Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.), a 23/2012.(XI.30.) és a 27/2012.(XII.28.) számú önkormányzati rendelettel módosítva egységes szerkezetbe foglalva) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23.., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet 32. -a alapján a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSz, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről a következőket rendeli el. A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira. 2.. (1) A Képviselő-testület évben kötelező feladatként gondoskodik: a.) az egészséges ivóvíz ellátásáról, b.) az óvodai nevelésről, c.) az általános iskolai oktatásról és nevelésről, d.) az egészségügyi és szociális alapellátásról, e.) a közvilágításról, f.) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, g.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról, h.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. (2) A Képviselő-testület évben önként vállalt feladatként gondoskodik: a.) a településfejlesztésről és településrendezésről, b.) az épített és természeti környezet védelméről,

2 2 c.) lakásgazdálkodásról, d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról, e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról, f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, g.) helyi piac és vásár fenntartásáról, h.) mezőgazdasági tevékenységről, i.) állategészségügyi feladatokról, j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól, k.) idősotthoni gondozásról, l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról, m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról, n.) logopédiai feladatok ellátásáról. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE 3.. (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének állapítja meg. - bevételi főösszegét e Ft-ban - kiadási főösszegét e Ft-ban - költségvetési egyenlegét e Ft-ban (2) A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét e Ft-ban - a költségvetés összesített hiányát e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele e Ft e Ft. HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összesített bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete, összesítet kiadásait a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

3 3 HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE 5.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi működési költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1. sz. mellékletének részletezése szerint e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá. POLGÁMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE 6.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE 7.. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. SALLAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖLTSÉGVETÉSE 8.. (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

4 4 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE 9.. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetését e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 129 e Ft felhalmozási kiadással és 129 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 10.. Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások és normatív kötött felhasználású támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található. EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 11.. Az Önkormányzat évi költségvetésében Európai Uniós támogatással számol a 8. számú mellékletben foglaltak szerint. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA 12.. Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. sz. melléklet állapítja meg. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 13.. A évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 10. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

5 5 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK 14.. A hitel-, kölcsönszerződés megkötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 15.. (1) Kisszállás község Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény (Ktv.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján. (2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. (11. sz melléklet) (3) Az önállóan működő költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának biztosításával a költségvetési szerv vezetője felelős. (4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles. (6) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési hiány finanszírozására igénylés nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a Ktv. 6. számú melléklet 2. pontja alapján.

6 (1) A felhalmozási hiány finanszírozását az OTP Bank Nyrt-tól, mint a számlát vezető pénzintézettől fejlesztési hitellel kívánja a Képviselő-testület pótolni, melynek felvételéről a Képviselő-testület külön dönt. (2) A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak: a) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlege /12. sz. melléklet/. b) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /12.1. sz. melléklet/. c) A polgármesteri hivatal költségvetési mérlege /12.2. sz. melléklet/. d) A Napraforgó Óvoda költségvetési mérlege /12.3. sz. melléklet/. e) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon költségvetési mérlege /12.4. sz. melléklet/ f) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege /12.5. sz. melléklet/ g) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /13. sz. melléklet/. h) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /14. sz. melléklet/. i) Előirányzat felhasználási ütemterv /15. sz. melléklet/. (3) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási ának 10 %-át. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni és december 31-én hatályát veszti.

7 Kisszállás Község Önkormányzata évi összesített költségvetési bevételei ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1. sz. melléklet Ft-ban Eredeti ei. ei. Változás ei I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Közhatalmi bevételek összesen: Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele Művelődési Ház internet használat Könyvtár fénymásolás könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak Köztemetés visszatérülés ajánléttételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil bérleti díj VODAFON bérleti díj Művelődési ház bérleti díj sírhely, sírhely újraváltás Nappali ellátás épülete terembérleti díj intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés szociális étkeztetés kártérítés

8 8 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) évre vonatkozóan kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) c.) Működési célú hozam és kamatbevételek d) Áru és készletértékesítés (tankönyv) Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Könyvtári pályázat TÁMOP d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos Startmunka - program e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása g.) HTKT SZSZK évi elszámolása h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás j.) Gyermeknapi rendezvényre k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás Rendezvényre b.) Óvoda eszközbeszerzésre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított ok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Önkormányzat működési bevételei összesen ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan évi évi Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése föld értékesítés pénzügyi befeketetések ingatlan értékesítés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen:

9 9 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre b.) Vízmű üzemeltetési díj Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás b.) Általános Iskola tetőfelújítás c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás évi évi e.) Tanyák villamosítása f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása g.) Szennyvízberuházás BM önerő évi évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból évi évi b.) Szennyvízberuházás BM önerő: évi évi c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) évi évi d.) Óvoda szülői hozzájárulás Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen Központi költségvetésből kapott központi támogatások Központosított FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből)

10 ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés/Feladat Kisszállás Községi Önkormányzat évi összesített tervezett és tényleges kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások évi kiadás Kamatkia dások Támogatás értékű működési kiadások Működ ési célú pénzes zköz átadás ok Szociális ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Beruházás ÁFÁ-val 1.1.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Hiteltörl esztés Összesen (eredeti ei.) ei. Változás ei * Épületüzemeltetés * Szennyvízberuházás * Települési vízmű üzemeltetés * Tanyák villamosítása * Polgári védelem * Közterület rendjének fenntartása (KMB) * Plébánia * Település üzemeltetés * Védőnői szolgálat * Háziorvosi ügyelet * Fogorvosi ügyelet * Fogorvosi alapellátás * Dr. Binszki Terézia rendelője * Gyermekorvosi ellátás * Tanyagondnoki szolgáltatás * Szociális étkeztetés * Szociális feladatok * Arany János ösztöndíj * Közfoglalkoztatás (Start program) * Közfoglalkoztatás (Hagyományos) * Települési hulladékkezelés (hóeltakarítás) * Nem továbbszámlázott ingatlanok * Közvilágítás * Közterület fenntartás, parkok, közkutak * Köztemető fenntartás * Buszváró üzemeltetése * Piaccsarnok üzemeltetése * Játszótér üzemeltetése * Önkormányzati Kft. Konyha, Műhely * Önkormányzati Kft. Sport-csarnok, -pálya * Önkormányzati Kft. bértámogatás * Szociális Szolg. Közp. Ápoló-gond. otth * Szociális Szolg. Közp. Gyermekjóléti szolg * Szociális Szolg. Közp. Családsegítés * Szociális Szolg. Közp. Házi segítségnyújtás * Papír-Írószer, Vadászház * évi ÁFA befizetés * Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb kiadások) * Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulás

11 11 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési hitelek * Működési kamatkiadások * Felhalmozási kamatkiadások * START mezőgazdasági közmunka pályázat * Polgármester,alpolgármester,önkormányzati képviselők * Általános Iskola fűtéskorszerűsítése * Folyószámlahitel ("-" pénzkészlet miatt) * Munkabérhitel * Ténylegesen felvett működési hitel (15 millió Ft-ból) Felhalmozási hitelek * Piaccsarnok-Kápolnai út * Sétány * Iskolatető Önkormányzat összesen: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal * Közfoglalkoztatás (hagyományos) * Közfoglalkoztatás (Start - mezőgazdasági) * Szociális ellátások Polgármesteri Hivatal összesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Napraforgó Óvoda * Óvodai étkeztetés * Óvodai nevelés * SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása * Közfoglalkoztatás (hagyományos) Napraforgó Óvoda összesen Sallai István Általános Iskola * Iskolai étkeztetés * Iskolai oktatás, nevelés * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám * Oktatási esélyegyenl. szolg. tám

12 12 Sallai István Általános Iskola összesen Művelődési Ház és Könyvtár * Művelődési Ház * IKSZT pályázat * Könyvtár * Könyvtári állománygyarapítása Művelődési Ház és Könyvtár összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 2.sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. ei. Változás ei Működési bevételek Közhatalmi bevételek helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Köztemetés visszatérülés Ajánlattételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil bérleti díj VODAFON bérleti díj Sírhely megváltás, újraváltás Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele c.) Hozam és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek

14 14 a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos Startmunka - program Startmunka - program (mezőgazdasági) d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása f.) SZSZK évi elszámolása g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított ok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Működési hiány finanszírozása külső forrásból Működési kiadások Személyi juttatások Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Dologi kiadások Közterület rendjének fenntartása Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi ügyelet

15 15 - Fogorvosi alapellátás Dr. Binszki Terézia rendelője Gyermekorvosi ellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (START) Települési hulladékkezelés Nem továbbszámlázott ingatlanok Közvilágítás Közterület fenntartás, parkok, közkutak Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Játszótér üzemeltetése Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás Papír-Írószer Bolt, Vadászház ÁFA befizetés Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) Kamatkiadások Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Épületüzemeltetés Támogatásértékű működési kiadások Polgári védelem Háziorvosi ügyelet Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Többcélú Kistérségi társulásnak Működési célú pénzeszköz átadások Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szociális célú tűzifa támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Arany János ösztöndíj Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési hitel Intézményfinanszírozás

16 sz. melléklet adatok ezer Ftban Kisszállás Község Önkormányzatának évi bevételei és kiadásai Felhalmozási költségvetés Eredeti ei. ei. Változás ei Felhalmozási bevételek Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan Települési Vízmű beruházáshoz kapcsolódóan Föld értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Magánszemélyek kommunális adója Települési Vízmű üzemeltetési díj Támogatásértékű felhalmozási bevételek Faluközpont felújításához Általános Iskola tetőfelújításához Ivóvízminőség javító programhoz Szennyvízberuházás hazai társfinanszírozása Tanyák villamosításához Start mezőgazdasági közmunkaprogram Szennyvízberuházás BM önerő Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Szennyvízberuházás EU Alapokból támogatása Szennyvízberuházás BM Önerő támogatása Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati lakásértékesítés részlete Központi költségvtésből folyósított támogatások Központosított Finanszírozási bevételek Fejlesztési hitel Felhalmozási kiadások Beruházások Szennyvízberuházás Települési vízmű felújítás Tanyák villamosítása Közfoglalkoztatás (Startmunka program) eszközbeszerzés Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) eszközbeszerzés Általános Iskola fűtéskorszerűsítés Kamatkiadások Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztése Piaccsarnok Kápolnai út Faluközpont felújítása Iskolatető felújítása

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben