A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve"

Átírás

1 "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." Szent-Györgyi Albert A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve 1

2 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYI ADATOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE:... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSEK... 5 ISKOLÁNK MÚLTJA ÉS JELENE... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, ISKOLAKONCEPCIÓNK... 7 NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK A NEVELÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI SZEREPE A SZABADIDŐ-SZERVEZÉS, MINT A KÖZÖSSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS EGY SAJÁTOS FORMÁJA KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL ÉS A TANULÓKKAL A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓINK SZENZOROS INTEGRÁCIÓ (A KÜLÖNBÖZŐ ÉSZLELÉSI TERÜLETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE) SZENZO-MOTOROS INTEGRÁCIÓ (AZ ÉSZLELÉSI ÉS MOTOROS RENDSZER EGYÜTTMŰKÖDÉSE) AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI FELADATAI, INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA HELYI TANTERV ISKOLÁNK KÖVETELMÉNYRENDSZERE AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI BELSŐ VIZSGASZABÁLYZAT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI A TANULÓK (GYERMEKEK) JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI RÉSZVÉTELÜNK A TANKERÜLETI MUNKAMEGOSZTÁSBAN A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE GYÓGYTESTNEVELÉSI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK MÚZEUMLÁTOGATÁSI TERV MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANTÁRGYI KERETTANTERVEK

3 Az iskola hivatalos elnevezése: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Az iskola székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u Telefon/fax: , , Az iskola fenntartója: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. Az iskola alaptevékenysége: alap- és középfokú oktatás felnőttoktatás Az alapító okirat kelte: Az intézmény jogállása: Az intézmény vezetője: az igazgató 3

4 A pedagógiai program törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CLIV. törvény az egészségügyről (38. (1)) évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről ( hatályát veszti 2013.szept.1.) 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4

5 A pedagógiai program érvényességét meghatározó intézményi intézkedések A pedagógiai program érvényes: A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: Az esetlegesen változó jogi szabályozásnak megfelelő törvényes működés fenntartása érdekében az éves munkatervek keretén belül az intézmény felső- és középszintű vezetése folyamatosan ellenőrzi a pedagógiai programban meghatározott célok és feladatok végrehajtását. Amennyiben a törvényi háttér változása, a fenntartó vagy más partner új igényének megfogalmazódása szükségessé teszi, úgy felülvizsgáljuk a pedagógiai programunkat. A pedagógiai program módosítása: A pedagógiai programban történő változás minden esetben az intézmény közvetlen partnereinek és különböző képviseleti fórumainak a véleményalkotásával és jóváhagyásával történik. Ebbe a körbe tartozik a szülői munkaközösség (Szülők Fóruma), a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A dokumentum végleges jóváhagyása az iskola igazgatójának a jogosultsága. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, elhelyezése: Jelen dokumentum - mint intézményünk egyik alapdokumentuma - nyilvános. Ennek érdekében nyomtatott formában iskolánk könyvtárában, interneten pedig az intézmény honlapján (www.szgya.hu) olvasható. Budapest, március... igazgató 5

6 Iskolánk múltja és jelene Iskolánk 1873-ban kezdődő története során különböző fenntartók irányítása alatt, különböző elnevezésekkel, különböző szintű oktatási intézményként működött a jelenlegi épületében. A közvetlen elődünknek tekinthető általános iskola 1950-től, 63 éve oktatja, neveli a kerület diákjait. Intézményünk 1991-től a szerkezetváltó iskolák közé tartozik. Ennek értelmében az első, alapozó négy év után (1-4. évfolyam) a tanulók felső tagozaton (5-8. évfolyam), illetve a 8 osztályos gimnáziumi képzés keretében (5-12. évfolyam) folytathatják tanulmányaikat. Az igényeknek megfelelően idegen nyelvi évfolyamot (NYEK) és 4 osztályos gimnáziumi osztályokat is működtetünk óta a Felnőttképzési Intézetünk keretén belül ECDL vizsgaközpontot is létrehoztunk, illetve idegen nyelvi tanfolyamokat indítunk- igény szerint. felnőtteknek. A patinás épület 1989-től - részben felújítva - eredeti formájában áll az oktatás szolgálatában. Adottságai, méretei legfeljebb 30 tanulócsoport elhelyezését teszik lehetővé. Ennek 700 fő körüli gyereklétszám felel meg, ami évek óta iskolánk tényleges tanulólétszáma. Az oktatásinevelési folyamat irányítását megközelítőleg 60 fős nevelőtestület végzi. Intézményünk múltját és jelenét kapcsolja össze az immár 2 éve látogatható Itt jártak a Pál utcai fiúk című folyosó kiállítás. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2007-ben, Molnár Ferenc világhírűvé vált regényének, A Pál utcai fiúk kiadásának 100. évfordulója előtt tisztelegve kiállítást állított össze a szerzőről és regényéről. A kiállítás 2008-tól bejárta a határon túli magyarlakta területeket és 2011-ben tért vissza Budapestre. A kiállítás kurátorai kérték fel iskolánkat - amelynek épülete egykor Molnár Ferenc gimnáziuma, a regény ihlető helyszíne, közössége volt -, hogy fogadjuk be és tegyük egy iskola mindennapjainak részévé a kiállítás számunkra hasznosítható elemeit. Örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, hiszen így élményszerűen bemutathatjuk Molnár Ferenc és a regény kötődését az épületünkhöz. Egyéni és csoportos látogatókat azóta is rendszeresen fogadunk, illetve kihasználjuk a kiállítás pedagógiai lehetőségeit is. 6

7 Pedagógiai alapelveink, iskolakoncepciónk Szent-Györgyi Albert gondolata számunkra azért is követendő, hiszen pontosan rámutat arra, hogy nevelő-oktató munkánk csak akkor éri el a célját, ha az a gyermek megismerésén és fejlesztésén alapul. Ezért minden tanulónk számára igyekszünk biztosítani az optimális személyiségfejlődést szolgáló, esélyegyenlőségen alapuló oktatási-képzési rendszert. A társadalmi, gazdasági változások folyamatosan újabb és újabb feladatokat rónak ránk, s ennek a változó követelményrendszernek igyekszünk úgy megfelelni, hogy közben klasszikus, alapvető emberi értékeket is közvetítünk. Az első négy évfolyamon fontos feladatunk az alapkészségek magas szintű kialakítása. A tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítanunk a képességfejlesztésre, esetlegesen a felzárkóztatásra. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy minden gyermek csak a saját szintjéről, a neki megfelelő tempóban fejleszthető tovább. A nyolcosztályos gimnázium oktatási koncepciójából eredendően célunk a jó képességű, törekvő gyerekek adottságainak felismerése és képességeinek állandó továbbfejlesztése. A tanulásra erősen motivált gyerekek nyitottsága, érzékenysége lehetővé teszi - a múlt ismeretére építkező - reális és pozitív jövőkép felvázolását. Kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, illetve az egyéni adottságok, képességek életszerű, valóságos probléma- és feladathelyzetekben való kipróbálására. Az elmúlt évek oktatási tapasztalata azonban azt is megmutatta, hogy tehetséges gyermekek a saját egyéni tempójukból adódóan bizonyos életkorig lassabban fejleszthetők, így számukra a négyosztályos gimnáziumi képzési formát is fenntartjuk. Pedagógusi, tanári magatartásunk egészét áthatja a gyermekközpontúság. Tudjuk, hogy nem elegendő ún. ismeret paneleket átadnunk, hanem viselkedésünkkel azt kell sugallnunk, követendő mintának felvázolnunk, hogy a modern kor embere számára a tudás birtokbavétele jelenti az örömöt. Ha ezt sikeresen tudjuk átadni, akkor ez magával hozza, hogy egészséges versenyszellemet kell kialakítanunk a tanulói közösségekben, illetve a tudásnak, készségeknek, képességeknek olyan elemeit kell fejlesztenünk, amelyek a változó társadalmi követelményekhez könnyen igazíthatók. Fontos, hogy tanítványaink tudjanak közös célokat megfogalmazni, s ezeknek a céloknak az elérése érdekében hatékonyan működjenek együtt társaikkal. 7

8 Nevelési alapelvek és célrendszer Nevelő-oktató munkánk alapvető céljának a tananyag feldolgozása során megvalósuló személyiségfejlesztést tartjuk, melynek során szem előtt tartjuk az egyéni képességeket és az iskolahasználók elvárásait. Alapvetően két fő célnak kívánunk megfelelni: - az általános iskolai képzés keretében olyan tudás kialakítása és képességfejlesztés a célunk, mely tanulóink ezen körének a sikeres pályaorientációját és továbbtanulását szolgálja, - gimnáziumként a diákok nagyobb körét készítjük fel a kétszintű érettségire, valamint felsőoktatási tanulmányaikra. Az oktatási folyamat egyértelmű célorientáltsága mellett fontosnak tartjuk a tanulói személyiség alakítását is, hiszen diákjaink nagy része évet tölt el intézményünkben életének legfogékonyabb korszakában. A nevelési-oktatási folyamat különböző színterein másmás módon igyekszünk céljainkat elérni, de végeredményben egy stabil értékrend és attitűd kialakítására törekszünk. Iskolai közösségünk minden tagja számára fontos, hogy egyértelműen megfogalmazzuk, milyen értékek átadását tartjuk fontosnak, s mely magatartásformákat, személyiségjegyeket akarjuk erősíteni, formálni. Tantestületünk a nevelés folyamatát egyrészt mint értékközvetítő folyamatot fogja fel, hiszen pedagógiai munkánk során igyekszünk tanulóinkban olyan tartós tulajdonság-együttest, beállítódást, életvezetési készséget kialakítani, mely az egyén és a közösség számára is pozitív, konstruktív tevékenységek létrehozására ösztönöz. Pedagógiai tevékenységünk során felmerülő és nevelési szempontból fontos értéknek tekintjük a következőket: a. Az én harmóniájára, autonómiájára vonatkozó értékeket. b. A biológiai lét értékeit. c. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékeket: - a személyes kapcsolatok értékeit - a szociális kapcsolatok értékeit - a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékeket 8

9 d. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékeket: - a műveltséggel kapcsolatos értékeket - a munkával kapcsolatos értékeket e. A humanizált társadalom és világkép értékeit: - a hazával, nemzettel kapcsolatos értékeket - a civil társadalommal kapcsolatos értékeket - a világra vonatkozó értékeket Ez a komplex értékstruktúra alapvetően áthatja nevelési célrendszerünket, de a nevelés számunkra olyan segítő tevékenység is, amelynek során képességeket fejlesztünk, tapasztalatszerzésre, ismeretek, emóciók, beállítódások elsajátítására ösztönözzük tanulóinkat, tehát végső soron személyiséget fejlesztünk. A nevelés tantestületünk felfogása szerint - tehát egy olyan értékközvetítő folyamat, amelynek célja egy önmagával harmóniában lévő, céljait megfogalmazni és megvalósítani tudó közösségi ember, aki szűkebb és tágabb környezetéért is tenni akar. 9

10 Nevelési céljaink és feladataink 1. Személyiségfejlesztés Kiemelt fejlesztési területek: - erkölcsi nevelés - családi életre nevelés - önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése Az iskolának - mint másodlagos szocializációs színtérnek - a személyiségformálásban nagy szerepe van. Szükséges, hogy tanítványaink reális önismerettel, énképpel rendelkezzenek. Tudjanak különbséget tenni a valódi és virtuális kapcsolatok természete között, és be tudjanak kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Társadalmi szerepeiket megismerjék és gyakorolni tudják, ismerjék a családban betöltött szerepeket. Készüljenek fel az önálló életvitelre, önmaguk ellátását meg tudják szervezni. Ismerjék fel a szabály- és normakövetés fontosságát, teljesítsék vállalt kötelességeiket. Külső és belső konfliktusaikat kezelni tudják, és a demokratikus viselkedés alapvető normáival is tisztában legyenek. Ezekkel párhuzamosan a nyitottság és a tolerancia képességét is fejlesztenünk kell bennük. Fel kell készítenünk tanulóinkat a kulturált társas kapcsolatok kialakítására, s arra is, hogy minden helyzetben megfelelő módon tudjanak kommunikálni. Meg kell őket tanítanunk a különféle problémahelyzetekben való eredményes megküzdési stratégiák alkalmazására is. Az előzőekben vázolt célok megvalósítását befolyásolják, meghatározzák lehetőségeink. Az iskolánkba járó gyerekek nagy különbséget mutatnak a nevelhetőség terén, hiszen eltérnek életkorban és családi környezet tekintetében is. Ebből adódik, hogy az általunk deklarált és közvetítendő értékek és magatartásminták áthagyományozása nem minden gyermekcsoportnál vagy gyermeknél lehetséges egyforma színvonalon. Ennek megfelelően differenciált módszerekkel, egyéni eljárások alkalmazásával valósítjuk meg pedagógiai céljainkat. A nevelési folyamatot nem három pólusú (tanár - diák - diák) kapcsolatnak fogjuk fel, hanem a szülői, családi háttér fontosságát is fel- illetve elismerjük. Az értékszocializáció folyamata ugyanis a családban kezdődik, s ezt a későbbiekben mi is továbbfejlesztjük, kiegészítjük. A szülőkkel való szoros együttműködés tehát szükségszerű, hiszen a gyermek egészséges 10

11 fejlődése megkívánja, hogy az őt érő hatások között ne legyenek egymásnak szélsőségesen ellentmondóak. Tudjuk, hogy az alapvető értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában is. Céljaink megvalósítása érdekében: - a év közötti korosztály személyiségfejlesztésében nagy súlyt fektetünk a megküzdési stratégiák - kiemelten a drog- prevenció kialakítására, s ehhez igyekszünk külső szakemberek segítségét is igénybe venni, - osztályfőnöki órákon, napközis foglalkozásokon tudatosan törekszünk arra, hogy különféle módszerekkel, technikákkal, szituációs játékokkal hétköznapi és életszerű problémák különféle megoldási lehetőségeit gyakorolhassák a tanulók, - önismereti csoportok létrehozását szorgalmazzuk tanítványaink között. A nyelvi évfolyamon (9. évfolyam) pedig heti egy órában biztosítunk erre megfelelő időkeretet, - osztályaink évente több kiránduláson, szabadidős programon, kulturális- és sportrendezvényen vesznek részt, kihasználva a kerület és a főváros nyújtotta lehetőségeket, - közös iskolai programok szervezésével (Szent-Györgyi napok, iskolanap, sportrendezvények) segítünk abban, hogy a tanulók más osztályokba, évfolyamokra járó gyerekekkel is kapcsolatot, barátságot tudjanak kialakítani, - iskolai könyvtárunk gyűjteményével széles tárházát kínálja a személyiségfejlesztést szolgáló klasszikus és kortárs szépirodalmi és ismeretközlő olvasmányoknak. 2. Közösségalakítás 11

12 Kiemelt fejlesztési területek: - állampolgárságra, demokráciára nevelés - felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nevelési céljaink eléréséhez szükséges, hogy tanulóink több iskolai közösség aktív tagjaként tudjanak működni, s ezáltal elsajátítsák azokat a szociális kompetenciákat, amelyek segítenek a harmonikus életvitel kialakításában, a közösségi beilleszkedés feltételeinek felismerésében és kialakítják a közjó iránti elkötelezettséget. A sikeres kapcsolatok és a közösségi életben való részvétel érdekében fontos az egységes normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy különféle területeken hatékonyan tudjanak kommunikálni tanulóink, és a különböző nézőpontokat, elveket megértsék, empatikusan tudják kezelni. Alapvetően fontosnak tartjuk az együttműködés különböző formáit, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődést, a sokféleség elismerését. Erre a pozitív attitűd kialakítására törekszünk, mely tartalmazza még az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét is. Igyekszünk olyan képességeket kialakítani, hogy fontosnak tartsák tanulóink a kisebb, nagyobb közösségek életében való részvételt, a döntéseket kritikusan, kreatívan tudják elemezni és a döntéshozatalban ők is részt kívánjanak venni. Motiváljuk tanulóinkat, hogy civil szervezetek működését ismerjék meg és munkájukba igyekezzenek bekapcsolódni. Segítsenek a környezetükben élő rászorultakon és az önkéntes segítő tevékenységet valóban pozitívumként éljék meg. Feladatunknak tekintjük, hogy - osztályaink erős közösséggé válását segítsük különböző iskolai és iskolán kívüli programok szervezésével, a felelősi rendszer kiépítésével, - osztályfőnöki órákon a tanulókat érintő és érdeklő témákat vitassunk meg, - könyvtárunk közösségi teret biztosítson a tanár-diák, diák-diák tevékenységeknek, - testvériskolai kapcsolatokat alakítsunk ki a határainkon túli magyar nyelvet oktató iskolákkal, illetve hazai Szent-Györgyi Albert nevét viselő és emlékét ápoló oktatási intézményekkel, 12

13 - külföldi (angol, francia, német nyelvet oktató) iskolákkal nyelvgyakorlás és más kultúrák megismerése céljából szoros kapcsolatokat alakítsunk ki (diákcsere programok), - nagygimnazista diákok bevonásával diákügyeletet hozzunk létre, - a saját belső alkotmány alapján működő diákönkormányzat keretén belül sajátíthassák el és gyakorolhassák tanulóink az érdekképviselet és érdekérvényesítés lehetőségeit és útjait, - lehetőséget teremtünk arra, hogy tanulóink tapasztalatot szerezzenek a fogyatékkal élők problémáiról, helyzetéről (pl. Láthatatlan kiállítás meglátogatása, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel) 3. Hagyományaink őrzése Kiemelt fejlesztési terület: - nemzeti öntudat, hazafias nevelés Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti múltunk és kultúránk alapvető értékeit ismerjék és tiszteljék tanítványaink. Elsajátítsák azokat az ismereteket és gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Tanulóinkat iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal kell gyarapítanunk, hogy magyarságtudatuk kialakulása mellett európai polgárokká is váljanak. Feladataink: - Szent-Györgyi Albert és más magyar származású Nobel-díjas tudósunk emlékét ápoljuk az évről évre megrendezett természettudományi vetélkedőnkkel. - Molnár Ferenc és regénye, A Pál utcai fiúk emlékét a 2011-től látható kiállítás formájában, valamint az évente az 5. évfolyamosok számára megrendezett irodalmi vetélkedővel is őrizzük. - Tudatosan szervezzük és tervezzük tanulmányi kirándulásainkat. Törekszünk arra, hogy diákjaink hazánk több táját, nevezetességét megismerjék. - Színvonalas osztály, illetve iskolai szintű megemlékezéseket és ünnepélyeket szervezünk. - Írókat, tudósokat, sportolókat hívunk beszélgetésekre, találkozókra és iskolánk is igyekszik bekapcsolódni a környezetünkben szerveződő különféle rendezvényekbe. 13

14 - Motiváljuk tanulóinkat, hogy minél többen vegyenek részt a helytörténeti vetélkedőkön, programokon. - Könyvtárunk gyűjteményének alakítása során külön figyelmet fordítunk a névadónk, Szent-Györgyi Albert, valamint Molnár Ferenc, az iskola és Ferencváros történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtésére, szolgáltatására. - Népi hagyományainkkal és különféle kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg diákjaink napközis és szakköri foglalkozásokon. 4. Az általános műveltség és az alkalmazható tudás egyensúlyának megteremtése Kiemelt fejlesztési területek: - a tanulás tanítása - pályaorientáció - médiatudatosságra nevelés - gazdasági és pénzügyi nevelés Alapvető célunk, hogy tanítványainkban tudatosítsuk, hogy az ismeretszerzés, a tanulás sohasem lehet befejezett folyamat. Modern korunk alapvető követelménye, hogy az információs társadalom technológiáit magabiztosan és kritikusan tudják alkalmazni. Kreatív és innovatív módon használják a főbb számítógépes alkalmazásokat, de ismerniük kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat is. Egyre tudatosabban tudjanak dönteni a tanulást, művelődést és szórakozást segítő és kiszolgáló médiumok között. El kell sajátítaniuk a hatékony, önálló tanulás képességét, az idővel és az információval való tudatos gazdálkodást. Biztosítanunk kell tanulóink számára azokat az élethelyzeteket, amikor elméleti és gyakorlati tudásukat kipróbálhatják. A közös munka, tanulás során diákjaink a társaikkal való együttműködést is gyakorolhatják. Az életszerű, gyakorlati helyzetekben felismertetjük tanulóinkkal, hogy a külső tényezők is döntően befolyásolhatják életútjukat és különböző megküzdési stratégiák állnak a rendelkezésükre. Az élethosszig tartó tanulás attitűdjének kialakításában próbáljuk segíteni, motiválni tanulóinkat azzal, hogy: 14

15 - támogatjuk a problémamegoldó, a tanulók önálló kreatív tevékenységére építő, a források széles körét felhasználó tanulási stratégiák alkalmazását, - tanulásmódszertan órákat tartunk, - könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórákon elsajátíthatják és gyakorolhatják a különböző ismerethordozók alkalmazását és felhasználását, - szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaik alkalmával alapvető követelményként fogalmazzuk meg az igényes magyar beszéd használatát, illetve - a tanult idegen nyelvek alkalmazható, kommunikatív elsajátítását támogatjuk nyelvgyakorló külföldi utak szervezésével, - a tanulási kompetencia, az önálló ismeretszerzési képesség, az olvasás fejlesztése érdekében könyvtárpedagógiai program alapján szervezzük a tanulók könyvtárhasználati felkészítését könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórák keretében. 5. Környezetünk gondozása és védelme Kiemelt fejlesztési területek: - fenntarthatóság, környezettudatosság - testi és lelki egészségre nevelés Szeretnénk kialakítani, hogy a gyerekek nyitottsága, kíváncsisága szűkebb környezetükön túlmutasson, felismerjék, hogy felelősek annak állapotáért. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók mindennapi életvitelét meghatározó alapelvnek, viselkedési normának kell lennie. Azonban azt is meg kell mutatnunk tanítványainknak, hogy a természeti, tárgyi környezet megóvásán túl felelősek önmaguk testi, lelki egészségéért is. Ezért az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére neveljük diákjainkat. Igyekszünk kialakítani és fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást is. A környezettudatos magatartás kialakítása érdekében: - szervezünk a 3., 5. és 7. évfolyamon erdei iskolai táborokat, 15

16 - hirdetünk tisztasági és díszítési versenyeket az osztályok között, - a szelektív hulladékgyűjtéshez megteremtjük a tárgyi feltételeket és - természetvédelmi vetélkedőket tartunk, - osztályfőnöki órákon kiemelt témaként kezeljük az egészséges életmód, táplálkozás és mozgás fontosságát, - a könyvtári gyűjtemény fejlesztése során figyelmet fordítunk a diákok, tanárok környezettudatos gondolkodásának kialakítását szolgáló dokumentumok beszerzését. A mozgás, a sport megszerettetésére különböző sportágakban sportköröket szervezünk, valamint főállású szakember foglalkozik a gyógytestnevelésre járó gyerekekkel. 6. Tehetségfejlesztés és felzárkóztatás Iskolánkba 6 és 20 éves életkor közötti gyerekek, fiatalok járnak, akik nagy különbséget mutatnak nemcsak életkorban, hanem tanulási motivációban, az alapkészségek kialakulásának szintjében, szociális, családi környezet tekintetében is. Ezért alapvető cél, sőt követelmény számunkra, hogy egyénre szabottan, differenciált módszerekkel, egyéni eljárások alkalmazásával valósítsuk meg pedagógiai céljainkat, vagyis képesség kibontakoztató felkészítést nyújtsunk tanulóinknak. Ehhez pontosan kell ismernünk diákjaink sajátos tanulási módjait, szokásait, és ezekre építve kell megterveznünk a tanulásuk fejlesztését. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet új helyzetekben is alkalmazni tudnak, tehát támogatnunk kell a kreatív, kritikai gondolkodást. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is fontos feladatunk, hiszen ezek a gyermekek elfogadó, támogató közösségben jól taníthatók, fejleszthetők. Egyéni, differenciált fejlesztésükben szakemberek (pszichopedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus) segítik a munkánkat. Feladataink: 16

17 - Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk azért, hogy minden tanuló saját képességeihez mérten jó teljesítményt tudjon elérni. - A felzárkóztatásra szoruló diákok egyéni tanulásához, a tehetséggondozó tevékenységekhez igény szerint a könyvtárban segítséget biztosítunk. - Szakköröket, sportköröket szervezünk, hogy minden tanuló érdeklődésének megfelelő délutáni elfoglaltságot találhasson. - Szaktárgyi versenyeinket év elején megtervezzük, így biztosítva, hogy tanulóink felkészülésére és felkészítésére elegendő idő álljon a rendelkezésünkre. - Mentor tanárok felkérésével motiváljuk tanítványainkat arra, hogy tudományos diákköröket alakítva mélyedjenek el egy-egy tudományterület vizsgálatában, illetve ők maguk végezzenek kísérleteket, tudományos megfigyeléseket. - A tehetséggondozás során felmerülő, az iskolai könyvtár állományán túlmutató dokumentumigények könyvtári rendszer segítségével, könyvtárközi kölcsönzéssel történő kielégítése. - Igény szerint szervezünk érettségi előkészítő foglalkozásokat, illetve emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő fakultációkat. 17

18 A nevelési célok és feladatok megvalósulásának mérése Természetesen tudjuk, hogy a nevelés bármennyire is tervezett és szervezett folyamat, nagyon nehezen mérhető, számszerűsíthető. Azonban bízunk abban, hogy nevelőtestületünk "rejtett tanterve" is olyan pozitív értékekkel bír, hogy minden tanítványunk gazdagabb, jobb és harmonikus személyiséggé válik az iskolánkban eltöltött évek után. Tanulók körében végzett mérések: (a tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések) a. szociometriai vizsgálat b. tanulói elégedettség mérése c. tanulók egyéni megismerése kérdőíves módszerrel Szülők körében végzett mérések: csoportos interjú keretében és kérdőíves módszerrel végzett elégedettségi mérések Pedagógusok körében végzett mérések: a. iskolai klíma vizsgálata b. SWOT analízis c. értékorientációs vizsgálat 18

19 Az iskolai könyvtár pedagógiai szerepe Iskolai könyvtárunk az iskola pedagógiai igényeinek megfelelően tanulási forrásközpontként működik. Gyűjteményével, könyvtár-pedagógiai tevékenységrendszerével hatékonyan segíti a nevelési-oktatási célok megvalósítását. Rendelkezik folyamatosan fejlesztett eszköz hátérrel és korszerű könyvtári berendezéssel. Részben alkalmas egy tanulócsoport elhelyezésére, keressük a lehetőséget a könyvtár tereinek bővítésére, elhelyezésének optimalizálására. Rendszeresen gyarapított dokumentumgyűjteménye az iskolában tanított tantárgyak ismeretanyagához szükséges, megfelelő példányszámú szépirodalmi és ismeretterjesztő-, kézi és segédkönyvekből, tanári segéd- és kézikönyvekből, időszaki kiadványokból, nem nyomtatott dokumentumokból. tankönyvekből áll. Szakszerűen elhelyezett és elektronikusan feltárt gyűjteményen alapuló, az interneten is elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola egész tevékenységrendszerét átfogó információs központként működik. Biztosítjuk a személyi feltételeket ahhoz, hogy az iskola diákjai, tanárai napi 8,5 órában igénybe vehessék a könyvtári szolgáltatásokat. Könyvtárunk kapcsolatot tart a kerületi, fővárosi iskolai, pedagógiai és közkönyvtárakkal annak érdekében, hogy a könyvtári rendszer dokumentum szolgáltatását és hálózaton elérhető szolgáltatásait helyben biztosítsa a tantestület és a diákok számára. A tanulási kompetencia, az önálló ismeretszerzési képesség, az olvasás fejlesztése érdekében az iskola pedagógiai programján alapuló könyvtár-pedagógiai program alapján szervezzük a tanulók könyvtárhasználati felkészítését könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórák keretében. Könyvtár-pedagógiai programunk tevékenységi hálója átfogja az iskola teljes, a tanórai mellett (könyvtárhasználati órák, könyvtárhasználaton alapuló szakórák) a tanórán kívüli (projektek, erdei iskola, napközi, tehetséggondozó iskolai és kerületi vetélkedők, versenyek, közkönyvtári programok, stb.) nevelő-oktató rendszerét is. Az iskolai könyvtár könyvtári kapcsolatrendszerével hozzájárul ahhoz, hogy az iskola helyi és tágabb társadalmi kapcsolatai erősödjenek. 19

20 A szabadidő-szervezés, mint a közösség- és személyiségfejlesztés egy sajátos formája Az iskolai szabadidő-szervezés színterei közül kettőt emeltünk ki: a napközi és a diákklub működését. Szabadidő-szervezés a napköziben A napközi elsődleges feladata, hogy a gyerekek a tanulási időn kívül az iskolában eltöltött idejét hasznossá tegye, más megfogalmazás szerint a két tanulási időszak közötti szabadidő hasznos eltöltésének irányítását szolgálja. Ehhez olyan lehetőségeket, programokat és foglalkozásokat kell biztosítanunk, melyek szabadon választhatók, igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, ahol a gyerekek jól érzik magukat, és tehetségük kibontakozhat. Mindezek mellett megvalósíthatják önmagukat. A jól megválasztott programokkal a gyerekek szabadidejét változatossá tehetjük, formálhatjuk személyiségüket és sikerélményekhez juttathatjuk őket. A pedagógusoknak is befolyásoló szerepe lehet, ha felismerik, hogy az egyes gyerekek miben tehetségesek, akkor a megfelelő elfoglaltságok felé irányíthatják őket. A napköziben a szabadidős programok a sport, a kulturális tevékenységek (könyvtár, színház, múzeum stb.) és a technikai foglalkozások köré szerveződnek. Minden hónapban szervezünk az alsó tagozatos gyermekeknek klubnapközit, mely mindig egy témára épül. Ilyenek például: mozgás és sport, játéktanítás kézműves foglalkozások, technikák elsajátítása. Évek óta működő szakköreink, tanfolyamaink a következők: játékos gyerektorna angol nyelvtanfolyam játékkuckó dalosjáték, zenei előkészítő kézimunka szakkör firkaklub, stb. A napközinek minden évben van kiemelt feladata, ebbe a körbe tartozik például a néphagyományok megismerése, őrzése. 20

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben