Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:"

Átírás

1 Hétfı: ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: ig Péntek: ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Ügyintézık telefonszáma: Kissné Kovács Mária 20/ Gépjármő ügyintézés Sier Károlyné 20/ Anyakönyvvezetı, útlevél ügyintézés, lakcím ügyek Tirásziné Harangozó Klára 20/ Egyéni vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány, ügyfélkapu, kötelezı felelısségbiztosítás ügyek Kovács József Ferenc 20/ Személyazonosító igazolvány, vezetıi engedély, lakcímkártya, adatszolgáltatási ügyek Fax: 85/

2 Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó Magyaroszágon élı magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolvány adatait a személyazonosító igazolványok kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Kormányrendeletben meghatározott adatokkal igazolja Az elsı személyi igazolvánnyal való ellátására 0-14 éves korban kerül sor. A 14.életév betöltését megelızıen az igazolvány kiállítása illetékmentes. A betöltött 14. életév után kérelmezett személyazonosító igazolvány kiállítása Ft illeték csekken történı megfizetésével, bankkártyával történı fizetéssel kezdeményezhetı. A 14. életév alatt a személyazonosító igazolvány nem tartalmaz aláírást, kivéve, ha a kérelmet a 14. életév betöltése elıtt 60 napon belül terjesztik elı. Szükséges dokumentumok: Születési anyakönyvi kivonat Lakcímkártya Érvényes útlevél (amennyiben rendelkezik vele a gyermek) A fénykép felvételezése az okmányirodában történik. Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 0 6 éves korig a kiadástól számított 3 év 6 éves kor betöltését követıen a 14. életév betöltésének napjáig terjedı idıtartam éves korig a kiadás napjától számított 8 év 20 éves kortól a kiadás napjától számított 10 év 70 év fölött határidı nélküli Lejárt személyi igazolvány cseréje, elvesztése, ellopása esetén Szükséges okmányok: Lejárt személyazonosító igazolvány születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben van: érvényes útlevél, vagy kártyás vezetıi engedély rendırségi jegyzıkönyv (lopás esetén amennyiben van) valamint az Ft illeték csekken, illetve bankkártyával történı megfizetése. Amennyiben a személyi igazolvány adataiban változás történik, az eljáráshoz további okiratokat is kérhet az ügyintézı, pl. házassági anyakönyvi kivonatot, doktori cím igazolása, stb. Az adatok változása után 8 napon belül célszerő megjelenni az okmányirodában, mivel ebben az esetben azonnal állandó személyazonosító igazolvány kiállítása kezdeményezhetı. A 8 napos határidı letelte után kérelmezık esetében elıször ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására kerül sor. Vonatkozó jogszabály: a személyazonosító igazolványok kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Kormányrendelet

3 Lakcím változás bejelentése Lakcímváltozás esetén az okmányiroda látja el bejelentılappal a költözıt, majd kiállítja a lakcímrıl és személyazonosító jelrıl szóló, kártya formátumú igazolványt, melyet az ügyfél kérésének megfelelıen személyesen, vagy postai úton ad át. Amennyiben nem kizárólagosan saját tulajdonú ingatlanba történik a bejelentkezés, úgy az ingatlan tulajdonosának, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében pedig a haszonélvezınek kell a lakcímbejelenıt szállásadóként aláírásával ellátni. Az eljárás illetékmentes Vonatkozó jogszabály: Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény a 146/1993.(X.26.)Korm. rendelet a Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény végrehajtásáról

4 Útlevéligénylés Magánútlevél igénylés személyesen nyújtható be és a tizennyolc év alattiak esetében mindkét szülı (törvényes képviselı) személyes megjelenése szükséges a nyilatkozat aláírásához. Szükséges okmányok: Lejárt vagy érvényes útlevél Érvényes személyazonosító igazolvány vagy kártyás formátumú vezetıi engedély Gyermekek esetében születési anyakönyvi kivonat, valamint mindkét szülı és okmányaik Lakcímkártya Illeték befizetését igazoló feladóvevény Az útiokmány érvényessége és igénylés illetéke az alábbi: 0-6 éves korig érvényességi ideje 3 év, fizetendı illeték normál igénylés esetén Ft 6-18 éves korig érvényességi ideje 5 év, fizetendı illeték normál igénylés esetén Ft 18 és 70 éves kor között: 5 évre szóló érvényességő útiokmány esetén: Ft 10 évre szóló érvényességő útiokmány esetén: Ft 70 éves kor felett az illeték Ft, 10 éves érvényességi idıvel A kérelem soron kívüli, valamint sürgısségi eljárás esetében bármely okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag csak a Központi Okmányirodában nyújtható be. Az Illeték törvény értelmében fenti különleges eljárásokért magánútlevél esetében szimpla illetéket, a második magánútlevél esetében dupla illetéket, az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új útlevélért fenti illetékek kétszeresét és igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni. A BM rendelet értelmében az igazgatási szolgáltatási pótdíj összege soron kívüli eljárás esetén forint, sürgısségi eljárás esetén forint, azonnali eljárás esetén forint. A pótdíjat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala számára kell megfizetni, amely a Központi Hivatal bevételét képezi. Amennyiben az útlevél nem az érvényességi idı lejárta, hanem a benne szereplı személyi adatok megváltozása miatt válik érvénytelenné, a megváltozott személyi adatokat ugyancsak okirattal kell igazolni. Elvesztés, megrongálódás ( ha még érvényes az okmány) miatti csere esetén a normál igénylés illeték kétszeresét kell csekken megfizetni. Külföldre utazást korlátozó rendelkezések: Nem utazhat külföldre, aki elızetes letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban van, illetve ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll; Aki lakhelyelhagyási tilalom vagy házi ırizet alatt áll; Akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, büntetésének kitöltéséig vagy végrehajthatósága megszőnéséig, illetıleg akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, a kényszergyógykezelés tartama alatt Vonatkozó jogszabály: a külföldre utazásról szóló 1998.évi XII. törvény

5 Az egyéni vállalkozói igazolványok okmányiroda feladatai : január 1-jét követıen változott a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésén és tevékenység megszüntetésén kívül nincs lehetıség személyes ügyintézésre az okmányirodánál. Adatváltozás, szünetelés bejelentése kizárólagosan az egyéni vállalkozó saját személyes ügyfélkapuján keresztül elektronikusan kezdeményezhetı. Akinek még nincs ügyfélkapuja és ügyet szeretne indítani, úgy kérjük elıször keresse fel okmányirodánkat, hogy részére az ügyfélkaput regisztráljuk. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégrıl szóló 2009.évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec. tv.) alapján nem kell elızetesen igazolni a jogszabályban meghatározott feltételeket, de az Evec. törvény 19/A. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hatóság a nyilvántartásba vételt követı 30 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Az Evec.tv. rendelkezései szerint a vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelezı, így az eljárások illetékmentesek. Ha valaki mégis igényli az igazolványt úgy kiváltása Ft, cseréje Ft, pótlása Ft illeték csekken történı megfizetése után lehetséges. Azok az egyéni vállalkozók, akik még rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal, az elektronikusan benyújtott kérelmet követıen vállalkozói igazolványukat személyesen le kell adni, vagy postai úton az okmányirodának meg kell küldeni. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek: Az internet kapcsolattal rendelkezı számítógépre fel kel telepíteni az alábbi programokat: Java program Általános nyomtatvány kitöltı program (ÁNYK)( e két program a honlapról díjmentesen letölthetı) Adatlapokat a oldalról kell az ÁNYK-ra feltelepíteni, melynek menetérıl a fenti honlapon részletes tájékoztató olvasható A bejelentés menete: Elsı lépésként ki kell tölteni a szükséges adatlapokat. Ha a vállalkozó korábban rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal, akkor ezt a törzslapon jelölni kell, és a kérelem beküldését követıen az személyesen vagy postai úton okmányirodánkhoz el kell juttatni. Jelezni kell, hogy kíván- e új vállalkozói igazolványt igényelni. Szüneteltetés esetében a szünetelés kezdı idıpontja a bejelentés napját követı nap. Szüneteltetés ideje: minimum 30 nap, maximum 5 év. Tevékenység folytatásának kezdı idıpontja a bejelentés napját követı nap. Adatváltozás esetében az adatváltozást 15 napon belül kell bejelenteni okmányirodánkhoz. A nyilvántartó.hu oldalon megtalálhatóak az érvényes szakmakódok. A tevékenységekkel kapcsolatosan bıvebb tájékoztatást (szakképesítések, engedélyek) okmányirodánk nyújt. Vonatkozó jogszabály: Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégrıl szóló 2009.évi CXV. Törvény Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló 2009.évi CXV. törvénnyel összefüggı módosításról szóló 308/2009.(XII.28.) Korm. rendelet Az egyéni vállakozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített őrlapokról szóló 65/2009.(XII.17.) IRM. rendelet Az egyéni igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet és az adott tevékenységeket szabályozó jogszabályok

6 Közlekedésigazgatási feladatok I. A jármûvek származás-ellenõrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármû tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását, b) a jármû külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit, c) a származás-ellenõrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást. 2. A származás-ellenõrzési nyilvántartásba vétellel egyidejûleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül - be kell mutatni: a) a Mûszaki Adatlapot, b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésérõl szóló igazolást, c) az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást, d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében ea) 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyzõ vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, eb) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek közjegyzõ által hitelesített másolatát, ec) a cég ügyintézõjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot. A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány.

7 II. A jármûvek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok 1. A származás-ellenõrzésre kötelezett használt jármû forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a harmadik országból származó jármû esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, b) az EGT valamely más tagállamából származó jármû esetén: ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történõ bejegyzés, szereplés tényérõl, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát, bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részbõl áll a forgalmi engedély, vagy bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részbõl áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, c) ha a jármû ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát, d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolást, e) a Mûszaki Adatlapot, f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt.

8 2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármû forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármû származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolást, c) a Mûszaki Adatlapot, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. 3. Új jármû forgalomba helyezése során A) Az elsõ forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a Mûszaki Adatlapot, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is, d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolásokat. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a forgalmazók részére biztosított és a jármû értékesítésekor kitöltött jármûkísérõ lapot, b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, e) az ügyfél-azonosító okmányt.

9 III. A jármûvek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok 1. Régi típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a jármûhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt, b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, d) a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésérõl szóló igazolást, b) az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt.

10 2. Az új típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a jármûhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, b) a jármû korábban kiadott törzskönyvét, c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, e) a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésérõl szóló igazolást, b) az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt.

11 IV. A jármûvek forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok 1. A jármûvek forgalomból történõ ideiglenes kivonásához szükséges okmányok A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármûhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, c) az ügyfél-azonosító okmányt. 2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minõsülõ háromkerekû gépjármû végleges forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) bontási átvételi igazolást, b) a rendszámtáblát, c) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került, d) a jármû forgalmi engedélyét. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, b) az ügyfél-azonosító okmányt. 3. A 2. pontba nem tartozó jármû végleges forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármû forgalmi engedélyét, b) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt.

12 4. A jármûnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a rendszámtáblát, kivéve a jármû eltulajdonítása esetét, b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került, b) a jármû forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. C) A jármûnek az ügyfél kérelmére átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármû eltulajdonítása esetén a rendõrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendelésérõl vagy a nyomozás felfüggesztésérõl szóló határozat, b) a jármûvel külföldön történõ letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye, c) a jármû külföldre történõ értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat, d) a jármû muzeális elõminõsítése esetén a Muzeális Minõsítõ Bizottság igazolása. V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: 1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén a) az elõzõ rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt, b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást.

13 2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén a) a vagyoni értékû jog bejegyzését megalapozó okiratot, b) az elõzõ forgalmi engedélyt, c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra. 3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármûátalakítás esetén a) fõdarab származását igazoló okiratot vagy számlát, b) külföldrõl származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenõrzés megtörténtét igazoló határozatot, c) a Mûszaki Adatlapot, d) a jármû forgalmi engedélyét, e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 4. Jármû azonosító jellel történõ utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén a) az engedélyezõ határozatot, b) a Mûszaki Adatlapot, c) a jármû forgalmi engedélyét, d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 5. A V kezdõ betûjelû rendszámtáblával történõ forgalomba helyezés esetén a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat, b) a vámhatóság engedélyét. 6. Motorcsere esetén a) a motor tulajdonjogának jogszerû megszerzését igazoló okiratot, b) a Mûszaki Adatlapot, c) a jármû forgalmi engedélyét, d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

14 e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 7. Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett jármûvek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal, b) az ügyfél nyilatkozatát az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedõ jármûvek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, d) a mezõgazdasági erõgép gépkönyvérõl, típusbizonyítványáról vagy a Mûszaki Adatlapról készült - ügyintézõ által hitelesített - másolatot. 8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén a) az okmány elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet, b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást 9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése esetén: a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást, b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) az ügyfél-azonosító okmányt, b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékû jog megszerzése után fizetendõ vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az A/3. pontban meghatározott esetben - alvázszámot hordozó elem cseréje esetén - az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben - a külön jogszabályban meghatározott gépjármû átalakítása esetén - a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást f.) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelezõ gépjármûfelelõsségbiztosítás megkötésének igazolását, g) betelt forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítõ címke rendszámtáblán történõ elhelyezése céljából a jármû hátsó rendszámtábláját. letartóztatásban,

15 A fent felsorolt esetekben cég esetében személyazonosító igazolvány helyett : Aláírási címpéldányt Cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi) Cég ügyintézıjének eljárási jogosultságot igazoló megbízást, Illetékmentesség esetén az arról szóló az illetékhivatal által kiállított igazolást mellékelni kell. Gépkocsi átírás illetéke : Jármő hajtómotorjának teljesítménye (kw) Jármő gyártástól számított kora 0 3 év 4 8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Pótkocsi átírási illetéke: 2501 kg alatt 9000Ft, felette Ft A 120kW-nál nagyobb teljesítményő hajtómotorral rendelkezı autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármő 120 kw teljesítményő hajtómotorral rendelkezne. Érvényesítõ címke díja: 585.-Ft Forgalomból kérelemre történõ kivonás és forgalomba visszahelyezés díja: Ft Forgalomból történõ kivonás elrendelés esetén az ismételt forgalombehelyezés díja: Ft Záradék elrendelés és törlés díja: Ft Forgali engedély és törzskönyv illetéke: egyenként 6000Ft, együttesen Ft Rendszámtábla pótlása:12.300ft Rendszámtábla cseréje: 8500 Ft Ft (forgalmi engedély ) Vonatkozó jogszabály: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm.rendelet A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. Törvény Az illetékekrõl szóló 1990.évi XCIII. törvény

16 A) A kérelemhez csatolni kell: 1. Új, kezdõ vezetõi engedély esetén A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés a) az egészségügyi alkalmassági véleményt, b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén a) a kiadás alapjául szolgáló elõzõ vezetõi engedélyt, b) az egészségügyi alkalmassági véleményt, c) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 3. Pótlás esetén a) a vezetõi engedély elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet, b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történõ rögzítése esetén a PÁV határozatot. 5. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély cseréje, honosítása esetén a) a külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedélyt és annak hiteles fordítását, b) az e rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági véleményt, c) a vezetõi engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot. B) A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni: a) a személyazonosításra alkalmas okmányt, b) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, c) külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt, d) az új, kezdõ vezetõi engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást. Nemzetközi vezetıi engedély érvényes vezetıi engedély Fénykép 2db Személyazonosító igazolvány

17 Vezetıi engedély illetéke: éves korig 4000 Ft Betöltött 62 év fölött, vagy ha az orvosi vélemény 1 évre szól: 1500Ft Nemzetközi vezetıi engedély illetéke: 2300 Ft Ideiglenes vezetıi engedély illetéke: 2300 Ft Külföldi vezetıi engedély honosítása: 6.200Ft Vonatkozó jogszabály: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.)Korm. rendelet

18 Ügyfélkapu regisztrációja: Érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya Érvényes cím Személyes megjelenés Az elsı ügyfélkapu regisztráció illetékmentes, a további ügyfélkapu nyitás díja: Ft Vonatkozó jogszabály: A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevıinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009.((X.14.)Korm. rendelet

19 Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa A 218/2003. (XII.11.) Korm.rendelet alapján parkolási igazolványra jogosult: 2.. b.) aki a súlyos fogyatékosság minısítésnek és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9.) Korm. rendelet 1. -ának (1)bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdése értelmében értelmi fogyatékosnak; (4)bekezdése értelmében autistának; illetve (5)bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minısül, c.) akit a vakok személyi járadékának bevezetésérıl szóló 1032/1971.(VII.14.)Korm.határozat végrehajtásáról szóló 6/1971.(XI.30.)EüM rendelet alapján július 1-jét megelızıen vaknak minısítettek, vagy d.) aki a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) EszCsM rendelet 1. sz. melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.)minısül és ezt az 1. sz. mellékletben meghatározott szakvélemények valamelyikével igazolja. 1.sz. mellékelt a 218/2003. (XII.11.) Korm rendelethez a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható szakvélemények 1. a súlyos fogyatékosság minısítésnek és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításnak szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9.)Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás. 2. A vakok személyi járadékának bevezetésérıl szóló 1032/1971.(VII.14.)Korm.határozat végrehajtásáról szóló 6/1971.XI.31.)EüM.rendlet 4.sz. mellékletében meghatározott nyilvántartási lap. 3. a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.)EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás. A fenti szakvélemények eredeti példányát kell az okmányirodában az igényléskor bemutatni. Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A jogosult helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a jogosult nem képes a hatóság elıtt személyesen megjelenni. Ebben az esetben csatolni kell a kitöltött és a jogosult által aláírt kérelem adatlapot, meghatalmazást és 1 db igazolványképet is a szakvélemény mellé. Egyéb esetben a fényképfelvétel és adat felvételezés az okmányirodában készül.

20 Kötelezı felelısség biztosítás ügyek: A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. Törvény (továbbiakban: Gfbtv) 48. (1) bekezdés szerint, a kötvénynyilvántartó szerv negyedévenként köteles a jármőnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás összevetésével ellenırizni a biztosítási szerzıdések érvényességét és összeállítani az érvényes szerzıdéssel nem rendelkezı üzembentartók adatai tartalmazó listát, majd a 45. (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása érdekében az üzemben tartó lakóhelye (székhelye, telephelye) szerint illetékes jegyzı részére továbbítja. A Gfbtv. 45. (2) bekezdése alapján, ha a jármőnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenırzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjármőre nincs érvényes biztosítási fedezet, a kötvénynyilvántartó szerv, illetve a hatóság értesítése alapján az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerinti illetékes jegyzı a külön jogszabályban meghatározott módon a gépjármővet kivonja a forgalomból. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 101. (1) bekezdés d) pontja alapján, a közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelı hatóság értesítése alapján - a jármő forgalomból történı kivonását hivatalból rendeli el, ha a jármőnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenırzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjármőre nincs érvényes kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási fedezet. A Korm. rendelet 103. (1) bekezdés b) pontja alapján, a jármővet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával, a kötelezettség teljesítésének igazolásáig kell kivonni a forgalomból. A fent ismertetett jogszabály alapján okmányirodánk bár erre a jogalkotó nem kötelezi elıször egy tájékoztató levelet küld az érintett gépjármővek üzembentartónak, melyben 5 napos határidıt biztosít arra, hogy a biztosítást rendezze és errıl az igazolást bemutassa. A gépjármő kivonásáról csak abban az esetben határoz okmányirodánk, amennyiben a megadott határidı eredménytelenül telt el. Tapasztalunk az, hogy a rendelkezésünkre bocsátott listán sok olyan gépjármő is szerepel, amelynek biztosítása az üzembentartó szerint rendezett és be tudja mutatni a befizetésekrıl szóló feladóvevényt. Kérjük azonban, hogy ebben az esetben is a megadott határidıig hozzák be okmányirodánkhoz a befizetéseket igazoló feladóvevényeket és a kötvényt. Továbbá jelezzék biztosítójuk felé a hibát, hogy biztosítójuk adja fel biztosításukat a központi kötvénynyilvántartó rendszerbe.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz?

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata IKTATÓ SZÁM: 84/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a személyi okmányokkal

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakban azonnal intézhető ügyek Új személyi azonosítóról

Részletesebben

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben