* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról ~k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k"

Átírás

1 } yfly* lrrk:. : 7013 NOV évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról ~k I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINT Ő TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szj a tv.) a következő 1B. -sal egészül ki : 1B. (1) A külföldi illetőségű előadóművész választhatja, hogy az előadóművészi min őségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizet őnek nem min ősül ő személytől származó, nemzetközi egyezmény alapján, vagy nemzetközi egyezmén y hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkez ő adókötelezettségét e rendelkezései szerint teljesíti. A választás feltétele, hogy a magánszemély bármely 12 hónapos id őszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér ől szóló törvény szerint nem belföldi. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételb ől ideértve a tevékenységgel összefüggésben fizetett költségtérítést és a biztosított szállás szokásos piaci értékét is a magánszemély a jövedelmet 3 0 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg. Ez a jövedelem nem tartozik az összevont adóalapba. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti bevétel nem önálló tevékenységre tekintettel illet i meg a magánszemélyt, és annak összege másként nem állapítható meg, a magánszemély azt választása szerint a (2) bekezdés szerinti tevékenysége szokásos díjazásának a Magyarországo n végzett tevékenysége napjaival arányos részeként is megállapíthatja. (4) A magánszemély az adót az adóhatóság által rendszeresített, magyar és angol nyelv ű nyomtatványon természetes azonosítóinak, illet őségének, valamint személyének azonosításár a alkalmas hatósági igazolványa típusa és száma feltüntetésével a Magyarországról történő távozását megel őzően vallja be, és az említett napig fizeti meg. A bevallásban fel kell tüntetni : a) a magánszemély jövedelmének összegét, b) a magánszemélyt terhel ő adót, és c) a jövedelmet juttató személy(ek) nevét és címét (székhelyét). (5) A (2) bekezdés és e törvény egyéb rendelkezését ől eltérően nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani, ha a bevétel összege bármely 12 hónapos id őszakban a 200 ezer forinto t nem haladja meg. Az említett értékhatár átlépése esetén választható a (2)-(4) bekezdé s rendelkezésének alkalmazása azzal, hogy a (4) bekezdés szerinti bevallási és megfizetés i kötelezettséget első esetben a jövedelem egészére kell teljesíteni, ismétl ődő esetben pedig arra a részére, amely tekintetében arra még nem került so r (6) E alkalmazásában el őadóművésznek minősül a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 7/2010. (IV. 23.) számú közleményével kiadott Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer e alapján az alábbiakban meghatározott foglalkozást végz ő magánszemély, függetlenül attól, hogy azt "A törvényt az Országgy űlés a november 18-i ülésnapján fogadta el.

2 a magánszemély önálló tevékenység (ideértve az egyéni vállalkozói tevékenységet is) vagy ne m önálló tevékenység keretében végzi: a) 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, b) 2726 Színész, bábművész, c) 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, d) 2728 Cirkuszi és hasonló el őadóművész, é s e) 3711 Segédszínész, statiszta." 2. (1) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő.) 41. Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás : az Európai Unió valamely, a mezőgazdasági vagy halászati termel ő ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós jogi aktusában meghatározott támogatás, mely mértéke, illetve intenzitása alapján nem teljesíti az Európai Unió Működéséről szóló szerz ődés 107. cikk (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltételt és így nem tartozik a 108. cikk (3) bekezdésében foglal t bejelentési kötelezettség alá. (2) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő.) 51. Termőföld: a mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld. (3) Az Szja tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következ ő:) 91. Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemén y bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehet őség (így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke), azzal, hogy kockázati biztosításnak min ősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázat i biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az olyan biztosítás akkor sem, ha a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki, ha az adott biztosítási szerz ődés vonatkozásában a biztosítási feltételek szerint a biztosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az adott biztosítási szerz ődésre befizetett biztosítási díj és az azzal kapcsolatosan képz ődő hozam együttes összegét; e rendelkezés alkalmazásában nem minősül vagyoni érték kivonásának az a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítés (így különösen a díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés), amelyre a díjat fizet ő személy jogosult, de vagyoni érték kivonásának minősül, ha a személybiztosítás díját más személy ide nem értve a kifizet őnek nem minősülő magánszemélyt fizette és a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre a biztosítás feltétele i szerint magánszemély jogosult, ez utóbbi esetben azzal, hogy amennyiben a magánszemély erre a szerződéskötést követően egy kés őbbi időpontban válik jogosulttá, akkor a biztosítás a teljes tartam alatt nem minősül kockázati biztosításnak. 3. (1) Az Szja tv. 7. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Ajövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következ ő bevételeket:) e) a visszatérített adót, adóel őleget, feltéve, hogy azt korábban költségként nem érvényesítették, továbbá a magánszemély jogszerűen tett önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozata alapján kiutalt, illetve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által a magánszemély egyén i számláján jóváírt kiutalt összeget; a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozata alapján 2

3 kiutalt, a nyugdíj-el őtakarékossági számláján jóváírt összeget, továbbá a magánszemély nyugdíjbiztosítási nyilatkozata alapján kiutalt, a biztosító által a magánszemély nyugdíjbiztosítási szerz ődésén jóváírt kiutalt összeget ;" (2) Az Szj a tv. 7. (1) bekezdés j) pontja a következő jf) alponttal egészül ki : /A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következ ő bevételeket j) azt az összeget, amelyet] jf az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról é s visszautalásáról szóló törvény alapján a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalnak át, vagy önkénte s kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlán, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltat ó intézményben tagi kiegészítésként, nyugdíj-el őtakarékossági számlán vagy nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírnak azzal, hogy az így jóváírt összeg a 28. (17) bekezdésének alkalmazásába n nem tekinthető a számlatulajdonos által teljesített befizetésnek, és nem jogosít az adó feletti rendelkezésre ; 4. Az Szja tv. 13. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A magánszemély az adóhatóság közrem űködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben ) a) egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozó i tevékenységét; 5. Az Szja tv. 24. (1) bekezdése a következ ő h) alponttal egészül ki : (Nem önálló tevékenység ) h) az országgyűlési képvisel ői tevékenység. 6. Az Szja tv. 28. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Ha a biztosítás más személy által fizetett díja az I. számú melléklet 6. pont 6.9. alpontja alapján vagy a kockázati biztosításnak nem min ősül ő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetér e szóló életbiztosítás más személy által január 1-jét megel őzően fizetett díja az I. számú mellékletnek a befizetés id őpontjában hatályos 6. pont 6.3. alpontja alapján részben vagy egészbe n adómentes volt, akkor függetlenül a biztosítási szerz ődés esetleges módosításától a biztosít ó teljesítéséből (kivéve, ha a biztosító teljesítése a I. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja alapján haláleseti, betegségbiztosítási vagy balesetbiztosítási szolgáltatásként adómentes) a kifizet őnek nem minősül ő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díj együtte s összegét meghaladó rész egyéb jövedelemnek min ősül. A biztosítói teljesítést megel őzően bevételcsökkentő tételként már figyelembe vett díjrészeket figyelmen kívül kell hagyni az egyé b jövedelem biztosítói teljesítés id őpontjában történ ő további megállapítása során. 7. (1) Az Szja tv a következő (le) bekezdéssel egészül ki : (le) Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a szül ők egyenl ő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra százalékos arányban mindkét szül ő jogosult, a gyermek mindkét szül ő valamint a szül ő házastársa vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak min ősül. A felváltva gondozott gyermek után a szül ő (házastársa) a családi kedvezmény 29/A. (2) bekezdés szerint meghatározott összege 50 százalékána k érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szül ők a családi kedvezmény közö s érvényesítésére egymás között nem jogosultak. (2) Az Szja tv. 29/B. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép, egyidejűleg a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : 3

4 (2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóel őleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozat a a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról, b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén err ől a tényr ől, amelyen fel kell tüntetnie a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott ) adóazonosító jelét, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét, továbbá azt, hogy e személyek ideértve a magzatot is az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. A családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. (2a) A családi kedvezmén y a) több jogosulttal való közös érvényesítése, vag y b) adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztás a esetén a bevallásban, munkáltatói adómegállapításban a másik jogosult vagy a megosztássa l érintett házastárs, élettárs adóazonosító jelének közlésével fel kell tüntetni, hogy hány jogosultság i hónap tekintetében érvényesítik közösen a kedvezményt, vagy a kedvezmény megosztásával érintet t házastársak, élettársak hány jogosultsági hónap tekintetében osztják meg a kedvezményt. A jogosultnak nem min ősül ő házastárssal, élettárssal történ ő megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultak közösen érvényesítették. (3) Az Szja tv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szintén jogosult más magánszemély a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét a Tbj a vagy 51/A. -a szerint érvényesítette, akkor a személyi jövedelemadóról szóló bevallásban, munkáltatói adómegállapításban a jogosult(ak) által, vagy a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi kedvezmény összegét csökkenti az általu k együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmény összegének az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része (625 százaléka). 8. Az Szja tv. 44/A. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéb ől a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról (a továbbiakban : önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat) : a) az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintette l befizetett összeg, valamint az egyéni számláján jóváírt, e törvény szerint az adóévben megszerzet t egyéb jövedelmének min ősül ő összeg együttes értékének 20 százaléka, b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyez ő pénztár tagjaként az a) pontban foglaltaktól függetlenül ba) az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséb ől a rendelkezése alapján elkülönített és a z adóévben a lekötést ől számítva legalább 24 hónapra lekötött az adóév utolsó napján lekötöt t számlakövetelésként kimutatott összeg 10 százaléka a lekötés adóévében, bb) az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséb ől megbízása alapján a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár álta l az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka, de legfeljebb az adóévben az a)-b) pontok vonatkozásában együttesen 150 ezer forint. 4

5 9. Az Szja tv. 44/C. -a helyébe a következő rendelkezés lép és egyidej űleg a következ ő 44/D. -sal egészül ki : 44/C. (1) A nyugdíjbiztosítási szerz ődés szerz ődője figyelemmel a (8) bekezdésben foglalt rendelkezésre az adóbevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapj a adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéb ől a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról (nyugdíjbiztosítási nyilatkozat) : a Magyarországon vagy figyelemmel a (7) bekezdés rendelkezéseire is más EGT-államban letelepedett biztosítóval kötöt t nyugdíjbiztosítási szerződés(ek)re az adóévben az általa szerz ődőként befizetett összeg (ideértve a kifizet őnek nem minősül ő más személy által fizetett, adómentes bevételnek min ősül ő vagy az összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles díjat is) 20 százaléka, de legfeljebb a z adóévben 130 ezer forint, azzal, hogy a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészít ő biztosítás(ok)ra befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozat nem tehet ő. (2) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összeg átutalását a z adóhatóság ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, é s az adóbevallása alapján fizetend ő adóját megfizette, az adózás rendjér ől szóló törvénynek a visszatérítend ő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként a magánszemél y kérelmére az adótartozás, illetve az adóbevallás, adóhatósági adómegállapítás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül az (5) bekezdésben említett esetet kivéve, a magánszemél y által megjelölt olyan, biztosító pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelynél (jogel ődjénél) a biztosító igazolása szerint történt az adóévben a rendelkezési jogosultságot megalapozó nyugdíjbiztosítás i szerz ődésre befizetés, vagy rendelkezési jogosultságot megalapozó biztosítási szolgáltatá s igénybevétele. Több biztosító esetén is csak egy biztosító jelölhet ő meg. Az el őbbi rendelkezésektől eltérően a biztosító végelszámolása, felszámolása, tevékenységének felfüggesztése esetén a z adóhatóság értesítése alapján a magánszemély a teljesítést kérheti nyilatkozata szerint, ha van má s biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződése ezen más biztosító pénzforgalmi számlájára, ennek hiányában a saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére). Amennyiben a megjelölt biztosítónál a magánszemély a teljesítéskor már nem rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerz ődéssel, a befolyt összeget a biztosító a magánszemél y a) más biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződésére. való jóváírás céljából a magánszemély nyilatkozata alapján ezen biztosítóhoz továbbutalja ; b) nyugdíjbiztosítási szerz ődésének nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetén minde n további rendelkezés nélkül a magánszemélynek kiutalja ; c) halála esetén minden további rendelkezés nélkül a kedvezményezett(ek), illetve a kedvezményezettnek minősül ő örökösök részére kiutalja ; d) az a)-c) pontban nem említett esetben, illetve a magánszemély a) pont szerinti nyilatkozata hiányában az adóhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja, azzal, hogy a visszautalt összegre a magánszemély az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy nyugdíjbiztosítási szerz ődése neki fel nem róható okból sz űnt meg. (3) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot a magánszemély a biztosító által az adózás rendjér ő l szóló törvénynek az adókedvezményre jogosító igazolás kiállítására vonatkozó el őírásai szerint kiadott igazolás alapján teheti meg, amely tartalmazza a rendelkezési jogosultság alapjául szolgál ó összeget, valamint a (2) bekezdésben említett megjelölt biztosító nevét, pénzforgalmi számlaszámá t és a nyugdíjbiztosítási szerz ődés egyedi azonosító számát (szerz ődésszámát). A biztosító a kiadott igazolásról az adózás rendjéről szóló törvényben az adókedvezményre jogosító igazolás adatszolgáltatására el őírt határid őig adatot szolgáltat az adóhatóságnak. 5

6 (4) Az (1)-(3) bekezdés szerint jogosult feltéve, hogy annak egyéb törvényi feltétele i fennállnak a biztosító(k) által kiadott igazolás alapján nyilatkozat megtételére az a magánszemél y is, aki e jog gyakorlásának id őpontjában nyugdíjbiztosítási szerz ődéssel nyugdíjszolgáltatá s teljesítésére tekintettel már nem rendelkezik. Az e nyilatkozat szerinti összeget az adóhatóság ha a magánszemélynek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallás a alapján fizetend ő adóját megfizette az adózás rendjér ől szóló törvénynek a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként az adótartozás, illetve az adóbevallá s szerinti adó megfizetését követ ő 30 napon belül a magánszemély által megjelölt címre (számlára ) utalja. (5) A (4) bekezdésben említett eset kivételével nem tehet nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel id őpontjában nyugdíjbiztosítási szerz ődéssel már nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában az a magánszemély rendelkezik nyugdíjbiztosítás i szerződéssel, aki az adott id őpontban fennálló, e törvény szerint nyugdíjbiztosításnak min ősül ő biztosítási szerződés szerz ődője. (6) Az (1) bekezdés alapján átutalt összeget a magánszemélynek húsz százalékkal növelten kel l visszafizetnie, ha a nyugdíjbiztosítás nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkül megsz űnik, vagy a szerződés úgy módosul, hogy az a szerz ődésmódosítást követően e törvény rendelkezései szerin t már nem min ősül nyugdíjbiztosításnak. A magánszemély visszafizetési kötelezettségét a biztosít ó megállapítja, a magánszemély részére kifizetett összegb ől ha van ilyen levonja, a szerződés megszűnését követ ő hónap 12. napjáig az adóhatósághoz személyi jövedelemadóként befizeti. A biztosító a magánszemély visszafizetési kötelezettségét és az abból levont összeget az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallásában külön jogcímen bevallja, és arról a magánszemély számár a igazolást állít ki. Amennyiben az említett kötelezettség levonására a biztosító teljesítése bármel y oknál fogva nem nyújt fedezetet, vagy a visszafizetési kötelezettség a szerz ődés módosítására tekintettel keletkezik, a biztosító az igazoláson feltünteti a részben vagy egészben le nem vonható összeget, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy a le nem vont részt a magánszemél y köteles megfizetni. A magánszemély a biztosító által kiadott igazolás alapján az adóhatósá g közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a visszafizetési kötelezettség összegét,. és a bevallás benyújtására el őírt határid őig fizeti meg annak a biztosító által le nem vont részét. (7) A más EGT-államban letelepedett biztosítóval (a nyugdíjbiztosítási nyilatkozattal. összefügg ő rendelkezések alkalmazásában : külföldi biztosító) kötött nyugdíjbiztosítási szerz ődé s esetén e rendelkezései abban az esetben alkalmazhatóak, ha a magánszemély az adóévr e rendelkezik a külföldi biztosító olyan az állami adóhatóság által közzétett fonuában kiállított igazolásával, amelyben a külföldi biztosító a (3) bekezdésben említett adatokon túlmen ően a) feltünteti nevét (megnevezését), címét (székhelyét), a letelepedése szerinti állam állami adóhatósága (vagy annak megfelel ő pénzügyi hatósága) által megállapított azonosító jelét, b) megjelöli, hogy mely államban rendelkezik illet őséggel, valamint c) igazolja, hogy a magánszeméllyel kötött biztosítási szerz ődés e törvény rendelkezése szerint nyugdíjbiztosításnak min ő sül, tovább á d) kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerint kiutalt összeget a magánszemél y nyugdíjbiztosítási szerz ődésén írja jóvá, továbbá e) nyilatkozik arról, hogy olyan szerződéses jogviszonyban áll a magánszeméllyel, amel y alapján képes az e törvényben foglalt, a kifizet őnek minősül ő biztosítóra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére és e kötelezettség teljesítését vállalja. (8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér ően a magánszemély rendelkezési jogosultságát a z adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában gyakorolja, ha arra külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerz ődés alapján jogosult. A magánszemély a bevallásában a 6

7 rendelkezési jogosultság alapja, összege megállapításához szükséges adatokon túlmenően feltünteti a külföldi biztosító nevét (megnevezését), címét (székhelyét), továbbá azt az államot, amelyben a biztosító belföldi illetőségűnek minősül. A magánszemély, ha adó feletti rendelkezés i jogosultságát külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerz ődés alapján gyakorolta, az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a visszafizetési kötelezettség összegét és a bevallás benyújtására előírt határid őig fizeti azt meg. 44/D. (1) Ha a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkénte s kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-el őtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (2) Ha a magánszemély adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmarad ó része a nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg teljes átutalását nem teszi lehet ővé, vagy a nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg a 280 ezer forintot meghaladja, az adóhatóság az átutalásnál a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe azzal, hogy az egyes átutalások jogcím szerinti összege ebben az esetben sem haladhatja meg az adot t rendelkezési jogcímre irányadó összeghatárt. (3) Utólag nem befolyásolja az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj - el őtakarékossági nyilatkozat, illetve a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerint utalandó össze g nagyságát, ha a magánszemély önellen őrzése, vagy az adóhatóság utólagos adómegállapítása a magánszemély összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részét megváltoztatja. Ha azonban az önellen őrzés vagy az utólagos adómegállapítás a magánszemély összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részét olyan mértékben lecsökkenti, hogy az már nem éri el az átutalt összeget, az így mutatkozó különbözetet az adóhatóság személyi jövedelemadó kötelezettségként írja el ő. (4) A (3) bekezdésben említett különbözetr ől az adóhatóság nem hoz határozatot, ha az ötezer forintot az nem haladja meg. (5) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a nyugdíj-el őtakarékossági számla vezet őjének, valamint a biztosítónak a magánszemély számára kiadott igazoláson saját pénzforgalm i számlaszámát is fel kell tüntetnie." 10. Az Szja tv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki : (6) Ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor saját döntése alapján, az e fejezetben el őírtaktól eltérően a vállalkozói kivét vagy az átalányba n megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be. 11. (1) Az Szja tv. 65. (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [A (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alkalmazásában nem min ősül sem egyszeri díjas biztosításnak, sem rendszeres díjas biztosításnak a biztosítás, ha] b) a rendszeres díjak (díjelőírások) el őző biztosítási évhez viszonyított növekedésének (ideértve az indexálást is) mértéke meghaladja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövekedés évét megel őző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 3 0 százalékponttal növelt értékét azzal, hogy a rendszeres díjak növekedése mértékéne k meghatározásakor a kockázati biztosítás díját figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azzal, hogy a biztosítási szerződési feltételekben rögzített események bekövetkezése miatt átmeneti id őre lehetővé tett díj-nemfizetés (szüneteltetés, díjmentesítés) id őszakára is figyelembe vehet ő az eze n időszakot megel őző utolsó rendszeres díj alapulvételével a díj-nemfizetési id őszak hosszáva l arányos biztosítási díj. 7

8 (2) Az Szja tv. 65. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (6) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában említett bevételből ha az az értékpapír megszerzését követően els őként megszerzett kamat, hozam levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír vételárában az értékpapír szerzéséig megfizetett, az értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat, hozam azzal, hogy az így levont összeg az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában említett esetben az értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordítot t értékként nem vehető figyelembe. Nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetés i forma átalakulása vagy beolvadása következtében a jogel őd kollektív befektetési értékpapírjának a jogutód kollektív befektetési értékpapírjára történ ő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a jogutód értékpapírjának megszerzésére fordított értékeként a jogel őd értékpapírjának megszerzésére fordított értékét kell figyelembe venni. 12. (1) Az Szja tv. 67/B. (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (4a) Nem minő sül a lekötési id őszak megszakításának a lekötési nyilvántartásban szerepl ő értékpapír átalakítása (kicserélése), ha az átalakított (kicserélt) értékpapír vagy ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az értékpapírt kibocsátó szervezett ől az őt megillet ő vagyonhányadra tart igényt az értékpapír helyett kapott pénzösszeg legkés őbb az értékpapír átalakítását, a pénzösszeg kifizetését követ ő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásb a kerül. Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír zártkörűvé történő átalakítása (kicserélése) csak abban az esetben nem minősül a lekötési időszak megszakításának, ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az őt megillető vagyonhányadra tart igényt és arra pénzben jogosult, feltéve, hogy ez a pénzösszeg a kifizetését követ ő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határid ő elmulasztását a lekötési id őszak megszakításának kel l tekinteni. (2) Az Szja tv a a következ ő (11) (13) bekezdéssel egészül ki : (11) A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató, illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügy i eszközök egészét a megszűnt szerződéssel azonos, a (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti célra a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utalhatj a (transzferálhatj a) át (lekötési átutalás). Amennyiben a magánszemély a lekötést átvev ő befektetés i szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési év e tekintetében már rendelkezik tartós befektetési szerz ődéssel, úgy a lekötést átvevő befektetés i szolgáltató, illetve hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötés i nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket. Amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, valamint a (3) bekezdés b) pontj a szerinti pénzlekötés esetén, a lekötési átutalást megel őzően a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, valamint a betét lekötését meg kell szüntetni és mint pénzeszközt kell átutalni. (12) Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet a lekötés i átutalással érintett pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolást (lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltatónak, hitelintézetnek a) az elhelyezés naptári évér ől és az elhelyezés naptári évében a tartós befektetési szerz ődés alapján befizetett összegr ől (lekötött pénzösszegr ől), b) az átutalt pénzösszegekr ől, pénzügyi eszközökről, az eltranszferált pénzügyi eszközök megszerzésére fordított összegekr ől és c) az átutalás napjáról. 8

9 (13) Ha a magánszemély a hároméves lekötési id őszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére hosszabbította meg, majd ezt követ ően rendelkezik a lekötési átutalásról, a lekötés i igazoláson fel kell tüntetni a lekötés részben való megszakításakor a magánszemélynek juttatot t bevétel és az azzal összefüggésben megállapított lekötési hozam összegét is, mely adatokat a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltató, hitelintézet a további adókötelezettség megállapítás a során felhasznál. A lekötési átutalást követ ően, a lekötési hozamot a lekötési utalást fogad ó befektetési szolgáltató úgy állapítja meg, hogy a magánszemély bevételét megnöveli az átad ó befektetési szolgáltató, hitelintézet adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési id őszak végén a magánszemélynek juttatott bevétellel, és csökkenti a lekötött pénzösszeggel és az átadó befektetés i szolgáltató, hitelintézet adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési id őszak végén a részkivé t után már megállapított lekötési hozammal." 13. Az Szja tv. 69. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesít ő fizetési eszköz, e törvény külön rendelkezés e alapján vagy annak hiányában is akkor min ősül e szerinti juttatásnak, ha a juttatási feltétele k alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vag y szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány a magánszemélynek ki nem osztot t (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a rendelkezéseinek. 14. Az Szja tv. 72. (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki : [A jövedelem megállapításánál az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül nem kel l figyelembe venni a következő jogcímeken és a következő feltételekkel fennálló követelések után i kamatkedvezményt:] o) a pénzügyi intézmény által független félnek üzletszerű pénzügyi szolgáltatása keretében nyújtott olyan hitel vagy kölcsön, amellyel összefüggésben az adós fizet őképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra. 15. (1) Az Szja tv. 77/C. -a a következ ő (la) (lc) bekezdéssel egészül ki : (la) Munkavállalói értékpapír-juttatási programnak (a továbbiakban : program) minősül a z olyan juttatási rendszer : a) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása álta l kibocsátott értékpapírt lehet szerezni ; b) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság munkavállalója vagy vezet ő tisztségviselője szerezhet értékpapírt ; c) amelyet a gazdasági társaság munkavállalói és vezet ő tisztségvisel ői között teljeskörűen írásban meghirdetnek ; d) amelyben a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői közül a részvételre jogosultak körét nem a munkaköri feladattal kapcsolatos egyéni teljesítményt ől függ ő ismérv határozza meg ; e) amelyben a juttatásra való jogosultság semmilyen módon nem kapcsolódik a munkavállaló, vezető tisztségviselő egyéni teljesítményéhez ; f) amelyben a program szervez ője visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a programba n foglaltak teljesítésére azzal, hogy a juttatás a gazdasági társaság érdekkörébe tartozó, el őre meghatározott, a program meghirdetését követ ően meg nem változtatható, objektív feltételhez köthető ; g) amelyben az adóéven belül részt vev ő magánszemélyek legfeljebb 25 százaléka lehet vezet ő tisztségviselő; 9

10 h) amelynek keretében az adóéven belül a vezet ő tisztségvisel ők legfeljebb a megszerezhet ő összes értékpapír együttes névértékének 50 százalékát kitevő együttes névértékű értékpapírt szerezhetnek; és i) amelynek keretében a gazdasági társaság és a kibocsátó számviteli vezet ője, felügyel ő- bizottsági tagja és e személyek közeli hozzátartozója a program keretében nem szerezhet értékpapírt. (lb) Programszervez őként az (la) bekezdés szerint jár el a külföldi vállalkozás magyarország i fióktelepe, kereskedelmi képviselete. (lc) A gazdasági társaság (ideértve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét, kereskedelmi képviseletét) kapcsolt vállalkozása és annak munkavállalói, vezető tisztségvisel ői is részt vehetnek a programban. Ebben az esetben az (la) bekezdésben foglalt feltételeknek a programban részt vevő kapcsolt vállalkozás és annak munkavállalói, vezet ő tisztségviselői tekintetében is teljesülniük kell." (2) Az Szja tv. 77/C. (24) bekezdés e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában :) e) a program szervez ője: az értékpapír magyarországi juttatását a program alapján megszervező gazdasági társaság, illetve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, kereskedelmi képviselete, a juttatást követ ően ideértve az el őbbiek (gazdasági társaság, külföld i vállalkozás) jogutódját is ; 16. Az Szja tv a a következő (3) bekezdéssel egészül ki : (3) Az állami adóhatóság az adott év november 30-áig honlapján közzéteszi a külföld i biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerz ődés alapján tehető nyugdíjbiztosítási nyilatkozat feltételeként meghatározott [44/C. (7) bekezdés], a külföldi biztosító által kiállítandó igazolá s folmáj át. Az igazoláson a kért adatokat magyar és angol nyelven kell szerepeltetni. 17. Az Szja tv. 84/Y. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép :,,841Y. (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szól ó évi törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a hatálybalépésü k napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni a (2)-(11 ) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) E törvény a) 28. (2) bekezdése szerinti bevételt szerz ő magánszemély a biztosító felhívására írásban nyilatkozik arról, hogy a január 1-je el őtt megkötött biztosítási szerződésre január 1-jét megel őzően más személy nem szerz ődőként milyen összegben fizetett az I. számú mellékle t január 1-jét megel őzően hatályos 6.pont 6.3. alpontja szerinti adómentes díjat, enne k hiányában a magánszemély január 1-jét megel őzően teljesített saját befizetésének összegéve l a bevételt nem lehet csökkenteni ; b) 65. (3a) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a díjnövekedés mértékét el őször a december 31-ét követően kezdődő biztosítási évre vonatkozóan kell vizsgálni ; c) I. számú melléklete 6. pont 6.9. alpontjának alkalmazása során a díjnövekedés mértékét először a december 31-ét követ ően kezdődő biztosítási évre vonatkozóan kell vizsgálni, valamint az említett alpont díjfizetés gyakoriságára vonatkozó rendelkezését a december 31 - ét követő els ő díjfizetést ől (díjelőírástól) kell megfelel ően alkalmazni. 10

11 (3) A 67/A. és 67/B. alkalmazásában nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak min ősül annak a részvénytársaságnak a részvénye, amely március 14-én nyilvánosan működött, feltéve, hogy a részvénytársaság alapszabályát március 14-ét követ ően nem módosították. (4) A 77/C. -nak az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezései hatálybalépését megel őzően hatályos rendelkezések alkalmazásában az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program ( a továbbiakban: program) keretében értékpapírt szerző magánszemélynek kell tekinteni azt a magánszemélyt is, aki a program nyilvántartásba vételét kezdeményez ő eljárás megkezdésének id őpontjáig a programban részvételi szándékát nem jelezte, azonban az értékpapírt a nyilvántartásb a vett program feltételei szerint szerezte, ideértve különösen a 77/C. -nak az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezései hatálybalépését megel őzően hatályos (19) bekezdés c) és f)-g) pontjában foglal t feltételek teljesítését is. (5) A 77/C. -nak az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezései hatálybalépését megelőző napon az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programok nyilvántartásában szereplő munkáltató i értékpapír-juttatási programok keretében juttatott értékpapírok adókötelezettsége megállapítás a során a 77/C. -nak az említett módosítás hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit alkalmazni lehet. (6) Az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- é s Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított 44/C. -t kizárólag a december 31-ét követ ően megkötött nyugdíjbiztosítási szerz ődésre ide nem értve a január 1-je el őtt megkötött szerz ődés módosításával létrejövő nyugdíjbiztosítási szerződést és annak díjára lehet alkalmazni. (7) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított 65. (1) bekezdés c) pontját első alkalommal a december 31-ét követően megszolgált kamatjövedelem juttatására kell alkalmazni. (8) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított 67/B. (11)-(13) bekezdését a korábban megkötött tartó s befektetési szerz ődésekre is lehet alkalmazni. (9) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított 11/A. (1) bekezdés f) pontja, 12. c) pontja,13. (1) bekezdés a) alpontja, 44/B. (4) bekezdés, 65. (3) bekezdés a) pont ac)-ad) alpontja, (3a) bekezdése, (6a ) bekezdése, I. számú melléklet 4. pont alpontja, 7. pont alpont b) alpontja, alpontja, 8. pont alpontja, 9. pont alpont a)-c) alpontja a január 1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazható. (10) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló év i törvénnyel módosított I. számú melléklet 8. pont alpontja az adómegállapításhoz val ó jog elévülési idején belül alkalmazható. 11

12 (11) E törvénynek az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szól ó évi CXXIX. törvénnyel megállapított és a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXXVII. törvénnyel módosított I. számú melléklet 4. pont alpontjában foglaltakat a január 1-jétől megszerzett pénzbeli juttatások tekintetében kel l alkalmazni." 18. Az Szja tv. a) 1. számú melléklete az 1. melléklet, b) 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 19. Az Szja tv pontjában a személybiztosítás szövegrész helyébe a betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás) szöveg ; 2. 11/A. (1) bekezdés f) pontjában a vállalkozó szövegrész helyébe a vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette szöveg ; 3. 11/A. (1) bekezdés n) pontjában a valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot szövegrész helyébe a nyugd(-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítás i nyilatkozatot szöveg ; c) pontjában a vállalkozó, és szövegrész helyébe a vállalkozó, vagy az egyén i vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette, és szöveg ; (1) bekezdésében a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság is szövegrész helyébe a társas vállalkozás is szöveg, a vállalkozásnál, illetve a polgári jogi társaságnál díj ellenében szövegrész helyébe a vállalkozásnál díj ellenében szöveg, (4) bekezdés a) pontjában a pénztári nyilatkozatban szövegrész helyébe a pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban (ide nem értve, ha a nyugdíjbiztosítási nyilatkoza t megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerz ődés alapján jogosult a magánszemély) szöveg ; (1) bekezdésében a január 15-éig szövegrész helyébe a január 10-éig szöveg ; 7. 44/B. (4) bekezdésében a rendelkezett szövegrész helyébe a rendelkezett (ide nem értv e az adóköteles nyugdíjszolgáltatásról való rendelkezést) szöveg ; ában a pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-el őtakarékossági nyilatkozat szerinti szövegrész helyébe a pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-el őtakarékossági nyilatkozat és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti szöveg ; (6) bekezdés b) pont bc) alpontjában a társas vállalkozás, polgári jogi társaság, és szövegrész helyébe a társas vállalkozás és szöveg ; (2) bekezdés c) pontjában az érvényesítéséről és megosztásáról szövegrész helyéb e az érvényesítéséről, közös érvényesítéséről szöveg ; /B. (6) bekezdés d) pontjában az az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdaság i termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állam i támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe szövegrész helyébe az agrár csekély összeg ű (de minimis) támogatáskén t vehető igénybe szöveg, (12) bekezdésében az a szellemi termék szövegrész helyébe az a szoftvertermék felhasználási joga, a szellemi termék szöveg, (14) bekezdésében az a szellemi termék szövegrész helyébe az a szoftvertermék felhasználási joga, a szellem i termék szöveg ; (4) bekezdés nyitó szövegrészében az ingatlan átruházásából szövegrész helyébe az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékűjog átruházásából szöveg ; 12

13 13. 62/A. (3) bekezdés b) pontjában az a term őföldről szóló törvényben meghatározot t termőföldnek minősülő földrészlet szövegrész helyébe az az a term őföldnek min ősülő földrészlet, amely külterületen található szöveg; (7) bekezdésében az ingatlan vagyoni értékűjog szövegrész helyébe az ingatlan, vagyoni értékűjog szöveg ; (1) bekezdés c) pontjában az 1,19-szerese szövegrész helyébe 1,19-szerese, vagy ha a kamatjövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli 1,28-szorosa szöveg ; (1) bekezdés d) pontjában a díjat meghaladó szövegrész helyébe a díjat (ideértve a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján a nyugdíjbiztosítási szerz ődésen jóváírt összeget is ) meghaladó szöveg ; (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában a létrejötte évét szövegrészek helyébe a létrejöttét szöveg, (3a) bekezdés a) pontjában a díjtartalékkal együtt elkülönítetten tartja nyilván szövegrész helyébe a díjtartalékkal együtt elkülönítetten (vagy a tartalé k befizetett díjhoz való egyértelm ű hozzárendelésével) tarja nyilván szöveg, (3b) bekezdésében a d jfizetés időpontjától szövegrész helyébe a díjfizetés, vagy az utolsó, a törvényi követelményeket ki nem elégítő díjnövekedés időpontjától szöveg, (6a) bekezdésében a kockázati biztosítási díjat, vagy ha a kockázati biztosítás díja nem elkülönített rendszeres szövegrész helyébe a kockázati biztosítási díjat (ideértve a szerződéses feltételek szerint rögzített módon meghatározott, utólag levonással érvényesítet t díjat is), vagy ha a kockázati biztosítás díja nem elkülönített, akkor is, ha az töb b kockázatra terjed ki rendszeres szöveg ; (4) bekezdés e) pontjában az a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság által szövegrész helyébe az a társas vállalkozás által szöveg ; /C. -t magában foglaló alcím címében az Az elismert munkavállalói szövegrész helyébe az A munkavállalói szöveg ; /C. (1) bekezdés a) pontjában az értékpapírt elismert szövegrész helyébe az értékpapírt munkavállalói értékpapír-juttatási szöveg, az az elismert programban szövegrész helyébe az a programban szöveg, b) pontjában az az elismert progra m nyilvántartásáról rendelkez ő határozatban szövegrész helyébe az a munkavállaló i értékpapír-juttatási program nyilvántartásában szöveg, (6) bekezdésében, a (15) bekezdé s nyitó szövegrészében, (17) bekezdésében, a (18) bekezdés nyitó szövegrészében az az elismert program szövegrészek helyébe az a program szöveg, a (24) bekezdés nyitó szövegrészében az Az elismert munkavállalói szövegrész helyébe az A munkavállalói szöveg, (24) bekezdés b) és d) pontjában az az elismert program szövegrész helyébe az a program szöveg ; 21. I. számú melléklet 1. pont alpontjában a lakáscélú támogatás szövegrész helyébe a lakáscélú támogatás és az integrációs támogatás szöveg, 6. pont 6.6. alpont b) alpontjában az időpontjában adómentes szövegrész helyébe az időpontjában a 6.3. alpont szerint adómentes szöveg, 6.7. alpont nyitó szövegrészében az a 6.6. pont b ) alpontjának rendelkezésétől függetlenül szövegrész helyébe az a 6.6 alpontban foglal t rendelkezések alkalmazása során (kivéve, ha e törvény ett ől eltérően nem rendelkezik) " szöveg, 6.7. alpont a) alpontjában az ideértve, ha azok a költségek a jövedelem szövegrész helyébe az ideértve azt is, ha a költségek a jövedelem szöveg, 6.7. alpont c) alpontjában a meg nem haladó rész szövegrész helyébe a meg nem haladó rész azzal, hogy az összeghatárt biztosítási szerz ődésenként (a hozzá kapcsolódó kiegészítő biztosításokkal együtt) kell vizsgálni szöveg, 7. pont alpont a) alpontjában a szolgáltatója, valamint a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által szövegrész helyébe a szolgáltatója által szöveg, 8. pont alpont nyitó szövegrészében a kifizető által szövegrész helyébe a kifizető, kifizetőnek nem min ősülő külföldi személy által szöveg, 9. 13

14 pont 9.5. alpont pontjában a ha rendelkezik szövegrész helyébe a ha legkés őbb a bevallás benyújtásakor rendelkezik szöveg ; 22. I. számú melléklet 7. pont alpont b) alpontjában a kiegészítő szolgáltatásból származó szövegrész helyébe a kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítás i szolgáltatásból származó szöveg, a pénzügyi vállalkozásnak az adott szövegrész helyéb e a pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az adott szöveg, a forintot szövegrész helyébe a forintot szöveg ; számú melléklet I. Jellemzően elóforduló bevételek fejezet 9. pontjában a kapott kártérítés szövegrész helyébe a kapott kártalanítás, kártérítés szöveg, a II. A mezőgazdasági őstermelő tevékenységének megszüntetése fejezet 3. pont második bekezdésében a munkáltatói elszámolást vagy az adóhatósági adómegállapítást követ ően szövegrész helyébe a " munkáltatói adómegállapítást követ ően" szöveg ; számú melléklet I. Jellemzően elóforduló bevételek fejezet 9. pontjában a kapott kártérítés szövegrész helyébe a " kapott kártalanítás, kártérítés" szöveg ; számú melléklet 10. pontjában a 40 százaléka szövegrész helyébe a 40 százaléka, december 31-ét követően megkötött hitelszerz ődések esetében a kamat 60 százaléka szöveg lép. 20. Hatályát veszti az Szja tv (1) bekezdés j) pont jc) alpontja ; (1) bekezdésében az országgyűlési képviselői, szövegrész ;, (4) bekezdésében az és adóalapot növelő tétel szövegrész ;, (2) bekezdés e) pontja ; (9) bekezdése ; (2) bekezdés c) pontjában az, erdő művelési ágú föld szövegrész, (2) bekezdés c) pontjában a ha a jövedelmet nem a 64. (1) bekezdés rendelkezés e szerint kell megállapítani szövegrész, 62. (5) bekezdése ; (2) bekezdésében az,. erdő művelési ágú földjének szövegrész és a fekvő mezőgazdasági m űvelésű külterületi szövegrész, 64. (3) bekezdésében az, erdő művelési ágú földjének szövegrész ; 9. 77/C. (2) bekezdésében az az elismert program nyilvántartási számát, valamint szövegrész, 77/C. (3) bekezdésében az az elismert program nyilvántartási száma, továbbá szövegrész, 77/C. (4) bekezdésében az az elismert program nyilvántartás i számáról, szövegrész, 77/C. (5) bekezdésében az az elismert program nyilvántartás i száma, továbbá szövegrész, 77/C. (7) bekezdésében az az elismert program nyilvántartási száma, valamint szövegrész, 77/C. (14) bekezdése, 77/C. (18) bekezdés záró szövegrészében az elismert szövegrészek, 77/C. (19)-(23) bekezdése, 77/C. (24 ) bekezdés a) ésf) pontja ; c) pontjában a " természetbeni" szövegrész ; 11.az I. számú melléklet 8. pont alpontjában az az országgyűlési képvisel ők javadalmazásáról szóló törvény alapján szövegrész ; számú melléklet 8. pont alpont b) alpontjában a sporteseményre vagy szövegrész. 14

15 2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása 21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. -a a következő 45. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában) 45. termőföld: a mez ő- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározot t mező -, erd őgazdasági hasznosítású föld ; 22. (1) A Tao. törvény 7. (1) bekezdése a következ ő w) ponttal egészül ki : (Az adózás előtti eredményt csökkenti.) w) a (21) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, az adózó választása szerint az e törvén y hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztés i tevékenységének közvetlen költségére tekintettel a t) pont szerint megállapított, de választás a szerint nem érvényesített összeg (ide nem értve a (17) bekezdés szerinti összeget), azzal, hogy a 3. számú melléklet A) rész 15. pontja szerinti körülmények fennállását az adózó vonatkozásában i s vizsgálni kell, (2) A Tao. törvény 7. -a a következő (21) bekezdéssel egészül ki : (21) Az (1) bekezdés w) pontjában foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az adózó rendelkezik a z adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység e közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó(k) által érvényesíthet ő összeget. A kapcsolt vállalkozás által adott nyilatkozat(ok)ban meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg a nyilatkozat kiállítója által az (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozás a egyetemlegesen felel. A nyilatkozatban szerepl ő adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett a társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett. 23. A Tao. törvény 8. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki : (8) Az (1) bekezdés p) pontjának az önellen őrzésre vonatkozó rendelkezését az adózónak ne m kell alkalmaznia, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, feltéve, hogy a nem jelent ős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelent ős összeg ű hiba összegét. 24. A Tao. törvény 9. -a a következő (11) bekezdéssel egészül ki : (11) Abban az adóévben, amelyben az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és támogatásáról szóló törvény szerint els ődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társasági adó alapja az (1)-(10) bekezdéstől eltér ően az adózás el őtti eredmény, módosítva a ban, a 16. -ban, a 18. -ban és a 28. -ban, valamint a VII. Fejezetben foglaltakkal. 25. A Tao. törvény 13/A. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) A közhasznú jogállás megsz űnésére el őírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az adóévben, amelyben a közhasznú nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhaszn ú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és támogatásáról szóló törvény szerin t elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység ű szervezetnek minősül. 15

16 26. A Tao. törvény 15. (9) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (9) A szabályozott ingatlanbefektetési el ővállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetés i társaság vagy a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság a (6) bekezdésben foglalt rendelkezést nem alkalmazhatj a a) a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartoz ó kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó, a bevétellel arányos adóalapra, b) a főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével (TEÁOR 4110) foglalkozó gazdaság i társaságban fennálló, 10 oio-ot meghaladó részesedés e ba) értékesítésének adóévi árfolyamnyereségére, é s bb) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történ ő kivezetése következtében elszámol t bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó részére. 27. A Tao. törvény 17. (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (7) Átalakulás esetén a jogutód a jogel ődnél keletkezett elhatárolt veszteségnek a jogel őd vagyonából a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában számított, az adózás el őtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt részére, valamint kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevő társaság az átruházó társaságnál keletkezett, az önálló szervezeti egységnek betudhat ó elhatárolt veszteségre - a jogel ődnél, illetve az átruházó társaságnál eltelt id őt is beszámítva - az (1) - (3) bekezdés rendelkezéseit a (8) bekezdésre figyelemmel alkalmazza. Ez a rész kiválás esetén a jogel őd, kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaság elhatárolt veszteségé t csökkenti. A jogutód a jogel ődnek a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával els ő alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás el őtti eredményét csökkentheti. 28. (1) A Tao. törvény 22. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az adózó a (2) és (4) bekezdés szerinti, részére kiadott támogatási igazolásban szerepl ő összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követ ő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás el őtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a z adózó a (6) és (7) bekezdés szerint meghatározott kiegészítő támogatást a (8) bekezdés szerint arr a jogosult szervezet részére a támogatás juttatásának adóévében megfizeti. (2) A Tao. törvény 22. -a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki : (6) Az (1) bekezdés szerinti kiegészít ő támogatás az adókedvezményre jogosító támogatás i igazolásban meghatározott összeg 19. (1) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal - a (7 ) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - kiszámított értékének legalább 75 százaléka. (7) Az adózó a kiegészít ő támogatást akkor állapítja meg a 10 százalékos társasági adókulcs szerint i mértékkel, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészít ő támogatást a várható fizetend ő adó alapján a 10 százaléko s társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladj a az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészít ő támogatásként a (8) bekezdés szerint arra jogosult szervezetnek megfizetni. (8) A támogatási igazolás alapján a (6) és (7) bekezdés szerint meghatározott kiegészít ő támogatásra jogosult : a) a (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén - az adózó döntése szerint - vagy az Mktv.-ben meghatározott, a mozgóképszakmai célokra el őirányzott források elosztásá t végz ő szervezet, vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesül ő 16

17 filmalkotás tekintetében filmel őállítónak min ősül ő rendelkező gazdasági társaság ; jogi személy, jogi személyiséggel nem b) a (4) és (5) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén - az adózó döntése szerint - vagy az el őadó-m űvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkozatási szabályairól szól ó törvény szerint központi költségvetési támogatás nyújtására jogosult minisztérium vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesül ő el őadó-művészet i szervezet. " 29. A Tao. törvény 22/A. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az adókedvezmény mértéke a) a december 31-ét követ ően és december 31-éig megkötött szerz ődés alapján igénybe vett (1) bekezdés szerinti hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka, b) a december 31-ét követően megkötött szerz ődés alapján igénybe vett (1) bekezdés szerinti hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka. ki : 30. (1) A Tao. törvény 22/C. (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül [Látvány-csapatsport támogatása (e alkalmazásában a továbbiakban : támogatás) keretében az adózó a következőjogcímekre nyújthat támogatást (juttatást) : a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére] af) az amat őr sportszervezetek versenyeztetéssel összefügg ő költségeinek támogatására; (2) A Tao. törvény 22/C. (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szerepl ő összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követ ő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából - feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosul t szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása - adókedvezményt vehe t igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás el őtti eredményét az adóalap megállapításakor. (3) A Tao. törvény 22/C. (3) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehet ő igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó - jogszabályban meghatározottak szerint - ) a) a támogatási igazolásban szerepl ő összegű támogatást és a (3a) és (3b) bekezdésben meghatározott kiegészít ő sportfejlesztési támogatást (a továbbiakban: kiegészít ő sportfejlesztés i támogatás) a (3a) bekezdés szerint arra jogosult szervezet számára átutalja, valamint (4) A Tao. törvény 22/C. (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3a) Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. (1) és (2) bekezdés e szerinti adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerz ődés keretében, kizárólag a szerz ődésben meghatározott sporttevékenység támogatása érdekében a) az (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá tartozó támogatás esetén - az adózó döntése szerint - vagy a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében az (1) bekezdé s 17

18 b)-d) pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhaszn ú alapítvány részére, b) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás esetén a támogatásban részesített sportköztestület részér e a támogatás adóévében megfizetni." (5) A Tao. törvény 22/C. (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (3c) Az adózó a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult önáll ó fizetési számlájára történő átutalással a támogatási igazolás kézhezvételét követ ően teljesíti. A támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészít ő sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés határozza meg. Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjáu l szolgáló szponzori vagy támogatási szerz ődés egy eredeti példányát az adózó a megkötését követ ő 8 napon belül megküldi a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatspor t országos sportági szakszövetsége részére. (6) A Tao. törvény 22/C. -a következő (4a) bekezdéssel egészül ki : (4a) A látvány-csapatsportban működ ő hivatásos sportszervezet támogatása esetén a (4 ) bekezdés e) pontja szerinti mértékeket a támogatási igazolások összértékének támogatás i szerz ődés keretében megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatással összevont értékére kel l alkalmazni. 31. A Tao. törvény a következő 29/V. -sal egészül ki : 29/V. (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 17. (7) bekezdését az adózó a adóévi adókötelezettségének megállapítása során választása szerint alkalmazza. (2) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 22/C. (1) bekezdés a) pont af) alpontját els ő ízben a adóévi adókötelezettségre lehet alkalmazni. (3) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 22. (1), (3) és (4) bekezdését, (6)-(8) bekezdését, 22/C. (3) bekezdés a) pontját, (3a), (3c) és (4a) bekezdését, a 3. számú melléklet A) rész 12. pontját a december 31 - ét követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni. (4) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 22/C. (2) bekezdését a hatálybalépése napját követ ően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni. 18

19 32. A Tao. törvény a) I. számú melléklete a 3. melléklet, b) 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 33. A Tao. törvény pontjában a 30 százalék szövegrész helyébe a 10 százalék szöveg, a 30 százalékot szövegrész helyébe a I0 százalékot szöveg, a 30 százalékos szövegrész helyébe a 10 százalékos szöveg, a 60 napon szövegrészek helyébe a 75 napon "szöveg ; pontjában a,fennmaradási engedély joger őre emelkedésének a napja," szövegrész helyébe a,fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének a napja, a használatbavéte l tudomásulvételének a napja, szöveg ; /a. pont 1. alpontjában a mérlegfordulónapi piaci szövegrész helyébe a mérlegfordulónapi könyv szerinti szöveg ; /c. pontjában az az az ingatlan szövegrész helyébe az az a külterületi ingatlan szöveg ; pont d) alpontjában az apportáfása (a továbbiakban : ingatlan hasznosítása) szövegrész helyébe az apportáfása (a továbbiakban együtt: ingatlan hasznosítása), továbbá ingatlan értékesítése szöveg ; (7) bekezdésében az abban az adóévben, amelyben a közhasznúsági nyilvántartásbó l törölték szövegrész helyébe az abban az adóévben, amelyben a közhasznúság i nyilvántartásból törölték, vagy amely adóévben az egyesülési jogról, a közhaszn ú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködésér ől és támogatásáról szóló törvény szerint els ődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül szöveg ; (1) bekezdés e) pontjában az az immateriális jószág értékesítéséb ől, szövegrés z helyébe az az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, " szöveg ; (1) bekezdés zs) pontjában és (11) bekezdés b) pontjában a szellemi termék szövegrész helyébe a szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék szöveg ; 9. '7. (11) bekezdés b) pontjában a szellemi termékre szövegrész helyébe a szoftvertermékek felhasználási jogára, szellemi termékre szöveg ; (12) bekezdésében az az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként vehet ő igénybe szövegrész helyébe az az Európai Közösséget Létrehozó Szerz ődés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe szöveg ; (6) bekezdésében az a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történ ő teljesítése szövegrész helyébe az a jegyzett tőke, tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése szöveg ; 19

20 (3) és (4) bekezdésében a támogatási igazolások összértéke szövegrészek helyéb e a támogatási igazolások és a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások összértéke szöveg ; /A. (1) bekezdésében az ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvet t más hitel szövegrész helyébe az ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt szöveg ; /A. (4) bekezdésében az az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állam i támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglal t vehető igénybe szövegrész helyébe az az Európai Közösséget Létrehozó Szerz ődés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe szöveg ; /C. (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában az az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szövegrész helyébe az az Európai Közössége t Létrehozó Szerződés alapján elfogadott, a csekély összegű (de minimis) támogatáso k alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szöveg ; (13) bekezdésében a kisvállalati adó alanya szövegrész helyébe a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (a továbbiakban : Katv.) hatálya alá tartozó adóalany szöveg, a kisvállalati adó adóalanyisága szövegrészek helyébe a Katv. szerinti adóalanyisága szöveg ; (4) bekezdésében az az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokr a történ ő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló december I 5- i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., , 3. o.) szövegrész helyébe az az Európai Közösséget Létrehozó Szerz ődés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állam i támogatásra történ ő alkalmazásáról szóló rendelet szöveg lép. 34. Hatályát veszti a Tao. törvény a) 4. 1/a. pontjában az és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szövegrész; b) 22/A. (1) bekezdésében a december 31-ét követően megkötött szövegrész ; c) 28. (5) bekezdésében a ráfordításként elszámolt szövegrész. 3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény módosítása 35. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban : Eva. törvény) 3. (1) bekezdése a következ ő k) ponttal egészül ki : (Az adózó adóalanyisága megsz űnik:) k) a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság létrejötte napját megelőző nappal. 20

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

2013. évi törvény. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2013. évi törvény. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Erkzzct r.? ~ 3 'AO 4 0 T/12792/

Erkzzct r.? ~ 3 'AO 4 0 T/12792/ 92152 SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Erkzzct r.? ~ 3 'AO 4 0 Módosító iavsla t Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben T/12792/ Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Számvevőszéki

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Hatályos: január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2017. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A társasági adótörvény módosítása a vállalkozási-gazdasági környezet kedvezőbbé tétele

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témái: A személyi jövedelemadó és társasági adó 2014. évi várható változásai KÖZLÖNYfigyelő: A Magyar Közlönyben 2013.október hónapban (MK. 2013. évi 161. 2013.

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016 ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016. ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MUNKÁLTATÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉS A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYILATKOZAT

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához az első házasok ének és a családi érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓTÖRVÉNYEK 2015. SZJA 2015. január 21. Előadó: 14 50-16 20 Dr. Andrási Jánosné osztályvezető NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

neve:... törzsszáma:... nyilatkozat adóazonosító jele: Munkáltató neve: 1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (

neve:... törzsszáma:... nyilatkozat adóazonosító jele: Munkáltató neve: 1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele ( Adóelőleg-nyilatkozat a 2017. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja!

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított neve:.. nyilatkozat adóazonosító jele: Az eltartottak (kivéve

Részletesebben

T/12792/69. szám. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a

T/12792/69. szám. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYOLÉS HIVATALA T/12792/69. szám Érkezett : 2013 NOV 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i bizottságának ajánlás a az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények,

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Biztosítási díjak adózása 2014

Biztosítási díjak adózása 2014 Biztosítási díjak adózása 2014 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2014. október 7. 1 Az előadás képei és a cikk letölthetőek: www.adokamara.hu 2 Költség a biztosítás díja [Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ] ha

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A Személyi Jövedelemadó 2015

A Személyi Jövedelemadó 2015 A Személyi Jövedelemadó 2015 1995. évi CXVII. törvény Általános rendelkezés Szja tv. 1. Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

2010 NOV 2 9. Tisztelt Elnök Úr!

2010 NOV 2 9. Tisztelt Elnök Úr! Országgyűlési képviselő Fidesz Magyar Polgári Szövetség j ia6,r I 2010 NOV 2 9. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Helyben Kapcsolódó módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 102.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben