2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában"

Átírás

1 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2 Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz) tett nyilatkozat a jogosultságról, várandósságról, közös érvényesítésről, év végén a megosztásról. A bevallásban tett nyilatkozaton szerepeltetni kell azt is, hogy a kedvezménynél figyelembe vehető gyermek, magzat, (más személy) mely hónapokban minősült kedvezményezett eltartottnak, illetve eltartottnak.

3 Több jogosulttal való közös érvényesítés, vagy a közös érvényesítés melletti megosztás esetén a nyilatkozaton fel kell tüntetni azt is, hogy a kedvezményt érvényesítő személyek hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen vagy megosztással a kedvezményt. (Ezekben az esetekben ugyanazon gyermekre tekintettel három bevallásban érvényesítenek kedvezményt.) Új előírás: a megosztás nem alkalmazható azokra a hónapokra, amelyekre a jogosultak közösen érvényesítettek kedvezményt.

4 Felváltva gondozott gyermek Ha a családi pótlékra mindkét szülő %-os arányban jogosult, a gyermek mindkét szülőnél (és annak házastársánál) kedvezményezett eltartottnak minősül. Ilyen esetben a szülő (és a házastársa) a családi kedvezmény 50%-ára jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szülők nem érvényesíthetik közösen a kedvezményt!

5 Családi járulékkedvezménnyel összefüggő szabály az Szja tv-ben A bevallásban (munkáltatói adómegállapításban) a jogosultak és a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi kedvezmény összegét csökkenti az általuk igénybe vett családi járulékkedvezmény 625%-a.

6 Példa a CSJK összegének kiszámítására Egyedülálló anya 2 gyermeket nevel: Családi kedvezmény havonta Havi jövedelem Elegendő jövedelem hiányában le nem vonható adóalap kedvezmény Ft Ft Ft CSJK (25 000x0,16) Ft Jövedelmet terhelő egyéni járulék (17%) Fizetendő egyéni járulék Ft Ft

7 Bevallásban érvényesíthető családi kedvezmény összegének számítása Éves bérjövedelem Ft Eseti megbízási díj Ft Összevont adóalap Ft Családi kedvezmény két kedvezményezettre (12x ) Ft CSJK-ként érvényesített összeg levonása (12x4000)x6,25 A bevallásban érvényesíthető családi kedvezmény Fennmaradó adóalap Ft Ft Ft

8 Rendelkezés az adóról

9 Önkéntes pénztári nyilatkozat A pénztár típusától, a rendelkezés jogcímétől, és attól függetlenül, hogy a magánszemély mikor tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, legfeljebb Ft átutalásáról lehet rendelkezni Ft a korlát abban az esetben is, ha a magánszemély nyugdíjpénztárnak és egészségpénztárnak is tagja, és mindkét pénztári számla javára rendelkezik. Ez a szabály először a adóévre vonatkozó rendelkezéseknél alkalmazható.

10 Nyugdíjbiztosítási nyilatkozat A január 1-jét követően Magyarországon vagy más EGT- államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés(ek) alapján a magánszemély szerződő az adóévben általa befizetett összeg 20%-áról, de legfeljebb forint átutalásáról rendelkezhet. A rendelkezés alapjául szolgál továbbá az említett szerződés alapján kifizetőnek nem minősülő más személy által fizetett, a magánszemélynél adómentes bevételnek minősülő, valamint az összevont adóalapba tartozó adóköteles díj is. A nyugdíjbiztosítást kiegészítő biztosítások díja nem jogosít rendelkezésre

11 Nyugdíjbiztosítás A felsorolt események bármelyikének bekövetkezése kiváltja a biztosító szolgáltatását Nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése A szerződés megkötésekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár betöltése Legalább 40%-os mértékű egészségkárosodás beköv. A biztosított halála Főszabályként a szerződéskötéstől számítva 10 évnek kell eltelnie a biztosító szolgáltatásáig

12 Rendelkező nyilatkozatot a bevallásban, és belföldi biztosítóval kötött szerződés esetén a munkáltatói adómegállapítás során is tehet a magánszemély. Külföldi biztosítóval kötött szerződés esetén a NAV által közzétett formában kiállított igazolás szükséges. Több biztosítóval kötött szerződés esetén is csak egy biztosító jelölhető meg a rendelkezésen. A rendelkezett összeg átutalására vonatkozó eljárási szabályok az önkéntes pénztári rendelkezésekkel azonosak.

13 Visszafizetési kötelezettség Ha a biztosítás nyugdíjszolgáltatás nélkül szűnik meg, vagy a szerződés módosítása miatt már nem minősül nyugdíjbiztosításnak, akkor az adóból átutalt összeget 20%-kal növelten vissza kell fizetni. A visszafizetendő összeget a biztosító állapítja meg és vonja le. Ha kifizetés hiányában a levonás nem lehetséges, akkor a bevallás benyújtásával egyidejűleg a magánszemélynek kell azt megfizetni.

14 Rendelkező nyilatkozatok alapján érvényesíthető kedvezmény korlátozása Az önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatokban együttesen legfeljebb 280 ezer Ft átutalásáról rendelkezhet a magánszemély.

15 Adóköteles, adómentes jövedelmeket érintő változások

16 Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek A tb. szabályokkal összhangban a január 10-éig kifizetett előző évre vonatkozó munkaviszonyból származó jövedelmeket és a munkáltató által kifizetett tb. ellátást kell az előző év utolsó napján megszerzett jövedelemnek tekintetni. Ezt a rendelkezést a adóévre vonatkozóan évben kifizetett jövedelemre kell először alkalmazni!

17 A Magyarországon fellépő külföldi előadóművészek a kifizetőnek nem minősülő személytől megszerzett, belföldön adóköteles jövedelmükre egyszerűsített adózási módszert választhatnak, ha bármely 12 hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodnak Magyarországon és a Tbj. szerint nem minősülnek belföldinek. Az országgyűlési képviselői tevékenység a következő választási ciklustól nem önálló tevékenységnek minősül.

18 Ingatlanbérbeadás Az 1 millió Ft-ot meghaladó ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után fizetendő 14%-os ehó költségként nem érvényesíthető. A magánszemély által megfizetett, költségként el nem számolható 14%-os eho nem jogosít a 78%-os szabály alkalmazására.

19 Biztosítások adókötelezettségét érintő változások Kockázati biztosítás fogalma, adómentes díja Biztosításokkal összefüggésben megállapított egyéb jövedelem Biztosító teljesítésére vonatkozó szabályok pontosítása

20 Ingatlanértékesítésből származó jövedelmek A nem lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog átruházásából, e jogról ellenérték fejében való lemondásból származó jövedelem is csökkenthető az időmúlásra tekintettel a 15 éves szabály szerint. Termőföld fogalma a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló év CXXII. törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (a halastó nem tartozik ide) Hatályos: től

21 Adómentes termőföld átruházás [1.m a Nem kötött jövedelemhatárhoz (2013. évre is alkalm.) Birtok-összevonási célú az átruházás: ha annak eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és a megvásárolt termőföld (közig. határtól függetlenül) egymással szomszédossá válik. A naptári éven belül kötött ügyleteket együttesen kell vizsgálni. (Szomszédosak azok a földrészletek is, amelyeket önálló hrsz.-ú út, árok, csatorna választ el.) A vevő adómentes célú hasznosításra vonatkozóan tett nyilatkozatát legkésőbb a bevallás benyújtásának időpontjáig kell megszereznie az eladónak.

22 Tartós befektetési szerződés A szerződés megszüntetésével a lekötött pénzösszegek, értékpapírok a lekötés megszüntetése nélkül átvezethetők (transzferálhatók) másik befektetési szolgáltatóhoz, hitelintézethez (lekötési átutalás). Az értékpapír átalakítása, kicserélése esetén nem kell a magánszemélynek nyilatkozni arról, hogy a cserébe kapott értékpapír, pénz TBSZ-re kerüljön

23 Kamatkedvezmény Nem kell megállapítani kamatkedvezményből származó jövedelmet a pénzügyi intézmény által független félnek üzletszerű pénzügyi szolgáltatása keretében nyújtott olyan hitel vagy kölcsön után, amellyel összefüggésben az adós fizetőképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra.

24 Nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény Az szja és az eho alapja a megszerzett vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,28-szorosa A közterheket a kifizető a bruttó nyereményalapból fizeti meg, a magánszemélynek a tárgynyeremény után nincs szja, eho fizetési kötelezettsége

25 Munkavállalói értékpapír-juttatási program A programhoz nem szükséges a NAV előzetes nyilvántartásba vétele. A program keretében a gazdasági társaság vagy a kapcsolt vállalkozása által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapír juttatható A törvényben meghatározott juttatási feltételek együttes teljesülése esetén érvényesül az 1 millió forintot meg nem haladó értékpapír-juttatásra vonatkozó kedvező adózási szabály. Átmeneti rendelkezés az elismert programokra

26 Béren kívüli juttatások évközi változása évi CXVI. Tv. (Öpt.) 12/A. alapján a munkáltatói tagi befizetések terhére célzott szolgáltatást vehetnek igénybe a pénztártagok [2013. május 19.] A munkáltatói tag támogatói szerződést köt a pénztárral A pénztár szabályzatában szereplő szolgáltatások közül a munkáltató választja ki a finanszírozni kívánt szolgáltatást Valamennyi pénztár tag munkavállaló, és alapszabály szerint a hozzátartozók számára biztosítani kell a szolgáltatást A munkáltatói tagi befizetések nem kerülnek a tagok egyéni számlájára, a maradvány sem!

27 A pénztártag alkalmazottak száma és a minimálbér szorzatának összegéig béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói befizetés. Többszöri befizetés esetén az első befizetéskori létszám! Az 500 ezer forintos keretbe nem kell beszámítani. Az értékhatárt meghaladó rész egyes meghatározott juttatás A szolgáltatás (pl. egészségügyi szűrés) adómentes a pénztár tagjainál

28 Utalvány A visszaváltható utalványokra nem alkalmazhatóak a kedvező adózási szabályok. Nem vonatkozik ez a korlátozás arra az esetre, ha az utalványforgalmazó olyan utalványokat vásárol vissza, amelyeket a kifizető nem osztott ki a magánszemélyek részére.

29 Adómentes bevételek Lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez nyújtott munkáltatói támogatás az 1. sz. m pontjában foglalt feltételekkel (Igazolás!) A sport tv. hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet értékhatár nélkül Uniós pályázat, ktgv. forrás terhére nyújtott szolgáltatások (képzés, üdültetés, táboroztatás) [2013.] Kifizetőnek nem minősülő külföldi személy is nyújthat adómentesen üzletpolitikai célú juttatást [visszamen.] Hajdú-Bét Rt., NOVOFARM Rt., Pápai Hús Kft. károsultjainak nyújtott (de minimis) támogatás [2013.]

30 Adómentes bevételek Közüzemi szolgáltató által részben vagy egészben elengedett követelés, akkor is, ha egyezség keretében történt az elengedés (egyenlő elbánás elve, egy főre jutó jövedelem) [2013.] Pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból, biztosítási szolgáltatásból származó 20 ezer forintot meg nem haladó követelés elengedése, ha ezáltal végérvényesen megszűnik a követelés /1.m.7.15./2013. Hitelintézet által független félnek elengedett követelés (nem feltétel, hogy devizahitel, jelzáloghitel legyen) [1.m ]

31 Egyéni vállalkozókat, őstermelőket érintő változások A tevékenységgel összefüggésben kapott kártalanítás is bevételnek minősül. A kisvállalkozói adókedvezmény mértéke 60%-ra emelkedik a december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetében. (eddig 40% volt) évtől a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésénél figyelembe vehető tárgyi eszközök köre bővül a szoftvertermék felhasználási jogával. Visszamenőleges változás: a tevékenységét egész évben szüneteltető egyéni vállalkozó nem kötelezett az 53-as benyújtására.

32 KATA A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Nem minősül főállásúnak, aki után társas vállalkozóként megfizetik a járulékot, vagy máshol főállású kisadózó A főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adó megfizetését lehet választani. A választás bejelentésének hónapjától minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint a tételes adó, amely ezer forintos ellátási alapot biztosít. Nem kell bevételi nyilvántartást vezetni, ha a megőrzött nyugták, számlák alapján hitelesen megállapítható a bevételszerzés időpontja. Adatszolgáltatás

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben