A megvalósítás ideje: 2010.június 21 június 26. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megvalósítás ideje: 2010.június 21 június 26. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány"

Átírás

1 Ha azt akarod, hogy a világ elismerje emberi rangodat, ismerd el te is a magad rangját. S viselkedj annak megfelelően ( Márai Sándor) A megvalósítás ideje: 2010.június 21 június 26. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta, Matlag Attila, Szilágyiné Fényi Anita 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető A. Nyári napközis tábor a Pedagógiai program tükrében.3 B. Nyári napközis tábor a Szabadidős tevékenység tükrében 3 C. Nyári napközis tábor a Kulcskompetenciák tükrében.4 D. Nyári napközis tábor a NAT tükrében.4 E. Nyári napközis tábor az Illemszabályok tükrében..5 II. A nyári napközis tábor időtartama és ütemezése..6 III. A nyári napközis tábor feltételei. 6 IV. Erőforrások..6 V. A nyári napközis tábor célja és feladata..7 VI. Megvalósítás témakörei.8 VII. Témakörháló 14 VIII. Témakörök feldolgozásának tevékenységformái, módszerei,célrendszere 15 A. 1.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere 16 a) 1.nap Tevékenységháló 17 b) 1.nap Illemteszt.18 B. 2.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere.20 a) 2.nap Tevékenységháló 21 2

3 b) 2.nap Illemteszt.22 C. 3.nap tevékenységformái,módszerei,célrendszere..24 a) 3.nap Tevékenységháló 25 b) 3.nap Illemteszt 26 D. 2.nap Tevékenységformái,módszerei,célrendszere.28 c) 4.nap Tevékenységháló...29 d) 4.nap Illemteszt.30 E. 3.nap tevékenységformái,módszerei,célrendszere.32 c) 5.nap Tevékenységháló 33 d) 5.nap Illemteszt...34 IX. Megvalósítás,Lebonyolítás 36 A. Időterv.36 B. Forgatókönyv..46 X. Zárónap..52 A. Zárónap Témakörháló.54 XI. Visszacsatolás.55 3

4 XII. XIII. XIV. A. Kérdőív tanulói..55 B. Kérdőív szülői.56 C. Kérdőív tanári.57 D. Tapasztalatok összegzése, rögzítése..58 Várt eredmények.59 Eredmények terjesztése.59 Értékelés,monitoring...59 Melléklet I. BEVEZETŐ A Nyári Napközis Táborunk központi tematikájának a HH-s tanulók magatartás - és viselkedés kultúrájának fejlesztését jelöltük meg célként. A magatartás - és viselkedéskultúra nemcsak a társadalmi érintkezés szabálykörét, az élet minden területén megjelenő illemtant jelenti, hanem magában foglalja mindazt, ami a környezettudatos magatartással és az egészséges életvezetéssel, testi- lelki harmóniánkkal kapcsolatos. A. Nyári napközis tábor a pedagógiai program tükrében Az iskolánk pedagógiai programjában is központi szerepet kapnak azon elvek érvényesülése, melyek a nevelési rendszerünkbe beépülve részben enyhítik a családi eredetű szociális hátrányokat, illetve kiteljesíthetik a tanulói személyiséget. Pedagógiai alapelveink meghatározzák a legfontosabb pedagógiai feladatokat, amelyek a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesítik magukban a következő tulajdonságokat: Tanulóink vegyék észre és értékeljék a jót, előzzék meg, ismerjék fel a rosszat. Alakuljon ki bennük az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normái és helyes formái. 4

5 Ismerjék meg nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagyományait. Tápláljuk bennük a haza megbecsülését a szülőföld iránti szeretetet. Ismerje, tisztelje és óvja a természet értékeit. Viselkedjen a társadalmilag elfogadott normák szerint az emberi és természeti környezetben. Viselkedjen udvariasan, legyen beszéde kulturált, különböző kommunikációs helyzetekhez adekvát. Ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat. Ismerje és tartsa be a különféle közösségek (család, iskola. társadalmi közegek) együttélését biztosító szabályokat. Ismerje és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit. Legyen szellemileg és testileg egészséges, edzett;éljen egészségesen, szeresse a sportot. mozgást. Megjelenése és személyes környezete legyen tiszta, ápolt, gondozott. Legyen érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó,gyakorlatias. Legyen képes tudását folyamatosan gyarapítani, azt átadni, önálló ismereteket szerezni. Legyen képes társaival együttműködni, toleráns magatartást tanúsítani. B. Nyári napközis tábor a szabadidős tevékenység tükrében Iskolánkban a tanórán kívüli nevelés, a tanítási blokkokat összekötő szabadidős tevékenységek a pedagógiai programunk szerves részét képezik és átszövik a tanulóink iskolai életét. A szabadidős foglalkozásokon teremtett lehetőségek segítik a társas kapcsolatok, a sokszínű és egészséges életmód, a helyes magatartási szabályok, a kulturált viselkedés, a tanulói aktivitás kialakulását és fejlesztését és egyben hozzásegítenek bennünket tanítványaink alaposabb megismeréséhez. 5

6 A szabadidős programok, így a nyári napközis táborunk tevékenységformáival igyekszünk mintát adni tanulóinknak a szabadidős tevékenységeik hasznos eltöltéséhez. Ezen tevékenységformák hatására: Megváltozik a tanuló es a közösség kapcsolata. A tanulók és pedagógusok együttműködése szorosabbá válik. Fejlődik a tanulók aktivitása, alkotóképessége. Növekszik az önbizalmuk. Törekszenek a sikerélmény elérésére. Fokozatosan érdeklődővé válnak a tanulást, ismeretbővítést elősegítő programok iránt. Fokozatosan felismerik a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségeit. Bővül a kapcsolatuk a szerzett tapasztalatok alapján a tágabb környezetükkel. Így a szabadidős tevékenység a személyiség önmegvalósításának szerves részévé válik. Minden gyermek olyan kedvelt időtöltésben vesz részt, amely megfelel a műveltségi szintjének, életkorának, magatartásmintájának,teljes személyiségének. A szabadidő hasznos és változatos eltöltése tehát, visszahat a tanulókra és alakítja személyiségüket. C. Nyári napközis tábor a kulcskompetenciák tükrében Igyekeztünk táborunk programját úgy felépíteni, hogy az egyes tevékenységformák fejlesszék tanulóink kulcskompetenciáit. Ezért a kulcskompetenciákra épülő fejlesztési feladatok a tábor minden egyes témakörét áthatják azzal a fontos pedagógiai feladattal, hogy a tanulóink magatartás- és viselkedéskultúrája is gazdagodjék. A kulcskompetenciákra minden egyénnek szüksége van. Ezek a feltételei a személyes boldogulásnak, a társadalmi beilleszkedésnek és a sikeres munkavégzésnek. Így olyan képességek birtokába juthatnak tanulóink, amelyekkel gyorsan és hatékonyan tudnak alkalmazkodni a világhoz a társadalom tevékeny polgáraként. A családi ház mellett az iskola a tanulók elsődleges nevelője.tanulóink összetétele az elmúlt tanévekben a HH/HHH s tanulók számának nagymértékű növekedésével sokat változott. Ezért fontosnak tartjuk iskolán kívüli programokon belül is a kulcskompetenciák fejlesztésébe beépítve a megfelelő magatartás és viselkedéskultúra beágyazódását személyiségükbe. D. Nyári napközis tábor a NAT tükrében Témaköreinken, tevékenységformáinkon keresztül a tanulók elsajátítják és gyakorolják a mindennapok viselkedési kultúrájának alapvető ismereteit. Mindezen ismeretek elsajátítása során fejlődnek a tanulók NAT által meghatározott fejlesztendő területei is: 6

7 Énképük és önismeretük : alakítjuk bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot azáltal, hogy aktív részeseivé válnak programjaink során saját nevelésük személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. Hon és népismeretük: gyakoroltatjuk azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülőföld és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezzel való azonosuláshoz vezet. Segítjük programjainkkal a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és a társadalmi környezettel. Európai azonosságtudatuk, egyetemes kultúrájuk: magyarságtudatukat megőrizve segítjük őket nyitottá és elfogadóvá válni a más kultúrában élő népek szokásaival szemben,illetve a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránt. Környezeti nevelésük: megismertetetjük őket olyan magatartási formákkal, amelyek segítségével bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,gyarapításába. Erősödik a természet iránti tiszteletük, a felelősségérzetük a környezeti károk megelőzésére. Testi és lelki egészségük: felébresztjük bennük és erősítjük az egészséges állapot örömteli megélését, és a harmonikus élet értékként való kezelését. Felkészülésük a felnőtt lét szerepeire: Tudatosan fejlesztjük tevékenységformáinkkal a szociális és társadalmi kompetenciáikat azáltal, hogy erősítjük a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel kapcsolatos képességeiket. E. Nyári napközis tábor az illemszabályok tükrében A táborunk megszervezéséhez az alapvető illemszabályok ismeretét vettük alapul és azok köré csoportosítottuk programjainkat is. Minden civil társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete, amelynek gyökerei az erkölcsben és a konvenciókban, vagyis a viselkedési szokások formáiban rejlenek. A jó modor, az illem követelményei nemzetköziek. Nincsenek külön illemszabályok a felnőtteknek és külön gyerekeknek. Legfeljebb az alkalmazásukban lehet különbség. Az illemszabályok nem törvények, senki és semmi nem kötelez bennünket a megtartásukra. Ha megszegik őket, nem vonnak felelősségre érte. Vannak azonban másféle következményei, amelyeket vállalnunk kell. A megfelelő illemszabályok betartása könnyebb beilleszkedést jelent rohanó társdalmunkba. Úgy gondoljuk a mai túlhajszolt életmód mellett,egyre kevesebb időt szakítanak a szülők e fontos prbléma megtanítására, gyakoroltatására.ezért tartjuk fontosnak, hogy ebben a fontos kérdésben az iskola is kivegye a részét. Így táborunkat az illemtan köré, illetve a mindennapjainkat átszövő illemszabályokkal kapcsolatos tevékenységformák köré, szűkebb és tágabb társadalmi környezetünkben csoportosítottuk. Megkönnyítve ezzel a gyermekeink megfelelő szokásrendszerének kialakulását, a társadalomba való beilleszkedését. 7

8 II. A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR IDŐTARTAMA ÉS ÜTEMEZÉSE A nyári tábor teljes időtartama: nap Megvalósítása: Napközis táborként iskolánkban történik Résztvevők: 30 tanuló (5 fő 2.osztályos, 5 fő 3.osztályos, 6 fő 4.osztályos, 5 fő 5.osztályos, 7 fő 6.osztályos, 2 fő 7.osztályos) Időpont: június 21 június 26. Táborzárás: 2010.június Helyszín: Ábrányi Emil Általános Iskola III. ERŐFORRÁSOK 1. TÁMOP Intézményi pályázat 2. A TÁMOP programban résztvevő osztályok tanulói és a TÁMOP programban résztvevő pedagógusok 3. Az iskola igazgatója és a program szakmai vezetője 4. A TÁMOP programban résztvevő tanulók szülei 5. A programban előadást vállaló szakemberek 6. A programban múzeumpedagógiai foglalkozást vállaló szakemberek 7. A debreceni VALCER TÁNCSTÚDIÓ táncos párjai és vezetőjük 8. A debreceni ABIGÉL tánccsoport és vezetőjük 9. A programban drámapedagógiai foglalkozást vállaló Drámapedagógus 10. VOLÁN közlekedési vállalat autóbusza 11. A debreceni BLAHÁNÉ ÉTTEREM 8

9 12. Az iskola Élelmezésvezetője és a konyhai dolgozók 13. A debreceni LOGI-SULI szakemberei IV. A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR FELTÉTELEI 1. Személyi feltételek: A TÁMOP programban résztvevő osztályok tanulói A TÁMOP programban résztvevő pedagógusok Az iskola igazgatója és a program szakmai vezetője A TÁMOP programban résztvevő tanulók szülei Az iskola Élelmezésvezetője és a konyhai dolgozók A programra felkért külső szolgáltatók 2. Infrastrukturális feltételek: Az iskola épülete,tantermei, tornaterme Az iskola udvara Az iskola ebédlője Közlekedési hálózat Nyírábrány Debrecen-Álmosd útvonalakon 3. Tárgyi feltételek: Kerékpárok Laptopok,Internet-hozzáférés Projektor 4. Pénzügyi feltételek: TÁMOP Intézményi pályázat finanszírozásából külső szolgáltatások megvásárlása: - Külső előadók megvásárlása - Utaztatási szolgáltatás megvásárlása - Étkeztetési szolgáltatás megvásárlása V. A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR CÉLJA ÉS FELADATA E változó korban, a felgyorsult társadalmi fejlődés során megváltoztak, érvényüket vesztették, illetve átalakultak a tanult illemszabályok, magatartáskultúrák. Ezért különösen nehéz értékrendről, értékekről,elvárásokról szólni. A családi normák világán túl az iskola a legfontosabb társadalmi közeg. 9

10 A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. A viselkedés - és magatartáskultúra alapjainak, mint az illemszabályok gyakorlása és elsajátítása, környezettudatos magatartás fenntartása, egészséges életmód igényének fejlesztése, hazai értékeink megbecsülése, pozitív énkép kialakítása fontos szerepet játszik a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez, azaz elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos kialakításában és fejlesztésében. Kiemelt célok: 1. A tanulók ismerjék meg a mindennapok viselkedési kultúrájának alapvető alapismereteit. 2. Fejlődjön a tanulók önismerete, személyisége a viselkedéskultúrájuk ismeretével és gyakorlásával. 3. Ismerjék meg önmagukat és egymást, legyenek közösségük és saját személyiségük tudatos formálói. 4. Tényként kezeljék azt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteik, választásaik, személyközi kapcsolataik minőségének függvénye. 5. Alakuljon ki bennük az egészséges életvezetés igénye és gyakorlata. 6. Alkalmazzák a társadalmi normáknak megfelelő tanult és ismert magatartási formákat és szabályokat a mindennapi életben. 7. Gyakorolják a társas érintkezési formák szabályait, konkrét élethelyzetekben. 8. Érezzenek felelősséget a természeti, társadalmi és emberi környezetükért, legyenek annak aktív alakítói és formálói. 9. Legyenek tisztában a közlekedésben elvárható viselkedési, magatartási normákkal, tudjanak helyesen alkalmazkodni a tömegközlekedési eszközökön kialakult szokásokhoz Alkalmazzák tudatosan a viselkedési szabályok azon részét az iskolai életben, amelyek ott alkalmazhatóak. A nyári tábor feladata: Ismerje a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szabályait, a kulturált beszélgetés és vita módjait. Tudjon viselkedni nyilvános helyeken és különböző társasági körökben. Ismerje a korszerű gasztronómia alapjait, legyen jártas az étkezési szokásokban, ismerje az egészséges táplálkozás alapelveit. A tanuló ismerje az ápoltság jeleit, az ízléses öltözködés módjait. 10

11 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Magatartásukban alakuljon ki és erősödjön meg a személyes biztonságra való törekvés. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében és megoldásában. Ismerjék fel a szabadidejük változatos eltöltésének lehetőségeit. VI. MEGVALÓSÍTÁS TÉMAKÖREI A nyári napközis táborunk megvalósításához a következő témaköröket dolgoztuk fel és csoportosítottuk köréjük a tábor napjainak egyes tevékenységformáit: 1. Környezetkultúra, környezettudatos magatartás: A környezettudatosságra nevelés alapvető célja a környezeti nevelés, a környezeti kultúra és az ökológiai szemlélet megalapozása. Cél az, hogy a tanulók életmódjának része legyen a természet védelme, tisztelete és a felelősségteljes magatartás. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük természeti értékeinek megóvásába, gyarapításába. Tekintsék megőrizendő értéknek élő környezetük sokféleségét, tudatosuljon bennük, hogy azok pótolhatatlan értékeket képviselnek. Ismerjék meg a környezeti problémákat, környezeti ártalmakat, valamint azok következményeit. Célok, feladatok: Legyenek képesek úgy élni, hogy ne veszélyeztessék a természet megóvását és a társadalom fenntartható fejlődését. Tudatosuljon bennük a környezetbarát emberi magatartás. Váljanak érzékennyé a környezeti problémák iránt. Ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük természeti értékeit. Alakuljon ki bennük az értékek megőrzésének, védelmének igénye. Váljon az életmódjuk részévé a természet védelme, tisztelete és a felelősségteljes viselkedés a természeti környezettel szemben. 2. Testi-lelki egészség megőrzése: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális harmónia állapota, Az egészség olyan érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvni, védeni kell. Erkölcsi kérdés, hiszen önmagunkért és másokért is felelősséget vállalunk. Az egészséges életmódra nevelés hatékony módszere a megelőzés, amely feltételezi az ismeretek közlését, elsajátítását és a magatartás pozitív irányú befolyásolását. 11

12 Célok, feladatok: Alakuljon ki bennük a pozitív beállítódások, magatartások, szokások az egészséges életmóddal kapcsolatban. Kezeljék értékként az egészséget. Tudatosuljon bennük az egészséges táplálkozás lényege. Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van az életmód, a környezet, a viselkedés és az egészségi állapot között. Sajátítsák el a helyes viselkedésmódokat a környezet-egészségvédő szokásrendek kialakítására. Alakuljanak ki bennük a tevékeny egészségmegőrző szokások. Motiválja a tanulókat az egészséges életmód kialakítására, továbbvitelére és az elsajátított magatartásformák szinten tartására és fejlesztésére. 3. Közlekedés: A közlekedésre nevelés szerves része a Nemzeti Alaptantervnek, sőt a kormányprogram is azt célozza, hogy a KRESZ legfontosabb elemeinek oktatása az általános iskolában megtörténhessen, hiszen közlekedési szabályokat oktató szervezetek tananyagában nem szerepel a kulturált közlekedés, az udvariasság, a figyelmesség mások iránt. Célok, feladatok: Ismerje és alkalmazza az udvarias magatartási szokásokat a közlekedésben, közlekedési eszközökön. A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások, elvárt udvariassági szabályok rendszerezése, alkalmaztatása. Ismerje lakhelyének közlekedési rendjét. Legyen képes balesetmentes közlekedésre a tanult közlekedési ismeretek betartásával. Fejlődjön a közúti közlekedéshez szükséges képességei és készségei. Ismerje fel a kerékpár, mint fontos környezetbarát közlekedési eszköz fontosságát. A gyalogosok kötelességeinek és jogainak megismerése a városi-közúti közlekedésben. Ismerje a kerékpáros közlekedés szabályait, a kerékpárosokra vonatkozó jelzőtáblák, útburkolati jelek jelzéseit. 4. Énkép, önismeret: Ezen személyiségjegyek döntően meghatározzák tevékenységeink jellegét és irányultságát. Tartalmazzák a saját képességeinkről kialakított véleményt is, ezért befolyásolják a tevékenység hatékonyságát, ismeretszerzési folyamat aktivitásának mértékét, az igényeket és az elvárásokat a saját teljesítménnyel szemben. Az ember társas lény. Az énkép és az önismeret kialakulását döntően a környezete formálja és alakítja. Kialakulásában meghatározó a szülők, pedagógusok és az 12

13 egész kortárscsoport véleménye, fejlesztő értékelése. Ezek hatása csak akkor érvényesül, ha a tanuló ezeket elfogadja, beépíti énképébe és azok az önismeretük szerves részévé válhatnak. Célok,feladatok: Reális kép kialakítása önmagáról, képességeiről, igényeiről és az önmagával szemben támasztott elvárásokról. Alakuljon ki az önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önfejlesztés igénye és a személyes méltóság megőrzése. Találja meg helyét saját közösségében. Értékelje pozitívan saját elért eredményét és ismerje el társai teljesítményét. Tudatosuljon bennük, hogy az önismeret az önfejlesztés alapja. 5. Információszerzés,Internet-számítógép használat: A NAT fontosnak tartja a tartalmilag korszerű, a technológiai fejlődéssel lépést tartó ismeretek biztosítását, illetve a mindennapi élet szerves részévé vált és egyre bővülő eszköztár gyakorlati alkalmazásának elfogadását. Mivel az informatikai termékek átszövik világunkat, csak azok fogják tudni jól kihasználni a z információs társadalom adta lehetőségeket, akik megismerik és alkalmazzák ezeket az informatikai eszközöket. A digitális kompetencia fejlettsége fontos a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Fontos tehát a tanulók természetes kíváncsiságának felkeltése, nyitottságuk, kreativitásuk megőrzése. Célok, feladatok: Értse meg, hogy az információknak változatos megjelenési formája van. Legyen képes a különféle módon megjelenő információt felismerni, értelmezni, kezelni. Ismerkedjen meg a világháló információszerzési lehetőségeivel. Informatikai eszközök alkotó használata révén képes legyen az információkat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Váljék igényévé az informatikai környezet célszerű felhasználása. 6. Európai azonosságtudat: Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká hangsúlyozza a NAT, mint kiemelten fejlesztendő területet. Fontos, hogy megismerjék az egyetemes emberi civilizáció sokszínűségét. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Váljon igényükké,hogy legyen friss információjuk az emberiség közös globális problémáiról és az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. 7. Hon és népismeret: 13

14 Egyéni és közösségi tevékenységek során olyan ismereteket gyűjtsenek, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezzel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Ezáltal elősegíthetjük egy harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és a társadalmi környezettel. Célok, feladatok: Tudatosuljon bennük,hogy a természeti és társadalmi örökségünk, az élő és élettelen természeti értékeink nemzeti kincsnek számítanak. Tiszteljék a városi és vidéki élet hagyományait. Tartsák fontosnak a hagyományok eredetét,jelentőségét és az emberi nagyság tiszteletét. Erősödjön hazaszeretetük és nemzeti identitásuk. 8. Viselkedéskultúra: A lelki egészség része a fegyelmezettség, belső lelki összerendezettség. Az emberi kapcsolatok bármennyire is szabályozottak részben változnak, részben természetes velejárói az emberi kapcsolatoknak, ezeket a mintákat meg kell tanulni annak érdekében, hogy a társadalomba való beilleszkedés lehetővé váljon. Célok, feladatok: Ismerjék meg a fegyelemre vonatkozó szabályokat, elveket. Fejlődjön ki bennük a fegyelmezett magatartás, viselkedés és cselevés szokásai. Alakuljon ki bennük a tisztelettudó, intelligens, kulturált magatartás. Fejlődjön a kulturált beszédmodoruk a közösségfejlesztés érdekében. Lépjenek fel nyugodtan, higgadtan a másik fél személyiségét, érdekeit tiszteletben tartó konfliktushelyzetekben is. 9. Kooperativitás: A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak, és mivel tanulásuk aktivitáshoz, tevékenységhez kötődik, többet is tanulnak, mint a versenyhelyzetben tanuló legtöbb diák. Ez a tanulási mód jobban fejleszti a problémamegfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotófolyamatokat indítanak el és fejlesztenek. Mindenkinek lehetősége van kommunikálni a társaival a közös munka során. Számos tapasztalatokat szereznek az eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció formáiról, és kimunkálják saját hiteles és célravezető kommunikációs formáikat. A diákok megtanulják a munka során,hogyan viszonyulnak társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakítása érdekében. Ez a pozitív viszonyulás erősíti, és jelentősen elősegíti a szocializációt. A diákok több visszajelzést kaphatnak társaiktól. A pozitív visszajelzés énerősítő, önbizalomnövelő hatású, és ugyanilyen fontos a kritika mások számára elfogadható formában történő kifejezésének és a kritika elfogadásának megtanulása is. 14

15 A diákok sokféle típusú egyéniségekkel dolgoznak együtt. Az együttműködés mint munkaforma,és norma, lehetővé teszi a diákoknak, hogy kifejezzék és képviseljék a közös munkában saját kulturális környezetükből származó értékeiket.ez segíti a tolerancia erősödését a különböző értékekkel kapcsolatban. Célok,feladatok: Fejlődjön a szociális kompetenciájuk együttműködés során. Tanulási motivációjuk erősödjön. Gazdagodjon énképük, önbizalmuk. Legyenek toleránsak a más kulturális környezetből származó értékekkel szemben. Fejlődjön problémamegoldó,- megfogalmazó,elemző és kutató képességük. 10. Kreativitás: A mindennapok problémamegoldása során a jobb teljesítmény elérésére jelentős hatással van a kreativitás. Napi tevékenységeink, cselekvéseink sorát, a szüntelenül felmerülő kisebb-nagyobb feladatok (problémák) megoldása alkotja. Ennek eredményessége vagy inkább hatékonysága attól függ, hogy már ismert, rendszeresen jelentkező feladatokról van-e szó, amelyeket általában rutinszerűen végezhetünk el, vagy pedig attól eltérnek. Az élet ugyanis egyre inkább új, sőt nemegyszer szokatlan, váratlan problémák megoldása elé állít bennünket. Utóbbiak esetében a sikeres megoldás már attól függ, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, milyen hamar ismerjük fel az eredményhez vezető utat. Mindezek hatásfoka pedig a gyors és egyszerű végrehajtásnak a függvénye. Célok,feladatok: A reproduktív, problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése. Helyes önismeret (önkritika, önértékelés) kialakítása. Legyenek képesek a problémamegoldásra, döntésre, felelősségvállalásra. Logikus gondolkodásuk (analizálás, szintetizálás) fejlődjön. Egyéni tanulói megoldások szorgalmazása Alakuljon ki bennük a rugalmasság, nyitottság, együttműködési készség, az újrakezdés bátorsága. 11. Szociális kompetencia A szociális kompetencia társas kapcsolataink irányításában játszik fontos szerepet. Az iskola szerepe nyilvánvaló a szociális kompetenciák fejlesztésében. Segíti a szociális készségek készletének a gyarapodását és azt, hogy a gyerekek megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket, képesek legyenek erősségeikre építve a gyengeségeiket javítani. Továbbá segíti őket abban, hogy megtanulják, hogyan kell 15

16 barátokat szerezni, kapcsolatokat fenntartani. Összetevői a személyközi viselkedés,az önmagunkkal szembeni viselkedés, a feladattal kapcsolatos viselkedés és a környezeti viselkedés. Célok,feladatok: Fejlődjön társas készségük,konfliktuskezelésük,csapatszellemük. Legyenek motiváltak,kezdeményezők,elkötelezettek. Hasznos és konstruktív ötletekkel és javaslatokkal segítse a csoportmunkát. 12. Önművelés: Az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat meg kell alapozni. A tanulás tanítása,érdeklődéskeltés, útbaigazítás a tananyag szerkezetéről hozzáférésről, hatékony tanulási mód, stratégia, stílus, szokás megismerése, alakítása. Az élethosszig tartó tanulásra való ösztönzés kiemelt feladat. Célok,feladatok: Az önművelés igényének és szokásának kialakítása. Fokozódjon önállóságuk a feladatok tervezésében. Fejlődjön gondolkodásuk,járuljon hozzá az alapkézsségek megszilárdításához. 16

17 VII. TÉMAKÖRHÁLÓ Európai Önművel és Hon és IKT Személyi Kreativitás Beszédkultúr a Hagyományőrz Egészséges Önismeret - Énkép Testi-lelki-szellemi Közlekedés Környezetkultúra Kooperativitás Viselkedéskultúr

18 VII. TEVÉKENYSÉGFORMÁK MÓDSZERHÁLÓ Témakörök feldolgozásának módszerei, tevékenységformái Hagyományőrző Akadályvers Tánch Logikai Gyűjtőmun Főzé Bemuta Közleked Könyvtárhaszn Ügyességi Tervezés Beszélgetők ör Illemtesz Szituációs játék IKT Napl Előadá Kreatív Éttermi Terítés Múzeumpedagógi a Színházi előadás Drámaját Kérdőí Kooperatív Reggeli torna Hulladékgyűjtés

19 VIII.A 1.NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Megnyitó Reggeli torna Drámapedagógiai foglalkozás Kreatív foglalkozás Protokoll előadás Kooperatív játékok Angliában minden másképp van Előadás Szituációs játékok Beszélgetőkör TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: Testi-lelki szellemi egészség Egészséges életmód Viselkedéskultúra Kooperativitás Önművelés Európai azonosságtudat Kreativitás Beszédkultúra CÉLOK: Egészséges életmódra nevelés Ismerkedés, kapcsolatteremtés, kapcsolaterősítés Kommunikációs képességek fejlesztése Empátia, szociális kompetencia fejlesztése Együttműködési készség fejlesztése Önismeret,társismeret, énkép fejlesztés Önbizalom erősítése Nyitottság, elfogadó magatartás más európai országban élő emberekkel szemben 19

20 Más ország kultúrájának, szokásainak, életmódjának ismerete A diplomácia rendezvényeinek, szertartásrendjének és kötelmeinek ( megjelenés, öltözet,lemondás,viselkedés) megismerése Az illedelmes, kulturális viselkedés a protokolláris szertartásrendekben való jártasság Személyközi és állampolgári kompetencia fejlesztése ILLEMTESZT: Viselkedésünk alapjai 1. Melyik köszönési forma fejezi ki a bizalmasabb viszonyt? 1. Tegeződés 2. Magázódás X. Mindkettő 2. Melyik a leghelyesebb köszönési forma gyermek esetében, ha felnőttel találkozik? 1. Napszakra vonatkozó 2. Szia! X. Mindkettő 3. Ki köszön előbb: a nő vagy a férfi, a gyerek vagy a felnőtt? 1. Mindig a férfi köszön a nőnek előre, illetve a gyerek a felnőttnek. 2. Mindig a férfi köszön a nőnek előre, illetve a felnőtt a gyereknek. X. Mindig a nő köszön előre, illetve a gyerek a felnőttnek. 4. Ki nyújtja előre a kezét találkozáskor? 1. A férfi a nőnek 2. A nő a férfinak X. Mindegy 5. Mikor nem illetlen hölgy társaságában csak bizonyos nőknek kezet csókolni? 1. Ha megkülönböztetni akarunk valakit. 2. Ha a legszebb nőnek csókolunk kezet. X. Ha édesanyánknak, nagymamánknak csókolunk kezet. 6. Illik-e egyenruhához való egyensapkát megemelni? 1. Igen. 2. Nem. 20

21 X. Csak ha idősebb nővel találkozunk. 7. Zárt helyiségben le kell-e venni a férfiaknak a sapkát? 1. Igen 2. Nem. X. Csak ha melege van. 8. Ha társaságba mész, kinek szóljon a köszönésed? 1. A társaság egy tagjának? 2. A társaság minden tagjának. X. Csak a barátodnak. 9. Kinek kell egy társaságban először bemutatkoznia? 1. Mindegy a sorrend. 2. A már ott lévőknek. X. Az érkezőknek. 10. Bemutatkozásnál illik-e felállni? 1. Igen 2. Nem X. Attól függ, hogy ki az illető. 11. Mit mondjunk bemutatkozásnál? 1. Keresztnevünket. 2. Vezeték- és keresztnevünket. X. Becenevünket. 12. Hogyan mutatkozzunk be? 1. Szinte üvöltve, hogy mindenki hallja. 2. Hangosan, érthető módon. X. Halkan, hogy ne zavarjuk a társaságot. 13. Melyik az udvariasabb megszólítás? 1. Maga. 2. Ön. X. Mindkettő. +1. Melyik megszólítás fejez ki személytelenséget? 21

22 1. Kérem,asszonyom! 2. Tisztelt hölgyeim és uraim! X. Hé, figyeljen! 22

23 VIII.A a) TEVÉKENYSÉGHÁLÓ 1. nap Kreatív Csapatok Ebé Csapatalakí Drámapedagógiai Reggeli Protokoll Kooperatív Anglia Szituációs Napi teszt Megnyit Beszélgetők

24 VIII.B 2.NAP TEVÉKENYSÉGFORMÁI,MÓDSZEREI,CÉLRENDSZERE TEVÉKENYSÉGEK: Beszélgetőkör Reggeli torna Utazás Debrecenbe autóbusszal Látogatás a Csokonai színházban: betekintés kulisszák mögé Ebéd étteremben Könyvtárlátogatás: hagyományőrző, kézműves játékos foglalkozás Táncbemutató Napló: napi teszt, művelődés, szórakozás TÉMAKÖRÖK ÉS MÓDSZEREK: Testi-lelki-szellemi egészség Egészséges életmód Viselkedéskultúra autóbuszon Környezetkultúra Magatartás kultúra színházban Kreativitás Beszédkultúra Ékezés kultúrája és higiéniéja CÉLOK: Egészséges életmódra nevelés Kommunikációs képesség fejlesztés Kreativitás, szókincs fejlesztés Étkezési és ital fogyasztási szokások megismerése Étkezés kultúrájának, higiéniájának megismerése, betartása Étteremben való helyes illem szabályok elsajátítása Viselkedés és magatartás kultúra színházban Színvonalas szórakozás lehetőségeinek megismerése 24

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... A. Nyári napközis tábor a Pedagógiai program

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám:36 óra, heti óraszám: 1óra Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 2.2.05. Hon- és népismeret az 5-8. évfolyam számára alapján. Bevezetés

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben