ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 10. (7) bekezdésében foglalt kötelezettségnek megfelelıen a költségvetési évre vonatkozóan az alábbi Költségvetési Alapokmányt adom ki: Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (továbbiakban: ORSZI) a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 12. (1),(2) bekezdése szerint, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban SZMM) felügyelete alatt mőködı költségvetési szerv, s mint ilyen Költségvetési Alapokmány készítésére kötelezett. 1. Költségvetés szerkezeti rendbe való tagozódás: Fejezet száma: XXVI. fejezet Fejezet megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Cím száma: Fontosabb azonosító adatok: Név: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 48. Intézményi bankszámla száma: MÁK Intézményi bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító szám: Államháztartási azonosító: Törzskönyvi azonosító szám: Szektor: 1051 Fejezet: Egyéb társadalombiztosítási szakigazgatás Szakfeladat: Társadalombiztosítási igazgatás Statisztikai számjel:

2 Funkcionális besorolás: 8430 Tevékenység (TEÁOR): Kötelezı társadalombiztosítás Társadalombiztosítási törzsszám: Társadalombiztosítási kifizetıhelyi azonosító szám: Családtámogatási kifizetıhelyi azonosító szám: KSZF (közbeszerzési) azonosító: Alapító Okirat száma: AO-2/2002. Kelte: július 31. Alapító Okirat módosításai: módosítás száma, kelte: / december 06. módosítás száma, kelte: / augusztus A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködésének rendszere, szervezeti egységek telephelye, megnevezése: 3.1. Szervezeti felépítés és a mőködés rendszere: Az ORSZI a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló önálló, jogi személyiséggel és teljes jogkörrel rendelkezı központi költségvetési szerv. Az ORSZI élén a fıigazgató áll. Az Intézet egyszemélyi felelıs vezetıje a fıigazgató. A fıigazgató helyettesei: orvosszakértıi és szociális fıigazgató-helyettes, a mőködéssel összefüggı gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági-fejlesztési igazgató. A fıigazgatót, helyetteseit és gazdasági-fejlesztési igazgatót a szociális és munkaügyi miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a fıigazgató vonatkozásában a szakterületileg illetékes szakállamtitkár, a helyettesek és gazdasági-fejlesztési igazgató vonatkozásában az ORSZI fıigazgatója gyakorolja. Az ORSZI fıigazgatóságra ezen belül fıosztályokra, regionálisan szervezett Igazgatóságokra tagozódik (az SZMSZ-ben rögzítettek szerint). A ok szervezik, irányítják az illetékességi területükön mőködı Kirendeltségek és telephelyei szakértıi bizottságainak tevékenységét. Az igazgatóságok jogállása azonos a fıigazgatóság fıosztályainak jogállásával. 2

3 A szervezet vezetı állású köztisztviselıi: fıigazgató fıigazgató-helyettesek gazdasági-fejlesztési igazgató fıosztályvezetık, igazgatók, projektiroda vezetı fıosztályvezetı-helyettesek osztályvezetık, kirendeltség-vezetık évre az engedélyezett költségvetési létszámkeret 530 fı I. funkció-csoport (szakmai feladatokat ellátók) 423 fı II. funkció-csoport (a szakmai feladatok ellátását funkcionálisan segítık) 57 fı III. funkció-csoport (technikai segítık) 50 fı Az ORSZI a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban részletezett, jogszabályokban meghatározott alaptevékenységét országos illetékességgel látja el. Az ORSZI fıigazgatója fıigazgatói utasítással rendezi az intézmény feladatellátása során követendı belsı eljárási (ügyviteli) rendet és gondoskodik az ORSZI egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról ok telephelyei: Regionális Igazgatóságok Közép-magyarországi Közép-dunántúli Észak-alföldi Nyugat-dunántúli Észak-magyarországi Dél-dunántúli Dél-alföldi Székhelyük Budapest Székesfehérvár Debrecen Gyır Miskolc Pécs Szeged Illetékességi területük Fıváros és Pest megye Komárom-Esztergom megye Fejér megye Veszprém megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Gyır-Moson-Sopron megye Vas megye Zala megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Baranya megye Somogy megye Tolna megye Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye 3

4 A Kirendeltségek, telephelyek címjegyzékét a Költségvetési Alapokmány 1. számú melléklete tartalmazza. 4. Gazdálkodási jogkör, szervezeti kapcsolódás: Az ORSZI a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az ORSZI teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szervnek minısül. Az ORSZI vagyona mőködési vagyon. Az ORSZI gazdálkodását a mőködési szektorban folytatja. Az ORSZI-hoz nem kapcsolódnak részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, illetve részjogkörő költségvetési egységek. 5. Az ORSZI tevékenységi köre, a költségvetési szerv állami feladatként ellátott alaptevékenysége: Szakvélemény készítése az igénylı (vagy hozzátartozója) az egészségkárosodás (egyes esetekben a munkaképesség-változás) mértékérıl, a szakmai munkaképességrıl, rehabilitálhatóságról, a rokkantság fokáról, illetve speciális eredető egészségkárosodásról, a gondozási szükséglet mértékérıl az alábbi társadalombiztosítási, állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához: rokkantsági, beleseti rokkantsági nyugellátás; rehabilitációs járadék, baleseti, rokkantsági, egészségkárosodási járadék; hozzátartozói nyugellátás; súlyos fogyatékosság minısítése fogyatékossági támogatáshoz; magasabb összegő családi pótlék 18 év feletti folyósításához legalább 50 %-os egészségkárosodás elvesztésérıl; rokkantsági járadékhoz a 25. életév betöltése elıtt keletkezett % mértékő egészségkárosodás véleményezése; rendszeres szociális segély, járadék, átmeneti járadék; a fegyveres szervek, testületek, rendvédelmi szervek fentiekkel ekvivalens ellátásai; hadirokkant, hadigyámolt, hadiözvegy, hadiárva, hadigondozott családtag egészségkárosodásának véleményezése, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállási pótlék; idıskorúak intézetében, fogyatékosok otthonában történı elhelyezési rászorultság; rehabilitációs és egyéb szociális intézményben történı elhelyezési rászorultság, illetıleg a napi gondozási szükséglet; rehabilitációs foglalkoztatás; 4

5 nemzetközi társadalombiztosítási ügyekben egészségkárosodás megállapítása Szakvélemény készítése és döntés: a keresıképtelenség vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbításáról, a keresıképtelenség viszszamenıleges igazolásáról, tartós keresıképtelenség felülvizsgálatáról. Alkalmasság véleményezése: gépjármővezetıi egészségi alkalmassági vizsgálatok II. fokon történı elvégzése; mozgáskorlátozott személyek gépjármővezetıi egészségi alkalmassági vizsgálata; Egyéb feladatok: értesítés hadkötelesekrıl a Hadkiegészítı Parancsnokság részére, ha egészségkárosodásuk legalább a 29 %-ot eléri; soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése közúti jármővezetık esetén; mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeire való jogosultság II. fokon; módszertani feladatok a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet, a funkcióképesség, fogyatékosság, szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszere, komplex rehabilitációs szolgáltatások területén. Minden olyan egyéb feladat, amelyet a hatályos jogszabályok az ORSZI feladat- és hatáskörébe utalnak. Az ORSZI hatáskörét és feladatait meghatározó jogszabályok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos új feladata az ORSZI-nak a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása. 6. Vállalkozási feladatok, tevékenység: Az OOSZI vállalkozói tevékenységet nem végez. Nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, alapítványnak. 7. Állami feladatként ellátott tevékenységének elıirányzott kiadásai és annak forrásai Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. 5

6 Az ORSZI elemi költségvetése a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. Törvény 1. számú melléklete XXVI. fejezet 14. cím keretei között került meghatározásra évben a költségvetési törvényjavaslathoz képest egyéni képviselıi indítvány alapján az Intézet költségvetését 331,5 millió Ft-tal csökkentett öszszegben fogadta el az Országgyőlés az engedélyezett létszám változtatása nélkül. A megállapított költségvetés már az alapfeladat ellátását veszélyeztette, amihez hozzájárult, hogy az Intézet feladatai évben nem csökkentek, 2007-re a tartalékok kimerültek, ezzel egyidejőleg kihívást jelentett az Intézet átalakulása és az új feladatokra történı felkészülés. Mindez pótlólagos forrásokat igényelt. A évi költségvetés a év eredeti elıirányzatának bázisán fokozatos beléptetés mellett 90 fıs létszámfejlesztést irányoz elı 546,1 millió Ft többlettel, mely 34,2 millió Ft fejezeti tartalék elvonása mellett 511,9 millió Ft támogatással épült be a évi költségvetésbe. Az ORSZI évi elemi költségvetése az idıskorúak, fogyatékosok, egyéb pszichiátriai és szenvedélybetegek intézeti elhelyezésével, a gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos szociális szakértıi tevékenység ellátását biztosító költségvetési feltételeket nem tartalmazza Az ORSZI évi kiadási elıirányzata: ezer Ft, mely ezer Ft mőködési kiadás, és ezer Ft felhalmozási kiadás. A mőködési kiadások megoszlása: személyi kiadások e Ft munkaadókat terhelı járulékok e Ft dologi kiadások e Ft A felhalmozási kiadások megoszlása: beruházás e Ft 7.2. Az ORSZI elıirányzott bevételei: Mőködési bevételek: alaptevékenység körében végzett igazgatási szolgáltatások ellenértéke (szakértıi vizsgálatok jogszabályban, megállapodásokban meghatározott vizsgálatok rögzített díjtételek szerinti díja) összesen ezer Ft egyéb saját bevételek (alkalmazottak térítése, kifizetıhelyi költségtérítés) 800 ezer Ft. Támogatások, támogatásértékő bevételek: Támogatások, melyek az ORSZI-t, - elfogadott költségvetése alapján a kiadások és bevételek különbözeteként mőködési költségvetési kiadások támogatása címén (felügyeleti szervi támogatás) megilletik, 6

7 mőködésre ezer Ft, melybıl személyi juttatásokra ezer Ft, munkaadót terhelı járulékokra ezer Ft, beruházásra ezer Ft fordítható. Támogatás értékő mőködési/felhalmozási bevétel, mely az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járóbeteg-szakellátás ellenértékeként mőködésre ezer Ft, ezer Ft személyi juttatás, ezer Ft járulék, ezer Ft dologi kiadás fedezete Az ORSZI a fenti bevételeken túl eseti jelleggel a kiadások forrásául az alábbi jogcímeken rendelkezhet bevétellel: a feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés bevételei (pl.: kiadványok), helyiségek bérbeadásának díja, valamint az épület, ingatlan kezelése, vagy ingyenes használata következtében továbbszámlázott közüzemi díjak (főtés, villamos energia, víz, szemét, stb.) bevételei, dolgozók kilépéskori költség-visszatérítési (munkaruha-, tanulmányi költségtérítési kötelezettségbıl), dolgozók kártérítései, kötbér, bírság, késedelmi kamat, bánatpénz bevételei, egyéb mőködési, felhalmozási pénzeszköz megállapodás alapján, elızı évi elıirányzat maradványa. 8. Feladatmutatók megnevezése, köre: Személyi ösztönzéshez kapcsolódóan a szakértıi vizsgálatok száma. 9. Személyi és tárgyi feltételek a költségvetési évre vonatkozóan 9.1. Személyi feltételek: Az ORSZI alkalmazottai közszolgálati jogviszonyban állnak (köztisztviselık). A évi XXXVI. törvény alapján a fizikai alkalmazottakra a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény elıírásai az irányadók. Az ORSZI engedélyezett létszáma a megváltozott munkaképesség új típusú szakértıi véleményezésének, azaz az egészségkárosodás és rehabilitálhatóság új irányelvek szerinti elbírálásának az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII.7.) Kormányrendelet elıírásai szerinti bizottsági rendszerben történı véleményezése feltételeinek megteremtése érdekében 90 fı fokozatos beléptetésével megvalósuló fejlesztés mellett 530 fıvel került megállapításra. 7

8 Az ORSZI engedélyezett létszáma a évi eredeti intézményi költségvetésben 530 fı, melybıl 504 fı köztisztviselı 26 fı az MT hatálya alá tartozik. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 524 fı (498 fı + 26 fı), a részmunkaidıben foglalkoztatottaké pedig 6 fı. Az engedélyezett létszám besorolási osztályonkénti megoszlása a következı: Kulcsszám Megnevezés Alkalmazotti Létszám kör Fıosztályvezetı Köztisztviselı 1 fı (Miniszteri kinevezési jogkörben) Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı 2 fı (Miniszteri jogkörben) Fıosztályvezetı Köztisztviselı 16 fı Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı 3 fı Osztályvezetı Köztisztviselı 23 fı 12 egyéb besorolás I. besorolási osztály Köztisztviselı 200 fı 12 egyéb besorolás II. besorolási osztály Köztisztviselı 249 fı 12 egyéb besorolás III.besorolási osztály Köztisztviselı 10 fı Fizikai alkalmazott MT hatálya alatt 26 fı Összesen: 530 fı A január 1-jei a betöltött létszám 430 fı (munkajogi nyitó létszám). A jóváhagyott kincstári költségvetés alapján az ORSZI költségvetésében a személyi juttatások fedezetére az alábbi elıirányzatokat terveztük. Rendszeres személyi juttatás ezer Ft Nem rendszeres személyi juttatások ezer Ft Külsı személyi juttatások ezer Ft Személyi juttatások összesen: ezer Ft A személyi juttatások járulék vonzatainak fedezetére a költségvetés ezer Ft-ot tartalmaz Tárgyi feltételek: Az ORSZI saját ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, ai, Kirendeltségei döntıen egészségügyi intézményben, bérlemény- 8

9 ben vannak elhelyezve. Az elemi költségvetés dologi kiadásainak több mint felét a bérleti díjak teszik ki. A Fıigazgatóság az ORSZI üzemeltetésében lévı Budapest, Damjanich utca 48. szám alatti ingatlanban mőködik. Az orvosi bizottságok mőszeres ellátottságában egészségügyi gépek, mőszerek (pl.: hordozható EKG készülék, vérnyomásmérı), egyéb eszközök (röntgen-filmnézı szekrény, látás élességet vizsgáló tábla), életmentı un. készenléti táska segíti a feladatellátást. A súlyosan mozgáskorlátozott személyek vizsgálatának elısegítése érdekében a betegek mobilizációját biztosító eszközök üzemelnek (önhajtós, összecsukható kerekesszék, összecsukható járókeret) valamennyi telephelyen. Irodatechnikai gépek berendezések (faxok, fénymásolók) minden telephelyen üzemelnek. E berendezések és az alapfeladat-ellátás technikai eszközei elhasználódásának nyomán szükségessé váló cseréjét, pótlását a rendelkezésre álló források rendkívül korlátozottan biztosítják. A évi elemi költségvetés a létszámfejlesztéshez kapcsolódóan mindösszesen 6 millió Ft többlettámogatást tartalmaz a tárgyi feltételek kialakítására. A személygépjármő-park 12 db Opel és 7 db Toyota típusú gépjármőbıl áll. Tekintettel arra, hogy a gépjármőpark átlagos életkora 2007 év végén 4,9 év volt és a gépkocsik átlagosan több mint 200 ezer km-t futottak, elengedhetetlenné vált gépjármővek beszerzése. Jelenleg valamennyi orvosszakmai feladatellátásban üzemeltetett gépjármő orvosi készenléti táskával is rendelkezik. A folyamatos mőködés valamint a fent ismertetett feladatok megvalósításának fedezetére a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok az alábbiak: Készletbeszerzés ezer Ft Szolgáltatások ezer Ft Általános forgalmi adó ezer Ft Egyéb dologi kiadások ezer Ft Adók, díjak, egyéb befizetések ezer Ft Összes dologi kiadás ezer Ft Gépek, berendezések, felsz. Vásárlása ezer Ft Jármővek vásárlása ezer Ft Általános forgalmi adó ezer Ft Összes felhalmozási kiadás ezer Ft A évi jóváhagyott költségvetés alapján kiemelt feladatunk a mőködıképesség fenntartása, az alapfeladat-ellátás biztosítása, ami szükségessé teszi bevételeink hatékony felhasználását és többletbevételek realizálását. 9

10 A korábbi informatikai fejlesztések nyomán helyi hálózatok üzemeltetésével valósul meg az alaptevékenység számítógépes támogatottsága. A mőködı rendszerek sem a kor követelményének, sem a szakmai elvárásoknak már nem tudnak eleget tenni. Az informatikai rendszer hiányosságai, a helyi adatbázis-kezelés problémáinak megoldása valamint a megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság, a gondozási szükséglet szakértıi véleményezése pótlólagos források alakulásának függvényében fejleszthetı évben. A szakértıi vizsgálatok szakmai protokolljának átalakulása, továbbá a funkcióképesség, szakmai munkaképesség, rehabilitálhatóság - objektivitás követelményét is kielégítı - megítélésének biztosítása szükségessé teszi a mőszaki felszereltség megújítását. A rokkantsági nyugdíjrendszer és a megváltozott munkaképességőek ellátórendszere átalakítása szükségessé teszi az ORSZI személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértıi minısítési rendszer kialakítását és mőködtetését megfelelıen támogatni tudja. Budapest, február 25. Dr. Juhász Ferenc fıigazgató 10

11 1. számú melléklet Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Regaionális Igazgatóságainak és Kirendeltségeinek címjegyzéke Szervezeti egység megnevezése irányítószám székhely Közép-magyarországi 1089 Budapest Vajda Péter utca 10/b Közép-dunántúli 8000 Székesfehérvár Távirda utca 4 Közép-dunántúli Kirendeltsége 8200 Veszprém Komakút tér 1 Közép-dunántúli Kirendeltsége 2500 Esztergom Babits Mihály utca 2 Közép-dunántúli Kirendeltsége 2800 Tatabánya Cseri utca 26 Észak-alföldi 4026 Debrecen Hadházi u. 7-9 Észak-alföldi Kirendeltsége 4400 Nyíregyháza Tőzér utca 2 Észak-alföldi Kirendeltsége 5000 Szolnok Hısök tere 2-4 Nyugat-dunántúli 9024 Gyır Szent Imre út 41 Nyugat-dunántúli Kirendeltsége 9700 Szombathely Március 15. tér 2 Nyugat-dunántúli Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg Zrínyi utca 1 Észak-magyarországi 3529 Miskolc Csabai kapu 9-11 Észak-magyarországi Kirendeltsége 3300 Eger Széchenyi utca 34 Észak-magyarországi Kirendeltsége 3100 Salgótarján Füleki utca 64 Dél-Dunántúli 7621 Pécs Dr. Veres E. utca 2 Dél-Dunántúli Kirendeltsége 7100 Szekszárd Széchényi utca 64 Dél-Dunántúli Kirendeltsége 7400 Kaposvár Tallián Gyula utca Dél-Dunántúli Kirendeltsége 8600 Siófok Semmelweis utca 1 Dél-alföldi 6725 Szeged Leányszállás köz 2 Dél-alföldi Kirendeltsége 5600 Békéscsaba Gyulai utca 18 Dél-alföldi Kirendeltsége 6000 Kecskemét Piaristák tere 7 Dél-alföldi Kirendeltsége 6400 Kiskunhalas Nagy-szeder I. utca 1 cím 11

12 12 2. számú melléklet Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet minısítési rendszere mőködése szempontjából releváns jogszabályok listája Törvényi szintő szabályozás évi LII. törvény A nemzeti gondozásról évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XLV. törvény A hadigondozásról l996.évi XLIII. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról évi LXXXI. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXIII. törvény A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról évi XCV. törvény A Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses katonáinak jogállásáról évi CV. törvény A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl évi LXXXIV. törvény A rehabilitációs járadékról évi CXXI. törvény Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításáról) Kormányrendeletek 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirıl 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rend. A hadigondozásról szóló törvény végrehajtásáról 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rend. A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásról és annak ellenırzésérıl 164/1995. (XII. 27.) Korm. rend. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl 173/1995. (XII. 27.) Korm. rend. A nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék bevezetésérıl 168/1997. (X.6.) Korm. rend. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról 217/1997. (XII.1.) Korm. rend. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról 223/1998. (XII.30.) Korm. rend. A családok támogatásáról szóló törvény végrehajtásáról A súlyos fogyatékosság minısítésének és 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rend. felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól A megváltozott munkaképességő munkavállalókat 176/2005.(IX.2) Korm. rend. foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól 177/2005.(IX.2) Korm. rend. A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 63/2006.(III.27.) Korm. rend. igénylésének, megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

13 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rend. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól. 321/2007. (XII. 5.) Korm. rend. A komplex rehabilitációról 387/2007. (XII.23.) Korm. rend. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékáról. 21/2000. (VIII. 23.) 5/2003. (II. 19.) 8/1983. (VI. 29.) BM-IM-TNM együttes rendelet ESzCsM rendelet EüM-PM együttes rendelet Ágazati rendeletek A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselıi állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresıképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételérıl A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról A megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai 8/2002. (II. 15.) HM rendelet nyugellátásának, a szerzıdéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerzıdéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól 7/2006. (III.21.) HM rendelet A hivatásos és szerzıdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idı engedélyezésének szabályairól 16/1997. (IV. 22) IM rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérıl 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet A rokkantsági járadékról 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról 15/1997. (V. 8.) PM rendelet A vám- és pénzügyırség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérıl 14/2005.(IX.2.) FMM rendelet A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól 11/2006. (XII.27.) Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális SZMM rendelet 28/2006. (XI.9.) IRM-ÖTM együttes rendelet rászorultság igazolásának szabályairól Az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tőzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjérıl 13

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2007. évi munkájáról Budapest, 2008. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET Fıigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin A rehabilitációs hatósági feladatok változásai Horváth Anikó Katalin A 2011. évi CXCI törvény (Mmtv.) A rendszer átalakításának indokai: széttagolt ellátórendszer új egységes rendszer kialakítása, az egészségbiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2009. évi munkájáról Budapest, 2010. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) hatályos: 2011.05.06 -

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) hatályos: 2011.05.06 - Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) hatályos: 2011.05.06 - Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88 90. -aiban foglaltak végrehajtására,

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet 2008. évi beszámoló szöveges indoklása Preambulum A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben az Országos Rehabilitációs

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2008. évi munkájáról Budapest, 2009. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 8., kedd 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2011. (II. 8.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1023 III. Alapító

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:3118-2/2010 SZMM ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség alapító okiratát

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) Beszámoló jelentés a Hivatal évi szakmai munkájáról Budapest, 2011 -2- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás...

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... Tartalomjegyzék Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása... 2 Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... 3 Baleseti táppénz idejének meghosszabbítása... 4 Közúti járművezetők egészségi

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben