TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ I) TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ J) ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ elnevezéső beszámoló-garnitúrák összeállításához Budapest, 2008.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÍPUSAI, ÉS ANNAK RÉSZEI AZ EGYES BESZÁMOLÓ GARNITÚRÁK ŐRLAPJAI A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ALÁÍRÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ÁTVÉTELE, TOVÁBBÍTÁSA, ELLENİRZÉSE ÉS LETÉTBE HELYEZÉSE EGYSÉGES KÖVETELMÉNYEK A GARNITÚRA (AZ INTERNETES HONLAPRÓL, VAGY A K11 PROGRAMBÓL ELİÁLLÍTOTT ÉS KINYOMTATOTT GARNITÚRA) KITÖLTÉSÉHEZ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ISMÉTELT LETÉTBE HELYEZÉSE, KÖZZÉTÉTELE II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGSZŐNÉSÉVEL, ÁTSZERVEZÉSÉVEL, ILLETVE ALAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDİK ELJÁRÁS MEGSZŐNİ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEZETEKNÉL ELJÁRÁS FELÜGYELETI SZERV VÁLTOZÁS ESETÉN KORMÁNYVÁLTÁS MIATTI ÁTSZERVEZÉS ESETÉN ELJÁRÁS A KIVÁLÁSSAL LÉTREJÖVİ ÚJ FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LÉTESÍTÉSE ESETÉN III. A BESZÁMOLÓ ŐRLAPJAINAK RÉSZLETES KITÖLTÉSE ŐRLAP KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK Saját tıke Tartalékok Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások PÉNZFORGALMI JELENTÉS

3 02. őrlap Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése őrlap Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése őrlap Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése őrlap Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése őrlap Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) őrlap Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése őrlap Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése őrlap Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése őrlap Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése őrlap Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása őrlap Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) őrlap Bevételek tevékenységenként (mőködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) őrlap Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként őrlap Tájékoztató adatok őrlap Önkormányzati költségvetési jelentés őrlap Központi költségvetési jelentés ŐRLAP PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ŐRLAP ELİIRÁNYZAT-MARADVÁNY KIMUTATÁS ŐRLAP EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET őrlap Központi költségvetésbıl és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése őrlap Költségvetési elıirányzatok egyeztetése őrlap Pénzforgalom egyeztetése őrlap A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı, az Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa őrlap A letéti számla pénzforgalma

4 31. őrlap A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap A céltámogatások elszámolása őrlap Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása őrlap Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai őrlap A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai őrlap Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról őrlap Feladatmutatók állománya őrlap Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása őrlap A címzett támogatások őrlap Fejezeti maradvány-elszámolási számla pénzforgalma őrlap Helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása őrlap A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása őrlap Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31. őrlap megalapozására szolgál) őrlap A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (51. őrlap megalapozására szolgál) őrlap A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása őrlap A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı települési önkormányzatok támogatásának és a villamosenergia áremelkedés hatása ellentételezésére szolgáló támogatásnak az elszámolása őrlap Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása őrlap Követelések részletezése őrlap Kötelezettségek részletezése őrlap Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentı befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása őrlap Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévı gazdasági társaságok fıbb pénzügyi adatai

5 75. őrlap Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap Szakmai fejezeti kezeléső elıirányzatok, központi beruházások, központosított elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása A kiegészítı melléklet szöveges része

6 A tájékoztatóban használt rövidítések: APEH Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Áfa törvény Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Áhsz. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Feot. A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény Gt. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Kincstár Magyar Államkincstár Kincstár Központ Alkalmazott Rendszerek Üzemeltetési Fıosztálya, Bp. XIII. ker. Váci út 71. illetékes fıosztálya Kincstár RIG-T A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága Államháztartási Irodái területi szakmai szervezeti egységei A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény Költségvetési törvény Kszr. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet Meh MNV Zrt. NVT OEP ONYF OTH Ötv. PM PM honlapja Ptk. Szt. Tkt. Ttv. Vtv. Vtr. Miniszterelnöki Hivatal Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Országos Területfejlesztési Hivatal A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Pénzügyminisztérium vagy A polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény A számvitelrıl szóló évi C. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 6

7 T Á J É K O Z T A T Ó az államháztartás szervezetei évi éves költségvetési beszámolójának összeállítására szolgáló A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámoló C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámoló I/ Többcélú kistérségi társulási éves költségvetési beszámoló J) Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúrák összeállításához I. Általános tudnivalók 1. Az éves költségvetési beszámoló típusai, és annak részei Az Áhsz a alapján a költségvetési szervnek - december 31-i fordulónappal - éves költségvetési beszámolót kell készítenie és azt legkésıbb a következı év február 28-ig a felügyeleti szervének meg kell küldenie. A költségvetési beszámolót az Áhsz.-ben meghatározott, és a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett központilag elıírt nyomtatvány formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani. A Pénzügyminisztérium honlapjáról kinyomtatható központilag elıírt nyomtatvány helyettesíthetı elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével (K11 programmal) elıállított, a központilag elıírt nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezető dokumentumokkal. Amennyiben az így elıállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza az Áhsz ban foglalt aláírásokat is, akkor az azonos értékő a központilag elıírt nyomtatványon elkészített beszámolóval. Azoknak az önkormányzati költségvetési szervezeteknek, akiknek nincs internetes hozzáférése, illetve az informatikai infrastruktúra nem teszi lehetıvé, hogy a megfelelı nyomtatványgarnitúrákat a honlapról kinyomtathassák, a Pénzügyminisztérium a Kincstár RIG-T segítségével (az általuk meghatározott költségtérítés ellenében) juttatja el a szükséges nyomtatványokat. Az éves költségvetési beszámoló garnitúra típusai és részei: 1.1. Központi költségvetési szervek és köztestületek éves költségvetési beszámolása Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámológarnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek = a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor), = a központi és köztestületi költségvetési szerv fejezeti kezeléső elıirányzata (1091 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor) 7

8 = a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor), = részjogkörő költségvetési egységek, (ha év elején az Ámr. 2. -ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége) = a vagyonkezelı szervezetek ( szektor), - az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1051 szektor), - a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit) Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló garnitúrát az államháztartás mindazon szervezeteinek ki kell tölteniük, amelyek az A/ Intézményi éves költségvetés garnitúra felhasználásával tervezték meg a évi költségvetésüket (ideértve a 1056, 1057 és 1058 szektorokba sorolt szervezeteket is). A fejezet saját gazdálkodásáról szóló éves költségvetési beszámolója különkülön tartalmazza az igazgatásának intézményi éves költségvetési beszámolóját, valamint a fejezeti kezeléső elıirányzatai gazdálkodásáról készített összesített éves költségvetési beszámolót. A fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves költségvetési beszámoló az adott évi költségvetési törvény szerint a fejezet kezelésében lévı valamennyi fejezeti kezeléső elıirányzat adatait tartalmazza. A fejezeti kezeléső elıirányzatok fejezetenként külön-külön összesített éves költségvetési beszámolójának részei megegyeznek az intézményi éves költségvetési beszámoló tagolásával (könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés, az elıirányzatmaradvány kimutatás, kiegészítı melléklet), azonban a pénzforgalmi jelentés az Ámr. 1/a. számú melléklete szerinti kimutatást (98. őrlap), valamint az Áhsz. 24. mellékletének B), illetve C) része szerinti kötelezettségvállalásról készített kimutatásokat (76. és őrlapok) fejezeti kezeléső elıirányzatonként különkülön és együttesen is tartalmazza Önkormányzati alrendszer éves költségvetési beszámolása A B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámológarnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fı)polgármesteri hivatal, megyei közgyőlés hivatala, közös képviselıtestület hivatala (1254 szektor) A C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek 8

9 - az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzıséget is (1251 szektor), - az egyéb jogállású szervezetek, a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor), - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkezı önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı társulások (1251 szektor) Az I/ Többcélú kistérségi társulás éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor) - a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként mőködı munkaszervezete együttesen (1253 szektor) A J/ Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - az országos kisebbségi önkormányzat (1252 szektor) - az országos kisebbségi önkormányzat által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (1251 szektor) A B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámoló-garnitúrát, a C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámoló-garnitúrát, az I/ Többcélú kistérségi társulás éves költségvetési beszámoló-garnitúrát, valamint a J/ Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámoló-garnitúrát az államháztartás azon szervezeteinek kell kitölteniük, amelyek a B/, a C/, az I/, illetve a J/ garnitúra felhasználásával tervezték meg a évi költségvetésüket. Erre vonatkozóan a tervezéshez kiadott Tájékoztatóban foglaltakat kell figyelembe venni. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója a saját és a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint a részjogkörő költségvetési egysége adatait összevontan tartalmazza. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkezı részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı társulások költségvetési gazdálkodásának adatait a székhely települési önkormányzat B) jelő éves költségvetési beszámolója tartalmazza. 9

10 A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok (az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezettek a megyei, megyei jogú városi, fıvárosi és fıvárosi kerületi önkormányzatok, illetve azok a helyi önkormányzatok, ahol az elızı évben teljesített kiadások összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkeznek vagy hitelt vesznek fel) az éves költségvetési beszámolón kívül egyszerősített éves költségvetési beszámolót is kötelesek készíteni. A Nekt. 21. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott országos kisebbségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz az országos kisebbségi önkormányzat és az intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerősített éves költségvetési beszámolót is kötelesek készíteni. Az önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, illetve az országos kisebbségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz a K11 programmal elıállított nettósított, önkormányzati, többcélú kistérségi társulási, illetve országos kisebbségi önkormányzati szintő (az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei adatait összevontan tartalmazó) beszámolót is készítenek Társadalombiztosítási alrendszer éves költségvetési beszámolása Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámológarnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kezelıi és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (OEP, ONYF és ezek igazgatási szervei, 1051 szektor), (mőködési szektor) A D/ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási éves költségvetési beszámolója garnitúrát töltik ki - a társadalombiztosítási alap kezelıje (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (ellátási szektor) A G/ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált éves költségvetési beszámolója elnevezéső garnitúrát kell összeállítaniuk a társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek az ellátási és mőködési szektor konszolidált adatai alapján. A H/ Társadalombiztosítási alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolója garnitúrát kell összeállítaniuk a két társadalombiztosítási alap konszolidált éves beszámolóinak adatai alapján. A D/ a G/ és a H/ költségvetési beszámolók speciális pénzforgalmi őrlapjainak kitöltéséhez a Pénzügyminisztérium külön tájékoztatót készít, melyet a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait kezelık részére közvetlenül megküld. Az ONYF és az OEP beszámolója 58. és 59. őrlapjain a járulékokkal kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal 10

11 adatszolgáltatása alapján kell kimutatni. Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak, mint államháztartás közteherbevételeit beszedı szervezetnek, a feladatkörébe tartozó járulék- és járulék jellegő követelésekrıl, kötelezettségekrıl elkülönített nyilvántartást kell vezetnie, és a Kincstár számlarendjében meghatározott tartalommal és idıpontban kell adatot szolgáltatnia. Az adatszolgáltatás valódiságáért - ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is - az adatszolgáltató felelıs. Az APEH évenként, a tárgyévet követı év május 5-éig szolgáltat adatot a tárgyévben esedékes bevallások és december 31-éig teljesített befizetések/visszafizetések teljes körő éves feldolgozása alapján - az analitikus nyilvántartásokkal megegyezıen - a kötelezettségek és befizetések/visszafizetések összegérıl, a tárgyévben és a megelızı idıszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról (éves leltár), továbbá a tárgyévben esedékes összes bevallások jogcímenkénti bontásáról, valamint a behajtásból származó bevételek december 31- éig teljesített befizetések összegérıl alaponként, valamint negyedévente a járulék és egyéb társadalombiztosítási követelések értékvesztésének összegérıl, az elsı negyedévre vonatkozóan május 20-áig, a második, harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követı hó 15-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követı év május 15-éig. Az adatszolgáltatás valódiságáért - ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is - az APEH a felelıs Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolása Az E/ Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolója garnitúrát tölti ki az elkülönített állami pénzalap kezelıje az alapra vonatkozóan. (Az E/ garnitúrának része a 79. Alapok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap, melyet az alapokról a Pénzügyminisztérium külön rendelkezése szerint kell elkészíteni.) Az E/ garnitúra a Költségvetési törvény 9. számú melléklete szerint és a fejezeti indokolásban közzétett összefoglaló táblázatok formájában tartalmazza az alap költségvetésének megfelelı pénzforgalmi kimutatást. Az alapo(ka)t kezelı fejezetek részére - az elızı évekhez hasonlóan - az alap beszámolójának elkészítését megelızıen a Pénzügyminisztérium megküldi az E/ Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolója nyomtatványgarnitúráját. A Munkaerıpiaci Alap, a Kutatás és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap beszámolója 58. és 59. őrlapjain a járulékokkal kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal adatszolgáltatása alapján kell kimutatni. Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak, mint államháztartás közteherbevételeit beszedı szervezetnek, a feladatkörébe tartozó járulék- és járulék jellegő, valamint díj jellegő követelésekrıl, kötelezettségekrıl elkülönített nyilvántartást kell vezetnie, és a Kincstár, valamint az elkülönített állami pénzalapok számlarendjében meghatározott tartalommal és idıpontban kell adatot szolgáltatnia. Az adatszolgáltatás valódiságáért - ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is - az adatszolgáltató felelıs. Az APEH adatokat szolgáltat a Munkaerıpiaci Alap kezelıje, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelıje, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap kezelıje részére: 11

12 évenként a tárgyévben esedékes bevallások és december 31-éig teljesített befizetések/visszafizetések teljes körő éves feldolgozása alapján - az analitikus nyilvántartásokkal megegyezıen - a kötelezettségek és befizetések/visszafizetések összegérıl, a tárgyévben és a megelızı idıszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról (éves leltár), továbbá a tárgyévben esedékes összes bevallások jogcímenkénti bontásáról, valamint a behajtásból származó bevételek december 31-éig teljesített befizetések összegérıl alaponként a tárgyévet követı év május 5-éig, negyedévente a követelések értékvesztésének összegérıl, az elsı negyedévre vonatkozóan május 20-áig, a második, harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követı hó 15-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követı május 15-éig Az idıközi mérlegjelentés és a gyorsjelentés elkészítése A költségvetési szerv, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok kezelıi, a központi és a fejezeti kezeléső elıirányzat kezelıje, a vagyonkezelı szervezet és a beszedı szervezet a saját, illetve más szervezethez rendelt eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést készít az Ámr ának (1) bekezdése és az Ámr. 12/a.-12/c. számú mellékletei szerint. Az idıközi mérlegjelentést - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok jelentései kivételével - a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést a tárgynegyedévet követı 40 napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen és az éves beszámolóval megegyezı tartalommal kell a felügyeleti szervhez benyújtani. Az Ámr ának (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok az Ámr. 12/c. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás alól mentesülnek. Az idıközi mérlegjelentést az APEH-adatszolgáltatást követı 5 munkanapon belül kell elkészíteni és megküldeni a) az elkülönített állami pénzalapok kezelıinek az alappal rendelkezı szerv kezelıinek, b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelıinek feldolgozásra a Kincstár részére. Az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentését a következı év március 20-áig kell a Kincstárnak megküldeni. Ezt a gyorsjelentést az APEH-nak az Ámr. 113/A. d) pontjában és 114. (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott adatszolgáltatását megelızıen, a negyedik negyedévre számított értékvesztés nélkül kell összeállítani. A felügyeleti szerv a mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követı hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével 12

13 megegyezıen juttatja el feldolgozásra a Kincstárnak, helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetében az Igazgatóságnak. Az adatszolgáltatók az éves elszámolásokra vonatkozóan az Ámr. 12/b) számú mellékletét a tárgyévet követı év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan az Ámr. 12/b) számú mellékletét a tárgyévet követı év november 15- éig juttatják el a felügyeleti szervhez. A felügyeleti szerv a mérlegjelentések őrlapjait ezt követıen 5 napon belül továbbítja feldolgozásra a Kincstárhoz, illetve helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az Igazgatósághoz. 13

14 2. Az egyes beszámoló garnitúrák őrlapjai 2.1. Az A), B), C), I) és J) jelő garnitúrák őrlapjai Megnevezés Garnitúrák A) B) C) I) J) 01. Könyvviteli mérleg őrlap X X X X X P é n z f o r g a l m i j e l e n t é s 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 04. Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli X X X X X juttatásainak elıirányzata és teljesítése őrlap 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú X X X X X kiadások elıirányzata és teljesítése, (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) őrlap 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 08. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 09. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (támogatási célú X X X X X kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) őrlap 11. Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése őrlap X 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése őrlap X 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése őrlap X 17. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása őrlap X 21. Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) őrlap X X X X X 22. Bevételek tevékenységenként (mőködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek X X X X X teljesítésének részletezése) 26. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként őrlap X 53. Tájékoztató adatok őrlap X X X X X 80. Önkormányzati költségvetési jelentés őrlap X X X X 98. Központi költségvetési jelentés őrlap X 29. Pénzmaradvány-kimutatás őrlap X X X X 42. Elıirányzat-maradvány kimutatás őrlap X 30. Eredménykimutatás őrlap X X X X X 14

15 K i e g é s z í t ı m e l l é k l e t Megnevezés Garnitúrák A) B) C) I) J) 13. Központi költségvetésbıl és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése őrlap X 23. Költségvetési elıirányzatok egyeztetése őrlap X X X X X 24. Pénzforgalom egyeztetése őrlap X X X X X 25. A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetı Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának X (hitelképességének) felsı határa őrlap 27. A letéti számla pénzforgalma őrlap X X X X X 31. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap X X 32. A céltámogatás elszámolása őrlap X 33. Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása őrlap X X 34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi X X X X X juttatásai őrlap 35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai őrlap X X X X X 36. Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett X X X X létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról őrlap 37. Feladatmutatók állománya őrlap X X X X X 38. Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása őrlap 39. A címzett támogatás elszámolása őrlap X 41. Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma X őrlap 44. A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása őrlap 45. A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása őrlap 46. Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap 47. Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap 48. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához) őrlap 49. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. őrlap megalapozásához) őrlap 50. A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása őrlap 51. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15

16 K i e g é s z í t ı m e l l é k l e t Megnevezés 55. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának és a villamosenergia áremelkedés hatása ellentételezésére szolgáló támogatásnak az elszámolása őrlap 57. Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Garnitúrák A) B) C) I) J) X X X X X X őrlap 58. Követelések részletezése őrlap X X X X X 59. Kötelezettségek részletezése őrlap X X X X X 60. Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentı befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása őrlap 72. Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévı gazdasági társaságok fıbb pénzügyi adatai őrlap 75. Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap 76. Szakmai fejezeti kezeléső elıirányzatok, központi beruházások, központosított elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása őrlap X X X X X X X X X X X X A kiegészítı melléklet szöveges része X X X X X X X 2.2. Az D), G), H) és E) jelő garnitúrák őrlapjai Megnevezés Garnitúrák D) G) H) E) 01. Könyvviteli mérleg őrlap X X X X 14. Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint X 15. Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint X 18. A Munkaerıpiaci Alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 19. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 20. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 28. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 61. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak elıirányzata és teljesítése X X X 62. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek elıirányzata és teljesítése X X X 63.Kiadások és bevételek összesített elıirányzata és teljesítése X X X 64. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai mőködési kiadásainak elıirányzata/teljesítése X X 65. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai mőködési bevételeinek elıirányzata/teljesítése X X P é n z f o r g a l m i k i m u t a t á s 16

17 K i e g é s z í tı melléklet Megnevezés Garnitúrák D) G) H) E) 66. Gyógyító-megelızı ellátások kiadásai elıirányzata és teljesítése X X X 67. Gyógyító-megelızı ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti elıirányzata/teljesítése X X X 69. Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak és bevételeinek teljesítése X X X 42. Elıirányzat-maradvány kimutatás őrlap X X X X 24. Pénzforgalom egyeztetése őrlap X X X X 38. Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve X X X X vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása őrlap 57. Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok X X X X állományának és értékvesztésének alakulása őrlap 58. Követelések részletezése őrlap X X X 59. Kötelezettségek részletezése őrlap X X X 60. Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentı befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása őrlap X X X X 73. Nemzeti kulturális alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 74. Szülıföld alap bevételei és kiadásai jogcímenként X 75. Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása X X őrlap 79. Alapok kötelezettségvállalásának alakulása X 3. A költségvetési beszámolók aláírása Az általános elıírás: Az éves költségvetési beszámoló garnitúrákat (a központilag elıállított, vagy a számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott garnitúrát) az Áhsz ában foglaltak alapján a szerv vezetıje és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személy köteles aláírni. A borítón továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személy regisztrációs számát is. A beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személyre vonatkozóan az Áhsz a bekezdése az alábbi követelményeket fogalmazza meg: 45. (1) Az államháztartás szervezeteinél a Szt.-ben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves költségvetési beszámoló elkészítésével olyan természetes személyt kell megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, vagy mérlegképes könyvelıi képesítéssel rendelkezik, és aki szerepel a Szt (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és ennek megfelelıen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A feladat végzésével megbízható olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaság, államháztartás más szervezete, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja rendelkezik az elıbbi képesítéssel és a Szt (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba történt bejegyzés alapján a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). (2) Az (1) bekezdésben elıírt kötelezettség alól mentesülnek az Ámr ában meghatározott államháztartási szervezetek. 17

18 Az Áhsz ának (2) bekezdése tehát kimondja, hogy az Áhsz ának (1) bekezdésében foglalt képesítési elıírások alól mentesülhetnek Ámr ában foglalt államháztartási szervek. Ennek megfelelıen a képesítési elıírások alól mentesülnek a községi, nagyközségi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek. Ez a mentesítés nem vonatkozik a többcélú kistérségi társulásokra, az országos kisebbségi önkormányzatokra és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre. Abban az esetben, ha a többcélú kistérségi társulásnak nincs önálló munkaszervezete, és a beszámolóját külön megbízás alapján a székhely települési önkormányzat hivatala készíti el, akkor az önkormányzatnál a társulás beszámolójának elkészítésével megbízott felelıs személynek rendelkeznie kell az Áhsz ának (1) bekezdése szerinti képesítéssel. Az egyéb költségvetési szervek esetében pedig, a felügyeleti szerv vezetıje dönthet arról, hogy azoknak az alkalmazottaknak, akik január 1. elıtt már alkalmazásban álltak indokolt esetben ad-e felmentést az elıírt iskolai végzettség és képesítési elıírás alól. Az Ámr a január 1. és január 1. között többször módosult, emiatt a január 1. után felvett új alkalmazottak esetében eltérı szabályokat kell alkalmazni, az Ámr. vonatkozó elıírásainak megfelelıen. A január 1. és január 1. között felvett új alkalmazottak esetén a felügyeleti szerv vezetıje adhatott felmentést az elıírt képesítési feltételek alól, de legfeljebb csak a képesítés megszerzéséhez szükséges idıtartamig, azaz legfeljebb öt tanévre. A január 1. után felvett új alkalmazottak esetén mentesítést nem adhat felügyeleti szerv vezetıje a jelenleg hatályos elıírások alapján. Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámolót a költségvetési szerv vezetıjének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs számát, a kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát, valamint a felügyeleti szerv részérıl ellenırzı személy nevét és telefonszámát. A beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személyen kívül a fejezet saját gazdálkodásáról szóló éves költségvetési beszámolása során az igazgatásának intézményi éves költségvetési beszámolóját, valamint a fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves költségvetési beszámolót a fejezet felügyeletéért felelıs személy is köteles aláírni. A B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámolót a szerv vezetıjének [az Ötv ának (2) bekezdése alapján a szerv vezetıje a (fı)jegyzı, illetve a közgyőlés hivatalának vezetıje] és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs számát, és a kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát. A C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámolót a szerv vezetıjének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs 18

19 számát, a kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát, valamint a felügyeleti szerv részérıl ellenırzı személy nevét és telefonszámát. A K11 program alapján elıállított összevont önkormányzati szintő beszámolót a (fı)polgármester, a közgyőlés elnöke és a (fı)jegyzı köteles aláírni. A B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámolót az összevont önkormányzati beszámolóval együtt kell papír alapon elıállítani és aláírással hitelesíteni, illetve a könyvvizsgálónak átadni. Az Áhsz. 7. -ának (8) bekezdése szerinti beszámolásra kötelezett önkormányzatok esetében az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a (fı)polgármester, a közgyőlés elnöke és a (fı)jegyzı köteles aláírni. Az I/ Többcélú kistérségi társulás éves költségvetési beszámolót a társulási tanács elnökének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs számát, és a kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó személy nevét és telefonszámát. A J/ Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámolót az önkormányzat elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személy köteles aláírni. A D/ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási éves költségvetési beszámolót az alapot kezelı szerv vezetıjének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs számát. A G/ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált éves költségvetési beszámolót az alapot kezelı szerv vezetıjének és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs számát. A H/ Társadalombiztosítási alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolót az alapot kezelı szervek vezetıinek együttesen, és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személynek kell aláírni, továbbá fel kell tüntetni a beszámoló elkészítéséért felelıs személy regisztrációs számát. Az E/ Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolót a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelıs személyen kívül az alap gazdálkodásának felügyeletét ellátó miniszter és az alapot kezelı szerv vezetıje is köteles aláírni. 4. A költségvetési beszámolók átvétele, továbbítása, ellenırzése és letétbe helyezése A költségvetési szerv, a fejezetért felelıs szerv és az önkormányzati hivatal ellenırizni tartozik a nyomtatványok és kitöltésük teljességét, elıírt tartalmi, formai kellékeinek meglétét, az elıírások betartását, a tartalmi és számszaki egyezıségeket. 19

20 A költségvetési szerv felügyeleti szerve az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint központi költségvetési szerv esetében a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóját a beszámoló felülvizsgálatának elvégzését igazoló személy aláírásával és a beszámoló visszaküldésével hagyja jóvá. A fejezet, illetve költségvetési szervei beszámolójának továbbítása mágneses adathordozón történik a Kincstár Központ illetékes fıosztálya által biztosított szoftverrel elıállítva. A mágneslemezhez (floppyhoz) mellékelni kell a Kincstár Központ illetékes fıosztálya által kért egyeztetı listákat, amely a korábbi kísérıjegyzéket helyettesíti, valamint egy kinyomtatott fejezet összesen listát. A Kincstár RIG-T-nek a Kincstár Központ illetékes fıosztálya iránymutatása alapján feldolgozott adatokat mágneses adathordozókon, illetve számítógépes hálózaton keresztül kell a Kincstár Központ illetékes fıosztályához beküldenie további feldolgozás céljából Központi költségvetési szervek és köztestületek beszámolóinak leadása, letétbe helyezése A fejezet felügyeletét ellátó szerveknek, illetve a külön jogszabály alapján arra feljogosított szerveknek a saját és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket is) felülvizsgált éves költségvetési beszámolóját - az Áhsz. értelmében - a beszámoló elkészültét követı 15 munkanapon belül, tehát legkésıbb március 20-ig a Pénzügyminisztérium illetve a Kincstár Központ illetékes fıosztálya részére kell benyújtaniuk számítógépes feldolgozásra. Ezzel eleget tesznek az Áhsz. 45/A. -ában elıírt letétbe helyezési kötelezettségüknek Önkormányzati alrendszer beszámolóinak leadása, letétbe helyezése A helyi önkormányzatnak (a települési és területi kisebbségi önkormányzatok adatait is tartalmazó) a (fı)polgármesteri hivatal (megyei önkormányzati hivatal, körjegyzıség, közös képviselı-testület hivatala) és a felügyelete alá (a települési és területi kisebbségi önkormányzatok felügyelete alá) tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves költségvetési beszámolóit, valamint a jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulások beszámolóit - az Áhsz. értelmében - a beszámoló elkészültét követı nyolc munkanapon belül, tehát legkésıbb március 11-ig kell benyújtania a székhely szerinti megyeszékhelyen lévı Kincstár RIG-T-hez számítógépes feldolgozásra. Ezzel eleget tesz az éves költségvetési beszámolóra vonatkozóan az Áhsz. 45/A. -ában elıírt letétbe helyezési kötelezettségének. A területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik a kitöltött C) jelő garnitúrát közvetlenül az NFGM-hez továbbítják a beszámoló elkészültét követı 15 munkanapon belül, legkésıbb március 20-ig. Ezzel eleget tesznek az Áhsz. 45/A. -ában elıírt letétbe helyezési kötelezettségüknek. A többcélú kistérségi társulásnak a munkaszervezete és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves költségvetési beszámolóit a beszámoló 20

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2009. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2009. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2009. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8700. Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-004. Pf.: 5. Ügyiratszám: 1.576/2015. 19. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Városi Önkormányzat

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null Érték - 1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek

Részletesebben

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) OMG (Teljes egyezés (több lehetőség)) -

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(II.29.) számú rendeletével módosított 8/2005.(III.02.) RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(II.29.) számú rendeletével módosított 8/2005.(III.02.) RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(II.29.) számú rendeletével módosított 8/2005.(III.02.) RENDELETE a költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

2013 Kincstári tervezés-2.kör

2013 Kincstári tervezés-2.kör A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 308988 1051 20 05/00 38016 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szegedi út 2 Végleges

Részletesebben

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben