Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi beszámoló szöveges indoklása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása"

Átírás

1 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi beszámoló szöveges indoklása

2 Preambulum A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvényben az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi költségvetésének kiemelt elıirányzatai a XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezeten belül a 14. címen jelentek meg. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi elemi költségvetését a hivatkozott törvény keretei között az SZMM március 31-i levelében hagyta jóvá. ( /2008.) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet évi költségvetési beszámolóját a 217/1998.(XII.30) Kormányrendelet 149. (1), valamint a 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 40. (1), (4) rendelkezések figyelembe vételével - jelen szöveges indoklással egészítjük ki. I. Az Intézet feladatkörének, évi tevékenységének rövid ismertetése 1. Az Intézet Alapító Okiratának kelte, száma: Eredeti Alapító Okirat száma: AO-2/2002. Kelte: július 31. Kiadta: Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatója Alapító Okirat módosítása: /2006. Kelte: december 06. Kiadta: Szociális és munkaügyi miniszter Alapító Okirat módosítása: /07. Kelte: augusztus 15. Kiadta: 2. Fontosabb azonosító adatok: 2 Szociális és munkaügyi miniszter Név: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Cím: Budapest, Damjanich u. 48 Intézményi bankszámla száma: MÁK Intézményi bankszámlát vezeti: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító száma:

3 Államháztartási azonosító száma: PIR-törzsszám Szektor 1051 Fejezet: XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Cím: 14. Szakágazat: Egyéb társadalombiztosítási szakigazgatás Szakfeladat: Társadalombiztosítási igazgatás Statisztikai számjel: Funkcionális besorolás: 8430 Tevékenység (TEÁOR): Kötelezı társadalombiztosítás Társadalombiztosítási törzsszám: Társadalombiztosítási. kifizetıhely azonosítószám: Családtámogatási kifizetıhely azonosítószám: KSZF (közbeszerzési) azonosító A tevékenység rövid ismertetése Az Intézet alaptevékenységének évi ellátása során szakvéleményt készített az igénylı (vagy hozzátartozója) az egészségkárosodásának (egyes esetekben a munkaképesség-változásának) mértékérıl, a szakmai munkaképességrıl, rehabilitálhatóságról, a rokkantság fokáról, illetve speciális eredető egészségkárosodásról, a gondozási szükséglet mértékérıl társadalombiztosítási, állami, illetve szociális és családtámogatási ellátások, támogatások megállapításához. Alaptevékenység körében az Intézet szakvéleményt készített és döntést hozott a keresıképtelenség vitatott eseteiben, a baleseti táppénz meghosszabbítása, a keresıképtelenség visszamenıleges igazolása, tartós keresıképtelenség felülvizsgálata alkalmával, továbbá gépjármővezetıi egészségi alkalmasságot véleményezett, illetıleg új tevékenységként módszertani feladatokat folytatott a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükséglet, a funkcióképesség, fogyatékosság, szakmai munkaképesség vizsgálati és véleményezési rendszere, komplex rehabilitációs szolgáltatások területén január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos új feladata az ORSZI-nak a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása. 3

4 2008. évben az Intézet, a társadalombiztosítási és szociális ellátások tekintetében az egyetlen országos illetékességő szakértıi intézmény volt. Intézményünk több mint 30 jogszabály által elıírt vizsgálatot végez. Az alaptevékenységet 7 regionális igazgatóság és azok döntıen megyeszékhelyen mőködı összesen további 15 székhelyő Kirendeltség által látja el. A funkcionális és szabályozási, irányítási tevékenységeket a Fıigazgatóság végzi. Az igazgatóságok jogállása azonos a Fıigazgatóság fıosztályainak jogállásával. Az igazgatóságok területi illetékessége általánosságban három a statisztikai régiók szerinti megyére terjed ki, kivéve a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot, ahol az ellátási terület populációjának magasabb számát figyelembe véve az illetékesség területe a Fıváros és Pest megye és egyes jogcímő vizsgálatokat is kizárólagos illetékességgel végez évben 22 telephelyen többségében egészségügyi intézményektıl bérelt területeken mőködtek bizottságok. Az Intézet alaptevékenységét szakértıi bizottságok útján látta el, melyek elsı- és másodfokú eljárásban vettek részt, elnevezésük ennek megfelelıen: egyes vizsgálati jogcímektıl függıen I. fokú, illetve II. fokú szakértıi bizottság, vagy fıorvosi bizottság január 1-tıl a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5) Kormányrendeletben foglaltak szerint komplex bizottságok kezdték meg mőködésüket, melyek a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény alapján az év során márciustól fokozatosan bıvülı körben az orvosszakértık mellett szociális és foglalkoztatási szakértıikkel végezték az új rokkantsági nyugdíjigénylık vizsgálatát. Az új komplex bizottságok 6 ezer rehabilitációs járadékellátásra tettek javaslatot, több mint 10 ezer rehabilitációs javaslatot készítettek. Az igazgató fıorvosok szervezték, irányították az igazgatóság illetékességi területén mőködı szakértıi bizottságok tevékenységét. A szociális szakértık feladatkörében az Intézethez több mint 25 ezer ápolási-gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó vizsgálati igény érkezett, melynek alapján több mint 20 ezer vizsgálatot folytattunk, továbbá megbízott szakértık az önkormányzatok jegyzıi bizottságaiban szintén több mint 20 ezer szakvéleményt készítettek. 4

5 Az Intézet fıbb forgalmi adatai igazgatóságonként évben az alábbiak szerint alakultak 1 : Igazgatóság TB. alapú 2 Egyéb Összesen Közép-magyarországi Igazgatóság Közép-dunántúli Igazgatóság Észak-alföldi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Igazgatóság Észak-magyarország Igazgatóság Dél-dunántúli Igazgatóság Dél-alföldi Igazgatóság Országos összesen: Az Intézet költségvetése az alaptevékenység mőködési kiadásainak forrását és felhasználását tartalmazza. Az Intézet évben alapítványt, közalapítványt, egyéb gazdálkodó szervezetet nem támogatott. Az Intézet alaptevékenységén belül, az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személy és anyagi kapacitások fokozott kihasználása érdekében nem nyereségszerzés céljából végez egyéb tevékenységet: szakmai képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi orvostan és az egészségbiztosítási szakorvosi képzéshez, elhasználódott feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez. Nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak, alapítványnak. Az Intézet forrás hiányában munkatársai részére évben lakásépítési, lakásvásárlási támogatást nem nyújtott évben az Intézet számviteli politikája módosításra, kiegészítésre került: a jogszabályváltozások, továbbá a szakágazati besorolás azonosítószám-változása miatt (mely a tevékenység tartalmi meghatározását nem érintette), az Intézet alaptevékenységének szociális feladatokkal történı bıvülése miatt és 1 Az intézet jogcím szerinti vizsgálati teljesítményének alakulását az intézet éves statisztikai jelentése részletesen tartalmazza. 2 TB. alapú: Társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggı vizsgálatok, az egyéb vizsgálatok valamennyi egyéb, így a szociális ellátással kapcsolatos vizsgálatokat is tartalmazza. 5

6 az Állami Számvevıszék V /2007. számú jelentésében foglalt javaslatok figyelembe vételével; a nem jelentıs összegő hiba és a megbízható és valós képet lényegesen nem befolyásoló hiba meghatározásával.. Az Intézmény könyvvizsgálatra nem kötelezett. Az intézményi beszámolóban szereplı adatok és a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott adatok a személyi juttatások belsı megoszlásában - a rendszeres személyi juttatás és külsı személyi juttatás között 103 ezer Ft-tal -, az elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány átadása és a dologi kiadások között ezer Ft-tal, továbbá a járulékoknál és a saját bevételeknél kerekítés miatt 1 ezer Ft-tal eltérnek, melyek okait külön melléklet tartalmazza. Az eltérések nyomán az intézményi beszámoló összkiadása és összbevétele 1 ezer Ft-tal alacsonyabb a kincstári adatnál. II. Az Intézet alaptevékenységének változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Intézet már évben megkezdte, annak a munkának az elıkészítését, mely január 1-tıl biztosítani tudja a megváltozott munkaképesség véleményezésének, illetıleg a rehabilitációnak az új szemlélető elbírálását, az új bizottsági rendszer kialakítását. Ez a feladat novemberében került deklarálásra a megváltozott munkaképességő személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának programjáról szóló 2191/2006. (XI. 15.) Kormányhatározatban, majd annak nyomán a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggı kormányzati intézkedésekrıl szóló 2077/2007. (V. 9.) Kormányhatározat szerint. A változást megalapozta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet. A felkészülést nagyrészt a Munkaerıpiaci Alapból év végén nyújtott támogatások tették lehetıvé. Az Intézet évi tevékenységének, gazdálkodásának meghatározója a megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszerének közép- és hosszabb távú átalakítási programja, melynek célja a megváltozott munkaképességőek munkapiacra való be-/visszavezetése. Ennek egy lépcsıfokát jelentették a évi változások. 6

7 Feladatváltozást a július 2-án kihirdetett, január 1-én hatályba lépett rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény, az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet, továbbá, a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Kormányrendelet rögzítette január 1-tıl a szakmai és költségigény szempontjából fontos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása, különösen az idısotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása január 1-tıl a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján fokozatosan valósult meg - házi segítségnyújtás városi jegyzıi bizottságában való ORSZI orvos-, vagy szociális szakértıi részvétele, - idısotthoni elhelyezés gondozási szükségletének szakértıi vizsgálata, véleményezése. A szociális ellátás gondozási szükségletét meghatározó egyéb körülmények vizsgálata kapcsán új feladatként jelentkezett a demencia vizsgálatok elvégzése melyet a jogszabályi rendelkezésen túl a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szabályozott. Az Intézet évi elemi költségvetése az idıskorúak, fogyatékosok, egyéb pszichiátriai és szenvedélybetegek intézeti elhelyezésével, a gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos szociális szakértıi tevékenység ellátását biztosító költségvetési feltételeket, továbbá a bentlakásos idısek otthonában élı, továbbá a nappali ellátásban részesülı középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával összefüggı feladatokat nem tartalmazta. Ezek forrásszükségletét ezer Ft-ot, illetıleg ezer Ft-ot, az SZMM a szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése ( ) fejezeti kezeléső elıirányzat ORSZI-hoz történı átcsoportosításával biztosította. A fogyatékosok oktatási rendszerben adható kedvezménye megalapozását szolgáló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb. vizsgálat év második felétıl jelentkezett új feladatként július 1-tıl részlegesen a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Kormányrendelet által szabályozott feladatok ellátása, illetıleg a július 1-tıl történı kiteljesedése szintén új szakmai kihívást jelent. 7

8 Az átalakulásra való felkészülés évben rendelkezésre bocsátott forrásai a december 31-ig tartó Munkaerıpiaci program kivételével felhasználásra kerültek. A megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszerei átalakítása hosszabb idıt vesz igénybe, intézetünk komoly erıfeszítéseket tett belsı feltételrendszerének, mőködésének, kapcsolatainak átalakítására. A szakértıi vizsgálatok szakmai protokolljának átalakulása, továbbá a funkcióképesség, szakmai munkaképesség, rehabilitálhatóság - objektivitás követelményét is kielégítı - megítélésének biztosítása szükségessé teszi a mőszaki felszereltség megújítását, továbbá az Intézet személyi és tárgyi feltételeinek olyan irányú fejlesztését, amely az új szakértıi minısítési rendszer kialakítását és mőködtetését megfelelıen támogatni tudja. Az Intézet gazdálkodásának kritikus pontjai voltak: - A évi költségvetés eredeti elıirányzata, a beépült fejlesztés eredményeképpen a személyi juttatásokkal való gazdálkodás kiegyensúlyozottságát biztosította, azonban a létszámfejlesztések egyszeri és folyamatos dologi és beruházási forrástöbbletei hiányoztak. - A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevételek túltervezettsége miatt folyamatos megszorításra kényszerültünk. - Az új feladatokhoz intézetünk részére biztosított források felhasználási kötöttsége mellett az alapelıirányzat elızıek szerinti feszültsége gazdálkodási nehézséget jelentett. - A létszámfejlesztési lehetıségek kihasználását akadályozta egyrészt az egyéb mőködési feltételek hiánya, másrészt a megfelelı képzettséggel, képességekkel, ismerettel rendelkezık távolmaradása. - Uniós támogatás elbírálása a vártnál hosszabb idıt vett igénybe, így évben fejlesztéseink halasztódtak. Az Intézet szervezete 2007 évhez képest tartalmi változáson ment keresztül az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl szóló 213/2007.(VIII.7.) Kormányrendelet és a fenti jogszabályváltozások nyomán. Az ORSZI új Szervezeti és Mőködési Szabályzata január 31-én került kiadásra. A területi orvosi bizottságok kirendeltségekké váltak. Az év folyamán fokozatosan megalakultak a komplex bizottságok, ami a szociális szakértık szervezetbe integrálódásában, és a foglalkoztatási szolgálat által delegált foglalkoztatási szakértık bizottsági együttmőködése keretében nyilvánult meg. 8

9 III évi elıirányzatok alakulása, az elıirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése Az Országos Rehabilitációs és Szakértıi Intézet évi elemi költségvetését a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 1 számú mellékletében rögzített XXVI. Szociális Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. címe keretei között az SZMM március 31-i levelében hagyta jóvá. ( /2008.) Megnevezés A évi költségvetés fı számai Eredeti Elıirányzat Módosított Év Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a mód. ei. %- ában Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelı járulékok ,2% Dologi kiadások ,3% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0% Felújítás ,0% Felhalmozási kiadások ,6% Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: ,6% Mőködési bevételek ,6% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,1% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ,0% Pénzmaradvány igénybevétele ,1% Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól mők ,6% Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh. Egyéb mőködés/felhalozásra átvett pénzeszközök ,0% Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: ,3% 1. Kiadási-bevételi elıirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Az Intézet évi költségvetése eredeti elıirányzatának módosítására a Magyar Államkincstár felé 53 ízben történt intézkedés. Az intézkedések nyomán ezer Ft többlet került elıirányzatosításra. A többletbevétel ezer Ft összegben felügyeleti szervi támogatásból ezer Ft összegben kormányzati intézkedés nyomán, Ft erejéig fejezeti kezeléső elıirányzatból ezer Ft összegben intézményi mőködési többletbevételébıl, ezer Ft összegben Munkaerıpiaci Alapból átvett pénzeszközbıl és ezer Ft évi elıirányzatmaradványból származott. 9

10 Kormányzati hatáskörő elıirányzat-módosítás Fejezeti hatáskörő elıirányzat-módosítás ELİIRÁNYZAT évi költségvetés elıirányzatainak alakulása december 31-én. Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás Megnevezés Eredeti elıirányzat 13. havi illetmény kifizetése évi illetményemelés 2103/2008. (VIII.5) Korm. Hat. Nyugdíj miatti felmentési többlet évi egyszeri illetménykiegészítés Prémium -évek program Kormányzati összesen Szociális intézményi elhelyezéshez kapcsolódó gondozási szükséglet vizsgálata Demencia vizsgálat Fejezeti összesen Alapelıirányzat maradványa (34,5 m) Informatika (gondozási szükséglet) (50 m-ból 43,7 m) Szociális foglalkoztatás rehabilitációs alkalmassági véleményezése (60,9 m) Munkaképesség megújuló értékelése, komplex rehab. Ter. (500 m MPA) ORSZI felkészülési programja a rehabilitációorientált ellátórendszerben való részvételre (317,2 m MPA 2,2 m) Megváltozott munkaképesség új szemlélető értékelésének oktatása (35 m MPA) Rehab. járadék és a komplex minısítési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás (14,5 m MPA) évi elıirányzatmaradvány Elıirányzat átcsoportosítás (szociális szellemi) Elıirányzat átcsopor -tosítás alapei. 2103/2008. (VIII.5) Korm. Hat. visszafizetése ( ) Alapei. Bevételi többlete Komplex rehabilitációs együttmőködés (130 m MPA) FNO bevezetése (70 m MPA) Saját hatáskörő összesen Módosított elıirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól mők Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh Egyéb mőködésre átvett pénzeszközök Hitelek, kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Befizetések Ft-ban ####### #######

11 A költségvetés elıirányzata és teljesítése ezer Ft visszafizetést tartalmaz, melybıl ezer Ft a központi költségvetésbe került a 2016/2008. (II.21) Kormányhatározat szerinti 13. havi illetmény kifizetésének fel nem használt részeként, az elızı évi maradvány visszafizetése ezer Ft volt, továbbá a Munkaerıpiaci Alapba ezer Ft fel nem használt támogatás visszafizetést pénzeszközátadás címén teljesítettünk. a) Módosítás Kormány hatáskörben Kormányzati hatáskörő elıirányzat-módosítással került biztosításra a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 4. -ának (1) d.), (7), (8) bekezdése figyelembe vételével a központi költségvetés céltartalékából a prémiumévek programban résztvevı dolgozók fizetésének fedezetére ezer Ft a 8/2005. (II.8) Kormányrendeletnek megfelelıen. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak év után járó tizenharmadik havi illetménye évi elszámolásával összefüggı átcsoportosításokról szóló 2016/2008. (II. 21.) Kormányhatározat alapján a évi 13. havi illetmény idıarányos részének kifizetésére ezer Ft. Ezen összegbıl a 2141/2008. (X.15.) Kormányhatározat alapján ezer Ft visszarendezésre került, így a módosított elıirányzat a felhasználással egyezıen ezer Ft. a évi illetményemelés végrehajtásának fedezetére ezer Ft a 2062/2008. (V.16.) Kormányhatározat szerint, továbbá a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti keresetkiegészítésérıl szóló 162/2008. (VI. 19.) Kormányrendelet alapján a vonatkozó kormányhatározatok szerint ezer Ft a keresetkiegészítés folyósításával összefüggésben. A évi központi költségvetés általános tartalékának elıirányzatából került kormányzati hatáskörben átcsoportosításra ezer Ft a 2146/2008. (X.22.) Kormányhatározat szerint az elıre hozott öregségi nyugdíj felmentési idıre járó többletköltségeinek fedezetére. b) Módosítás fejezeti hatáskörben A módosított elıirányzat tartalmazza a felügyeleti szervi hatáskörben február 28-én végrehajtott összesen ezer Ft összegő elıirányzatemelést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény évi CXXI. törvénymódosítás által elıírt feladatok ellátása, különösen az idısotthoni elhelyezés és házi segítségnyújtás ápolási szükségletének megállapítása céljából, továbbá a június 10-én kapott ezer Ft pótelıirányzatot a bentlakásos idısek otthonában élı, továbbá a nappali ellátásban részesülı középsúlyos és súlyos demens ellátottak vizsgálatával össze- 11

12 függı feladatok miatt. A fejezeti kezeléső XXVI. fejezet Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése elıirányzatból így összesen ezer Ft felügyeleti szervi támogatás elıirányzat-rendezésére került sor. c) Módosítás intézményi hatáskörben Saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosítások tartalmazzák a évi jóváhagyott elıirányzat-maradvány ezer Ft igénybevételét. Ebbıl az alapfeladat ellátással összefüggı kiadásokra került elıirányzatosításra központi költségvetési forrásból ezer Ft, továbbá ezer Ft a felügyeleti szerv részérıl történt elvonás, a Munkaerıpiaci Alap Rehabilitációs alaprészébıl ezer Ft, illetıleg ezer Ft visszafizetés pénzeszközátadásként. Saját hatáskörő elıirányzatosításra került sor továbbá a mőködési bevételek ezer Ft, illetıleg felhalmozási bevételek ezer Ft összegő túlteljesítésébıl, valamint a Munkaerıpiaci Alap által nyújtott két támogatási program összesen ezer Ft összegben realizált bevételébıl. Ez utóbbi megoszlása: évben az ORSZI felkészülése a rehabilitáció-orientált ellátórendszerben való részvételre program kétlépcsıs támogatást jelentett, melynek 2. részfeladata helyébe lépett a Ft összegő a komplex rehabilitáció megvalósításában részt vevı szervezetek, szakemberek együttmőködésének megerısítése program decemberében került jóváhagyásra a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozási rendszer bevezetése az egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és a szociális ellátás iránti szükségletek szakértıi véleményezése és a komplex rehabilitáció gyakorlatába program ezer Ft összegben. Saját hatáskörő elıirányzat-átcsoportosításra került sor a költségvetés kiadási fıösszegének változtatása nélkül kiemelt elıirányzatok között az alábbiak szerint: A szociális feladatokra fejezeti kezeléső elıirányzatból rendelkezésre bocsátott ezer Ft-ból a ezer Ft személyi juttatás és kapcsolódó ezer Ft munkáltatót terhelı járulékok elıirányzata terhére a szellemi tevékenységet folytató számlás foglalkoztatottak kifizetéseinek fedezetére ezer Ft-tal került megemelésre a dologi kiadások ezer Ft-os elıirányzata. A évi központi költségvetés általános tartalékának elıirányzatából az elıre hozott öregségi nyugdíj felmentési idıre járó többletköltségeinek fedezetére kormányzati hatáskörben átcsoportosított ezer Ft-ból Intézményünknek ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítése miatt a személyi juttatás ezer Ft, járulékok 441 ezer Ft csökkentése mellett emelkedett dologi kiadási elıirányzatunk. 12

13 Az évközi gazdálkodás során elıirányzatot rendeztünk a felújítások végrehajtása érdekében intézményi beruházási kiadások terhére ezer Ft, míg a dologi kiadások javára a járulékok terhére ezer Ft értékben. 2. Fıbb kiadási tételek, illetve az elıirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggı alakulása a) Maradványok alakulása (41. őrlap) NÉ b) Személyi juttatások, létszám alakulása Az elemi költségvetés ezer Ft személyi juttatással, és 530 fıs engedélyezett létszámmal került jóváhagyásra, oly módon, hogy évben fokozatosan 90 fıs létszámfejlesztésre nyílt lehetıség a komplex rehabilitáció bevezetése kapcsán. Év közben a szociális feladatellátással összefüggésben 21 fı határozatlan idejő köztisztviselıi státusz épült be a költségvetésbe. Az új típusú feladatok ellátásához szükséges emberi erıforrás biztosítása miatt így a 2057/2008. (V. 14.) Kormányhatározat 2. számú mellékletének 12.6 pontja az engedélyezett létszámot 551 fıben állapította meg. Emellett a Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése fejezeti kezeléső elıirányzat-átadásának megállapodása további 48 fı határozott idejő köztisztviselıi, vagy megbízotti, valamint 110 fı megbízási szerzıdéssel történı szociális szakértı foglalkoztatását tette lehetıvé. A megnövekedett orvosszakmai feladatok ellátásához elsısorban az orvosszakértık létszámát kellett növelnünk, ezért e feladat végrehajtását kiemelten kezelte az Intézet. Folyamatosan jelentettünk meg orvosszakértıi álláshirdetést kötelezıen a KSZK honlapján, az ORSZI honlapján és az orvosszakmai heti, havilapokban. Továbbá a felsıvezetés és a regionális igazgatók személyesen folytattak toborzást az ország egész területére kiterjedıen, azonban az érdeklıdés a vártnál jóval alacsonyabb volt. 23 fı orvosszakértıt vettünk fel, nyugdíjazás és egyéb jogcímen 14 fı orvosszakértı lépett ki. A szociális feladatok ellátása új szakfeladatként került meghatározásra, az állások betöltésére az év elején pályázatot írtunk ki, melyre közel 700 fı adta be pályázatát. A pályázók közül a 21 fı határozatlan idejő szociális szakértıi munkakör betöltésre került 90,5 %-ban, a 48 fı határozott idejő szociális munkakör részben került betöltésre 70,8 %-ban. Az engedélyezett létszámkeret feltöltése az alábbi szakaszos ütemezés szerint történt (adatok fıben): 13

14 I. ütem január 31. Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely II. ütem június 30. Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely augusztus 31. III. ütem Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely november 30. IV. ütem Köztisztviselı határozatlan idıs határozott idıs Létszámkeret betöltött létszám üres álláshely Az elızı évekhez viszonyítva a fluktuáció nagymértékő változást mutatott. Tárgyévben a kilépık száma 53 fı volt, aránya jóval meghaladta az elızı évekét, 71 %-kal. A kilépık 26,4 %-át az orvosszakértık tették ki, mely egyben az orvosszakértık munkaterhelésének növekedését jelentette. A belépık száma 153 fı volt, amely az elızı évekhez viszonyítva 7-szerese volt az említett intézeti átalakítások miatt, azonban ennek csak 16,3 % -a volt az orvosszakértı. Az orvosszakértık aránya 31,2 %-ról 26,9 %-ra csökkent. Vizsgálva a belépı orvosszakértık alacsony számát, az ok elsısorban az alacsony illetményszintnek tudható be, ami régebb óta problémát jelent, így az új típusú szakértıi munka megköveteli ennek megoldását. A szociális szakemberek intézetbe történt integrálódás nyomán a foglalkoztattok 8,5 %-át képviselik. A fluktuációt az alábbiakban mutatjuk be: I. besorolárolárolási II. beso- III. beso- Fizikai Összesen Megoszlés Orvos ,3% egyéb beosztású ,7% Belépık összesen ,0% 70.év elérése ,8% létszámcsökkentés ,0% végleges nyugdíj ,4% Áthelyezés ,8% Egyéb ,1% Kilépık összesen ,0% Változás

15 2008. december 31.-én az átlagos statisztikai állományi létszám 475 fı volt, ebbıl a részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma 10 fı, a munkajogi zárólétszám 528 fı, melybıl a részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma 14 fı. A foglalkoztatottak létszáma besorolási osztályonként a következık szerint alakult. Kulcsszám Megnevezés Alkalmazotti kör Eredeti engedélyezett létszám Módosí -tott engedélyezett létszám évi átlagos statisztikai állományi Létszám ei állapot szerint Fıigazgató Köztisztviselı Gazdasági-fejlesztési ig Fıig.-helyettes Köztisztviselı Fıosztályvezetı Köztisztviselı Fıosztályvezetıhelyettes Köztisztviselı Osztályvezetı Köztisztviselı egyéb besorolás I. besorolási osztály Köztisztviselı egyéb besorolás II. besorolási osztály Köztisztviselı egyéb besorolás III. besorolás osztály Köztisztviselı Fizikai alkalmazott Mt. hatálya alatt Összesen A személyi juttatások ezer Ft-os eredeti elıirányzatának módosítására az 1. pontban leírtak alapján ezer Ft értékben került sor. A rendelkezésre álló ezer Ft elıirányzat 98 %-a került felhasználásra az év során. Az alapilletmény 5 %-os emelése és a létszámváltozás továbbá a külsı személyi juttatások növekedése a évi teljesítéshez viszonyítva a személyi juttatások 35,6 %-os növekedését eredményezte. A rendszeres személyi juttatások a évi teljesítéshez viszonyítva 19,7 %-os növekedése az átlagos statisztikai létszám 18,2 %-os emelkedése mellett valósult meg, a nem rendszeres személyi juttatások növekedése 58,5 %, a külsı személyi juttatások pedig 137 %- kal növekedtek. A módosított elıirányzat felhasználása az alábbi jogcím szerinti megoszlást mutatja: 15

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. oldalszám

Tartalomjegyzék. oldalszám 2 Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatainak alakulása 5 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 6 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 8 Szak-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) Beszámoló jelentés a Hivatal évi szakmai munkájáról Budapest, 2011 -2- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS

Részletesebben

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben