* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról ~k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k"

Átírás

1 } yfly* lrrk:. : 7013 NOV évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról ~k I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINT Ő TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szj a tv.) a következő 1B. -sal egészül ki : 1B. (1) A külföldi illetőségű előadóművész választhatja, hogy az előadóművészi min őségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizet őnek nem min ősül ő személytől származó, nemzetközi egyezmény alapján, vagy nemzetközi egyezmén y hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkez ő adókötelezettségét e rendelkezései szerint teljesíti. A választás feltétele, hogy a magánszemély bármely 12 hónapos id őszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló törvény szerint nem belföldi. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételb ől ideértve a tevékenységgel összefüggésben fizetett költségtérítést és a biztosított szállás szokásos piaci értékét is a magánszemély a jövedelmet 3 0 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg. Ez a jövedelem nem tartozik az összevont adóalapba. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti bevétel nem önálló tevékenységre tekintettel illet i meg a magánszemélyt, és annak összege másként nem állapítható meg, a magánszemély azt választása szerint a (2) bekezdés szerinti tevékenysége szokásos díjazásának a Magyarországo n végzett tevékenysége napjaival arányos részeként is megállapíthatja. (4) A magánszemély az adót az adóhatóság által rendszeresített, magyar és angol nyelv ű nyomtatványon természetes azonosítóinak, illet őségének, valamint személyének azonosításár a alkalmas hatósági igazolványa típusa és száma feltüntetésével a Magyarországról történő távozását megel őzően vallja be, és az említett napig fizeti meg. A bevallásban fel kell tüntetni : a) a magánszemély jövedelmének összegét, b) a magánszemélyt terhel ő adót, és c) a jövedelmet juttató személy(ek) nevét és címét (székhelyét). (5) A (2) bekezdés és e törvény egyéb rendelkezését ől eltérően nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani, ha a bevétel összege bármely 12 hónapos id őszakban a 200 ezer forinto t nem haladja meg. Az említett értékhatár átlépése esetén választható a (2)-(4) bekezdé s rendelkezésének alkalmazása azzal, hogy a (4) bekezdés szerinti bevallási és megfizetés i kötelezettséget első esetben a jövedelem egészére kell teljesíteni, ismétl ődő esetben pedig arra a részére, amely tekintetében arra még nem került so r (6) E alkalmazásában el őadóművésznek minősül a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 7/2010. (IV. 23.) számú közleményével kiadott Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer e alapján az alábbiakban meghatározott foglalkozást végz ő magánszemély, függetlenül attól, hogy azt "A törvényt az Országgy űlés a november 18-i ülésnapján fogadta el.

2 a magánszemély önálló tevékenység (ideértve az egyéni vállalkozói tevékenységet is) vagy ne m önálló tevékenység keretében végzi: a) 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, b) 2726 Színész, bábművész, c) 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, d) 2728 Cirkuszi és hasonló el őadóművész, é s e) 3711 Segédszínész, statiszta." 2. (1) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő.) 41. Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás : az Európai Unió valamely, a mezőgazdasági vagy halászati termel ő ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós jogi aktusában meghatározott támogatás, mely mértéke, illetve intenzitása alapján nem teljesíti az Európai Unió Működéséről szóló szerz ődés 107. cikk (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltételt és így nem tartozik a 108. cikk (3) bekezdésében foglal t bejelentési kötelezettség alá. (2) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő.) 51. Termőföld: a mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld. (3) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő:) 91. Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemén y bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehet őség (így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke), azzal, hogy kockázati biztosításnak min ősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázat i biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az olyan biztosítás akkor sem, ha a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki, ha az adott biztosítási szerz ődés vonatkozásában a biztosítási feltételek szerint a biztosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az adott biztosítási szerz ődésre befizetett biztosítási díj és az azzal kapcsolatosan képz ődő hozam együttes összegét; e rendelkezés alkalmazásában nem minősül vagyoni érték kivonásának az a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítés (így különösen a díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés), amelyre a díjat fizet ő személy jogosult, de vagyoni érték kivonásának minősül, ha a személybiztosítás díját más személy ide nem értve a kifizet őnek nem minősülő magánszemélyt fizette és a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre a biztosítás feltétele i szerint magánszemély jogosult, ez utóbbi esetben azzal, hogy amennyiben a magánszemély erre a szerződéskötést követően egy kés őbbi időpontban válik jogosulttá, akkor a biztosítás a teljes tartam alatt nem minősül kockázati biztosításnak. 3. (1) Az Szja tv. 7. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Ajövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következ ő bevételeket:) e) a visszatérített adót, adóel őleget, feltéve, hogy azt korábban költségként nem érvényesítették, továbbá a magánszemély jogszerűen tett önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozata alapján kiutalt, illetve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a magánszemély egyén i számláján jóváírt kiutalt összeget; a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozata alapján 2

3 kiutalt, a nyugdíj-el őtakarékossági számláján jóváírt összeget, továbbá a magánszemély nyugdíjbiztosítási nyilatkozata alapján kiutalt, a biztosító által a magánszemély nyugdíjbiztosítási szerz ődésén jóváírt kiutalt összeget ;" (2) Az Szj a tv. 7. (1) bekezdés j) pontja a következő jf) alponttal egészül ki : /A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következ ő bevételeket j) azt az összeget, amelyet] jf az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról é s visszautalásáról szóló törvény alapján a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalnak át, vagy önkénte s kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlán, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltat ó intézményben tagi kiegészítésként, nyugdíj-el őtakarékossági számlán vagy nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírnak azzal, hogy az így jóváírt összeg a 28. (17) bekezdésének alkalmazásába n nem tekinthető a számlatulajdonos által teljesített befizetésnek, és nem jogosít az adó feletti rendelkezésre ; 4. Az Szja tv. 13. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A magánszemély az adóhatóság közrem űködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben ) a) egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozó i tevékenységét; 5. Az Szja tv. 24. (1) bekezdése a következ ő h) alponttal egészül ki : (Nem önálló tevékenység ) h) az országgyűlési képvisel ői tevékenység. 6. Az Szja tv. 28. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Ha a biztosítás más személy által fizetett díja az I. számú melléklet 6. pont 6.9. alpontja alapján vagy a kockázati biztosításnak nem min ősül ő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetér e szóló életbiztosítás más személy által január 1-jét megel őzően fizetett díja az I. számú mellékletnek a befizetés id őpontjában hatályos 6. pont 6.3. alpontja alapján részben vagy egészbe n adómentes volt, akkor függetlenül a biztosítási szerz ődés esetleges módosításától a biztosít ó teljesítéséből (kivéve, ha a biztosító teljesítése a I. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja alapján haláleseti, betegségbiztosítási vagy balesetbiztosítási szolgáltatásként adómentes) a kifizet őnek nem minősül ő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díj együtte s összegét meghaladó rész egyéb jövedelemnek min ősül. A biztosítói teljesítést megel őzően bevételcsökkentő tételként már figyelembe vett díjrészeket figyelmen kívül kell hagyni az egyé b jövedelem biztosítói teljesítés id őpontjában történ ő további megállapítása során. 7. (1) Az Szja tv a következő (le) bekezdéssel egészül ki : (le) Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a szül ők egyenl ő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra százalékos arányban mindkét szül ő jogosult, a gyermek mindkét szül ő valamint a szül ő házastársa vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak min ősül. A felváltva gondozott gyermek után a szül ő (házastársa) a családi kedvezmény 29/A. (2) bekezdés szerint meghatározott összege 50 százalékána k érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szül ők a családi kedvezmény közö s érvényesítésére egymás között nem jogosultak. (2) Az Szja tv. 29/B. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : 3

4 (2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóel őleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozat a a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról, b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén err ől a tényr ől, amelyen fel kell tüntetnie a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott ) adóazonosító jelét, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét, továbbá azt, hogy e személyek ideértve a magzatot is az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. A családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. (2a) A családi kedvezmén y a) több jogosulttal való közös érvényesítése, vag y b) adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztás a esetén a bevallásban, munkáltatói adómegállapításban a másik jogosult vagy a megosztássa l érintett házastárs, élettárs adóazonosító jelének közlésével fel kell tüntetni, hogy hány jogosultság i hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, vagy a kedvezmény megosztásával érintet t házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt. A jogosultnak nem min ősül ő házastárssal, élettárssal történ ő megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették. (3) Az Szja tv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szintén jogosult más magánszemély a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét a Tbj a vagy 51/A. -a szerint érvényesítette, akkor a személyi jövedelemadóról szóló bevallásban, munkáltatói adómegállapításban a jogosult(ak) által, vagy a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi kedvezmény összegét csökkenti az általu k együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmény összegének az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része (625 százaléka). 8. Az Szja tv. 44/A. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéb ől a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról (a továbbiakban : önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat) : a) az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintette l befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt, e törvény szerint az adóévben megszerzet t egyéb jövedelmének min ősül ő összeg együttes értékének 20 százaléka, b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyez ő pénztár tagjaként az a) pontban foglaltaktól függetlenül ba) az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséb ől a rendelkezése alapján elkülönített és a z adóévben a lekötést ől számítva legalább 24 hónapra lekötött az adóév utolsó napján lekötöt t számlakövetelésként kimutatott összeg 10 százaléka a lekötés adóévében, bb) az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséb ől megbízása alapján a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár álta l az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka, de legfeljebb az adóévben az a)-b) pontok vonatkozásában együttesen 150 ezer forint. 4

5 9. Az Szja tv. 44/C. -a helyébe a következő rendelkezés lép és egyidej űleg a következ ő 44/D. -sal egészül ki : 44/C. (1) A nyugdíjbiztosítási szerz ődés szerz ődője figyelemmel a (8) bekezdésben foglalt rendelkezésre az adóbevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapj a adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéb ől a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról (nyugdíjbiztosítási nyilatkozat) : a Magyarországon vagy figyelemmel a (7) bekezdés rendelkezéseire is más EGT-államban letelepedett biztosítóval kötöt t nyugdíjbiztosítási szerződés(ek)re az adóévben az általa szerz ődőként befizetett összeg (ideértve a kifizet őnek nem minősül ő más személy által fizetett, adómentes bevételnek min ősül ő vagy az összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles díjat is) 20 százaléka, de legfeljebb a z adóévben 130 ezer forint, azzal, hogy a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészít ő biztosítás(ok)ra befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehet ő. (2) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összeg átutalását a z adóhatóság ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, é s az adóbevallása alapján fizetend ő adóját megfizette, az adózás rendjér ől szóló törvénynek a visszatérítend ő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként a magánszemél y kérelmére az adótartozás, illetve az adóbevallás, adóhatósági adómegállapítás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül az (5) bekezdésben említett esetet kivéve, a magánszemél y által megjelölt olyan, biztosító pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelynél (jogel ődjénél) a biztosító igazolása szerint történt az adóévben a rendelkezési jogosultságot megalapozó nyugdíjbiztosítás i szerz ődésre befizetés, vagy rendelkezési jogosultságot megalapozó biztosítási szolgáltatá s igénybevétele. Több biztosító esetén is csak egy biztosító jelölhet ő meg. Az el őbbi rendelkezésektől eltérően a biztosító végelszámolása, felszámolása, tevékenységének felfüggesztése esetén a z adóhatóság értesítése alapján a magánszemély a teljesítést kérheti nyilatkozata szerint, ha van má s biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződése ezen más biztosító pénzforgalmi számlájára, ennek hiányában a saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére). Amennyiben a megjelölt biztosítónál a magánszemély a teljesítéskor már nem rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerz ődéssel, a befolyt összeget a biztosító a magánszemél y a) más biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződésére. való jóváírás céljából a magánszemély nyilatkozata alapján ezen biztosítóhoz továbbutalja ; b) nyugdíjbiztosítási szerz ődésének nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetén minde n további rendelkezés nélkül a magánszemélynek kiutalja ; c) halála esetén minden további rendelkezés nélkül a kedvezményezett(ek), illetve a kedvezményezettnek minősül ő örökösök részére kiutalja ; d) az a)-c) pontban nem említett esetben, illetve a magánszemély a) pont szerinti nyilatkozata hiányában az adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja, azzal, hogy a visszautalt összegre a magánszemély az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy nyugdíjbiztosítási szerz ődése neki fel nem róható okból sz űnt meg. (3) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot a magánszemély a biztosító által az adózás rendjér ő l szóló törvénynek az adókedvezményre jogosító igazolás kiállítására vonatkozó el őírásai szerint kiadott igazolás alapján teheti meg, amely tartalmazza a rendelkezési jogosultság alapjául szolgál ó összeget, valamint a (2) bekezdésben említett megjelölt biztosító nevét, pénzforgalmi számlaszámá t és a nyugdíjbiztosítási szerz ődés egyedi azonosító számát (szerz ődésszámát). A biztosító a kiadott igazolásról az adózás rendjéről szóló törvényben az adókedvezményre jogosító igazolás adatszolgáltatására el őírt határid őig adatot szolgáltat az adóhatóságnak. 5

6 (4) Az (1)-(3) bekezdés szerint jogosult feltéve, hogy annak egyéb törvényi feltétele i fennállnak a biztosító(k) által kiadott igazolás alapján nyilatkozat megtételére az a magánszemél y is, aki e jog gyakorlásának id őpontjában nyugdíjbiztosítási szerz ődéssel nyugdíjszolgáltatá s teljesítésére tekintettel már nem rendelkezik. Az e nyilatkozat szerinti összeget az adóhatóság ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallás a alapján fizetend ő adóját megfizette az adózás rendjér ől szóló törvénynek a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként az adótartozás, illetve az adóbevallá s szerinti adó megfizetését követ ő 30 napon belül a magánszemély által megjelölt címre (számlára ) utalja. (5) A (4) bekezdésben említett eset kivételével nem tehet nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel id őpontjában nyugdíjbiztosítási szerz ődéssel már nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában az a magánszemély rendelkezik nyugdíjbiztosítás i szerződéssel, aki az adott id őpontban fennálló, e törvény szerint nyugdíjbiztosításnak min ősül ő biztosítási szerződés szerz ődője. (6) Az (1) bekezdés alapján átutalt összeget a magánszemélynek húsz százalékkal növelten kel l visszafizetnie, ha a nyugdíjbiztosítás nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkül megsz űnik, vagy a szerződés úgy módosul, hogy az a szerz ődésmódosítást követően e törvény rendelkezései szerin t már nem min ősül nyugdíjbiztosításnak. A magánszemély visszafizetési kötelezettségét a biztosít ó megállapítja, a magánszemély részére kifizetett összegb ől ha van ilyen levonja, a szerződés megszűnését követ ő hónap 12. napjáig az adóhatósághoz személyi jövedelemadóként befizeti. A biztosító a magánszemély visszafizetési kötelezettségét és az abból levont összeget az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallásában külön jogcímen bevallja, és arról a magánszemély számár a igazolást állít ki. Amennyiben az említett kötelezettség levonására a biztosító teljesítése bármel y oknál fogva nem nyújt fedezetet, vagy a visszafizetési kötelezettség a szerz ődés módosítására tekintettel keletkezik, a biztosító az igazoláson feltünteti a részben vagy egészben le nem vonható összeget, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy a le nem vont részt a magánszemél y köteles megfizetni. A magánszemély a biztosító által kiadott igazolás alapján az adóhatósá g közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a visszafizetési kötelezettség összegét,. és a bevallás benyújtására el őírt határid őig fizeti meg annak a biztosító által le nem vont részét. (7) A más EGT-államban letelepedett biztosítóval (a nyugdíjbiztosítási nyilatkozattal. összefügg ő rendelkezések alkalmazásában : külföldi biztosító) kötött nyugdíjbiztosítási szerz ődé s esetén e rendelkezései abban az esetben alkalmazhatóak, ha a magánszemély az adóévr e rendelkezik a külföldi biztosító olyan az állami adóhatóság által közzétett fonuában kiállított igazolásával, amelyben a külföldi biztosító a (3) bekezdésben említett adatokon túlmen ően a) feltünteti nevét (megnevezését), címét (székhelyét), a letelepedése szerinti állam állami adóhatósága (vagy annak megfelel ő pénzügyi hatósága) által megállapított azonosító jelét, b) megjelöli, hogy mely államban rendelkezik illet őséggel, valamint c) igazolja, hogy a magánszeméllyel kötött biztosítási szerz ődés e törvény rendelkezése szerint nyugdíjbiztosításnak min ő sül, tovább á d) kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerint kiutalt összeget a magánszemél y nyugdíjbiztosítási szerz ődésén írja jóvá, továbbá e) nyilatkozik arról, hogy olyan szerződéses jogviszonyban áll a magánszeméllyel, amel y alapján képes az e törvényben foglalt, a kifizet őnek minősül ő biztosítóra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére és e kötelezettség teljesítését vállalja. (8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér ően a magánszemély rendelkezési jogosultságát a z adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában gyakorolja, ha arra külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerz ődés alapján jogosult. A magánszemély a bevallásában a 6

7 rendelkezési jogosultság alapja, összege megállapításához szükséges adatokon túlmenően feltünteti a külföldi biztosító nevét (megnevezését), címét (székhelyét), továbbá azt az államot, amelyben a biztosító belföldi illetőségűnek minősül. A magánszemély, ha adó feletti rendelkezés i jogosultságát külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerz ődés alapján gyakorolta, az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a visszafizetési kötelezettség összegét és a bevallás benyújtására előírt határid őig fizeti azt meg. 44/D. (1) Ha a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkénte s kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-el őtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (2) Ha a magánszemély adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmarad ó része a nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg teljes átutalását nem teszi lehet ővé, vagy a nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg a 280 ezer forintot meghaladja, az adóhatóság az átutalásnál a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe azzal, hogy az egyes átutalások jogcím szerinti összege ebben az esetben sem haladhatja meg az adot t rendelkezési jogcímre irányadó összeghatárt. (3) Utólag nem befolyásolja az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj - el őtakarékossági nyilatkozat, illetve a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerint utalandó össze g nagyságát, ha a magánszemély önellen őrzése, vagy az adóhatóság utólagos adómegállapítása a magánszemély összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részét megváltoztatja. Ha azonban az önellen őrzés vagy az utólagos adómegállapítás a magánszemély összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részét olyan mértékben lecsökkenti, hogy az már nem éri el az átutalt összeget, az így mutatkozó különbözetet az adóhatóság személyi jövedelemadó kötelezettségként írja el ő. (4) A (3) bekezdésben említett különbözetr ől az adóhatóság nem hoz határozatot, ha az ötezer forintot az nem haladja meg. (5) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a nyugdíj-el őtakarékossági számla vezet őjének, valamint a biztosítónak a magánszemély számára kiadott igazoláson saját pénzforgalm i számlaszámát is fel kell tüntetnie." 10. Az Szja tv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor saját döntése alapján, az e fejezetben el őírtaktól eltérően a vállalkozói kivét vagy az átalányba n megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be. 11. (1) Az Szja tv. 65. (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [A (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alkalmazásában nem min ősül sem egyszeri díjas biztosításnak, sem rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha] b) a rendszeres díjak (díjelőírások) el őző biztosítási évhez viszonyított növekedésének (ideértve az indexálást is) mértéke meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövekedés évét megel őző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 3 0 százalékponttal növelt értékét azzal, hogy a rendszeres díjak növekedése mértékéne k meghatározásakor a kockázati biztosítás díját figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azzal, hogy a biztosítási szerződési feltételekben rögzített események bekövetkezése miatt átmeneti id őre lehetővé tett díj-nemfizetés (szüneteltetés, díjmentesítés) id őszakára is figyelembe vehet ő az eze n időszakot megel őző utolsó rendszeres díj alapulvételével a díj-nemfizetési id őszak hosszáva l arányos biztosítási díj. 7

8 (2) Az Szja tv. 65. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (6) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában említett bevételből ha az az értékpapír megszerzését követően els őként megszerzett kamat, hozam levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír vételárában az értékpapír szerzéséig megfizetett, az értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat, hozam azzal, hogy az így levont összeg az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában említett esetben az értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordítot t értékként nem vehető figyelembe. Nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetés i forma átalakulása vagy beolvadása következtében a jogel őd kollektív befektetési értékpapírjának a jogutód kollektív befektetési értékpapírjára történ ő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a jogutód értékpapírjának megszerzésére fordított értékeként a jogel őd értékpapírjának megszerzésére fordított értékét kell figyelembe venni. 12. (1) Az Szja tv. 67/B. (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4a) Nem minő sül a lekötési id őszak megszakításának a lekötési nyilvántartásban szerepl ő értékpapír átalakítása (kicserélése), ha az átalakított (kicserélt) értékpapír vagy ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az értékpapírt kibocsátó szervezett ől az őt megillet ő vagyonhányadra tart igényt az értékpapír helyett kapott pénzösszeg legkés őbb az értékpapír átalakítását, a pénzösszeg kifizetését követ ő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásb a kerül. Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír zártkörűvé történő átalakítása (kicserélése) csak abban az esetben nem minősül a lekötési időszak megszakításának, ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az őt megillető vagyonhányadra tart igényt és arra pénzben jogosult, feltéve, hogy ez a pénzösszeg a kifizetését követ ő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határid ő elmulasztását a lekötési id őszak megszakításának kel l tekinteni. (2) Az Szja tv a a következ ő (11) (13) bekezdéssel egészül ki : (11) A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató, illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügy i eszközök egészét a megszűnt szerződéssel azonos, a (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti célra a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utalhatj a (transzferálhatj a) át (lekötési átutalás). Amennyiben a magánszemély a lekötést átvev ő befektetés i szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési év e tekintetében már rendelkezik tartós befektetési szerz ődéssel, úgy a lekötést átvevő befektetés i szolgáltató, illetve hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötés i nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket. Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, valamint a (3) bekezdés b) pontj a szerinti pénzlekötés esetén, a lekötési átutalást megel őzően a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, valamint a betét lekötését meg kell szüntetni és mint pénzeszközt kell átutalni. (12) Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet a lekötés i átutalással érintett pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolást (lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltatónak, hitelintézetnek a) az elhelyezés naptári évér ől és az elhelyezés naptári évében a tartós befektetési szerz ődés alapján befizetett összegr ől (lekötött pénzösszegr ől), b) az átutalt pénzösszegekr ől, pénzügyi eszközökről, az eltranszferált pénzügyi eszközök megszerzésére fordított összegekr ől és c) az átutalás napjáról. 8

9 (13) Ha a magánszemély a hároméves lekötési id őszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére hosszabbította meg, majd ezt követ ően rendelkezik a lekötési átutalásról, a lekötés i igazoláson fel kell tüntetni a lekötés részben való megszakításakor a magánszemélynek juttatot t bevétel és az azzal összefüggésben megállapított lekötési hozam összegét is, mely adatokat a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltató, hitelintézet a további adókötelezettség megállapítás a során felhasznál. A lekötési átutalást követ ően, a lekötési hozamot a lekötési utalást fogad ó befektetési szolgáltató úgy állapítja meg, hogy a magánszemély bevételét megnöveli az átad ó befektetési szolgáltató, hitelintézet adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési id őszak végén a magánszemélynek juttatott bevétellel, és csökkenti a lekötött pénzösszeggel és az átadó befektetés i szolgáltató, hitelintézet adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési id őszak végén a részkivé t után már megállapított lekötési hozammal." 13. Az Szja tv. 69. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesít ő fizetési eszköz, e törvény külön rendelkezés e alapján vagy annak hiányában is akkor min ősül e szerinti juttatásnak, ha a juttatási feltétele k alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vag y szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány a magánszemélynek ki nem osztot t (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a rendelkezéseinek. 14. Az Szja tv. 72. (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki : [A jövedelem megállapításánál az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül nem kel l figyelembe venni a következő jogcímeken és a következő feltételekkel fennálló követelések után i kamatkedvezményt:] o) a pénzügyi intézmény által független félnek üzletszerű pénzügyi szolgáltatása keretében nyújtott olyan hitel vagy kölcsön, amellyel összefüggésben az adós fizet őképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra. 15. (1) Az Szja tv. 77/C. -a a következ ő (la) (lc) bekezdéssel egészül ki : (la) Munkavállalói értékpapír-juttatási programnak (a továbbiakban : program) minősül a z olyan juttatási rendszer : a) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása álta l kibocsátott értékpapírt lehet szerezni ; b) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság munkavállalója vagy vezet ő tisztségviselője szerezhet értékpapírt ; c) amelyet a gazdasági társaság munkavállalói és vezet ő tisztségvisel ői között teljeskörűen írásban meghirdetnek ; d) amelyben a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői közül a részvételre jogosultak körét nem a munkaköri feladattal kapcsolatos egyéni teljesítményt ől függ ő ismérv határozza meg ; e) amelyben a juttatásra való jogosultság semmilyen módon nem kapcsolódik a munkavállaló, vezető tisztségviselő egyéni teljesítményéhez ; f) amelyben a program szervez ője visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a programba n foglaltak teljesítésére azzal, hogy a juttatás a gazdasági társaság érdekkörébe tartozó, el őre meghatározott, a program meghirdetését követ ően meg nem változtatható, objektív feltételhez köthető ; g) amelyben az adóéven belül részt vev ő magánszemélyek legfeljebb 25 százaléka lehet vezet ő tisztségviselő; 9

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ

2006. évi LXI. törvény. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ 2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról ELSİ RÉSZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTİ MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben