A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve"

Átírás

1 "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." Szent-Györgyi Albert A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve 1

2 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYI ADATOK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE:... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSEK... 5 ISKOLÁNK MÚLTJA ÉS JELENE... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, ISKOLAKONCEPCIÓNK... 7 NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK A NEVELÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI SZEREPE A SZABADIDŐ-SZERVEZÉS, MINT A KÖZÖSSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS EGY SAJÁTOS FORMÁJA KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL ÉS A TANULÓKKAL A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓINK SZENZOROS INTEGRÁCIÓ (A KÜLÖNBÖZŐ ÉSZLELÉSI TERÜLETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE) SZENZO-MOTOROS INTEGRÁCIÓ (AZ ÉSZLELÉSI ÉS MOTOROS RENDSZER EGYÜTTMŰKÖDÉSE) AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ISKOLAI FELADATAI, INTÉZMÉNYÜNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA HELYI TANTERV ISKOLÁNK KÖVETELMÉNYRENDSZERE AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI BELSŐ VIZSGASZABÁLYZAT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI A TANULÓK (GYERMEKEK) JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI RÉSZVÉTELÜNK A TANKERÜLETI MUNKAMEGOSZTÁSBAN A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE GYÓGYTESTNEVELÉSI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ESZKÖZÖK MÚZEUMLÁTOGATÁSI TERV MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TANTÁRGYI KERETTANTERVEK

3 Az iskola hivatalos elnevezése: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Az iskola székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u Telefon/fax: , , Az iskola fenntartója: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. Az iskola alaptevékenysége: alap- és középfokú oktatás felnőttoktatás Az alapító okirat kelte: Az intézmény jogállása: Az intézmény vezetője: az igazgató 3

4 A pedagógiai program törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CLIV. törvény az egészségügyről (38. (1)) évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről ( hatályát veszti 2013.szept.1.) 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4

5 A pedagógiai program érvényességét meghatározó intézményi intézkedések A pedagógiai program érvényes: A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: Az esetlegesen változó jogi szabályozásnak megfelelő törvényes működés fenntartása érdekében az éves munkatervek keretén belül az intézmény felső- és középszintű vezetése folyamatosan ellenőrzi a pedagógiai programban meghatározott célok és feladatok végrehajtását. Amennyiben a törvényi háttér változása, a fenntartó vagy más partner új igényének megfogalmazódása szükségessé teszi, úgy felülvizsgáljuk a pedagógiai programunkat. A pedagógiai program módosítása: A pedagógiai programban történő változás minden esetben az intézmény közvetlen partnereinek és különböző képviseleti fórumainak a véleményalkotásával és jóváhagyásával történik. Ebbe a körbe tartozik a szülői munkaközösség (Szülők Fóruma), a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A dokumentum végleges jóváhagyása az iskola igazgatójának a jogosultsága. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, elhelyezése: Jelen dokumentum - mint intézményünk egyik alapdokumentuma - nyilvános. Ennek érdekében nyomtatott formában iskolánk könyvtárában, interneten pedig az intézmény honlapján (www.szgya.hu) olvasható. Budapest, március... igazgató 5

6 Iskolánk múltja és jelene Iskolánk 1873-ban kezdődő története során különböző fenntartók irányítása alatt, különböző elnevezésekkel, különböző szintű oktatási intézményként működött a jelenlegi épületében. A közvetlen elődünknek tekinthető általános iskola 1950-től, 63 éve oktatja, neveli a kerület diákjait. Intézményünk 1991-től a szerkezetváltó iskolák közé tartozik. Ennek értelmében az első, alapozó négy év után (1-4. évfolyam) a tanulók felső tagozaton (5-8. évfolyam), illetve a 8 osztályos gimnáziumi képzés keretében (5-12. évfolyam) folytathatják tanulmányaikat. Az igényeknek megfelelően idegen nyelvi évfolyamot (NYEK) és 4 osztályos gimnáziumi osztályokat is működtetünk óta a Felnőttképzési Intézetünk keretén belül ECDL vizsgaközpontot is létrehoztunk, illetve idegen nyelvi tanfolyamokat indítunk- igény szerint. felnőtteknek. A patinás épület 1989-től - részben felújítva - eredeti formájában áll az oktatás szolgálatában. Adottságai, méretei legfeljebb 30 tanulócsoport elhelyezését teszik lehetővé. Ennek 700 fő körüli gyereklétszám felel meg, ami évek óta iskolánk tényleges tanulólétszáma. Az oktatásinevelési folyamat irányítását megközelítőleg 60 fős nevelőtestület végzi. Intézményünk múltját és jelenét kapcsolja össze az immár 2 éve látogatható Itt jártak a Pál utcai fiúk című folyosó kiállítás. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2007-ben, Molnár Ferenc világhírűvé vált regényének, A Pál utcai fiúk kiadásának 100. évfordulója előtt tisztelegve kiállítást állított össze a szerzőről és regényéről. A kiállítás 2008-tól bejárta a határon túli magyarlakta területeket és 2011-ben tért vissza Budapestre. A kiállítás kurátorai kérték fel iskolánkat - amelynek épülete egykor Molnár Ferenc gimnáziuma, a regény ihlető helyszíne, közössége volt -, hogy fogadjuk be és tegyük egy iskola mindennapjainak részévé a kiállítás számunkra hasznosítható elemeit. Örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, hiszen így élményszerűen bemutathatjuk Molnár Ferenc és a regény kötődését az épületünkhöz. Egyéni és csoportos látogatókat azóta is rendszeresen fogadunk, illetve kihasználjuk a kiállítás pedagógiai lehetőségeit is. 6

7 Pedagógiai alapelveink, iskolakoncepciónk Szent-Györgyi Albert gondolata számunkra azért is követendő, hiszen pontosan rámutat arra, hogy nevelő-oktató munkánk csak akkor éri el a célját, ha az a gyermek megismerésén és fejlesztésén alapul. Ezért minden tanulónk számára igyekszünk biztosítani az optimális személyiségfejlődést szolgáló, esélyegyenlőségen alapuló oktatási-képzési rendszert. A társadalmi, gazdasági változások folyamatosan újabb és újabb feladatokat rónak ránk, s ennek a változó követelményrendszernek igyekszünk úgy megfelelni, hogy közben klasszikus, alapvető emberi értékeket is közvetítünk. Az első négy évfolyamon fontos feladatunk az alapkészségek magas szintű kialakítása. A tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítanunk a képességfejlesztésre, esetlegesen a felzárkóztatásra. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy minden gyermek csak a saját szintjéről, a neki megfelelő tempóban fejleszthető tovább. A nyolcosztályos gimnázium oktatási koncepciójából eredendően célunk a jó képességű, törekvő gyerekek adottságainak felismerése és képességeinek állandó továbbfejlesztése. A tanulásra erősen motivált gyerekek nyitottsága, érzékenysége lehetővé teszi - a múlt ismeretére építkező - reális és pozitív jövőkép felvázolását. Kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, illetve az egyéni adottságok, képességek életszerű, valóságos probléma- és feladathelyzetekben való kipróbálására. Az elmúlt évek oktatási tapasztalata azonban azt is megmutatta, hogy tehetséges gyermekek a saját egyéni tempójukból adódóan bizonyos életkorig lassabban fejleszthetők, így számukra a négyosztályos gimnáziumi képzési formát is fenntartjuk. Pedagógusi, tanári magatartásunk egészét áthatja a gyermekközpontúság. Tudjuk, hogy nem elegendő ún. ismeret paneleket átadnunk, hanem viselkedésünkkel azt kell sugallnunk, követendő mintának felvázolnunk, hogy a modern kor embere számára a tudás birtokbavétele jelenti az örömöt. Ha ezt sikeresen tudjuk átadni, akkor ez magával hozza, hogy egészséges versenyszellemet kell kialakítanunk a tanulói közösségekben, illetve a tudásnak, készségeknek, képességeknek olyan elemeit kell fejlesztenünk, amelyek a változó társadalmi követelményekhez könnyen igazíthatók. Fontos, hogy tanítványaink tudjanak közös célokat megfogalmazni, s ezeknek a céloknak az elérése érdekében hatékonyan működjenek együtt társaikkal. 7

8 Nevelési alapelvek és célrendszer Nevelő-oktató munkánk alapvető céljának a tananyag feldolgozása során megvalósuló személyiségfejlesztést tartjuk, melynek során szem előtt tartjuk az egyéni képességeket és az iskolahasználók elvárásait. Alapvetően két fő célnak kívánunk megfelelni: - az általános iskolai képzés keretében olyan tudás kialakítása és képességfejlesztés a célunk, mely tanulóink ezen körének a sikeres pályaorientációját és továbbtanulását szolgálja, - gimnáziumként a diákok nagyobb körét készítjük fel a kétszintű érettségire, valamint felsőoktatási tanulmányaikra. Az oktatási folyamat egyértelmű célorientáltsága mellett fontosnak tartjuk a tanulói személyiség alakítását is, hiszen diákjaink nagy része évet tölt el intézményünkben életének legfogékonyabb korszakában. A nevelési-oktatási folyamat különböző színterein másmás módon igyekszünk céljainkat elérni, de végeredményben egy stabil értékrend és attitűd kialakítására törekszünk. Iskolai közösségünk minden tagja számára fontos, hogy egyértelműen megfogalmazzuk, milyen értékek átadását tartjuk fontosnak, s mely magatartásformákat, személyiségjegyeket akarjuk erősíteni, formálni. Tantestületünk a nevelés folyamatát egyrészt mint értékközvetítő folyamatot fogja fel, hiszen pedagógiai munkánk során igyekszünk tanulóinkban olyan tartós tulajdonság-együttest, beállítódást, életvezetési készséget kialakítani, mely az egyén és a közösség számára is pozitív, konstruktív tevékenységek létrehozására ösztönöz. Pedagógiai tevékenységünk során felmerülő és nevelési szempontból fontos értéknek tekintjük a következőket: a. Az én harmóniájára, autonómiájára vonatkozó értékeket. b. A biológiai lét értékeit. c. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékeket: - a személyes kapcsolatok értékeit - a szociális kapcsolatok értékeit - a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékeket 8

9 d. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékeket: - a műveltséggel kapcsolatos értékeket - a munkával kapcsolatos értékeket e. A humanizált társadalom és világkép értékeit: - a hazával, nemzettel kapcsolatos értékeket - a civil társadalommal kapcsolatos értékeket - a világra vonatkozó értékeket Ez a komplex értékstruktúra alapvetően áthatja nevelési célrendszerünket, de a nevelés számunkra olyan segítő tevékenység is, amelynek során képességeket fejlesztünk, tapasztalatszerzésre, ismeretek, emóciók, beállítódások elsajátítására ösztönözzük tanulóinkat, tehát végső soron személyiséget fejlesztünk. A nevelés tantestületünk felfogása szerint - tehát egy olyan értékközvetítő folyamat, amelynek célja egy önmagával harmóniában lévő, céljait megfogalmazni és megvalósítani tudó közösségi ember, aki szűkebb és tágabb környezetéért is tenni akar. 9

10 Nevelési céljaink és feladataink 1. Személyiségfejlesztés Kiemelt fejlesztési területek: - erkölcsi nevelés - családi életre nevelés - önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése Az iskolának - mint másodlagos szocializációs színtérnek - a személyiségformálásban nagy szerepe van. Szükséges, hogy tanítványaink reális önismerettel, énképpel rendelkezzenek. Tudjanak különbséget tenni a valódi és virtuális kapcsolatok természete között, és be tudjanak kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Társadalmi szerepeiket megismerjék és gyakorolni tudják, ismerjék a családban betöltött szerepeket. Készüljenek fel az önálló életvitelre, önmaguk ellátását meg tudják szervezni. Ismerjék fel a szabály- és normakövetés fontosságát, teljesítsék vállalt kötelességeiket. Külső és belső konfliktusaikat kezelni tudják, és a demokratikus viselkedés alapvető normáival is tisztában legyenek. Ezekkel párhuzamosan a nyitottság és a tolerancia képességét is fejlesztenünk kell bennük. Fel kell készítenünk tanulóinkat a kulturált társas kapcsolatok kialakítására, s arra is, hogy minden helyzetben megfelelő módon tudjanak kommunikálni. Meg kell őket tanítanunk a különféle problémahelyzetekben való eredményes megküzdési stratégiák alkalmazására is. Az előzőekben vázolt célok megvalósítását befolyásolják, meghatározzák lehetőségeink. Az iskolánkba járó gyerekek nagy különbséget mutatnak a nevelhetőség terén, hiszen eltérnek életkorban és családi környezet tekintetében is. Ebből adódik, hogy az általunk deklarált és közvetítendő értékek és magatartásminták áthagyományozása nem minden gyermekcsoportnál vagy gyermeknél lehetséges egyforma színvonalon. Ennek megfelelően differenciált módszerekkel, egyéni eljárások alkalmazásával valósítjuk meg pedagógiai céljainkat. A nevelési folyamatot nem három pólusú (tanár - diák - diák) kapcsolatnak fogjuk fel, hanem a szülői, családi háttér fontosságát is fel- illetve elismerjük. Az értékszocializáció folyamata ugyanis a családban kezdődik, s ezt a későbbiekben mi is továbbfejlesztjük, kiegészítjük. A szülőkkel való szoros együttműködés tehát szükségszerű, hiszen a gyermek egészséges 10

11 fejlődése megkívánja, hogy az őt érő hatások között ne legyenek egymásnak szélsőségesen ellentmondóak. Tudjuk, hogy az alapvető értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában is. Céljaink megvalósítása érdekében: - a év közötti korosztály személyiségfejlesztésében nagy súlyt fektetünk a megküzdési stratégiák - kiemelten a drog- prevenció kialakítására, s ehhez igyekszünk külső szakemberek segítségét is igénybe venni, - osztályfőnöki órákon, napközis foglalkozásokon tudatosan törekszünk arra, hogy különféle módszerekkel, technikákkal, szituációs játékokkal hétköznapi és életszerű problémák különféle megoldási lehetőségeit gyakorolhassák a tanulók, - önismereti csoportok létrehozását szorgalmazzuk tanítványaink között. A nyelvi évfolyamon (9. évfolyam) pedig heti egy órában biztosítunk erre megfelelő időkeretet, - osztályaink évente több kiránduláson, szabadidős programon, kulturális- és sportrendezvényen vesznek részt, kihasználva a kerület és a főváros nyújtotta lehetőségeket, - közös iskolai programok szervezésével (Szent-Györgyi napok, iskolanap, sportrendezvények) segítünk abban, hogy a tanulók más osztályokba, évfolyamokra járó gyerekekkel is kapcsolatot, barátságot tudjanak kialakítani, - iskolai könyvtárunk gyűjteményével széles tárházát kínálja a személyiségfejlesztést szolgáló klasszikus és kortárs szépirodalmi és ismeretközlő olvasmányoknak. 2. Közösségalakítás 11

12 Kiemelt fejlesztési területek: - állampolgárságra, demokráciára nevelés - felelősségvállalás másokért, önkéntesség Nevelési céljaink eléréséhez szükséges, hogy tanulóink több iskolai közösség aktív tagjaként tudjanak működni, s ezáltal elsajátítsák azokat a szociális kompetenciákat, amelyek segítenek a harmonikus életvitel kialakításában, a közösségi beilleszkedés feltételeinek felismerésében és kialakítják a közjó iránti elkötelezettséget. A sikeres kapcsolatok és a közösségi életben való részvétel érdekében fontos az egységes normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy különféle területeken hatékonyan tudjanak kommunikálni tanulóink, és a különböző nézőpontokat, elveket megértsék, empatikusan tudják kezelni. Alapvetően fontosnak tartjuk az együttműködés különböző formáit, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődést, a sokféleség elismerését. Erre a pozitív attitűd kialakítására törekszünk, mely tartalmazza még az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét is. Igyekszünk olyan képességeket kialakítani, hogy fontosnak tartsák tanulóink a kisebb, nagyobb közösségek életében való részvételt, a döntéseket kritikusan, kreatívan tudják elemezni és a döntéshozatalban ők is részt kívánjanak venni. Motiváljuk tanulóinkat, hogy civil szervezetek működését ismerjék meg és munkájukba igyekezzenek bekapcsolódni. Segítsenek a környezetükben élő rászorultakon és az önkéntes segítő tevékenységet valóban pozitívumként éljék meg. Feladatunknak tekintjük, hogy - osztályaink erős közösséggé válását segítsük különböző iskolai és iskolán kívüli programok szervezésével, a felelősi rendszer kiépítésével, - osztályfőnöki órákon a tanulókat érintő és érdeklő témákat vitassunk meg, - könyvtárunk közösségi teret biztosítson a tanár-diák, diák-diák tevékenységeknek, - testvériskolai kapcsolatokat alakítsunk ki a határainkon túli magyar nyelvet oktató iskolákkal, illetve hazai Szent-Györgyi Albert nevét viselő és emlékét ápoló oktatási intézményekkel, 12

13 - külföldi (angol, francia, német nyelvet oktató) iskolákkal nyelvgyakorlás és más kultúrák megismerése céljából szoros kapcsolatokat alakítsunk ki (diákcsere programok), - nagygimnazista diákok bevonásával diákügyeletet hozzunk létre, - a saját belső alkotmány alapján működő diákönkormányzat keretén belül sajátíthassák el és gyakorolhassák tanulóink az érdekképviselet és érdekérvényesítés lehetőségeit és útjait, - lehetőséget teremtünk arra, hogy tanulóink tapasztalatot szerezzenek a fogyatékkal élők problémáiról, helyzetéről (pl. Láthatatlan kiállítás meglátogatása, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel) 3. Hagyományaink őrzése Kiemelt fejlesztési terület: - nemzeti öntudat, hazafias nevelés Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti múltunk és kultúránk alapvető értékeit ismerjék és tiszteljék tanítványaink. Elsajátítsák azokat az ismereteket és gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Tanulóinkat iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal kell gyarapítanunk, hogy magyarságtudatuk kialakulása mellett európai polgárokká is váljanak. Feladataink: - Szent-Györgyi Albert és más magyar származású Nobel-díjas tudósunk emlékét ápoljuk az évről évre megrendezett természettudományi vetélkedőnkkel. - Molnár Ferenc és regénye, A Pál utcai fiúk emlékét a 2011-től látható kiállítás formájában, valamint az évente az 5. évfolyamosok számára megrendezett irodalmi vetélkedővel is őrizzük. - Tudatosan szervezzük és tervezzük tanulmányi kirándulásainkat. Törekszünk arra, hogy diákjaink hazánk több táját, nevezetességét megismerjék. - Színvonalas osztály, illetve iskolai szintű megemlékezéseket és ünnepélyeket szervezünk. - Írókat, tudósokat, sportolókat hívunk beszélgetésekre, találkozókra és iskolánk is igyekszik bekapcsolódni a környezetünkben szerveződő különféle rendezvényekbe. 13

14 - Motiváljuk tanulóinkat, hogy minél többen vegyenek részt a helytörténeti vetélkedőkön, programokon. - Könyvtárunk gyűjteményének alakítása során külön figyelmet fordítunk a névadónk, Szent-Györgyi Albert, valamint Molnár Ferenc, az iskola és Ferencváros történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtésére, szolgáltatására. - Népi hagyományainkkal és különféle kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg diákjaink napközis és szakköri foglalkozásokon. 4. Az általános műveltség és az alkalmazható tudás egyensúlyának megteremtése Kiemelt fejlesztési területek: - a tanulás tanítása - pályaorientáció - médiatudatosságra nevelés - gazdasági és pénzügyi nevelés Alapvető célunk, hogy tanítványainkban tudatosítsuk, hogy az ismeretszerzés, a tanulás sohasem lehet befejezett folyamat. Modern korunk alapvető követelménye, hogy az információs társadalom technológiáit magabiztosan és kritikusan tudják alkalmazni. Kreatív és innovatív módon használják a főbb számítógépes alkalmazásokat, de ismerniük kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat is. Egyre tudatosabban tudjanak dönteni a tanulást, művelődést és szórakozást segítő és kiszolgáló médiumok között. El kell sajátítaniuk a hatékony, önálló tanulás képességét, az idővel és az információval való tudatos gazdálkodást. Biztosítanunk kell tanulóink számára azokat az élethelyzeteket, amikor elméleti és gyakorlati tudásukat kipróbálhatják. A közös munka, tanulás során diákjaink a társaikkal való együttműködést is gyakorolhatják. Az életszerű, gyakorlati helyzetekben felismertetjük tanulóinkkal, hogy a külső tényezők is döntően befolyásolhatják életútjukat és különböző megküzdési stratégiák állnak a rendelkezésükre. Az élethosszig tartó tanulás attitűdjének kialakításában próbáljuk segíteni, motiválni tanulóinkat azzal, hogy: 14

15 - támogatjuk a problémamegoldó, a tanulók önálló kreatív tevékenységére építő, a források széles körét felhasználó tanulási stratégiák alkalmazását, - tanulásmódszertan órákat tartunk, - könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórákon elsajátíthatják és gyakorolhatják a különböző ismerethordozók alkalmazását és felhasználását, - szóbeli és írásbeli megnyilvánulásaik alkalmával alapvető követelményként fogalmazzuk meg az igényes magyar beszéd használatát, illetve - a tanult idegen nyelvek alkalmazható, kommunikatív elsajátítását támogatjuk nyelvgyakorló külföldi utak szervezésével, - a tanulási kompetencia, az önálló ismeretszerzési képesség, az olvasás fejlesztése érdekében könyvtárpedagógiai program alapján szervezzük a tanulók könyvtárhasználati felkészítését könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórák keretében. 5. Környezetünk gondozása és védelme Kiemelt fejlesztési területek: - fenntarthatóság, környezettudatosság - testi és lelki egészségre nevelés Szeretnénk kialakítani, hogy a gyerekek nyitottsága, kíváncsisága szűkebb környezetükön túlmutasson, felismerjék, hogy felelősek annak állapotáért. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók mindennapi életvitelét meghatározó alapelvnek, viselkedési normának kell lennie. Azonban azt is meg kell mutatnunk tanítványainknak, hogy a természeti, tárgyi környezet megóvásán túl felelősek önmaguk testi, lelki egészségéért is. Ezért az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére neveljük diákjainkat. Igyekszünk kialakítani és fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást is. A környezettudatos magatartás kialakítása érdekében: - szervezünk a 3., 5. és 7. évfolyamon erdei iskolai táborokat, 15

16 - hirdetünk tisztasági és díszítési versenyeket az osztályok között, - a szelektív hulladékgyűjtéshez megteremtjük a tárgyi feltételeket és - természetvédelmi vetélkedőket tartunk, - osztályfőnöki órákon kiemelt témaként kezeljük az egészséges életmód, táplálkozás és mozgás fontosságát, - a könyvtári gyűjtemény fejlesztése során figyelmet fordítunk a diákok, tanárok környezettudatos gondolkodásának kialakítását szolgáló dokumentumok beszerzését. A mozgás, a sport megszerettetésére különböző sportágakban sportköröket szervezünk, valamint főállású szakember foglalkozik a gyógytestnevelésre járó gyerekekkel. 6. Tehetségfejlesztés és felzárkóztatás Iskolánkba 6 és 20 éves életkor közötti gyerekek, fiatalok járnak, akik nagy különbséget mutatnak nemcsak életkorban, hanem tanulási motivációban, az alapkészségek kialakulásának szintjében, szociális, családi környezet tekintetében is. Ezért alapvető cél, sőt követelmény számunkra, hogy egyénre szabottan, differenciált módszerekkel, egyéni eljárások alkalmazásával valósítsuk meg pedagógiai céljainkat, vagyis képesség kibontakoztató felkészítést nyújtsunk tanulóinknak. Ehhez pontosan kell ismernünk diákjaink sajátos tanulási módjait, szokásait, és ezekre építve kell megterveznünk a tanulásuk fejlesztését. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet új helyzetekben is alkalmazni tudnak, tehát támogatnunk kell a kreatív, kritikai gondolkodást. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is fontos feladatunk, hiszen ezek a gyermekek elfogadó, támogató közösségben jól taníthatók, fejleszthetők. Egyéni, differenciált fejlesztésükben szakemberek (pszichopedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus) segítik a munkánkat. Feladataink: 16

17 - Felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk azért, hogy minden tanuló saját képességeihez mérten jó teljesítményt tudjon elérni. - A felzárkóztatásra szoruló diákok egyéni tanulásához, a tehetséggondozó tevékenységekhez igény szerint a könyvtárban segítséget biztosítunk. - Szakköröket, sportköröket szervezünk, hogy minden tanuló érdeklődésének megfelelő délutáni elfoglaltságot találhasson. - Szaktárgyi versenyeinket év elején megtervezzük, így biztosítva, hogy tanulóink felkészülésére és felkészítésére elegendő idő álljon a rendelkezésünkre. - Mentor tanárok felkérésével motiváljuk tanítványainkat arra, hogy tudományos diákköröket alakítva mélyedjenek el egy-egy tudományterület vizsgálatában, illetve ők maguk végezzenek kísérleteket, tudományos megfigyeléseket. - A tehetséggondozás során felmerülő, az iskolai könyvtár állományán túlmutató dokumentumigények könyvtári rendszer segítségével, könyvtárközi kölcsönzéssel történő kielégítése. - Igény szerint szervezünk érettségi előkészítő foglalkozásokat, illetve emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő fakultációkat. 17

18 A nevelési célok és feladatok megvalósulásának mérése Természetesen tudjuk, hogy a nevelés bármennyire is tervezett és szervezett folyamat, nagyon nehezen mérhető, számszerűsíthető. Azonban bízunk abban, hogy nevelőtestületünk "rejtett tanterve" is olyan pozitív értékekkel bír, hogy minden tanítványunk gazdagabb, jobb és harmonikus személyiséggé válik az iskolánkban eltöltött évek után. Tanulók körében végzett mérések: (a tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések) a. szociometriai vizsgálat b. tanulói elégedettség mérése c. tanulók egyéni megismerése kérdőíves módszerrel Szülők körében végzett mérések: csoportos interjú keretében és kérdőíves módszerrel végzett elégedettségi mérések Pedagógusok körében végzett mérések: a. iskolai klíma vizsgálata b. SWOT analízis c. értékorientációs vizsgálat 18

19 Az iskolai könyvtár pedagógiai szerepe Iskolai könyvtárunk az iskola pedagógiai igényeinek megfelelően tanulási forrásközpontként működik. Gyűjteményével, könyvtár-pedagógiai tevékenységrendszerével hatékonyan segíti a nevelési-oktatási célok megvalósítását. Rendelkezik folyamatosan fejlesztett eszköz hátérrel és korszerű könyvtári berendezéssel. Részben alkalmas egy tanulócsoport elhelyezésére, keressük a lehetőséget a könyvtár tereinek bővítésére, elhelyezésének optimalizálására. Rendszeresen gyarapított dokumentumgyűjteménye az iskolában tanított tantárgyak ismeretanyagához szükséges, megfelelő példányszámú szépirodalmi és ismeretterjesztő-, kézi és segédkönyvekből, tanári segéd- és kézikönyvekből, időszaki kiadványokból, nem nyomtatott dokumentumokból. tankönyvekből áll. Szakszerűen elhelyezett és elektronikusan feltárt gyűjteményen alapuló, az interneten is elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola egész tevékenységrendszerét átfogó információs központként működik. Biztosítjuk a személyi feltételeket ahhoz, hogy az iskola diákjai, tanárai napi 8,5 órában igénybe vehessék a könyvtári szolgáltatásokat. Könyvtárunk kapcsolatot tart a kerületi, fővárosi iskolai, pedagógiai és közkönyvtárakkal annak érdekében, hogy a könyvtári rendszer dokumentum szolgáltatását és hálózaton elérhető szolgáltatásait helyben biztosítsa a tantestület és a diákok számára. A tanulási kompetencia, az önálló ismeretszerzési képesség, az olvasás fejlesztése érdekében az iskola pedagógiai programján alapuló könyvtár-pedagógiai program alapján szervezzük a tanulók könyvtárhasználati felkészítését könyvtárhasználati órákon és könyvtárhasználaton alapuló szakórák keretében. Könyvtár-pedagógiai programunk tevékenységi hálója átfogja az iskola teljes, a tanórai mellett (könyvtárhasználati órák, könyvtárhasználaton alapuló szakórák) a tanórán kívüli (projektek, erdei iskola, napközi, tehetséggondozó iskolai és kerületi vetélkedők, versenyek, közkönyvtári programok, stb.) nevelő-oktató rendszerét is. Az iskolai könyvtár könyvtári kapcsolatrendszerével hozzájárul ahhoz, hogy az iskola helyi és tágabb társadalmi kapcsolatai erősödjenek. 19

20 A szabadidő-szervezés, mint a közösség- és személyiségfejlesztés egy sajátos formája Az iskolai szabadidő-szervezés színterei közül kettőt emeltünk ki: a napközi és a diákklub működését. Szabadidő-szervezés a napköziben A napközi elsődleges feladata, hogy a gyerekek a tanulási időn kívül az iskolában eltöltött idejét hasznossá tegye, más megfogalmazás szerint a két tanulási időszak közötti szabadidő hasznos eltöltésének irányítását szolgálja. Ehhez olyan lehetőségeket, programokat és foglalkozásokat kell biztosítanunk, melyek szabadon választhatók, igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, ahol a gyerekek jól érzik magukat, és tehetségük kibontakozhat. Mindezek mellett megvalósíthatják önmagukat. A jól megválasztott programokkal a gyerekek szabadidejét változatossá tehetjük, formálhatjuk személyiségüket és sikerélményekhez juttathatjuk őket. A pedagógusoknak is befolyásoló szerepe lehet, ha felismerik, hogy az egyes gyerekek miben tehetségesek, akkor a megfelelő elfoglaltságok felé irányíthatják őket. A napköziben a szabadidős programok a sport, a kulturális tevékenységek (könyvtár, színház, múzeum stb.) és a technikai foglalkozások köré szerveződnek. Minden hónapban szervezünk az alsó tagozatos gyermekeknek klubnapközit, mely mindig egy témára épül. Ilyenek például: mozgás és sport, játéktanítás kézműves foglalkozások, technikák elsajátítása. Évek óta működő szakköreink, tanfolyamaink a következők: játékos gyerektorna angol nyelvtanfolyam játékkuckó dalosjáték, zenei előkészítő kézimunka szakkör firkaklub, stb. A napközinek minden évben van kiemelt feladata, ebbe a körbe tartozik például a néphagyományok megismerése, őrzése. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Összeállította: Marosánné dr. Gáti Gabriella, Kiss Zoltánné igazgató, koordinátor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös kiadványa alapján.

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN

A VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN A VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN Készítette: Juhász Orsolya Veszprém, 2014. szeptember 8. 1 Tartalom: 1. A munkaközösség tagjai 2. Cél- és feladatrendszer

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben