B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK"

Átírás

1 B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK Korom Edit, Pinke Orsolya, Veress Gyula, Kovács Balázs, Szabó Gyula, Varga László Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 2101 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. Összefoglaló: A madarak között a tyúk rendelkezik a legtöbb genetikai markerrel és a legfejlettebb genetikai térképpel is. Azonban a madárfajok genetikai hasonlósága miatt a tyúkra kifejlesztett genetikai markerek egy része (pl. a mikroszatellitek) interspecifikus adaptációt követően más madárfajokon is használhatók. A szerzők tyúk mikroszatellit markerek (MS) használhatóságát vizsgálták a pulyka genomján. Irodalmi adatok alapján 58 fluoreszcensen jelölt mikroszatellit markert választottak ki a vizsgálatokhoz, amelyeket 10 pulyka DNS mintán vizsgáltak, ABI Prism Genetic Analyser rendszerrel. A vizsgált mikroszatellitek közül 47-tel (81%) sikerült specifikus fragmenteket kimutatni a pulyka genomból, de csak 21 (36%) rendelkezett kettő vagy több alléllal (más szóval polimorf volt), míg a többinél csak egy allél volt kimutatható (monomorfnak bizonyult). Ez az arány megfelel a pulyka ismert alacsony genetikai variabilitásának. A mikroszatellitek kimutatására használt PCR (Polymerase Chain Reaction) hatékonyságának optimalizálását követően kimutatási szetteket hoztak létre MS-ek vizsgálatára. Ezekben duplex és triplex PCR-eket alakítottak ki, kapilláris gélelektroforézis során egyszerre elválasztható mikroszatellitek számára. Az egyik kimutatási szett 8 markert tartalmazott, amelyek egy duplex és két triplex PCR-ben, míg a második szett 7 markere egy duplex, egy triplex és két egyedi PCRben sokszorozhatók fel. A kialakított kimutatási szettek direkt módon felhasználhatók a különböző tenyésztési programokban. Így például a tenyésztők használhatják speciális párosítások kialakításához, származás ellenőrzéshez, de az egyedi genotípus-adatokból populációgenetikai indexek is számíthatók. Kulcsszavak: házityúk, mikroszatellit markerek, pulyka DOMESTIC FOWL MICROSATELLITES ARE SUITABLE FOR THE GENETIC INVESTIGATION OF TURKEY Abstract: Among the avian species chicken has the most genetic markers and the most detailed genetic map. On the basis of the genetical similarity between avian species, genetic markers developed for chicken (e.g.: microsatellites) can be adapted for other birds as an interspecific adaptation. The authors investigated the usability of chicken microsatellite markers (MS) on turkey genoms. 58 fluorescent dye labelled microsathellites were chosen according to literature data and examined they adaptability on 10 turkey DNA samples, and detected them by ABI 310 Genetic Analyser. 47 microsatellites (81%) amplified specific fragments from the turkey genomes, but only 21 (36%) had two or more alleles (polymorph), the others were monomorf. These dates are in agreement with the known low genetic variability of the turkey. After the optimalisation of the conditions of Polymerase Chain Reaction (PCR) to amplify the microsatellites effectively, microsatellite detec-tion sets were constructed for duplex and triplex amplification and collective identification of the MS in capillary electrophoresis. The first detection set contained 8 markers, which were amplified in one duplex and two triplex reaction, while an other set contained 7 markers that were amplified in one duplex, one triplex and two simplex PCRs. These detection sets can be used directly in breeding programmes. For example breeders will be able to set up special matings and pedigree analyses or from the individual genotypes population genetic indexes can be calculated. Keywords: domestic fowl, microsatellite markers, turkey 42

2 A Baromfi VII. évf. 2004/4. 1. Bevezetés A mennyiségi teljesítmény mellett az állattenyésztésben előállított termékeknek egyre magasabb minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mind a hazai, mind a külföldi fogyasztók körében. A magasabb minőségi szint eléréséhez a klasszikus állatnemesítési eljárásokon felül ma már felhasználhatók a molekuláris genetika e területen született legújabb eredményei, mint például a molekuláris DNS markerek, amelyek közé például az MS marker is tartozik. Ezek a molekuláris markerek úgy tekinthetők, mint a kromoszómákon elhelyezkedő jelzőkövek, amelyekkel nyomon követhető az egyes kromoszómarészletek öröklődésének menete. Ez az egyes fontos gazdasági tulajdonságok (zsír és hús mennyiség stb.) öröklődésének vizsgálatakor nyújt segítséget, illetve viszonyítási alapként szolgál. Segítséget nyújthatnak továbbá a háziállatokon végzett géntérképezési munkák mellett az állományok genetikai variabilitásának felméréséhez csakúgy, mint a fajok és fajták fenntartási, nemesítési munkáinak hatékonyabb elvégzéséhez. A genetikai variabilitás, változatosság felmérése különösen nagy hangsúlyt kap a génrezerv állományok fenntartási munkájánál, míg a molekuláris markerekkel készített genetikai térképek a tenyésztők és nemesítők munkájának hatékonyságát segíthetik. A tyúk (Gallus gallus) a genetikai kutatásokban a madarak (Aves) közül a legtöbbet vizsgált faj, köszönhetően kiemelkedő gazdasági szerepének. Így a tyúkról napjainkra már jelentős menynyiségű molekuláris genetikai információ gyűlt össze. Ezek az eredmények közvetlenül nagyon ritkán használhatók fel más madárfaj esetében, de egy részük adaptálható, mint az kiderült a japán fürj (Coturnix coturnix japonica), a fácán (Phasianus colchicus) és még számos madárfaj vizsgálata során (Inoue- Murayama et al, 2001; Kayang et al, 2000; Baratti et al, 2001). Az eredmények adaptálása tehát nagymértékben elősegítheti azoknak a fajoknak a vizsgálatát is, amelyekről jelenleg még kevés genetikai információval rendelkezünk. A gazdaságilag egyre jelentősebb szerepet betöltő pulykáról (Meleagris gallopavo) is hiányosak még a molekuláris genetikai ismereteink, ezért a kisszámú kutatási munka mellett ma már adaptációs vizsgálatok is folynak a pulyka fajjal (Liu et al, 1996; Reed et al, 2000; Smith et al, 2000), ami meggyorsíthatja a tenyésztésben is alkalmazható eredmények születését. Az MS-ek, mint genetikai markerek (Litt és Luty, 1989; Tautz, 1989; Weber és May, 1989; Goodfellow, 1993) számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, így például gyors, pontos és ismételhető eredményt adnak, kimutatásuk könnyen elvégezhető, ami nagyban segítette ezeknek a markereknek széleskörű elterjedését és alkalmazását. Használták például azokat genetikai térképek készítésére, származásellenőrzési vizsgálatokra, populációk genetikai változatosságának illetve beltenyésztettségének vizsgálatára, különbségek kimutatására vagy fajok közötti összehasonlító elemzésekre is. Emellett a MAS (Marker Assisted Selection markerek segítségével végzett szelekció) alkalmazásával ami bár költségesebb, mint a hagyományos szelekciós módszerek (Soller és Beckmann, 1990; Soller és Andersson, 1998), növelhetjük a szelekció hatékonyságát, vagy a tenyészértékbecslés megbízhatóságát. A MAS használata mellett a MS-ek nagy segítségünkre lehetnek a populációvizsgálatokban, hiszen felhasználásukkal sokat megtudhatunk az egyes populációk genetikai struktúrájáról, történetéről. A MS-ek olyan egyszerű ismétlődő szekvenciák (néhány bázispár ismétlődéséből álló DNS motívumok), amelyek nagy számban fordulnak elő a genomban, a kódoló és a nem kódoló régióban egyaránt. Szerkezetüket sematikusan az 1. ábra mutatja be. Az ismétlődő motívum (négyzet) hossza mindöszsze 1-6 bázispár, a motívumok ismétlődésének a száma 2 40 között változhat. Polimorfizmusuk (különbözőség) az is- 1. ábra A mikroszatellit (MS) felépítése (sematikus ábra) - Ismétlődő motívum - Határoló szekvenciák - A kimutatáshoz tervezett nukleotidok (primerek). (Az ismétlődő motívumok számának változásával változik a mikroszatellit allél hossza). 43

3 B aromfitudomány A Baromfi VII. évf. 2004/4. 2. ábra ABI Prism Genetic Analyzer 310 gélelektroforézis és fragmentanalizáló berendezés 2. Anyag és módszer métlődések számának eltéréséből adódik. Egyediségüket az ismétlődéseket határoló, a genomban máshol nem található szekvencia részek adják (vonal). Megfelelő körülmények között az ezekre tervezett rövid nukleotidok (nyíllal jelölve az ábrán) segítségével sokszorozhatók (PCR technika alkalmazásával) és azt követően vizsgálhatók. (Hearne et al, 1992; Goodfellow, 1993; Schötterer et al, 1998). A MS-ek adaptálása annyit jelent, hogy az egyik fajban kifejlesztett markereket a közeli rokon fajokon is megpróbálják alkalmazni, azaz a kimutatáshoz használt primerekkel az adott fajra jellemző specifikus fragmenteket sokszorozni (amplifikálni). Ennek eléréséhez az eredeti fajnál a kimutatáshoz alkalmazott PCR technika (a DNS darabot kimutatható mennyiségűre sokszorosítja) beállításain és kimutatási körülményein kell változtatni, mint pl. az alkalmazott összetevők (MgCl 2, primerek) mennyisége, vagy az alkalmazott hőmérsékleti profilok. Napjainkra egyre több pozitív példa van arra, hogy az adaptálás elősegítheti a gazdaságilag kevésbé fontos, illetve a genetikai információt tekintve alig ismert fajok vizsgálatát. Ennek érzékeltetésére néhány számadat, ami a munkánk kezdetekor a következő képen alakult: a tyúk konszenzus genom térképére 1889 lokusz került feltérképezésre, ebből 801 MS, míg a pulyka esetében addig 56 specifikus MS szekvencia volt ismeretes, de ezek térképpozíciója még ismeretlen (Groenen et al., 2000). Ezzel szemben az egéren már több, mint 6000 MS volt ismert (Whitehead Institute/MIT Center, 1999). Ez jól jelzi a fajok közötti adaptációs munkálatok szükségességét és jelentőségét. Ugyanis ezek eredményesség esetén meggyorsíthatják a tenyésztésben is használható eredmények gyakorlati alkalmazását (Reed et al, 2000, Liu et al, 1996). A vizsgálatok első lépéseként, irodalmi adatok alapján, a rendelkezésünkre álló több száz fluoreszcensen jelölt tyúkspecifikus MS-ből kiválasztottunk 58- at (1. táblázat) annak érdekében, hogy teszteljük ezek adaptálhatóságát az általunk használt genotipizálási rendszerbe (Reed et al, 2000). A kiválasztott MS-ek vizsgálatához 10 különböző állományból származó pulykából vérmintát vettünk, majd ezekből a mintákból sós-kicsapásos eljárással DNS-t izoláltunk. Az adaptációs munka során a PCR reakció körülményeket változtattuk - elsősorban a MgCl 2 koncentrációt (1-3 mm) és a primer feltapadási hőmérsékletet (63 C- 51 C), állandó és változó ( touch down ) körülmények között. Ez utóbbi felhasználható több, a feltapadási hőmérsékletükben csak kis eltéréseket mutató mikroszatellit egyetlen PCR reakcióban történő sokszorosításához, mivel az egymást követő PCR ciklusok feltapadási hőmérséklete változik a folyamat első részében. Az ilyen multiplex reakciók kialakításával csökkenthetjük a költségeket és felgyorsíthatjuk a vizsgálatokat. 3. ábra A MS számítógép által készített grafikus ábrázolása. A görbék csúcsai egy-egy MS különböző alléljainak felelnek meg 44

4 A Baromfi VII. évf. 2004/4. 1. táblázat A vizsgált 58 mikroszatellit, közülük 47 működött pulykán, amelyeket dőlt betűvel jelöltünk Tyúk MS elnevezés Allél méret tartomány pulykán Tyúk MS elnevezés Allél méret tartomány pulykán ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW A PCR-rel felsokszorozott MS-ek kimutatására egy automata kapilláris gélelektroforézis és fragmentanalizáló készüléket használtunk (2. ábra). A kapilláris gélelektroforézis során az elválasztás egy igen kis átmérőjű (50 mm), folyékony, alacsony viszkozitású polimerrel töltött kapillárisban történik elektromos feszültség hatására. A MS vizsgálatok esetében a primerek közül az egyik fluoreszcens festékkel jelölt, míg a másik nem. A lézeres megvilágítással gerjesztett fluoreszcens festékek emissziós kibocsátását számítógép elemzi az elektroforézis folyamán, a kapilláris egy adott pontján. A detektorhoz tükörrendszeren keresztül jut az emissziós sugár, amit a tükrök megszűrnek és szétbontanak, így csak a 520 nm és 650 nm közötti hullámhossztartományban folyik az adatgyűjtés. Az elválasztott, sokszorosított (amplifikált) MS termékek hosszát és azok intenzitását a készülék egy méretstandardhoz képest állapítja meg, majd grafikus formában ábrázolja. (3. ábra). A módszer előnyös tulajdonsága a pontosság (1 nukleotidnyi különbség is kimutatható), az ismételhetőség (belső molekulasúly standard), a nagy érzékenység, az automatizálhatóság és az egy mintára vetített viszonylag alacsony költség (Wenz et al, 1998). Emellett a módszer lehetőséget kínál több, eltérő termékméretű és eltérő fluoreszcens festékkel jelölt MS egyidejű kimutatására. Azonban ehhez a megfelelő MS kombináció összeválogatásával ún. vizsgálati szettek kialakítása szükséges. Mi két ilyen vizsgálati szett kialakítását végeztük el. 3. Eredmények és értékelésük A vizsgált 58 MS-ből 47 esetében kaptunk pulykaspecifikus fragmenteket, de ezekből csak 21 MS mutatott polimorfizmust, azaz több allélváltozatot, míg a többi monomorf volt, azaz csak egyfajta allélt tudtunk kimutatni (1. táblázat). Ez az arány megfelel a pulyka irodalmi adatokból ismert alacsony genetikai variabilitásának. A termékméret és a primer feltapadási hőmérséklet alapján elkülönülő mikroszatellitekből 2 db duplex és 3 db triplex PCR reakciót alakítottunk ki, aminek következtében elértük, hogy egyetlen reakció során 2 ill. 3 mikroszatellitet tudunk sokszorosítani. A multiplex reakciók kialakításával csökkentettük a PCR alkalmazásának költségeit. A kialakított multiplex PCR reakció öszszetétele: 50 ng DNS template, nm primer (MS-től függően), 2 mg/ ml BSA, 2,5-3 mm MgCl 2 (MS-től függően), 0,80 mm dntp, 0,05 U/ml Taq polimeráz, 0,5ml 10*PCR puffer és 10 ng/ml pulyka DNS, steril desztillált vízzel kiegészítve 5 ml össztérfogatra. A 45

5 B aromfitudomány A Baromfi VII. évf. 2004/4. 2. táblázat A 8 MS-ből álló, a vizsgálatban alkalmazott I. szett bemutatása MS elnevezés Primer koncentráció (nm) ADL MCW ADL ADL ADL ADL ADL MCW MgCl 2 koncentráció (mm) PCR hőmérséklet ( C) Multiplex PCR azonosító A 2, B C PCR-t MJ Research PTC-200 berendezéssel végeztük. A reakció körülményei: 95 C 4 percig, ezután 10 ciklusban 95 C 30 másodpercig, 63 C 30 másodpercig ciklusonként 1 C-onként csökkentve, így a 10. ciklusban már 53 C lesz, 72 C 45 másodpercig, majd ezután 25 ciklusban ismételve 95 C 30 másodpercig, 53 C 30 másodpercig, 72 C 45 másodpercig, a ciklus végén 72 C 5 percig. A költségek további csökkentése és a kimutatás hatékonyságának növelése céljából, az előzetes kísérletek alapján egy 8 mikroszatellitet tartalmazó vizsgálati szettet állítottunk össze (a szettbe tartózó MS-ek elnevezése a 2. táblázatban található). Ezt a szettet 3 multiplex PCR-reakcióban amplifikáltuk, majd a reakciótermékek összekeveré- sét követően a 8 MS-et egyetlen kapilláris elektroforézissel detektáltuk az ABI Prism 310 berendezés segítségével. Ezt követően megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a többi polimorf MS kimutatásához további szettek kialakítása lehetséges-e. A fragmentméreteket és a jelölő festékeket figyelembe véve még egy szettet sikerült kialakítanunk, ami 7 MS-et tartalmaz, ezek egy része szintén felsokszorozható multiplex reakcióban (3. táblázat). 4. Következtetések és javaslatok A kialakított két MS szett, a fluoreszcens jelöléseknek és ABI Prism 310 Genetic Analyser-en történő kimutatásnak köszönhetően, alkalmas volt pulyka egyedek és populációk genetikai állományának korszerű, gyors, hatékony és költségtakarékos vizsgálatára. Az ismertetett módszerrel kapott eredmények közvetlenül felhasználhatók a tenyésztők számára a nemesítési munkában, így például: párosítási tervek kialakításában, származásellenőrzési vizsgálatok során, a populációk genetikai változatosságának (variabilitás), illetve beltenyésztettségük mértékének felmérésében és összehasonlításában, továbbá az egyedi és populációk közötti különbségek keresésekor. 3. táblázat A 7 MS-ből álló, a vizsgálat során alkalmazott II. szett bemutatása MS elnevezés Primer koncentráció (nm) MCW ADL ADL ADL ADL MgCl 2 koncentráció (mm) PCR hőmérséklet ( C) Multiplex PCR azonosító D E LEI F ADL G 46

6 A Baromfi VII. évf. 2004/4. Irodalomjegyzék Baratti, M.-Alberti, A.-Groenen, M-Veeneddal, T., and Fugheri, F. D. (2001): Polymorphic microsatellites developed by cross-species amplifications in common pheasant breeds. Anim. Gen. 32: Goodfellow, P. N. (1993): Microsatellites and the new genetic maps. Curr. Biol. 3: Groenen, M. A. M.-Cheng, H. H.-Bumstead N.-Benkel B. F.-Briles W. E.-Burke T.-Burt D. W.- Crittenden L. B.-Dogson J.-Hillel J.-Lamont S.-De Leon A. P.-Soller M.-Takahashi H.-Vignal A. (2000): A consensus linkage map of the chicken genome. Genom Res. 10: Hearne, C. M.-Ghosh, S.-Todd, J. A. (1992): Microsatellites for linkage analysis of genetic traits. TIG, 8: Inoure-Murayama, M.-Kayang, B. B.-Kimura, K.-Ide, H.-Nomura, A.-Takahashi, H.-Nagamine, Y.-Takeda, T.-Hanada, H.-Tatsuda, K-Tsudzuki, M.-Matsuda, Y.-Mizutani, M.-Murayama, Y., and Ito, S. (2001): Chiken microsatellite primers are not efficient markers for Japenese qual. Anim. Gen. 32: Kayang, B. B.-Inoure-Murayama, M.-Nomura, A.-Kimura, K.-Takahashi, H.-Mizutani, M., and Ito, S. (2000): Fifty microsatellite markers for Japanese quail. J. Heredity, 91: Litt, M.; Luty, J.A. (1989: A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeat within the cardiac muscle actin gene. Am. J. Human Gen. 44: Liu, Z.-Crooijmans, R. P. M. A.-van der Poel, J. J, and Groenen, M. A M. (1996): Use of chicken microsatellite markers in turkey: a pessimistic view. Anim. Gen. 27: Reed, K. M.-Mendoza M, K., and Beattie, C. W. (2000): Comparative analysis of microsatellite loci in chicken and turkey. Genome 43: Schlötterer, C. (1998): Genome evolution: Are microsatellite really simple sequences? Curr. Biol. 8: R132-R134. Smith, E.-Shi, L.-Drummond, P.-Rodriguez, L.-Hamilton, R.-Powrll, E.-Nahason, S.-Ramlal, S.- Smith, G., and Foster, J. (2000): Development and characterization of expressed sequence tags for the turkey (Meleagris gallopavo) genome and comparative sequence analysis with other birds. Anim. Gen.31: Soller, M. and Beckmann J. S. (1990): Marker-based mapping os quantitative trait loci using replicated progeny. Theor. Appl. Genet., 80:205. Soller, M. and Andersson L. (1998): Genomic approches to the improvement of disease resistance in farm animals. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 17: Tautz, D.(1989: Hypervariability of simple sequences as a general source for polymorphic DNA markers. Nucleic Acids Res. 17: Weber, J.L.; May, P.E. (1989: Abundant class of human DNA polymorphisms which can be typed using the polymerase chain reaction. Am. J. Hum. Genet. 44: Wenz, H.-M.-Robertson, J. M.-Menchen, S.-Oaks, F.-Demorest D. M.-Scheibler, D.-Rosenblum, B. B.-Wike, C.-Gilbert, D. A., and Eflavitch, J. W. (1998): High-precision genotyping by denaturing capillary electrophoresis. Genome Res. 8: Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, Mouse Genomic Mapping Project Database, Data Release 16, May

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához Zubor Ákos 1 Surányi Gyula 2 Prokisch József 1 Győri Zoltán 1 Borbély György 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben GERGICS PÉTER DR. 1 TŐKE JUDIT DR. 1 SZILÁGYI ÁGNES 2 SZAPPANOS ÁGNES DR. 1 KENDER ZOLTÁN DR. 1 BARTA GYÖRGY DR.

Részletesebben

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll.

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll. Genetikai változatosság (állat csoportok) Pénzes Zsolt, Bihari Péter és Raskó István SZBK Genetika Intézet A pályázati munkatervnek megfelelően első évben elsősorban a részletes elemzésre kiválasztott

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Különbözı Mycoplasma gallisepticum törzsek összehasonlító vizsgálata több, döntıen PCR alapú molekuláris biológiai módszer segítségével Doktori

Részletesebben

VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia

VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia D E 17 UNIVERSITAS SCIENTIARUM MEDICINAE 69 S E M M E L W E I S N O M I N A T A VII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Budapest, 2012. május 31 június 2. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar II. sz.

Részletesebben

egymásba ágyazottsága védett területeken

egymásba ágyazottsága védett területeken Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:40 Page 17 Ornis Hungarica 10: 17-26. 2000 Fajszám-terület összefüggés és közösségek egymásba ágyazottsága védett területeken Bánszegi Zita, Báldi András és Bankovics

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában. Ph.D. értekezés tézisei.

Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában. Ph.D. értekezés tézisei. Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában Ph.D. értekezés tézisei Kisfali Péter Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla Pécsi Tudományegyetem Klinikai

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen- Cilag Kft, Roche

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen XXXIX. kötet 1993. 1. füzet Szerkeszti a szerkesztôbizottság Holló János (Budapest), a szerkesztôbizottság

Részletesebben

A 16-3 bakteriofág h génje

A 16-3 bakteriofág h génje A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004. A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL

Részletesebben

4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. N O V E M B E R * 1 1. S Z Á M

4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. N O V E M B E R * 1 1. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 4. É V F O L Y A M * 2 0 0 8. N O V E M B E R * 1 1. S Z Á M VIROLÓGUSOK BECZNER LÁSZLÓ EMLÉKÉNEK AJÁNLJÁK N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society

A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society BIOKÉMIA A Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója Quarterly Bulletin of the Hungarian Biochemical Society Szerkesztôbizottság: ALKONYI ISTVÁN, BÁNFALVI GÁSPÁR, ELÔDI PÁL, FALUS ANDRÁS, FÉSÜS LÁSZLÓ,

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Baráth Artur A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ FITOPLAZMÁK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS TANULMÁNYOZÁSA Doktori értekezés Viczián Orsolya Gödöllő

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

K-vitamin-epoxidreduktáz gén haplocsoport-meghatározása: egy újabb elem az antikoaguláns terápia optimalizálásában

K-vitamin-epoxidreduktáz gén haplocsoport-meghatározása: egy újabb elem az antikoaguláns terápia optimalizálásában EREDETI KÖZLEMÉNYEK K-vitamin-epoxidreduktáz gén haplocsoport-meghatározása: egy újabb elem az antikoaguláns terápia optimalizálásában SIPEKY CSILLA MELEGH BÉLA DR. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2014. november 21.

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 200. augusztus A Magyar Biokémiai Egyesület 200. évi Vándorgyűlése Budapest, 200. augusztus 25-28. Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM BÚZA GENOTÍPUSOK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Puskás Katalin Martonvásár 2013. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben