanév mun- d. Továbbképzési program beiskolázási terv e. Napló e. SZMSZ e. Házirend f. Tanulói füzetek f. Kompetencia mérés eredménye öt tanévre visszamenőleg 2. Óra-/foglalkozáslátogatás g. Pedagógus önértékelés eredményeinek öszszegzése 3. Interjúk 3. Interjúk h. Az előző intézményellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés értékelő lapjai a. pedagógussal a. vezetővel / vezető társakkal i. Megfigyelési szempontok - a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése b. vezetőkkel (int. vezető, int. vez. helyettes, b. fenntartóval j. Elégedettségmérés mk. vezető) 4. Kérdőíves felmérések 4. Kérdőíves felmérések 2. Interjúk a. önértékelő a. önértékelő a. vezetővel - egyéni b. szülői b. nevelőtestületi b. pedagógusok képviselőivel csoportos c. munkatársi c. szülői c. szülők képviselőivel csoportos 3

4 Önértékelési kör 2. sz. melléklet Az átfogó intézményi önértékelés folyamatának ötéves tervezete időszak Pedagógus Vezető Intézmény Megjegyzés tanév tanév tanév tanév tanév évi minősítési tervbe bekerültek tek Létszámarányosan a testület további tagjai..fő A testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 50%-ig Évenkénti értékelendő elvárások Létszámarányosan a testület további tagjai..fő A testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 100%-ig Évenkénti értékelendő elvárások Létszámarányosan a testület további tagjai..fő A testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 50%-ig Évenkénti értékelendő elvárások I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév évi évi évi minősítési minősítési évi minősítési minősítési tervbe tervbe tervbe bekerültek bekerültek bekerültek tervbe bekerül- Létszámarányosan a testület további tagjai..fő A testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 100%-ig intézményvezető 2. évében történő önértékelése Intézményvezető 4. évében történő önértékelése Évenkénti értékelendő elvárások Létszámarányosan a testület további tagjai..fő Átfogó, teljes körű intézményi önértékelés Az önértékelési folyamat megvalósulásának elemei az éves munkatervben jelennek meg. A testület további tagjai a teljes pedagógus létszám 50%-ig Átfogó, teljes körű intézményi önértékelés 4

5 3. sz. melléklet Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terv tanév Készítették: Az önértékelési csoport tagjai 5

6 I. Éves önértékelési terv o Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok az adott tanévre vonatkozó éves önértékelési terv szerint valósulnak meg. o Az éves önértékelési terv a nevelőtestület jóváhagyásával készül o Az intézményvezető az önértékelési programban rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az önértékelést támogató munkacsoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint meghatározzák az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat. o Az önértékelési programot és az éves önértékelési tervet az intézményvezető vagy az önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára. II. Az önértékelés megvalósítása 1. Pedagógusok tanév szeptember január 15-ig január június 15-ig 1. Bilikné Niczinger Éva 1. Budiás Judit 2. Dombi Gyöngyi 2. Brunczvikné Máté Ildikó 3. Horváth Anikó 3. Csizmadia Károlyné 4. Kőnighné Ferencz Zsuzsanna 4. Jeszenszkyné Szijj Edit 5. Mayerné Berta Gabriella 5. Kőrösi Tamásné 6. Nagy Anikó 6. Tinka Lajos 7. Szabó Margit 6

7 o A pedagógus önértékelésének folyamata A pedagógusok önértékelése az éves önértékelési terv szerint történik, az önértékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat az alábbi főbb lépések mentén összegezhető: 1. Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák). 2. A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket és az érintett pedagógust. 3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben (amely azt elérhetővé teszi később a tanfelügyelő szakértők számára). 4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó önfejlesztési terveket, a pedagógiai munka dokumentumait, majd a jegyzőkönyvben rögzíti a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén megfogalmazza a tapasztalatokat. 5. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben. 6. A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az ezt követő megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján az óralátogatásra kijelölt kollégák rögzítik a jegyzőkönyvben. 7. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga rögzíti az informatikai felületen, amely azt elérhetővé teszi az önértékelő pedagógus részére. 8. Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című útmutató szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, illetve kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Ha egy elvárás teljesülése a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján nem megítélhető, akkor ott az n. é., nem értelmezhető megjelöléssel kell jelezni. Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 9. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. 7

8 o Az önértékelés ütemezése Önértékelést végző pedagógus neve Tájékoztatás Ellenőrzés módszerei Időpont Értékelést végző pedagógus Jegyzőkönyv feltöltésének /kérdőívek kiértékelés időpontja Informatikai rendszerbe való feltöltésért felelős Óra-/foglalkozáslátogatás Dokumentumelemzés Intézményvezetővel Interjúk Pedagógussal Önértékelő Kérdőívek Munkatársi Szülői Összegző értékelés elkészítése Fejlesztési terv elkészítése 2. Intézményvezető A tanévben a vezető önértékelésére nem kerül sor. 8

9 Pedagógiai folyamatok 3. Intézményi önértékelése o A os tanévben kötelezően meghatározott elemei: Az önértékelés területei Tervezés Megvalósítás Önértékelési szempont Elvárások Adatgyűjtés Időpont Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra? Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. A tanév végi beszámoló elemzése. Az éves munkaterv elemzése. Tanévzáró értekezlet Tanévnyitó értekezlet Az elemzést végző pedagógus Rozgonyi János Rozgonyi János Értékelés Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? - A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. - A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. Értékelő naplók elemzése Ellenőrzők, tájékoztatók ellenőrzése Negyedévente Havonta Bilikné Niczinger Éva Zsirai Péterné Osztályfőnökök 9

10 Országos mérés Belső mérés Az önértékelés területei Személyiség- és közösségfejlesztés Eredmények Önértékelési szempont Elvárások Adatgyűjtés Időpont Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: - kompetenciamérések eredményei - tanév végi eredmények tantárgyra, 2 évre vonatkozóan - versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint - továbbtanulási mutatók - vizsgaeredmények - elismerések - lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók Étkezési nyilvántartás vezetése Ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulói nyilvántartás Kapcsolat tartás Gyámhivatallal, Gyermekjóléti Szolgálattal Szülők tájékoztatása szövegértés matematika DIFER mérés szövegértés, matematika Idegen nyelvi mérés munkaterv szerint október május október május május 18. NETFIT mérések június 1. Az elemzést végző pedagógus Fülöp Csilla Stóbl Éva Osztályfőnökök, Paulovits Mónika Rozgonyi János Dombi Gyöngyi Bilikné Niczinger Éva Tornai Tibor Kozma Zoltánné Kőnighné Ferencz Zsuzsanna Budiás Judit Bíró Attila 10

11 - elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) - neveltségi mutatók Eredmények és mutatók (statisztika) Félév tanévvége Zsirai Péterné Bilikné Niczinger Éva Az önértékelés területei Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Az intézmény külső kapcsolatai Önértékelési szempont Elvárások Adatgyűjtés Időpont Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? Hogyan történik az információátadás az intézményben? Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. - Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). - A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. A szakmai munkaközösségek munkaterveinek elemzése. Az SZMSZ-ben foglaltak alapján (havi eseménynaptár, havi értekezletek, en tájékoztatás) Az intézmény vezetősége állandó és rendszeres munkakapcsolatban áll az SZMSZ-ben felsorolt intézményekkel. Félév tanév vége Folyamatos Az elemzést végző pedagógus Zsirai Péterné Bilikné Niczinger Éva Budiás Judit Bíró Attila Ivánkovitsné Nagy Mónika Intézmény vezetősége munkaközösség vezetők Rozgonyi János Kozma Zoltánné Tornai Tibor Csathó Eszter Paulovits Mónika Fülöp Csilla 11

12 Az önértékelés területei A pedagógiai munka feltételei Tárgyi, infrastrukturális feltételek A pedagógiai munka feltételei Személyi feltételek Önértékelési szempont Elvárások Adatgyűjtés Időpont Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. - Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. - A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. Éves költségvetés tervezése személyi és dologi kiadásokra. A törvényben előírt, a tanulói létszám alapján szabályozott pedagógus szükséglet egyeztetése adatszolgáltatás útján. május Az elemzést végző pedagógus Rozgonyi János Fülöp Csilla Rozgonyi János o A os tanévben kiválasztott területe: Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is. Kulcsjellemzők: - Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént. - Az együttműködések tartalma pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi folyamatokba és elégedettségük mérése, az eredmények visszacsatolása megtörténik. Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában, továbbá az intézményben közösségi vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi szerepvállalás is. 12

13 Az intézmény külső kapcsolatai Az önértékelés területe Önértékelési szempont Elvárások Adatgyűjtés Időpont Az elemzést végző pedagógus Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? - Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. - A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. Az iskola a Szervezeti és működési szabályzatában feltünteteti a külső kapcsolatait képező intézményeket. Tanév vége Rozgonyi János Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? - Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. - Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. - Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. - Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény be- Az iskola megfelelő szintű irányításának érdekében a állandó munkakapcsolatban kell állnia meghatározott intézményekkel. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal. Folyamatos Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti 13

14 vonja külső partnereit. - Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? - Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. - A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. - Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. Az intézmény éves munkaterve rögzíti, azokat eseményeket és programokat, amelyekhez helyi, körzeti és országos szinten bekapcsolódik. Az intézményvezető folyamatosan tájékoztatja a munkaközösség vezetőket a megkeresésekről, felhívásokról. Folyamatos Az éves munkatervben megjelölt pedagógusok, munkaközösség vezetők. Az intézményi önellenőrzés éves feladatainak végrehajtásáról és annak eredményéről Rozgonyi János intézményvezető tájékoztatja a nevelőtestületet a os tanévzáró értekezletén. 14

15 4. sz. melléklet Pedagógus önértékelésének területei 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon Elvárások Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják. intézményi elvárások Pedagógusaink nyitottak minden újra, rendszeresen jelentkeznek szakmai továbbképző tanfolyamokra. A megszerzett ismereteket igyekeznek beépíteni az általuk használt pedagógiai módszerek rendszerébe. A hatékony ismeretszerzést, személyiség-, és közösségfejlesztést szakkörökkel, énekkarral, projektoktatással és az órák egy részében megjelenő kooperatív technikák alkalmazásával segítik. Az önálló ismeretszerzés folyamatába beépíti az online információkat, képessé teszi a tanulókat a feldolgozásukra. Az új pedagógia módszerek minél szélesebb körben való elterjedésének és hatékonyságának növelése érdekében megszervezésre került a belső továbbképzési rendszer. 15

16 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Ismeri és alkalmazza-e a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket? Elvárások Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz. A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg az órán alkalmazott módszereket. intézményi elvárások Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz. Új kihívás a tantestület számára, hogy bővítse ismereteit és pedagógiai módszereit a differenciálás, a kooperatív technikák és a konfliktuskezelés témakörében. Szabadidős programokat, ünnepi műsorokat, versenyeket, kirándulásokat, táborokat, stb. szerveznek és rendeznek az éves munkatervben foglaltaknak megfelelően. A tanulók képességeit, értelmi, érzelmi és szociális helyzetét is szem előtt tartja. Igénybe veszik a szakszolgálatok és a szakmai szolgáltatók segítségét. A módszerek megválasztásánál figyelembe veszi a tanuló csoport életkori sajátosságait. 16

17 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? Elvárások Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-ciklus. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. intézményi elvárások Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában Elkészítik és folyamatosan aktualizálják az iskola alapdokumentumait (pedagógiai program, tantervek, SZMSZ, házirend). Folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, az oktatónevelő munkát segítő szakemberekkel, támogatva ezzel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlődését. Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a tananyaghoz? A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. A rendelkezésre álló taneszközöket a tanulócsoport életkori sajátosságainak megfelelően választja meg, lehetőséghez mérten figyelmet fordít a digitális anyagok felhasználására. Fogalomhasználata pontos, következetes. Az ismeretszerzés folyamatában a fogalomhasználatában igazodik a tanulócsoportok szintjéhez. 17

18 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). intézményi elvárások Együttműködnek értekezletek, munkaközösségi megbeszélések, stb. keretében a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. Az iskola alapdokumentumainak megfelelően tervezik, szervezik, és valósítják meg oktató-nevelő munkájukat (tanmenetek, foglalkozási tervek). Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására 18

19 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításhoz szükséges önreflexiók Önértékelési szempontok Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? Elvárások Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, egyéni képességeit, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb. Tudatosan tervezi a tanóra/foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. intézményi elvárások A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves programok). A NAT, a Kerettanterv, az iskola helyi tanterve és az iskolai munkaterv alapján elkészíti témakörökre és órákra bontott tanmenetét, tematikus tervét. A tanmenet és a tematikus terv elkészítésekor figyelembe veszi a tanulócsoport összetételét, életkori sajátosságait és előzetes tudását, a korábbi mérési értékelési eredményeket is. Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon a tanulás tanítása. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 19

20 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításhoz szükséges önreflexiók Önértékelési szempontok Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és megvalósítás? Elvárások Az órát/foglalkozást a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására intézményi elvárások A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. Előzetes tervezés után vezeti le a tanítási órákat, de szükség esetén a tervezettől képes rugalmasan eltérni a tanulás eredményessége érdekében. A motiválás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon. A tervezés során hogyan érvényesíti a Nemzeti alaptanterv és a pedagógiai program nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat? Terveit az óra /foglalkozás eredményességének függvényében felülvizsgálja A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. A tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. előzetes felkészüléshez felhasználja az elért eredményeket. Az ismeretszerzés folyamat tervezéskor a helyi tanterv követelményeinek elsajátíttatását tartja szem előtt a nevelő, az általa tanított tanulók körében. 20

21 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításhoz szükséges önreflexiók Önértékelési szempontok Hogyan épít tervező munkája során a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport jellemzőire? Elvárások Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Alkalmazza a differenciálás elvét. intézményi elvárások Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon. Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása az alkalmazott módszerek támogatják a szociális tanulás lehetőségét. A differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon. 3. A tanulás támogatása Önértékelési szempontok Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek menynyire megfelelően választja meg és alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat? Elvárások Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. intézményi elvárások Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 21

22 3. A tanulás támogatása Önértékelési szempontok Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a tanulók érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a tanulók figyelmét, érdeklődését? Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességét? Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz létre a tanulási folyamathoz? Elvárások Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával intézményi elvárások A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására Az iskolai Házirendnek és Pedagógiai Programnak megfelelően biztosítja a tanulóknak a bizalommal teli légkört és a javítási lehetőséget. Elősegíti az esztétikus környezet kialakítását, diákjai lehetőséget kapnak saját véleményük, elképzelésük, kifejtésére A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. melynek feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. 22

23 3. A tanulás támogatása Önértékelési szempontok Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az információkommunikációs technikákra épülő eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan sikerül a helyes arányt kialakítania a hagyományos és az információkommunikációs technológiák között? Elvárások Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT- eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, például webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. intézményi elvárások A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését,(ikt eszközök) vagyis állandó aktivitását biztosítják. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon a tanulás tanítása. A lehetőségek figyelembevételével az IKT eszközök használata. 23

24 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Önértékelési szem- Elvárások intézményi elvárások pontok Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony tanulómegismerési technikákat alkalmaz? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a pedagógiai munkájában, a tervezésben (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, a tanulói teljesítmények elemzése alapján az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók ellátásával kapcsolatos feladatokat a 2/2005.(III.1.) OM rendelet, és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz. A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. 24

25 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani - vagy a megfelelő szakembertől segítséget kérni. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. intézményi elvárások Együttműködik különböző szakemberekkel, s javaslataikat beépíti a pedagógiai folyamatokba. Egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,alkalmazkodik az eltérő képességekhez. Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk A tanórán, a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait. A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 25

26 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Önértékelési szempontok Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására? Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben a tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből jött társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű tanulókat is? Elvárások Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját. intézményi elvárások A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket a harmonikus légkör kialakításával. Tanórákon kívül is közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez, törekedve a nyílt, őszinte kommunikációra, egymás tiszteletére Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen legalább havonta tájékoztatja a szülőket. Az iskola különböző fórumain teret enged a különböző véleményeknek, ösztönzi a tanulókat, hogy megfelelő formában kommunikáljanak 26

27 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Önértékelési szempontok Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, az intézmény szabadidős tevékenységeiben való részvétel)? Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz? Elvárások Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén. Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. intézményi elvárások A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,figyelve arra, hogy a diákok képesek legyenek az identitáskülönbségeket kulturáltan kezelni. A tanórákon és az iskolai rendezvényeken olyan módszereket alkalmaz, melyekben az együttműködés fontos szerepet kap. Támogatásával és irányításával, folyamatos kontroll mellett alkalmazza a közösségfejlesztésben a számítógép adta lehetőségeket, szakemberek segítségét kérve felhívja a diákok figyelmét azok veszélyeire. A konfliktusok megelőzésére, illetve a kialakult konfliktusok megoldására hatékony módszereket alkalmaz: közösen kialakított szabályrendszer, azok erősítése, a reflexiók során feltárt hibák javítása, korrigálása. A kialakult konfliktusokat időben felismeri, és a kialakított, a tanulók számára is ismert szabályrendszer szerint kezeli. 27

28 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Önértékelési szempontok Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? Elvárások Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. intézményi elvárások A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez képest. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Ennek érdekében tudásszint felmérő feladatlapokat állít össze. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Értékeléseinél figyelembe veszi az értékelés egységességét, s azt a közösen kialakított értékelési rendszerrel biztosítja. 28

29 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Önértékelési szempontok Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? Viszszajelzései támogatjáke a tanulók önértékelésének fejlődését? Elvárások A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos viszszajelzésre. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. intézményi elvárások Az írásbeli számonkérés, beszámoltatás célja információ nyerése az iskolai követelményrendszernek való tanulói megfelelés pillanatnyi állapotáról a tanuló, a szülő és a pedagógus számára egyaránt. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani Értékelésében és jutalmazásában fejlesztően hat a tanulókra. A beszámoltatáson alapuló tanári értékelés pozitív vagy negatív megerősítési mechanizmusain keresztül kitüntetett módon segíti a tanulót reális önismerete és önértékelése kibontakoztatásában. 29

30 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Önértékelési szempontok Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (a tanulók életkorának megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? Milyen a tanulókkal az osztályteremben (és azon kívül) a kommunikációja, együttműködése? Elvárások Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését intézményi elvárások Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, kommunikációját a tanulók életkorához igazítja. Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak, szülők és a diákok felé. A nevelő figyelembe veszi tanulók véleményét az őket is érintő iskolai döntésekben. 30

31 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Önértékelési szempontok Milyen módon működik együtt pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? Elvárások A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. intézményi elvárások Az eredményes testi nevelés és sportmunka érdekében az iskola endszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi sportági szakszövetségekkel: Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Úszó Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Birkózó Szövetség, Magyar Tollaslabda Szövetség, továbbá a következő négy sportegyesülettel Érd Városi Sportegyesület Első Érdi Úszóegylet, Érdi Spartacus SC, Érdi Sport Kft. A sportiskolai képzés eredményes működése érdekében folyamatos együttműködés szükséges a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai programigazgatóságával. (infokommunikácios eszközök használatával). Az eredményes nevelő oktató munka fontos feltétele a szülőkkel, különböző szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében. 31

32 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Önértékelési szempontok Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? Elvárások A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. intézményi elvárások Az oktatás folyamatában résztvevőkkel nyitott, őszinteségen alapuló kommunikáció jellemzi. A munkájába beépíti a saját észrevételeit és a kapott jelzéseket. A munkatervben megjelölt feladatait az iskola elvárásai szerint oldja meg. 32

33 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Önértékelési szempontok Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmában történteket? Elvárások Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. intézményi elvárások Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása, azokon aktív részvétel. A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel (lehetőség). Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása a digitális eszközözök segítségével. Nyitott az online szakmai együttműködésre. Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Oktatói munkájában felhasználja a külső szakmai csoportok tapasztalatait. 33

34 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Önértékelési szempontok Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősségvállalása a munkájában? Elvárások Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban intézményi elvárások Tájékozódás szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban). Részt vesz szakmai pályázatokon, ösztönzi és segíti ebben kollegáit is. 34

35 5. sz. melléklet Az értékelt pedagógus neve: OM azonosítósz.: A látogatást végző pedagógus neve: A látogatás idópontja: A pedagógusellenőrzés értékelő lapjainak összegző adatlapja Terület neve 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Erősségek: Fejleszthető területek: Az ellenőrzés eredménye Pontszám (0-3 pont) 2. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 3. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fej- Erősségek: Fejleszthető területek: Erősségek: 35

36 Terület neve lesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Fejleszthető területek: Az ellenőrzés eredménye Pontszám (0-3 pont) 4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Erősségek: Fejleszthető területek: Erősségek: 5. A tanulás támogatása Fejleszthető területek: 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Erősségek: Fejleszthető területek: 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Erősségek: Fejleszthető területek: 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Erősségek: Pontos, precíz. Fejleszthető területek: 36

37 Összegző értékelés: Fejleszthető terület: Dátum:.. A látogatást végző pedagógus. Az önértékelési munkacsoport tagja 37

38 6. sz. melléklet Az önértékelő pedagógus neve: OM azonosító: Az önértékelő pedagógus dokumentumelemzés összegző adatlapja A dokumentumelemzés időpontja: A dokumentumelemzést végző pedagógus neve: Önértékelési szempontok A dokumentumelemzés eredménye Erősségek: Pontszám (0-3 pont) 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Fejleszthető területek: Erősségek: 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításhoz szükséges önreflexiók Fejleszthető területek 3. A tanulás támogatása Erősségek: 38

39 Fejleszthető területek 4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Erősségek: Fejleszthető területek Erősségek: Fejleszthető területek Erősségek: Fejleszthető területek Erősségek: Fejleszthető területek Erősségek: Fejleszthető területek 39

40 Összegző értékelés: Fejleszthető terület: Dátum: A dokumentumelemzést végző pedagógus. Az önértékelést végző pedagógus 40

41 7. sz. melléklet A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: 1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 3. Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső struktúráját? 4. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 5. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen céllal alkalmaz szívesen? 6. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 7. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 8. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 9. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a motivációs eszközöket? 10. Milyen módon segítik munkáját az IKT- eszközök? 11. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását? 12. Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 13. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 14. Hogyan jelenik meg a személyiség-és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? 15. Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 16. Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 17. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését ösztönözni? 18. Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 41

42 19. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen munkája során? Hogy tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel? 20. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez: 1. Milyennek tartja a pedagógus szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültségét? 2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a tanulócsoportoknak? 3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a diákok önálló tanulását? 4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? 5. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 6. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 7. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 8. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 9. Milyen innovációs, vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 10. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 11. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 12. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 13. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 14. Mi (ke) t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 15. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 16. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 17. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességét? 42

43 8. sz. melléklet Kérdőíves felmérés Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! A pedagógus önértékelő kérdőíve 1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 2. oktatásának irányelveit. 3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket 5. alkalmaz. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, előzetes tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket. 7. Amennyiben releváns pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási programok nyújtotta lehetőségeket. Tervezőmunkája igazodik a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményekhez valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveihez. Értékelés 43

44 9. A különböző képességű tanulóknak egyéni képességeiknek megfelelően fejlődési lehetőségeket biztosít. 10. A lemaradó tanulókat, a tanuló egyéni lehetőségeinek megfelelően fejleszti. 11. Tervezőmunkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulás. 12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is. 13. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres visszacsatolására. 14. Jó a kapcsolata a diákokkal. 15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend átadása. 16. Amennyiben releváns, rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek számára. 17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére is kiterjed. 18. Amennyiben releváns, használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás támogatásában. 19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál. 20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a tantervben előírt követelményeknek megfelelő. 21. Teljesíthető követelményeket támaszt. 22. A diákok önértékelését a sikeres tanulási folyamat részének tekinti Értékelésében és a követelmények felállításában a tanterv nyújtotta 23. lehetőségeken belül figyelembe veszi az egyének és a tanulócsoportok sajátosságait. 24. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos fejlesztés céljainak, módszereinek kijelölésébe 25. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülőkkel. 44

45 26. Jó a kapcsolata a szülőkkel. 27. Jó a kapcsolata a kollégákkal. 28. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai aktivitásokban a nevelő-oktató munkáján túl is. 29. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 30. Határozott, szuggesztív az órákon. 31. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban. 32. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében. 33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége sajátosságaival. 34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli. 35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába 36. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban. 37. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket. 38. A tanulói hibákat a tanulási folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti sajátpedagógiai gyakorlatába. 39. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok sajátosságait. 40. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a különböző tanulási stratégiák kialakítására. Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, amelyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide! 45

46 Kérdőíves felmérés Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Értékelés 1. Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége kibontakoztatásában. 2. Előre tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az éves és a rövidebb távú célokról, feladatokról, elvárásokról. 3. Gyermekem otthoni tanulását is segíti. 4. A házi feladatokat, a gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi 5. A szülőkkel való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jel- lemzi. 6. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a gyermekek számára 7. Értékelése, visszajelzései rendszeresek, aktuálisak és segítőek. 8. Fogadóórán informatív és gyermekem fejlődése szempontjából hasznos tanácsokat ad. 9. Szülői kérdésre időben és pontosan reagál. 10. Segítségért fordulhatok hozzá nevelési problémákkal. 11. Önálló ismeretszerzésre ösztönzi diákjait. 46

47 12. Felismeri a tanuló problémáit, tanulási nehézségeit és képes segítséget nyújtani. 13. A tanulók bizalommal fordulhatnak hozzá. 14. Gyermekem hosszabb hiányzása esetén lehetőség szerint ad időt és segítséget a felzárkózásához. Kérdőíves felmérés Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz! A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Értékelés 1. A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi 2. Nyitott a tantárgyközi együttműködésre 3. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 4. Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a gyermekek számára. 5. Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról. 47

48 6. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében. 7. Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal. 8. Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő. 9. Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival. 10. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 11. Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 48

49 9.sz melléklet 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Intézményi önértékelés NOKS (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) alkamazottak elvárásrendszere Székesfehérvár, 2016. október 1. A nevelő

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5700 Gyula, Szent István u. 38. Pf.:9 Iskolai : (66) 561-420, fax: (66) 561-436 OM azonosító: 203069 e-mail: iskola@harruckern.hu

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola Pedagógus önértékelésének területei 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon Alapos, átfogó és

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

I. Pedagógiai módszertani felkészültség

I. Pedagógiai módszertani felkészültség PEDAGÓGUS ELVÁRÁSOK I. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi elvárásrendszer 1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 Módosítás Hatályos: 2017.01.02.-től 1. Az önértékelési szabályzat az alábbi dokumentumok

Részletesebben

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018.

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 2015-2016. tanévtől Készítette: a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 1 Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve 2018/2019-as tanév Az intézményi önértékelési csoport tagja: A munkaközösségek számainak változása miatt a tagok létszáma csökkent. Tagok:

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév Intézményi Önértékelési Éves Terv 2017/2018-as tanév 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv elkészítésének jogszabályi háttere: o A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és 86-87. ) o

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen módszertani felkészültség jellemzi? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR HOSPITÁLÁS ALAPJÁN EGY ÓRA JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÉRTÉKELÉSE LSP_TK107G4 - AZ ELŐMENETELI RENDSZER TARTALMA (KOMPETENCIÁK, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat Tessedik Sámuel Általános iskola Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2030 Érd, Ercsi út 8. Intézményi azonosító: 203036 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2017. szeptember

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra.

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások - ismeretek Milyen módszertani Alapos, átfogó és korszerű

Részletesebben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2017-2022 Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium TERÜLET - 1. Pedagógiai folyamatok Tervezés: Az intézmény vezetése irányítja az intézmény

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA Területek Önértékelési szempontok Központi elvárások Intézményi elvárások 1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Óvodapedagógus interjú MINTA

Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus neve: Óvodapedagógus oktatási azonosítója: Intézmény neve: Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Interjú időpontja: Ellenőrzést végző pedagógus: A

Részletesebben

Intézményi elvárás-rendszer

Intézményi elvárás-rendszer Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2017 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A 2015/2016-os tanévben 1 pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzése zajlott le intézményünkben.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola OM azonosítója: 034886 Készítette: Rajnainé Sima Etel Az alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2016-2017-es tanév RÁBATAMÁSI, 2016-2017-es tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás (melyik intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja

Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja Az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézményi Önértékelési Programja Tartalom 1. BEVEZETŐ 4 2. FOGALOMTÁR 5 3. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS CÉLJA 6 4. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1. Pedagógiai folyamatok Az éves munkaterv összhangban

Részletesebben

GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BERCSÉNYI MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI ÉS SPORTISKOLAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA

GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BERCSÉNYI MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI ÉS SPORTISKOLAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BERCSÉNYI MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI ÉS SPORTISKOLAI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA ÖNÉRTÉKELÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2015-2020 Tartalomjegyzék 1. Az iskola minőségfejlesztési

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola OM azonosító: 032085 Intézményvezető: Bikfalvi Borbála Intézkedési terv

Részletesebben

Intézményellenőrzés és értékelés

Intézményellenőrzés és értékelés Intézményellenőrzés és értékelés Szakértői összegző dokumentum 2017. október. 15. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM:201226 2016/2017.tanév Készítette: Dancsó Rozália Belső Értékelési Csoport vezetője és a BECS tagjai 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai

Részletesebben

Általános Iskola. Intézményi önértékelés. Ötéves önértékelési program MÓDOSÍTOTT JAVASLAT. Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva

Általános Iskola. Intézményi önértékelés. Ötéves önértékelési program MÓDOSÍTOTT JAVASLAT. Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva 1 Általános Iskola Intézményi önértékelés Ötéves önértékelési program MÓDOSÍTOTT JAVASLAT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási szakértő Zöld szín: megjegyzés A kék szín: a kézikönyvben történő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés

Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

A 2018/2019-ES TANÉV ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

A 2018/2019-ES TANÉV ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031051 E-mail: rakoczi.teglas@baptistaoktatas.hu 4243 Téglás, Úttörő u. 15. teglas.iskola@gmail.com

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Érvényes: Önértékelési szabályzat Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 19-21. 1. Az önértékelés alapja 1. Jogszabályok: & 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere 2015.12.10. Tartalom Bevezetés... 3 Pedagógus modul... 4

Részletesebben

Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés

Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés 2017.10.07. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben