Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi beszámoló szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi beszámoló szöveges indoklása

2 Preambulum A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvényben az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi költségvetésének kiemelt elıirányzatai a XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezeten belül a 14. címen jelentek meg. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi elemi költségvetését a hivatkozott törvény keretei között az SZMM március 31-i levelében hagyta jóvá. ( /2008.) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi költségvetési beszámolóját a 217/1998.(XII.30) Kormányrendelet 149. (1), valamint a 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 40. (1), (4) rendelkezések figyelembe vételével - jelen szöveges indoklással egészítjük ki. I. Az Intézet feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése 1. Az Intézet Alapító Okiratának kelte, száma: Eredeti Alapító Okirat száma: AO-2/2002. Kelte: július 31. Kiadta: Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatója Alapító Okirat módosítása: /2006. Kelte: december 06. Kiadta: Szociális és munkaügyi miniszter Alapító Okirat módosítása: /07. Kelte: augusztus 15. Kiadta: 2. Fontosabb azonosító adatok: 2 Szociális és munkaügyi miniszter Név: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Cím: Budapest, Damjanich u. 48 Intézményi bankszámla száma: MÁK Intézményi bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító száma:

3 Államháztartási azonosító száma: PIR-törzsszám Szektor 1051 Fejezet: XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Cím: 14. Szakágazat: Egyéb társadalombiztosítási szakigazgatás Szakfeladat: Társadalombiztosítási igazgatás Statisztikai számjel: Funkcionális besorolás: 8430 Tevékenység (TEÁOR): Kötelezı társadalombiztosítás Társadalombiztosítási törzsszám: Társadalombiztosítási. kifizetıhely azonosítószám: Családtámogatási kifizetıhely azonosítószám: KSZF (közbeszerzési) azonosító A tevékenység rövid ismertetése Az Intézet alaptevékenységének évi ellátása során szakvéleményt készített az igénylı (vagy hozzátartozója) az egészségkárosodásának (egyes esetekben a munkaképesség-változásának) mértékérıl, a szakmai munkaképességrıl, rehabilitálhatóságról, a rokkantság fokáról, illetve speciális eredető egészségkárosodásról, a gondozási szükséglet mértékérıl társadalombiztosítási, állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához. Alaptevékenység körében az Intézet szakvéleményt készített és döntést hozott a keresıképtelenség vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbítása, a keresıképtelenség visszamenıleges igazolása, tartós keresıképtelenség felülvizsgálata alkalmával, továbbá gépjármővezetıi egészségi alkalmasságot véleményezett, illetıleg új tevékenységként módszertani feladatokat folytatott a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet, a funkcióképesség, fogyatékosság, szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszere, komplex rehabilitációs szolgáltatások területén január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos új feladata az ORSZI-nak a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása. 3

4 2008. évben az Intézet, a társadalombiztosítási és szociális ellátások tekintetében az egyetlen országos illetékességő szakértıi intézmény volt. Intézményünk több mint 30 jogszabály által elıírt vizsgálatot végez. Az alaptevékenységet 7 regionális igazgatóság és azok döntıen megyeszékhelyen mőködı összesen további 15 székhelyő Kirendeltség által látja el. A funkcionális és szabályozási, irányítási tevékenységeket a Fıigazgatóság végzi. Az igazgatóságok jogállása azonos a Fıigazgatóság fıosztályainak jogállásával. Az igazgatóságok területi illetékessége általánosságban három a statisztikai régiók szerinti megyére terjed ki, kivéve a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot, ahol az ellátási terület populációjának magasabb számát figyelembe véve az illetékesség területe a Fıváros és Pest megye és egyes jogcímő vizsgálatokat is kizárólagos illetékességgel végez évben 22 telephelyen többségében egészségügyi intézményektıl bérelt területeken mőködtek bizottságok. Az Intézet alaptevékenységét szakértıi bizottságok útján látta el, melyek elsı- és másodfokú eljárásban vettek részt, elnevezésük ennek megfelelıen: egyes vizsgálati jogcímektıl függıen I. fokú, illetve II. fokú szakértıi bizottság, vagy fıorvosi bizottság január 1-tıl a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5) Kormányrendeletben foglaltak szerint komplex bizottságok kezdték meg mőködésüket, melyek a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény alapján az év során márciustól fokozatosan bıvülı körben az orvosszakértık mellett szociális és foglalkoztatási szakértıikkel végezték az új rokkantsági nyugdíjigénylık vizsgálatát. Az új komplex bizottságok 6 ezer rehabilitációs járadékellátásra tettek javaslatot, több mint 10 ezer rehabilitációs javaslatot készítettek. Az igazgató fıorvosok szervezték, irányították az igazgatóság illetékességi területén mőködı szakértıi bizottságok tevékenységét. A szociális szakértık feladatkörében az Intézethez több mint 25 ezer ápolási-gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó vizsgálati igény érkezett, melynek alapján több mint 20 ezer vizsgálatot folytattunk, továbbá megbízott szakértık az önkormányzatok jegyzıi bizottságaiban szintén több mint 20 ezer szakvéleményt készítettek. 4

5 Az Intézet fıbb forgalmi adatai igazgatóságonként évben az alábbiak szerint alakultak 1 : Igazgatóság TB. alapú 2 Egyéb Összesen Közép-magyarországi Igazgatóság Közép-dunántúli Igazgatóság Észak-alföldi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Igazgatóság Észak-magyarország Igazgatóság Dél-dunántúli Igazgatóság Dél-alföldi Igazgatóság Országos összesen: Az Intézet költségvetése az alaptevékenység mőködési kiadásainak forrását és felhasználását tartalmazza. Az Intézet évben alapítványt, közalapítványt, egyéb gazdálkodó szervezetet nem támogatott. Az Intézet alaptevékenységén belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személy és anyagi kapacitások fokozott kihasználása érdekében nem nyereségszerzés céljából végez egyéb tevékenységet: szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi orvostan és az egészségbiztosítási szakorvosi képzéshez, elhasználódott feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez. Nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, alapítványnak. Az Intézet forrás hiányában munkatársai részére évben lakásépítési, lakásvásárlási támogatást nem nyújtott évben az Intézet számviteli politikája módosításra, kiegészítésre került: a jogszabályváltozások, továbbá a szakágazati besorolás azonosítószám-változása miatt (mely a tevékenység tartalmi meghatározását nem érintette), az Intézet alaptevékenységének szociális feladatokkal történı bıvülése miatt és 1 Az intézet jogcím szerinti vizsgálati teljesítményének alakulását az intézet éves statisztikai jelentése részletesen tartalmazza. 2 TB. alapú: Társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggı vizsgálatok, az egyéb vizsgálatok valamennyi egyéb, így a szociális ellátással kapcsolatos vizsgálatokat is tartalmazza. 5

6 az Állami Számvevıszék V /2007. számú jelentésében foglalt javaslatok figyelembe vételével; a nem jelentıs összegő hiba és a megbízható és valós képet lényegesen nem befolyásoló hiba meghatározásával.. Az Intézmény könyvvizsgálatra nem kötelezett. Az intézményi beszámolóban szereplı adatok és a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott adatok a személyi juttatások belsı megoszlásában - a rendszeres személyi juttatás és külsı személyi juttatás között 103 ezer Ft-tal -, az elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány átadása és a dologi kiadások között ezer Ft-tal, továbbá a járulékoknál és a saját bevételeknél kerekítés miatt 1 ezer Ft-tal eltérnek, melyek okait külön melléklet tartalmazza. Az eltérések nyomán az intézményi beszámoló összkiadása és összbevétele 1 ezer Ft-tal alacsonyabb a kincstári adatnál. II. Az Intézet alaptevékenységének változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Intézet már évben megkezdte, annak a munkának az elıkészítését, mely január 1-tıl biztosítani tudja a megváltozott munkaképesség véleményezésének, illetıleg a rehabilitációnak az új szemlélető elbírálását, az új bizottsági rendszer kialakítását. Ez a feladat novemberében került deklarálásra a megváltozott munkaképességő személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának programjáról szóló 2191/2006. (XI. 15.) Kormányhatározatban, majd annak nyomán a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggı kormányzati intézkedésekrıl szóló 2077/2007. (V. 9.) Kormányhatározat szerint. A változást megalapozta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet. A felkészülést nagyrészt a Munkaerıpiaci Alapból év végén nyújtott támogatások tették lehetıvé. Az Intézet évi tevékenységének, gazdálkodásának meghatározója a megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszerének közép- és hosszabb távú átalakítási programja, melynek célja a megváltozott munkaképességőek munkapiacra való be-/visszavezetése. Ennek egy lépcsıfokát jelentették a évi változások. 6

7 Feladatváltozást a július 2-án kihirdetett, január 1-én hatályba lépett rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet, továbbá, a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Kormányrendelet rögzítette január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása, különösen az idısotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása január 1-tıl a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján fokozatosan valósult meg - házi segítségnyújtás városi jegyzıi bizottságában való ORSZI orvos-, vagy szociális szakértıi részvétele, - idısotthoni elhelyezés gondozási szükségletének szakértıi vizsgálata, véleményezése. A szociális ellátás gondozási szükségletét meghatározó egyéb körülmények vizsgálata kapcsán új feladatként jelentkezett a demencia vizsgálatok elvégzése melyet a jogszabályi rendelkezésen túl a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szabályozott. Az Intézet évi elemi költségvetése az idıskorúak, fogyatékosok, egyéb pszichiátriai és szenvedélybetegek intézeti elhelyezésével, a gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos szociális szakértıi tevékenység ellátását biztosító költségvetési feltételeket, továbbá a bentlakásos idısek otthonában élı, továbbá a nappali ellátásban részesülı középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával összefüggı feladatokat nem tartalmazta. Ezek forrásszükségletét ezer Ft-ot, illetıleg ezer Ft-ot, az SZMM a szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése ( ) fejezeti kezeléső elıirányzat ORSZI-hoz történı átcsoportosításával biztosította. A fogyatékosok oktatási rendszerben adható kedvezménye megalapozását szolgáló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. vizsgálat év második felétıl jelentkezett új feladatként július 1-tıl részlegesen a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet által szabályozott feladatok ellátása, illetıleg a július 1-tıl történı kiteljesedése szintén új szakmai kihívást jelent. 7

8 Az átalakulásra való felkészülés évben rendelkezésre bocsátott forrásai a december 31-ig tartó Munkaerıpiaci program kivételével felhasználásra kerültek. A megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszerei átalakítása hosszabb idıt vesz igénybe, intézetünk komoly erıfeszítéseket tett belsı feltételrendszerének, mőködésének, kapcsolatainak átalakítására. A szakértıi vizsgálatok szakmai protokolljának átalakulása, továbbá a funkcióképesség, szakmai munkaképesség, rehabilitálhatóság - objektivitás követelményét is kielégítı - megítélésének biztosítása szükségessé teszi a mőszaki felszereltség megújítását, továbbá az Intézet személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértıi minısítési rendszer kialakítását és mőködtetését megfelelıen támogatni tudja. Az Intézet gazdálkodásának kritikus pontjai voltak: - A évi költségvetés eredeti elıirányzata, a beépült fejlesztés eredményeképpen a személyi juttatásokkal való gazdálkodás kiegyensúlyozottságát biztosította, azonban a létszámfejlesztések egyszeri és folyamatos dologi és beruházási forrástöbbletei hiányoztak. - A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevételek túltervezettsége miatt folyamatos megszorításra kényszerültünk. - Az új feladatokhoz intézetünk részére biztosított források felhasználási kötöttsége mellett az alapelıirányzat elızıek szerinti feszültsége gazdálkodási nehézséget jelentett. - A létszámfejlesztési lehetıségek kihasználását akadályozta egyrészt az egyéb mőködési feltételek hiánya, másrészt a megfelelı képzettséggel, képességekkel, ismerettel rendelkezık távolmaradása. - Uniós támogatás elbírálása a vártnál hosszabb idıt vett igénybe, így évben fejlesztéseink halasztódtak. Az Intézet szervezete 2007 évhez képest tartalmi változáson ment keresztül az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet és a fenti jogszabályváltozások nyomán. Az ORSZI új Szervezeti és Mőködési Szabályzata január 31-én került kiadásra. A területi orvosi bizottságok kirendeltségekké váltak. Az év folyamán fokozatosan megalakultak a komplex bizottságok, ami a szociális szakértık szervezetbe integrálódásában, és a foglalkoztatási szolgálat által delegált foglalkoztatási szakértık bizottsági együttmőködése keretében nyilvánult meg. 8

9 III évi elıirányzatok alakulása, az elıirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése Az Országos Rehabilitációs és Szakértıi Intézet évi elemi költségvetését a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 1 számú mellékletében rögzített XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. címe keretei között az SZMM március 31-i levelében hagyta jóvá. ( /2008.) Megnevezés A évi költségvetés fı számai Eredeti Elıirányzat Módosított Év Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a mód. ei. %- ában Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,2% Dologi kiadások ,3% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0% Felújítás ,0% Felhalmozási kiadások ,6% Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: ,6% Mőködési bevételek ,6% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ,0% Pénzmaradvány igénybevétele ,1% Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól mők ,6% Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh. Egyéb mőködés/felhalozásra átvett pénzeszközök ,0% Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: ,3% 1. Kiadási-bevételi elıirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Az Intézet évi költségvetése eredeti elıirányzatának módosítására a Magyar Államkincstár felé 53 ízben történt intézkedés. Az intézkedések nyomán ezer Ft többlet került elıirányzatosításra. A többletbevétel ezer Ft összegben felügyeleti szervi támogatásból ezer Ft összegben kormányzati intézkedés nyomán, Ft erejéig fejezeti kezeléső elıirányzatból ezer Ft összegben intézményi mőködési többletbevételébıl, ezer Ft összegben Munkaerıpiaci Alapból átvett pénzeszközbıl és ezer Ft évi elıirányzatmaradványból származott. 9

10 Kormányzati hatáskörő elıirányzat-módosítás Fejezeti hatáskörő elıirányzat-módosítás ELİIRÁNYZAT évi költségvetés elıirányzatainak alakulása december 31-én. Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás Megnevezés Eredeti elıirányzat 13. havi illetmény kifizetése évi illetményemelés 2103/2008. (VIII.5) Korm. Hat. Nyugdíj miatti felmentési többlet évi egyszeri illetménykiegészítés Prémium -évek program Kormányzati összesen Szociális intézményi elhelyezéshez kapcsolódó gondozási szükséglet vizsgálata Demencia vizsgálat Fejezeti összesen Alapelıirányzat maradványa (34,5 m) Informatika (gondozási szükséglet) (50 m-ból 43,7 m) Szociális foglalkoztatás rehabilitációs alkalmassági véleményezése (60,9 m) Munkaképesség megújuló értékelése, komplex rehab. Ter. (500 m MPA) ORSZI felkészülési programja a rehabilitációorientált ellátórendszerben való részvételre (317,2 m MPA 2,2 m) Megváltozott munkaképesség új szemlélető értékelésének oktatása (35 m MPA) Rehab. járadék és a komplex minısítési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás (14,5 m MPA) évi elıirányzatmaradvány Elıirányzat átcsoportosítás (szociális szellemi) Elıirányzat átcsopor -tosítás alapei. 2103/2008. (VIII.5) Korm. Hat. visszafizetése ( ) Alapei. Bevételi többlete Komplex rehabilitációs együttmőködés (130 m MPA) FNO bevezetése (70 m MPA) Saját hatáskörő összesen Módosított elıirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól mők Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh Egyéb mőködésre átvett pénzeszközök Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Befizetések Ft-ban ####### #######

11 A költségvetés elıirányzata és teljesítése ezer Ft visszafizetést tartalmaz, melybıl ezer Ft a központi költségvetésbe került a 2016/2008. (II.21) Kormányhatározat szerinti 13. havi illetmény kifizetésének fel nem használt részeként, az elızı évi maradvány visszafizetése ezer Ft volt, továbbá a Munkaerıpiaci Alapba ezer Ft fel nem használt támogatás visszafizetést pénzeszközátadás címén teljesítettünk. a) Módosítás Kormány hatáskörben Kormányzati hatáskörő elıirányzat-módosítással került biztosításra a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 4. -ának (1) d.), (7), (8) bekezdése figyelembe vételével a központi költségvetés céltartalékából a prémiumévek programban résztvevı dolgozók fizetésének fedezetére ezer Ft a 8/2005. (II.8) Kormányrendeletnek megfelelıen. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év után járó tizenharmadik havi illetménye évi elszámolásával összefüggı átcsoportosításokról szóló 2016/2008. (II. 21.) Kormányhatározat alapján a évi 13. havi illetmény idıarányos részének kifizetésére ezer Ft. Ezen összegbıl a 2141/2008. (X.15.) Kormányhatározat alapján ezer Ft visszarendezésre került, így a módosított elıirányzat a felhasználással egyezıen ezer Ft. a évi illetményemelés végrehajtásának fedezetére ezer Ft a 2062/2008. (V.16.) Kormányhatározat szerint, továbbá a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti keresetkiegészítésérıl szóló 162/2008. (VI. 19.) Kormányrendelet alapján a vonatkozó kormányhatározatok szerint ezer Ft a keresetkiegészítés folyósításával összefüggésben. A évi központi költségvetés általános tartalékának elıirányzatából került kormányzati hatáskörben átcsoportosításra ezer Ft a 2146/2008. (X.22.) Kormányhatározat szerint az elıre hozott öregségi nyugdíj felmentési idıre járó többletköltségeinek fedezetére. b) Módosítás fejezeti hatáskörben A módosított elıirányzat tartalmazza a felügyeleti szervi hatáskörben február 28-én végrehajtott összesen ezer Ft összegő elıirányzatemelést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása, különösen az idısotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása céljából, továbbá a június 10-én kapott ezer Ft pótelıirányzatot a bentlakásos idısek otthonában élı, továbbá a nappali ellátásban részesülı középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával össze- 11

12 függı feladatok miatt. A fejezeti kezeléső XXVI. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése elıirányzatból így összesen ezer Ft felügyeleti szervi támogatás elıirányzat-rendezésére került sor. c) Módosítás intézményi hatáskörben Saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosítások tartalmazzák a évi jóváhagyott elıirányzat-maradvány ezer Ft igénybevételét. Ebbıl az alapfeladat ellátással összefüggı kiadásokra került elıirányzatosításra központi költségvetési forrásból ezer Ft, továbbá ezer Ft a felügyeleti szerv részérıl történt elvonás, a Munkaerıpiaci Alap Rehabilitációs alaprészébıl ezer Ft, illetıleg ezer Ft visszafizetés pénzeszközátadásként. Saját hatáskörő elıirányzatosításra került sor továbbá a mőködési bevételek ezer Ft, illetıleg felhalmozási bevételek ezer Ft összegő túlteljesítésébıl, valamint a Munkaerıpiaci Alap által nyújtott két támogatási program összesen ezer Ft összegben realizált bevételébıl. Ez utóbbi megoszlása: évben az ORSZI felkészülése a rehabilitáció-orientált ellátórendszerben való részvételre program kétlépcsıs támogatást jelentett, melynek 2. részfeladata helyébe lépett a Ft összegő a komplex rehabilitáció megvalósításában részt vevı szervezetek, szakemberek együttmőködésének megerısítése program decemberében került jóváhagyásra a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozási rendszer bevezetése az egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és a szociális ellátás iránti szükségletek szakértıi véleményezése és a komplex rehabilitáció gyakorlatába program ezer Ft összegben. Saját hatáskörő elıirányzat-átcsoportosításra került sor a költségvetés kiadási fıösszegének változtatása nélkül kiemelt elıirányzatok között az alábbiak szerint: A szociális feladatokra fejezeti kezeléső elıirányzatból rendelkezésre bocsátott ezer Ft-ból a ezer Ft személyi juttatás és kapcsolódó ezer Ft munkáltatót terhelı járulékok elıirányzata terhére a szellemi tevékenységet folytató számlás foglalkoztatottak kifizetéseinek fedezetére ezer Ft-tal került megemelésre a dologi kiadások ezer Ft-os elıirányzata. A évi központi költségvetés általános tartalékának elıirányzatából az elıre hozott öregségi nyugdíj felmentési idıre járó többletköltségeinek fedezetére kormányzati hatáskörben átcsoportosított ezer Ft-ból Intézményünknek ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítése miatt a személyi juttatás ezer Ft, járulékok 441 ezer Ft csökkentése mellett emelkedett dologi kiadási elıirányzatunk. 12

13 Az évközi gazdálkodás során elıirányzatot rendeztünk a felújítások végrehajtása érdekében intézményi beruházási kiadások terhére ezer Ft, míg a dologi kiadások javára a járulékok terhére ezer Ft értékben. 2. Fıbb kiadási tételek, illetve az elıirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggı alakulása a) Maradványok alakulása (41. őrlap) NÉ b) Személyi juttatások, létszám alakulása Az elemi költségvetés ezer Ft személyi juttatással, és 530 fıs engedélyezett létszámmal került jóváhagyásra, oly módon, hogy évben fokozatosan 90 fıs létszámfejlesztésre nyílt lehetıség a komplex rehabilitáció bevezetése kapcsán. Év közben a szociális feladatellátással összefüggésben 21 fı határozatlan idejő köztisztviselıi státusz épült be a költségvetésbe. Az új típusú feladatok ellátásához szükséges emberi erıforrás biztosítása miatt így a 2057/2008. (V. 14.) Kormányhatározat 2. számú mellékletének 12.6 pontja az engedélyezett létszámot 551 fıben állapította meg. Emellett a Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése fejezeti kezeléső elıirányzat-átadásának megállapodása további 48 fı határozott idejő köztisztviselıi, vagy megbízotti, valamint 110 fı megbízási szerzıdéssel történı szociális szakértı foglalkoztatását tette lehetıvé. A megnövekedett orvosszakmai feladatok ellátásához elsısorban az orvosszakértık létszámát kellett növelnünk, ezért e feladat végrehajtását kiemelten kezelte az Intézet. Folyamatosan jelentettünk meg orvosszakértıi álláshirdetést kötelezıen a KSZK honlapján, az ORSZI honlapján és az orvosszakmai heti, havilapokban. Továbbá a felsıvezetés és a regionális igazgatók személyesen folytattak toborzást az ország egész területére kiterjedıen, azonban az érdeklıdés a vártnál jóval alacsonyabb volt. 23 fı orvosszakértıt vettünk fel, nyugdíjazás és egyéb jogcímen 14 fı orvosszakértı lépett ki. A szociális feladatok ellátása új szakfeladatként került meghatározásra, az állások betöltésére az év elején pályázatot írtunk ki, melyre közel 700 fı adta be pályázatát. A pályázók közül a 21 fı határozatlan idejő szociális szakértıi munkakör betöltésre került 90,5 %-ban, a 48 fı határozott idejő szociális munkakör részben került betöltésre 70,8 %-ban. Az engedélyezett létszámkeret feltöltése az alábbi szakaszos ütemezés szerint történt (adatok fıben): 13

14 I. ütem január 31. Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely II. ütem június 30. Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely augusztus 31. III. ütem Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely november 30. IV. ütem Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely Az elızı évekhez viszonyítva a fluktuáció nagymértékő változást mutatott. Tárgyévben a kilépık száma 53 fı volt, aránya jóval meghaladta az elızı évekét, 71 %-kal. A kilépık 26,4 %-át az orvosszakértık tették ki, mely egyben az orvosszakértık munkaterhelésének növekedését jelentette. A belépık száma 153 fı volt, amely az elızı évekhez viszonyítva 7-szerese volt az említett intézeti átalakítások miatt, azonban ennek csak 16,3 % -a volt az orvosszakértı. Az orvosszakértık aránya 31,2 %-ról 26,9 %-ra csökkent. Vizsgálva a belépı orvosszakértık alacsony számát, az ok elsısorban az alacsony illetményszintnek tudható be, ami régebb óta problémát jelent, így az új típusú szakértıi munka megköveteli ennek megoldását. A szociális szakemberek intézetbe történt integrálódás nyomán a foglalkoztattok 8,5 %-át képviselik. A fluktuációt az alábbiakban mutatjuk be: I. besorolárolárolási II. beso- III. beso- Fizikai Összesen Megoszlés Orvos ,3% egyéb beosztású ,7% Belépık összesen ,0% 70.év elérése ,8% létszámcsökkentés ,0% végleges nyugdíj ,4% Áthelyezés ,8% Egyéb ,1% Kilépık összesen ,0% Változás

15 2008. december 31.-én az átlagos statisztikai állományi létszám 475 fı volt, ebbıl a részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma 10 fı, a munkajogi zárólétszám 528 fı, melybıl a részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma 14 fı. A foglalkoztatottak létszáma besorolási osztályonként a következık szerint alakult. Kulcsszám Megnevezés Alkalmazotti kör Eredeti engedélyezett létszám Módosí -tott engedélyezett létszám évi átlagos statisztikai állományi Létszám ei állapot szerint Fıigazgató Köztisztviselı Gazdasági-fejlesztési ig Fıig.-helyettes Köztisztviselı Fıosztályvezetı Köztisztviselı Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı Osztályvezetı Köztisztviselı egyéb besorolás I. besorolási osztály Köztisztviselı egyéb besorolás II. besorolási osztály Köztisztviselı egyéb besorolás III. besorolás osztály Köztisztviselı Fizikai alkalmazott Mt. hatálya alatt Összesen A személyi juttatások ezer Ft-os eredeti elıirányzatának módosítására az 1. pontban leírtak alapján ezer Ft értékben került sor. A rendelkezésre álló ezer Ft elıirányzat 98 %-a került felhasználásra az év során. Az alapilletmény 5 %-os emelése és a létszámváltozás továbbá a külsı személyi juttatások növekedése a évi teljesítéshez viszonyítva a személyi juttatások 35,6 %-os növekedését eredményezte. A rendszeres személyi juttatások a évi teljesítéshez viszonyítva 19,7 %-os növekedése az átlagos statisztikai létszám 18,2 %-os emelkedése mellett valósult meg, a nem rendszeres személyi juttatások növekedése 58,5 %, a külsı személyi juttatások pedig 137 %- kal növekedtek. A módosított elıirányzat felhasználása az alábbi jogcím szerinti megoszlást mutatja: 15

16 Jogcím Személyi juttatások alakulása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat (ezer Ft) Teljesítés Teljesítés a módosított ei. %- ában adatok ezer Ft-ban Teljesítés megoszlása Rendszeres személyi juttatás ,0% 62,1% Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,6% 16,9% Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,9% 4,0% Személyhez kapcsolódó költségtérítések ,0% 7,2% Szociális jellegő juttatások ,0% 0,3% Külsı személyi juttatások ,3% 9,6% Összesen: ,0% 100,0% Az Intézetnél foglalkoztatottak köztisztviselıi jogviszonyban, a fizikai alkalmazottak a Munka Törvénykönyve hatálya alatt állnak. A köztisztviselıi jogviszonyban és munkaviszonyban állók 97,9 %-a teljes munkaidıben foglalkoztatott, a részükre kifizetett juttatások a dolgozóknak kifizetett személyi juttatások 98,8 %-át tették ki. 13. havi juttatásra évben ezer Ft került kifizetésre évben két alkalommal kereset-kiegészítést fizettünk elıször bruttó Ft/fı, ezt követıen Ft/fı összegben, amely ezer Ft-ot tett ki, így a 162/2008. (VI. 19.) Kormányrendelet alapján a vonatkozó kormányhatározatok szerint rendelkezésünkre bocsátott ezer Ft személyi juttatás maradványa 329,0 ezer Ft. A központi költségvetés cél- és általános tartalékából elszámolási kötelezettség mellett rendelkezésre bocsátott elıirányzatokból egyéb jogcímen visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8,4 %-át a helyettesítési díjak, 11,4 %- át távolléti díjak és céljuttatások, 80,2 %-át a jutalmak tették ki. A évi jutalmazás nagyságrendjét meghatározta az új típusú feladatok szervezetbe történı integrálása, az orvosszakértık feladatainak bıvülése, a szociális feladatok, az új eljárásrend szerinti szakvélemények elkészítése, az új igénylık rehabilitálhatóságának kiemelt kezelése. Az év során 3 alkalommal részesültek jutalomban dolgozóink. A jutalmazás két formában történt. A teljesítmények szerinti jutalmazás prioritást kapott évben normatív jutalomként ezer Ft került kifizetésre, átlag 1 havi jutalomként. - Teljesítmény jutalomként egyrészt az új típusú teljesítményértékelés, a TÉR bevezetése kapcsán, valamint az Intézet tevékenyégének bıvülésével is elıtérbe került a regionális igazgatóságok munkateljesítményének minıségi és mennyiségi mutatóinak növelése. Az egyéni teljesítményeket mutató mérıszámok kerültek kidolgozásra, a regionális igazgatóságokon a teljesítmény alapján differenciált jutalom került kifizetésre: augusztus hónapban 0,5-1,4-es szorzóval, december hónapban 0,7-1,18 szorzóval számolva. 16

17 2008. évben a foglalkoztatottak részére kifizetett jutalomösszegek fedezete az alábbiak szerint alakult: Eredeti jutalomelıirányzat Bevételi többlet adatok ezer Ft-ban Teljesítés Fejezeti kezeléső elıirányzatból Átcsoportosítás Bérmegtakarítás Módosított elıirányzat Normatív Teljesítmény Összesen év során a teljes munkaidıben foglalkoztatottak részére további juttatások kerültek kifizetésre: Ruházati költségtérítés ezer Ft Üdülési hozzájárulás ezer Ft Közlekedési költségtérítés ezer Ft Étkezési hozzájárulás ezer Ft. Egyéb költségtérítés ezer Ft A fenti juttatásokból a részmunkaidıs munkatársak arányosan részesültek. Végkielégítés címén ezer Ft került kifizetésre, mely elsısorban az elınyugdíjazásokkal összefüggésben jelentkezett. Ez a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 10,1 %-át tette ki. Jubileumi jutalmat 49 fı részére fizettünk ki ezer Ft összegben, amely a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 58,4 %-a. A foglalkoztatottak korösszetételében magas arányt képviselnek az idısebbek, hasonlóan az elızı évekhez. Ezt mutatja, hogy 40 éves jubileumi jutalmat 15 fı, 5 fı pedig a nyugdíjazása kapcsán kapott. Betegszabadság címén ezer Ft került elszámolásra. Tanulmányi költségtérítésre ezer Ft-ot fordítottunk, melybıl a közigazgatási alap- és szakvizsga költsége ezer Ft volt, az orvosszakértık egészségbiztosítási szakirányú képzésének költsége ezer Ft volt. Az orvosszakértık és asszisztensek felelısségbiztosítása 617 ezer Ft-ot tett ki. Szociális juttatások módosított elıirányzata ezer Ft, melynek 100 %-a felhasználásra került. Ebbıl az iskolakezdési támogatás ezer Ft volt 226 fı gyermekre. A külsı személyi juttatások teljesítése ezer Ft. Ebbıl a munkavégzés alóli felmentés idejére járó illetmény ezer Ft-ot tett ki, a kifizetés 12,4 %- át. A prémium évek program keretében két dolgozó részére -13. havi illetmény nélkül ezer Ft került kifizetésre a tárgyévi költségvetési forrás terhére, melybıl ezer Ft a 8/2005. (II.8.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés céltartalékából finanszírozódott. Az egyéb kifizetés 915 ezer Ft volt. 17

18 Az év során megbízási szerzıdéssel összesen 221 fıt foglalkoztattunk. A megbízási díjak költsége ezer Ft volt. A megbízási szerzıdéssel dolgozó 129 fı szociális szakértı - városi jegyzıségek bizottságaiban közremőködık -, a szociális szakértıi névjegyzékrıl és pályázók közül kerültek kiválasztásra. A szociális feladatok ellátására megfelelı számú szociális szakértı állt rendelkezésre, beleértve a köztisztviselıket és megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottakat is. A Fogyatékosság elbírálásában intézményünk évek óta foglalkoztat speciális szakorvosi képzettséggel rendelkezı megbízottakat. Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek tevékenységek szerint: Vizsgálat fogyatékossági támogatás megállapításához (Fot) Bizottsági orvosszakértıi feladatok ellátása Szociális szakértıi feladatok ellátása Egyéb tevékenység Összesen: 40 fı 11 fı 129 fı 41 fı 221 fı Fentiek figyelembe vételével a személyi juttatások elıirányzat-maradványa az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Maradvány Kötelezettségvállalással nem terhelt Intézményi mőködés évi elıirányzat-maradvány Szociális feladatellátás (fejezeti) Demencia vizsgálat (fejezeti kezeléső) Komplex rehabilitáció MPA (130 m) FNO adaptáció MPA (70 m) Összesen: c) Munkaadókat terhelı járulékok Az eredeti ezer Ft-os költségvetési elıirányzat ezer Ft összegő emelése a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan történt, - így az elızı évi maradványból ezer Ft-tal, a kormányzati intézkedések nyomán ezer Ft-tal, szociális és demens vizsgálatokhoz kapcsolódóan ezer Ft-tal, MPA támogatási többletforrásából ezer Ft-tal egészült ki - - saját hatáskörő átcsoportosítással pedig ezer Ft-tal csökkent a dologi kiadások javára. A dologi kiadások növelésére nagyrészt a szociális feladatellátás számlás szellemi tevékenység keretében való végzése és a dologi hiány pótlása, továbbá a 2103/2008. (VIII.5) Kormányhatározat szerint az elıre hozott nyugdíj miatti felmentési forrás visszafizetése miatt került sor. 18

19 Munkaadót terhelı járulékok adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Teljesítés megoszlása Társadalombiztosítási járulék ,8% 89,2% Munkaadói járuék ,6% 8,5% Egészségügyi hozzájárulás ,3% 1,9% Táppénzhozzájárulás ,5% 0,4% Összesen ,2% 100,0% A munkáltatót terhelı járulékok elıirányzat-teljesítési különbözete ezer Ft, mely a bevételi elmaradás miatt ezer Ft-tal került korrigálásra, így az elıirányzat-maradvány ezer Ft. Jogcím Eredeti elıirányzat (ezer Ft) Módosított elıirányzat Teljesítés Maradvány (ezer Ft) bevételi elmaradás miatt korrigált Kötelezettségvállalással nem terhelt Intézményi mőködés évi elıirányzat-maradvány Szociális feladatellátás (fejezeti) Demencia vizsgálat (fejezeti) Komplex rehabilitáció MPA (130 m) FNO adaptáció MPA (70 m) Összesen: d) Dologi és egyéb folyó kiadások A költségvetésben dologi kiadásaink fedezetére ezer Ft eredeti elıirányzat került biztosításra, amely a költségvetésben tervezett 90 fıs létszámfejlesztés mellett mindössze 6 millió Ft-tal haladja meg a évi eredeti elıirányzatot. Év közben a dologi elıirányzat az alábbiak szerint alakult a III.1. pontban részletezettek - : Eredeti elıirányzat e Ft Elızı évi pénzmaradványból dologi kiadásokra e Ft Saját mőködési bevétel többletébıl e Ft MPA-tól átvett pénzeszközökbıl e Ft Fejezeti kezeléső elıirányzatból szociális és demencia) e Ft Saját hatáskörő átcsoportosítás miatt e Ft Összesen: e Ft 19

20 A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó eredeti elıirányzatként meghatározott bevételek 87,6 %-os teljesítése a dologi kiadások ezer Ft öszszegő kiadási megtakarítási kényszerét okozta. A rendelkezésre álló elıirányzat 63,3 %-át, a bevételi elmaradással korrigált elıirányzat 66,2 %-át használtuk fel. A dologi kiadások ezer Ft összegő felhasználása a évi teljesítést 55,9 %-kal haladta meg. A dologi kiadások fıbb jogcímei a következık: Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat (ezer Ft) Teljesítés Teljesítés a módosított ei. %- ában Teljesítés megoszlása Gyógyszerbeszerzés, vegyszer ,1% 0,0% Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,0% 2,6% Könyv beszerzése ,4% 0,0% Folyóirat beszerzése ,2% 0,4% Egyéb információhordozó beszerzése ,3% 0,1% Hajtó-és kenôanyag beszerzés ,4% 3,0% Szakmai anyagok beszerzése ,0% 0,1% Kis értékő t. eszközök, szellemi t. beszerzése ,2% 1,5% Egyéb anyagbeszerzés ,4% 4,0% Nem adatátviteli célú távk. díjak ,0% 1,4% Adatátviteli célú távk. díjak ,5% 13,0% Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,2% 1,2% Bérleti-és lizingdíjak ,9% 28,6% Szállítási szolgáltatás ,0% 0,2% Gázenergia szolgáltatás díja ,7% 1,2% Villamosenergia szolgáltatás díja ,0% 1,7% Távhı- és melegvíz szolgáltatás ,8% 0,3% Víz-és csatornadíjak ,7% 0,2% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,0% 1,9% Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. díja ,0% 8,9% Továbbszámlázott szolgáltatások ,0% 0,0% Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,5% 0,5% Vásárolt termékek és szolg. forgalmi adója ,5% 10,3% Értékesített tárgyi eszk. Áfa befizetése ,5% 0,0% Belföldi kiküldetés ,2% 0,3% Reprezentáció ,3% 0,7% Reklám-és propoganda kiadások ,0% 0,8% Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,4% 10,6% Egyéb dologi kiadások ,6% 3,2% Elızı évi maradvány visszafizetése ,0% 0,7% Egyéb befizetési kötelezettség ,0% 0,2% Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ,0% 1,3% Adók, díjak, egyéb befizetések ,0% 1,2% Dologi kiadások ,3% 100,0% 20

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezı,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl I. A feladatellátás általános értékelése Az elızı évekhez hasonlóan intézményünkben - 7 osztályban a 9-12. évfolyamon 4 éves, - +1 osztály

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 6.. melléklet Dabronc Község Önkormányzat képviselı testületének 4. (IV.26.) önkormányzati rendeletéhez E L İ T E R J E S Z T É S DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idıszak) Szükített lista elölapja.

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idıszak) Szükített lista elölapja. MÁK PF.II. program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám 722337 MÁK PF.II. program 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA 2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA Családsegítés Település Lakosság száma Normatíva Sárbogárd 12743 : 5.000 x 1.975.000 5.033.485 5.034.000 12743 x 300 3.822.900 3.823.000 8.856.385 8.857.000 Nagylók

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat MÁK program Készült: 2010.02.24 09 óra 04 perc 1.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:327888 ÁHT azon.:056393 Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 02 Személyi juttatások és

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben