Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.), a 23/2012.(XI.30.) és a 27/2012.(XII.28.) számú önkormányzati rendelettel módosítva egységes szerkezetbe foglalva) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23.., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet 32. -a alapján a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről a következőket rendeli el. A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira. 2.. (1) A Képviselő-testület évben kötelező feladatként gondoskodik: a.) az egészséges ivóvíz ellátásáról, b.) az óvodai nevelésről, c.) az általános iskolai oktatásról és nevelésről, d.) az egészségügyi és szociális alapellátásról, e.) a közvilágításról, f.) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, g.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról, h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. (2) A Képviselő-testület évben önként vállalt feladatként gondoskodik: a.) a településfejlesztésről és településrendezésről, b.) az épített és természeti környezet védelméről,

2 2 c.) lakásgazdálkodásról, d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról, e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról, f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, g.) helyi piac és vásár fenntartásáról, h.) mezőgazdasági tevékenységről, i.) állategészségügyi feladatokról, j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól, k.) idősotthoni gondozásról, l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról, m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról, n.) logopédiai feladatok ellátásáról. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE 3.. (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének állapítja meg. - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési egyenlegét e Ft-ban (2) A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét e Ft-ban - a költségvetés összesített hiányát e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele e Ft e Ft. HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összesített bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete, összesítet kiadásait a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

3 3 HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE 5.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. POLGÁMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE 6.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE 7.. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. SALLAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖLTSÉGVETÉSE 8.. (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

4 4 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE 9.. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 129 e Ft felhalmozási kiadással és 129 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 10.. Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások és normatív kötött felhasználású támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 11.. Az Önkormányzat évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a 8. számú mellékletben foglaltak szerint. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA 12.. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. sz. melléklet állapítja meg. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 13.. A évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 10. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

5 5 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK 14.. A hitel-, kölcsönszerződés megkötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 15.. (1) Kisszállás község Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény (Ktv.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján. (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (11. sz melléklet) (3) Az önállóan működő költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának biztosításával a költségvetési szerv vezetője felelős. (4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles. (6) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési hiány finanszírozására igénylés nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Ktv. 6. számú melléklet 2. pontja alapján.

6 (1) A felhalmozási hiány finanszírozását az OTP Bank Nyrt-tól, mint a számlát vezető pénzintézettől fejlesztési hitellel kívánja a Képviselő-testület pótolni, melynek felvételéről a Képviselő-testület külön dönt. (2) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: a) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlege /12. sz. melléklet/. b) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /12.1. sz. melléklet/. c) A polgármesteri hivatal költségvetési mérlege /12.2. sz. melléklet/. d) A Napraforgó Óvoda költségvetési mérlege /12.3. sz. melléklet/. e) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon költségvetési mérlege /12.4. sz. melléklet/ f) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege /12.5. sz. melléklet/ g) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /13. sz. melléklet/. h) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /14. sz. melléklet/. i) Előirányzat felhasználási ütemterv /15. sz. melléklet/. (3) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási ának 10 %-át. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni és december 31-én hatályát veszti.

7 Kisszállás Község Önkormányzata évi összesített költségvetési bevételei ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1. sz. melléklet Ft-ban Eredeti ei. ei. Változás ei I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Közhatalmi bevételek összesen: Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele Művelődési Ház internet használat Könyvtár fénymásolás könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak Köztemetés visszatérülés ajánléttételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil bérleti díj VODAFON bérleti díj Művelődési ház bérleti díj sírhely, sírhely újraváltás Nappali ellátás épülete terembérleti díj intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés szociális étkeztetés kártérítés

8 8 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) évre vonatkozóan kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) c.) Működési célú hozam és kamatbevételek d) Áru és készletértékesítés (tankönyv) Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Könyvtári pályázat TÁMOP d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos Startmunka - program e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása g.) HTKT SZSZK évi elszámolása h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás j.) Gyermeknapi rendezvényre k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás Rendezvényre b.) Óvoda eszközbeszerzésre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított ok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Önkormányzat működési bevételei összesen ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan évi évi Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése föld értékesítés pénzügyi befeketetések ingatlan értékesítés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen:

9 9 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre b.) Vízmű üzemeltetési díj Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás b.) Általános Iskola tetőfelújítás c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás évi évi e.) Tanyák villamosítása f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása g.) Szennyvízberuházás BM önerő évi évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból évi évi b.) Szennyvízberuházás BM önerő: évi évi c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) évi évi d.) Óvoda szülői hozzájárulás Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen Központi költségvetésből kapott központi támogatások Központosított FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből)

10 ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés/Feladat Kisszállás Községi Önkormányzat évi összesített tervezett és tényleges kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások évi kiadás Kamatkia dások Támogatás értékű működési kiadások Működ ési célú pénzes zköz átadás ok Szociális ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Beruházás ÁFÁ-val 1.1.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Hiteltörl esztés Összesen (eredeti ei.) ei. Változás ei * Épületüzemeltetés * Szennyvízberuházás * Települési vízmű üzemeltetés * Tanyák villamosítása * Polgári védelem * Közterület rendjének fenntartása (KMB) * Plébánia * Település üzemeltetés * Védőnői szolgálat * Háziorvosi ügyelet * Fogorvosi ügyelet * Fogorvosi alapellátás * Dr. Binszki Terézia rendelője * Gyermekorvosi ellátás * Tanyagondnoki szolgáltatás * Szociális étkeztetés * Szociális feladatok * Arany János ösztöndíj * Közfoglalkoztatás (Start program) * Közfoglalkoztatás (Hagyományos) * Települési hulladékkezelés (hóeltakarítás) * Nem továbbszámlázott ingatlanok * Közvilágítás * Közterület fenntartás, parkok, közkutak * Köztemető fenntartás * Buszváró üzemeltetése * Piaccsarnok üzemeltetése * Játszótér üzemeltetése * Önkormányzati Kft. Konyha, Műhely * Önkormányzati Kft. Sport-csarnok, -pálya * Önkormányzati Kft. bértámogatás * Szociális Szolg. Közp. Ápoló-gond. otth * Szociális Szolg. Közp. Gyermekjóléti szolg * Szociális Szolg. Közp. Családsegítés * Szociális Szolg. Közp. Házi segítségnyújtás * Papír-Írószer, Vadászház * évi ÁFA befizetés * Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb kiadások) * Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulás

11 11 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési hitelek * Működési kamatkiadások * Felhalmozási kamatkiadások * START mezőgazdasági közmunka pályázat * Polgármester,alpolgármester,önkormányzati képviselők * Általános Iskola fűtéskorszerűsítése * Folyószámlahitel ("-" pénzkészlet miatt) * Munkabérhitel * Ténylegesen felvett működési hitel (15 millió Ft-ból) Felhalmozási hitelek * Piaccsarnok-Kápolnai út * Sétány * Iskolatető Önkormányzat összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal * Közfoglalkoztatás (hagyományos) * Közfoglalkoztatás (Start - mezőgazdasági) * Szociális ellátások Polgármesteri Hivatal összesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Napraforgó Óvoda * Óvodai étkeztetés * Óvodai nevelés * SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása * Közfoglalkoztatás (hagyományos) Napraforgó Óvoda összesen Sallai István Általános Iskola * Iskolai étkeztetés * Iskolai oktatás, nevelés * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám

12 12 Sallai István Általános Iskola összesen Művelődési Ház és Könyvtár * Művelődési Ház * IKSZT pályázat * Könyvtár * Könyvtári állománygyarapítása Művelődési Ház és Könyvtár összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 2.sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. ei. Változás ei Működési bevételek Közhatalmi bevételek helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Köztemetés visszatérülés Ajánlattételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil bérleti díj VODAFON bérleti díj Sírhely megváltás, újraváltás Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele c.) Hozam és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek

14 14 a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos Startmunka - program Startmunka - program (mezőgazdasági) d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása f.) SZSZK évi elszámolása g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított ok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Működési hiány finanszírozása külső forrásból Működési kiadások Személyi juttatások Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Dologi kiadások Közterület rendjének fenntartása Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi ügyelet

15 15 - Fogorvosi alapellátás Dr. Binszki Terézia rendelője Gyermekorvosi ellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (START) Települési hulladékkezelés Nem továbbszámlázott ingatlanok Közvilágítás Közterület fenntartás, parkok, közkutak Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Játszótér üzemeltetése Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás Papír-Írószer Bolt, Vadászház ÁFA befizetés Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) Kamatkiadások Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Épületüzemeltetés Támogatásértékű működési kiadások Polgári védelem Háziorvosi ügyelet Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Többcélú Kistérségi társulásnak Működési célú pénzeszköz átadások Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szociális célú tűzifa támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Arany János ösztöndíj Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési hitel Intézményfinanszírozás

16 sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai Felhalmozási költségvetés Eredeti ei. ei. Változás ei Felhalmozási bevételek Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan Települési Vízmű beruházáshoz kapcsolódóan Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Magánszemélyek kommunális adója Települési Vízmű üzemeltetési díj Támogatásértékű felhalmozási bevételek Faluközpont felújításához Általános Iskola tetőfelújításához Ivóvízminőség javító programhoz Szennyvízberuházás hazai társfinanszírozása Tanyák villamosításához Start mezőgazdasági közmunkaprogram Szennyvízberuházás BM önerő Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Szennyvízberuházás EU Alapokból támogatása Szennyvízberuházás BM Önerő támogatása Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati lakásértékesítés részlete Központi költségvtésből folyósított támogatások Központosított Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel Felhalmozási kiadások Beruházások Szennyvízberuházás Települési vízmű felújítás Tanyák villamosítása Közfoglalkoztatás (Startmunka program) eszközbeszerzés Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) eszközbeszerzés Általános Iskola fűtéskorszerűsítés Kamatkiadások Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztése Piaccsarnok Kápolnai út Faluközpont felújítása Iskolatető felújítása

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/203.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 28. du. 15 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 28. du. 15 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28. du. 15 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Kispál István polgármester Botka Sándor alpolgármester

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2.. 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet 2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi eredeti 2013.évi módosított 2013. évi teljesítés 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben