B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK"

Átírás

1 B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK Korom Edit, Pinke Orsolya, Veress Gyula, Kovács Balázs, Szabó Gyula, Varga László Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 2101 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. Összefoglaló: A madarak között a tyúk rendelkezik a legtöbb genetikai markerrel és a legfejlettebb genetikai térképpel is. Azonban a madárfajok genetikai hasonlósága miatt a tyúkra kifejlesztett genetikai markerek egy része (pl. a mikroszatellitek) interspecifikus adaptációt követően más madárfajokon is használhatók. A szerzők tyúk mikroszatellit markerek (MS) használhatóságát vizsgálták a pulyka genomján. Irodalmi adatok alapján 58 fluoreszcensen jelölt mikroszatellit markert választottak ki a vizsgálatokhoz, amelyeket 10 pulyka DNS mintán vizsgáltak, ABI Prism Genetic Analyser rendszerrel. A vizsgált mikroszatellitek közül 47-tel (81%) sikerült specifikus fragmenteket kimutatni a pulyka genomból, de csak 21 (36%) rendelkezett kettő vagy több alléllal (más szóval polimorf volt), míg a többinél csak egy allél volt kimutatható (monomorfnak bizonyult). Ez az arány megfelel a pulyka ismert alacsony genetikai variabilitásának. A mikroszatellitek kimutatására használt PCR (Polymerase Chain Reaction) hatékonyságának optimalizálását követően kimutatási szetteket hoztak létre MS-ek vizsgálatára. Ezekben duplex és triplex PCR-eket alakítottak ki, kapilláris gélelektroforézis során egyszerre elválasztható mikroszatellitek számára. Az egyik kimutatási szett 8 markert tartalmazott, amelyek egy duplex és két triplex PCR-ben, míg a második szett 7 markere egy duplex, egy triplex és két egyedi PCRben sokszorozhatók fel. A kialakított kimutatási szettek direkt módon felhasználhatók a különböző tenyésztési programokban. Így például a tenyésztők használhatják speciális párosítások kialakításához, származás ellenőrzéshez, de az egyedi genotípus-adatokból populációgenetikai indexek is számíthatók. Kulcsszavak: házityúk, mikroszatellit markerek, pulyka DOMESTIC FOWL MICROSATELLITES ARE SUITABLE FOR THE GENETIC INVESTIGATION OF TURKEY Abstract: Among the avian species chicken has the most genetic markers and the most detailed genetic map. On the basis of the genetical similarity between avian species, genetic markers developed for chicken (e.g.: microsatellites) can be adapted for other birds as an interspecific adaptation. The authors investigated the usability of chicken microsatellite markers (MS) on turkey genoms. 58 fluorescent dye labelled microsathellites were chosen according to literature data and examined they adaptability on 10 turkey DNA samples, and detected them by ABI 310 Genetic Analyser. 47 microsatellites (81%) amplified specific fragments from the turkey genomes, but only 21 (36%) had two or more alleles (polymorph), the others were monomorf. These dates are in agreement with the known low genetic variability of the turkey. After the optimalisation of the conditions of Polymerase Chain Reaction (PCR) to amplify the microsatellites effectively, microsatellite detec-tion sets were constructed for duplex and triplex amplification and collective identification of the MS in capillary electrophoresis. The first detection set contained 8 markers, which were amplified in one duplex and two triplex reaction, while an other set contained 7 markers that were amplified in one duplex, one triplex and two simplex PCRs. These detection sets can be used directly in breeding programmes. For example breeders will be able to set up special matings and pedigree analyses or from the individual genotypes population genetic indexes can be calculated. Keywords: domestic fowl, microsatellite markers, turkey 42

2 A Baromfi VII. évf. 2004/4. 1. Bevezetés A mennyiségi teljesítmény mellett az állattenyésztésben előállított termékeknek egyre magasabb minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mind a hazai, mind a külföldi fogyasztók körében. A magasabb minőségi szint eléréséhez a klasszikus állatnemesítési eljárásokon felül ma már felhasználhatók a molekuláris genetika e területen született legújabb eredményei, mint például a molekuláris DNS markerek, amelyek közé például az MS marker is tartozik. Ezek a molekuláris markerek úgy tekinthetők, mint a kromoszómákon elhelyezkedő jelzőkövek, amelyekkel nyomon követhető az egyes kromoszómarészletek öröklődésének menete. Ez az egyes fontos gazdasági tulajdonságok (zsír és hús mennyiség stb.) öröklődésének vizsgálatakor nyújt segítséget, illetve viszonyítási alapként szolgál. Segítséget nyújthatnak továbbá a háziállatokon végzett géntérképezési munkák mellett az állományok genetikai variabilitásának felméréséhez csakúgy, mint a fajok és fajták fenntartási, nemesítési munkáinak hatékonyabb elvégzéséhez. A genetikai variabilitás, változatosság felmérése különösen nagy hangsúlyt kap a génrezerv állományok fenntartási munkájánál, míg a molekuláris markerekkel készített genetikai térképek a tenyésztők és nemesítők munkájának hatékonyságát segíthetik. A tyúk (Gallus gallus) a genetikai kutatásokban a madarak (Aves) közül a legtöbbet vizsgált faj, köszönhetően kiemelkedő gazdasági szerepének. Így a tyúkról napjainkra már jelentős menynyiségű molekuláris genetikai információ gyűlt össze. Ezek az eredmények közvetlenül nagyon ritkán használhatók fel más madárfaj esetében, de egy részük adaptálható, mint az kiderült a japán fürj (Coturnix coturnix japonica), a fácán (Phasianus colchicus) és még számos madárfaj vizsgálata során (Inoue- Murayama et al, 2001; Kayang et al, 2000; Baratti et al, 2001). Az eredmények adaptálása tehát nagymértékben elősegítheti azoknak a fajoknak a vizsgálatát is, amelyekről jelenleg még kevés genetikai információval rendelkezünk. A gazdaságilag egyre jelentősebb szerepet betöltő pulykáról (Meleagris gallopavo) is hiányosak még a molekuláris genetikai ismereteink, ezért a kisszámú kutatási munka mellett ma már adaptációs vizsgálatok is folynak a pulyka fajjal (Liu et al, 1996; Reed et al, 2000; Smith et al, 2000), ami meggyorsíthatja a tenyésztésben is alkalmazható eredmények születését. Az MS-ek, mint genetikai markerek (Litt és Luty, 1989; Tautz, 1989; Weber és May, 1989; Goodfellow, 1993) számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, így például gyors, pontos és ismételhető eredményt adnak, kimutatásuk könnyen elvégezhető, ami nagyban segítette ezeknek a markereknek széleskörű elterjedését és alkalmazását. Használták például azokat genetikai térképek készítésére, származásellenőrzési vizsgálatokra, populációk genetikai változatosságának illetve beltenyésztettségének vizsgálatára, különbségek kimutatására vagy fajok közötti összehasonlító elemzésekre is. Emellett a MAS (Marker Assisted Selection markerek segítségével végzett szelekció) alkalmazásával ami bár költségesebb, mint a hagyományos szelekciós módszerek (Soller és Beckmann, 1990; Soller és Andersson, 1998), növelhetjük a szelekció hatékonyságát, vagy a tenyészértékbecslés megbízhatóságát. A MAS használata mellett a MS-ek nagy segítségünkre lehetnek a populációvizsgálatokban, hiszen felhasználásukkal sokat megtudhatunk az egyes populációk genetikai struktúrájáról, történetéről. A MS-ek olyan egyszerű ismétlődő szekvenciák (néhány bázispár ismétlődéséből álló DNS motívumok), amelyek nagy számban fordulnak elő a genomban, a kódoló és a nem kódoló régióban egyaránt. Szerkezetüket sematikusan az 1. ábra mutatja be. Az ismétlődő motívum (négyzet) hossza mindöszsze 1-6 bázispár, a motívumok ismétlődésének a száma 2 40 között változhat. Polimorfizmusuk (különbözőség) az is- 1. ábra A mikroszatellit (MS) felépítése (sematikus ábra) - Ismétlődő motívum - Határoló szekvenciák - A kimutatáshoz tervezett nukleotidok (primerek). (Az ismétlődő motívumok számának változásával változik a mikroszatellit allél hossza). 43

3 B aromfitudomány A Baromfi VII. évf. 2004/4. 2. ábra ABI Prism Genetic Analyzer 310 gélelektroforézis és fragmentanalizáló berendezés 2. Anyag és módszer métlődések számának eltéréséből adódik. Egyediségüket az ismétlődéseket határoló, a genomban máshol nem található szekvencia részek adják (vonal). Megfelelő körülmények között az ezekre tervezett rövid nukleotidok (nyíllal jelölve az ábrán) segítségével sokszorozhatók (PCR technika alkalmazásával) és azt követően vizsgálhatók. (Hearne et al, 1992; Goodfellow, 1993; Schötterer et al, 1998). A MS-ek adaptálása annyit jelent, hogy az egyik fajban kifejlesztett markereket a közeli rokon fajokon is megpróbálják alkalmazni, azaz a kimutatáshoz használt primerekkel az adott fajra jellemző specifikus fragmenteket sokszorozni (amplifikálni). Ennek eléréséhez az eredeti fajnál a kimutatáshoz alkalmazott PCR technika (a DNS darabot kimutatható mennyiségűre sokszorosítja) beállításain és kimutatási körülményein kell változtatni, mint pl. az alkalmazott összetevők (MgCl 2, primerek) mennyisége, vagy az alkalmazott hőmérsékleti profilok. Napjainkra egyre több pozitív példa van arra, hogy az adaptálás elősegítheti a gazdaságilag kevésbé fontos, illetve a genetikai információt tekintve alig ismert fajok vizsgálatát. Ennek érzékeltetésére néhány számadat, ami a munkánk kezdetekor a következő képen alakult: a tyúk konszenzus genom térképére 1889 lokusz került feltérképezésre, ebből 801 MS, míg a pulyka esetében addig 56 specifikus MS szekvencia volt ismeretes, de ezek térképpozíciója még ismeretlen (Groenen et al., 2000). Ezzel szemben az egéren már több, mint 6000 MS volt ismert (Whitehead Institute/MIT Center, 1999). Ez jól jelzi a fajok közötti adaptációs munkálatok szükségességét és jelentőségét. Ugyanis ezek eredményesség esetén meggyorsíthatják a tenyésztésben is használható eredmények gyakorlati alkalmazását (Reed et al, 2000, Liu et al, 1996). A vizsgálatok első lépéseként, irodalmi adatok alapján, a rendelkezésünkre álló több száz fluoreszcensen jelölt tyúkspecifikus MS-ből kiválasztottunk 58- at (1. táblázat) annak érdekében, hogy teszteljük ezek adaptálhatóságát az általunk használt genotipizálási rendszerbe (Reed et al, 2000). A kiválasztott MS-ek vizsgálatához 10 különböző állományból származó pulykából vérmintát vettünk, majd ezekből a mintákból sós-kicsapásos eljárással DNS-t izoláltunk. Az adaptációs munka során a PCR reakció körülményeket változtattuk - elsősorban a MgCl 2 koncentrációt (1-3 mm) és a primer feltapadási hőmérsékletet (63 C- 51 C), állandó és változó ( touch down ) körülmények között. Ez utóbbi felhasználható több, a feltapadási hőmérsékletükben csak kis eltéréseket mutató mikroszatellit egyetlen PCR reakcióban történő sokszorosításához, mivel az egymást követő PCR ciklusok feltapadási hőmérséklete változik a folyamat első részében. Az ilyen multiplex reakciók kialakításával csökkenthetjük a költségeket és felgyorsíthatjuk a vizsgálatokat. 3. ábra A MS számítógép által készített grafikus ábrázolása. A görbék csúcsai egy-egy MS különböző alléljainak felelnek meg 44

4 A Baromfi VII. évf. 2004/4. 1. táblázat A vizsgált 58 mikroszatellit, közülük 47 működött pulykán, amelyeket dőlt betűvel jelöltünk Tyúk MS elnevezés Allél méret tartomány pulykán Tyúk MS elnevezés Allél méret tartomány pulykán ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW A PCR-rel felsokszorozott MS-ek kimutatására egy automata kapilláris gélelektroforézis és fragmentanalizáló készüléket használtunk (2. ábra). A kapilláris gélelektroforézis során az elválasztás egy igen kis átmérőjű (50 mm), folyékony, alacsony viszkozitású polimerrel töltött kapillárisban történik elektromos feszültség hatására. A MS vizsgálatok esetében a primerek közül az egyik fluoreszcens festékkel jelölt, míg a másik nem. A lézeres megvilágítással gerjesztett fluoreszcens festékek emissziós kibocsátását számítógép elemzi az elektroforézis folyamán, a kapilláris egy adott pontján. A detektorhoz tükörrendszeren keresztül jut az emissziós sugár, amit a tükrök megszűrnek és szétbontanak, így csak a 520 nm és 650 nm közötti hullámhossztartományban folyik az adatgyűjtés. Az elválasztott, sokszorosított (amplifikált) MS termékek hosszát és azok intenzitását a készülék egy méretstandardhoz képest állapítja meg, majd grafikus formában ábrázolja. (3. ábra). A módszer előnyös tulajdonsága a pontosság (1 nukleotidnyi különbség is kimutatható), az ismételhetőség (belső molekulasúly standard), a nagy érzékenység, az automatizálhatóság és az egy mintára vetített viszonylag alacsony költség (Wenz et al, 1998). Emellett a módszer lehetőséget kínál több, eltérő termékméretű és eltérő fluoreszcens festékkel jelölt MS egyidejű kimutatására. Azonban ehhez a megfelelő MS kombináció összeválogatásával ún. vizsgálati szettek kialakítása szükséges. Mi két ilyen vizsgálati szett kialakítását végeztük el. 3. Eredmények és értékelésük A vizsgált 58 MS-ből 47 esetében kaptunk pulykaspecifikus fragmenteket, de ezekből csak 21 MS mutatott polimorfizmust, azaz több allélváltozatot, míg a többi monomorf volt, azaz csak egyfajta allélt tudtunk kimutatni (1. táblázat). Ez az arány megfelel a pulyka irodalmi adatokból ismert alacsony genetikai variabilitásának. A termékméret és a primer feltapadási hőmérséklet alapján elkülönülő mikroszatellitekből 2 db duplex és 3 db triplex PCR reakciót alakítottunk ki, aminek következtében elértük, hogy egyetlen reakció során 2 ill. 3 mikroszatellitet tudunk sokszorosítani. A multiplex reakciók kialakításával csökkentettük a PCR alkalmazásának költségeit. A kialakított multiplex PCR reakció öszszetétele: 50 ng DNS template, nm primer (MS-től függően), 2 mg/ ml BSA, 2,5-3 mm MgCl 2 (MS-től függően), 0,80 mm dntp, 0,05 U/ml Taq polimeráz, 0,5ml 10*PCR puffer és 10 ng/ml pulyka DNS, steril desztillált vízzel kiegészítve 5 ml össztérfogatra. A 45

5 B aromfitudomány A Baromfi VII. évf. 2004/4. 2. táblázat A 8 MS-ből álló, a vizsgálatban alkalmazott I. szett bemutatása MS elnevezés Primer koncentráció (nm) ADL MCW ADL ADL ADL ADL ADL MCW MgCl 2 koncentráció (mm) PCR hőmérséklet ( C) Multiplex PCR azonosító A 2, B C PCR-t MJ Research PTC-200 berendezéssel végeztük. A reakció körülményei: 95 C 4 percig, ezután 10 ciklusban 95 C 30 másodpercig, 63 C 30 másodpercig ciklusonként 1 C-onként csökkentve, így a 10. ciklusban már 53 C lesz, 72 C 45 másodpercig, majd ezután 25 ciklusban ismételve 95 C 30 másodpercig, 53 C 30 másodpercig, 72 C 45 másodpercig, a ciklus végén 72 C 5 percig. A költségek további csökkentése és a kimutatás hatékonyságának növelése céljából, az előzetes kísérletek alapján egy 8 mikroszatellitet tartalmazó vizsgálati szettet állítottunk össze (a szettbe tartózó MS-ek elnevezése a 2. táblázatban található). Ezt a szettet 3 multiplex PCR-reakcióban amplifikáltuk, majd a reakciótermékek összekeveré- sét követően a 8 MS-et egyetlen kapilláris elektroforézissel detektáltuk az ABI Prism 310 berendezés segítségével. Ezt követően megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a többi polimorf MS kimutatásához további szettek kialakítása lehetséges-e. A fragmentméreteket és a jelölő festékeket figyelembe véve még egy szettet sikerült kialakítanunk, ami 7 MS-et tartalmaz, ezek egy része szintén felsokszorozható multiplex reakcióban (3. táblázat). 4. Következtetések és javaslatok A kialakított két MS szett, a fluoreszcens jelöléseknek és ABI Prism 310 Genetic Analyser-en történő kimutatásnak köszönhetően, alkalmas volt pulyka egyedek és populációk genetikai állományának korszerű, gyors, hatékony és költségtakarékos vizsgálatára. Az ismertetett módszerrel kapott eredmények közvetlenül felhasználhatók a tenyésztők számára a nemesítési munkában, így például: párosítási tervek kialakításában, származásellenőrzési vizsgálatok során, a populációk genetikai változatosságának (variabilitás), illetve beltenyésztettségük mértékének felmérésében és összehasonlításában, továbbá az egyedi és populációk közötti különbségek keresésekor. 3. táblázat A 7 MS-ből álló, a vizsgálat során alkalmazott II. szett bemutatása MS elnevezés Primer koncentráció (nm) MCW ADL ADL ADL ADL MgCl 2 koncentráció (mm) PCR hőmérséklet ( C) Multiplex PCR azonosító D E LEI F ADL G 46

6 A Baromfi VII. évf. 2004/4. Irodalomjegyzék Baratti, M.-Alberti, A.-Groenen, M-Veeneddal, T., and Fugheri, F. D. (2001): Polymorphic microsatellites developed by cross-species amplifications in common pheasant breeds. Anim. Gen. 32: Goodfellow, P. N. (1993): Microsatellites and the new genetic maps. Curr. Biol. 3: Groenen, M. A. M.-Cheng, H. H.-Bumstead N.-Benkel B. F.-Briles W. E.-Burke T.-Burt D. W.- Crittenden L. B.-Dogson J.-Hillel J.-Lamont S.-De Leon A. P.-Soller M.-Takahashi H.-Vignal A. (2000): A consensus linkage map of the chicken genome. Genom Res. 10: Hearne, C. M.-Ghosh, S.-Todd, J. A. (1992): Microsatellites for linkage analysis of genetic traits. TIG, 8: Inoure-Murayama, M.-Kayang, B. B.-Kimura, K.-Ide, H.-Nomura, A.-Takahashi, H.-Nagamine, Y.-Takeda, T.-Hanada, H.-Tatsuda, K-Tsudzuki, M.-Matsuda, Y.-Mizutani, M.-Murayama, Y., and Ito, S. (2001): Chiken microsatellite primers are not efficient markers for Japenese qual. Anim. Gen. 32: Kayang, B. B.-Inoure-Murayama, M.-Nomura, A.-Kimura, K.-Takahashi, H.-Mizutani, M., and Ito, S. (2000): Fifty microsatellite markers for Japanese quail. J. Heredity, 91: Litt, M.; Luty, J.A. (1989: A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeat within the cardiac muscle actin gene. Am. J. Human Gen. 44: Liu, Z.-Crooijmans, R. P. M. A.-van der Poel, J. J, and Groenen, M. A M. (1996): Use of chicken microsatellite markers in turkey: a pessimistic view. Anim. Gen. 27: Reed, K. M.-Mendoza M, K., and Beattie, C. W. (2000): Comparative analysis of microsatellite loci in chicken and turkey. Genome 43: Schlötterer, C. (1998): Genome evolution: Are microsatellite really simple sequences? Curr. Biol. 8: R132-R134. Smith, E.-Shi, L.-Drummond, P.-Rodriguez, L.-Hamilton, R.-Powrll, E.-Nahason, S.-Ramlal, S.- Smith, G., and Foster, J. (2000): Development and characterization of expressed sequence tags for the turkey (Meleagris gallopavo) genome and comparative sequence analysis with other birds. Anim. Gen.31: Soller, M. and Beckmann J. S. (1990): Marker-based mapping os quantitative trait loci using replicated progeny. Theor. Appl. Genet., 80:205. Soller, M. and Andersson L. (1998): Genomic approches to the improvement of disease resistance in farm animals. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 17: Tautz, D.(1989: Hypervariability of simple sequences as a general source for polymorphic DNA markers. Nucleic Acids Res. 17: Weber, J.L.; May, P.E. (1989: Abundant class of human DNA polymorphisms which can be typed using the polymerase chain reaction. Am. J. Hum. Genet. 44: Wenz, H.-M.-Robertson, J. M.-Menchen, S.-Oaks, F.-Demorest D. M.-Scheibler, D.-Rosenblum, B. B.-Wike, C.-Gilbert, D. A., and Eflavitch, J. W. (1998): High-precision genotyping by denaturing capillary electrophoresis. Genome Res. 8: Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, Mouse Genomic Mapping Project Database, Data Release 16, May

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 468 EGYEDAZONOSÍTÁS ÉS SZÁRMAZÁSELLENİRZÉS HIPERPOLIMORF MIKROSZATELLITA

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

DNS MARKEREK VIZSGÁLATA A BAROMFI ÁLLOMÁNYOK GÉNMEGŐRZÉSÉBEN. Hidas András Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő

DNS MARKEREK VIZSGÁLATA A BAROMFI ÁLLOMÁNYOK GÉNMEGŐRZÉSÉBEN. Hidas András Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő DNS MARKEREK VIZSGÁLATA A BAROMFI ÁLLOMÁNYOK GÉNMEGŐRZÉSÉBEN Hidas András Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő Bevezetés A genetikai kutatások forradalmi változásokon mentek át

Részletesebben

Vizsgálatok egy génrezerv pulykapopulációban

Vizsgálatok egy génrezerv pulykapopulációban Vizsgálatok egy génrezerv pulykapopulációban Szőke Szilvia 1 Komlósi István 2 Korom Edit 3 Ispány Márton 4 Mihók Sándor 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 1 Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

2011. január április 10. IPK Gatersleben (Németország) május 17. Kruppa Klaudia

2011. január április 10. IPK Gatersleben (Németország) május 17. Kruppa Klaudia 2011. január 10. 2011. április 10. IPK Gatersleben (Németország) Gatersleben (G-life) Country State District Town Administration Germany Saxony-Anhalt Salzlandkreis Seeland Basic statistics Area 16.00

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll.

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll. Genetikai változatosság (állat csoportok) Pénzes Zsolt, Bihari Péter és Raskó István SZBK Genetika Intézet A pályázati munkatervnek megfelelően első évben elsősorban a részletes elemzésre kiválasztott

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING Hagyomány és haladás a növénynemesítésben AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, BÁLINT ANDRÁS FERENC 1, SZIRA FRUZSINA 1, ANDREAS BÖRNER 2, KERSTIN

Részletesebben

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel Gyakorlat helye: BIOMI Kft. Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ épülete volt

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

MIKROSZATELLITEK ADAPTÁLÁSA ÉS IZOLÁLÁSA PULYKA ÉS LÚD ÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATÁHOZ

MIKROSZATELLITEK ADAPTÁLÁSA ÉS IZOLÁLÁSA PULYKA ÉS LÚD ÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATÁHOZ Szent István Egyetem MIKROSZATELLITEK ADAPTÁLÁSA ÉS IZOLÁLÁSA PULYKA ÉS LÚD ÁLLOMÁNYOK VIZSGÁLATÁHOZ Doktori (PhD) értekezés Kurjákné Korom Edit Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése: Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A citológia és a genetika társtudománya Citogenetika A kromoszómák eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját,

Részletesebben

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS

BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább tért hódít a növénynemesítés különböző területein, így a kukoricanemesítésben is. A növényi fenotípusos jellemzők és

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6 Agilent 2100 Bioanalyzer mikrokapilláris gélelektroforézis rendszer G2943CA 2100 Bioanalyzer system forgalmazó: Kromat Kft. 1112 Budapest Péterhegyi u. 98. t:36 (1) 248-2110 www.kromat.hu bio@kromat.hu

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az ivarérés idejét maghatározó QTL-ek genetikai térképezése tyúkban. Szabó Gyula Doktori értekezés

Szent István Egyetem. Az ivarérés idejét maghatározó QTL-ek genetikai térképezése tyúkban. Szabó Gyula Doktori értekezés Szent István Egyetem Az ivarérés idejét maghatározó QTL-ek genetikai térképezése tyúkban Szabó Gyula Doktori értekezés Gödöllő 2004 A doktori iskola Neve: Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

Nagy Emese: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays) Témavezetők: Cs. L. Marton G Gyulai

Nagy Emese: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays) Témavezetők: Cs. L. Marton G Gyulai Nagy Emese: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays) Témavezetők: Cs. L. Marton G Gyulai BEVEZETÉS A molekuláris biológiai és genetikai módszerek gyors fejlődése egyre inkább

Részletesebben

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL Hagyomány és haladás a növénynemesítésben DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL VARGA MÓNIKA, MOLNÁR ISTVÁN ÉS KOVÁCS

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai 10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai A DNS mint azonosító 3 milliárd bázispár az emberi DNS-ben (99.9%-ban azonos) 0.1%-nyi különbség elegendő az egyedek megkülönböztetéséhez Genetikai

Részletesebben

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Tanszékvezető Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora Készült

Részletesebben

A GYÖNGYTYÚKTOJÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS A PERZISZTENCIA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA EGY MAGYAR PARLAGI TÍPUSÚ ÁLLOMÁNYBAN

A GYÖNGYTYÚKTOJÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS A PERZISZTENCIA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA EGY MAGYAR PARLAGI TÍPUSÚ ÁLLOMÁNYBAN A GYÖNGYTYÚKTOJÁS FIZIKAI TULAJDONSÁGAI ÉS A PERZISZTENCIA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA EGY MAGYAR PARLAGI TÍPUSÚ ÁLLOMÁNYBAN Ferencz Tímea Róza, Lencsés György, Szalay István Kisállattenyésztési és

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

BALATONI NÁDASOK KLONÁLIS DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA RAPD-PCR MÓDSZERREL

BALATONI NÁDASOK KLONÁLIS DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA RAPD-PCR MÓDSZERREL Bot. Közlem. 94(1 2): 133 140, 2007. BALATONI NÁDASOK KLONÁLIS DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA RAPD-PCR MÓDSZERREL LUKÁCS VIKTÓRIA 1, HERODEK SÁNDOR 1, MAJOR ÁGNES 2 1 MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet,

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok AKÁCKÖRÚTON Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok Előző cikkünkben arról írtunk, milyen új eszköztárral rendelkezünk a XXI. században a genetikai vizsgálatok területén, és mit adhat a molekuláris

Részletesebben

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere

A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Nagy Szabolcs 1 Benedek Zsuzsanna 2 Polgár J. Péter 3 Magnus Andersson 4 A sertések lágyék- és heresérv tünetegyüttesének genetikai háttere Genetic background of scrotal and inguinal hernia in swine nagy.szabolcs@georgikon.hu

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Bodzsár Nóra Gödöllő 2012 A

Részletesebben

A DNS szerkezete. Genom kromoszóma gén DNS genotípus - allél. Pontos méretek Watson genomja. J. D. Watson F. H. C. Crick. 2 nm C G.

A DNS szerkezete. Genom kromoszóma gén DNS genotípus - allél. Pontos méretek Watson genomja. J. D. Watson F. H. C. Crick. 2 nm C G. 1955: 46 emberi kromoszóma van 1961: mrns 1975: DNS szekvenálás 1982: gén-bank adatbázisok 1983: R (polymerase chain reaction) Mérföldkövek 1 J. D. Watson F. H.. rick 2008 1953 2003 Watson genomja DNS

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 424 A PROLAKTIN RECEPTOR GÉN HATÁSA A MANGALICÁK ALOMMÉRETÉRE Gajdócsi

Részletesebben

A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet *Levelezési cím: Dr. Sasvári-Székely Mária, Semmelweis Egyetem, Orvosi

Részletesebben

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Tanszékvezető Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Pannon

Részletesebben

DNS munka a gyakorlatban. 2012.10.12. Természetvédelmi genetika

DNS munka a gyakorlatban. 2012.10.12. Természetvédelmi genetika DNS munka a gyakorlatban 2012.10.12. Természetvédelmi genetika Munka fázisok DNS kivonás elektroforézis (fakultatív lépés) PCR Elektroforézis Szekvenálás Szekvencia elemzés faji azonosítás; variabilitás,

Részletesebben

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN Molnár Tamás 1, Lanszki József 1, Magyary István 1, Jeney Zsigmond 2, Lehoczky István 2 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar,

Részletesebben

Conserved ortholog set (COS) markerek térképezése Aegilops kromoszómákon

Conserved ortholog set (COS) markerek térképezése Aegilops kromoszómákon Conserved ortholog set (COS) markerek térképezése Aegilops kromoszómákon Rövid tanulmányút 2011. 01.03-03. 30., John Inn Centre, Dept. of Crop Genetics, Norwich Research Park, Norwich NR4 7UH, UK Supervisor:

Részletesebben

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2013.07.01. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai

Részletesebben

Készült a Pannon Egyetem, Állat- és Agrárkörnyezettudományi

Készült a Pannon Egyetem, Állat- és Agrárkörnyezettudományi PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Pannon Egyetem, Állat- és Agrárkörnyezettudományi Doktori Iskola keretében Doktori Iskola vezető:

Részletesebben

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció 3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció A vírus genetikai anyagának vizsgálata (direkt víruskimutatási módszer) biztosítja a legrészletesebb és legspecifikusabb információkat a kimutatott

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI)

Zárójelentés. Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata. c. OTKA kutatási programról. Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) Zárójelentés Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. OTKA kutatási programról Bányai Krisztián (MTA ATK ÁOTI) 2012 1 Az Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata c. programban azt

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ALTERNARIA FAJOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

ALMAFAJTÁK MOLEKULÁRIS ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS

ALMAFAJTÁK MOLEKULÁRIS ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS Szent István Egyetem Gödöllő Növénytudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Dr. Heszky László Növénynemesítés genetikai és biotechnológiai módszerekkel Programvezető: Dr. Heszky László DOKTORI

Részletesebben

OTKA PD79177 téma zárójelentése Mikroszatellit markerek izolálása az akvakultúra növekedő jelentőségű fajainak vizsgálatához (Kovács Balázs)

OTKA PD79177 téma zárójelentése Mikroszatellit markerek izolálása az akvakultúra növekedő jelentőségű fajainak vizsgálatához (Kovács Balázs) OTKA PD79177 téma zárójelentése Mikroszatellit markerek izolálása az akvakultúra növekedő jelentőségű fajainak vizsgálatához (Kovács Balázs) Napjainkban a halhús fogyasztás mértéke világszerte, míg a nagyobb

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév Evolúcióbiológia Biológus B.Sc. 2011. tavaszi félév A biológiában minden csak az evolúció fényében válik érthetővé Theodosius Dobzhansky : Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrárkörnyezetgazdálkodás?)

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrárkörnyezetgazdálkodás?) Természetvédelmi Közlemények 21, pp. 232 242, 2015 Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrárkörnyezetgazdálkodás?) Marticsek József 1, Molnár Dániel

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZ GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Témavezet :

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZ GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Témavezet : DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATENYÉSZTÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola Vezet: Dr. Kovács András MTA doktora Témavezet:

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Bogácsi-Szabó Erika. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Prof. Dr. Raskó István. Szegedi Tudományegyetem, Molekuláris és sejtbiológiai Ph.D.

Bogácsi-Szabó Erika. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Prof. Dr. Raskó István. Szegedi Tudományegyetem, Molekuláris és sejtbiológiai Ph.D. Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból Bogácsi-Szabó Erika Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

NYÁR GENOTÍPUSOK AZONOSÍTÁSA DNS UJJLENYOMATUK ALAPJÁN

NYÁR GENOTÍPUSOK AZONOSÍTÁSA DNS UJJLENYOMATUK ALAPJÁN 1. évfolyam 1. szám 2 011 107 114 oldal NYÁR GENOTÍPUSOK AZONOSÍTÁSA DNS UJJLENYOMATUK ALAPJÁN Cseke Klára, Benke Attila és Borovics Attila Erdészeti Tudományos Intézet Kivonat Kutatásunk célja a nyár

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor,

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, 1 A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, (Debreceni Egyetem Állattenyésztéstani Tanszék) A bármilyen

Részletesebben

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Ungvári Erika, Tóth Ákos Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20.

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20. IT ADVISORY Biztonság a felhőben Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP 2010. január 20. Tartalom Cloud hype Mi micsoda? Szempontok Előnyök és kockázatok 1 Hype 2 Hype cloud outsourcing Forrás: Gartner 3 Mit

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Sertés circovírusok járványtani vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Sertés circovírusok járványtani vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Sertés circovírusok járványtani vizsgálata PhD dolgozat tézisei Készítette: Dr. Cságola Attila Témavezet : Dr. Tuboly Tamás 2009 Szent István Egyetem

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish.

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish. OTKA K67808 zárójelentés 2012. A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish. A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) olyan technikai fejlettséget ért

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

A GENOMIKUS TENYÉSZÉRTÉKEK ALKALMAZÁSA A HAZAI LIMOUSIN TENYÉSZTÉSBEN

A GENOMIKUS TENYÉSZÉRTÉKEK ALKALMAZÁSA A HAZAI LIMOUSIN TENYÉSZTÉSBEN A GENOMIKUS TENYÉSZÉRTÉKEK ALKALMAZÁSA A HAZAI LIMOUSIN TENYÉSZTÉSBEN Mottó: A GENOMIKA A LEGNAGYOBB HATÁSÚ FEJLESZTÉS A MÉLYHŰTÖTT SZAPORÍTÓANYAG BEVEZETÉSE ÓTA PIERRE LALIBERTÉ A SEMEX- ALLIANCE ALELNÖKE

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Kutya eredetű anyagmaradványok igazságügyi genetikai vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Kutya eredetű anyagmaradványok igazságügyi genetikai vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutya eredetű anyagmaradványok igazságügyi genetikai vizsgálata PhD értekezés Készítette: Pádár Zsolt 2006 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

molekuláris (RAPD, SSR, AFLP és SCAR) jellemzése.

molekuláris (RAPD, SSR, AFLP és SCAR) jellemzése. 1 Különböző nyár, búza és kender genotípusok molekuláris (RAPD, SSR, AFLP és SCAR) jellemzése. Doktori értekezés Törjék Ottó Gödöllő 2001. 2 Doktori iskola: Vezetője: Tudományága: Program: Programvezető:

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN

A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN Heszky László és Kiss Erzsébet Keszthely 2013 PARADIGMAVÁLTÁS AZ ÉLETTUDOMÁNYOKBAN

Részletesebben

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA Gödöllő 2007. 1 A Doktori Iskola megnevezése: Szent István Egyetem Biológia Tudományi

Részletesebben

Néhány horvátországi pontyfajta genetikai jellemzése és visszatelepítése eredeti tógazdaságaikba. Kivonat. Bevezető

Néhány horvátországi pontyfajta genetikai jellemzése és visszatelepítése eredeti tógazdaságaikba. Kivonat. Bevezető Halászatfejlesztés 32 Fisheries & Aquaculture Development (2009) 32:79-85 ISBN 978-963-7120-30-5 HAKI 2009 Néhány horvátországi pontyfajta genetikai jellemzése és visszatelepítése eredeti tógazdaságaikba

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000832T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 783231 (22) A bejelentés

Részletesebben