Belső Ellenőrök Társasága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belső Ellenőrök Társasága"

Átírás

1 Belső Ellenőrök Társasága évi adó- és járulék változások Nagyné Véber Györgyi 2014.

2 Személyi jövedelemadózás Szja tv. 1. -a (10) bekezdéssel egészül ki Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett (teljesített) tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként illeti meg törvény eltérő rendelkezésének hiányában e bevétel adókötelezettségének megállapítására kedvező adózási feltételekkel adózó bevételre, jövedelemre (így különösen az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra) vonatkozó szabály nem alkalmazható. Csak pontosítás, eddig is így volt. Példa: jutalomként kap ebédjegyet, vagy színházjegyet a dolgozó, megbízási díjat honorálunk repi ajándékkal.

3 Kiküldetési rendelvény A kiküldetési rendelvény adattartalma nem változott (Szja tv p.) Kiküldetési rendelvénynek minősül az említett adatokat tartalmazó, a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit is figyelembe véve zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is. A dolgozó elektronikus úton kap ebből példányt. A papíralapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

4 Családi kedvezmény A családi kedvezmény az eltartottak lélekszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén forint, b) kettő eltartott esetén ba) 2016-ban forint, bb) 2017-ben forint, bc) 2018-ban forint, bd) 2019-ben és az azt követő években Ft, c) három és minden további eltartott esetén Ft.

5 Családi kedvezményre jogosult A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa. Nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot aa) gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel, ab) szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel, ac) javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja.

6 Családi kedvezmény Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni. Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, a megosztás nem alkalmazható.

7 Családi kedvezmény megosztás Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket. A kedvezmény élettársak közötti megosztása esetén a nyilatkozat tartalmazza továbbá az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésről szóló végzés ügyszámát, valamint a lakóhelyet és a tartózkodási helyet is. (igazolni kell, hogy közös háztartásban, egy lakcímen laknak)

8 Családi kedvezmény érvényesítésének feltételei A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata a) a jogosultság jogcíméről, és b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről, amelyen fel kell tüntetnie a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, továbbá azt, hogy e személyek ideértve a magzatot is az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. Eltartott adóazonosító jelét a évről szóló bevallásban (2016. május 20.) szerepeltetni kell tól adóazonosító jel hiányában a kedvezmény megtagadható!

9 Az első házasok kedvezménye Az összevont adóalapját csökkenti az első házasok kedvezménye. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Érvényesítés feltétele: legalább az egyik házastárs első házasságát köti. (életkor feltétel nincs) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként Ft, ami havi 5000 Ft adót jelent. Jogosultsági hónap: a házasságkötést követő hónaptól (= első jogosultsági hónap) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe a házasság fennállása alatt. Utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

10 Első házasok kedvezménye példák Házasságkötés március 15-én, a kedvezmény április 1-től jár, március 31-ig. Ha elválnak október 10-én, akkor októberre még jár. Ha családi kedvezményre válnak jogosulttá május 20-án, akkor utoljára áprilisban jár az első házasok kedvezménye. Akkor is jár az első házasok kedvezménye, ha az egyik fél, a házasságot megelőző házasságából származó gyermeke után családi kedvezményre jogosult, ezért van jelentősége annak, hogy az új házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben vehető igénybe.

11 Az első házasok kedvezménye A kedvezményt a házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy kizárólag az egyikük is igénybe veheti. Munkáltatói adómegállapításhoz közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető nyilatkozat kell arról, hogy a melyikük veszi igénybe, vagy a megosztására vonatkozó döntésükről kell nyilatkozni. A nyilatkozatban egymás adóazonosító jelét fel kell tüntetni. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele. Nem zárja ki a kedvezményt, ha a házastársak bármelyike nevelőszülőként, vagy annak házastársaként válik családi kedvezményre jogosulttá.

12 Adóelőleg nyilatkozat Nyilatkozni kell: első házasok kedvezményének érvényesítésére, családi kedvezmény érvényesítésére, súlyosan fogyatékos állapotra. A családi kedvezményre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét; minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság tényére vonatkozó kijelentést; a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető nevét (elnevezését) és adószámát, a nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételét igazoló kijelentését, Ha a nyilatkozó házastársának nincs munkáltatója, kifizetője, erre nyilatkoznia kell.

13 Első házasok kedvezményére vonatkozó Tartalmazza: nyilatkozat a) a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét; b) az adott munkáltatónál, kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összegét; c) a nyilatkozó magánszemély(ek) adóelőleget megállapító munkáltatójának, rendszeres bevételt juttató kifizetőjének nevét (elnevezését) és adószámát.

14 Adóalap kedvezmény milyen jövedelemből érvényesíthető A magánszemély adóalap kedvezményre jogosító nyilatkozatot (első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékosság,) tehet munkáltatónak, összevont adólapba tartozó rendszeres bevételt (különösen havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást) juttató kifizetőnek. Példák: -munkaviszony, Kjt, Kttv, -Tagsági jogviszony (Bt, Kft. közreműködő tagja) - Választott tisztségviselő, -Tartós megbízás, -Ingatlan bérbevétel (összevonandó jövedelem)

15 Béren kívüli juttatások Üdülési szolgáltatás (saját, v. bérelt üdülőben), Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig (szokásos piaci áron kell számítani > önköltségi ár), Erzsébet utalvány 8 e Ft/hó, Iskolakezdési támogatás min bér 30%-áig, Helyi bérlet (munkáltató nevére szóló számla), Szép kártya szálláshely 225 e Ft, vendéglátás 150 e, szabadidő 75 ezer, Iskolarendszerű képzés min. bér 2,5-szereséig/ év. Erzsébet utalvány+ szép kártya vendéglátás adható együttesen. (Nem változott)

16 Béren kívüli juttatások Évi Ft-ig 35,7 % az adó (változatlan) 200 e e = 450 e Ft-ig Szép kártya 3 zsebébe adható juttatás. Évi 450 ezer Ft SZÉP kártyára adható 35,7 % adóteherrel, de akkor emellett más juttatás nem adható. 51,17 % az adó, ha -A béren kívüli juttatás értékhatárát meghaladják (pl. 10 e Ft Erzsébet utalványból 2 e Ft), -Az éves 200 e Ft keretösszeget meghaladják, -Az éves 450 e Ft keretösszeget meghaladják. Foglalkoztatás napjaira kell számítani a keretösszegeket. Időarányos összeget meghaladó juttatás után a kilépés hónapjára kell az adót megállapítani.

17 Egyszerűsített foglalkoztatás A garantált bért naptári napokra arányosan meg kell adni. Ezt nem kell bevallani. Ha a többet fizetnek, akkor a felettes részt kell bevallani. A magánszemélynek kiadott igazoláson fel kell tüntetni a napok számát és a 08-as bevalláson is (Kincstárnak jelenteni kell!)

18 Általános forgalmi adóváltozások Időszakos elszámolású ügyletek számlázása: FŐSZABÁLY: Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. ELTÉRŐ SZABÁLY: Ha - az ellenérték megtérítésének esedékessége és - a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja megelőzi az időszak utolsó napját, akkor a számla vagy nyugta kibocsátás időpontja.

19 Áfa 58. Eltérő szabály: Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időszakra esik, akkor teljesítés az esedékesség időpontja, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 30. nap, Hatálybalépés két lépcsőben. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: január 01. olyan esetben kell alkalmazni, amelynél - az időszak kezdő napja és - a fizetés esedékessége is december 31-ét követő időpont. Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás esetén az előzőekben foglaltak. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: július 01. olyan esetben kell alkalmazni először, amelynél - az időszak kezdő napja és - a fizetés esedékessége is június 30-át követő időpont.

20 Példák áfa 58. -hoz Átmenetei szabályokra példa Időszak május hónapra vonatkozó díj, fizetés esedékessége Teljesítés időpontja, adófizetési kötelezettség keletkezése: a fiz. hi: június 10. (régi szabály) június hónapra vonatkozó díj, a fizetés esedékes július 10. Teljesítés időpontja: a fiz. Hi.: július 10. (régi szabály, mert csak az egyik feltétel teljesül, az időszak nem át követi) július hónapra eső díj, de a fizetés esedékessége június 30. Teljesítés időpontja: a fiz. Hi.: (régi szabály, mert nem teljesül mindkét feltétel, a fizetés esedékessége nem át követő időpontra esik) július hónapra eső díj, fizetés esedékessége július 31. Teljesítés időpontja: az érintett időszak utolsó napja, (időszak kezdete és a fizetés esedékesség is át követi > új szabály).

21 Példák áfa 58. -hoz átmeneti szabályok időszak Fizetési hi. teljesítés szabály régi régi régi Új olyan esetben kell alkalmazni, amelynél - az időszak kezdő napja és - a fizetés esedékessége is a hatálybalépést követi! évben a befogadott számláknál kell figyelni a változásokat december 31-ét követően ugyanezek a szabályok lesznek érvényben a gyermekétkeztetésre, bérbeadásra is.

22 Gyermekétkeztetés, bérbeadás számlázása 2016-tól időszak Fiz. Hi. Számla kelte teljesítés (régi) (szla kelte) Az új szabályok szerint, a teljesítés a számla vagy nyugta kibocsátás időpontja, ha - az ellenérték megtérítésének esedékessége és - a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja is megelőzi az időszak utolsó napját. Ez nem előleg, nem kell előleg és végszámla! Időszak Számla kelte Fiz. Hi. Telj. Eddig Telj. ezután Febr. bérleti díj jan. 30. febr. 5. febr. 5. jan. 30. Febr. bérleti díj febr. 1. febr. 5. febr. 5. febr.1.

23 Problémás esetek Az 58. új főszabálya alapján, amennyiben az elszámolási időszak vége előtt számla kibocsátása nélkül az ellenértékbe beszámító összeget fizetnek, akkor az így kifizetett összeg, mint a teljesítést megelőzően fizetett összeg: előleg lesz! Megfizetéskor előlegszámlát kell kiállítani, ami az időszak végén a végszámlában figyelembe vételre kerül. Ha elfejtenek számlát kiállítani pl. bérleti díjról, a vevő nem fizet, akkor a teljesítés az időszak utolsó napja, arra az időszakra kell önellenőrzési bevallást teljesíteni. Ha a fizetés esedékessége az elszámolt időszak utolsó napját követő 30 napot meghaladja, akkor a az időszak utolsó napját követő 30. nap lesz a teljesítés. Pl ig terjedő időszakra a fizetési határidő , akkor a teljesítés a lesz. (nem tanácsos ilyen szerződés kötni!)

24 Előleg dec. 31-ig csak a pénzben, pénzhelyettesítő eszközzel fizetett előleg volt előleg től a nem pénzben (szolgáltatással, termékkel) kiegyenlített is előleg. Bartel, csere ügyleteket érinti! Csereügyletek keretében a teljesítést megelőzően juttatott ellenértékbe beszámító vagyoni előny juttatása esetében a teljesítési időpontja a vagyoni előny megszerzésének időpontja. Példák: Egyetem, vagy önkormányzat lapját nyomtatja a nyomda, cserébe az önkormányzat hirdeti a nyomdát a saját lapjában. Önkormányzat közművet üzemteltetésre átadja (bérleti díj) az üzemeltető felújít. Bérlő bérel, felújít. Ha nem esik egy időpontra bejön az előleg szabály! Figyelem! Nem kapunk pénzt, de áfát fizetni kell!

25 Új adólevonási szabályok 125. (2) bek. d) pontja alapján a lakóingatlan beszerzést terhelő áfa levonható, ha azt bérbeadás útján, adókötelesen hasznosítják úgy, hogy az egyébként adómentes lakóingatlan bérbeadási tevékenységre adókötelezettséget választottak. A fenntartás, karbantartás, stb. eddig is levonható volt. A bérbeadás adókötelezettségének választásától 5 évig nem lehet eltérni.

26 Lakóingatlan értékesítés Új ingatlan kötelezően áfás. Régi ingatlan fő szabály szerint áfa mentes, de választható rá adókötelezettség. A választástól 5 évig nem lehet eltérni. Kivételes szabály, aki korábban választotta a lakóingatlan értékesítésre az adókötelezettséget, az február 28-ig ezt a nyilatkozatát megváltoztathatja. (lakossági értékesítés segítése)

27 Egyéb változások Államháztartási szervek halasztott áfa fizetést alkalmazhatnak, legkésőbb a teljesítéstől számított 45. napon lejár a halasztás. (szövegpontosítás) Önkormányzat és társulás közszolgáltatónak minősül. Egyes szolgáltatások csak akkor adómentesek, ha közszolgáltató végzi: pl. betegszállítás, szociális ellátás, gyermek és ifjúságvédelem, bölcsődei ellátás, sportolással testedzéssel kapcsolatos szolgáltatás. Eddig a közszolgáltató fogalmában nem szerepelt az önkormányzat és a társulás. Ezek az Áht. alapján nem tekinthetők költségvetési szerveknek. Központi kv. szerv nemzetközi megállapodáson alapuló haditechnikai, rendvédelmi beszerzései áfa mentesek.

28 Egyéb változások Fordított adózás kiterjesztése: FAD acélipari termékekre is, Munkaerő kölcsönzésre, Ingatlan bejegyzésbe bejegyzendő ingatlan átadása, akkor is, ha az anyagokat a megrendelő bocsátotta rendelkezésre és akkor is, ha az értékesítő nem belföldön letelepedett adóalany. A kezelő személyzet nélküli automatákat be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Ha helyet adnak bérbe automata céljára, akkor nem a bérbeadóra, hanem a bérlőre vonatkozik.

29 Belföldi adatszolgáltatási kötelezettség Ha a számla áfa tartalma eléri az 1 M Ft-ot (eddig 2 millió volt). Egyedi adatszolgáltatás számlánként, összevonat, ha a bevallási időszakban ugyanazon partnertől összesen eléri az áfa az 1 M Ftot. A számlára a vevő adószámának első 8 számjegyét fel kell tüntetni évben a vevő adószáma nélkül számlázott, de teljesítési időpontú számlákat is szerepeltetni kell a januári adatszolgáltatásban.

30 Nyugtaadás 2015-től on-line nyugtaadás, vagy kézi nyugta. Belépőjegyek, Szálláshely szolgáltatás kollégiumokban, Ebédbefizetés. Kötelező on-line nyugtaadás Pl. Múzeumokban ajándéktárgyak, kiadványok értékesítése (kiskereskedelmi értékesítés)

31 Számlázó programok bejelentése Nov. 15-ig kellett! A változásokat (új, használatból kivont) 30 napon belül kell jelenteni. Ha integrált rendszer egy modulja számláz azt is be kell jelenteni. A programot használónak kell bejelenteni. Ha más nevében számláz valaki, akkor nem a meghatalmazottnak kell bejelenteni. (GESZ számláz intézmények helyett, étkeztető cég számláz az önkormányzat nevében) A programfrissítést nem kell jelenteni.

32 Települési adó Önkormányzat új adónemeket vezethet be. Olyan adótárgyra, amelyre központi adó, illeték, helyi adó tv. nem vonatkozik. Az adóalany kizárólag természetes személy lehet. Hatályba lépés kihirdetést követő 30. nap. Tanácsadás: önkormányzati bevételek növelése lakosság teherbíró képessége.

33 EKAER Útdíj köteles (3,5 tonnát meghaladó) járművel közúton Unióból Magyarországra végzett áruszállítás nem végfelhasználó részére engedélyköteles. Az engedélyt a szállító kéri meg, a fuvarozó nem fuvarozhat anélkül. Az engedélyt rakományonként kell megkérni. Ha egy kamion 10 beszerző áruját szállítja, az 10 EKAER számot jelent. Végfelhasználó csak természetes személy lehet. Költségvetési szerv, ha saját felhasználásra szerez be, nem végfelhasználó. VISSZA KELL IGAZOLNI A FUVAR MEGÉRKEZÉSÉT!

34 Kerekasztal beszélgetés Kiküldetés, napidíj, munkába járás

35 Kiküldetés Munkavégzés helyétől eltérő helyen történő munkavégzés. Nem csak munkaviszonyban állót lehet kiküldeni, hanem aki az intézmény megbízásából tevékenykedik. Kiküldetés az azonos településen belüli kiküldetés is. Ha a munkahelyet úgy határozták meg, hogy pl. egész Budapest területe a munkavégzés helye, akkor bárhová indul reggel otthonról dolgozni az első út munkába járás, a haza út munkába járás, a helyszínek közötti út pedig hivatali út. Ha valakinek több munkahelye van (több településen jegyző), akkor a munkahelyek közötti utazás nem kiküldetés, hanem hivatali út. (de kiküldetési rendelvény kell, cégautó adó miatt)

36 A külföldi kiküldetés időtartama Az indulás (országhatár átlépés) és érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Légi és vízi útnál indulás előtt és után 1-1 órát rászámolunk, a 24 órás időtartamokat összeadjuk, ha a tört idők, kitesznek 8 órát, akkor egész napnak számít, 285/2011. (XII. 22.) Korm. r. Nem adóköteles a repülőn felszolgált étel, ital, kötelező szállodai reggeli. Ha teljes ellátást kap a dolgozó véleményem szerint nem jár napidíj, mert a napidíj többletköltségekre jár, ami így nem merül fel.

37 Külföldi kiküldetés Napidíj: A bevétel 30 %-a de max. napi 15 euró igazolás nélkül elszámolható költség. Ha napi 40 eurót adunk, annak a 30%-a 12 euró, akkor ennyi számolható el. Ha 60 eurót adunk, annak a 30%-a 18 euró, de akkor is csak 15 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el. Ha más pénznemben (font, dollár) kapja a napidíjat, akkor is a 15 Eurónak megfelelő Ft összeg lehet elszámolható költség (nem keresztárfolyam). Az utazásra, a szállás díjára fordított kiadásokat, az egyéb (például helyi közlekedéssel, telefon- internethasználattal összefüggésben) felmerült kiadásokat igazolás (bizonylat) alapján lehet csak elszámolni.

38 Napidíj megszerzésének időpontja, adózása Jövedelemszerzés időpontja, amikor a magánszemély megkapja, bankon, vagy kp-ben. Az előleg nem jövedelem, mert el kell vele számolni. Akkor lesz jövedelem, amikor elszámol a felvett előleggel. Az előleggel a hazaérkezést követő 30 napon belül kell elszámolni. Adóelőleg számításnál megelőző hónap 15.-ei árfolyammal számolunk. A napidíj adóköteles része jogcím szerinti jövedelem. Ha munkavállalót küldünk ki, akkor bér. Ha megbízásos jogviszonyost, akkor megbízási díj, önálló tevékenységből származó jövedelem. A költségtérítés része a jövedelemnek. A napi 15 euró igazolás nélkül elszámolható rész a költségelszámolás szempontjából tételes költségelszámolásnak minősül, vagyis nem alkalmazható mellette a 10 %- os vélelmezett költségelszámolás!!

39 Kiküldetés, elszámolható költségek Utazás, parkolójegy, stb. szállás, jegy árában foglalt étkezés. Ha a szállásban van kötelező reggeli, napidíjat (az 500 Ft-ot) 20%-al csökkenteni kell! Teljes ellátás esetén nem jár. 6 órát meg nem haladó kiküldetés esetén nem jár. (278/2005. korm. r.) Ha nem napidíjat kap a dolgozó, hanem számla ellenében téríti meg az étkezést, ilyen pl. a tanfolyamok árában felszámított étkezés, akkor egyes meghatározott juttatásként adóköteles az étkezés. Kell-e számla a szállásról, utazásról? A 7. (1) bek. q pontja alapján adójogilag nem követeljük meg, de bizonylat (pl. jegy) kell!

40 Munkába járás, kiküldetés gépkocsival Kiküldetés (hivatali út) esetén kiküldetési rendelvényt kell kiállítani. Saját személygépjármű: NAV üzemanyagárral + 9 Ft/km számolható el. A gépjármű fogyasztását dokumentálni kell (forgalmi, ráírni a kiküldetési rendelvényre). Nem saját (házastárs) tulajdonában lévő gépkocsinál a 9 Ft/km nem számolható el. Munkába járás esetén a ténylegesen munkában töltött napokra és a ténylegesen megtett km után 9 Ft számolható el. Nem kell kiküldetési rendelvény! saját szerkesztésű nyomtatványon lehet bizonylatolni, (munkában töltött nap* megtett km * 9 Ft/km) A költségátalány igazolás nélkül összevonandó jövedelem, (pl. jegyző asszony kap havi Ft-ot és nem kell vele elszámolni)

41 Munkába járás Kötelező esetei: a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, Közig. Határon belül, ha nem közelíthető meg tömegközlekedéssel a munkahely. EGT tagállami lakóhely esetén is jár. (39/2010. korm. r.) Mozgáskorlátozott dolgozónak közig. Határon belül is fizethető gépkocsi térítés.

42 Munkába járás Napi munkába járás a munkaidő beosztás szerinti munkába járás órás munkarend esetén is jár. Ha reggel megy haza és ugyanaznap éjjelre megy dolgozni, akkor is elszámolható. Bérlet vagy menetjegy árának legalább 86%-a. A kifizethető a bérlet teljes ára is. Ha a 100%-ot térítik, az is adómentes. Bérlettel, vagy jeggyel kell igazolni, számla nem kötelező és önmagában nem is elég. Országhatáron kívülről történő bejárásra is fizetni kell (EGT tagállamokból). Bármilyen tömegközlekedési eszköz, hajó, komp, repülő is.

43 Munkába járás Gépkocsival km-ként 9 Ft téríthető. Ez a térítés annak is adható, akinek nincs saját tulajdonban lévő személygépkocsija. Járhat kerékpárral, motorral is akkor is jár, ha munkába járás címén más térítést (bérletet) nem kap. Emellett cafetéria juttatásként kaphat helyi bérletet. Nincs a jogszabályban a legrövidebb út, de ez az érdeke a munkáltatónak.

44 Hazautazás Nincs a jogszabályban a hétvégi. A munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; Felső korlátja Ft/hó évben. (2015. évi korlátról NGM rendelet lesz) Országhatáron kívüli lakóhelynél is fizethető. Ha a belföldieknek fizetik a külföldinek is fizetni kell (egyenlő elbírálás). Van olyan munkahely, amely a hazautazáshoz gépkocsit nem fizet, csak tömegközlekedést.

45 Köszönöm a figyelmüket Konzultáció Nagyné Véber Györgyi

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Horváthné Szabó Beáta

Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Kiküldetések elszámolása Horváthné Szabó Beáta 2013. Kiküldetések jogszabályi hátterének ismertetése Személyi jövedelemadó törvény (Szja) Társadalombiztosítási törvény (Tbj) Szociális hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben