A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve"

Átírás

1 "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." Szent-Györgyi Albert A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve 1

2 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYI ADATOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE:... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSEK... 5 ISKOLÁNK MÚLTJA ÉS JELENE... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, ISKOLAKONCEPCIÓNK... 7 NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK A NEVELÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI SZEREPE A SZABADIDŐ-SZERVEZÉS, MINT A KÖZÖSSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS EGY SAJÁTOS FORMÁJA KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL ÉS A TANULÓKKAL A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓINK SZENZOROS INTEGRÁCIÓ (A KÜLÖNBÖZŐ ÉSZLELÉSI TERÜLETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE) SZENZO-MOTOROS INTEGRÁCIÓ (AZ ÉSZLELÉSI ÉS MOTOROS RENDSZER EGYÜTTMŰKÖDÉSE) AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI FELADATAI, INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA HELYI TANTERV ISKOLÁNK KÖVETELMÉNYRENDSZERE AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI BELSŐ VIZSGASZABÁLYZAT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI A TANULÓK (GYERMEKEK) JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI RÉSZVÉTELÜNK A TANKERÜLETI MUNKAMEGOSZTÁSBAN A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE GYÓGYTESTNEVELÉSI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK MÚZEUMLÁTOGATÁSI TERV MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANTÁRGYI KERETTANTERVEK

3 Az iskola hivatalos elnevezése: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Az iskola székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u Telefon/fax: , , Az iskola fenntartója: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. Az iskola alaptevékenysége: alap- és középfokú oktatás felnőttoktatás Az alapító okirat kelte: Az intézmény jogállása: Az intézmény vezetője: az igazgató 3

4 A pedagógiai program törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CLIV. törvény az egészségügyről (38. (1)) évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről ( hatályát veszti 2013.szept.1.) 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4

5 A pedagógiai program érvényességét meghatározó intézményi intézkedések A pedagógiai program érvényes: A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: Az esetlegesen változó jogi szabályozásnak megfelelő törvényes működés fenntartása érdekében az éves munkatervek keretén belül az intézmény felső- és középszintű vezetése folyamatosan ellenőrzi a pedagógiai programban meghatározott célok és feladatok végrehajtását. Amennyiben a törvényi háttér változása, a fenntartó vagy más partner új igényének megfogalmazódása szükségessé teszi, úgy felülvizsgáljuk a pedagógiai programunkat. A pedagógiai program módosítása: A pedagógiai programban történő változás minden esetben az intézmény közvetlen partnereinek és különböző képviseleti fórumainak a véleményalkotásával és jóváhagyásával történik. Ebbe a körbe tartozik a szülői munkaközösség (Szülők Fóruma), a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A dokumentum végleges jóváhagyása az iskola igazgatójának a jogosultsága. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, elhelyezése: Jelen dokumentum - mint intézményünk egyik alapdokumentuma - nyilvános. Ennek érdekében nyomtatott formában iskolánk könyvtárában, interneten pedig az intézmény honlapján (www.szgya.hu) olvasható. Budapest, március... igazgató 5

6 Iskolánk múltja és jelene Iskolánk 1873-ban kezdődő története során különböző fenntartók irányítása alatt, különböző elnevezésekkel, különböző szintű oktatási intézményként működött a jelenlegi épületében. A közvetlen elődünknek tekinthető általános iskola 1950-től, 63 éve oktatja, neveli a kerület diákjait. Intézményünk 1991-től a szerkezetváltó iskolák közé tartozik. Ennek értelmében az első, alapozó négy év után (1-4. évfolyam) a tanulók felső tagozaton (5-8. évfolyam), illetve a 8 osztályos gimnáziumi képzés keretében (5-12. évfolyam) folytathatják tanulmányaikat. Az igényeknek megfelelően idegen nyelvi évfolyamot (NYEK) és 4 osztályos gimnáziumi osztályokat is működtetünk óta a Felnőttképzési Intézetünk keretén belül ECDL vizsgaközpontot is létrehoztunk, illetve idegen nyelvi tanfolyamokat indítunk- igény szerint. felnőtteknek. A patinás épület 1989-től - részben felújítva - eredeti formájában áll az oktatás szolgálatában. Adottságai, méretei legfeljebb 30 tanulócsoport elhelyezését teszik lehetővé. Ennek 700 fő körüli gyereklétszám felel meg, ami évek óta iskolánk tényleges tanulólétszáma. Az oktatásinevelési folyamat irányítását megközelítőleg 60 fős nevelőtestület végzi. Intézményünk múltját és jelenét kapcsolja össze az immár 2 éve látogatható Itt jártak a Pál utcai fiúk című folyosó kiállítás. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2007-ben, Molnár Ferenc világhírűvé vált regényének, A Pál utcai fiúk kiadásának 100. évfordulója előtt tisztelegve kiállítást állított össze a szerzőről és regényéről. A kiállítás 2008-tól bejárta a határon túli magyarlakta területeket és 2011-ben tért vissza Budapestre. A kiállítás kurátorai kérték fel iskolánkat - amelynek épülete egykor Molnár Ferenc gimnáziuma, a regény ihlető helyszíne, közössége volt -, hogy fogadjuk be és tegyük egy iskola mindennapjainak részévé a kiállítás számunkra hasznosítható elemeit. Örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, hiszen így élményszerűen bemutathatjuk Molnár Ferenc és a regény kötődését az épületünkhöz. Egyéni és csoportos látogatókat azóta is rendszeresen fogadunk, illetve kihasználjuk a kiállítás pedagógiai lehetőségeit is. 6

7 Pedagógiai alapelveink, iskolakoncepciónk Szent-Györgyi Albert gondolata számunkra azért is követendő, hiszen pontosan rámutat arra, hogy nevelő-oktató munkánk csak akkor éri el a célját, ha az a gyermek megismerésén és fejlesztésén alapul. Ezért minden tanulónk számára igyekszünk biztosítani az optimális személyiségfejlődést szolgáló, esélyegyenlőségen alapuló oktatási-képzési rendszert. A társadalmi, gazdasági változások folyamatosan újabb és újabb feladatokat rónak ránk, s ennek a változó követelményrendszernek igyekszünk úgy megfelelni, hogy közben klasszikus, alapvető emberi értékeket is közvetítünk. Az első négy évfolyamon fontos feladatunk az alapkészségek magas szintű kialakítása. A tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítanunk a képességfejlesztésre, esetlegesen a felzárkóztatásra. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy minden gyermek csak a saját szintjéről, a neki megfelelő tempóban fejleszthető tovább. A nyolcosztályos gimnázium oktatási koncepciójából eredendően célunk a jó képességű, törekvő gyerekek adottságainak felismerése és képességeinek állandó továbbfejlesztése. A tanulásra erősen motivált gyerekek nyitottsága, érzékenysége lehetővé teszi - a múlt ismeretére építkező - reális és pozitív jövőkép felvázolását. Kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, illetve az egyéni adottságok, képességek életszerű, valóságos probléma- és feladathelyzetekben való kipróbálására. Az elmúlt évek oktatási tapasztalata azonban azt is megmutatta, hogy tehetséges gyermekek a saját egyéni tempójukból adódóan bizonyos életkorig lassabban fejleszthetők, így számukra a négyosztályos gimnáziumi képzési formát is fenntartjuk. Pedagógusi, tanári magatartásunk egészét áthatja a gyermekközpontúság. Tudjuk, hogy nem elegendő ún. ismeret paneleket átadnunk, hanem viselkedésünkkel azt kell sugallnunk, követendő mintának felvázolnunk, hogy a modern kor embere számára a tudás birtokbavétele jelenti az örömöt. Ha ezt sikeresen tudjuk átadni, akkor ez magával hozza, hogy egészséges versenyszellemet kell kialakítanunk a tanulói közösségekben, illetve a tudásnak, készségeknek, képességeknek olyan elemeit kell fejlesztenünk, amelyek a változó társadalmi követelményekhez könnyen igazíthatók. Fontos, hogy tanítványaink tudjanak közös célokat megfogalmazni, s ezeknek a céloknak az elérése érdekében hatékonyan működjenek együtt társaikkal. 7

8 Nevelési alapelvek és célrendszer Nevelő-oktató munkánk alapvető céljának a tananyag feldolgozása során megvalósuló személyiségfejlesztést tartjuk, melynek során szem előtt tartjuk az egyéni képességeket és az iskolahasználók elvárásait. Alapvetően két fő célnak kívánunk megfelelni: - az általános iskolai képzés keretében olyan tudás kialakítása és képességfejlesztés a célunk, mely tanulóink ezen körének a sikeres pályaorientációját és továbbtanulását szolgálja, - gimnáziumként a diákok nagyobb körét készítjük fel a kétszintű érettségire, valamint felsőoktatási tanulmányaikra. Az oktatási folyamat egyértelmű célorientáltsága mellett fontosnak tartjuk a tanulói személyiség alakítását is, hiszen diákjaink nagy része évet tölt el intézményünkben életének legfogékonyabb korszakában. A nevelési-oktatási folyamat különböző színterein másmás módon igyekszünk céljainkat elérni, de végeredményben egy stabil értékrend és attitűd kialakítására törekszünk. Iskolai közösségünk minden tagja számára fontos, hogy egyértelműen megfogalmazzuk, milyen értékek átadását tartjuk fontosnak, s mely magatartásformákat, személyiségjegyeket akarjuk erősíteni, formálni. Tantestületünk a nevelés folyamatát egyrészt mint értékközvetítő folyamatot fogja fel, hiszen pedagógiai munkánk során igyekszünk tanulóinkban olyan tartós tulajdonság-együttest, beállítódást, életvezetési készséget kialakítani, mely az egyén és a közösség számára is pozitív, konstruktív tevékenységek létrehozására ösztönöz. Pedagógiai tevékenységünk során felmerülő és nevelési szempontból fontos értéknek tekintjük a következőket: a. Az én harmóniájára, autonómiájára vonatkozó értékeket. b. A biológiai lét értékeit. c. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékeket: - a személyes kapcsolatok értékeit - a szociális kapcsolatok értékeit - a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékeket 8

9 d. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékeket: - a műveltséggel kapcsolatos értékeket - a munkával kapcsolatos értékeket e. A humanizált társadalom és világkép értékeit: - a hazával, nemzettel kapcsolatos értékeket - a civil társadalommal kapcsolatos értékeket - a világra vonatkozó értékeket Ez a komplex értékstruktúra alapvetően áthatja nevelési célrendszerünket, de a nevelés számunkra olyan segítő tevékenység is, amelynek során képességeket fejlesztünk, tapasztalatszerzésre, ismeretek, emóciók, beállítódások elsajátítására ösztönözzük tanulóinkat, tehát végső soron személyiséget fejlesztünk. A nevelés tantestületünk felfogása szerint - tehát egy olyan értékközvetítő folyamat, amelynek célja egy önmagával harmóniában lévő, céljait megfogalmazni és megvalósítani tudó közösségi ember, aki szűkebb és tágabb környezetéért is tenni akar. 9

10 Nevelési céljaink és feladataink 1. Személyiségfejlesztés Kiemelt fejlesztési területek: - erkölcsi nevelés - családi életre nevelés - önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése Az iskolának - mint másodlagos szocializációs színtérnek - a személyiségformálásban nagy szerepe van. Szükséges, hogy tanítványaink reális önismerettel, énképpel rendelkezzenek. Tudjanak különbséget tenni a valódi és virtuális kapcsolatok természete között, és be tudjanak kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Társadalmi szerepeiket megismerjék és gyakorolni tudják, ismerjék a családban betöltött szerepeket. Készüljenek fel az önálló életvitelre, önmaguk ellátását meg tudják szervezni. Ismerjék fel a szabály- és normakövetés fontosságát, teljesítsék vállalt kötelességeiket. Külső és belső konfliktusaikat kezelni tudják, és a demokratikus viselkedés alapvető normáival is tisztában legyenek. Ezekkel párhuzamosan a nyitottság és a tolerancia képességét is fejlesztenünk kell bennük. Fel kell készítenünk tanulóinkat a kulturált társas kapcsolatok kialakítására, s arra is, hogy minden helyzetben megfelelő módon tudjanak kommunikálni. Meg kell őket tanítanunk a különféle problémahelyzetekben való eredményes megküzdési stratégiák alkalmazására is. Az előzőekben vázolt célok megvalósítását befolyásolják, meghatározzák lehetőségeink. Az iskolánkba járó gyerekek nagy különbséget mutatnak a nevelhetőség terén, hiszen eltérnek életkorban és családi környezet tekintetében is. Ebből adódik, hogy az általunk deklarált és közvetítendő értékek és magatartásminták áthagyományozása nem minden gyermekcsoportnál vagy gyermeknél lehetséges egyforma színvonalon. Ennek megfelelően differenciált módszerekkel, egyéni eljárások alkalmazásával valósítjuk meg pedagógiai céljainkat. A nevelési folyamatot nem három pólusú (tanár - diák - diák) kapcsolatnak fogjuk fel, hanem a szülői, családi háttér fontosságát is fel- illetve elismerjük. Az értékszocializáció folyamata ugyanis a családban kezdődik, s ezt a későbbiekben mi is továbbfejlesztjük, kiegészítjük. A szülőkkel való szoros együttműködés tehát szükségszerű, hiszen a gyermek egészséges 10

11 fejlődése megkívánja, hogy az őt érő hatások között ne legyenek egymásnak szélsőségesen ellentmondóak. Tudjuk, hogy az alapvető értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában is. Céljaink megvalósítása érdekében: - a év közötti korosztály személyiségfejlesztésében nagy súlyt fektetünk a megküzdési stratégiák - kiemelten a drog- prevenció kialakítására, s ehhez igyekszünk külső szakemberek segítségét is igénybe venni, - osztályfőnöki órákon, napközis foglalkozásokon tudatosan törekszünk arra, hogy különféle módszerekkel, technikákkal, szituációs játékokkal hétköznapi és életszerű problémák különféle megoldási lehetőségeit gyakorolhassák a tanulók, - önismereti csoportok létrehozását szorgalmazzuk tanítványaink között. A nyelvi évfolyamon (9. évfolyam) pedig heti egy órában biztosítunk erre megfelelő időkeretet, - osztályaink évente több kiránduláson, szabadidős programon, kulturális- és sportrendezvényen vesznek részt, kihasználva a kerület és a főváros nyújtotta lehetőségeket, - közös iskolai programok szervezésével (Szent-Györgyi napok, iskolanap, sportrendezvények) segítünk abban, hogy a tanulók más osztályokba, évfolyamokra járó gyerekekkel is kapcsolatot, barátságot tudjanak kialakítani, - iskolai könyvtárunk gyűjteményével széles tárházát kínálja a személyiségfejlesztést szolgáló klasszikus és kortárs szépirodalmi és ismeretközlő olvasmányoknak. 2. Közösségalakítás 11

12 Kiemelt fejlesztési területek: - állampolgárságra, demokráciára nevelés - felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nevelési céljaink eléréséhez szükséges, hogy tanulóink több iskolai közösség aktív tagjaként tudjanak működni, s ezáltal elsajátítsák azokat a szociális kompetenciákat, amelyek segítenek a harmonikus életvitel kialakításában, a közösségi beilleszkedés feltételeinek felismerésében és kialakítják a közjó iránti elkötelezettséget. A sikeres kapcsolatok és a közösségi életben való részvétel érdekében fontos az egységes normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy különféle területeken hatékonyan tudjanak kommunikálni tanulóink, és a különböző nézőpontokat, elveket megértsék, empatikusan tudják kezelni. Alapvetően fontosnak tartjuk az együttműködés különböző formáit, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődést, a sokféleség elismerését. Erre a pozitív attitűd kialakítására törekszünk, mely tartalmazza még az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét is. Igyekszünk olyan képességeket kialakítani, hogy fontosnak tartsák tanulóink a kisebb, nagyobb közösségek életében való részvételt, a döntéseket kritikusan, kreatívan tudják elemezni és a döntéshozatalban ők is részt kívánjanak venni. Motiváljuk tanulóinkat, hogy civil szervezetek működését ismerjék meg és munkájukba igyekezzenek bekapcsolódni. Segítsenek a környezetükben élő rászorultakon és az önkéntes segítő tevékenységet valóban pozitívumként éljék meg. Feladatunknak tekintjük, hogy - osztályaink erős közösséggé válását segítsük különböző iskolai és iskolán kívüli programok szervezésével, a felelősi rendszer kiépítésével, - osztályfőnöki órákon a tanulókat érintő és érdeklő témákat vitassunk meg, - könyvtárunk közösségi teret biztosítson a tanár-diák, diák-diák tevékenységeknek, - testvériskolai kapcsolatokat alakítsunk ki a határainkon túli magyar nyelvet oktató iskolákkal, illetve hazai Szent-Györgyi Albert nevét viselő és emlékét ápoló oktatási intézményekkel, 12

13 - külföldi (angol, francia, német nyelvet oktató) iskolákkal nyelvgyakorlás és más kultúrák megismerése céljából szoros kapcsolatokat alakítsunk ki (diákcsere programok), - nagygimnazista diákok bevonásával diákügyeletet hozzunk létre, - a saját belső alkotmány alapján működő diákönkormányzat keretén belül sajátíthassák el és gyakorolhassák tanulóink az érdekképviselet és érdekérvényesítés lehetőségeit és útjait, - lehetőséget teremtünk arra, hogy tanulóink tapasztalatot szerezzenek a fogyatékkal élők problémáiról, helyzetéről (pl. Láthatatlan kiállítás meglátogatása, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel) 3. Hagyományaink őrzése Kiemelt fejlesztési terület: - nemzeti öntudat, hazafias nevelés Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti múltunk és kultúránk alapvető értékeit ismerjék és tiszteljék tanítványaink. Elsajátítsák azokat az ismereteket és gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Tanulóinkat iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal kell gyarapítanunk, hogy magyarságtudatuk kialakulása mellett európai polgárokká is váljanak. Feladataink: - Szent-Györgyi Albert és más magyar származású Nobel-díjas tudósunk emlékét ápoljuk az évről évre megrendezett természettudományi vetélkedőnkkel. - Molnár Ferenc és regénye, A Pál utcai fiúk emlékét a 2011-től látható kiállítás formájában, valamint az évente az 5. évfolyamosok számára megrendezett irodalmi vetélkedővel is őrizzük. - Tudatosan szervezzük és tervezzük tanulmányi kirándulásainkat. Törekszünk arra, hogy diákjaink hazánk több táját, nevezetességét megismerjék. - Színvonalas osztály, illetve iskolai szintű megemlékezéseket és ünnepélyeket szervezünk. - Írókat, tudósokat, sportolókat hívunk beszélgetésekre, találkozókra és iskolánk is igyekszik bekapcsolódni a környezetünkben szerveződő különféle rendezvényekbe. 13

14 - Motiváljuk tanulóinkat, hogy minél többen vegyenek részt a helytörténeti vetélkedőkön, programokon. - Könyvtárunk gyűjteményének alakítása során külön figyelmet fordítunk a névadónk, Szent-Györgyi Albert, valamint Molnár Ferenc, az iskola és Ferencváros történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtésére, szolgáltatására. - Népi hagyományainkkal és különféle kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg diákjaink napközis és szakköri foglalkozásokon. 4. Az általános műveltség és az alkalmazható tudás egyensúlyának megteremtése Kiemelt fejlesztési területek: - a tanulás tanítása - pályaorientáció - médiatudatosságra nevelés - gazdasági és pénzügyi nevelés Alapvető célunk, hogy tanítványainkban tudatosítsuk, hogy az ismeretszerzés, a tanulás sohasem lehet befejezett folyamat. Modern korunk alapvető követelménye, hogy az információs társadalom technológiáit magabiztosan és kritikusan tudják alkalmazni. Kreatív és innovatív módon használják a főbb számítógépes alkalmazásokat, de ismerniük kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat is. Egyre tudatosabban tudjanak dönteni a tanulást, művelődést és szórakozást segítő és kiszolgáló médiumok között. El kell sajátítaniuk a hatékony, önálló tanulás képességét, az idővel és az információval való tudatos gazdálkodást. Biztosítanunk kell tanulóink számára azokat az élethelyzeteket, amikor elméleti és gyakorlati tudásukat kipróbálhatják. A közös munka, tanulás során diákjaink a társaikkal való együttműködést is gyakorolhatják. Az életszerű, gyakorlati helyzetekben felismertetjük tanulóinkkal, hogy a külső tényezők is döntően befolyásolhatják életútjukat és különböző megküzdési stratégiák állnak a rendelkezésükre. Az élethosszig tartó tanulás attitűdjének kialakításában próbáljuk segíteni, motiválni tanulóinkat azzal, hogy: 14

15 - támogatjuk a problémamegoldó, a tanulók önálló kreatív tevékenységére építő, a források széles körét felhasználó tanulási stratégiák alkalmazását, - tanulásmódszertan órákat tartunk, - könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórákon elsajátíthatják és gyakorolhatják a különböző ismerethordozók alkalmazását és felhasználását, - szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaik alkalmával alapvető követelményként fogalmazzuk meg az igényes magyar beszéd használatát, illetve - a tanult idegen nyelvek alkalmazható, kommunikatív elsajátítását támogatjuk nyelvgyakorló külföldi utak szervezésével, - a tanulási kompetencia, az önálló ismeretszerzési képesség, az olvasás fejlesztése érdekében könyvtárpedagógiai program alapján szervezzük a tanulók könyvtárhasználati felkészítését könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórák keretében. 5. Környezetünk gondozása és védelme Kiemelt fejlesztési területek: - fenntarthatóság, környezettudatosság - testi és lelki egészségre nevelés Szeretnénk kialakítani, hogy a gyerekek nyitottsága, kíváncsisága szűkebb környezetükön túlmutasson, felismerjék, hogy felelősek annak állapotáért. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók mindennapi életvitelét meghatározó alapelvnek, viselkedési normának kell lennie. Azonban azt is meg kell mutatnunk tanítványainknak, hogy a természeti, tárgyi környezet megóvásán túl felelősek önmaguk testi, lelki egészségéért is. Ezért az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére neveljük diákjainkat. Igyekszünk kialakítani és fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást is. A környezettudatos magatartás kialakítása érdekében: - szervezünk a 3., 5. és 7. évfolyamon erdei iskolai táborokat, 15

16 - hirdetünk tisztasági és díszítési versenyeket az osztályok között, - a szelektív hulladékgyűjtéshez megteremtjük a tárgyi feltételeket és - természetvédelmi vetélkedőket tartunk, - osztályfőnöki órákon kiemelt témaként kezeljük az egészséges életmód, táplálkozás és mozgás fontosságát, - a könyvtári gyűjtemény fejlesztése során figyelmet fordítunk a diákok, tanárok környezettudatos gondolkodásának kialakítását szolgáló dokumentumok beszerzését. A mozgás, a sport megszerettetésére különböző sportágakban sportköröket szervezünk, valamint főállású szakember foglalkozik a gyógytestnevelésre járó gyerekekkel. 6. Tehetségfejlesztés és felzárkóztatás Iskolánkba 6 és 20 éves életkor közötti gyerekek, fiatalok járnak, akik nagy különbséget mutatnak nemcsak életkorban, hanem tanulási motivációban, az alapkészségek kialakulásának szintjében, szociális, családi környezet tekintetében is. Ezért alapvető cél, sőt követelmény számunkra, hogy egyénre szabottan, differenciált módszerekkel, egyéni eljárások alkalmazásával valósítsuk meg pedagógiai céljainkat, vagyis képesség kibontakoztató felkészítést nyújtsunk tanulóinknak. Ehhez pontosan kell ismernünk diákjaink sajátos tanulási módjait, szokásait, és ezekre építve kell megterveznünk a tanulásuk fejlesztését. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet új helyzetekben is alkalmazni tudnak, tehát támogatnunk kell a kreatív, kritikai gondolkodást. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is fontos feladatunk, hiszen ezek a gyermekek elfogadó, támogató közösségben jól taníthatók, fejleszthetők. Egyéni, differenciált fejlesztésükben szakemberek (pszichopedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus) segítik a munkánkat. Feladataink: 16

17 - Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk azért, hogy minden tanuló saját képességeihez mérten jó teljesítményt tudjon elérni. - A felzárkóztatásra szoruló diákok egyéni tanulásához, a tehetséggondozó tevékenységekhez igény szerint a könyvtárban segítséget biztosítunk. - Szakköröket, sportköröket szervezünk, hogy minden tanuló érdeklődésének megfelelő délutáni elfoglaltságot találhasson. - Szaktárgyi versenyeinket év elején megtervezzük, így biztosítva, hogy tanulóink felkészülésére és felkészítésére elegendő idő álljon a rendelkezésünkre. - Mentor tanárok felkérésével motiváljuk tanítványainkat arra, hogy tudományos diákköröket alakítva mélyedjenek el egy-egy tudományterület vizsgálatában, illetve ők maguk végezzenek kísérleteket, tudományos megfigyeléseket. - A tehetséggondozás során felmerülő, az iskolai könyvtár állományán túlmutató dokumentumigények könyvtári rendszer segítségével, könyvtárközi kölcsönzéssel történő kielégítése. - Igény szerint szervezünk érettségi előkészítő foglalkozásokat, illetve emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő fakultációkat. 17

18 A nevelési célok és feladatok megvalósulásának mérése Természetesen tudjuk, hogy a nevelés bármennyire is tervezett és szervezett folyamat, nagyon nehezen mérhető, számszerűsíthető. Azonban bízunk abban, hogy nevelőtestületünk "rejtett tanterve" is olyan pozitív értékekkel bír, hogy minden tanítványunk gazdagabb, jobb és harmonikus személyiséggé válik az iskolánkban eltöltött évek után. Tanulók körében végzett mérések: (a tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések) a. szociometriai vizsgálat b. tanulói elégedettség mérése c. tanulók egyéni megismerése kérdőíves módszerrel Szülők körében végzett mérések: csoportos interjú keretében és kérdőíves módszerrel végzett elégedettségi mérések Pedagógusok körében végzett mérések: a. iskolai klíma vizsgálata b. SWOT analízis c. értékorientációs vizsgálat 18

19 Az iskolai könyvtár pedagógiai szerepe Iskolai könyvtárunk az iskola pedagógiai igényeinek megfelelően tanulási forrásközpontként működik. Gyűjteményével, könyvtár-pedagógiai tevékenységrendszerével hatékonyan segíti a nevelési-oktatási célok megvalósítását. Rendelkezik folyamatosan fejlesztett eszköz hátérrel és korszerű könyvtári berendezéssel. Részben alkalmas egy tanulócsoport elhelyezésére, keressük a lehetőséget a könyvtár tereinek bővítésére, elhelyezésének optimalizálására. Rendszeresen gyarapított dokumentumgyűjteménye az iskolában tanított tantárgyak ismeretanyagához szükséges, megfelelő példányszámú szépirodalmi és ismeretterjesztő-, kézi és segédkönyvekből, tanári segéd- és kézikönyvekből, időszaki kiadványokból, nem nyomtatott dokumentumokból. tankönyvekből áll. Szakszerűen elhelyezett és elektronikusan feltárt gyűjteményen alapuló, az interneten is elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola egész tevékenységrendszerét átfogó információs központként működik. Biztosítjuk a személyi feltételeket ahhoz, hogy az iskola diákjai, tanárai napi 8,5 órában igénybe vehessék a könyvtári szolgáltatásokat. Könyvtárunk kapcsolatot tart a kerületi, fővárosi iskolai, pedagógiai és közkönyvtárakkal annak érdekében, hogy a könyvtári rendszer dokumentum szolgáltatását és hálózaton elérhető szolgáltatásait helyben biztosítsa a tantestület és a diákok számára. A tanulási kompetencia, az önálló ismeretszerzési képesség, az olvasás fejlesztése érdekében az iskola pedagógiai programján alapuló könyvtár-pedagógiai program alapján szervezzük a tanulók könyvtárhasználati felkészítését könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórák keretében. Könyvtár-pedagógiai programunk tevékenységi hálója átfogja az iskola teljes, a tanórai mellett (könyvtárhasználati órák, könyvtárhasználaton alapuló szakórák) a tanórán kívüli (projektek, erdei iskola, napközi, tehetséggondozó iskolai és kerületi vetélkedők, versenyek, közkönyvtári programok, stb.) nevelő-oktató rendszerét is. Az iskolai könyvtár könyvtári kapcsolatrendszerével hozzájárul ahhoz, hogy az iskola helyi és tágabb társadalmi kapcsolatai erősödjenek. 19

20 A szabadidő-szervezés, mint a közösség- és személyiségfejlesztés egy sajátos formája Az iskolai szabadidő-szervezés színterei közül kettőt emeltünk ki: a napközi és a diákklub működését. Szabadidő-szervezés a napköziben A napközi elsődleges feladata, hogy a gyerekek a tanulási időn kívül az iskolában eltöltött idejét hasznossá tegye, más megfogalmazás szerint a két tanulási időszak közötti szabadidő hasznos eltöltésének irányítását szolgálja. Ehhez olyan lehetőségeket, programokat és foglalkozásokat kell biztosítanunk, melyek szabadon választhatók, igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, ahol a gyerekek jól érzik magukat, és tehetségük kibontakozhat. Mindezek mellett megvalósíthatják önmagukat. A jól megválasztott programokkal a gyerekek szabadidejét változatossá tehetjük, formálhatjuk személyiségüket és sikerélményekhez juttathatjuk őket. A pedagógusoknak is befolyásoló szerepe lehet, ha felismerik, hogy az egyes gyerekek miben tehetségesek, akkor a megfelelő elfoglaltságok felé irányíthatják őket. A napköziben a szabadidős programok a sport, a kulturális tevékenységek (könyvtár, színház, múzeum stb.) és a technikai foglalkozások köré szerveződnek. Minden hónapban szervezünk az alsó tagozatos gyermekeknek klubnapközit, mely mindig egy témára épül. Ilyenek például: mozgás és sport, játéktanítás kézműves foglalkozások, technikák elsajátítása. Évek óta működő szakköreink, tanfolyamaink a következők: játékos gyerektorna angol nyelvtanfolyam játékkuckó dalosjáték, zenei előkészítő kézimunka szakkör firkaklub, stb. A napközinek minden évben van kiemelt feladata, ebbe a körbe tartozik például a néphagyományok megismerése, őrzése. 20

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben