TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ I) TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ J) ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ elnevezéső beszámoló-garnitúrák összeállításához Budapest, 2008.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÍPUSAI, ÉS ANNAK RÉSZEI AZ EGYES BESZÁMOLÓ GARNITÚRÁK ŐRLAPJAI A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ALÁÍRÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ÁTVÉTELE, TOVÁBBÍTÁSA, ELLENİRZÉSE ÉS LETÉTBE HELYEZÉSE EGYSÉGES KÖVETELMÉNYEK A GARNITÚRA (AZ INTERNETES HONLAPRÓL, VAGY A K11 PROGRAMBÓL ELİÁLLÍTOTT ÉS KINYOMTATOTT GARNITÚRA) KITÖLTÉSÉHEZ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ISMÉTELT LETÉTBE HELYEZÉSE, KÖZZÉTÉTELE II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGSZŐNÉSÉVEL, ÁTSZERVEZÉSÉVEL, ILLETVE ALAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEENDİK ELJÁRÁS MEGSZŐNİ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEZETEKNÉL ELJÁRÁS FELÜGYELETI SZERV VÁLTOZÁS ESETÉN KORMÁNYVÁLTÁS MIATTI ÁTSZERVEZÉS ESETÉN ELJÁRÁS A KIVÁLÁSSAL LÉTREJÖVİ ÚJ FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LÉTESÍTÉSE ESETÉN III. A BESZÁMOLÓ ŐRLAPJAINAK RÉSZLETES KITÖLTÉSE ŐRLAP KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK Saját tıke Tartalékok Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások PÉNZFORGALMI JELENTÉS

3 02. őrlap Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése őrlap Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése őrlap Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése őrlap Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése őrlap Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) őrlap Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése őrlap Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése őrlap Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése őrlap Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése őrlap Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása őrlap Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) őrlap Bevételek tevékenységenként (mőködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) őrlap Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként őrlap Tájékoztató adatok őrlap Önkormányzati költségvetési jelentés őrlap Központi költségvetési jelentés ŐRLAP PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ŐRLAP ELİIRÁNYZAT-MARADVÁNY KIMUTATÁS ŐRLAP EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET őrlap Központi költségvetésbıl és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése őrlap Költségvetési elıirányzatok egyeztetése őrlap Pénzforgalom egyeztetése őrlap A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı, az Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa őrlap A letéti számla pénzforgalma

4 31. őrlap A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap A céltámogatások elszámolása őrlap Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása őrlap Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai őrlap A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai őrlap Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról őrlap Feladatmutatók állománya őrlap Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása őrlap A címzett támogatások őrlap Fejezeti maradvány-elszámolási számla pénzforgalma őrlap Helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása őrlap A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása őrlap Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31. őrlap megalapozására szolgál) őrlap A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (51. őrlap megalapozására szolgál) őrlap A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása őrlap A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı települési önkormányzatok támogatásának és a villamosenergia áremelkedés hatása ellentételezésére szolgáló támogatásnak az elszámolása őrlap Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása őrlap Követelések részletezése őrlap Kötelezettségek részletezése őrlap Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentı befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása őrlap Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévı gazdasági társaságok fıbb pénzügyi adatai

5 75. őrlap Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap Szakmai fejezeti kezeléső elıirányzatok, központi beruházások, központosított elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása A kiegészítı melléklet szöveges része

6 A tájékoztatóban használt rövidítések: APEH Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Áfa törvény Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Áhsz. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Feot. A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény Gt. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Kincstár Magyar Államkincstár Kincstár Központ Alkalmazott Rendszerek Üzemeltetési Fıosztálya, Bp. XIII. ker. Váci út 71. illetékes fıosztálya Kincstár RIG-T A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága Államháztartási Irodái területi szakmai szervezeti egységei A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény Költségvetési törvény Kszr. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet Meh MNV Zrt. NVT OEP ONYF OTH Ötv. PM PM honlapja Ptk. Szt. Tkt. Ttv. Vtv. Vtr. Miniszterelnöki Hivatal Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Országos Területfejlesztési Hivatal A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Pénzügyminisztérium vagy A polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény A számvitelrıl szóló évi C. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 6

7 T Á J É K O Z T A T Ó az államháztartás szervezetei évi éves költségvetési beszámolójának összeállítására szolgáló A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámoló C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámoló I/ Többcélú kistérségi társulási éves költségvetési beszámoló J) Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúrák összeállításához I. Általános tudnivalók 1. Az éves költségvetési beszámoló típusai, és annak részei Az Áhsz a alapján a költségvetési szervnek - december 31-i fordulónappal - éves költségvetési beszámolót kell készítenie és azt legkésıbb a következı év február 28-ig a felügyeleti szervének meg kell küldenie. A költségvetési beszámolót az Áhsz.-ben meghatározott, és a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett központilag elıírt nyomtatvány formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani. A Pénzügyminisztérium honlapjáról kinyomtatható központilag elıírt nyomtatvány helyettesíthetı elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével (K11 programmal) elıállított, a központilag elıírt nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezető dokumentumokkal. Amennyiben az így elıállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza az Áhsz ban foglalt aláírásokat is, akkor az azonos értékő a központilag elıírt nyomtatványon elkészített beszámolóval. Azoknak az önkormányzati költségvetési szervezeteknek, akiknek nincs internetes hozzáférése, illetve az informatikai infrastruktúra nem teszi lehetıvé, hogy a megfelelı nyomtatványgarnitúrákat a honlapról kinyomtathassák, a Pénzügyminisztérium a Kincstár RIG-T segítségével (az általuk meghatározott költségtérítés ellenében) juttatja el a szükséges nyomtatványokat. Az éves költségvetési beszámoló garnitúra típusai és részei: 1.1. Központi költségvetési szervek és köztestületek éves költségvetési beszámolása Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámológarnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek = a központi és köztestületi költségvetési szerv felügyeleti szerve (1091 szektor), = a központi és köztestületi költségvetési szerv fejezeti kezeléső elıirányzata (1091 szektor), a fejezet igazgatási címe (1051 szektor) 7

8 = a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szervek és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szervei (1051 szektor), = részjogkörő költségvetési egységek, (ha év elején az Ámr. 2. -ának 17. pontja szerint volt elemi költségvetés készítési kötelezettsége) = a vagyonkezelı szervezetek ( szektor), - az elemi költségvetés készítésére kötelezett részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek (1051 szektor), - a köztestületi költségvetési szervek (1058 szektor) (kivéve a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveit) Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló garnitúrát az államháztartás mindazon szervezeteinek ki kell tölteniük, amelyek az A/ Intézményi éves költségvetés garnitúra felhasználásával tervezték meg a évi költségvetésüket (ideértve a 1056, 1057 és 1058 szektorokba sorolt szervezeteket is). A fejezet saját gazdálkodásáról szóló éves költségvetési beszámolója különkülön tartalmazza az igazgatásának intézményi éves költségvetési beszámolóját, valamint a fejezeti kezeléső elıirányzatai gazdálkodásáról készített összesített éves költségvetési beszámolót. A fejezeti kezeléső elıirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves költségvetési beszámoló az adott évi költségvetési törvény szerint a fejezet kezelésében lévı valamennyi fejezeti kezeléső elıirányzat adatait tartalmazza. A fejezeti kezeléső elıirányzatok fejezetenként külön-külön összesített éves költségvetési beszámolójának részei megegyeznek az intézményi éves költségvetési beszámoló tagolásával (könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés, az elıirányzatmaradvány kimutatás, kiegészítı melléklet), azonban a pénzforgalmi jelentés az Ámr. 1/a. számú melléklete szerinti kimutatást (98. őrlap), valamint az Áhsz. 24. mellékletének B), illetve C) része szerinti kötelezettségvállalásról készített kimutatásokat (76. és őrlapok) fejezeti kezeléső elıirányzatonként különkülön és együttesen is tartalmazza Önkormányzati alrendszer éves költségvetési beszámolása A B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámológarnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - a helyi valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó (fı)polgármesteri hivatal, megyei közgyőlés hivatala, közös képviselıtestület hivatala (1254 szektor) A C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek 8

9 - az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - ideértve a körjegyzıséget is (1251 szektor), - az egyéb jogállású szervezetek, a területfejlesztési tanácsok és munkaszervezetei (1259 szektor), - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkezı önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı társulások (1251 szektor) Az I/ Többcélú kistérségi társulás éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - a többcélú kistérségi társulás (ha nem hozott létre elkülönült munkaszervezetet) (1253 szektor) - a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervként mőködı munkaszervezete együttesen (1253 szektor) A J/ Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámoló-garnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - az országos kisebbségi önkormányzat (1252 szektor) - az országos kisebbségi önkormányzat által alapított országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (1251 szektor) A B/ Önkormányzati éves költségvetési beszámoló-garnitúrát, a C/ Önkormányzati intézményi éves költségvetési beszámoló-garnitúrát, az I/ Többcélú kistérségi társulás éves költségvetési beszámoló-garnitúrát, valamint a J/ Országos kisebbségi önkormányzati és intézményi éves költségvetési beszámoló-garnitúrát az államháztartás azon szervezeteinek kell kitölteniük, amelyek a B/, a C/, az I/, illetve a J/ garnitúra felhasználásával tervezték meg a évi költségvetésüket. Erre vonatkozóan a tervezéshez kiadott Tájékoztatóban foglaltakat kell figyelembe venni. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója a saját és a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint a részjogkörő költségvetési egysége adatait összevontan tartalmazza. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkezı részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı társulások költségvetési gazdálkodásának adatait a székhely települési önkormányzat B) jelő éves költségvetési beszámolója tartalmazza. 9

10 A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok (az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezettek a megyei, megyei jogú városi, fıvárosi és fıvárosi kerületi önkormányzatok, illetve azok a helyi önkormányzatok, ahol az elızı évben teljesített kiadások összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkeznek vagy hitelt vesznek fel) az éves költségvetési beszámolón kívül egyszerősített éves költségvetési beszámolót is kötelesek készíteni. A Nekt. 21. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott országos kisebbségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz az országos kisebbségi önkormányzat és az intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerősített éves költségvetési beszámolót is kötelesek készíteni. Az önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, illetve az országos kisebbségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz a K11 programmal elıállított nettósított, önkormányzati, többcélú kistérségi társulási, illetve országos kisebbségi önkormányzati szintő (az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei adatait összevontan tartalmazó) beszámolót is készítenek Társadalombiztosítási alrendszer éves költségvetési beszámolása Az A/ Intézményi éves költségvetési beszámoló elnevezéső beszámológarnitúra őrlapjai, illetve az őrlapoknak megfelelı tartalmú és szerkezető, számítástechnikai úton elıállított és kinyomtatott lapok felhasználásával (elıállításával) tesznek eleget a rendeletben elıírt kötelezettségüknek - a társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak kezelıi és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek (OEP, ONYF és ezek igazgatási szervei, 1051 szektor), (mőködési szektor) A D/ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási éves költségvetési beszámolója garnitúrát töltik ki - a társadalombiztosítási alap kezelıje (társadalombiztosítási költségvetési szerv) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (ellátási szektor) A G/ Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált éves költségvetési beszámolója elnevezéső garnitúrát kell összeállítaniuk a társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek az ellátási és mőködési szektor konszolidált adatai alapján. A H/ Társadalombiztosítási alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolója garnitúrát kell összeállítaniuk a két társadalombiztosítási alap konszolidált éves beszámolóinak adatai alapján. A D/ a G/ és a H/ költségvetési beszámolók speciális pénzforgalmi őrlapjainak kitöltéséhez a Pénzügyminisztérium külön tájékoztatót készít, melyet a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait kezelık részére közvetlenül megküld. Az ONYF és az OEP beszámolója 58. és 59. őrlapjain a járulékokkal kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal 10

11 adatszolgáltatása alapján kell kimutatni. Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak, mint államháztartás közteherbevételeit beszedı szervezetnek, a feladatkörébe tartozó járulék- és járulék jellegő követelésekrıl, kötelezettségekrıl elkülönített nyilvántartást kell vezetnie, és a Kincstár számlarendjében meghatározott tartalommal és idıpontban kell adatot szolgáltatnia. Az adatszolgáltatás valódiságáért - ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is - az adatszolgáltató felelıs. Az APEH évenként, a tárgyévet követı év május 5-éig szolgáltat adatot a tárgyévben esedékes bevallások és december 31-éig teljesített befizetések/visszafizetések teljes körő éves feldolgozása alapján - az analitikus nyilvántartásokkal megegyezıen - a kötelezettségek és befizetések/visszafizetések összegérıl, a tárgyévben és a megelızı idıszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról (éves leltár), továbbá a tárgyévben esedékes összes bevallások jogcímenkénti bontásáról, valamint a behajtásból származó bevételek december 31- éig teljesített befizetések összegérıl alaponként, valamint negyedévente a járulék és egyéb társadalombiztosítási követelések értékvesztésének összegérıl, az elsı negyedévre vonatkozóan május 20-áig, a második, harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követı hó 15-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követı év május 15-éig. Az adatszolgáltatás valódiságáért - ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is - az APEH a felelıs Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolása Az E/ Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolója garnitúrát tölti ki az elkülönített állami pénzalap kezelıje az alapra vonatkozóan. (Az E/ garnitúrának része a 79. Alapok kötelezettségvállalásának alakulása őrlap, melyet az alapokról a Pénzügyminisztérium külön rendelkezése szerint kell elkészíteni.) Az E/ garnitúra a Költségvetési törvény 9. számú melléklete szerint és a fejezeti indokolásban közzétett összefoglaló táblázatok formájában tartalmazza az alap költségvetésének megfelelı pénzforgalmi kimutatást. Az alapo(ka)t kezelı fejezetek részére - az elızı évekhez hasonlóan - az alap beszámolójának elkészítését megelızıen a Pénzügyminisztérium megküldi az E/ Elkülönített állami pénzalapok éves költségvetési beszámolója nyomtatványgarnitúráját. A Munkaerıpiaci Alap, a Kutatás és Technológiai Innovációs Alap és a Nemzeti Kulturális Alap beszámolója 58. és 59. őrlapjain a járulékokkal kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal adatszolgáltatása alapján kell kimutatni. Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnak, mint államháztartás közteherbevételeit beszedı szervezetnek, a feladatkörébe tartozó járulék- és járulék jellegő, valamint díj jellegő követelésekrıl, kötelezettségekrıl elkülönített nyilvántartást kell vezetnie, és a Kincstár, valamint az elkülönített állami pénzalapok számlarendjében meghatározott tartalommal és idıpontban kell adatot szolgáltatnia. Az adatszolgáltatás valódiságáért - ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is - az adatszolgáltató felelıs. Az APEH adatokat szolgáltat a Munkaerıpiaci Alap kezelıje, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelıje, továbbá a Nemzeti Kulturális Alap kezelıje részére: 11

12 évenként a tárgyévben esedékes bevallások és december 31-éig teljesített befizetések/visszafizetések teljes körő éves feldolgozása alapján - az analitikus nyilvántartásokkal megegyezıen - a kötelezettségek és befizetések/visszafizetések összegérıl, a tárgyévben és a megelızı idıszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról (éves leltár), továbbá a tárgyévben esedékes összes bevallások jogcímenkénti bontásáról, valamint a behajtásból származó bevételek december 31-éig teljesített befizetések összegérıl alaponként a tárgyévet követı év május 5-éig, negyedévente a követelések értékvesztésének összegérıl, az elsı negyedévre vonatkozóan május 20-áig, a második, harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követı hó 15-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követı május 15-éig Az idıközi mérlegjelentés és a gyorsjelentés elkészítése A költségvetési szerv, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok kezelıi, a központi és a fejezeti kezeléső elıirányzat kezelıje, a vagyonkezelı szervezet és a beszedı szervezet a saját, illetve más szervezethez rendelt eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést készít az Ámr ának (1) bekezdése és az Ámr. 12/a.-12/c. számú mellékletei szerint. Az idıközi mérlegjelentést - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok jelentései kivételével - a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést a tárgynegyedévet követı 40 napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen és az éves beszámolóval megegyezı tartalommal kell a felügyeleti szervhez benyújtani. Az Ámr ának (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok az Ámr. 12/c. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás alól mentesülnek. Az idıközi mérlegjelentést az APEH-adatszolgáltatást követı 5 munkanapon belül kell elkészíteni és megküldeni a) az elkülönített állami pénzalapok kezelıinek az alappal rendelkezı szerv kezelıinek, b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelıinek feldolgozásra a Kincstár részére. Az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentését a következı év március 20-áig kell a Kincstárnak megküldeni. Ezt a gyorsjelentést az APEH-nak az Ámr. 113/A. d) pontjában és 114. (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott adatszolgáltatását megelızıen, a negyedik negyedévre számított értékvesztés nélkül kell összeállítani. A felügyeleti szerv a mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követı hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül, az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével 12

13 megegyezıen juttatja el feldolgozásra a Kincstárnak, helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetében az Igazgatóságnak. Az adatszolgáltatók az éves elszámolásokra vonatkozóan az Ámr. 12/b) számú mellékletét a tárgyévet követı év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan az Ámr. 12/b) számú mellékletét a tárgyévet követı év november 15- éig juttatják el a felügyeleti szervhez. A felügyeleti szerv a mérlegjelentések őrlapjait ezt követıen 5 napon belül továbbítja feldolgozásra a Kincstárhoz, illetve helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az Igazgatósághoz. 13

14 2. Az egyes beszámoló garnitúrák őrlapjai 2.1. Az A), B), C), I) és J) jelő garnitúrák őrlapjai Megnevezés Garnitúrák A) B) C) I) J) 01. Könyvviteli mérleg őrlap X X X X X P é n z f o r g a l m i j e l e n t é s 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 04. Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli X X X X X juttatásainak elıirányzata és teljesítése őrlap 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú X X X X X kiadások elıirányzata és teljesítése, (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) őrlap 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 08. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 09. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése őrlap X X X X X 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (támogatási célú X X X X X kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) őrlap 11. Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése őrlap X 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése őrlap X 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése őrlap X 17. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása őrlap X 21. Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) őrlap X X X X X 22. Bevételek tevékenységenként (mőködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek X X X X X teljesítésének részletezése) 26. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként őrlap X 53. Tájékoztató adatok őrlap X X X X X 80. Önkormányzati költségvetési jelentés őrlap X X X X 98. Központi költségvetési jelentés őrlap X 29. Pénzmaradvány-kimutatás őrlap X X X X 42. Elıirányzat-maradvány kimutatás őrlap X 30. Eredménykimutatás őrlap X X X X X 14

15 K i e g é s z í t ı m e l l é k l e t Megnevezés Garnitúrák A) B) C) I) J) 13. Központi költségvetésbıl és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése őrlap X 23. Költségvetési elıirányzatok egyeztetése őrlap X X X X X 24. Pénzforgalom egyeztetése őrlap X X X X X 25. A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetı Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának X (hitelképességének) felsı határa őrlap 27. A letéti számla pénzforgalma őrlap X X X X X 31. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap X X 32. A céltámogatás elszámolása őrlap X 33. Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása őrlap X X 34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi X X X X X juttatásai őrlap 35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai őrlap X X X X X 36. Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett X X X X létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról őrlap 37. Feladatmutatók állománya őrlap X X X X X 38. Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása őrlap 39. A címzett támogatás elszámolása őrlap X 41. Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma X őrlap 44. A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása őrlap 45. A közszféra területén dolgozók évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása őrlap 46. Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap 47. Az elızı évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása őrlap 48. A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához) őrlap 49. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. őrlap megalapozásához) őrlap 50. A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása őrlap 51. A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása őrlap X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az Elemi költségvetés elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával tesznek eleget elemi költségvetés

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a számviteli

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben