A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és AMI egészségnevelési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. 11. A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és AMI egészségnevelési programja"

Átírás

1 A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és AMI egészségnevelési programja

2 Az egészség fogalma: Az egészség egyik legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség, rokkantság hiányát jelenti, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólétet. Az egészséget befolyásoló tényezők : Adottságok, szociális és gazdasági tényezők, környezet, életmód, szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége. Az egészségfejlesztés fogalma : Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék és növeljék befolyásukat a saját egészségük meghatározói felett annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy feltárja és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék, vagy alkalmazkodjon ahhoz, ezzel az egészséget a mindennapi élet erőforrásává téve. Az egészségfejlesztés tehát nem csak az egészségügy kötelezettsége, hanem egészséges életmódon túl a jólétig terjed. Egészségnevelés A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. A prevenció területei A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és a családi élet alakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. Az iskoláknak a fent említettekben azaz a primer prevencióban van jelentős szerepe. Helyzetelemzés Iskolánkban szakmailag jól felkészült, állandóan megújulni kész, a munkájukban igényes, jól összeszokott, az oktatásról nevelésről hasonlóan gondolkodó pedagógusok dolgoznak. Az oktatási nevelési folyamatban lehetőségükhöz mérten mindent megtesznek az egészséges életre nevelés érdekében. Ezek fő színterei jelenleg : osztályközösségi óra, környezetismeret óra, biológia óra, kémia óra, testnevelés óra, technika és életvitel óra, földrajz óra, ének zene óra, tánc óra. A gyerekek számára biztosított a napi testedzés lehetősége a délelőtti testnevelés órákon és tánc órákon illetve délután a napköziben és különböző sportköri formában ( pl. foci, játékos torna, stb. )

3 Az iskolánkban a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek és ifjúságvédelmi felelősök dolgoznak. Alapvető feladatuk a pedagógusok gyermekvédelmi munkájának segítése, ezen felül a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, intézményekről, ahová problémáik megoldása érdekében segítségért folyamodhatnak. A gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökkel együtt keresi fel azokat a családokat, ahol a gyermekeket veszélyeztető okok feltárása szükséges. A tanintézmény jó kapcsolatot tart fenn a Nevelési Tanácsadóval, iskolaorvossal, védőnővel, Családsegítő Szolgálattal, Polgármesteri Hivatallal. További kapcsolatok: ÁNTSZ, iskola egészségügy fogászati részlege, Vöröskereszt helyi szervezete. A felső tagozatos gyermekek részére folyamatosan szervez iskolánk különböző felvilágosító, illetve prevenciós programokat, külső szakértő segítségével. A nevelési program keretén belül igen fontosnak tartjuk a megelőzést, az egészséges életmódra nevelést, a dohányzás, alkohol és drog egészségkárosító hatásairól szóló előadások szervezését. Egészségvédő programjaink megvalósításához a körzeti vezető védőnő és iskolánk védőnője ajánlotta fel segítségét. Erőforrások Humán erőforrások Belső erőforrások Iskolavezetőség: feladata az új kihívásoknak való megfelelés Osztályfőnökök és a szaktanárok: oktató nevelő munkán túl kiemelt feladatuk a személyes példamutatás. Napközis nevelők: személyes példaadás Védőnő: segítségnyújtás a felvilágosító illetve prevenciós feladatokban. A tanév folyamán rendszeresen szűrik tanulóinkat. Leggyakoribb probléma a hátgerinc ferdülése. (alsósok rendszeresen járnak gyógytornára, felsősök nem). Figyelemmel kísérik a szemüveges gyermekeket, (zenei osztályokban gyakori), túlsúlyos gyermekeket (felső tagozaton jellemző). A mindennapos testnevelés megvalósítása, heti 5 órában testnevelés órák megszervezése, 2012/13-as tanévtő kezdve felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon. A megfelelő szaktanár ellátottság biztosítása. Az ISK. megszervezése, délutáni sportköri foglalkozások megszervezése. A tanulók között előfordul halláskárosult asztmás és nyombélfekélyes, magas vérnyomású. Az osztályfőnöknek meghatározó szerepe van a szülővel való kapcsolattartásban is. Diákok: pozitív tudatformálás (védem az egészségemet) Technikai dolgozók: a tisztaság biztosítása. Szülők A szülők megnyerése elkerülhetetlen, nélkülük a program nem megvalósítható. Különböző programok szülői kezdeményezésre is indulhatnak. (pl. gyümölcsnap), családi nap, sportvetélkedők, stb. Külső erőforrások: Vöröskereszttel élő kapcsolat - Gyűjtés rászorulóknak - Fellépések szociális otthonokban - IV. ker. Polgármesteri Hivatal Sportiroda - Úszásoktatás (hosszú évek óta) - Káposztásmegyeri Futónapok

4 - Diákolimpia egész éves versenysorozata - Kihívás Napja - Újpesti Jégcsarnok Általános hosszútávú célok Egészségvédő szemlélet és egészségfejlesztő magatartás alakítása: - képes legyen a tanuló kifejteni véleményét az egészség értékéről, élen eszerint - legyen képes érvelni valamely magatartás, szokás, viselkedés, kapcsolat egészséges vagy hibás voltáról - ismerje és alkalmazza szervezete edzésének programját - vállalja tudatosan az egyéni felelősséget saját és társai egészségéért - tudja és alkalmazza a helyes táplálkozás és a kulturált étkezés szabályait - kedvezőtlen körülmények között is legyen képes az egészséges megoldás választására - utasítsa el az egészségre káros szokásokat (dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, egészségre káros szórakozások. Felelőtlen szexuális kapcsolatok), tudjon ezekkel szemben érvelni - szerezzen gyakorlatot a mindennapos egészségvédelem megvalósításában - otthoni és iskolai környezetében óvja a környezet tisztaságát - tudja, hogyan veheti igénybe az iskola egészségügyi alapellátást, legyen kész és képes egészségével, serdülésével, szexuális problémáival megfelelő időben szakemberhez fordulni és tanácsait megfogadni. Tudja alkalmazni a fertőzés megelőzésének szabályait. - Tartsa meg a baleset megelőzés szabályait (célból következő feladat) - Egészséges, biztonságban élő, edzett fiatalság nevelése. Ehhez anyagi szükséglet, az osztálytermek megfelelő bútorzata, testnevelés színhelyének balesetmentessége. Nevelési célok és feladatok az alsó tagozatban. Az alapfokú nevelés- oktatás időszaka: - óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot - segíti az óvodából iskolába való átmenetet - fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb környezet értékei felé - teret ad a játék- és mozgásigény kielégítésére, segíti a természetes fejlődést - a kisgyermek ebben az időszakban kíváncsi, ezáltal motivált, így fejleszthető a felelősségtudat, kitartás, gazdagodik az érzelemvilág - mintákat ad az ismeretszerzéshez, megalapozza a tanulási szokásokat - törődik a hátrányok csökkentésével. (szociális háttérből adódó, kulturális környezetből adódó) - középpontban a személyiség sokoldalú fejlesztése - kiemelt terület : test és lélek harmonikus fejlesztése Fő feladatok: - az egészséges életmód alapozása - mozgáskultúra alapozása - egészségnevelő jó szokások alapozása - önismeret fejlesztése - társas kapcsolatok alakítása, igényfejlesztés 1.Testi egészségre nevelés

5 a. Egészséges életrend b. Egészségügyi szabályok c. Edzettség (testnevelés, sport, mozgásos játékok) d. Védekezés betegség és baleset ellen a. Alakítsuk ki a kisgyermekben az egészségügyi szabályok megtartására való igényt (reggeli torna testnevelés óra, szabadban töltött idő mind az egészséget erősíti). - Tudatosítsuk bennük, hogy az egészséges szervezet eredményesebb a tanulás terén is - A napirend betartása (időben lefekvés, felkelés, rendszeres tisztálkodás, pihenés) A nevelők, szülők segítségével b. Személyi higiénia szabályainak megismerése - Helyes étkezési szabályok betartása - Legyen igénye a tisztaság iránt (személyi tisztaság, környezet higiéné, tanterem, folyosó, iskolaudvar, otthon) - Tudja, hogy az alkohol, a dohányzás ártalmas. Soha nem fogyassza ezeket! - Ismerje az időjárásnak megfelelő öltözködést. A felnőttek segítségével tartsa meg a helyes testtartás szabályait. - Figyeljen taneszközeinek rendjére, tisztaságára c. Kedveltessük meg a természetet, a szabadban tartózkodást. - Tudja, hogy aki edzett, jobban tűri az időjárás viszontagságait (ismerje a levegő, a nap, a víz, a hó, a jég legfontosabb hatásait) - Naponta töltsön két órát a szabadban - Legyen igénye a rendszeres testmozgásra (testnevelés órákon teljesítse a követelményeket) - Tudjon úszni (lehetőleg szabályosan), ismerje, hogy milyen felszerelés szükséges egy egynapos kiránduláshoz. - A mindennapos testnevelés megvalósítása, heti 5 órában testnevelés órák megszervezése, 2012/13-as tanévtő kezdve felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon. - A megfelelő szaktanár ellátottság biztosítása. - Az ISK. megszervezése, délutáni sportköri foglalkozások megszervezése. d. Tudja, hogy a betegség és a baleset ellen védekezni kell, hogy a piszok, a szemét betegséget terjeszt, a tisztaság pedig megóvja attól. - Ne érintkezzen fertőző betegekkel - Ha a keze piszkos, mossa meg - Figyeljen arra, hogy nemcsak önmaga ne fertőződjön, de ő se fertőzzön meg másokat - Tudja, hogy az orvos, a védőnő, a mentők, a tűzoltók a segítségére vannak, ismerje értesítési lehetőségeiket - Ismerje és tudja, hogy a betegséget kezdetben könnyebb gyógyítani, ha nem érzi jól magát, azonnal forduljon szüleihez, nevelőihez - Tudja, hogy a technikai eszközök balesetveszélyesek - Ismerje a könnyű sérülések alapvető ellátását - Ismerje a gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályait 2. Lelki szellemi egészségre nevelés - A lelki vagy szellemi problémákkal küzdő gyermek nevelése, oktatása speciális eljárásokat igényel. Ezeknek gondozására egyénre szabott tervekre van szükség, melyet a

6 pedagógus fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus segítségével tud elkészíteni és alkalmazni. (pl. neurotikus, félelmi szorongásos, agresszív, beszédhibás, szellemi fejlődésben elmaradt gyermek) Nevelési célok és feladatok a felső tagozatban Az alsó tagozatnál leírtakat újra nem írjuk, életkori sajátosságokkal kiegészítjük. A felső tagozatos tanulók a fejlődés jelentős szakaszán mennek keresztül, a serdülést megelőző személyiségfejlődés jeleit mutatják be viselkedésben. A testi - lelki változások újabb nevelési feladatok elé állítják a felső tagozatban tanító pedagógusokat! a. Testi egészségre nevelés: egészséges életrend, egészségügyi szabályok, edzés, testnevelés, sport, védekezés betegség, baleset ellen b. Lelki szellemi egészségnevelés c. A szociális életre nevelés a. Legyen kész napirendjét önállóan összeállítani, az esetleges váratlan eseményekhez igazítani - Ismerje a nemi higiénia alapvető szabályait - Lelje örömét a testmozgásban - Legyen képes könnyű fizikai munka végzésére - Gyakorlatban sajátítsa el az elsősegélynyújtás alapvető szabályait b. Szexuális felvilágosítás, a nemek közötti kulturált viselkedés, párkapcsokat és nemi kapcsolat, védekezés a fertőzés és a nem kívánt terhesség ellen - AIDS prevenció - A káros szenvedélyek megelőzése érdekben elengedhetetlen a nevelők példamutatása c. Óvakodjon az egészségre káros szokások kialakításától (alkohol, dohányzás, drog) d. DROG külön kiemelve - Tudja, hogy ezek káros függőséghez vezetnek 2. Közösségi magatartásra nevelés - Tudja, hogy a közösség fegyelmezett szervezet, amely közös célok felé igyekszik - Önmaga céljait próbálja összhangba hozni a közösség céljaival. Lássa be, hogy a közös munka közös felelősséggel jár. A közösség minden tagja felelős a másik magatartásáért. - Legyen tisztában azzal, hogy a helyes közösségi magatartás az emberek iránti tiszteletteljes humánus magatartást követel. Szociális hátrányok enyhítése - szülők, szociális, egészségvédő helyzet felmérése (gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi felelősök bevonása) - szülők anyagi támogatásának elősegítése - egyéni bánásmód azon tanulóknak, akiknek szülei alkoholisták, munkanélküliek, stb. - segítségnyújtás közügyekben való eljáráshoz - a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat további erősítése - az iskola nevelési programjához kapcsolódó szolgáltatások ingyenességének biztosítása

7 Gyermek és ifjúságvédelem A gyermek különleges jogvédelme A gyermek joga az élethez a legjobb egészségi állapothoz A családban való nevelkedéshez való jog Gyermek joga a szociális biztonsághoz Az oktatáshoz, művelődéshez való gyermeki jog A fizikai és lelki durvaság elleni védelem joga Kábítószer fogyasztás elleni védelem (Gyermekvédelem) Együttműködés szülőkkel A Közoktatási Törvény előírásának megfelelően az alábbi együtt működési programot vezetjük be: 1. Osztályszülői értekezlet - évente 3 szülői értekezletet tartunk problémamegoldó problémakezelő célzattal, illetve - a tanulók teljesítményének, viselkedésének értékeléséről - nevelési és egészségvédelmi célzattal - előadások szülőknek szakértők bevonásával, szakértők segítségével - iskolai programok szervezése 2. Iskolai szülői értekezlet - igazgatói beszámoló évente 3 szor, a gazdasági, pedagógiai, egészségvédelmi helyzetről - a nevelési oktatási programról - iskolaszék - tanulók helyzetéről - megoldási javaslatok kidolgozása Iskola egészségügyi szolgálattal való kapcsolat - Az egészségfejlesztő munkába bekapcsolódott az iskola védőnője és a körzeti védőnő - Egészségügyi dolgozók segítségével előadások szülőknek, diákoknak, vetélkedők szervezése - Orvos, védőnő, tanácsadási lehetőségeinek szervezése szülők részére Fogadó órák (meghatározott napokon) - igazgató - nevelőtestület - Nevelési Tanácsadó Szülői Közösség megszervezése Hirdetések Szülőkkel tanulókkal közös kirándulások, rendezvények (versenyek, vetélkedők) - kórusok - Pécsi Nap - Tánc Gála - Hangversenyek - Családi nap - Egészségnap - Témanap

8 - Témahét - Ünnepélyek (nyitott ünnepségek, karácsony, farsang óvodásoknak is) - Túrák, táborok - Sport rendezvények - Vöröskereszt rendezvényei - Hittan tanárokkal jó kapcsolat Mindennapos iskolai testedzés program Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. Az iskolai testnevelés és a sport keretei közözz az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: - minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás programban - minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési - és légző rendszer megfelelő terhelése - minden testnevelés órán van gimnasztika, benne biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna. (L. a 243 / ( XII. 17.) Kormányrendelet testnevelési alapelveit és céljait ) - a testnevelési tananyag egészében a gerinc és ízületvédelem szabályainak betartása, külön figyelemmel a fittség mérésének testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire ( L. a 243 / (XII. 17. ) Kormányrendelet testnevelési alapelveit és céljait, valamint az OM Útmutató a tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez című ben megjelent kiadványt ) - minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is - a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás programban - a testmozgás program életmód program sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében) - a testmozgás program játékokat és táncot is tartalmaz A fenti szempontok, együtt és egyformán fontosak és jelentősek. Órarendbe iktatott forma - a tanítási órákon néhány perces mozgásos feladatot kapnak a tanulók (ez minden tanítási óra keretén belül megvalósítható) - a tanítási szünetekben lehetőséget biztosítunk a szabad levegőn történő mozgásra, sporteszközökkel történő játékra Egyéb módszerek - a testnevelési órákat nem tartalmazó napokon szervezett sportfoglalkozásokat kínálunk tanulóinknak ( úszás, játékos torna, tánc, kosárlabda, labdarúgás ) További célok Részvétel: tanfolyamokon Továbbképzéseken

9 Kortársoktatók bevonása a felvilágosító munkába Kommunikáció: környezeti nevelési programnál Minőségfejlesztés: a tanév elején a tanmenetek tartalmazzák az egészségnevelési programokat. Kiemelten a z of. Tanmenete és a napközis nevelő foglakozási terve. Iskolánk jövőképe Az iskola tanulói az egészséget pozitív értéknek tekintsék. Tudják, hogy az egészség egyik legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség, rokkantság hiányát jelenti, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólétet. Képesek legyenek arra, hogy megértsék és növeljék befolyásukat a saját egészségük meghatározói felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen.

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2 I. Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés szoros

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Egészségnevelési és környezeti nevelési program TARTALOMJEGYZÉK EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM... 2 1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben