B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK"

Átírás

1 B aromfitudomány A PULYKA GENETIKAI VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS TYÚK MIKROSZATELLITEK Korom Edit, Pinke Orsolya, Veress Gyula, Kovács Balázs, Szabó Gyula, Varga László Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 2101 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. Összefoglaló: A madarak között a tyúk rendelkezik a legtöbb genetikai markerrel és a legfejlettebb genetikai térképpel is. Azonban a madárfajok genetikai hasonlósága miatt a tyúkra kifejlesztett genetikai markerek egy része (pl. a mikroszatellitek) interspecifikus adaptációt követően más madárfajokon is használhatók. A szerzők tyúk mikroszatellit markerek (MS) használhatóságát vizsgálták a pulyka genomján. Irodalmi adatok alapján 58 fluoreszcensen jelölt mikroszatellit markert választottak ki a vizsgálatokhoz, amelyeket 10 pulyka DNS mintán vizsgáltak, ABI Prism Genetic Analyser rendszerrel. A vizsgált mikroszatellitek közül 47-tel (81%) sikerült specifikus fragmenteket kimutatni a pulyka genomból, de csak 21 (36%) rendelkezett kettő vagy több alléllal (más szóval polimorf volt), míg a többinél csak egy allél volt kimutatható (monomorfnak bizonyult). Ez az arány megfelel a pulyka ismert alacsony genetikai variabilitásának. A mikroszatellitek kimutatására használt PCR (Polymerase Chain Reaction) hatékonyságának optimalizálását követően kimutatási szetteket hoztak létre MS-ek vizsgálatára. Ezekben duplex és triplex PCR-eket alakítottak ki, kapilláris gélelektroforézis során egyszerre elválasztható mikroszatellitek számára. Az egyik kimutatási szett 8 markert tartalmazott, amelyek egy duplex és két triplex PCR-ben, míg a második szett 7 markere egy duplex, egy triplex és két egyedi PCRben sokszorozhatók fel. A kialakított kimutatási szettek direkt módon felhasználhatók a különböző tenyésztési programokban. Így például a tenyésztők használhatják speciális párosítások kialakításához, származás ellenőrzéshez, de az egyedi genotípus-adatokból populációgenetikai indexek is számíthatók. Kulcsszavak: házityúk, mikroszatellit markerek, pulyka DOMESTIC FOWL MICROSATELLITES ARE SUITABLE FOR THE GENETIC INVESTIGATION OF TURKEY Abstract: Among the avian species chicken has the most genetic markers and the most detailed genetic map. On the basis of the genetical similarity between avian species, genetic markers developed for chicken (e.g.: microsatellites) can be adapted for other birds as an interspecific adaptation. The authors investigated the usability of chicken microsatellite markers (MS) on turkey genoms. 58 fluorescent dye labelled microsathellites were chosen according to literature data and examined they adaptability on 10 turkey DNA samples, and detected them by ABI 310 Genetic Analyser. 47 microsatellites (81%) amplified specific fragments from the turkey genomes, but only 21 (36%) had two or more alleles (polymorph), the others were monomorf. These dates are in agreement with the known low genetic variability of the turkey. After the optimalisation of the conditions of Polymerase Chain Reaction (PCR) to amplify the microsatellites effectively, microsatellite detec-tion sets were constructed for duplex and triplex amplification and collective identification of the MS in capillary electrophoresis. The first detection set contained 8 markers, which were amplified in one duplex and two triplex reaction, while an other set contained 7 markers that were amplified in one duplex, one triplex and two simplex PCRs. These detection sets can be used directly in breeding programmes. For example breeders will be able to set up special matings and pedigree analyses or from the individual genotypes population genetic indexes can be calculated. Keywords: domestic fowl, microsatellite markers, turkey 42

2 A Baromfi VII. évf. 2004/4. 1. Bevezetés A mennyiségi teljesítmény mellett az állattenyésztésben előállított termékeknek egyre magasabb minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mind a hazai, mind a külföldi fogyasztók körében. A magasabb minőségi szint eléréséhez a klasszikus állatnemesítési eljárásokon felül ma már felhasználhatók a molekuláris genetika e területen született legújabb eredményei, mint például a molekuláris DNS markerek, amelyek közé például az MS marker is tartozik. Ezek a molekuláris markerek úgy tekinthetők, mint a kromoszómákon elhelyezkedő jelzőkövek, amelyekkel nyomon követhető az egyes kromoszómarészletek öröklődésének menete. Ez az egyes fontos gazdasági tulajdonságok (zsír és hús mennyiség stb.) öröklődésének vizsgálatakor nyújt segítséget, illetve viszonyítási alapként szolgál. Segítséget nyújthatnak továbbá a háziállatokon végzett géntérképezési munkák mellett az állományok genetikai variabilitásának felméréséhez csakúgy, mint a fajok és fajták fenntartási, nemesítési munkáinak hatékonyabb elvégzéséhez. A genetikai variabilitás, változatosság felmérése különösen nagy hangsúlyt kap a génrezerv állományok fenntartási munkájánál, míg a molekuláris markerekkel készített genetikai térképek a tenyésztők és nemesítők munkájának hatékonyságát segíthetik. A tyúk (Gallus gallus) a genetikai kutatásokban a madarak (Aves) közül a legtöbbet vizsgált faj, köszönhetően kiemelkedő gazdasági szerepének. Így a tyúkról napjainkra már jelentős menynyiségű molekuláris genetikai információ gyűlt össze. Ezek az eredmények közvetlenül nagyon ritkán használhatók fel más madárfaj esetében, de egy részük adaptálható, mint az kiderült a japán fürj (Coturnix coturnix japonica), a fácán (Phasianus colchicus) és még számos madárfaj vizsgálata során (Inoue- Murayama et al, 2001; Kayang et al, 2000; Baratti et al, 2001). Az eredmények adaptálása tehát nagymértékben elősegítheti azoknak a fajoknak a vizsgálatát is, amelyekről jelenleg még kevés genetikai információval rendelkezünk. A gazdaságilag egyre jelentősebb szerepet betöltő pulykáról (Meleagris gallopavo) is hiányosak még a molekuláris genetikai ismereteink, ezért a kisszámú kutatási munka mellett ma már adaptációs vizsgálatok is folynak a pulyka fajjal (Liu et al, 1996; Reed et al, 2000; Smith et al, 2000), ami meggyorsíthatja a tenyésztésben is alkalmazható eredmények születését. Az MS-ek, mint genetikai markerek (Litt és Luty, 1989; Tautz, 1989; Weber és May, 1989; Goodfellow, 1993) számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, így például gyors, pontos és ismételhető eredményt adnak, kimutatásuk könnyen elvégezhető, ami nagyban segítette ezeknek a markereknek széleskörű elterjedését és alkalmazását. Használták például azokat genetikai térképek készítésére, származásellenőrzési vizsgálatokra, populációk genetikai változatosságának illetve beltenyésztettségének vizsgálatára, különbségek kimutatására vagy fajok közötti összehasonlító elemzésekre is. Emellett a MAS (Marker Assisted Selection markerek segítségével végzett szelekció) alkalmazásával ami bár költségesebb, mint a hagyományos szelekciós módszerek (Soller és Beckmann, 1990; Soller és Andersson, 1998), növelhetjük a szelekció hatékonyságát, vagy a tenyészértékbecslés megbízhatóságát. A MAS használata mellett a MS-ek nagy segítségünkre lehetnek a populációvizsgálatokban, hiszen felhasználásukkal sokat megtudhatunk az egyes populációk genetikai struktúrájáról, történetéről. A MS-ek olyan egyszerű ismétlődő szekvenciák (néhány bázispár ismétlődéséből álló DNS motívumok), amelyek nagy számban fordulnak elő a genomban, a kódoló és a nem kódoló régióban egyaránt. Szerkezetüket sematikusan az 1. ábra mutatja be. Az ismétlődő motívum (négyzet) hossza mindöszsze 1-6 bázispár, a motívumok ismétlődésének a száma 2 40 között változhat. Polimorfizmusuk (különbözőség) az is- 1. ábra A mikroszatellit (MS) felépítése (sematikus ábra) - Ismétlődő motívum - Határoló szekvenciák - A kimutatáshoz tervezett nukleotidok (primerek). (Az ismétlődő motívumok számának változásával változik a mikroszatellit allél hossza). 43

3 B aromfitudomány A Baromfi VII. évf. 2004/4. 2. ábra ABI Prism Genetic Analyzer 310 gélelektroforézis és fragmentanalizáló berendezés 2. Anyag és módszer métlődések számának eltéréséből adódik. Egyediségüket az ismétlődéseket határoló, a genomban máshol nem található szekvencia részek adják (vonal). Megfelelő körülmények között az ezekre tervezett rövid nukleotidok (nyíllal jelölve az ábrán) segítségével sokszorozhatók (PCR technika alkalmazásával) és azt követően vizsgálhatók. (Hearne et al, 1992; Goodfellow, 1993; Schötterer et al, 1998). A MS-ek adaptálása annyit jelent, hogy az egyik fajban kifejlesztett markereket a közeli rokon fajokon is megpróbálják alkalmazni, azaz a kimutatáshoz használt primerekkel az adott fajra jellemző specifikus fragmenteket sokszorozni (amplifikálni). Ennek eléréséhez az eredeti fajnál a kimutatáshoz alkalmazott PCR technika (a DNS darabot kimutatható mennyiségűre sokszorosítja) beállításain és kimutatási körülményein kell változtatni, mint pl. az alkalmazott összetevők (MgCl 2, primerek) mennyisége, vagy az alkalmazott hőmérsékleti profilok. Napjainkra egyre több pozitív példa van arra, hogy az adaptálás elősegítheti a gazdaságilag kevésbé fontos, illetve a genetikai információt tekintve alig ismert fajok vizsgálatát. Ennek érzékeltetésére néhány számadat, ami a munkánk kezdetekor a következő képen alakult: a tyúk konszenzus genom térképére 1889 lokusz került feltérképezésre, ebből 801 MS, míg a pulyka esetében addig 56 specifikus MS szekvencia volt ismeretes, de ezek térképpozíciója még ismeretlen (Groenen et al., 2000). Ezzel szemben az egéren már több, mint 6000 MS volt ismert (Whitehead Institute/MIT Center, 1999). Ez jól jelzi a fajok közötti adaptációs munkálatok szükségességét és jelentőségét. Ugyanis ezek eredményesség esetén meggyorsíthatják a tenyésztésben is használható eredmények gyakorlati alkalmazását (Reed et al, 2000, Liu et al, 1996). A vizsgálatok első lépéseként, irodalmi adatok alapján, a rendelkezésünkre álló több száz fluoreszcensen jelölt tyúkspecifikus MS-ből kiválasztottunk 58- at (1. táblázat) annak érdekében, hogy teszteljük ezek adaptálhatóságát az általunk használt genotipizálási rendszerbe (Reed et al, 2000). A kiválasztott MS-ek vizsgálatához 10 különböző állományból származó pulykából vérmintát vettünk, majd ezekből a mintákból sós-kicsapásos eljárással DNS-t izoláltunk. Az adaptációs munka során a PCR reakció körülményeket változtattuk - elsősorban a MgCl 2 koncentrációt (1-3 mm) és a primer feltapadási hőmérsékletet (63 C- 51 C), állandó és változó ( touch down ) körülmények között. Ez utóbbi felhasználható több, a feltapadási hőmérsékletükben csak kis eltéréseket mutató mikroszatellit egyetlen PCR reakcióban történő sokszorosításához, mivel az egymást követő PCR ciklusok feltapadási hőmérséklete változik a folyamat első részében. Az ilyen multiplex reakciók kialakításával csökkenthetjük a költségeket és felgyorsíthatjuk a vizsgálatokat. 3. ábra A MS számítógép által készített grafikus ábrázolása. A görbék csúcsai egy-egy MS különböző alléljainak felelnek meg 44

4 A Baromfi VII. évf. 2004/4. 1. táblázat A vizsgált 58 mikroszatellit, közülük 47 működött pulykán, amelyeket dőlt betűvel jelöltünk Tyúk MS elnevezés Allél méret tartomány pulykán Tyúk MS elnevezés Allél méret tartomány pulykán ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL LEI ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW ADL MCW A PCR-rel felsokszorozott MS-ek kimutatására egy automata kapilláris gélelektroforézis és fragmentanalizáló készüléket használtunk (2. ábra). A kapilláris gélelektroforézis során az elválasztás egy igen kis átmérőjű (50 mm), folyékony, alacsony viszkozitású polimerrel töltött kapillárisban történik elektromos feszültség hatására. A MS vizsgálatok esetében a primerek közül az egyik fluoreszcens festékkel jelölt, míg a másik nem. A lézeres megvilágítással gerjesztett fluoreszcens festékek emissziós kibocsátását számítógép elemzi az elektroforézis folyamán, a kapilláris egy adott pontján. A detektorhoz tükörrendszeren keresztül jut az emissziós sugár, amit a tükrök megszűrnek és szétbontanak, így csak a 520 nm és 650 nm közötti hullámhossztartományban folyik az adatgyűjtés. Az elválasztott, sokszorosított (amplifikált) MS termékek hosszát és azok intenzitását a készülék egy méretstandardhoz képest állapítja meg, majd grafikus formában ábrázolja. (3. ábra). A módszer előnyös tulajdonsága a pontosság (1 nukleotidnyi különbség is kimutatható), az ismételhetőség (belső molekulasúly standard), a nagy érzékenység, az automatizálhatóság és az egy mintára vetített viszonylag alacsony költség (Wenz et al, 1998). Emellett a módszer lehetőséget kínál több, eltérő termékméretű és eltérő fluoreszcens festékkel jelölt MS egyidejű kimutatására. Azonban ehhez a megfelelő MS kombináció összeválogatásával ún. vizsgálati szettek kialakítása szükséges. Mi két ilyen vizsgálati szett kialakítását végeztük el. 3. Eredmények és értékelésük A vizsgált 58 MS-ből 47 esetében kaptunk pulykaspecifikus fragmenteket, de ezekből csak 21 MS mutatott polimorfizmust, azaz több allélváltozatot, míg a többi monomorf volt, azaz csak egyfajta allélt tudtunk kimutatni (1. táblázat). Ez az arány megfelel a pulyka irodalmi adatokból ismert alacsony genetikai variabilitásának. A termékméret és a primer feltapadási hőmérséklet alapján elkülönülő mikroszatellitekből 2 db duplex és 3 db triplex PCR reakciót alakítottunk ki, aminek következtében elértük, hogy egyetlen reakció során 2 ill. 3 mikroszatellitet tudunk sokszorosítani. A multiplex reakciók kialakításával csökkentettük a PCR alkalmazásának költségeit. A kialakított multiplex PCR reakció öszszetétele: 50 ng DNS template, nm primer (MS-től függően), 2 mg/ ml BSA, 2,5-3 mm MgCl 2 (MS-től függően), 0,80 mm dntp, 0,05 U/ml Taq polimeráz, 0,5ml 10*PCR puffer és 10 ng/ml pulyka DNS, steril desztillált vízzel kiegészítve 5 ml össztérfogatra. A 45

5 B aromfitudomány A Baromfi VII. évf. 2004/4. 2. táblázat A 8 MS-ből álló, a vizsgálatban alkalmazott I. szett bemutatása MS elnevezés Primer koncentráció (nm) ADL MCW ADL ADL ADL ADL ADL MCW MgCl 2 koncentráció (mm) PCR hőmérséklet ( C) Multiplex PCR azonosító A 2, B C PCR-t MJ Research PTC-200 berendezéssel végeztük. A reakció körülményei: 95 C 4 percig, ezután 10 ciklusban 95 C 30 másodpercig, 63 C 30 másodpercig ciklusonként 1 C-onként csökkentve, így a 10. ciklusban már 53 C lesz, 72 C 45 másodpercig, majd ezután 25 ciklusban ismételve 95 C 30 másodpercig, 53 C 30 másodpercig, 72 C 45 másodpercig, a ciklus végén 72 C 5 percig. A költségek további csökkentése és a kimutatás hatékonyságának növelése céljából, az előzetes kísérletek alapján egy 8 mikroszatellitet tartalmazó vizsgálati szettet állítottunk össze (a szettbe tartózó MS-ek elnevezése a 2. táblázatban található). Ezt a szettet 3 multiplex PCR-reakcióban amplifikáltuk, majd a reakciótermékek összekeveré- sét követően a 8 MS-et egyetlen kapilláris elektroforézissel detektáltuk az ABI Prism 310 berendezés segítségével. Ezt követően megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a többi polimorf MS kimutatásához további szettek kialakítása lehetséges-e. A fragmentméreteket és a jelölő festékeket figyelembe véve még egy szettet sikerült kialakítanunk, ami 7 MS-et tartalmaz, ezek egy része szintén felsokszorozható multiplex reakcióban (3. táblázat). 4. Következtetések és javaslatok A kialakított két MS szett, a fluoreszcens jelöléseknek és ABI Prism 310 Genetic Analyser-en történő kimutatásnak köszönhetően, alkalmas volt pulyka egyedek és populációk genetikai állományának korszerű, gyors, hatékony és költségtakarékos vizsgálatára. Az ismertetett módszerrel kapott eredmények közvetlenül felhasználhatók a tenyésztők számára a nemesítési munkában, így például: párosítási tervek kialakításában, származásellenőrzési vizsgálatok során, a populációk genetikai változatosságának (variabilitás), illetve beltenyésztettségük mértékének felmérésében és összehasonlításában, továbbá az egyedi és populációk közötti különbségek keresésekor. 3. táblázat A 7 MS-ből álló, a vizsgálat során alkalmazott II. szett bemutatása MS elnevezés Primer koncentráció (nm) MCW ADL ADL ADL ADL MgCl 2 koncentráció (mm) PCR hőmérséklet ( C) Multiplex PCR azonosító D E LEI F ADL G 46

6 A Baromfi VII. évf. 2004/4. Irodalomjegyzék Baratti, M.-Alberti, A.-Groenen, M-Veeneddal, T., and Fugheri, F. D. (2001): Polymorphic microsatellites developed by cross-species amplifications in common pheasant breeds. Anim. Gen. 32: Goodfellow, P. N. (1993): Microsatellites and the new genetic maps. Curr. Biol. 3: Groenen, M. A. M.-Cheng, H. H.-Bumstead N.-Benkel B. F.-Briles W. E.-Burke T.-Burt D. W.- Crittenden L. B.-Dogson J.-Hillel J.-Lamont S.-De Leon A. P.-Soller M.-Takahashi H.-Vignal A. (2000): A consensus linkage map of the chicken genome. Genom Res. 10: Hearne, C. M.-Ghosh, S.-Todd, J. A. (1992): Microsatellites for linkage analysis of genetic traits. TIG, 8: Inoure-Murayama, M.-Kayang, B. B.-Kimura, K.-Ide, H.-Nomura, A.-Takahashi, H.-Nagamine, Y.-Takeda, T.-Hanada, H.-Tatsuda, K-Tsudzuki, M.-Matsuda, Y.-Mizutani, M.-Murayama, Y., and Ito, S. (2001): Chiken microsatellite primers are not efficient markers for Japenese qual. Anim. Gen. 32: Kayang, B. B.-Inoure-Murayama, M.-Nomura, A.-Kimura, K.-Takahashi, H.-Mizutani, M., and Ito, S. (2000): Fifty microsatellite markers for Japanese quail. J. Heredity, 91: Litt, M.; Luty, J.A. (1989: A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeat within the cardiac muscle actin gene. Am. J. Human Gen. 44: Liu, Z.-Crooijmans, R. P. M. A.-van der Poel, J. J, and Groenen, M. A M. (1996): Use of chicken microsatellite markers in turkey: a pessimistic view. Anim. Gen. 27: Reed, K. M.-Mendoza M, K., and Beattie, C. W. (2000): Comparative analysis of microsatellite loci in chicken and turkey. Genome 43: Schlötterer, C. (1998): Genome evolution: Are microsatellite really simple sequences? Curr. Biol. 8: R132-R134. Smith, E.-Shi, L.-Drummond, P.-Rodriguez, L.-Hamilton, R.-Powrll, E.-Nahason, S.-Ramlal, S.- Smith, G., and Foster, J. (2000): Development and characterization of expressed sequence tags for the turkey (Meleagris gallopavo) genome and comparative sequence analysis with other birds. Anim. Gen.31: Soller, M. and Beckmann J. S. (1990): Marker-based mapping os quantitative trait loci using replicated progeny. Theor. Appl. Genet., 80:205. Soller, M. and Andersson L. (1998): Genomic approches to the improvement of disease resistance in farm animals. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 17: Tautz, D.(1989: Hypervariability of simple sequences as a general source for polymorphic DNA markers. Nucleic Acids Res. 17: Weber, J.L.; May, P.E. (1989: Abundant class of human DNA polymorphisms which can be typed using the polymerase chain reaction. Am. J. Hum. Genet. 44: Wenz, H.-M.-Robertson, J. M.-Menchen, S.-Oaks, F.-Demorest D. M.-Scheibler, D.-Rosenblum, B. B.-Wike, C.-Gilbert, D. A., and Eflavitch, J. W. (1998): High-precision genotyping by denaturing capillary electrophoresis. Genome Res. 8: Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, Mouse Genomic Mapping Project Database, Data Release 16, May

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll.

Mivel korábban már végeztünk mikroszatellit elemzést (Liker et al 2009), a kiértékeléshez szükséges szoftverek és tapasztalat rendelkezésre áll. Genetikai változatosság (állat csoportok) Pénzes Zsolt, Bihari Péter és Raskó István SZBK Genetika Intézet A pályázati munkatervnek megfelelően első évben elsősorban a részletes elemzésre kiválasztott

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Tanszékvezető Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora Készült

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel

Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai probléma vizsgálata genetikai módszerekkel Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2013.07.01. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) egy szisztematikai

Részletesebben

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN

DNS MIKROSZATELLITEK VIZSGÁLATA LÓ ÉS SZARVASMARHA FAJTÁKBAN PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Tanszékvezető Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Pannon

Részletesebben

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A doktori értekezés tézisei Kovács Marietta Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN

A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN A SZIE, MKK GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉNEK EREDMÉNYEI A NÖVÉNYNEMESÍTÉS TUDOMÁNYOKBAN ÉS A NEMESÍTÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN Heszky László és Kiss Erzsébet Keszthely 2013 PARADIGMAVÁLTÁS AZ ÉLETTUDOMÁNYOKBAN

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

A hazai komondorállomány DNSbiobankjának. felhasználási területei

A hazai komondorállomány DNSbiobankjának. felhasználási területei KINOLÓGIA A hazai komondorállomány DNSbiobankjának létrehozása és felhasználási területei 134. 620 627. 2012/10 A. Rzepiel M. Horvai-Szabó Sz. Monoki L. Ózsvári P. Lehotzky Zs. B. Nagy: The establishment

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Gyakorlati bioinformatika

Gyakorlati bioinformatika Gyakorlati bioinformatika Szekvenciaillesztés PhD kurzus 2. Szekvenciaillesztés Bagossi Péter Fajtái: - egyszer ill. többszörös illesztés - globális ill. lokális illesztés Alkalmazása: - adatbázisokban

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Igazságügyi genetika alapjai

Igazságügyi genetika alapjai Nyomok - Death Valley, CA 2007 / 10 / 11 Igazságügyi genetika alapjai Molekuláris orvostudomány - molekuláris bűnjelek genetikai analízise Pádár Zsolt Igazságügyi genetika vannak az ÉLET dolgai és vannak

Részletesebben

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2

Nyomtatva az Egyesült Államokban. 12/11. Oldal 2 4. DNS amplifikációs protokollok a PowerPlex ESX 17 rendszer használatával A felhasználó által biztosítandó eszközök és anyagok GeneAmp PCR System 9700 vagy 2720 PCR készülék (Applied Biosystems) mikrocentrifuga

Részletesebben

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Varga Péter 1, Barányi István 2, Kalácska Gábor 3 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

MOLECULAR CHARACTERISATION OF APPLE VARIETIES AND IDENTIFICATION OF RESISTANCE GENE ANALOGS

MOLECULAR CHARACTERISATION OF APPLE VARIETIES AND IDENTIFICATION OF RESISTANCE GENE ANALOGS Szent István University Gödöllő Plant Science Phd School Head of the school: Dr. László Heszky Plant genetics and biotechnology Program leader: Dr. László Heszky MOLECULAR CHARACTERISATION OF APPLE VARIETIES

Részletesebben

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori (Ph.D) értekezés Bodzsár Nóra Gödöllő 2012 A doktori

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTÁK, MINT LEHETSÉGES KALÁSZFUZÁRIUM REZISZTENCIAFORRÁSOK

RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTÁK, MINT LEHETSÉGES KALÁSZFUZÁRIUM REZISZTENCIAFORRÁSOK Hagyomány és haladás a növénynemesítésben RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTÁK, MINT LEHETSÉGES KALÁSZFUZÁRIUM REZISZTENCIAFORRÁSOK LÁSZLÓ EMESE, PUSKÁS KATALIN, SZUNICS LÁSZLÓ, VEISZ OTTÓ, VIDA GYULA MTA Mezőgazdasági

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

A versenyteljesítmény alapú szelekció lehetőségei a telivér- és ügetőtenyésztésben

A versenyteljesítmény alapú szelekció lehetőségei a telivér- és ügetőtenyésztésben II. Anker Alfonz emléknap és nemzetközi galambásztalálkozó Kaposvári Egyetem 2012. november 17. A versenyteljesítmény alapú szelekció lehetőségei a telivér- és ügetőtenyésztésben Dr. Bokor Árpád Kaposvári

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához

AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához AFLP módszer alkalmazása növényi minták azonosításához Zubor Ákos 1 Surányi Gyula 2 Prokisch József 1 Győri Zoltán 1 Borbély György 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20.

IT ADVISORY. Biztonság a felhőben. Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP. 2010. január 20. IT ADVISORY Biztonság a felhőben Gaidosch Tamás CISA, CISM, CISSP 2010. január 20. Tartalom Cloud hype Mi micsoda? Szempontok Előnyök és kockázatok 1 Hype 2 Hype cloud outsourcing Forrás: Gartner 3 Mit

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére

Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 22. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 22. számú módszertani levele 1. oldal Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 22. számú módszertani levele polgári perekben és büntetőügyekben végzett DNS-vizsgálatokhoz és szakvéleményadáshoz1 Készítette: Az Országos Igazságügyi Orvostani

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember. Réger Béla reger.bela@zmne.hu VONALKÓDOS VIZSGAÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN

V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember. Réger Béla reger.bela@zmne.hu VONALKÓDOS VIZSGAÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Réger Béla reger.bela@zmne.hu VONALKÓDOS VIZSGAÉRTÉKELÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSBAN Absztrakt A szerző a teszt alapú vizsgáztatás vonalkódós

Részletesebben

Humán polimorf mikroszatellita (short tandem repeat) lokuszok igazságügyi genetikai vizsgálata magyar populációkban

Humán polimorf mikroszatellita (short tandem repeat) lokuszok igazságügyi genetikai vizsgálata magyar populációkban * BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁND * TUDOMÁNYEGYETEM Humán polimorf mikroszatellita (short tandem repeat) lokuszok igazságügyi genetikai vizsgálata magyar populációkban DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Füredi

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Molekuláris diagnosztika

Molekuláris diagnosztika CE-IVD LightCycler System Real-time PCR - as flexible as you are Molekuláris diagnosztika Becságh Péter Roche Magyarország Kft MOLSZE 2007. 08. 30. BIOKÉMIA: az élet molekuláris logikája MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA:

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

W.B.C.F 2nd. Congress 2009.10.10. Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan (Zsargal) Kutyavári Állatorvosi Rendelő 2030 Érd, Hungary www.kutyavari.

W.B.C.F 2nd. Congress 2009.10.10. Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan (Zsargal) Kutyavári Állatorvosi Rendelő 2030 Érd, Hungary www.kutyavari. W.B.C.F 2nd Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan (Zsargal) Kutyavári Állatorvosi Rendelő 2030 Érd, Hungary www.kutyavari.hu Bratislava, Slovakia Urát kőképződés angol bulldogoknál A húgykövesség (Urolithiasis

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE. PhD tézis rövid összefoglaló.

REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE. PhD tézis rövid összefoglaló. REFERENCIA MÉRÉSI RENDSZEREK A GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁBAN: DNS-ALAPÚ REFERENCIA ANYAGOK FEJLESZTÉSE PhD tézis rövid összefoglaló Márki-Zay János Reference Materials Unit, Institute for Reference Materials

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Nagy áteresztő képességű SNP mérések hasznosítása. Dr. Szalai Csaba

Nagy áteresztő képességű SNP mérések hasznosítása. Dr. Szalai Csaba Nagy áteresztő képességű SNP mérések hasznosítása Dr. Szalai Csaba 1 2 SNP-k SNP = single nucleotide polymorphism = kb. pontmutáció Általában biallélikusak, általában funkcionálisan semlegesek Több mint

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

DR. VÖLGYI ANTÓNIA. BUDAPEST, 1182 KÉTÚJFALU U. 133. TELEFON (361) 294-2772, MOBIL 06-70-588-8927 E-MAIL avolgyi@hotmail.com

DR. VÖLGYI ANTÓNIA. BUDAPEST, 1182 KÉTÚJFALU U. 133. TELEFON (361) 294-2772, MOBIL 06-70-588-8927 E-MAIL avolgyi@hotmail.com DR. VÖLGYI ANTÓNIA BUDAPEST, 1182 KÉTÚJFALU U. 133. TELEFON (361) 294-2772, MOBIL 06-70-588-8927 E-MAIL avolgyi@hotmail.com MUNKAHELYEK 2003 július jelen Igazságügyi Szakértıi és Kutató Intézetek Budapesti

Részletesebben

Component Soft 1994-2013 és tovább

Component Soft 1994-2013 és tovább Component Soft 1994-2013 és tovább IT szakemberek oktatása, tanácsadás Fő témáink: UNIX/Linux rendszerek, virtualizációs, fürtözési, tároló menedzsment és mentési technológiák Adatbázisok és middleware

Részletesebben

Növényi minták GMO-tartalmának kvalitatív meghatározása

Növényi minták GMO-tartalmának kvalitatív meghatározása Növényi minták GMO-tartalmának kvalitatív meghatározása Uri Csilla 1 Prokisch József 1 Sándor Erzsébet 2 Győri Zoltán 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, 1 Élelmiszertudományi,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 660 AZ AKTIVITÁS GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA KANDIDÁNS GÉNMÓDSZERREL

Részletesebben

Az északi pocok mtdns kontroll régiójának elemzése

Az északi pocok mtdns kontroll régiójának elemzése Az északi pocok mtdns kontroll régiójának elemzése DIPLOMADOLGOZAT készítette: ANTAL FERENC biológus hallgató témavezető: Dr. PUTNOKY PÉTER PTE TTK Biológiai Intézet Genetikai és Molekuláris Biológiai

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR AZ LTS PROJEKT Az elmúlt években a nagyobb európai távközlési szolgáltatók megkezdték szolgáltatásaik technológiai hátterének új alapokra helyezését. Ennek a munkának a keretében kerül sor a Magyar Telekom

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Az elmúlt 30 évben Magyarországon izolált EHV-1 vírustörzsek genetikai tulajdonságainak vizsgálata Malik Péter PhD értekezés tézisei 2012 Szent

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE Viktória Kapcsándia*, Miklós Neményi, Erika Lakatos University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Biosystems

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Dr. Márton László PhD 1022 BUDAPEST, HERMAN O. U. 15. Tel.: 06/30/3418702, E-MAIL: marton@rissac.huc A levegőből

Részletesebben

New Features in Release 12 Az Oracle 12i verzióban megtalálható új funkciók rövid bemutatása

New Features in Release 12 Az Oracle 12i verzióban megtalálható új funkciók rövid bemutatása New Features in Release 12 Az Oracle 12i verzióban megtalálható új funkciók rövid bemutatása Készítette: First Line Experts Kft Dátum: 2013.06.11 Új funkciók összefoglaló - tartalomjegyzék Felhasználói

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZ GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÀLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÀNYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZ GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÀLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÀNYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZ GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÀLLATTENYÉSZTÉSTUDOMÀNYI TANSZÉK ÀLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Dokori Iskola vezet : Dr. Kovács András MTA doktora Témavezet

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe

A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe Bevezetés: A prosztatarák (PCA) az egyik leggyakoribb rosszindulatú

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

KOPI-Fotó: Plágiumkeresés egy lefotózott oldal alapján KOPI-Photo: Searching for plagiarism via a photo

KOPI-Fotó: Plágiumkeresés egy lefotózott oldal alapján KOPI-Photo: Searching for plagiarism via a photo KOPI-Fotó: Plágiumkeresés egy lefotózott oldal alapján KOPI-Photo: Searching for plagiarism via a photo Pataki Máté a, Micsik András b, Kovács László c, Szabó Mihály MTA SZTAKI a mate.pataki@sztaki.hu

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi élelmiszer-előá őshonos mangalica sertésn Prof.dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen c. kutatási projekt A SZÁNTÓFÖLDTŐL

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Mikroszatellita-polimorfizmusok vizsgálata kutya eredet anyagmaradványokból PhD értekezés tézisei Készítette: Zenke Petra 2010 Szent István Egyetem

Részletesebben