Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi beszámoló szöveges indoklása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi beszámoló szöveges indoklása

2 Preambulum A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvényben az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi költségvetésének kiemelt elıirányzatai a XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezeten belül a 14. címen jelentek meg. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi elemi költségvetését a hivatkozott törvény keretei között az SZMM március 31-i levelében hagyta jóvá. ( /2008.) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi költségvetési beszámolóját a 217/1998.(XII.30) Kormányrendelet 149. (1), valamint a 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 40. (1), (4) rendelkezések figyelembe vételével - jelen szöveges indoklással egészítjük ki. I. Az Intézet feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése 1. Az Intézet Alapító Okiratának kelte, száma: Eredeti Alapító Okirat száma: AO-2/2002. Kelte: július 31. Kiadta: Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatója Alapító Okirat módosítása: /2006. Kelte: december 06. Kiadta: Szociális és munkaügyi miniszter Alapító Okirat módosítása: /07. Kelte: augusztus 15. Kiadta: 2. Fontosabb azonosító adatok: 2 Szociális és munkaügyi miniszter Név: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Cím: Budapest, Damjanich u. 48 Intézményi bankszámla száma: MÁK Intézményi bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító száma:

3 Államháztartási azonosító száma: PIR-törzsszám Szektor 1051 Fejezet: XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Cím: 14. Szakágazat: Egyéb társadalombiztosítási szakigazgatás Szakfeladat: Társadalombiztosítási igazgatás Statisztikai számjel: Funkcionális besorolás: 8430 Tevékenység (TEÁOR): Kötelezı társadalombiztosítás Társadalombiztosítási törzsszám: Társadalombiztosítási. kifizetıhely azonosítószám: Családtámogatási kifizetıhely azonosítószám: KSZF (közbeszerzési) azonosító A tevékenység rövid ismertetése Az Intézet alaptevékenységének évi ellátása során szakvéleményt készített az igénylı (vagy hozzátartozója) az egészségkárosodásának (egyes esetekben a munkaképesség-változásának) mértékérıl, a szakmai munkaképességrıl, rehabilitálhatóságról, a rokkantság fokáról, illetve speciális eredető egészségkárosodásról, a gondozási szükséglet mértékérıl társadalombiztosítási, állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához. Alaptevékenység körében az Intézet szakvéleményt készített és döntést hozott a keresıképtelenség vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbítása, a keresıképtelenség visszamenıleges igazolása, tartós keresıképtelenség felülvizsgálata alkalmával, továbbá gépjármővezetıi egészségi alkalmasságot véleményezett, illetıleg új tevékenységként módszertani feladatokat folytatott a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet, a funkcióképesség, fogyatékosság, szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszere, komplex rehabilitációs szolgáltatások területén január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos új feladata az ORSZI-nak a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása. 3

4 2008. évben az Intézet, a társadalombiztosítási és szociális ellátások tekintetében az egyetlen országos illetékességő szakértıi intézmény volt. Intézményünk több mint 30 jogszabály által elıírt vizsgálatot végez. Az alaptevékenységet 7 regionális igazgatóság és azok döntıen megyeszékhelyen mőködı összesen további 15 székhelyő Kirendeltség által látja el. A funkcionális és szabályozási, irányítási tevékenységeket a Fıigazgatóság végzi. Az igazgatóságok jogállása azonos a Fıigazgatóság fıosztályainak jogállásával. Az igazgatóságok területi illetékessége általánosságban három a statisztikai régiók szerinti megyére terjed ki, kivéve a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot, ahol az ellátási terület populációjának magasabb számát figyelembe véve az illetékesség területe a Fıváros és Pest megye és egyes jogcímő vizsgálatokat is kizárólagos illetékességgel végez évben 22 telephelyen többségében egészségügyi intézményektıl bérelt területeken mőködtek bizottságok. Az Intézet alaptevékenységét szakértıi bizottságok útján látta el, melyek elsı- és másodfokú eljárásban vettek részt, elnevezésük ennek megfelelıen: egyes vizsgálati jogcímektıl függıen I. fokú, illetve II. fokú szakértıi bizottság, vagy fıorvosi bizottság január 1-tıl a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5) Kormányrendeletben foglaltak szerint komplex bizottságok kezdték meg mőködésüket, melyek a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény alapján az év során márciustól fokozatosan bıvülı körben az orvosszakértık mellett szociális és foglalkoztatási szakértıikkel végezték az új rokkantsági nyugdíjigénylık vizsgálatát. Az új komplex bizottságok 6 ezer rehabilitációs járadékellátásra tettek javaslatot, több mint 10 ezer rehabilitációs javaslatot készítettek. Az igazgató fıorvosok szervezték, irányították az igazgatóság illetékességi területén mőködı szakértıi bizottságok tevékenységét. A szociális szakértık feladatkörében az Intézethez több mint 25 ezer ápolási-gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó vizsgálati igény érkezett, melynek alapján több mint 20 ezer vizsgálatot folytattunk, továbbá megbízott szakértık az önkormányzatok jegyzıi bizottságaiban szintén több mint 20 ezer szakvéleményt készítettek. 4

5 Az Intézet fıbb forgalmi adatai igazgatóságonként évben az alábbiak szerint alakultak 1 : Igazgatóság TB. alapú 2 Egyéb Összesen Közép-magyarországi Igazgatóság Közép-dunántúli Igazgatóság Észak-alföldi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Igazgatóság Észak-magyarország Igazgatóság Dél-dunántúli Igazgatóság Dél-alföldi Igazgatóság Országos összesen: Az Intézet költségvetése az alaptevékenység mőködési kiadásainak forrását és felhasználását tartalmazza. Az Intézet évben alapítványt, közalapítványt, egyéb gazdálkodó szervezetet nem támogatott. Az Intézet alaptevékenységén belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személy és anyagi kapacitások fokozott kihasználása érdekében nem nyereségszerzés céljából végez egyéb tevékenységet: szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi orvostan és az egészségbiztosítási szakorvosi képzéshez, elhasználódott feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez. Nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, alapítványnak. Az Intézet forrás hiányában munkatársai részére évben lakásépítési, lakásvásárlási támogatást nem nyújtott évben az Intézet számviteli politikája módosításra, kiegészítésre került: a jogszabályváltozások, továbbá a szakágazati besorolás azonosítószám-változása miatt (mely a tevékenység tartalmi meghatározását nem érintette), az Intézet alaptevékenységének szociális feladatokkal történı bıvülése miatt és 1 Az intézet jogcím szerinti vizsgálati teljesítményének alakulását az intézet éves statisztikai jelentése részletesen tartalmazza. 2 TB. alapú: Társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggı vizsgálatok, az egyéb vizsgálatok valamennyi egyéb, így a szociális ellátással kapcsolatos vizsgálatokat is tartalmazza. 5

6 az Állami Számvevıszék V /2007. számú jelentésében foglalt javaslatok figyelembe vételével; a nem jelentıs összegő hiba és a megbízható és valós képet lényegesen nem befolyásoló hiba meghatározásával.. Az Intézmény könyvvizsgálatra nem kötelezett. Az intézményi beszámolóban szereplı adatok és a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott adatok a személyi juttatások belsı megoszlásában - a rendszeres személyi juttatás és külsı személyi juttatás között 103 ezer Ft-tal -, az elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány átadása és a dologi kiadások között ezer Ft-tal, továbbá a járulékoknál és a saját bevételeknél kerekítés miatt 1 ezer Ft-tal eltérnek, melyek okait külön melléklet tartalmazza. Az eltérések nyomán az intézményi beszámoló összkiadása és összbevétele 1 ezer Ft-tal alacsonyabb a kincstári adatnál. II. Az Intézet alaptevékenységének változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Intézet már évben megkezdte, annak a munkának az elıkészítését, mely január 1-tıl biztosítani tudja a megváltozott munkaképesség véleményezésének, illetıleg a rehabilitációnak az új szemlélető elbírálását, az új bizottsági rendszer kialakítását. Ez a feladat novemberében került deklarálásra a megváltozott munkaképességő személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának programjáról szóló 2191/2006. (XI. 15.) Kormányhatározatban, majd annak nyomán a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggı kormányzati intézkedésekrıl szóló 2077/2007. (V. 9.) Kormányhatározat szerint. A változást megalapozta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet. A felkészülést nagyrészt a Munkaerıpiaci Alapból év végén nyújtott támogatások tették lehetıvé. Az Intézet évi tevékenységének, gazdálkodásának meghatározója a megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszerének közép- és hosszabb távú átalakítási programja, melynek célja a megváltozott munkaképességőek munkapiacra való be-/visszavezetése. Ennek egy lépcsıfokát jelentették a évi változások. 6

7 Feladatváltozást a július 2-án kihirdetett, január 1-én hatályba lépett rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet, továbbá, a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Kormányrendelet rögzítette január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása, különösen az idısotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása január 1-tıl a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján fokozatosan valósult meg - házi segítségnyújtás városi jegyzıi bizottságában való ORSZI orvos-, vagy szociális szakértıi részvétele, - idısotthoni elhelyezés gondozási szükségletének szakértıi vizsgálata, véleményezése. A szociális ellátás gondozási szükségletét meghatározó egyéb körülmények vizsgálata kapcsán új feladatként jelentkezett a demencia vizsgálatok elvégzése melyet a jogszabályi rendelkezésen túl a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szabályozott. Az Intézet évi elemi költségvetése az idıskorúak, fogyatékosok, egyéb pszichiátriai és szenvedélybetegek intézeti elhelyezésével, a gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos szociális szakértıi tevékenység ellátását biztosító költségvetési feltételeket, továbbá a bentlakásos idısek otthonában élı, továbbá a nappali ellátásban részesülı középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával összefüggı feladatokat nem tartalmazta. Ezek forrásszükségletét ezer Ft-ot, illetıleg ezer Ft-ot, az SZMM a szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése ( ) fejezeti kezeléső elıirányzat ORSZI-hoz történı átcsoportosításával biztosította. A fogyatékosok oktatási rendszerben adható kedvezménye megalapozását szolgáló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. vizsgálat év második felétıl jelentkezett új feladatként július 1-tıl részlegesen a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet által szabályozott feladatok ellátása, illetıleg a július 1-tıl történı kiteljesedése szintén új szakmai kihívást jelent. 7

8 Az átalakulásra való felkészülés évben rendelkezésre bocsátott forrásai a december 31-ig tartó Munkaerıpiaci program kivételével felhasználásra kerültek. A megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszerei átalakítása hosszabb idıt vesz igénybe, intézetünk komoly erıfeszítéseket tett belsı feltételrendszerének, mőködésének, kapcsolatainak átalakítására. A szakértıi vizsgálatok szakmai protokolljának átalakulása, továbbá a funkcióképesség, szakmai munkaképesség, rehabilitálhatóság - objektivitás követelményét is kielégítı - megítélésének biztosítása szükségessé teszi a mőszaki felszereltség megújítását, továbbá az Intézet személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértıi minısítési rendszer kialakítását és mőködtetését megfelelıen támogatni tudja. Az Intézet gazdálkodásának kritikus pontjai voltak: - A évi költségvetés eredeti elıirányzata, a beépült fejlesztés eredményeképpen a személyi juttatásokkal való gazdálkodás kiegyensúlyozottságát biztosította, azonban a létszámfejlesztések egyszeri és folyamatos dologi és beruházási forrástöbbletei hiányoztak. - A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevételek túltervezettsége miatt folyamatos megszorításra kényszerültünk. - Az új feladatokhoz intézetünk részére biztosított források felhasználási kötöttsége mellett az alapelıirányzat elızıek szerinti feszültsége gazdálkodási nehézséget jelentett. - A létszámfejlesztési lehetıségek kihasználását akadályozta egyrészt az egyéb mőködési feltételek hiánya, másrészt a megfelelı képzettséggel, képességekkel, ismerettel rendelkezık távolmaradása. - Uniós támogatás elbírálása a vártnál hosszabb idıt vett igénybe, így évben fejlesztéseink halasztódtak. Az Intézet szervezete 2007 évhez képest tartalmi változáson ment keresztül az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet és a fenti jogszabályváltozások nyomán. Az ORSZI új Szervezeti és Mőködési Szabályzata január 31-én került kiadásra. A területi orvosi bizottságok kirendeltségekké váltak. Az év folyamán fokozatosan megalakultak a komplex bizottságok, ami a szociális szakértık szervezetbe integrálódásában, és a foglalkoztatási szolgálat által delegált foglalkoztatási szakértık bizottsági együttmőködése keretében nyilvánult meg. 8

9 III évi elıirányzatok alakulása, az elıirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése Az Országos Rehabilitációs és Szakértıi Intézet évi elemi költségvetését a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 1 számú mellékletében rögzített XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. címe keretei között az SZMM március 31-i levelében hagyta jóvá. ( /2008.) Megnevezés A évi költségvetés fı számai Eredeti Elıirányzat Módosított Év Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a mód. ei. %- ában Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,2% Dologi kiadások ,3% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0% Felújítás ,0% Felhalmozási kiadások ,6% Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: ,6% Mőködési bevételek ,6% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ,0% Pénzmaradvány igénybevétele ,1% Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól mők ,6% Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh. Egyéb mőködés/felhalozásra átvett pénzeszközök ,0% Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: ,3% 1. Kiadási-bevételi elıirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Az Intézet évi költségvetése eredeti elıirányzatának módosítására a Magyar Államkincstár felé 53 ízben történt intézkedés. Az intézkedések nyomán ezer Ft többlet került elıirányzatosításra. A többletbevétel ezer Ft összegben felügyeleti szervi támogatásból ezer Ft összegben kormányzati intézkedés nyomán, Ft erejéig fejezeti kezeléső elıirányzatból ezer Ft összegben intézményi mőködési többletbevételébıl, ezer Ft összegben Munkaerıpiaci Alapból átvett pénzeszközbıl és ezer Ft évi elıirányzatmaradványból származott. 9

10 Kormányzati hatáskörő elıirányzat-módosítás Fejezeti hatáskörő elıirányzat-módosítás ELİIRÁNYZAT évi költségvetés elıirányzatainak alakulása december 31-én. Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás Megnevezés Eredeti elıirányzat 13. havi illetmény kifizetése évi illetményemelés 2103/2008. (VIII.5) Korm. Hat. Nyugdíj miatti felmentési többlet évi egyszeri illetménykiegészítés Prémium -évek program Kormányzati összesen Szociális intézményi elhelyezéshez kapcsolódó gondozási szükséglet vizsgálata Demencia vizsgálat Fejezeti összesen Alapelıirányzat maradványa (34,5 m) Informatika (gondozási szükséglet) (50 m-ból 43,7 m) Szociális foglalkoztatás rehabilitációs alkalmassági véleményezése (60,9 m) Munkaképesség megújuló értékelése, komplex rehab. Ter. (500 m MPA) ORSZI felkészülési programja a rehabilitációorientált ellátórendszerben való részvételre (317,2 m MPA 2,2 m) Megváltozott munkaképesség új szemlélető értékelésének oktatása (35 m MPA) Rehab. járadék és a komplex minısítési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás (14,5 m MPA) évi elıirányzatmaradvány Elıirányzat átcsoportosítás (szociális szellemi) Elıirányzat átcsopor -tosítás alapei. 2103/2008. (VIII.5) Korm. Hat. visszafizetése ( ) Alapei. Bevételi többlete Komplex rehabilitációs együttmőködés (130 m MPA) FNO bevezetése (70 m MPA) Saját hatáskörő összesen Módosított elıirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól mők Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh Egyéb mőködésre átvett pénzeszközök Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Befizetések Ft-ban ####### #######

11 A költségvetés elıirányzata és teljesítése ezer Ft visszafizetést tartalmaz, melybıl ezer Ft a központi költségvetésbe került a 2016/2008. (II.21) Kormányhatározat szerinti 13. havi illetmény kifizetésének fel nem használt részeként, az elızı évi maradvány visszafizetése ezer Ft volt, továbbá a Munkaerıpiaci Alapba ezer Ft fel nem használt támogatás visszafizetést pénzeszközátadás címén teljesítettünk. a) Módosítás Kormány hatáskörben Kormányzati hatáskörő elıirányzat-módosítással került biztosításra a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 4. -ának (1) d.), (7), (8) bekezdése figyelembe vételével a központi költségvetés céltartalékából a prémiumévek programban résztvevı dolgozók fizetésének fedezetére ezer Ft a 8/2005. (II.8) Kormányrendeletnek megfelelıen. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év után járó tizenharmadik havi illetménye évi elszámolásával összefüggı átcsoportosításokról szóló 2016/2008. (II. 21.) Kormányhatározat alapján a évi 13. havi illetmény idıarányos részének kifizetésére ezer Ft. Ezen összegbıl a 2141/2008. (X.15.) Kormányhatározat alapján ezer Ft visszarendezésre került, így a módosított elıirányzat a felhasználással egyezıen ezer Ft. a évi illetményemelés végrehajtásának fedezetére ezer Ft a 2062/2008. (V.16.) Kormányhatározat szerint, továbbá a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti keresetkiegészítésérıl szóló 162/2008. (VI. 19.) Kormányrendelet alapján a vonatkozó kormányhatározatok szerint ezer Ft a keresetkiegészítés folyósításával összefüggésben. A évi központi költségvetés általános tartalékának elıirányzatából került kormányzati hatáskörben átcsoportosításra ezer Ft a 2146/2008. (X.22.) Kormányhatározat szerint az elıre hozott öregségi nyugdíj felmentési idıre járó többletköltségeinek fedezetére. b) Módosítás fejezeti hatáskörben A módosított elıirányzat tartalmazza a felügyeleti szervi hatáskörben február 28-én végrehajtott összesen ezer Ft összegő elıirányzatemelést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása, különösen az idısotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása céljából, továbbá a június 10-én kapott ezer Ft pótelıirányzatot a bentlakásos idısek otthonában élı, továbbá a nappali ellátásban részesülı középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával össze- 11

12 függı feladatok miatt. A fejezeti kezeléső XXVI. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése elıirányzatból így összesen ezer Ft felügyeleti szervi támogatás elıirányzat-rendezésére került sor. c) Módosítás intézményi hatáskörben Saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosítások tartalmazzák a évi jóváhagyott elıirányzat-maradvány ezer Ft igénybevételét. Ebbıl az alapfeladat ellátással összefüggı kiadásokra került elıirányzatosításra központi költségvetési forrásból ezer Ft, továbbá ezer Ft a felügyeleti szerv részérıl történt elvonás, a Munkaerıpiaci Alap Rehabilitációs alaprészébıl ezer Ft, illetıleg ezer Ft visszafizetés pénzeszközátadásként. Saját hatáskörő elıirányzatosításra került sor továbbá a mőködési bevételek ezer Ft, illetıleg felhalmozási bevételek ezer Ft összegő túlteljesítésébıl, valamint a Munkaerıpiaci Alap által nyújtott két támogatási program összesen ezer Ft összegben realizált bevételébıl. Ez utóbbi megoszlása: évben az ORSZI felkészülése a rehabilitáció-orientált ellátórendszerben való részvételre program kétlépcsıs támogatást jelentett, melynek 2. részfeladata helyébe lépett a Ft összegő a komplex rehabilitáció megvalósításában részt vevı szervezetek, szakemberek együttmőködésének megerısítése program decemberében került jóváhagyásra a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozási rendszer bevezetése az egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és a szociális ellátás iránti szükségletek szakértıi véleményezése és a komplex rehabilitáció gyakorlatába program ezer Ft összegben. Saját hatáskörő elıirányzat-átcsoportosításra került sor a költségvetés kiadási fıösszegének változtatása nélkül kiemelt elıirányzatok között az alábbiak szerint: A szociális feladatokra fejezeti kezeléső elıirányzatból rendelkezésre bocsátott ezer Ft-ból a ezer Ft személyi juttatás és kapcsolódó ezer Ft munkáltatót terhelı járulékok elıirányzata terhére a szellemi tevékenységet folytató számlás foglalkoztatottak kifizetéseinek fedezetére ezer Ft-tal került megemelésre a dologi kiadások ezer Ft-os elıirányzata. A évi központi költségvetés általános tartalékának elıirányzatából az elıre hozott öregségi nyugdíj felmentési idıre járó többletköltségeinek fedezetére kormányzati hatáskörben átcsoportosított ezer Ft-ból Intézményünknek ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítése miatt a személyi juttatás ezer Ft, járulékok 441 ezer Ft csökkentése mellett emelkedett dologi kiadási elıirányzatunk. 12

13 Az évközi gazdálkodás során elıirányzatot rendeztünk a felújítások végrehajtása érdekében intézményi beruházási kiadások terhére ezer Ft, míg a dologi kiadások javára a járulékok terhére ezer Ft értékben. 2. Fıbb kiadási tételek, illetve az elıirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggı alakulása a) Maradványok alakulása (41. őrlap) NÉ b) Személyi juttatások, létszám alakulása Az elemi költségvetés ezer Ft személyi juttatással, és 530 fıs engedélyezett létszámmal került jóváhagyásra, oly módon, hogy évben fokozatosan 90 fıs létszámfejlesztésre nyílt lehetıség a komplex rehabilitáció bevezetése kapcsán. Év közben a szociális feladatellátással összefüggésben 21 fı határozatlan idejő köztisztviselıi státusz épült be a költségvetésbe. Az új típusú feladatok ellátásához szükséges emberi erıforrás biztosítása miatt így a 2057/2008. (V. 14.) Kormányhatározat 2. számú mellékletének 12.6 pontja az engedélyezett létszámot 551 fıben állapította meg. Emellett a Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése fejezeti kezeléső elıirányzat-átadásának megállapodása további 48 fı határozott idejő köztisztviselıi, vagy megbízotti, valamint 110 fı megbízási szerzıdéssel történı szociális szakértı foglalkoztatását tette lehetıvé. A megnövekedett orvosszakmai feladatok ellátásához elsısorban az orvosszakértık létszámát kellett növelnünk, ezért e feladat végrehajtását kiemelten kezelte az Intézet. Folyamatosan jelentettünk meg orvosszakértıi álláshirdetést kötelezıen a KSZK honlapján, az ORSZI honlapján és az orvosszakmai heti, havilapokban. Továbbá a felsıvezetés és a regionális igazgatók személyesen folytattak toborzást az ország egész területére kiterjedıen, azonban az érdeklıdés a vártnál jóval alacsonyabb volt. 23 fı orvosszakértıt vettünk fel, nyugdíjazás és egyéb jogcímen 14 fı orvosszakértı lépett ki. A szociális feladatok ellátása új szakfeladatként került meghatározásra, az állások betöltésére az év elején pályázatot írtunk ki, melyre közel 700 fı adta be pályázatát. A pályázók közül a 21 fı határozatlan idejő szociális szakértıi munkakör betöltésre került 90,5 %-ban, a 48 fı határozott idejő szociális munkakör részben került betöltésre 70,8 %-ban. Az engedélyezett létszámkeret feltöltése az alábbi szakaszos ütemezés szerint történt (adatok fıben): 13

14 I. ütem január 31. Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely II. ütem június 30. Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely augusztus 31. III. ütem Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely november 30. IV. ütem Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely Az elızı évekhez viszonyítva a fluktuáció nagymértékő változást mutatott. Tárgyévben a kilépık száma 53 fı volt, aránya jóval meghaladta az elızı évekét, 71 %-kal. A kilépık 26,4 %-át az orvosszakértık tették ki, mely egyben az orvosszakértık munkaterhelésének növekedését jelentette. A belépık száma 153 fı volt, amely az elızı évekhez viszonyítva 7-szerese volt az említett intézeti átalakítások miatt, azonban ennek csak 16,3 % -a volt az orvosszakértı. Az orvosszakértık aránya 31,2 %-ról 26,9 %-ra csökkent. Vizsgálva a belépı orvosszakértık alacsony számát, az ok elsısorban az alacsony illetményszintnek tudható be, ami régebb óta problémát jelent, így az új típusú szakértıi munka megköveteli ennek megoldását. A szociális szakemberek intézetbe történt integrálódás nyomán a foglalkoztattok 8,5 %-át képviselik. A fluktuációt az alábbiakban mutatjuk be: I. besorolárolárolási II. beso- III. beso- Fizikai Összesen Megoszlés Orvos ,3% egyéb beosztású ,7% Belépık összesen ,0% 70.év elérése ,8% létszámcsökkentés ,0% végleges nyugdíj ,4% Áthelyezés ,8% Egyéb ,1% Kilépık összesen ,0% Változás

15 2008. december 31.-én az átlagos statisztikai állományi létszám 475 fı volt, ebbıl a részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma 10 fı, a munkajogi zárólétszám 528 fı, melybıl a részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma 14 fı. A foglalkoztatottak létszáma besorolási osztályonként a következık szerint alakult. Kulcsszám Megnevezés Alkalmazotti kör Eredeti engedélyezett létszám Módosí -tott engedélyezett létszám évi átlagos statisztikai állományi Létszám ei állapot szerint Fıigazgató Köztisztviselı Gazdasági-fejlesztési ig Fıig.-helyettes Köztisztviselı Fıosztályvezetı Köztisztviselı Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı Osztályvezetı Köztisztviselı egyéb besorolás I. besorolási osztály Köztisztviselı egyéb besorolás II. besorolási osztály Köztisztviselı egyéb besorolás III. besorolás osztály Köztisztviselı Fizikai alkalmazott Mt. hatálya alatt Összesen A személyi juttatások ezer Ft-os eredeti elıirányzatának módosítására az 1. pontban leírtak alapján ezer Ft értékben került sor. A rendelkezésre álló ezer Ft elıirányzat 98 %-a került felhasználásra az év során. Az alapilletmény 5 %-os emelése és a létszámváltozás továbbá a külsı személyi juttatások növekedése a évi teljesítéshez viszonyítva a személyi juttatások 35,6 %-os növekedését eredményezte. A rendszeres személyi juttatások a évi teljesítéshez viszonyítva 19,7 %-os növekedése az átlagos statisztikai létszám 18,2 %-os emelkedése mellett valósult meg, a nem rendszeres személyi juttatások növekedése 58,5 %, a külsı személyi juttatások pedig 137 %- kal növekedtek. A módosított elıirányzat felhasználása az alábbi jogcím szerinti megoszlást mutatja: 15

16 Jogcím Személyi juttatások alakulása Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat (ezer Ft) Teljesítés Teljesítés a módosított ei. %- ában adatok ezer Ft-ban Teljesítés megoszlása Rendszeres személyi juttatás ,0% 62,1% Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,6% 16,9% Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,9% 4,0% Személyhez kapcsolódó költségtérítések ,0% 7,2% Szociális jellegő juttatások ,0% 0,3% Külsı személyi juttatások ,3% 9,6% Összesen: ,0% 100,0% Az Intézetnél foglalkoztatottak köztisztviselıi jogviszonyban, a fizikai alkalmazottak a Munka Törvénykönyve hatálya alatt állnak. A köztisztviselıi jogviszonyban és munkaviszonyban állók 97,9 %-a teljes munkaidıben foglalkoztatott, a részükre kifizetett juttatások a dolgozóknak kifizetett személyi juttatások 98,8 %-át tették ki. 13. havi juttatásra évben ezer Ft került kifizetésre évben két alkalommal kereset-kiegészítést fizettünk elıször bruttó Ft/fı, ezt követıen Ft/fı összegben, amely ezer Ft-ot tett ki, így a 162/2008. (VI. 19.) Kormányrendelet alapján a vonatkozó kormányhatározatok szerint rendelkezésünkre bocsátott ezer Ft személyi juttatás maradványa 329,0 ezer Ft. A központi költségvetés cél- és általános tartalékából elszámolási kötelezettség mellett rendelkezésre bocsátott elıirányzatokból egyéb jogcímen visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8,4 %-át a helyettesítési díjak, 11,4 %- át távolléti díjak és céljuttatások, 80,2 %-át a jutalmak tették ki. A évi jutalmazás nagyságrendjét meghatározta az új típusú feladatok szervezetbe történı integrálása, az orvosszakértık feladatainak bıvülése, a szociális feladatok, az új eljárásrend szerinti szakvélemények elkészítése, az új igénylık rehabilitálhatóságának kiemelt kezelése. Az év során 3 alkalommal részesültek jutalomban dolgozóink. A jutalmazás két formában történt. A teljesítmények szerinti jutalmazás prioritást kapott évben normatív jutalomként ezer Ft került kifizetésre, átlag 1 havi jutalomként. - Teljesítmény jutalomként egyrészt az új típusú teljesítményértékelés, a TÉR bevezetése kapcsán, valamint az Intézet tevékenyégének bıvülésével is elıtérbe került a regionális igazgatóságok munkateljesítményének minıségi és mennyiségi mutatóinak növelése. Az egyéni teljesítményeket mutató mérıszámok kerültek kidolgozásra, a regionális igazgatóságokon a teljesítmény alapján differenciált jutalom került kifizetésre: augusztus hónapban 0,5-1,4-es szorzóval, december hónapban 0,7-1,18 szorzóval számolva. 16

17 2008. évben a foglalkoztatottak részére kifizetett jutalomösszegek fedezete az alábbiak szerint alakult: Eredeti jutalomelıirányzat Bevételi többlet adatok ezer Ft-ban Teljesítés Fejezeti kezeléső elıirányzatból Átcsoportosítás Bérmegtakarítás Módosított elıirányzat Normatív Teljesítmény Összesen év során a teljes munkaidıben foglalkoztatottak részére további juttatások kerültek kifizetésre: Ruházati költségtérítés ezer Ft Üdülési hozzájárulás ezer Ft Közlekedési költségtérítés ezer Ft Étkezési hozzájárulás ezer Ft. Egyéb költségtérítés ezer Ft A fenti juttatásokból a részmunkaidıs munkatársak arányosan részesültek. Végkielégítés címén ezer Ft került kifizetésre, mely elsısorban az elınyugdíjazásokkal összefüggésben jelentkezett. Ez a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 10,1 %-át tette ki. Jubileumi jutalmat 49 fı részére fizettünk ki ezer Ft összegben, amely a foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 58,4 %-a. A foglalkoztatottak korösszetételében magas arányt képviselnek az idısebbek, hasonlóan az elızı évekhez. Ezt mutatja, hogy 40 éves jubileumi jutalmat 15 fı, 5 fı pedig a nyugdíjazása kapcsán kapott. Betegszabadság címén ezer Ft került elszámolásra. Tanulmányi költségtérítésre ezer Ft-ot fordítottunk, melybıl a közigazgatási alap- és szakvizsga költsége ezer Ft volt, az orvosszakértık egészségbiztosítási szakirányú képzésének költsége ezer Ft volt. Az orvosszakértık és asszisztensek felelısségbiztosítása 617 ezer Ft-ot tett ki. Szociális juttatások módosított elıirányzata ezer Ft, melynek 100 %-a felhasználásra került. Ebbıl az iskolakezdési támogatás ezer Ft volt 226 fı gyermekre. A külsı személyi juttatások teljesítése ezer Ft. Ebbıl a munkavégzés alóli felmentés idejére járó illetmény ezer Ft-ot tett ki, a kifizetés 12,4 %- át. A prémium évek program keretében két dolgozó részére -13. havi illetmény nélkül ezer Ft került kifizetésre a tárgyévi költségvetési forrás terhére, melybıl ezer Ft a 8/2005. (II.8.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés céltartalékából finanszírozódott. Az egyéb kifizetés 915 ezer Ft volt. 17

18 Az év során megbízási szerzıdéssel összesen 221 fıt foglalkoztattunk. A megbízási díjak költsége ezer Ft volt. A megbízási szerzıdéssel dolgozó 129 fı szociális szakértı - városi jegyzıségek bizottságaiban közremőködık -, a szociális szakértıi névjegyzékrıl és pályázók közül kerültek kiválasztásra. A szociális feladatok ellátására megfelelı számú szociális szakértı állt rendelkezésre, beleértve a köztisztviselıket és megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottakat is. A Fogyatékosság elbírálásában intézményünk évek óta foglalkoztat speciális szakorvosi képzettséggel rendelkezı megbízottakat. Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek tevékenységek szerint: Vizsgálat fogyatékossági támogatás megállapításához (Fot) Bizottsági orvosszakértıi feladatok ellátása Szociális szakértıi feladatok ellátása Egyéb tevékenység Összesen: 40 fı 11 fı 129 fı 41 fı 221 fı Fentiek figyelembe vételével a személyi juttatások elıirányzat-maradványa az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Jogcím Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Maradvány Kötelezettségvállalással nem terhelt Intézményi mőködés évi elıirányzat-maradvány Szociális feladatellátás (fejezeti) Demencia vizsgálat (fejezeti kezeléső) Komplex rehabilitáció MPA (130 m) FNO adaptáció MPA (70 m) Összesen: c) Munkaadókat terhelı járulékok Az eredeti ezer Ft-os költségvetési elıirányzat ezer Ft összegő emelése a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan történt, - így az elızı évi maradványból ezer Ft-tal, a kormányzati intézkedések nyomán ezer Ft-tal, szociális és demens vizsgálatokhoz kapcsolódóan ezer Ft-tal, MPA támogatási többletforrásából ezer Ft-tal egészült ki - - saját hatáskörő átcsoportosítással pedig ezer Ft-tal csökkent a dologi kiadások javára. A dologi kiadások növelésére nagyrészt a szociális feladatellátás számlás szellemi tevékenység keretében való végzése és a dologi hiány pótlása, továbbá a 2103/2008. (VIII.5) Kormányhatározat szerint az elıre hozott nyugdíj miatti felmentési forrás visszafizetése miatt került sor. 18

19 Munkaadót terhelı járulékok adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Teljesítés megoszlása Társadalombiztosítási járulék ,8% 89,2% Munkaadói járuék ,6% 8,5% Egészségügyi hozzájárulás ,3% 1,9% Táppénzhozzájárulás ,5% 0,4% Összesen ,2% 100,0% A munkáltatót terhelı járulékok elıirányzat-teljesítési különbözete ezer Ft, mely a bevételi elmaradás miatt ezer Ft-tal került korrigálásra, így az elıirányzat-maradvány ezer Ft. Jogcím Eredeti elıirányzat (ezer Ft) Módosított elıirányzat Teljesítés Maradvány (ezer Ft) bevételi elmaradás miatt korrigált Kötelezettségvállalással nem terhelt Intézményi mőködés évi elıirányzat-maradvány Szociális feladatellátás (fejezeti) Demencia vizsgálat (fejezeti) Komplex rehabilitáció MPA (130 m) FNO adaptáció MPA (70 m) Összesen: d) Dologi és egyéb folyó kiadások A költségvetésben dologi kiadásaink fedezetére ezer Ft eredeti elıirányzat került biztosításra, amely a költségvetésben tervezett 90 fıs létszámfejlesztés mellett mindössze 6 millió Ft-tal haladja meg a évi eredeti elıirányzatot. Év közben a dologi elıirányzat az alábbiak szerint alakult a III.1. pontban részletezettek - : Eredeti elıirányzat e Ft Elızı évi pénzmaradványból dologi kiadásokra e Ft Saját mőködési bevétel többletébıl e Ft MPA-tól átvett pénzeszközökbıl e Ft Fejezeti kezeléső elıirányzatból szociális és demencia) e Ft Saját hatáskörő átcsoportosítás miatt e Ft Összesen: e Ft 19

20 A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó eredeti elıirányzatként meghatározott bevételek 87,6 %-os teljesítése a dologi kiadások ezer Ft öszszegő kiadási megtakarítási kényszerét okozta. A rendelkezésre álló elıirányzat 63,3 %-át, a bevételi elmaradással korrigált elıirányzat 66,2 %-át használtuk fel. A dologi kiadások ezer Ft összegő felhasználása a évi teljesítést 55,9 %-kal haladta meg. A dologi kiadások fıbb jogcímei a következık: Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat (ezer Ft) Teljesítés Teljesítés a módosított ei. %- ában Teljesítés megoszlása Gyógyszerbeszerzés, vegyszer ,1% 0,0% Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,0% 2,6% Könyv beszerzése ,4% 0,0% Folyóirat beszerzése ,2% 0,4% Egyéb információhordozó beszerzése ,3% 0,1% Hajtó-és kenôanyag beszerzés ,4% 3,0% Szakmai anyagok beszerzése ,0% 0,1% Kis értékő t. eszközök, szellemi t. beszerzése ,2% 1,5% Egyéb anyagbeszerzés ,4% 4,0% Nem adatátviteli célú távk. díjak ,0% 1,4% Adatátviteli célú távk. díjak ,5% 13,0% Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,2% 1,2% Bérleti-és lizingdíjak ,9% 28,6% Szállítási szolgáltatás ,0% 0,2% Gázenergia szolgáltatás díja ,7% 1,2% Villamosenergia szolgáltatás díja ,0% 1,7% Távhı- és melegvíz szolgáltatás ,8% 0,3% Víz-és csatornadíjak ,7% 0,2% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,0% 1,9% Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. díja ,0% 8,9% Továbbszámlázott szolgáltatások ,0% 0,0% Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,5% 0,5% Vásárolt termékek és szolg. forgalmi adója ,5% 10,3% Értékesített tárgyi eszk. Áfa befizetése ,5% 0,0% Belföldi kiküldetés ,2% 0,3% Reprezentáció ,3% 0,7% Reklám-és propoganda kiadások ,0% 0,8% Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,4% 10,6% Egyéb dologi kiadások ,6% 3,2% Elızı évi maradvány visszafizetése ,0% 0,7% Egyéb befizetési kötelezettség ,0% 0,2% Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ,0% 1,3% Adók, díjak, egyéb befizetések ,0% 1,2% Dologi kiadások ,3% 100,0% 20

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkezı,

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl I. A feladatellátás általános értékelése Az elızı évekhez hasonlóan intézményünkben - 7 osztályban a 9-12. évfolyamon 4 éves, - +1 osztály

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben