A megvalósítás ideje: június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta"

Átírás

1 A megvalósítás ideje: június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... A. Nyári napközis tábor a Pedagógiai program tükrében B. Nyári napközis tábor a Szabadidős tevékenység tükrében. C. Nyári napközis tábor a Kulcskompetenciák tükrében D. Nyári napközis tábor a NAT tükrében... E. Nyári napközis tábor az Illemszabályok tükrében. II. A nyári napközis tábor időtartama és ütemezése III. A nyári napközis tábor feltételei. IV. Erőforrások V. A nyári napközis tábor célja és feladata.. VI. Megvalósítás témakörei. VII. Témakörháló.. VIII. Témakörök feldolgozásának tevékenységformái, módszerei,célrendszere.. 1) 1.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere. 2) 2.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere. 3) 3.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere. 4) 4.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere. 5) 5.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere. IX. Megvalósítás,Lebonyolítás... A. Időterv.. B. Forgatókönyv... X. Visszacsatolás A. Kérdőív tanulói... B. Kérdőív szülői.. C. Kérdőív tanár.. D. Tapasztalatok összegzése, rögzítése.. XI. Várt eredmények. XII. Eredmények terjesztése... XIII. Értékelés,monitoring Melléklet

3 I. BEVEZETŐ A Nyári Napközis Táborunk központi tematikájának, a 2009/2010-es tanévben elnyert TÁMOP pályázat keretén belül, önálló intézményi innovációs programként a HH-s tanulók magatartás - és viselkedés kultúrájának fejlesztését jelöltük meg célként. A pályázat által előírt 5 éves fenntarthatóság előírása alapján, a 2010/2011-es tanévben is megszerveztük - az elmúlt tanévhez hasonlóan - Nyári Napközis Táborunkat, a hagyományokhoz híven immáron második alkalommal. A magatartás - és viselkedéskultúra nemcsak a társadalmi érintkezés szabálykörét, az élet minden területén megjelenő illemtant jelenti, hanem magában foglalja mindazt, ami a környezettudatos magatartással és az egészséges életvezetéssel, testi- lelki harmóniánkkal kapcsolatos. A. Nyári napközis tábor a pedagógiai program tükrében Az iskolánk pedagógiai programjában is központi szerepet kapnak azon elvek érvényesülése, melyek a nevelési rendszerünkbe beépülve részben enyhítik a családi eredetű szociális hátrányokat, illetve kiteljesíthetik a tanulói személyiséget. Pedagógiai alapelveink meghatározzák a legfontosabb pedagógiai feladatokat, amelyek a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesítik magukban a következő tulajdonságokat: Tanulóink vegyék észre és értékeljék a jót, előzzék meg, ismerjék fel a rosszat. Alakuljon ki bennük az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normái és helyes formái. Ismerjék meg nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagyományait. Tápláljuk bennük a haza megbecsülését a szülőföld iránti szeretetet. Ismerje, tisztelje és óvja a természet értékeit. Viselkedjen a társadalmilag elfogadott normák szerint az emberi és természeti környezetben. Viselkedjen udvariasan, legyen beszéde kulturált, különböző kommunikációs helyzetekhez adekvát. Ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat. Ismerje és tartsa be a különféle közösségek (család, iskola. társadalmi közegek) együttélését biztosító szabályokat. Ismerje és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit. Legyen szellemileg és testileg egészséges, edzett; éljen egészségesen, szeresse a sportot. mozgást. Megjelenése és személyes környezete legyen tiszta, ápolt, gondozott. Legyen érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, gyakorlatias. Legyen képes tudását folyamatosan gyarapítani, azt átadni, önálló ismereteket szerezni. Legyen képes társaival együttműködni, toleráns magatartást tanúsítani. 3

4 B. Nyári napközis tábor a szabadidős tevékenység tükrében Iskolánkban a tanórán kívüli nevelés, a tanítási blokkokat összekötő szabadidős tevékenységek a pedagógiai programunk szerves részét képezik és átszövik a tanulóink iskolai életét. A szabadidős foglalkozásokon teremtett lehetőségek segítik a társas kapcsolatok, a sokszínű és egészséges életmód, a helyes magatartási szabályok, a kulturált viselkedés, a tanulói aktivitás kialakulását és fejlesztését és egyben hozzásegítenek bennünket tanítványaink alaposabb megismeréséhez. A szabadidős programok, így a nyári napközis táborunk tevékenységformáival igyekszünk mintát adni tanulóinknak a szabadidős tevékenységeik hasznos eltöltéséhez. Ezen tevékenységformák hatására: Megváltozik a tanuló es a közösség kapcsolata. A tanulók és pedagógusok együttműködése szorosabbá válik. Fejlődik a tanulók aktivitása, alkotóképessége. Növekszik az önbizalmuk. Törekszenek a sikerélmény elérésére. Fokozatosan érdeklődővé válnak a tanulást, ismeretbővítést elősegítő programok iránt. Fokozatosan felismerik a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségeit. Bővül a kapcsolatuk a szerzett tapasztalatok alapján a tágabb környezetükkel. Így a szabadidős tevékenység a személyiség önmegvalósításának szerves részévé válik. Minden gyermek olyan kedvelt időtöltésben vesz részt, amely megfelel a műveltségi szintjének, életkorának, magatartásmintájának,teljes személyiségének. A szabadidő hasznos és változatos eltöltése tehát, visszahat a tanulókra és alakítja személyiségüket. C. Nyári napközis tábor a kulcskompetenciák tükrében Igyekeztünk táborunk programját úgy felépíteni, hogy az egyes tevékenységformák fejlesszék tanulóink kulcskompetenciáit. Ezért a kulcskompetenciákra épülő fejlesztési feladatok a tábor minden egyes témakörét áthatják azzal a fontos pedagógiai feladattal, hogy a tanulóink magatartás- és viselkedéskultúrája is gazdagodjék. A kulcskompetenciákra minden egyénnek szüksége van. Ezek a feltételei a személyes boldogulásnak, a társadalmi beilleszkedésnek és a sikeres munkavégzésnek. Így olyan képességek birtokába juthatnak tanulóink, amelyekkel gyorsan és hatékonyan tudnak alkalmazkodni a világhoz a társadalom tevékeny polgáraként. A családi ház mellett az iskola a tanulók elsődleges nevelője.tanulóink összetétele az elmúlt tanévekben a HH/HHH s tanulók számának nagymértékű növekedésével sokat változott. Ezért fontosnak tartjuk iskolán kívüli programokon belül is a kulcskompetenciák fejlesztésébe beépítve a megfelelő magatartás és viselkedéskultúra beágyazódását személyiségükbe. 4

5 D. Nyári napközis tábor a NAT tükrében Témaköreinken, tevékenységformáinkon keresztül a tanulók elsajátítják és gyakorolják a mindennapok viselkedési kultúrájának alapvető ismereteit. Mindezen ismeretek elsajátítása során fejlődnek a tanulók NAT által meghatározott fejlesztendő területei is: Énképük és önismeretük : alakítjuk bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot azáltal, hogy aktív részeseivé válnak programjaink során saját nevelésük személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. Hon és népismeretük: gyakoroltatjuk azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülőföld és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezzel való azonosuláshoz vezet. Segítjük programjainkkal a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és a társadalmi környezettel. Európai azonosságtudatuk, egyetemes kultúrájuk: magyarságtudatukat megőrizve segítjük őket nyitottá és elfogadóvá válni a más kultúrában élő népek szokásaival szemben,illetve a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránt. Környezeti nevelésük: megismertetetjük őket olyan magatartási formákkal, amelyek segítségével bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,gyarapításába. Erősödik a természet iránti tiszteletük, a felelősségérzetük a környezeti károk megelőzésére. Testi és lelki egészségük: felébresztjük bennük és erősítjük az egészséges állapot örömteli megélését, és a harmonikus élet értékként való kezelését. Felkészülésük a felnőtt lét szerepeire: Tudatosan fejlesztjük tevékenységformáinkkal a szociális és társadalmi kompetenciáikat azáltal, hogy erősítjük a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel kapcsolatos képességeiket. E. Nyári napközis tábor az illemszabályok tükrében A táborunk megszervezéséhez az alapvető illemszabályok ismeretét vettük alapul és azok köré csoportosítottuk programjainkat is. Minden civil társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete, amelynek gyökerei az erkölcsben és a konvenciókban, vagyis a viselkedési szokások formáiban rejlenek. A jó modor, az illem követelményei nemzetköziek. Nincsenek külön illemszabályok a felnőtteknek és külön gyerekeknek. Legfeljebb az alkalmazásukban lehet különbség. Az illemszabályok nem törvények, senki és semmi nem kötelez bennünket a megtartásukra. Ha megszegik őket, nem vonnak felelősségre érte. Vannak azonban másféle következményei, amelyeket vállalnunk kell. A megfelelő illemszabályok betartása könnyebb beilleszkedést jelent rohanó társadalmunkba. Úgy gondoljuk a mai túlhajszolt életmód mellett,egyre kevesebb időt szakítanak a szülők e fontos probléma megtanítására, gyakoroltatására. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ebben a fontos kérdésben az iskola is kivegye a részét. Így táborunkat az illemtan köré, illetve a mindennapjainkat átszövő illemszabályokkal kapcsolatos tevékenységformák köré, szűkebb és tágabb társadalmi környezetünkben csoportosítottuk. Megkönnyítve ezzel a gyermekeink megfelelő szokásrendszerének kialakulását, a társadalomba való beilleszkedését. 5

6 II. A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR IDŐTARTAMA ÉS ÜTEMEZÉSE A nyári tábor teljes időtartama: 5 nap Megvalósítása: Napközis táborként iskolánkban történik Résztvevők: 30 tanuló (1 fő 1.osztályos, 1 fő 2.osztályos, 8 fő 3.osztályos, 8 fő 4.osztályos, 8 fő 5.osztályos, 3 fő 7.osztályos, 1 fő 8.osztályos) Időpont: június 20 június 24. Táborzárás: 2010.június Helyszín: Ábrányi Emil Általános Iskola III. ERŐFORRÁSOK TÁMOP Intézményi pályázat A nyírábrányi Polgármesteri Hivatal A TÁMOP programban résztvevő osztályok tanulói és a TÁMOP programban résztvevő pedagógusok Az iskola igazgatója és a program szakmai vezetője A TÁMOP programban résztvevő tanulók szülei A romániai TINIDANCE TÁNCSTÚDIÓ táncos párjai és vezetőjük A nyírábrányi Polgármesteri Hivatal autóbusza A nyírábrányi Polgármesteri Hivatal Élelmezésvezetője és a konyhai dolgozók A debreceni LOGI-SULI szakemberei A nyírábrányi GAJDOS TANYA tulajdonosai A nyírábrányi VADÁSZTÁRSASÁG tagjai IV. A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR FELTÉTELEI 1. Személyi feltételek: A TÁMOP programban résztvevő osztályok tanulói A TÁMOP programban résztvevő pedagógusok Az iskola igazgatója és a program szakmai vezetője A TÁMOP programban résztvevő tanulók szülei Az nyírábrányi Polgármesteri Hivatal Élelmezésvezetője és a konyhai dolgozók A programra felkért külső szolgáltatók 2. Infrastrukturális feltételek: Az iskola épülete, tantermei, tornaterme Az iskola udvara, sportpályája Az iskola ebédlője Közlekedési hálózat Nyírábrány Vadászház, Nyírábrány - Gajdos tanya 3. Tárgyi feltételek: Kerékpárok Laptopok,Tanulói Laptopok(TIOP), Internet-hozzáférés Projektor 6

7 4. Pénzügyi feltételek: A nyírábrányi Polgármesteri Hivatal költségvetéséből finanszírozott pénzösszeg : Külső előadók megvásárlása Utaztatási szolgáltatás megvásárlása A résztvevő tanulók szülei által befizetett pénzösszeg Étkeztetési szolgáltatás megvásárlása Az iskola Alapítványából származó pénzösszeg Külső előadók megvásárlása V. A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR CÉLJA ÉS FELADATA E változó korban, a felgyorsult társadalmi fejlődés során megváltoztak, érvényüket vesztették, illetve átalakultak a tanult illemszabályok, magatartáskultúrák. Ezért különösen nehéz értékrendről, értékekről,elvárásokról szólni. A családi normák világán túl az iskola a legfontosabb társadalmi közeg. A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. A viselkedés - és magatartáskultúra alapjainak, mint az illemszabályok gyakorlása és elsajátítása, környezettudatos magatartás fenntartása, egészséges életmód igényének fejlesztése, hazai értékeink megbecsülése, pozitív énkép kialakítása fontos szerepet játszik a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez, azaz elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos kialakításában és fejlesztésében. Kiemelt célok: 1. A tanulók ismerjék meg a mindennapok viselkedési kultúrájának alapvető alapismereteit. 2. Fejlődjön a tanulók önismerete, személyisége a viselkedéskultúrájuk ismeretével és gyakorlásával. 3. Ismerjék meg önmagukat és egymást, legyenek közösségük és saját személyiségük tudatos formálói. 4. Tényként kezeljék azt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteik, választásaik, személyközi kapcsolataik minőségének függvénye. 5. Alakuljon ki bennük az egészséges életvezetés igénye és gyakorlata. 6. Alkalmazzák a társadalmi normáknak megfelelő tanult és ismert magatartási formákat és szabályokat a mindennapi életben. 7. Gyakorolják a társas érintkezési formák szabályait, konkrét élethelyzetekben. 8. Érezzenek felelősséget a természeti, társadalmi és emberi környezetükért, legyenek annak aktív alakítói és formálói. 9. Legyenek tisztában a közlekedésben elvárható viselkedési, magatartási normákkal, tudjanak helyesen alkalmazkodni a tömegközlekedési eszközökön kialakult szokásokhoz. 10. Alkalmazzák tudatosan a viselkedési szabályok azon részét az iskolai életben, amelyek ott alkalmazhatóak. 7

8 A nyári tábor feladata: Ismerje a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szabályait, a kulturált beszélgetés és vita módjait. Tudjon viselkedni nyilvános helyeken és különböző társasági körökben. Ismerje a korszerű gasztronómia alapjait, legyen jártas az étkezési szokásokban, ismerje az egészséges táplálkozás alapelveit. A tanuló ismerje az ápoltság jeleit, az ízléses öltözködés módjait. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Magatartásukban alakuljon ki és erősödjön meg a személyes biztonságra való törekvés. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében és megoldásában. Ismerjék fel a szabadidejük változatos eltöltésének lehetőségeit. VI. MEGVALÓSÍTÁS TÉMAKÖREI A nyári napközis táborunk megvalósításához a következő témaköröket dolgoztuk fel és csoportosítottuk köréjük a tábor napjainak egyes tevékenységformáit: 1. Környezetkultúra, környezettudatos magatartás: A környezettudatosságra nevelés alapvető célja a környezeti nevelés, a környezeti kultúra és az ökológiai szemlélet megalapozása. Cél az, hogy a tanulók életmódjának része legyen a természet védelme, tisztelete és a felelősségteljes magatartás. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük természeti értékeinek megóvásába, gyarapításába. Tekintsék megőrizendő értéknek élő környezetük sokféleségét, tudatosuljon bennük, hogy azok pótolhatatlan értékeket képviselnek. Ismerjék meg a környezeti problémákat, környezeti ártalmakat, valamint azok következményeit. Célok, feladatok: Legyenek képesek úgy élni, hogy ne veszélyeztessék a természet megóvását és a társadalom fenntartható fejlődését. Tudatosuljon bennük a környezetbarát emberi magatartás. Váljanak érzékennyé a környezeti problémák iránt. Ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük természeti értékeit. Alakuljon ki bennük az értékek megőrzésének, védelmének igénye. Váljon az életmódjuk részévé a természet védelme, tisztelete és a felelősségteljes viselkedés a természeti környezettel szemben. 2. Testi-lelki egészség megőrzése: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális harmónia állapota, Az egészség olyan érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvni, védeni kell. Erkölcsi kérdés, hiszen önmagunkért és másokért is felelősséget vállalunk. Az egészséges életmódra nevelés hatékony módszere a megelőzés, amely feltételezi az ismeretek közlését, elsajátítását és a magatartás pozitív irányú befolyásolását. 8

9 Célok, feladatok: Alakuljon ki bennük a pozitív beállítódások, magatartások, szokások az egészséges életmóddal kapcsolatban. Kezeljék értékként az egészséget. Tudatosuljon bennük az egészséges táplálkozás lényege. Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van az életmód, a környezet, a viselkedés és az egészségi állapot között. Sajátítsák el a helyes viselkedésmódokat a környezet-egészségvédő szokásrendek kialakítására. Alakuljanak ki bennük a tevékeny egészségmegőrző szokások. Motiválja a tanulókat az egészséges életmód kialakítására, továbbvitelére és az elsajátított magatartásformák szinten tartására és fejlesztésére. 3. Közlekedés: A közlekedésre nevelés szerves része a Nemzeti Alaptantervnek, sőt a kormányprogram is azt célozza, hogy a KRESZ legfontosabb elemeinek oktatása az általános iskolában megtörténhessen, hiszen közlekedési szabályokat oktató szervezetek tananyagában nem szerepel a kulturált közlekedés, az udvariasság, a figyelmesség mások iránt. Célok, feladatok: Ismerje és alkalmazza az udvarias magatartási szokásokat a közlekedésben, közlekedési eszközökön. A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások, elvárt udvariassági szabályok rendszerezése, alkalmaztatása. Ismerje lakhelyének közlekedési rendjét. Legyen képes balesetmentes közlekedésre a tanult közlekedési ismeretek betartásával. Fejlődjön a közúti közlekedéshez szükséges képességei és készségei. Ismerje fel a kerékpár, mint fontos környezetbarát közlekedési eszköz fontosságát. A gyalogosok kötelességeinek és jogainak megismerése a városi-közúti közlekedésben. Ismerje a kerékpáros közlekedés szabályait, a kerékpárosokra vonatkozó jelzőtáblák, útburkolati jelek jelzéseit. 4. Énkép, önismeret: Ezen személyiségjegyek döntően meghatározzák tevékenységeink jellegét és irányultságát. Tartalmazzák a saját képességeinkről kialakított véleményt is, ezért befolyásolják a tevékenység hatékonyságát, ismeretszerzési folyamat aktivitásának mértékét, az igényeket és az elvárásokat a saját teljesítménnyel szemben. Az ember társas lény. Az énkép és az önismeret kialakulását döntően a környezete formálja és alakítja. Kialakulásában meghatározó a szülők, pedagógusok és az egész kortárscsoport véleménye, fejlesztő értékelése. Ezek hatása csak akkor érvényesül, ha a tanuló ezeket elfogadja, beépíti énképébe és azok az önismeretük szerves részévé válhatnak. Célok,feladatok: 9

10 Reális kép kialakítása önmagáról, képességeiről, igényeiről és az önmagával szemben támasztott elvárásokról. Alakuljon ki az önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önfejlesztés igénye és a személyes méltóság megőrzése. Találja meg helyét saját közösségében. Értékelje pozitívan saját elért eredményét és ismerje el társai teljesítményét. Tudatosuljon bennük, hogy az önismeret az önfejlesztés alapja. 5. Információszerzés,Internet-számítógép használat: A NAT fontosnak tartja a tartalmilag korszerű, a technológiai fejlődéssel lépést tartó ismeretek biztosítását, illetve a mindennapi élet szerves részévé vált és egyre bővülő eszköztár gyakorlati alkalmazásának elfogadását. Mivel az informatikai termékek átszövik világunkat, csak azok fogják tudni jól kihasználni a z információs társadalom adta lehetőségeket, akik megismerik és alkalmazzák ezeket az informatikai eszközöket. A digitális kompetencia fejlettsége fontos a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Fontos tehát a tanulók természetes kíváncsiságának felkeltése, nyitottságuk, kreativitásuk megőrzése. Célok, feladatok: Értse meg, hogy az információknak változatos megjelenési formája van. Legyen képes a különféle módon megjelenő információt felismerni, értelmezni, kezelni. Ismerkedjen meg a világháló információszerzési lehetőségeivel. Informatikai eszközök alkotó használata révén képes legyen az információkat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Váljék igényévé az informatikai környezet célszerű felhasználása. 6. Európai azonosságtudat: Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká hangsúlyozza a NAT, mint kiemelten fejlesztendő területet. Fontos, hogy megismerjék az egyetemes emberi civilizáció sokszínűségét. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Váljon igényükké,hogy legyen friss információjuk az emberiség közös globális problémáiról és az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. 7. Hon és népismeret: Egyéni és közösségi tevékenységek során olyan ismereteket gyűjtsenek, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezzel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Ezáltal elősegíthetjük egy harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és a társadalmi környezettel. Célok, feladatok: Tudatosuljon bennük,hogy a természeti és társadalmi örökségünk, az élő és élettelen természeti értékeink nemzeti kincsnek számítanak. Tiszteljék a városi és vidéki élet hagyományait. 10

11 Tartsák fontosnak a hagyományok eredetét,jelentőségét és az emberi nagyság tiszteletét. Erősödjön hazaszeretetük és nemzeti identitásuk. 8. Viselkedéskultúra: A lelki egészség része a fegyelmezettség, belső lelki összerendezettség. Az emberi kapcsolatok bármennyire is szabályozottak részben változnak, részben természetes velejárói az emberi kapcsolatoknak, ezeket a mintákat meg kell tanulni annak érdekében, hogy a társadalomba való beilleszkedés lehetővé váljon. Célok, feladatok: Ismerjék meg a fegyelemre vonatkozó szabályokat, elveket. Fejlődjön ki bennük a fegyelmezett magatartás, viselkedés és cselevés szokásai. Alakuljon ki bennük a tisztelettudó, intelligens, kulturált magatartás. Fejlődjön a kulturált beszédmodoruk a közösségfejlesztés érdekében. Lépjenek fel nyugodtan, higgadtan a másik fél személyiségét, érdekeit tiszteletben tartó konfliktushelyzetekben is. 9. Kooperativitás: A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak, és mivel tanulásuk aktivitáshoz, tevékenységhez kötődik, többet is tanulnak, mint a versenyhelyzetben tanuló legtöbb diák. Ez a tanulási mód jobban fejleszti a problémamegfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotófolyamatokat indítanak el és fejlesztenek. Mindenkinek lehetősége van kommunikálni a társaival a közös munka során. Számos tapasztalatokat szereznek az eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció formáiról, és kimunkálják saját hiteles és célravezető kommunikációs formáikat. A diákok megtanulják a munka során,hogyan viszonyulnak társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakítása érdekében. Ez a pozitív viszonyulás erősíti, és jelentősen elősegíti a szocializációt. A diákok több visszajelzést kaphatnak társaiktól. A pozitív visszajelzés énerősítő, önbizalomnövelő hatású, és ugyanilyen fontos a kritika mások számára elfogadható formában történő kifejezésének és a kritika elfogadásának megtanulása is. A diákok sokféle típusú egyéniségekkel dolgoznak együtt. Az együttműködés mint munkaforma,és norma, lehetővé teszi a diákoknak, hogy kifejezzék és képviseljék a közös munkában saját kulturális környezetükből származó értékeiket.ez segíti a tolerancia erősödését a különböző értékekkel kapcsolatban. Célok,feladatok: Fejlődjön a szociális kompetenciájuk együttműködés során. Tanulási motivációjuk erősödjön. Gazdagodjon énképük, önbizalmuk. Legyenek toleránsak a más kulturális környezetből származó értékekkel szemben. Fejlődjön problémamegoldó,- megfogalmazó,elemző és kutató képességük. 10. Kreativitás: A mindennapok problémamegoldása során a jobb teljesítmény elérésére jelentős hatással van a kreativitás. Napi tevékenységeink, cselekvéseink sorát, a szüntelenül felmerülő kisebb-nagyobb 11

12 feladatok (problémák) megoldása alkotja. Ennek eredményessége vagy inkább hatékonysága attól függ, hogy már ismert, rendszeresen jelentkező feladatokról van-e szó, amelyeket általában rutinszerűen végezhetünk el, vagy pedig attól eltérnek. Az élet ugyanis egyre inkább új, sőt nemegyszer szokatlan, váratlan problémák megoldása elé állít bennünket. Utóbbiak esetében a sikeres megoldás már attól függ, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, milyen hamar ismerjük fel az eredményhez vezető utat. Mindezek hatásfoka pedig a gyors és egyszerű végrehajtásnak a függvénye. Célok,feladatok: A reproduktív, problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése. Helyes önismeret (önkritika, önértékelés) kialakítása. Legyenek képesek a problémamegoldásra, döntésre, felelősségvállalásra. Logikus gondolkodásuk (analizálás, szintetizálás) fejlődjön. Egyéni tanulói megoldások szorgalmazása Alakuljon ki bennük a rugalmasság, nyitottság, együttműködési készség, az újrakezdés bátorsága. 11. Szociális kompetencia A szociális kompetencia társas kapcsolataink irányításában játszik fontos szerepet. Az iskola szerepe nyilvánvaló a szociális kompetenciák fejlesztésében. Segíti a szociális készségek készletének a gyarapodását és azt, hogy a gyerekek megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket, képesek legyenek erősségeikre építve a gyengeségeiket javítani. Továbbá segíti őket abban, hogy megtanulják, hogyan kell barátokat szerezni, kapcsolatokat fenntartani. Összetevői a személyközi viselkedés,az önmagunkkal szembeni viselkedés, a feladattal kapcsolatos viselkedés és a környezeti viselkedés. Célok,feladatok: Fejlődjön társas készségük,konfliktuskezelésük,csapatszellemük. Legyenek motiváltak,kezdeményezők,elkötelezettek. Hasznos és konstruktív ötletekkel és javaslatokkal segítse a csoportmunkát. 12. Önművelés: Az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat meg kell alapozni. A tanulás tanítása,érdeklődéskeltés, útbaigazítás a tananyag szerkezetéről hozzáférésről, hatékony tanulási mód, stratégia, stílus, szokás megismerése, alakítása. Az élethosszig tartó tanulásra való ösztönzés kiemelt feladat. Célok,feladatok: Az önművelés igényének és szokásának kialakítása. Fokozódjon önállóságuk a feladatok tervezésében. Fejlődjön gondolkodásuk,járuljon hozzá az alapkészségek megszilárdításához 12

13 VII. TÉMAKÖRHÁLÓ 13

14 VIII. TEVÉKENYSÉGFORMÁK MÓDSZERHÁLÓ Témakörök feldolgozásának módszerei, tevékenységformái Hagyományőrző foglalkozás Akadályverseny Táncház Gyűjtőmunka Tervezés Ügyességi játék Tesztek IKT foglalkozás Menetlevél Főzés Bemutató Logikai játékok Könyvtárhasználat Közlekedés Beszélgetőkör Szituációs játék Előadás Kreatív foglalkozás Terítés Kérdőív Kooperatív játékok Reggeli torna Drámajáték 14

15 VIII. 1) 1.NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Megnyitó Beszélgetőkör Kooperatív kapcsolatteremtő játékok Kreatív foglalkozás Terítés Angol országismereti interaktív délután Előadás: Az Egyesült Királyság Internetes kutatómunka: Brit jelképek,szokások,hagyományok Teadélután Angol módra Vetélkedő Angliában minden másképp van Beszélgetőkör TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: CÉLOK: Viselkedéskultúra Kooperativitás Önművelés Európai azonosságtudat Kreativitás Beszédkultúra Ismerkedés, kapcsolatteremtés, kapcsolaterősítés Kommunikációs képességek fejlesztése Empátia, szociális kompetencia fejlesztése Együttműködési készség fejlesztése Önismeret,társismeret, énkép fejlesztés Önbizalom erősítése Nyitottság, elfogadó magatartás más európai országban élő emberekkel szemben Személyközi és állampolgári kompetencia fejlesztése 15

16 VIII.1) TEVÉKENYSÉGHÁLÓ 1. nap Ebéd/Terítés Kreatív foglalkozás Kooperatív kapcsolatteremtő játékok Ismerkedés/Bemutatkozás Névjegykártya - készítés Angol országismereti interaktív délután Előadás: Az Egyesült Királyság Internet Research: Brit jelképek, szokások, hagyományok Teadélután Angol módra Vetélkedő Angliában minden másképp van Megnyitó Beszélgetőkör/Táborzárás 16

17 VIII. 2) 2.NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Beszélgetőkör Reggeli torna Előadás: Az ókori olimpiától a XXI. sz. olimpiájáig Vetélkedő: "Citius, altius, fortius" Sportverseny: Légy te is olimpikon! Ebéd/Terítés ESKRIMA Az élő harcművészet! Filmvetítés: Asterix az Olimpián TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: CÉLOK Testi-lelki-szellemi egészség Egészséges életmód Kreativitás Beszédkultúra Ékezés kultúrája és higiénéje Hon és népismeret Hagyományőrzés, identitás tudat Európai azonosságtudat Egészséges életmódra nevelés Kommunikációs képesség fejlesztés Kreativitás, szókincs fejlesztés Étkezés kultúrájának, higiéniájának megismerése, betartása Viselkedés és magatartás kultúra filmvetítés alatt Hagyományőrzés,Elődeink kultúrájának megismerése Megfigyelőképesség, információkezelés Múltunk megismerése, azzal való azonosulás Hagyományaink tisztelete, értékeink megőrzése, továbbadása Nyitottság, elfogadó magatartás más európai országban élő emberekkel szemben 17

18 VIII.2) TEVÉKENYSÉGHÁLÓ 2.nap Vetélkedő: "Citius, altius, fortius" Előadás: Az ókori olimpiától a XXI. sz. olimpiájáig Reggeli torna Sportverseny: Légy te is olimpikon! Ebéd/Terítés ESKRIMA Az élő harcművészet! Filmvetítés:Asterix az Olimpián Beszélgetőkör Táborzárás 18

19 VIII.3) 3. NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Beszélgetőkör Reggeli torna Előadás: Régmúlt iskolái Nyírábrányban Vetélkedő /Könyvtári internetes kutatómunka Régmúlt iskolái Számháború Ebéd/Terítés Logi-suli / Komplex képességfejlesztés logikai- taktikai- stratégiai gondolkodás Kreatív foglalkozás: Csipeszfigura készítés Én táncolnék veled Táncház TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: CÉLOK: Testi-lelki-szellemi egészség Egészséges életmód Drámapedagógia IKT, Önművelés Hon és népismeret Hagyományőrzés, identitás tudat Előadás: régmúlt iskolája Viselkedés kultúra Egészséges életmódra nevelés,mozgáskultúra, mozgás igény fejlesztése Szülőföldünk tiszteletére nevelés állampolgári kompetencia fejlesztése Magyarságtudat, hazaszeretet erősítése,elődeink kultúrájának megismerése Megfigyelőképesség, információkezelés Múltunk megismerése, azzal való azonosulás Hagyományaink tisztelete, értékeink megőrzése, továbbadása Iskola történet megismerése Logikai, taktikai, stratégiai gondolkodás fejlesztése Tér, forma érzékelése, rész-egész felismerés képességének fejlesztése Vizuális intelligencia fejlesztése, társas alkalmazkodás, beilleszkedés, kudarctűrés fejlesztése Tánc közben való helyes magatartás és viselkedés kultúra elsajátítása 19

20 VIII.3) TEVÉKENYSÉGHÁLÓ 3. nap Számháború Vetélkedő/Internetes kutatómunka Régmúlt iskolái Előadás: Régmúlt iskolái Nyírábrányban Reggeli torna Étkezés /Terítés Kreatív foglalkozás Logi-suli/Komplex képességfejlesztés Én táncolnék veled Táncház Beszélgetőkör Táborzárás 20

21 VIII.4) 4. NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Beszélgetőkör Reggeli torna Előadás: Hogyan közlekedtek elődeink? Vetélkedő: Közlekedj okosan! Gyakorlópálya:Kerékpáros ügyességi játékok Terítés/Ebéd Kerékpártúra a Vadászházhoz Magaslesen :Kis vadászok versenye TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: Testi, lelki, szellemi egészség Egészséges életmód Dráma pedagógia Környezetvédelem Akadályverseny Környezetkultúra CÉLOK: Mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztése Szociális kompetencia fejlesztése Megfigyelőképesség, információkezelés Vállalkozói kompetencia fejlesztése Lakhelyünk balesetmentes közlekedésének ismerete Balesetmentés közlekedésre való ösztönzés Kerékpár, mint környezetbarát közlekedési eszköz Környezettudatos magatartás fejlesztése Vizuális intelligencia fejlesztése, társas alkalmazkodás, beilleszkedés, kudarctűrés fejlesztése 21

22 VIII.4) TEVÉKENYSÉGHÁLÓ 4. nap Gyakorlópálya/kerékpáros ügyességi játékok Terítés/ ebéd Kerékpártúra a vadászházhoz Vetélkedő Közlekedj okosan! Hogyan közlekedtek elődeink előadás Reggeli torna Beszélgetőkör Előadás: A természetszerető ember Magaslesen: Kis vadászok versenye Kerékpártúra az iskolához 22

23 VIII.5) 5. NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Beszélgetőkör Reggeli torna Előadás: Bioenergia-Európa jövője? környezetvédelem Utazás a tanyára autóbusszal Főzés a szabadban Akadályverseny: Mentsük meg a földet! Kooperatív szabadtéri játékok TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: CÉLOK: Testi, lelki szellemi egészség Egészséges életmód Környezetvédelem Akadályverseny Környezetkultúra Önművelés IKT Kooperativitás Személyes higiénia Környezettudatos kultúra fejlesztése Mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztése Szociális kompetencia fejlesztése Megfigyelőképesség, információkezelés Vállalkozói kompetencia fejlesztése Az épített és az élő természeti környezet megőrzésének fontossága Sportszerű magatartás elsajátítása Sportjáték szabályainak betartása, kollektív siker megtapasztalás 23

24 VIII. 5) TEVÉKENYSÉGHÁLÓ 5. nap Csapatalakítás/ Menetlevélkészítés/ Csapatinduló Utazás a Gajdos-tanyára autóbusszal Ebéd/Szabadtéri főzés Akadályverseny Mentsük meg a Földet! Előadás: Bioenergia- Európa jövője? Reggeli torna Beszélgetőkör Táborzárás Kooperatív szabadtéri játékok 24

25 IX. MEGVALÓSÍTÁS, LEBONYOLÍTÁS A. Időterv Feladatok, cselekvési sor Tantervi tartalom Munkaformák Fejlesztendő képességek Feltételek Tárgyi Személyi Intézményi Résztvevők Időterv Elvárt eredmény PRODUKTU M Mérés, értékelés szempontjai Felelős 1. nap június 20. Hétfő Tábornyitó nap Megnyitó Frontális Komplex Figyelem, fegyelem Tábor programterv paraván Táborvezetők, projektmenedzser, intézményvezető Tornaterem Táborvezető, Szülők, Foglalkozást vezetők Intézményvezető, Szakmai vezető, Táborozók 30 perc Feladattudat, jó együttműködés, jó hangulat Figyelem, fegyelem Táborvezető Intézményvezető Ismerkedés/ Bemutatkozás/ Névjegykártya készítés Frontális Egyéni Dráma Magyar Kreativitás kommunikációs készség, személyközi kompetencia Kitűző, filctoll, papír, A foglalkozás felelőse Tornaterem Tanulók, táborvezető, Foglalkozást vezetők 30 perc Jókedv, vidámság, együttműködés, aktivitás,egymás megismerése Együttműködési készség, kooperativitás, aktivitás Drámapedagógus Ismerkedés: Kooperatív kapcsolatteremtő, kapcsolaterősítő drámajáték Frontális, páros, csoportos Dráma Kommunikációs képesség, kreativitás, együttműködés, szociális kompetencia Kendő, labda,kártyák, székek, szőnyeg A foglalkozás felelőse, drámapedagógus Tornaterem Tanulók, táborvezető, drámapedagógus 60 perc Jókedv,vidámság, együttműködés,aktiv itás,egymás megismerése Együttműködési készség,kooperativ itás, aktivitás Drámapedagógus Kreatív foglalkozás: nyaklánc és papagáj készítés Egyéni, csoportos Rajz, technika Kreativitás, fantázia, kézügyesség, manuális készség, kooperativitás Karton,sütő, zsugorka, színes ceruza, olló, ragasztó, tűzőgép,filc, bőrcsík A foglalkozás vezetője : (ügyes kezek szakkör vezetője) Rajzterem Tanulók, táborvezető, foglalkozás vezetők 90 perc nyaklánc, papír mozgópapagáj Esztétikum,ötletes ség, tartalom, megvalósulás összhangja Ügyes kezek szakkör vezetője 25

26 Ebéd/Csapatfeladat Terítés, tálalás, kínálás, asztalleszedés Csoportos Technika, etika Együttműködés, ízlés, esztétikum Terítő, pohár, étkészlet, szalvéta, kötény, fejlekötő Élelmezésvezető Foglalkozást vezető Ebédlő Tanulók Foglalkozást vezető 45 perc Esztétikusan, a terítés illemszabályainak megfelelő terítés Esztétikum, szabályszerűség, fegyelem, higiénia Élelmezésvezető Foglalkozást vezető Angol országismereti interaktív délután: Előadás: Az Egyesült Királyság Frontális előadás magyar angol társadalomis meret Figyelem, fegyelem,megfigyelőképesség információkezelés,európai azonosságtudat, más népek kultúrismerete Laptop, projektor előadó: angol tanár Angol tanterem Tanulók, Táborvezető Foglalkozást vezető 30 perc Aktivitás, érdeklődés Figyelem, fegyelem, érdeklődés Táborvezető Foglalkozást vezető Internetes kutatómunka/ Internet Research frontális, csoportos,egyéni angol magyar történelem számítástechnika Figyelem, fegyelem,megfigyelőképesség információkezelés Laptop, projektor, tanulói laptopok feladatlap angol tanár Angol terem Tanulók Táborvezető Foglalkozást vezető 60 perc Aktivitás, érdeklődés Figyelem, fegyelem, érdeklődés Táborvezető Foglalkozást vezető Teadélután Angol módra frontális angol európai azonosságtudat, más népek kultúrismerete angol tea, tej angol teakészlet, keksz Táborvezető angol tanárok Angol terem Tanulók Táborvezető Foglalkozást vezető 30 perc Aktivitás, érdeklődés, angol teázás illemszabályainak megfelelő terítés, jó hangulat Figyelem, fegyelem, érdeklődés Esztétikum, szabályszerűség, Táborvezető Foglalkozást vezető Vetélkedő: Angliában minden másképp van Csoportos Magyar,angol Együttműködés, ismeretfeldolgozás Papír feladatlap, asztal szék,ceruzák jutalomkártya A foglalkozás felelőse tanterem Tanulók, táborvezetők 60 perc Feladatsor, Helyezés Táborvezetők Beszélgetőkör: Élménybeszámoló a nap eseményeiről Frontális Egyéni Magyar, dráma Kommunikációs képesség, szókincs,szóbeli kifejezőképesség, beszédbátorság, önkifejezés Szőnyeg, hangulatfa, kártya Drámapedagógus Tornaterem Tanulók, táborvezetők 15 perc Foglalkozások értékelése, közös élményszerzés Vélemény, közös élményszerzés Táborvezető Foglalkozás vezetői 26

27 2. nap június 21. Kedd Beszélgetőkör Napi program ismertetése frontális dráma magyar kommunikációs képességek,önis meret szőnyeg drámapedagógus tornaterem tanulók táborvezetők 15 perc jókedv, vidámság, hangulat hangulat, megnyilvánulás drámapedagógus Reggeli torna frontális testnevelés testi-lelki egészség, mozgáskultúra mozgáskoordiná ció fejlesztése tornaeszközök (ugrókötél) tornatanár tornaterem udvar tanulók táborvezetők 10 perc felfrissülés, megfelelő mozgáskultúra pontos végrehajtás és kivitelezés, fegyelem tornatanár Előadás: Az ókori olimpiától a XXI.sz. olimpiájáig frontális magyar történelem testnevelés figyelem, megfigyelőképesség, információkezelés laptop projektor történelem tanár tanterem tanulók táborvezetők 45 perc Figyelem, fegyelem, érdeklődés figyelem, érdeklődés történelem tanár Vetélkedő: CITIUS?ALTIUS? FORTIUS csoportos magyar dráma hagyományőrző magatartás,koop erativitás,együtt működési készség történelem tanár foglalkozás vezetője tanterem tanulók táborvezetők 60perc Aktivitás, érdeklődés, Feladatlap, jó együttműködés, kreativitás figyelem, érdeklődés együttműködés táborvezető Sportverseny: Légy te is olimpikon frontális egyéni testnevelés testi-lelki egészség, mozgáskultúra mozgáskoordiná ció fejlesztése nevezési számok, sporteszközök tornatanár foglalkozás vezetője tornaterem udvar pálya tanulók táborvezetők 90 perc felfrissülés, megfelelő mozgáskultúra pontos végrehajtás és kivitelezés, fegyelem tornatanár Ebéd frontális technika osztályfőnöki helyes viselkedéskultúra,helyes étkezési szokások asztal,szék, evőeszköz étkészlet, szalvéta táborvezető ebédlő tanulók táborvezetők 45 perc kulturált viselkedés étkezési szokások javulása, megváltoztatása fegyelmezett magatartás érdeklődés illemszabályok betartása táborvezető 27

28 ESKRIMA Az élő harcművészet! Bemutató Szerezz te is harci tapasztalatot! frontális egyéni testnevelés történelem testi-lelki egészség, mozgáskultúra mozgáskoordiná ció fejlesztése előadók által hozott eszközök:bot ok,védőfelsze relés előadók tornaterem tanulók táborvezetők 60 perc jókedv pozitív hozzáállás együttműködés, kulturált magatartás érdeklődés együttműködés illemszabályok betartása táborvezető Filmvetítés: Asterix az Olimpián c. francia film frontális magyar történelem szabadidő hasznos eltöltése, helyes viselkedéskultúra projektor,laptop,film foglalkozás vezetője tanterem tanulók táborvezetők 90 perc jókedv, Figyelem, fegyelem, érdeklődés kulturált magatartás érdeklődés illemszabályok betartása táborvezető 3. nap június 22. Szerda Beszélgetőkör frontális dráma magyar kommunikációs képességek önismeret szőnyeg drámapedagógus tornaterem tanulók táborvezetők 15 perc jókedv vidámság hangulat hangulat megnyilvánulás drámapedagó gus Reggeli torna/ Zenés ébresztő frontális testnevelés testi-lelki egészség mozgáskultúra tornaeszközö k (ugrókötél) tornatanár tornaterem udvar tanulók táborvezetők 10 perc felfrissülés, megfelelő mozgáskultúra pontos végrehajtás,és kivitelezés, fegyelem tornatanár Előadás: Régmúlt iskolái Nyírábrányban Vetélkedő: Könyvtári internetes kutatómunka Régmúlt iskolái Frontális Frontális, egyéni, csoport magyar, történelem, Magyar, néprajz, etika, történelem figyelem, megfigyelőképesség, információkezelés hagyományőrző magatartás Önművelés, digitális kompetencia, kulturális kompetencia Laptop, projektor, internet Számítógép könyvek laptop, projektor magyar tanár tanterem Tanulók, táborvezetők A foglalkozás felelőse Magyar tanár Könyvtár, számítástechnika terem 45 perc Figyelem, fegyelem, érdeklődés Tanulók 60 perc Feladatlap, jó együttműködés, kreativitás figyelem, fegyelem, érdeklődés Pontos végrehajtás, együttműködés, kreativitás magyar tanár Táborvezetők Számháború csoport egyéni testnevelés szabadidő testi-lelki egészség mozgáskultúra szabadidő hasznos eltöltése számok csapatzászlók szabály A foglalkozás felelőse tornatanár udvar tanulók táborvezetők 90 perc szabályok ismerete, jókedv hangulat érdeklődés együttműködés tornatanár 28

29 Ebéd/Csapatfeladat Terítés, tálalás, kínálás, asztalleszedés Csoportos Technika, etika Együttműködés, ízlés, esztétikum Terítő,étkészl et,pohár, szalvéta,kötén y,fejlekötő Élelmezésvezető Ebédlő Tanulók 45 perc Esztétikusan, a terítés illemszabályainak megfelelő terítés Esztétikum, szabályszerűség, fegyelem, higiénia Élelmezésvez ető Párhuzamos foglalkozás csoportváltásokkal: Logi-Suli/Koplex képességfejlesztés Logikai-Taktikai- Stratégiai gongolkodás Csoportos Matematika Logikus gondolkodás fejlesztése, matematikai, kulturális kompetencia Szék, asztal, logikai táblák, színes kövek Előadó Tanterem Tanulók, táborvezetők 90 perc Logikus,taktikus gondolkodás Feladatok pontos megoldása Táborvezetők Kreatív foglalkozás: Csipeszfigurák készítése frontális, egyéni, páros Rajz, technika Kreativitás, fantázia, kézügyesség, manuális készség, kooperativitás Karton, színes ceruza, olló, ragasztó,műa nyag szemek, csipesz A foglalkozás vezetője : (ügyes kezek szakkör vezetője) Rajzterem Tanulók, táborvezető, foglalkozás vezetők 90 perc csipeszfigura Esztétikum, ötletesség, tartalom, megvalósulás összhangja Ügyes kezek szakkör vezetője Én táncolnék veled Táncház Csoportos Testnevelés, etika Mozgáskultúra, illem cd lejátszó, zene Tánctanár Tánccsoport Tornaterem Tanulók, táborvezetők 60 perc Illedelmes viselkedés táncos szórakozóhelyen. Tánclépés alapjainak elsajátítása Helyes viselkedés, megfelelő testtartás, pontos tánclépés Táborvezetők Beszélgetőkör: Élménybeszámoló a nap eseményeiről Frontális Magyar, dráma Kommunikációs képesség,szókin cs,szóbeli kifejezőképessé g,beszédbátorsá g, önkifejezés Szőnyeg,hang ulatfa, kártya Drámapedagógus Tornaterem Tanulók, táborvezetők 20 perc közös élményszerzés Vélemény, közös élményszerzés, feladatmegoldás helyessége Táborvezetők 4. nap június 23. Csütörtök Beszélgetőkör Napi program ismertetése Frontális Komplex Figyelem, fegyelem Tábor programterve, paraván A tábor vezetői Tornaterem Tanulók, táborvezetők 15 perc Feladattudat, jó hangulat, jó együttműködés, érzelmi ráhangolódás Figyelem, fegyelem Táborvezetők Reggeli torna Frontális Testnevelés Mozgáskultúra, mozgáskoordiná ció fejlesztése Magnó, tornaszerek A foglalkozás vezetője (testnevelő-tanár) Udvar Tanulók, táborvezetők 10 perc Együttes mozgás, felfrissülés, jókedv Együttműködés, figyelem, fegyelmezett,pontos végrehajtás Testnevelőta nár 29

30 Előadás Hogyan közlekedtek elődeink? Frontális magyar, történelem, technika figyelem, megfigyelőképesség, információkezelés Laptop, projektor, internet Előadó tanterem Tanulók, táborvezetők 45 perc Figyelem, fegyelem, érdeklődés figyelem, fegyelem, érdeklődés Előadó Vetélkedő Közlekedj okosan! frontális csoport egyéni technika környezetismeret közlekedési ismeretek, udvariassági szabályok, közúti közlekedés képességei közlekedési tesztek projektor Foglalkozás vezetője tornaterem tanulók táborvezetők 60 perc kultúrált közlekedés iránti igény közlekedési szabályok ismerete balesetmentes közlekedés udvarias közlekedés táborvezető Gyakorlópálya/Keré kpáros ügyességi játékok frontális csoport egyéni testnevelés technika közlekedési szabályok, mozgáskultúra kerékpárok gyakorlópálya testnevelő tanár Kresz oktató iskola udvara tanulók táborvezetők 90 perc ügyesség, kitartás, jókedv,mások biztatása ügyesség, szabálytartás táborvezető foglalkozás vezetője Ebéd/Csapatfeladat Terítés, tálalás, kínálás, asztalleszedés Csoportos Technika, etika Együttműködés, ízlés, esztétikum Terítő, étkészlet, pohár, szalvéta, kötény Élelmezésvezető Ebédlő Tanulók 45 perc Esztétikusan, a terítés illemszabályainak megfelelő terítés Esztétikum, szabályszerűség, fegyelem, higiénia Élelmezésvez ető Kerékpártúra a Vadászházhoz frontális testnevelés közlekedési ismeretek, mozgáskultúra, egészséges életmódra nevelés kerékpár, ivóvíz, mentőláda, láthatósági mellény táborvezetők Nyírábrány-Vadászház útvonal tanulók táborvezetők 30 perc közlekedési szabályok ismerete, kitartás, környezettudatos magatartás Viselkedés kultúra, illem betartása táborvezetők, testnevelő tanár Előadás: A természetszerető ember elmerülése magában a természetben Frontális természetismeret figyelem, megfigyelőképesség, információkezelés laptop projektor foglalkozás vezetője vadászház Tanulók 30 perc aktivitás, érdeklődés természetismeretek Figyelem, fegyelem, érdeklődés Táborvezetők Magaslesen: Kis vadászok versenye Csoportos, egyéni Magyar, természetismeret együttműködés természeti ismeretek állomásokhoz rendelt eszközök Táborvezetők vadászház és környéke Tanulók, táborvezetők 120 perc Csapatépítés, csapaterősítés, csapatkohézió, együttműködés, jó hangulat Hangulat, közös élményszerzés Táborvezetők Beszélgetőkör Frontális Magyar, dráma Kommunikációs képesség, Szóbeli önkifejezés hangulatfa, kártya Táborvezetők vadászház Tanulók, táborvezetők 15 perc közös élményszerzés Vélemény, közös élményszerzés Táborvezetők 30

31 5. nap június 24.Péntek Beszélgetőkör Napi program ismertetése Frontális Komplex Figyelem, fegyelem, anyanyelvi kompetencia Tábor programterve, paraván A tábor vezetői Tornaterem Tanulók, táborvezetők 15 perc Feladattudat, jó hangulat, jó együttműködés, érzelmi ráhangolódás Figyelem, fegyelem Táborvezetők Reggeli torna Frontális Testnevelés Mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztése Magnó, tornaszerek A foglalkozás vezetője (testnevelő tanár) Udvar Tanulók, táborvezetők 10 perc Együttes mozgás, felfrissülés, jókedv Együttműködés, figyelem, fegyelmezett,pont os végrehajtás Testnevelőtanár Előadás: Bioenergia-Európa jövője? Frontális természetismeret Természettudományi kompetencia, technológiai kompetencia Laptop, projektor A foglalkozás vezetője tanterem Tanulók, táborvezető 50 perc Együttműködés, aktivitás, érdeklődés Figyelem, fegyelem Táborvezető Utazás a Gajdostanyára autóbusszal Frontális közlekedésis meretek fegyelem,illems zabályok ismerete busz Táborvezetők buszsofőr Iskola-Gajdos tanya útvonal Tanulók, táborvezetők 15 perc Együttműködés, aktivitás, Figyelem, fegyelem Táborvezetők Csapatalakítás/ Menetlevélkészítés/ Csapatinduló Frontális rajz magyar dráma együttműködés, kreativitás menetlevelek, íróeszközök Táborvezetők Gajdos-tanya Tanulók, táborvezetők 30 perc Együttműködés, aktivitás, Csapatépítés, csapaterősítés, csapatkohézió, kreativitás csapatinduló aktivitás Táborvezetők Akadályverseny: Bioenergia - Mentsük meg a Földet! Csoportos Testnevelés, földrajz Természettudományi kompetencia,ter mészetismeret állomásokhoz rendelt eszközök Táborvezetők Gajdos-tanya Tanulók, táborvezetők 120 perc Akadályverseny pályájának jó teljesítése Ügyesség, gyorsaság, feladatmegoldás Táborvezetők Ebéd/Szabadtéri főzés Frontális Technika Szociális kompetencia, együttműködés, összetartó erő fejlesztése Bogrács, evőeszközök, tányérok, alapanyagok, fűszerek Élelmezésvezető, táborvezetők Tanya udvara Tanulók, táborvezetők, élelmezésvezető 120 perc Étel elkészítése, közös beszélgetés Ízletesség, együttműködés, aktivitás Táborvezetők 31

32 Kooperatív szabadtéri játékok Egyéni, frontális, csoportos, páros Testnevelés, komplex Kooperativitás, együttműködés, szabálytudat, kooperatív technikák elsajátítása Tornaeszközök, szám- és szókártyák, korong, filctoll Táborvezető (testnevelő tanár) Udvar Tanulók 60 perc Csapatépítés, csapaterősítés, csapatkohézió, együttműködés, jó hangulat Hangulat, közös élményszerzés Táborvezető testnevelőtanár Beszélgetőkör Frontális Magyar, dráma szókincs, szóbeli kifejezőképessé g,beszédbátorsá g, önkifejezés hangulatfa, kártya Táborvezetők Tanya udvara, tornaterem Tanulók, táborvezetők 15 perc Tábor értékelése, közös élményszerzés Vélemény, közös élményszerzés, Táborvezetők TÁBORZÁRÁS 32

33 B. Forgatókönyv A tábor célja: Hazai értékek, hagyományainak megismerése, megbecsülése. Hazaszeretetre nevelés, a nemzeti identitás erősítése. Alapvető illemszabályok gyakorlása és elsajátítása. A diákok motiválása az önálló ismeretszerzésre. A környezettudatosság szintjének növelése. Egészséges életmód igényének fejlesztése. Közösségfejlesztés személyiségfejlesztés, önbizalom erősítés a közös/csoportos tevékenységen keresztül. Mintaadás szabadidős tevékenység hasznos eltöltéséhez NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR HÉTFŐ Gyülekező Megnyitó 8.00 KEDD Gyülekező Beszélgetőkör 8.00 SZERDA Gyülekező Beszélgetőkör 8.00 CSÜTÖRTÖK Gyülekező Beszélgetőkör 8.00 PÉNTEK Gyülekező Beszélgetőkör Helyszín: tornaterem Felelős: Borza Beáta 8.20 Ismerkedés/ Névjegykártyakészítés Helyszín:tornaterem Felelős:SzilágyinéFényiAnita Helyszín: tornaterem Felelős: Csontó Erika 8.15 Reggeli torna/zenés ébresztő Helyszín:tornaterem Felelős:Kovács Pál Helyszín: tornaterem Felelős: Kálmándi Árpádné 8.15 Reggeli torna/zenés ébresztő Helyszín:tornaterem, udvar Felelős:Kovács Zsolt Helyszín: tornaterem Felelős: Zilahiné Krausz Rita 8.15 Reggeli torna/zenés ébresztő Helyszín:tornaterem Felelős:Kiss József Helyszín: tornaterem Felelős:Bagoly Béláné 8.15 Reggeli torna/zenés ébresztő Helyszín:tornaterem, udvar Felelős:Matlag Attila 33

34 8.45 Tízórai Helyszín:ebédlő 9.15 Ismerkedés: KOOPERATÍV Kapcsolatteremtő, drámajátékok 8.20 Tízórai Helyszín: ebédlő 8.45 ELŐADÁS Az ókori olimpiától a XXI.sz. olimpiájáig 8.20 Tízórai Helyszín: ebédlő 8.45 ELŐADÁS: Régmúlt iskolái Nyírábrányban 8.20 Tízórai Helyszín: ebédlő 8.20 ELŐADÁS Hogyan közlekedtek elődeink? 8.20 Tízórai Helyszín:ebédlő 8.45 ELŐADÁS Bioenergia-Európa jövője? (A hosszútávon fenntartható fejlődést szolgáló korszerű környezetvédelem és energiagazdálkodás.) Helyszín:tornaterem Felelős:Vrancsik Istvánné Helyszín: tanterem Felelős:Bagoly Béláné Helyszín:tanterem Felelős:Kálmándi Árpádné Helyszín:tanterem Felelős:Kiss József Helyszín:tanterem Felelős:Bagoly Béláné Kreatív foglalkozás 9.30 VETÉLKEDŐ: Citius,altius,fortius 9.30 VETÉLKEDŐ: Könyvtári internetes kutatómunka Régmúlt iskolái 9.00 VETÉLKEDŐ: Közlekedj okosan! Utazás a Gajdos-tanyára autóbusszal Helyszín: tanterem Felelős:SzilágyinéFényiAnita Helyszín: tanterem Felelős:Csontó Erika Helyszín:tanterem Felelős:Kálmándi Árpádné Helyszín:tanterem Felelős:Kiss József Felelős:Borza Beáta Ebéd/Terítés Csapatfeladat Felelős: Vrancsik Istvánné Helyszín:iskola ebédlő SPORTVERSENY Légy te is olimpikon! Helyszín: udvar Felelős:Kovács Pál Számháború Helyszín: udvar Felelős:Kovács Zsolt GYAKORLÓPÁLYA: Kerékpáros ügyességi játékok Helyszín:tanterem Felelős:Kiss József Csapatalakítás/Menetlevél készítés/csapatinduló Felelős: Borza Beáta Helyszín:Gajdos -tanya 34

35 13.00 Angol országismereti interaktív délután: ELŐADÁS Az Egyesült Királyság Ebéd/Terítés Csapatfeladat Ebéd/Terítés Csapatfeladat Ebéd/Terítés Csapatfeladat Ebéd/Szabadtéri főzés Helyszín:tanterem Felelős: Pogány Gyuláné Felelős: Csontó Erika Helyszín:iskola ebédlő Felelős: Kálmándi Árpádné Helyszín:iskola ebédlő Felelős: Derzsi József Helyszín:iskola ebédlő Felelős: Matlag Attila Helyszín:Gajdos -tanya Internetes Kutatómunka/Internet Research: Brit jelképek,szokások, hagyományok ESKRIMA BEMUTATÓ Az élő harcművészet! Szerezz te is harci tapasztalatot! Párhuzamos foglalkozás csoportváltásokkal a)logi-suli - Komplex képességfejlesztés Előadó:Baráth Anett Helyszín:tanterem Kerékpártúra a Vadászházhoz AKADÁLYVERSENY Bioenergia - Mentsük meg a Földet! Helyszín:tanterem Felelős: Kovács Orsolya Előadó: Eskrima csapat Helyszín: tornaterem b) Kreatív foglalkozás Helyszín:tanterem Felelős: Fejér Mónika Felelős:Zilahiné Krausz Rita Helyszín:Nyírábrány Felelős: Borza Beáta Helyszín:Gajdos -tanya Uzsonna/Teadélután Angol módra Uzsonna Uzsonna Uzsonna Uzsonna Helyszín:tanterem Felelős: Kovács Orsolya Helyszín: iskola ebédlő Felelős: Kovács Pál Helyszín: iskola ebédlő Felelős: Zilahiné Krausz Rita Helyszín: vadászház Felelős: Derzsi József Helyszín: Gajdos -tanya Felelős: Borza Beáta 35

36 16.30 VETÉLKEDŐ: Angliában minden másképp van FILMVETÍTÉS Asterix az olimpián c. francia film Én táncolnék veled TÁNCHÁZ ELŐADÁS A természetszerető ember elmerülése magában a természetben Kooperatív szabadtéri játékok Helyszín:tanterem Felelős: Pogány Gyuláné Helyszín:tanterem Felelős: Kovács Pál Előadó: Tinidance csapat Helyszín: tornaterem Magaslesen : kis vadászok versenye Helyszín: vadászház Felelős: Derzsi József Felelős: Matlag Attila Helyszín:Gajdos -tanya Táborzárás Táborzárás Táborzárás Táborzárás Táborzárás 36

37 X. VISSZACSATOLÁS A) Tanulói kérdőív Értékelőlap diákoknak Kedves Gyerekek! A táborban szerzett tapasztalataitokról, élményeitekről szeretnénk néhány kérdést feltenni. Megkérünk benneteket, hogy az alábbi kérdésekre őszinte választ adjatok. Köszönjük! 1.) Milyen programok tetszettek a legjobban? iskolai iskolán kívüli egyik sem mindegyik 2.) Melyik programot találtad a legérdekesebbnek? Értékeld 1-5- ig! ) Milyen véleménnyel vagy a csapatmunkáról? - nagyon tetszett, mert nem egyedül kellett mindent megoldani - nem tetszett, mert mindent a nagyok oldottak meg 4.) Mi az, amin legközelebb szívesen változtatnál? 5.) Eljönnél- e jövőre is a táborba? igen nem Nyírábrány, június

38 B) Tanári kérdőív Értékelőlap táborvezetőknek 1.) Mennyire voltál elégedett a helyszínválasztásokkal? nem tetszett megfelelő volt változatosabb lehetett volna 2.) Mennyire voltál elégedett a tábor tevékenységeivel? - nagyon kevés program volt - jó, érdekes programok voltak - unalmas volt, jövőre nem veszek részt rajta - túlzsúfolt programok voltak 3.) Mennyire voltak aktivizálhatóak a gyerekek a foglalkozásokon? - aktívak voltak, sok tevékenységben részt vettek - kevés tevékenységben sem vettek részt - állandóan noszogatni kellett őket 5.) Mennyire vagy elégedett a szervezéssel? - pontos, időkövetőek voltak a programok - nagyon pontatlan volt, sokat kellett várni - sokat késtek az előadók 6.) Mennyire voltál megelégedve a táborban való munkáddal? - nem csináltam semmit, unatkoztam - sokszor kikérték a véleményemet, aktívan részt vettem a táborban - csak a táborszervezők vették ki a részüket a munkában 7.) Legfontosabb pozitív tapasztalataid: 8.) Mi az, amin szívesen változtatnál? Nyírábrány, június

39 C) Szülői kérdőív Szülői Értékelőlap Kérjük értékelje 1-5- ig a Nyári Napközis Táborunk megszervezését, programjait és megvalósítását! 1.) Milyennek találta a tábor programját? Véleménye: 2.) Milyennek tartja a tájékoztatást az eseményekről, programokról? Véleménye: 3.) Mennyire volt megelégedve a gyermeke felügyeletével? Véleménye: 4.) Ön szerint, milyen új ismereteket szerzett a gyermeke a táborban? Véleménye: 5.) Ön szerint megfelelőek voltak - e a helyszínek a tábor lebonyolításához? ) Elengedné - e gyermekét jövőre is a táborba? Nyírábrány, június

40 D) Tapasztalatok Összegzése, Rögzítése 40

41 XI. VÁRT EREDMÉNYEK Környezetvédelmi tudatosság megalapozása. Identitástudat, hagyományőrzés. Alkalmazható tudásszint növekedése. Kommunikáció és az IKT eszközök helyes és célirányos használata. Kutató-, szervező- és előadói készségek-képességek fejlődése és alkalmazása. Magasabb kooperativitási szint a tanulóknál. Szociometriai pozitív eredmények a társas kapcsolatokban. A családi ház és az iskola kapcsolatának, együttműködésének elmélyítése. Színvonalas produktumok. Az intézmény innovatív elismertsége. XII. EREDMÉNYEK TERJESZTÉSE A program folytatása a következő években is. Az iskola és a község honlapján való megjelenítés. Beszámoló a Nyírábrányi Hírekben. A program megjelenítése az EDUCATIO weboldalán. Jó gyakorlatok bemutató a TÁMOP pályázó intézményeknek. XIII. MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS Értékelés tárgya Tábornyitás- zárás: Elvárásfa - Élményfa Produktumok Csoporttagok, csoportok Általános tudásszint, a gyakorlatban alkalmazható tudásszint Kooperatív együttműködés Értékelés eszköze Véleménykérdőív Felkért zsűri (tárgyi jutalmak) Önértékelés, csoportértékelés tesztlap VETÉLKEDŐ Diagnosztikus, formatív, szummatív értékelés Szociometria, véleménykérdőív 41

42 MELLÉKLET 42

43 1.sz. Melléklet Kapcsolatteremtő és kapcsolaterősítő drámajátékok az ismerkedéshez 1. Bemutatkozás, névgyakorlás 2. Energizáló gyakorlatok 3. Koncentrációs gyakorlatok 4. Csoportépítő gyakorlatok és bizalomjátékok 5. Kommunikációs és hanggyakorlatok 6. Önismereti gyakorlatok 7. Rajzolós gyakorlatok 8. Helyzetgyakorlatok, szituációk - 9. Záró gyakorlatok 1. BEMUTATKOZÁS, NÉVGYAKORLÁS: FEJBECSAPÓS-JÁTÉK A csoport kört alkot, valaki a kör közepén áll egy összegurított újsággal a kezében. A körből valaki mond egy nevet, erre a középen állónak az újsággal rá kell ütnie a név tulajdonosának fejére. Ő úgy tudja az ütést elkerülni, hogy minél hamarabb mond egy másik nevet, aki az új célpontja lesz a középen állónak. Aki elkésett a névmondással és fejbe ütötték, vagy aki olyan nevet mond amilyen nincs a csoportban, helyet cserél a középen állóval. Cserénél a volt csapkodó jogosult először nevet mondani. Amennyiben a játékot ülve játsszuk, még mielőtt helyet foglalna, mondania kell egy nevet; ellenkező esetben fejbe csapható, és ekkor ismét a kör közepére kerül. ZSIPP-ZSUPP-JÁTÉK Körben ülünk. Mindenki megkérdezi a két szomszédja nevét. Ha a játékvezető a kör közepéről rámutat valakire, és azt mondja, hogy zsipp, akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja, hogy zsupp, akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. Ha azt mondja, hogy zsipp-zsupp, akkor mindenki helyet cserél valakivel, és kezdődik a játék elölről. Aki eltéveszti, nem tudja a szomszéd nevét, vagy túl sokat gondolkozik rajta, maga áll be a körbe játékvezetőnek. Változat: A játékot bonyolíthatjuk: nemcsak a keresztnevet, hanem a vezetéknevet is tudni kell, vagy azt is meg kell tudnunk mondani, hogy hol lakik, hol tanul, dolgozik, sőt, a továbbiak során még inkább tágíthatjuk az ismeretek körét: mi a szomszéd kedvenc színe, étele, stb. NÉVLÁNC A játékosok körben állnak. A kezdő játékos bemondja a nevét. Az egyik szomszédja ezt elismétli, majd hozzáteszi a sajátját is. A következő elsorolja a már elhangzott neveket, majd elárulja a saját nevét is. Az utolsónak már az egész csoport neveit kell elsorolnia. Hangosan és érthetően mondják azt a nevüket, amin szeretnék, hogy szólítsuk őket, elég nehéz elsőre. Amikor egymás nevét ismételjük, keressük a másik tekintetét, nézzünk rá NÉVCÁPA Akire mutat a cápa, az továbbmutat valakire, aki kimondja a nevét és így mentheti meg. NEVEKET BEDOBUNK A KALAPBA ÉS EGY MÁSIK MUTATJA BE Nem értékelő, minősítő, címkéző, hanem leíró mondatokat kérünk. Ne használjunk sablonokat, mint: szereti a családját, szeret tanulni. Akiről mesélsz, ne őt nézd. Mindenki hallgat, annak kell kitalálni, akiről beszélnek. 43

44 MELYEK A KÖZÖS PONTOK AZ ÉLETÜNKBEN? Hármas csoportokat alakítunk. A fenti témakörökből konkrét életszerű példákon keresztül keresünk kapcsolódási pontokat az életünkben. Tömören egy-két szóval jegyezzük le a 3-5 közös pontot. BEMUTATKOZÁS 2 x 3 PERCBEN, PÁRBAN Egymásról derítsünk ki minél több dolgot. Tegyünk fel a másiknak kérdéseket, ami főleg minket érdekel. Kedvenc szín, étel, legutóbbi film élmény, ami körvonalazhatja a másikat. Olyan társat válasszunk, akit nem ismerünk, és bemutatjuk az egész csoportnak. Vajon mire hajlunk inkább megjegyezni, és miket szelektálunk? Milyen érzés valamilyen közös dolgot felfedezni? LEPEDŐ LEENGEDŐS Két csapat között egy magasba tartott lepedő. Háromra leengedjük a lepedőt és a szembe guggoló embereknek másik nevét minél gyorsabban kiáltani, kell. Aki elaludt, átmegy a másik csapathoz. 2. ENERGIZÁLÓ GYAKORLATOK: EZ AZ ÉN HELYEM Egy ember középen és egy szék üresen marad. A széktől balra ülő átül az üres székre, és azt mondja: ez az én helyem, a mellette lévő szintén. A harmadik már egy nevet mond: Ez a Zsuzsi helye! Zsuzsinak kell oda ülni. A középen állónak Zsuzsi helyére kell ülni. Ha nem ült le, akkor az üres széktől balra újra kezdik: ez az én helyem, ez az én helyem, Ez a Mari helye. Az üres szék mellett lévő három embert ne szólítsuk! PIF-PUF JÁTÉK A középen álló lelő valakit PUFF -al. Megmenekült, ha leguggol időben. A mellette lévő embereknek egymást kell lelőni. Ha lelőttek valakit kiáll. SZÉKFOGLALÓS Szóródj szét a székkel, mint a pöttyös labdán a pöttyök! Mindenki széken ül egy ember áll és a tőle legtávolabbi szék szabad. Azt kell elfoglalnia úgy, hogy a többiek mindig leülhetnek az üres székre, hogy ne tudja elfoglalni az álló ember. Az álló ember úgy halad, mint egy robot, aki az üres székre van programozva. LOVAS JÁTÉK Vizesárok, alacsony faág, ismerős balról, fotós jobbról, vágtázás, jobb kanyar, bal kanyar, kanca, csődörnyerítés, kidől az 1. számú ló, árokugratás, sövény. MEXIKÓI ESŐ I. tenyérdörzs, II. ujjcsettintgetés, III. csapkodni a combot, IV. dobogni a lábbal, majd ugyanezeket visszafele. PINGPONG Kétsornyi ember egymással szemben áll. Amikor a játékvezető jobbra mutat akkor jobb sornak, ha balra, akkor a bal sornak kell reagálni, ha középre, akkor semmit. Ping ugrás, pong - nincs ugrás. KŐ, PAPÍR, OLLÓ Evolúciós fejlődés (tojás, madár, zsiráf, majom, ember) KÖRBEN HULLÁMZÁS Egy hely üres, egy ember középen álló ember megpróbál leülni, miközben mindenki folyamatosan eggyel arrébb ül. Mindig az áll fel, aki balról hibázott 44

45 GONDOLJ VALAKIRE! Hunyd be a szemed! Gondolj valakire! És menj hozzá, majd tégy két kört körülötte! JI-CSI-GO A JI, CSI, GO szavakat egy-egy mozdulta kíséri. Ezeknek a sorrendje a fontos. Aki téveszt, kiesik a körből, és kozmikus szemétként kering körbe. Nem szabad a kozmikus szemétnek hozzáérni a körben állókhoz. Folyamatos mozgásban kell lenniük. Egymás után jön a Ji karemelés, Csi kar keresztben a mellkasnál, Go előre mutatunk valakire. Ha jobbkarral mutatunk Ji t, akkor a jobboldali szomszéd következik Csi -vel. Ha jobbkarral mutatunk Csi -t, akkor a jobboldali szomszéd következik, Go -val. Aki lassú, vagy téveszt, a körön kívülre kerül, és kozmikus hulladékként kering. Hozzá nem érhet senkihez, de a zavarhatja hangoskodással a többieket a koncentrációban. KARÁM Egy szűk térbe bezárjuk a csoportot, párokat alkotva. A cél, hogy ebben a zsúfolt térben elkapja a fogó a másikat, és vállon érintse. Ha ez megtörtént a vállon érintett kétszer megfordul maga körül és ő a fogó. ELKACSINTÓS Körben állnak a párok a kör közepe fele arccal. Egy valaki páratlan. Ő kacsintással magához csábít egy embert. Ha sikerült, akkor a csábító mögé áll. A hátsó embereknek el kell kapni időben a tőlük szökni próbálót, úgy, hogy csak az előtte álló sarkát figyelheti csak. HIRTELEN HÁTRAFORDUL Valaki áll a terem másik végében háttal a csoportnak. A csoport lassan araszol az irányában. Amikor hátrafordul és valaki épp mozgásban volt, akkor kiesik. A cél, hogy a távolabb álló emberhez odaérjenek. VADÁSZAT Körben, párban állunk. Egy valaki kerget valakit. Ő beállhat egy pár elé és akkor a hátsó ember, elindul a körben, és őt kell kergetnie a fogónak. Csak a körön kívül lehet futni. ÖRDÖGFOGÓ Akinél a kendő az a fogó. Aki mással párban van, azt nem lehet megfogni. Ördög rászámolhat hármat. Majd speciális testrészre is lehet korlátozni a kapcsolódási pontot. OH, JAMES BOND! Körben állunk. A középen álló, amikor rámutat valakire, akkor annak a személynek fel kell venni a következő a figurákat, amit megnevez, és hanggal kell illusztrálni: James Bond, elefánt, majom, kakas, mosógép, citromfacsaró, zsiráf, stb. Akik a rámutatott személy mellett állnak nekik is ki kell egészíteni ezt a figurát. MINDENKI A BARÁTOM, AKI Körben ülünk egy valaki középen. A középső mondjon egy olyan állítást, ami az ülők közül valakire igaz. Pl.: "Mindenki a barátom, akinek fülbevalója van", vagy "Mindenki a barátom, aki beszél angolul". Akire az ülők közül igaz a kijelentés, annak fel kell állnia, és leülni egy új helyre. A középen álló célja, hogy a keveredés közben ő is leülhessen. Ha nem sikerül neki, új állítással áll elő, újra keveredés, és ő leül. Egy valaki - tekintettel arra, hogy eggyel kevesebb a szék - mindenképp hely nélkül marad, akkor ő áll a kör közepére, és neki kell azt mondania: "Mindenki a barátom, aki...". GYORSPOSTA Csukott szem, körben ülünk, gyorsposta kézszorítással. HARC KULCSÉRT, BABZSÁKÉRT 45

46 A játékosokat két csoportra bontjuk, mindegyik játékosa kap egy számot, 1-tõl addig, ahányan vannak. A két csoport szembe áll egymással, és közéjük, középre leteszünk egy kulcscsomót (vízzel töltött lufi, tojás, babzsák is lehet). A játékvezető mond egy számot, mind a két csoportból annak a számnak a tulajdonosa fut a kulcsért. A cél, hogy valamelyik elkapja a kulcsot, és visszavigye a csoportjának, mert ezzel pontot nyer. Ha az ellenfél csapata ráüt a kezére, akkor, amikor már a kezében van a kulcs, akkor az ellenfélé a pont, ha kiejti a kulcsot, akkor is. Lehet cselezni a két embernek a kulcs körül, megtalálni az elkapásra az ideális pillanatot, és eközben a játékvezető több párost is odahívhat a kulcshoz. TEKINTET-UTAK Álljunk egy nagy körbe, lazán kis terpeszben. Középen valaki áll. A körben állók néma csendben egymásra figyelnek és keresik egymás tekintetét. Ha két ember tekintete úgy találkozik össze, hogy az egyben egy megállapodást is jelent, hogy helyet fognak cserélni, akkor rövid időn belül helyet is kell cserélniük. A helycserék folyamatosan zajlanak, nem kell megvárni a befejezésüket. A középen álló dolga, hogy egy felszabaduló helyet szerezzen magának. A játék balesetveszélyes, ezért hívjuk fel a játszók figyelmét, hogy a középen összetalálkozók vigyázzanak egymásra! A fölösleges viták elkerülése miatt játszhatjuk úgy is, hogy mindenki mögött van egy szék, tehát csak szék elé lehet állni. AUTÓMOSÓ A középső folyosón állunk sorban párok egymással szemben. Keresztül megy sorban mindenki, és mint az autó keféi mossák a párok a keresztül guruló autókat. 3. KONCENTRÁCIÓS GYAKORLATOK SZÁMOLÁS KÖRBEN EGYENKÉNT Mindenki csak egyszer szólalhat meg. Ha ketten egyszerre mondanak egy számot, akkor újra kell kezdeni. 1 PERC ÉRZÉKELÉSE Mindenki, ahogy úgy érzi, hogy letelt az egy perc kinyitja a szemét. KARMESTER Körben állunk. Egy embert kiküldünk, és õ lesz majd a kitaláló. Akik bent maradnak, kell, hogy válasszanak maguk közül egy karmestert. A karmester feladata, hogy nagyon lassú mozdulatokat tegyen, amit a többieknek utánozni kell, de úgy hogy a kitaláló, amikor visszajön a terembe, ne tudja kitalálni, hogy ki a karmester, azaz a mozgás dirigálója. Ügyesnek kell lenni abban, hogy ki kit néz a mozgás másolásához, mert ha mindenki a karmestert nézi, könnyű lesz kitalálni. A karmester minél lassabb mozdulatokat dirigál, annál jobban megnehezíti ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK RITMUSRA Körben állunk. Valaki elkezdi és szóláncban egymás után, egy-egy szóban asszociálunk megadott ritmusra. NYITOTT KAPU Kimegy valaki. A körben lévők megfogják egymás kezét és megegyeznek hol a kapu. Mindenki az arckifejezésével jelez. A nyitott kapu tagjai barátságosan néznek, a többiek közömbösek vagy elutasítóak. Változat: Nem fogjuk egymás kezét. KAPD EL A HÜVELYKÚJJÁT Körben ülünk. Mindenki felfele tartja a jobb hüvelykujját. A bal tenyerét ráhelyezi a szomszédja hüvelykujja tetejére. Az adott jelre el kell kapni a szomszéd hüvelykujját, a sajátunkat pedig el kell kapni. Aki hibázott, kiesik. HANGGYŰRŰBEN 46

47 Körben letérdelünk, egy valaki középen csukott szemmel a társai által kiadott hangokra mozgással, hangokkal reagál. Hangverseny, focimeccs, színház, orvosi váró, hangversenyterem, stb. (melyik kedves, rossz, fél stb.). SZÁMKÖRÖK a) elindítunk számolást körben b) másik irányban c) 100 feletti szám elindítása BUMM A játékosok körben ülnek, és a játékvezető közli velük, melyik szám lesz az, amelyik helyett, illetve annak többszöröse helyett, Bumm!-ot kell mondaniuk. Pl.a 4-es a bumm. Amikor a számolás egy néggyel osztható számhoz ér, szintén Bumm!-ot kell bemondani, pl.8-nál, 12-nél, 16-nál, 20-nál stb. A játékot gyorsan kell játszani, így nagyobb szórakozást nyújt. Ha egy játékos eltéveszti a számolást, vagy elfelejt Bumm!-ot mondani, kiesik a játékból. A játékos győztese az a játékos, aki utoljára marad játékban. POSTÁS JÁTÉK Kézszorítással adjuk tovább az üzenetet. Középen álla felügyelő. Ki kell találni, hol áll a küldemény. Ha megérkezett, akkor jelezni kell a körben állóknak KULCCSOMÓT KÖRBE ADUNK A középen álló, ahol hallja a kulcsot, oda mutat. Ha eltalálta, akkor egy betűt kell mondania. 5 szót kell mondania azzal a betűvel, mialatt körbe ér a kulcs. A kör közepén állót megpörgetjük 4. CSOPORTÉPÍTŐ GYAKORLATOK ÉS BIZALOMJÁTÉKOK CSOMÓZÁS Körben állva mindenki a kör közepe fele közelít becsukott szemmel. Majd kinyújtja a bal kezét és utána jobb kezét és keres egy másik kezet. Mikor mindenki talált egy másik kezet, akkor kinyitja mindenki a szemét. Kezdődik a kibogozása a csomónak. HELYCSERE EGYMÁS ÖLÉBE 1-4 számokat húz mindenki. Ezeket a számokat folyamatosan húzzuk ki. Aki hallja a számát, jobbra tovább ül. Ha már ott ül valaki, akkor az ölébe foglal helyet. Ha valaki ölébe beültek é s a számát hallja, nem mehet tovább. Az nyer, aki először a helyére ér. MEGNEVETTETNI Elindul a szoba egyik sarkából és meg kell nevettetni. KÉRDEZD FOLYAMATOSAN Amikor kérdezik, nem mehet tovább. Elindul az egyik sarokból a másikba. ARC ÉRINTŐS GYAKORLAT Belső és külső kört alkotunk, egymással szemben állva. A belső kör tagjai behunyják a szemüket. A látók felemelik társuk kezét az arcukhoz, és ki kell találni fülből, arcból, hajból, hogy ki az? Majd váltás. ABC VONAL A játék leírása: A székek zárt kört alkotnak, arccal befelé fordulva mindenki feláll egy-egyre. Egyel több szék van. Csak non verbális kommunikációt használva ABC sorrendbe kell állniuk a keresztnevek alapján. ABC RENDBEN BEKÖTÖTT SZEMMEL Változat: megadott szó alapján. 47

48 SPÁRGÁRA CSOMÓT KÖTNI A teljes csoport körbeáll és megfog egy spárgát kb. 80 cm-enként, ami szintén körben van, kihúzva. Anélkül, hogy bárki elengedné a kötelet, 5 csomót kell kötni a spárgára meghatározott két-két ember között. Megoldási idő: ½-1 óra). KÖTÉLLEL KÖRBEZÁRVA Mindenki fogja a kötelet, és körbe kell az ÁBC sorrendbe állni. LABDÁT KÖRBE ADNI MINÉL GYORSABBAN Mindenki egyszer érintse meg. A KÖR KÖZEPÉN ÁLLÓT TOVÁBBKÜLDENI A kör közepén álló becsukja a szemét. Halad egyenesen előre, és akihez odaérkezik, az fordít rajta és egy kicsit. Majd úgy játszanak a kör közepén állók, mint a pingponglabdával. 5. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS HANGGYAKORLATOK SZÁMSOR SZÁMOLÁSA KÓRUSBAN Elszámolunk 20-ig fokozatosan erősítve a hangerőt, majd vissza fokozatosan halkulva. JÓ NAPOT ASSZONYOM Artikulálva, suttogva, normál hangerő, kiáltva, ordítva. PÁRBESZÉD FOKOZATBAN Párban kérdések és válaszok hangzanak el. Fokozatosan erősödik a hang, majd újra halkul. 6. ÖNISMERETI GYAKORLATOK KETTŐVEL ODÉBB VÁLASZOL Rámutatunk valakire és ennek az embernek nevében, a kettővel mellette lévő ember válaszol. Miről szoktál ábrándozni?, A legtitkosabb vágyad?, Mi volt a legnagyobb hazugság életedben, Mi okoz a legnagyobb boldogságot,,, Mit csinálsz, ha igazán gyűlölsz valakit? MIRE EMLÉKEZTET Engem a tenger a nyaralásra emlékeztet. Engem a nyaralás a nagymamámra emlékeztet. KÖRDIAGRAM Beosztunk egy kört tortacikkekre a számunkra legfontosabb életterületekből. Pl.: hobbi, szerelem család... ÖTSZAVAS BEMUTATKOZÁS Mindenki bemutatja magát, és a végén reagálunk rá. VALAMI SZOKATLANT Páros gyakorlatban találjunk ki valami nagyon szokatlan nevet, foglalkozást, állampolgárságot, hobbyt, vallást, autótipust, hajviseletet, rögzött szokást, furcsa étkezési szokást. + adjunk még 3 szokatlan kategóriát.-olyant találjunk, ami most nem lehet szokása, de el tudnánk képzelni róla. KÉT IGAZ, EGY HAMIS A "Két igaz, egy hamis" játékot olyan csoportokban érdemes játszani, ahol többé-kevésbé ismerik egymást a játékosok. Mindenki kap 1 lapot (mindenki egyformát). A lapra mindenki összesen három állítást ír magáról. Két igazat, egy hamisat (a sorrend mindegy). Lehetőleg ne nagyon egyszerűeket írjatok, tehát ne olyat, hogy "szép vagyok, okos vagyok, buta vagyok), hanem olyat, amit érdemes tudni Rólatok, és érdekes, nem elsőre kitalálható. Amikor mindenki kész a 3 állításával, 48

49 összehajtogatva bedobjátok a lapokat egy kalapba például, és valaki húz egyet, felolvassa, ami rajta áll. KÖZÖS DOLGAINK Körben állunk, mindenki előtt van egy szék. Mindenki mondhat egy-egy külső vagy belső tulajdonságot, persze egyszerre csak egyvalaki. Akire az elhangzó tulajdonság érvényes de csak azok egyet jobbra lépnek. Akire nem érvényes, az marad a székénél. A játék célja, hogy a végére mindannyian egy szék körül csoportosuljunk, tehát kitaláljuk, hogy kit milyen tulajdonsággal lehet előre léptetni, és kit mivel lehet maradásra bírni. IGAZ, VAGY HAMIS PÁRBAN Mindenki találjon ki saját magáról két igaz, és egy hamis történetet, majd ezt mondja el a partnerének. A társ feladata, hogy találja ki, melyik történet volt a hamis. Ezután csere következik, és a pár másik tagja mondja el a saját történeteit. Végül közösen megbeszélhető, hogy mire jutottak a párok, ki az, aki rájött a hamisra, és miből, illetve ki az, aki nem, és miért nem. FORRÓ SZÉK Az osztállyal szembe kiteszünk egy széket. Öt kérdést tehet fel az osztály. Négyre köteles igazat válaszolni. Egyet elpasszolhat. CSOPORTOS NÉMA PUZLE Két széket járnak körbe a csapatok. Egyik szék ahol a darabok vannak, a második székre kezdik kirakni a csapattagok. Lehet korrigálni. KÉRDEZZ ENGEM Képzeletben megkérdez, majd megválaszolja. REJTÉLY A számomra az rejtélyes benned... FEJEZD BE A MONDATOT! Nekem az a legfontosabb..., Arra vágyom..., Örülnék..., Elhatároztam..., Szeretném, ha képes lennék..., Az volna a legnagyobb jutalom, ha..., Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy..., Nem sajnálnék semmit azért, hogy..., Nem szeretném, hogy..., Nem szeretek arra gondolni, hogy..., Semmiképpen sem egyezek bele..., El akarom kerülni..., SORSDOBOZ Mi lenne, ha kinyithatnád a sorsdobozt. A dobozba szimbólumokat is tehetünk. MILYEN ÁLLAT LENNÉL? Körbeülve a csoportban mindenki mondja el magáról, hogy véleménye szerint ő milyen állat lenne, és miért. Változat: növényként, italként? KERESD A HELYED! A csoport tagjai ellentétpárokat állítanak össze. Például: fösvénység-pazarlás, zárkózott-mindenkivel barátkozik stb. Ezek után, kinevezzük az egyik terem sarkát például a fösvénység sarkának, a másikat a pazarlás sarkának. A játékosoknak ezen az átlón kell elhelyezkedniük, mérlegelve a fösvénység és a pazarlás közötti helyüket. ÍGY JÁROK ÉN? A körben álló résztvevők figyelik, és hangosan kommentálják önként jelentkező társuk mozgását, tartását. Vagyis: a csoport egyik tagja a körön belül sétál, a többiek pedig elmondják, mit látnak. ILYENNEK LÁTLAK 49

50 A választott pár megszemélyesítése a feladat. Két egyenlő létszámú csapatot alakítunk. Az I-es, csapat tagjai felosztják maguk között, hogy ki kit fog megszemélyesíteni a II-es csapat tagjai közül, és fordítva. Ezután megpróbálnak valamennyien valami személyeset eljátszani a másikról. A játék során lehet utalni a másik termetére, járására, gesztusaira. Ha az I-es csapat valamelyik tagja játszik, akkor a II-es csapatnak kell kitalálni, kit választottak közülük. Fordítva ugyanígy. 7. RAJZOLÓS GYAKORLATOK PÁROS KÉZVEZETÉS A tanár meghatározza a rajz témáját (egyszerű csak néhány tárgy vagy élőlény), és a lerajzolás módját. Ez úgy történik, hogy ketten fogják a ceruzát és némán, csak a két kéz kooperációja eredményeként készül el a közös munka beszélgetés nélkül. A megbeszélésnél érdemes kitérni, hogy a pár melyik tagja fogta lent ill. fent a ceruzát és ki volt az irányító. Milyen érzés volt "gyürkőzni a másikkal" vagy követni őt. FA RAJZOLÁS KÖRBEN Amikor megrajzoltuk, akkor egyenként mindenki ír oda egy-egy mondat megjegyzést. KETTEN RAJZOLNAK EGY LAPON - mindenki azonosat - minden pár mást-mást, a többiek nem tudnak róla KÖRBEN SOK LAPRA Körben kirakunk lapokat. Haladunk és mindenki rajzol minden lapra. A végén választunk egy rajzot, amelyik kedves. HÁTTAL PÁRBAN Az egyik megkapja a rajzot, a másik pedig az üres lapot. HÁTTAL EGYMÁSNAK HALADNI A TÉRKÉPEN A megfigyelők kezében ott a térkép. PÁROS KERT (VAGY HÁZ) TERVEZÉS Megadható: Mekkora ház? Merre van észak? Milyen a talaj? Milyen a terep? Mennyi növény? Változat: ketten egy ceruzát fognak NÉGYEN RAJZOLNAK EGY NAGY LAPON - Egy szint válassz! - Kezdj el rajzolni egy geometriai formát! CSOPORTRAJZ A rajzlapot körülveszi egy 5-6 fős csoport és közös rajzot készítenek hang nélkül. Egy időben többen is rajzolhatnak. PLETYKA RAJZZAL Egy nonfiguratív rajzot továbbrajzol öt ember egymás után. Kérdés, hogyan torzul a rajz az eredeti képhez. 8. HELYZETGYAKORLATOK, SZITUÁCIÓK MOZDULAT PLETYKA Egy oszlopban áll kb. 10 ember. A leghátsónak mutatok egy mozdulatot. És azt egyenként továbbadják az előttük állónak. GRIMASZ JÁRVÁNY 50

51 Válasszál magadnak egy furcsa grimaszt. Ha találkozol valakivel, akkor vedd át tőle azt a grimaszt, azaz cseréljetek, és azzal sétálj tovább. Hagyj magadnak időt, hogy azonosulj ezzel a grimasszal és mindig légy biztos abban, hogy akivel cseréltél, sikerült-e a társadnak elsajátítania TOJÁS RÁNTOTTA A körben állók egy-egy munkafázisban hozzásegítenek engem, hogy a végére megehessem a rántottát. Némajáték, csak mutogatással SZITUÁCIÓK SZÁMOKKAL fős csoportokban játszunk. Minden csoport kap egy egyszerű helyszínt, szituációt. Rövid jelenetet kell készíteniük, melyben az értelmes beszédet számok helyettesítik. Ügyelni kell arra, hogy ne maradjon ki szám, de ne is hangozzon el egy sem többször. Természetesen hangsúlyosabbá válik a gesztusnyelv és az intonáció. A jelenetet 50-ig számolva adják elő párbeszédben. Változat: Érintéssel, azaz egyszer mindenkinek fizikális kapcsolatba kell kerülni a párbeszéd alatt. STOP JÁTÉK A csoportból két fő elkezd játszani egy előre megbeszélt jelenetet, majd mikor a játékmester azt mondja, hogy stop megáll a jelenet, megmerevednek a játszók és az egyik helyére egy új játékos áll. A megmerevedett pózból a játszóknak egy másik jelenetet kell kialakítani, nem folytathatják ugyanazt a történetet. A játékmester tetszőlegesen választja ki, milyen időközönként tapsol, lehet másodperc, de akár 1 perc is. Annál érdekesebb, ha közel vannak egymáshoz a szereplők és sok mozgás van. 9. ZÁRÓGYAKORLATOK: KÉPZELETBELI AJÁNDÉK Egy kiválasztott társadnak adjál egy szimbolikus, elmutogatott játékot, ajándékot. PÓKHÁLÓ JÁTÉK Letekerünk egy gombolyag spárgát, közben odamegyünk egy társunkhoz és átadjuk neki a gombolyagot,és ő tekeri tovább. Majd visszatekerjük. Közben a másiknak, akinek adjuk, mondunk valamit. ZÁRÓKÖR Kezdjük így a mondatot: Ma azt viszem magammal... Azért jó, hogy megismertem Vikit, mert Azért jó, hogy a Viki ma részt vett a csoportban Azért szeretem, hogy az osztálytársam vagy... Veled szívesen... Ajánlott irodalom: Kaposi László: Játékkönyv, 1994, Magyar Drámapedagógia Társaság Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába Helikon Kiadó Drámapedagóiai portál: Drámajátékgyűjtemény: 51

52 2.sz. Melléklet Tábor költségvetése, Pénzügyi feltételei a) Külső előadók megvásárlása A külső előadók költségeinek kifizetése a Nyírábrányi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az Ábrányi Emil Általános Iskoláért Alapítvány pénzügyi keretéből finanszírozódik: FOGLALKOZÁS ELŐADÓ KÖLTSÉG Képességfejlesztő foglalkozás LOGI-KLUB Kft Ft Táncfoglalkozás TINIDANCE Ft Sportfoglalkozás ESKRIMA Ft Tanyasi turizmus GAJDOS-TANYA Ft Összes költség: Ft b) Utaztatási szolgáltatás megvásárlása A tanulók utaztatását a Nyírábrányi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala biztosítja saját kisbusszal két alkalommal: IDŐPONT ÚTVONAL KÖLTSÉG június június (Nyírábrány iskola Vadászház iskola) ( Nyírábrány iskola Gajdostanya iskola) Összes költség: Ft c) Étkeztetési szolgáltatás megvásárlása A tanulók étkeztetését, amely tartalmazza a tízórait, ebédet, uzsonnát a szülők által befizetett pénzügyi keretből finanszírozzuk: Összes Költség: Ft ( 1500 ft/fő) d) Anyag és eszközszükséglet megvásárlása A tábor anyag- és eszközszükségletének pénzügyi fedezete az iskolánk által elnyert IPR pályázat pénzügyi kereteiből,illetve a Nyírábrányi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzügyi kereteiből történik. IPR költség: kb forint Önkormányzat költség: forint 52

53 3.sz. Melléklet Megnyitó forgatókönyve 2010.június KÖSZÖNTÉS Szeretettel köszöntjük a táborozókat és szüleiket! Megkérem Szőllősi Lászlóné igazgatónőt vagy Pogány Gyuláné szakmai vezetőt, hogy nyissa meg a Nyári Napközis Táborunkat, amelyen immáron második alkalommal vehetnek részt táborozni vágyó diákjaink. Ezennel megnyitom hagyományainkhoz híven Nyári Napközis Táborunkat, amelyen immáron második alkalommal vehetnek részt táborozni vágyó diákjaink. 2. PROGRAMTERV ISMERTETÉSE Mint azt a kiosztott programterven is láthattátok a tábor színes programokat ígér, nemcsak az iskola pedagógusai által,hanem meghívott vendégeink is gondoskodnak majd arról,hogy emlékezetessé tegyék számotokra ezt a tábort is a tavalyihoz hasonlóan. Most pedig ismertetném röviden a napi programokat: 3. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A közérdekű információkat minden előző nap reggelén kihirdetjük. most meg is ragadom az alkalmat arra,hogy felhívjam a figyelmeteket,mivel kedden olimpikonok lesztek ezért hozzatok magatokkal sportfelszerelést(tornacipőt,tréningruhát). 4. KÉRDÉSEK Van - e valakinek a programtervvel kapcsolatos kérdése? 5. ELKÖSZÖNÉS Kívánok nektek kellemes időtöltést, jó szórakozást a programokhoz. Viszontlátásra kedves szülők, délután 16 órakor lehet jönni a gyerekekért! 6. ISMERKEDÉS Kedves Táborozók a Megnyitó után közösen tízóraizunk, majd Anita néni és Julika néni vár benneteket a mai nap első programjaival. 7. SZERVEZÉSI FELADATOK 1. Csapatalakítás 2. Névjegykártya kiosztása 3. Elvárások / Elvárásfa INDULÓ DOMB TÖVÉBEN A ZSOMBÉKRA, RÁKÖNYÖKÖLT 3 BÉKA, SZEMÜK NYITVA, SZÁJUK TÁTVA, ÍGY FIGYELNEK A TÁBORRA. Tábor, tábor, táborozni jó, hejhó!!!! 53

54 4.sz. Melléklet Szülői értesítés KEDVES SZÜLŐK! Nyári napközis táborunk június 20-án veszi kezdetét. A Táborlakókat reggel 8 órára várjuk az iskolánk tornatermébe a Megnyitóra, ahonnan természetesen, a szülők sem hiányozhatnak. A tábor öt napjára a következő programokat terveztük : Hétfő június MEGNYITÓ Helyszín: tornaterem Kedd június Reggeli torna/ zenés ébresztő Szerda június Reggeli torna/ zenés ébresztő Csütörtök június Reggeli torna/ zenés ébresztő Péntek június Reggeli torna/ zenés ébresztő Ismerkedés/ Előadás Az ókori Előadás Régmúlt Előadás Hogyan Előadás Névjegykártya készítés olimpiától a XXI. sz. olimpiájáig iskolái Nyírábrányban közlekedtek elődeink? Bioenergia-Európa jövője? 9.00 TÍZÓRAI 9.00 TÍZÓRAI 9.00 TÍZÓRAI 9.00 TÍZÓRAI 9.00 TÍZÓRAI Otthonról hozott szendvics,üdítő. Kooperatív Vetélkedő "Citius, Vetélkedő /Könyvtári Vetélkedő Utazás a kapcsolatteremtő játékok altius, fortius" internetes kutató-munka Régmúlt iskolái Közlekedj okosan! Gajdos-tanyára autóbusszal Kreatív foglalkozás TERÍTÉS/EBÉD Sportverseny Légy te is olimpikon! TERÍTÉS/EBÉD ESKRIMA Az élő harcművészet Számháború/ Csillagkeresés Gyakorlópálya/ kerékpáros ügyességi játékok TERÍTÉS/EBÉD TERÍTÉS/EBÉD Angol országismereti interaktív délután: - Előadás - Internetes kutatómunka - Logi-suli/ komplex képességfejlesztés logikaitaktikai-stratégiai gondolkodás -Kreatív foglalkozás Kerékpártúra Vadászházhoz Előadás A természetszerető ember elmerülése magában a természetben a Csapatalakítás/ menetlevélkészítés/ csapatinduló EBÉD/ SZABADTÉRI FŐZÉS Akadályverseny Bioenergia - Mentsük meg a földet! UZSONNA Teadélután angol módra Vetélkedő/ Angliában minden másképp van TÁBORZÁRÁS UZSONNA UZSONNA UZSONNA UZSONNA Otthonról hozott szendvics,üdítő. Filmvetítés Én táncolnék veled Vetélkedő: Kooperatív szabadtéri Táncház Magaslesen játékok TÁBORZÁRÁS TÁBORZÁRÁS TÁBORZÁRÁS TÁBORZÁRÁS További kérdéseikkel forduljanak hozzám személyesen, a jövő hét folyamán( délelőttönként) az iskolában ;illetve a következő telefonszámon érdeklődhetnek: Borza Beáta Tel.: 06/ Nyírábrány,2011. június 8. Üdvözlettel: 54

55 Tisztelt Szülő! A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás c nyertes pályázat keretén belül, innovációs programként választotta iskolánk a Magatartás - és viselkedéskultúra egy hetes(5 napos) Nyári napközis táborát. A tábor időtartama : 2010.június , óráig. A tábor térítési díja: 1500 forint, amely összeg az étkezést tartalmazza. Programjaink közt szerepelnek kreatív foglalkozások,érdekes előadások- vetélkedők, kerékpártúra, táncház, logi-suli, akadályverseny,sportbemutatók. A tábor térítési díjának befizetési határideje június 3. (péntek). Részletesebb tájékoztatást egy szülői értekezlet keretében tartunk. Szeretnénk, ha gyermeke élne ezzel a lehetőséggel, ezért kérjük nyilatkozzon a megfelelő rész aláhúzásával! Gyermekem részt vehet. Gyermekem nem vehet részt. Nyírábrány, szakmai vezető szülő tanuló 55

56 5.sz Melléklet Számháború A számháború szabályai A számok. A számháború egyetlen kelléke maga a szám, amely négy különböző számjegyből áll, és a homlokon, előre fordítva viselendő. A számháborút két csapat játssza, eltérő színű számokkal (piros és fekete). A terep. A számháború szigorúan meghatározott terepen játszódik, ezt elhagyni tilos. Úgyszintén tilos a terepen kívül található eszközöket használni. Egy másik meghatározott terület az ún. hullatábor, ahol a játékból kiesetteknek kell tartózkodniuk. Ez jó esetben a terep közvetlen közelében, ám attól egyértelműen elválasztva helyezkedik el. A játék elején a támadók általában a hullatáborból indulnak. A szám takarása. Az elfordulással történő fedezés mellett a számháborúban alapvető eszköz a szám takarása. A számot testtel takarni tilos. Az ún. faimádás - a szám fával vagy más saját helyén lévő tereptárggyal való takarása - szabályos. Élő növény részét letépni tilos, hasonlóképpen szabálytalan az erdő átrendezése, a halott ágak felemelése, áthelyezése. Ugyancsak tilos az ún. égimádás, vagyis a szám felfelé fordítása. (Ez a magasabbakat igazságtalanul előnyösebb helyzetbe hozná.) Hasonló megfontolásokból tilos a fára mászás és a testi erő alkalmazása. Földimádás a szám talajjal való takarása korlátozottan alkalmazható: alapesetben 2 ököl távolságra lehet tartani a számot a földtől, kivéve ha 2 méteren belül van az ellenfél, amikor is a teljes földimádás is szabályos. A szám takarásának különleges módja a tankolás. Ekkor két vagy több csapattárs összedugja a fejét, s számaik egymást takarják. Tankolás erdőben nincs, de nyílt terepen vagy ház körül megengedhető. A játék menete. A játék célja alapesetben az ellenfél összes tagjának játékból való kiejtése, vagyis leolvasása (lásd alább). A játék elején a csapatok elosztása után a védők elhelyezkednek a terepen, míg a másik csapat tagjai, a támadók a terepen kívül (a hullatáborban) várakoznak a játék megkezdésére. A játékot a védők indítják sípszóval. Ekkor mindkét csapat felveszi számait, és a játék megkezdődik. A játék akkor ér véget, amikor valamelyik csapat tagjai elfogynak. Ezt illetve a játék valamilyen rendkívüli okból történő beszüntetését a hullatáborból leadott újabb sípszó jelzi. Azok, akik a lefújás pillanatában még életben voltak, számunkat levéve ugyancsak a hullatáborba sietnek. Ha a játék lefújása úgy történik, hogy mindkét csapatból vannak élők a terepen, a számbeli fölényben lévők a győztesek. Leolvasás. Az ellenfél játékosának játékból való kiejtése számának leolvasásával történik. A számot érthetően, de nem kiabálva kell bemondani. A számjegyeket kettesével kell olvasni, pl. tizenkettőharmincnégy. A leolvasás célpontját nevével is azonosítani kell, pl. tizenkettő-harmincnégy, Béla, vagy amennyiben neve nem állapítható meg más ismertetőjelével, pl. tizenkettő-harmincnégy, fekete pólóban. Amennyiben a bemondott szám helyes, talált -tal kell felelni, a számot le kell venni, és a lehető legrövidebb úton a hullatáborba kell menni. Ha nem talált, azt is jelezni kell ( nem talált ), kivéve ha kevesebb mint 2 számjegy helyes, amikor is nem kötelező válaszolni. Tippelni, memóriából játszani tilos. Három téves találgatás után három fával vagy tereptől függően megfelelő távolsággal odébb kell menni. Amennyiben ketten egyszerre mondják be egymás számát, mindketten meghalnak. Csapattárs véletlen leolvasása is érvényes. A leolvasásnak lehetséges, de korlátozott módja az összeolvasás, amikor több csapattárs együttes erővel olvas le valakit. Ennek szigorúan halkan, 5 méteres távolságon belül kell történnie. A hullák. A hullatábor általában a pályán kívül, de a terep közelében helyezkedik el. Amennyiben valaki kiesik a játékból, hulla. Számát azonnal leveszi, és a lehető legrövidebb úton a hullatáborba 56

57 kell mennie. Hulla a játékot semmilyen módon nem befolyásolhatja, információkat az élőknek nem adhat (pl. a játék állásáról vagy a játékosok helyzetéről). A hulláknak a hullatáborban csendben kell lenniük, esetleg ha a terepadottságok megengedik, halkan beszélgethetnek, ám ez a terepen játszókat nem zavarhatja. Röviden: hullának kuss a neve. A zászlós szám. A zászlós számháborúra eltérő szabályok érvényesek. A játék megkezdése előtt a védők a terepen elhelyezik a zászlót. A zászlót kibontva, mindenki által elérhető helyre kell tenni. A játék kezdete után a védők a zászlóhoz nem nyúlhatnak, sőt 2 méternél közelebb nem tartózkodhatnak hozzá. Ebben a játékban a védők célkitűzése (hasonlóan a sima számháborúhoz) az összes támadó leolvasása, a támadók célja a zászló megtalálása és hullatáborba juttatása, függetlenül attól, hogy ez hány védő leolvasásával jár. Ha valamelyik támadó megszerzi a zászlót, ám miközben a hullatáborba viszi, leolvassák, a zászlót az adott helyen le kell tennie, és hullaként a hullatáborba kell mennie. (A védők a zászlót itt tovább védhetik, de 2 méternél közelebb menniük hozzá továbbra sem szabad.) A zászlót a még életben lévő támadók valamelyike viheti tovább. A játék tehát akkor ér véget, ha az összes támadó kiesik a játékból, illetve ha a támadók a zászlót eljuttatják a hullatáborba. (Szokás lefújni a harcot akkor is, ha elfogynak a védők. A támadók a zászlót előbb-utóbb úgyis megtalálják.) Helyes és helytelen magatartásformák. A számháború élvezhetőségének alapvető feltétele a játékosok sportszerű viselkedése. Ez a szabályokon túl bizonyos konvenciók betartását is magába foglalja. Először is, vannak egyértelmű, de gyakran megszegett szabályok. Például: Csapattárs leolvasása érvényes, és ekkor a csapattársnak a hullatáborba kell fáradnia. Három találgatás után odébb kell menni. Hullának szigorúan tilos a játékot bármilyen módon befolyásolnia. Illemszabályok: először is, a védő ne dekkoljon. A védő is támadhat, sőt támadjon, mozogjon. (Különösen visszataszító magatartás az egész játék végigdekkolása után büszkén levonulni a hullatáborba, hirdetvén, az utolsók között maradtunk élve.) Ugyanez fokozottan érvényes a támadókra. A számháború egy olyan játék, melyben mindenki egyenlő eséllyel kell, hogy induljon, ez az oka többek között az égimádás és fáramászás tilalmának. Ugyanígy tilos bármikor erőfölénnyel visszaélni. Nagyon helyes magatartás viszont, ha figyelembe véve a játékosok eltérő képességeit és gyakorlatát, mindenki a maga súlycsoportjában olvas le embereket. A számháborúnak alapvető feltétele továbbá a csend. Ez egy csendes játék, szigorúan tilos kiabálni, hangzavart kelteni. A leolvasási kísérletre maximum azonos hangerejű talált -tal vagy nem talált -tal szabad válaszolni (súlyos hiba suttogó tizenkettő-harmincnégyre visszaordítani, hogy talált ; emlékezzünk még az összeolvasás szabályaira). Fontos feltétele a zökkenőmentes játéknak a saját szám ismerete. Nem lehet elégszer megemlíteni, hogy a játék kezdete előtt meg kell tanulni a számunkat. Ennek van egy másik oldala is, miszerint rögtön a játékból való kiesésünk után számunkat el kell felejtenünk. Amennyiben valaki nagyon sokszor játszik ugyanazokkal a számokkal, óhatatlanul megjegyez néhányat. Ennek ellenére ilyenkor is nézze meg az ellenfél számát, és ne emlékezetből olvassa le. Mivel a jó készletben több hasonló, de sportszerű játék során összetéveszthetetlen szám van, ez különösen kínos helyzetbe hozhatja a memóriából játszót. Hasonlóan kínos lehet és sportszerűtlen a tippelés, ami még 3 számjegy ismerete esetén is megengedhetetlen. Végül egy fontos megjegyzés: az ellenfél szabálytalan, vagy más szabályok alapján történő játéka esetén is ragaszkodnunk kell szabályainkhoz. További tanácsok: 57

58 A játék kezdete előtt figyeljük meg a hullatáborba vezető utat és a terep határait, sok fölösleges bolyongástól véd meg. Jegyezzük meg, hogy a számok különböző számjegyekből állnak. Nem jó ötlet fejjel lefelé a lábaink között kinézni, illetve ide-oda forgolódni: ha hátranézünk, mindig azonos irányba forduljunk. Nem kell mindig az összes számjegyet takarni, de sose szabad az összeset megmutatni. A földimádás látszólag nagyon jó technika, de nem mindig hatásos, sokszor felborítással, kiásással végződik. Arról nem is beszélve, hogy a folyamatos földimádás igencsak rontja a játék élvezhetőségét, a földimádó játékos és ellenfelei számára egyaránt. A szám színének eltévesztéséhez nem kell színtévesztőnek lenni, bárkivel előfordulhat. Leolvasás előtt bizonyosodjuk meg arról, hogy a leolvasandó személy az ellenkező csapat tagja. Színtévesztő csapattársainkkal legyünk megértőek. Már a játék kezdetén, a terep felé induláskor ajánlott a számot takarni, ez esetben a terep határa felé fordításával és oldalazó (vagy befelé haladva hátrafelé) mozgással, amíg nem bukkan fel a szám takarására alkalmas tereptárgy

59 6./1.sz. Melléklet Olimpiai játékok FORGATÓKÖNYV 1. FELVONULÁS 2. OLIMPIAI LÁNG MEGGYÚJTÁSA 3. VERSENYZŐK ESKÜTÉTELE 4. VERSENYSZÁMOK: - RÖVIDTÁVFUTÁS - TÁVOLUGRÁS - MAGASUGRÁS - SÚLYLÖKÉS - KISLABDAHAJÍTÁS 5. EREDMÉNYHIRDETÉS 6. GYŐZTESEK VERSENYSZÁMONKÉNTI MEGKOSZORÚZÁSA, ÉRMEK ÁTADÁSA A VERSENY SZERVEZŐJE: KOVÁCS PÁL Sportágak logói 59

60 6./2.sz. Melléklet Olimpiai vetélkedő FORGATÓKÖNYV 1. OLIMPIAI TOTÓ 2. RAJZ KÉSZÍTÉSE (OLIMPIAI ZÁSZLÓ) 3. OLIMPIAI ESKÜSZÖVEG ÍRÁSA 4. INTERNETES KUTATÁS 5. PUZZLE 6. SZOBORJÁTÉK A VETÉLKEDŐ SZERVEZŐJE: CSONTÓ ERIKA 1. OLIMPIAI TOTÓ 1. Az ókorban mikor rendezték az első olimpiát? 1. Kr.e Kr.e. 776 X. Kr.e Ki adta az Olümpiát a görögöknek? 1. HÉRAKLÉSZ 2. HÉRA X. HÉRADOTOSZ 3. Ki vehetett részt az ókori olimpián? éves athéni rabszolga éves perzsa harcos X. 18 éves spártai fiú 4. Hány évente rendeztek olimpiát? 1. 3 ÉVENTE 2. 4 ÉVENTE X. 5 ÉVENTE 5.Melyek voltak a pentathlon versenyszámai? 1. diszkoszvetés, gerelyhajítás, birkózás, futás, távolugrás 2. gerelyhajítás, futás, magasugrás, birkózás, súlylökés X. birkózás, futás, diszkoszvetés, távolugrás, ökölvívás 6. Ki volt a modernkori olimpiai játékok alapítója? 1 PANAJÓTISZ SZÚCOS 2. EVANGELOSZ ZAPPASZ X. PIERRE DE CUBERTIN 7. Hol rendezik ben az olimpiát? 1. LONDON 2. PÁRIZS X. ATHÉN 8. Hány km hosszú a Marathoni futás? KM KM X. 38 KM 9. Hol rendezték legutóbb az olimpiát? 1. TOKIÓ 2. HONGKONG X. PEKING 10.Mikor volt az utolsó olimpia? X Minek a rövidítése a NOB? 1. NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG 60

61 2. NEMZETI OLIMPIAI BIZOTTSÁG 3. NEMZETKÖZI OLIMPIAI BÍRÓSÁG 12. Hányadik nyári olimpia következik? 1. XXX. 2. XXXI. X. XXXII. 13.Melyik nem olimpiai szimbólum? 1. LÁNG 2. ZÁSZLÓ X. HIMNUSZ 13+1.Rendeznek-e Paralimpiát? 1. NEM 2. IGEN X. TERVEZIK Olimpiai zászló rajza 2. OLIMPIAI ESKÜSZÖVEG ÍRÁSA 61

62 3. INTERNETES KUTATÁS A) AZ 1896-OS ATHÉNI OLIMPIÁN KI SZEREZTE MEG AZ ELSŐ ARANYÉRMET MAGYARORSZÁGNAK? B) MILYEN SPORTÁGBAN INDULT? C) OLIMPIAI KABALÁK: HELYSZÍN IDŐPONT D) HÁNY OLIMPIÁN INDULT EGERSZEGI KRISZTINA? E) VERSENYSZÁMA: F) ÖSSZESEN HÁNY ARANYAT SZERZETT? 62

63 OKLEVÉL.. CSAPATÁNAK OLIMPIAI VETÉLKEDŐN ELÉRT I. HELYEZÉSÉRT NYÍRÁBRÁNY, ZSŰRI ELNÖKE

64 7. /1.sz. Melléklet A magyar közlekedés története Előadás 1.sz. dia ÓKOR: A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS A rómaiak korukat felülmúlva alakították ki a hihetetlen hosszúságú úthálózatukat. A mondás is innen ered: "Minden út Rómába vezet" - Róma volt a birodalom központja, így az úthálózat központja is. 2.sz. dia 3.sz. dia 4.sz. dia 5.sz. dia KÖZFORGALMÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS A közforgalmú személyszállítást és kisebb részben az áruszállítást a postajáratok bonyolították le. Nálunk 1750-től váltak rendszeressé. Három fajta postakocsi közlekedett: 1.gyorsposta - az utasokat, a leveleket és a pénzküldeményeket vitte 2. lassúbb postaszekér - az értékesebb áruk mellett ugyancsak szállított utasokat 3. postai társzekér, - kizárólag az áruszállítás céljaira. VÁROSI KÖZLEKEDÉS A 19. század elején városaink közlekedése éppolyan fejletlen, mint az egész országé. Az 1849-ben megnyílt Lánchíd teremtette meg az állandó közúti összeköttetést nemcsak a két parti város, hanem a két országrész között is. A hálás utókor nevezte el a hidat eszmei megalkotójáról 1899-ben Széchenyi Lánchídnak. VIZIUTAK ÉS A VONTATÓ HAJÓZÁS A közúti közlekedés mellett az ország közlekedésében a folyami hajózás töltött be jelentős szerepet. A vízi úton szállított legfontosabb árucikkek a só és a gabona, mellettük a dohány, kender és gyapjú voltak. Az árral szembeni hajózás problémáját csak a gőzhajózás tudta megoldani. A Dunán az első gőzhajót, a "Carolina"-t,a kis vontatóhajót 1817-ben bocsátotta vízre Bernhard Antal (1779-?) pécsi lakos, az eszéki hídvám bérlője. BALATONI GŐZHAJÓZÁS Széchenyi a magyar tenger korszerű közlekedését "Balatoni gőzhajózás" c. röpiratával javasolta. Energikus kezdeményezésére alakult meg a Balatoni Gőzhajózási Társaság; első hajóját, a "Kisfaludy" nevű fatestű, oldalkerekes hajót 1846.szeptember 21-én bocsátották vízre. 64

65 6.sz. dia 7.sz. dia 8.sz. dia 9.sz. dia 10.sz. dia MAHART - Magyar Hajózási Rt között magyar-szovjet közös vállalat működött, majd megalakult a Magyar Hajózási Rt. és többszöri átszervezéssel alakult ki a hazai hajózás jelenlegi szervezeti formája. GŐZÜZEM FELVÁLTÁSA DÍZEL- ÜZEMMEL A széntüzelésű személyhajókat olajtüzelésre, illetve dízelüzemre állították át, néhány nagyobb befogadóképességű átkelőhajó és személyhajó is épült; 1962-től szárnyashajókat is üzembe állítottak a Budapest-Bécs forgalomban után a vízi személyszállítás forgalma lecsökkent, jellege megváltozott: zömében a turistaforgalmat szolgálja. VASÚT ÉVSZÁZADA Hazánk első valóban állandó közforgalmú lóvasútja Pozsony és Nagyszombat között ban épült meg, Pozsony - Nagyszombati Első Magyar Vasúttársaság néven. A vasút alépítményét már úgy méretezték, hogy az később a gőzüzemű vasút felépítménye számára is alkalmas legyen. Az egyvágányú pályán a személyszállítást 16 km/h, az áruszállítást 8 km/h átlagos sebességre tervezték. A GŐZÜZEMŰ VASÚT A vasút 1872-ben szűnt meg mint lóvasút és 1875-ben nyílt meg - gőzüzemre átépítve - Vágvölgyi Vasúttársulat néven. Az első "igazi" gőzüzemű vasút azonban - Magyar Középponti Vasúti Társaság néven - csak 1846.július 15-én nyitotta meg pest-váci szakaszát. A 33,6 km hosszú utat Pesttől Vácig 59 perc alatt tették meg. Ezzel Magyarország is belépett a gőzüzemű vasúttal rendelkező országok sorába - Európában a 11. államként. MÁV GÉPGYÁR GŐZMOZDONYGYÁRTÁSA 1873-ban megkezdődött a MÁV Gépgyárban a mozdonygyártás. A külföldi tervek alapján épített mozdonyokat hamarosan saját tervezésű mozdonyok követték ban bocsátotta ki a gyár az 500. mozdonyát, 1900-ban elkészült az első 100 km/h sebességű mozdony. 65

66 11.sz. dia 12.sz. dia 13.sz. dia 14.sz. dia 15.sz. dia 16.sz. dia MEGJELENIK A GÉPJÁRMŰ A hazai közúthálózat újabb fejlődési időszaka lényegében egybeesik a belsőégésű motorok, a gépjármű kifejlődésével. Az első Benzgyártmányú gépkocsi 1895-ben jelent meg Budapesten. BENZ (1886) AZ ELSŐ MAGYAR ÉPÍTÉSŰ KOCSI Bánki Donát ( ) és Csonka János ( ) szabadalmaztatta 1893-ban - elsőként a világon - az üzemanyag-porlasztót. Csonka levélgyűjtő triciklit, 1902-ben Bánki elsőkerékhajtású gépkocsit szerkesztett. Az első teljesen magyar építésű gépkocsi - Csonka tervei szerint ben készült el. AZ ELSŐ MAGYAR AUTÓGYÁR Az első magyar autógyár, az aradi Magyar Automobil Rt ban létesült és a MARTA személy- és teherautókat készítette 1914-ben hazánkban már 2877 személyautót, 316 teherautót, 126 motorkerékpárt, összesen 3319 gépjárművet tartottak nyilván. Az első világháború előtt azonban a gépjármű még nem volt számottevő tényező az ország közlekedésében. KRESZ Az 1909-ben Párizsban aláírt nemzetközi egyezmény nyomán született meg 1910-ben a KRESZ őse, a "Szabályzat a gépjárművek közúti forgalmáról". ÚTHÁLÓZAT BŐVÜLÉSE A 20-as évek végén 10 éves útépítési program készült. Bár ezt - és a közlekedés más fejlesztéseit is - a világgazdasági válság akadályozta között több Duna és Tisza-, valamint más nagy híd is épült. Mindezek eredményeként hazánk úthálózata 1937-ben, az utolsó békeévben km-t ért el. OMNIBUSZ 1832-ben indult meg - sok európai nagyvárost megelőzve - a menetrendszerű omnibuszközlekedés (amely 1847-ben Sopronban is meghonosodott). Az 1873-ban létrejött Budapest tömegközlekedésében legnagyobb teljesítményét az omnibusz 1913-ban érte el; ekkor már 160 kocsijával kb. 14 millió utast szállított. 66

67 17.sz. dia 18.sz. dia 19.sz. dia LÓVASÚT Az omnibusz első versenytársa a lóvasút lett; első vonala Pesten a Széna tér és Újpest között létesült.ezt követően kialakultak a pesti és budai hálózatok, amelyek egyesítésére az 1878-ban megnyílt Margit-híd adott lehetőséget. A fővárosban a lóvasút 1890-ben érte el legnagyobb teljesítményét: 47 km-es hálózatán 360 kocsival 18 milliónál több utast szállított. Az utolsó lóvasuti kocsi a városban 1898-ban közlekedett (a Margit-szigeten ban). VILLAMOSVASÚT A villamosvasúti hálózat kiépítésében Budapest az európai fejlődés élén járt. Az első vonal a Nagykörúton létesült a Nyugati pu.-tól a Király utcáig. E próbavasút sikere nyomán megkezdték a lóvasutak átépítését villamos üzemre. A hálózat 1914-ben 176 km hosszú lett és 217 millió utast szállított, amikor a lakosság száma meghaladta az 1,1 millió főt. A nagyvárosi közlekedésben a későbbi nagy fejlődés előfutára volt a budapesti Földalatti Vasút, amelyet 1896-ban nyitottak meg. MÁV HÁLÓZAT BŐVÜLÉSE A korszak legjelentősebb eseménye a nagyvasúti villamosítás megkezdése volt, Kandó Kálmán tervei alapján. Az első villamos szerelvényt 1932-ben Kandó váltakozó áramú, 50 periódusú, fázisváltós mozdonya továbbította Budapest és Komárom között ben fejlesztették ki az Árpád-típusú forgóvázas gyorsmotorkocsit, amely megalapozta a Ganz-gyár világhírét. Ez 2 óra 57 perc alatt tette meg a 270 km-es Budapest- Bécs távolságot 20.sz. dia 21.sz. dia IKARUS GYÁR A gépjármű közlekedés az 50-es évek első felében indult erőteljes fejlődésnek. A Csepel Autógyár a teherautók, az IKARUS gyár az autóbuszok nagyüzemi termelését valósította meg. METRO 1968-ban alakult meg a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV). Hozzá csatolták a METRO-t is, amelynek első szakasza 1970-ben nyílt meg. 67

68 22.sz. dia 23.sz. dia A LEVEGŐÓCEÁN MEGHÓDÍTÁSA Az első magyar építésű repülőgép - Adorján János gépe, a "Libelle" január 10-én néhány másodpercre a levegőbe emelkedett ig 77 hazai repülőgép típus készült el. MALÉV- MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT 1954-től megalakult a Magyar Légiközlekedési Vállalat (MALÉV). A 70-es években tért rá a MALÉV a Tupoljev-féle (TU-134, TU-134/A, TU-154) nagytávolságú, nagy befogadóképességű sugárhajtású gépek üzemeltetésére. 7./2.sz. Melléklet A magyar közlekedés története FELADATLAP 1. Egészítsd ki a mondatot! Minden út vezet. 2. Sorold fel a postakocsik fajtáját! a; b; c; 3. Kiről nevezték el a budapesti Lánchidat? Mikor nyílt meg? 4. Hogy hívták az első dunai gőzhajót? 5. Hogy nevezték a Balatoni Gőzhajózási Társaság első gőzhajóját? 6. Minek a rövidítése a MAHART? 7. Milyen hajó közlekedett Budapest és Bécs között a Dunán től? 8. Melyik két település között nyitották meg július 15-én Magyarországon az első gőzüzemű vasútvonalat? 9. Hány km/óra sebességgel haladt az 1900-ban készült gőzmozdony? km/óra 10. Hány kereke volt Benz gépkocsijának? 11. Milyen fontos motoralkatrészt szabadalmaztatott 1893-ban Bánki Donát és Csonka János? 12. Mikor létesült Aradon az első magyar autógyár? 13. Mikor született meg a KRESZ őse a Szabályzat a gépjárművek közúti forgalmáról címmel? 14. Miben különbözik egymástól az omnibusz és a lóvasút? 15. Ki tervezte a villanymozdonyt? 68

69 16. Melyik gyárban készültek a magyar autóbuszok? 17. Hogy hívták az első magyar építésű repülőgépet? 18. Minek a rövidítése a MALÉV? 7/3.sz. Melléklet Kerékpáros ügyességi pálya Feladatok: 1. Slalom 2. 8-as 3. Lengőkapu 4. Sarokakadály 5. Palló 6. Sarokakadály 7. Eltolt kapuk 8. Tárgyáthelyezés jobb kézzel 9. Tárgyáthelyezés bal kézzel 10. Megállás Anyagszükséglet: 24 db terelőkúp lengőkapu: 2 db állvány, 1 db tartó, 2 db lengőrúd 1 db palló 2 db zsámoly 1 db maroklabda 2 db fémállvány + tárgy 2 db léc 69

70 START 70

71 8.sz. Melléklet Kooperatív játékok Szókockacukor Cél: kreativitás fejlesztése, a közös tevékenység eredményességének megtapasztalása, szókincsfejlesztés Eszközök:1/2kgkockacukor,filctoll A résztvevők 6-12 fős csoportokat alkotnak. A csapatok játékosonként 3-3 kockacukrot kapnak. A játékosok a kapott kockacukorra 1-1 betűt írhatnak, azután továbbadják. Egy kockára tehát 6 különböző személy által írt betű kerül. További megkötés, hogy egy játékos egy betűt csak egyszer használhat függetlenül attól, hogy hány kockacukorra ír.ha már minden kocka minden lapján van betű, akkor a csoport körbe ül egy asztalt. Az egyik játékosnak bekötik a szemét. Ő az építő. A feladat az, hogy a bekötött szemű játékosnak a társak szóbeli instrukciói alapján, az asztalon lévő kockacukrokból egy oszlopot kell felépíteni úgy, hogy legalább az egyik oldalán értelmes szó jöjjön ki. A csoport tagjai felváltva adják az utasítást. Annál jobb a megoldás, minél magasabb az oszlop minél hosszabb a szó, illetve ha az oszlop többi oldalán is értelmes szó jön létre. Egy menet addig tart, amíg elkészül egy szókockacukoroszlop. A menet végét jelenti az is, ha ledől egy kocka. Ekkor új építőt választanak, és a játék folytatódik. Megjegyzés: A játékot nehezíti, ha kikötjük, hogy az építő csak az egyik kezét használhatja. A csoportok gyakran igénylik, hogy újraindítsuk a játékot, mert akkor a betűk elhelyezésében más módszert követnek. Az ilyen igénynek érdemes helyt adni, ha pedig nem merül föl, akkor rákérdezni a problémára. Bizalomjáték Cél: az egymásrautaltság megtapasztalása Eszközök: kendő, székek, asztalok A játékosok közösen csinálnak a terem berendezéséből egy akadálypályát". A játékosok körben állnak, az egyiknek bekötik a szemét, és valaki kicsit megpörgeti, hogy a többiek addig meg tudják változtatni a helyüket. A bekötött szemű kiválaszt valakit a körben állók közül, aki végigvezeti az akadályok között. A vezetőn múlik, hogy mennyire nehezíti az útvonalat, hol időz el, mit fedeztet fel a társával. Ha végére értek, cserélnek. Egyidejűleg három pár is lehet a pályán. Ha már mindenki volt mindkét szerepben, akkor a csoport megbeszéli az élményeket. A játék folytatható úgy, hogy új párok alakulnak, de most nem véletlenszerűen. Megjegyzés: Szabad terepen még érdekesebb lehet ez a játék. Jégtáblák Cél: a diákok ismerjék fel, hogy (például az osztályközösségben) együttműködéssel sok minden elérhető. (10-18 éves korban ajánljuk.) A játékvezető (a pedagógus vagy egy vállalkozó diák) meghívja a gyerekeket egy Jeges tengeri hajóútra, azaz a gyerekek felállnak a helyükről és a játéktérre jönnek. Azt tapasztalják, hogy a hajó lassan süllyed, de már a partról elindultak az utasok megmentésére: Az utasok jégtáblákon akarják átvészelni azt az időszakot, amíg a segítség megérkezik: a játékvezető papírdarabokat szór szét a padlón, és a gyerekek ezekre állnak rá. a csoport nagyságától függően egy, két vagy három diák játssza a meleg Golf-áramlatot, amely megolvasztja a jégtáblákat (kis darabokra tépik a kezük ügyébe kerülő papírokat). Az egyedül maradó hajótöröttek esetében könnyű dolga van az áramlatnak". Az egymagukban állók alatt hamarosan nem marad papír. (Nem szabad leülni, lefeküdni.) Elvesztek és 71

72 elmerülnek (kiállnak a játékból). Hamarosan kiderül, hogy csak azoknak van esélye, akik együttműködnek és szorosan egymás mellé körbe állva szoros gyűrűt alkotnak a lábaikkal és így védekeznek a Golf-áramlat ellen. Csomók Cél: az egymáshoz kapcsolódás megtapasztalása. A résztvevők csoportokként köröket alkotnak olyan módon, hogy válluk összeérjen. Becsukják a szemüket, és előre nyújtják a kezeiket egészen addig, amíg el nem érik valamelyik társuk kezét. Azután kinyitják a szemüket, és megpillantják a kezek zűrzavaros összefonódását. Megpróbálják kioldani a csomókat úgy, hogy közben nem engedik el egymás kezét. Ügyes forgások, átbújások és átmászások segítségével kinyílik a kör. A feladat nagymértékű együttműködést, koordinációt, ügyességet és egyúttal intelligenciát követel Üléskör Cél: az együttesség összetartó erejének, az egymásra utaltságnak és a feltétlen bizalomnak a megtapasztalása. A résztvevők vállukat összeérintve kört alkotnak. Ennél a játéknál fontos, hogy a kör szabályos legyen, és hogy a csoporttagok összehangolják a mozgásukat. A játékosok valamennyien balra fordulnak úgy, hogy egymás mögött állnak a körben. A játékosok közötti teret csökkentik olyan módon, hogy valamennyien kis oldalazó lépesekkel a kör közepe felé haladnak. A lehető legkisebb és szabályos kört kell alkotni ehhez a játékosok szorosan egymás mögött állnak. Jeladásra mindenki egy időben leül. Ezen a módon ki-ki karosszéke lesz az előtte állónak. Megjegyzés: Ennél a játéknál különösen ügyelni kell arra, hogy egyeseknek kellemetlen lehet mások érintése. Aki nem akar, az ne vegyen részt a játékban! Ezt a játékot célszerű a tornateremben a tornaszőnyegeken eljátszani. Általában jót derülnek rajta a résztvevők. Bizalomkör Cél: az együttesség összetartó erejének, az egymásra utaltságnak és a feltétlen bizalomnak a megtapasztalása. A résztvevők szorosan egymás mellett állva kört alkotnak. Egy diák a kör közepére áll és lassan hátra dől. A mögötte álló társak elkapják és gyengéden átirányítják a másik oldalra. Lassan és gyengéden koordinálják a résztvevők a mozgásukat, és a középen álló élvezi a bizalmon alapuló hullámzó mozgást. Odaillő zene erősíthető fel az érzelmi élményt. Minden csoporttagnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy átélje az élményt. Megjegyzés: Ez a játék a középen álló csoporttag számára sok melegséget és elfogadást közvetít. A kiközösítettek számára ez az élmény az integráció különös esélyét adhatja. Gépfogó vagy Robotillesztő játék Cél: az együttműködés által nyújtott többlet megtapasztalása. Háromfős csoportokba rendeződnek a résztvevők. Közülük egy fő a szerelő, ketten a robotok. Ők háttal állnak egymásnak, amíg a szerelő szét nem választja őket. Akkor viszont elszaladnak, de csak egyenes irányban. A szerelő feladata szemben állítani őket egymással. A szerepeket kétszer kell cserélni, hogy mindenki szerelő, illetve robot lehessen. 72

73 Megjegyzés: A játékhoz nagy hely kell, pl. tornaterem vagy aula. A gyakorlat meglehetősen nagy össze-visszaságot eredményez, de nagyon vidám hangulatú. Meg lehet határozni, hogy a robotok mozgása gépszerű legyen és csak egyenes irányban tudnak menni. A szerelő tetszés szerint mozoghat. Ügyelni kell arra, hogy a szerelők ne ráncigálják társaikat! Elefánt és pálmafa Cél: lehetőséget teremteni az összehangolt munkára. A résztvevők körbeállnak, egy pedig közülük beáll a kör közepébe. A kör közepén álló rámutat a körbenállók egyikére és azt mondja, hogy elefánt, vagy azt, hogy pálmafa". A kiválasztott személynek erre úgy kell reagálnia, hogy a tőle jobbra és balra levő személyekkel megformázza a kívánt tárgyat illetve állatot. Az elefántot például a következőképpen lehet megformálni: a középen álló személy két kezét egymás mellé teszi és előrenyújtja, amivel az elefánt ormányát kapnánk meg, míg a mellette állók külső karjukat felemelik úgy, hogy kezükkel a fejüket érintik, amivel az elefánt füleit jelzik. Pálmafa esetén a középen álló személy egyenesen áll és kezeit a magasba emeli; a mellette állók külső karjukat félkörívesen meghajlítva felemelik ezek lehetnének az ágak. A játék különböző csoporttagok kiválasztásával folytatódik, lehetőleg minél rövidebb idő alatt. A hármasnak azonnal meg kell formálnia az elefántot vagy a pálmafát méghozzá mindannyiuk részvételével. Variáció a csoport persze újabb formákat is kitalálhat, mint pl. a teáskanna (a teáskanna füle/kerek teste/szája). Karmesterjáték (ki a kezdeményező?) Cél: a nonverbális kommunikáció gyakorlása Kulcsszavak: nonverbális kommunikáció, szabálykövetés, kezdeményezőkészség, kreativitás, vezető A csoport tagjai körben ülnek. Egy gyereket kiküldenek, és a benn maradók megegyeznek a karmester személyében. Az ő feladata elkezdeni a mozdulatokat, melyeket a körben ülők lehetőleg azonnal utánoznak. A kint (egy) levő gyereket behívják, neki kell kitalálnia, ki a karmester. Érdekesebbé tehető a gyakorlat ének- vagy zeneszóval. Így a mozdulatok is ritmusosabbak lehetnek. Tükörkép Cél: a nonverbális kommunikáció, a metakommunikációs jelzések megértésének gyakorlása Kulcsszavak: nonverbális kommunikáció, metakommunikáció, együttműködés, alkalmazkodás A résztvevők párokat alkotnak. (Lehetőleg egyforma termetű személyek kerüljenek egy párba.) Az egyikük a tükör, a másik a tükör előtt áll, s különböző mozdulatokat végez. (Beszélni nem lehet!) Ezt a párja visszatükrözi. Kis idő múlva a párok szerepet cserélnek. Megjegyzés: fontos, hogy a játék alatt nyugodt légkör uralkodják a teremben, figyeljenek egymásra. Csak a feladat végén beszélhetnek a párok egymással. 73

74 Rosszul értelmezett üzenetek Cél: bevezetés a kommunikációelméletbe, a nonverbális kommunikáció gyakorlása, a sikertelen kommunikáció következményeinek tudatosítása. Kulcsszavak: nonverbális kommunikáció, információáramlás, félreértés Öt-hat fős kiscsoportok alakulnak. A tagok egytöl ötig, illetve hatig kapnak sorszámot, ez a szereplés sorrendjét jelzi. Az 1-es számú résztvevő kigondol egy hétköznapi tevékenységet és elmutogatja (pl. megvajazza a kenyeret). A 2-es számú igyekszik megérteni, és anélkül, hogy elárulná, amire gondolt, mutogatással folytatja a cselekvést (pl. lekvárt ken a vajaskenyerekre és szendvicset készít). A 3-as számú tovább mutogat (pl. körbeadhatja a szendvicseket), s ugyanezt teszik a következők is. (Az adott példát folytatva 4-es számú megeszi a szendvicseket, az 5-ös pedig elmosogatja a tányérokat.) Fontos szabály, hogy a gyakorlat közben senki sem szólhat a másikhoz, és metakommunikációs eszközökkel sem árulhatja el egyetértését vagy egyet nem értését. Ha minden csoport befejezte a feladatot, meg kell beszélni, hogy mi volt az első számú játékos mondandója, és mennyiben kötődtek, vagy nem kötődtek ehhez a többiek. Variációs lehetőség Egy erre vállalkozó résztvevő a teljes csoport előtt mutogatja el a kezdő tevékenységet. A csoportból bárki, aki úgy gondolja, hogy felismerte azt, feláll és folytatja a következő mozzanattal. Aki ezt felismeri, szintén feláll és folytatja az eseménysort. Addig kell folytatni, amíg mindenki részt nem vett. A feladat végén hasonlítsuk össze az elképzeléseket és legyünk felkészülve a meglepetésekre. A kapcsolódó beszélgetés témái Miért nevezzük a feladatot Rosszul értelmezett üzeneteknek? Mi történt a játék folyamán? Megesik, hogy az üzeneteket az életben is rosszul értelmezzük? Milyen következményekkel járhat ez? Mit tehetünk ennek elkerülése érdekében? Szájról szájra Cél: az információk torzulásának megtapasztalása Eszközök: tábla vagy tacepao és íróeszköz, az üzenet előre elkészítve tacepaón, megfigyelési lap a megfigyelőknek, esetleg videókamera Kulcsszavak: információáramlás, információtorzulás, együttműködés A demonstrációra önként jelentkezők egyikük kivételével kimennek a szobából. A bent maradónak a csoportvezető lassan és jól érthetően felolvassa az üzenet szövegét egy papírról. Ezután még egyszer felolvassa ugyanígy. Behívják a második személyt, akinek az első emlékezetből elmondja az üzenetet. Kérésre még egyszer elmondhatja ő is.a gyakorlat ugyanígy folytatódik, amíg az utolsónak maradó is meghallgatja az üzenetet, majd a táblára vagy tacepaóra emlékezetből fölírja. Ezután emellé tesszük az eredetileg fölolvasott üzenetet és összehasonlítjuk a kettőt. A megfigyelők beszámolnak tapasztalataikról. Ha videofelvétel készült, ennek visszanézésével ellenőrizhetjük a megfigyelések pontosságát. 74

75 A felolvasott üzenet A Kovács-házaspárnak két gyereke van. A fiú most érettségizett, a lány ősztől dolgozni fog. Elhatározták, hogy a nyarat együtt töltik Nyugat-Európában. A régi Ladájukkal szerettek volna utazni, de tartottak attól, hogy nem bírja majd a hosszú utat, ezért Bécsig vonattal mentek, onnan pedig egy ottani utazási iroda turistabuszával tették meg a kőrutat. Először átmentek Ausztrián, s közben néhány napot Tirolban töltöttek. A svájci-francia határt Bázelben lépték át. Fő céljuk Párizs volt, ahol a történelmi emlékeket és a mai életet akarták megnézni. Az óceánhoz idén nem jutottak el, de egy hetet még a Balatonnál töltenek majd. Megfigyelési lap Név: Elvesz: Hozzátesz: Torzít: Egyéb megjegyzés: Észrevételek az egész folyamatról: 9.sz. Melléklet Névjegykártya 75

76 10.sz. Melléklet Angol interaktív délután TOTÓ Az Egyesült Királyság 1. Milyen országrészekből áll az Egyesült Királyság? a. Anglia, Skócia, Wales c. Észak-Írország, Anglia,Skócia b. Észak-Írország, Anglia, Skócia, Wales d. Anglia 2. Milyen színekből áll az Egyesült Királyság zászlója? a. kék, piros c. fehér, piros b. fehér, kék, piros d. kék, fehér 3. Miről kapta a nevét a Big Ben, London egyik jelképe? a. harangot nevezik így c. az órát nevezik így b. így nevezték a torony építőjét d. egy királyt neveztek így 4. Milyen virág Anglia jelképe? a. nárcisz c. bogáncs b. lóhere d. rózsa 5. Mit jelölsz az ujjaiddal az alábbi módon? a.very good, OK! c. one b. Good luck! d. Not good, not OK. 6. Ki a királyi család legújabb tagja? a. Diana c. Camilla b. Catherine d. Harry 7. Ki a brit trón legelső várományosa? a. Harry c. Charles (Károly) b. William (Vilmos) d. Camilla 8. Hanyadikán van a Boxing Day? a. december 24. c. december 25. b. december 26. d. december

77 9. Melyiket NEM eszik az angolok karácsonykor? a. Yorkshire pudding c. kelbimbó b. sült pulyka d. minced pie 10. Milyen napra esik a Pancake Day? a. péntek c. kedd b. szerda d. csütörtök 11. Melyik hónapban van Guy Fawkes éjszakája? a. február c. március b. november d. december 12. Mit nem fogyasztanak az angolok a teához? a. citrom c. cukor b. pogácsa d. tej 13. Hogyan búcsúzol el angolul egy barátodtól? a. Hello! c.goodbye! Bye! b. Hi! d. Good morning! + 1 Mit jelent az angol szlengben a looszó? a. Verygood. c. a toilet b. an idiot d.money ace: verygood - isteni, jó, klassz airhead: stupidperson - ostoba személy bird: agirlorwoman - nő, lány chicken: coward - gyáva cool:excellent, super - kitűnő, szuper cop: apoliceman - rendőr dill :an idiot - dilis, idióta dosh: money - pénz loo :toilet - WC nut: oddorcrazyperson - flúgos, hülye paws: hands - kéz, pracli rabbit: talk - fecseg, szövegel telly: television - televízió Angol szleng szótár 77

78 Angol jelképek fehér rózsa: rose Anglia nemzeti szimbóluma nárcisz : daffodilwales nemzeti szimbóluma, az új kezdetet jelenti négylevelűshamrock lóhere: Írországot jelképezi bogáncs: thistleskócia jelképe 1. Ki a királyi család legújabb tagja? A. Diana hercegnő B. Camilla hercegnő C. Catherine hercegnő D. Harry herceg 2. Ki a brit trón legelső várományosa? A. Harry B. Charles (Károly) C. William (Vilmos) D. Camilla 3. Hányadikán van a Boxing Day? A. December 24. B. December 25. C. December 26. D. December Melyiket NEM eszik az angolok karácsonykor? A. Yorkshire pudding B. kelbimbó C. sült pulyka D. minced pie 5. Milyen napra esik a Pancake Day? A. péntek B. kedd C. szerda D. csütörtök 6. Melyik hónapban van Guy Fawkes éjszakája? A. február B. március C. november D. december 7. Mit nem fogyasztanak az angolok a teához? A. citrom B. cukor C. pogácsa D. tej Vetélkedő Brit jelképek,hagyományok,szokások 78

79 Memóriajáték 1. Sorolj fel három dolgot Robinsonék hűtőjéből! 2. Hány üveg tejet hozott a tejesember? 3. Ki evett gabonapelyhet tejjel? 4. Sorolj fel három dolgot, amit Mr Robinson evett! 5.Ki pirított kenyeret? Villámkérdések 1. Hogyan mutatják az egyet? 2. Hogyan mutatják a kettőt? 3. Írd le a 7 számot, ahogy az angolok írják! 4. Írd le az 1 számot, ahogy az angolok írják! 5. Milyen növény alá állnak az angolok karácsonykor csókot váltani? 6. Hogyan üdvözlik egymást az angolok megismerkedéskor? 79

80 Csoportalakítás Gr ri at ai 80

81 OKLEVÉL. RÉSZÉRE A nyári tábor ANGOL országismereti vetélkedöjén ELÉRT I.helyezésért június 20. szaktanár szaktanár 81

82 11.sz. Melléklet Akadályverseny Forgatókönyv I. Csapatalakítás (5 fős szimpátiacsoportok) - Balesetvédelmi oktatás II. Menetlevél kitöltése: Csapatnév, Csapatinduló, Csapattagok, Csapatjelkép III. Állomáshelyek ismertetése IV. Akadálypályák: 1. Állomás: Totó a BIOENERGIA Előadásból 2. Állomás: Célbadobás vizibombával szögestáblára 3. Állomás: Környezetbarát időmérés a) Homokóra elkészítése leírás alapján. Szükséges eszközök kiválasztása. b) Keresd a párját! c) Időmérő eszközök felismerése képekről. 4. Állomás: Vízhordás dézsából kanállal időre. 5. Állomás: a) Ügyességi horgászverseny. b) Halfajták felismerése képekről 6. Állomás: Bioenergia-Puzzle:Megadott időre 6 kép kirakása. 7. Állomás: Lufikra lövés vizipisztollyal. V. Értékelés, Eredményhirdetés: 82

83 1. ÁLLOMÁS: BIOENERGIA TOTÓ 1. Melyik nem tartozik a megújuló energiaforrások közé? 1) kőolaj 2) szélenergia 3) napenergia 2. A napfényből napelemekkel mit lehet termelni? 1) hőt 2) fényt 3) elektromosságot 3. Melyik országban működtetnek napenergiával vonatokat? 1) Franciaország 2) Belgium 3) Hollandia 4. Minél tudják befogni a szél energiáját? 1) szélturbinával 2) napkollektorral 3) kondenzátorteleppel 5. Mi fejleszti az áramot? 1) generátor 2) kondenzátor 3) erősítő 6. Okoznak-e a szélerőművek légszennyezést? 1) Igen 2) kis mértékben 3) nem 7. Mi célt szolgálnak a duzzasztógátak? 1) áradástól való védelem 2) a folyó gravitációs esését egy helyre koncentrálják 3) szabályozza a folyóvíz mennyiségét 83

84 8. Mi a geotermikus energia? 1) fosszilis tüzelőanyagból nyert energia 2) a Föld belső hőjéből nyert energia 3) Napfényből származó energia 9. Mi a biomassza? 1) A kőolaj mellékterméke 2) a fosszilis energiahordozók gyűjtőneve 3) hulladék vagy megújuló energiaforrások felhasználása 10. Mivel működnek a hibrid autók? 1) benzinnel, de villanymotor rásegítéssel 2) csak árammal 3) növényi olajjal 11. Működik-e a napkollektor borúsabb időben? 1) 100%-an 2) csökkent hatékonysággal 3) egyáltalán nem 12. Miért környezetbarát a bioenergia alkalmazása? 1) gazdaságosabb, mint a fosszilis energiahordozók 2) hatékonyabb, mint az összes többi 3) újrahasznosítható, kevésbé terhelik meg a Földet 13. Mi látható a képen? 1) atomerőmű 2) vízerőmű 3) napelemekhez használatos vízhűtési rendszer 84

85 3. ÁLLOMÁS: Környezetbarát időmérés a) Feladatlap IDŐMÉRŐ ESZKÖZÖK KÉPE IDŐMÉRŐ ESZKÖZÖK NEVE Melyik a kakukktojás? Melyik nem időmérő eszköz? sorszáma: neve:. neve. sorszáma: 85

86 zsebóra iránytű falióra toronyóra atomóra villanyóra homokóra vízóra napóra stopperóra a) Megoldólap IDŐMÉRŐ ESZKÖZÖK KÉPE IDŐMÉRŐ ESZKÖZÖK NEVE 1. zsebóra 2. iránytű 3. falióra 4. toronyóra 5. atomóra 6. villanyóra 7. homokóra 86

87 8. vízóra 9. napóra 10. stopperóra MELYIK A KAKUKKTOJÁS? MELYIK NEM IDŐMÉRŐ ESZKÖZ? SORSZÁMA: SORSZÁMA: 6 2 NEVE: villanyóra NEVE: iránytű b) Keresed meg a párját, és kösd össze! Napórákat már az rozsdamentes acél, kő, márvány, alumínium, réz vagy beton. Háromféle napórát különböztetünk meg: A napóra anyaga lehet versenyeket is rendeztek olaszok részvételével. ősidők óta a naphoz igazodik. Napóra készítési ekvatoriális napóra, horizontális és vertikális napóra. Az ember életritmusa ókori Egyiptomban, Mezopotámiában, Indiában és Kínában is készítették. c) A napóra készítése. Számozással rakd helyes sorrendbe, majd építsd meg a napórát! (3) Az így kapott kör egyik felét oszd fel tizenkét részre, és számozd be! (2) Szúrd le az egyik botot a homokba, majd a másik bottal feszítsd ki a kötelet, és rajzolj vele egy kört! (5) Ha mindezt helyes sorrendbe raktad, akkor kaptál egy napórát! (1) Az egyik botot a másikkal kösd össze! (4) Szúrd le az egyik botot ferdén a homokba, és az árnyék állásából már mérhető is az idő! 87

88 6. ÁLLOMÁS: Bioenergia Puzzle 1. Szélenergia 2. Napenergia 3. Biomassza 4. Geotermikus energia 5. Passzívház 6. Hidrogénautó 88

89 MENETLEVÉL ÁLLOMÁSHELY 1. ÁLLOMÁS PONTSZÁM. 2.ÁLLOMÁS CSAPATNÉV CSAPATTAGOK 3.ÁLLOMÁS 4.ÁLLOMÁS 5.ÁLLOMÁS 6.ÁLLOMÁS CSAPATINDULÓ ÁLLOMÁS ELÉRT PONTSZÁM HELYEZÉS 89

90 12.sz. Melléklet MAGASLESEN : Kis vadászok versenye Forgatókönyv VI. VII. VIII. IX. Csapatalakítás (5 fős csoportok) - Balesetvédelmi oktatás Menetlevél kitöltése: Csapatnév, Csapatinduló, Csapattagok, Csapatjelkép Állomáshelyek ismertetése Akadálypályák: 1. Állomás: Természetvédelmi Totó 2. Állomás: Állathagok felismerése (Laptop segítségével.) 3. Állomás: Célbadobás 4. Állomás: Vadállatok felismerése képről 5. Állomás: Lábnyomok felismerése képről. 6. Állomás: Magaslesen: Állatképek keresése az erdőben távcső segítségével. 7. Állomás: Lövészet: Bukócélra lövés légpuskával. X. Értékelés, Eredményhirdetés. 90

91 1. ÁLLOMÁS : Természetvédelmi TOTÓ 1.) Melyik volt az első nemzeti park Magyarországon? 1) Kiskunsági 2) Hortobágyi x) Fertői 2.) Melyik az a ragadozómadár, amely nádasban költ? 1) vörös vércse 2) halász sas x) barna rétihéja 3.) Melyik az a ragadozómadár, amely pusztán, vagy agrár területen költ, a földön? 1) kabasólyom 2) hamvas rétihéja x) réti sas 4.) Jelenleg a túzok pénzben kifejezett eszmei értéke 1) Ft. 2) Ft. x) Ft. 5.) Melyik nemzeti park területén költ uhu? 1) Fertői 2) Bükki x) Már nem költ Magyarországon 6.) Melyik faj fordul elő a legritkábban hazánkban? 1) hantmadár 2) rózsás seregély (pásztormadár) x) kis őrgébics 7.) Hol volt elsőként nemzeti park? 1) Magyarország 2) Hollandia x) Amerikai Egyesült Államok 8.) Él- e a szabad természetben hazánkban a hóbagoly? 91

92 1) Nem 2) Nagyon ritkán kóborol erre x) Egy kis csapat él a Aggteleki Nemzeti Park területén 9.) Árthat-e a denevér közvetlenül az embernek hazánkban? 1) Csak nagyon ritkán 2) Nem, soha x) Igen, a hajába ragadhat és kiszívhatja az ember vérét 10.) Melyik növény fordul elő nádas környezetben? 1) boldogasszony papucsa 2) sárga nőszirom x) kornistárnics 11.) Van-e hazánkban nagy összefüggő bükkös erdő? 1) Nincs, mert a bükk a magashegységek társulás alkotó faja 2) Van, például a Bükk hegységben x) Erdőség nincs csak egy-egy bükkfa kis számban több helyen 12.) A leggyorsabb teremtmény a Földön a vándorsólyom, amelynek sebessége 1) 60 km/h 2) akár 140 km/h is lehet x) néha több mint 240 km/h 13.) Miért etetjük a madarakat télen? 1) Mert az egy nagyon emberséges cselekedet. 2) Mert télen hideg van, és ilyenkor több élelemre van szükségük. x) Mert télen kevés a táplálék, és növelhetjük a túlélési esélyeit a madaraknak ) Miért van szükség a Madarak és Fák napjára? 1) Mert nagy szükség van arra, hogy felhívjuk a figyelmet ezek védelmére. 2) Azért mert ha nem tartanánk, kipusztulnának. x) Nincs is szükség rá. 92

93 Totó Kulcs x x x x 1 4. ÁLLOMÁS : Állatképek felismerése DÁMVAD BORZ FÁCÁN MEZEI NYÚL RÓKA VADDISZNÓ VADKACSA ŐZ VADMACSKA SZALONKA 5. ÁLLOMÁS: Lábnyomok felismerése borz dámvad farkas fácán mezei nyúl mókus őz vadkan hiúz kutya macska muflon 93

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvina Mátyás Általános

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P R O G R A M Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben