OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés"

Átírás

1 OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó Magyaroszágon élõ magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolvány adatait a a személyazonosító igazolványok kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Kormányrendeletben meghatározott adatokkal igazolja Az elsõ személyi igazolvánnyal való ellátására 0-14 éves korban kerül sor. A 14.életév betöltését megelõzõen az igazolvány kiállítása illetékmentes. A betöltött 14. életév után kérelmezett személyazonosító igazolvány kiállítása Ft illeték csekken történõ megfizetésével kezdeményezhetõ. A 14. életév alatt a személyazonosító igazolvány nem tartalmaz aláírást, kivéve, ha a kérelmet a 14. életév betöltése elõtt 60 napon belül terjesztik elõ. Szükséges dokumentumok: Születési anyakönyvi kivonat Lakcímkártya Érvényes útlevél (amennyiben rendelkezik vele a gyermek) A fénykép felvételezése az okmányirodában történik. Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 0 6 éves korig a kiadástól számított 3 év 6 éves kor betöltését követõen a 14. életév betöltésének napjáig terjedõ idõtartam éves korig a kiadás napjától számított 8 év 20 éves kortól a kiadás napjától számított 10 év 70 év fölött határidõ nélküli Lejárt személyi igazolvány cseréje, elvesztése, ellopása esetén Szükséges okmányok: Lejárt személyazonosító igazolvány születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben van: érvényes útlevél, vagy kártyás vezetõi engedély rendõrségi jegyzõkönyv (lopás esetén amennyiben van) valamint az Ft illeték csekken történõ megfizetése. Amennyiben a személyi igazolvány adataiban változás történik, az eljáráshoz további okiratokat is kérhet az ügyintézõ, pl. házassági anyakönyvi kivonatot, doktori cím igazolása, stb. Az adatok változása után 8 napon belül célszerû megjelenni az okmányirodában, mivel ebben az esetben azonnal állandó személyazonosító igazolvány kiállítása kezdeményezhetõ. A 8 napos határidõ letelte után kérelmezõk esetében elõször ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására kerül sor.

2 Lakcím változás bejelentése Lakcímváltozás esetén az okmányiroda látja el bejelentõlappal a költözõt, majd kiállítja a lakcímrõl és személyazonosító jelrõl szóló, kártya formátumú igazolványt, melyet az ügyfél kérésének megfelelõen személyesen, vagy postai úton ad át. Amennyiben nem kizárólagosan saját tulajdonú ingatlanba történik a bejelentkezés, úgy az ingatlan tulajdonosának, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében pedig a haszonélvezõnek kell a lakcímbejelenõt szállásadóként aláírásával ellátni. Útlevéligénylés Útlevél igénylés személyesen nyújtható be és a tizennyolc év alattiak esetében mindkét szülõ (törvényes képviselõ) személyes megjelenése szükséges a nyilatkozat aláírásához. Szükséges okmányok: Lejárt vagy érvényes útlevél Érvényes személyazonosító igazolvány vagy kártyás formátumú vezetõi engedély Gyermekek esetében születési anyakönyvi kivonat, valamint mindkét szülõ és okmányaik Lakcímkártya Illeték befizetését igazoló feladóvevény Az útiokmány érvényessége és igénylés illetéke az alábbi: 0-6 éves korig érvényességi ideje 3 év, fizetendõ illeték normál igénylés esetén Ft 6-18 éves korig érvényességi ideje 5 év, fizetendõ illeték normál igénylés esetén Ft 18 és 70 éves kor között: 5 évre szóló érvényességû útiokmány esetén: Ft 10 évre szóló érvényességû útiokmány esetén: Ft 70 éves kor felett az illeték Ft, 10 éves érvényességi idõvel Sürgõsségi igénylés esetén írásban benyújtott és indokolással ellátott kérelmet kell még csatolni és a fizetendõ illeték a normál kiállítású igénylés kétszerese. Amennyiben az útlevél nem az érvényességi idõ lejárta, hanem a benne szereplõ személyi adatok megváltozása miatt válik érvénytelenné, a megváltozott személyi adatokat ugyancsak okirattal kell igazolni. Elvesztés, megrongálódás ( ha még érvényes az okmány) miatti csere esetén a normál igénylés illeték kétszeresét kell csekken megfizetni.

3 Az egyéni vállalkozói igazolványok okmányiroda feladatai : január 1-jét követõen változott a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésén kívül nincs lehetõség személyes ügyintézésre az okmányirodánál. Adatváltozás, szünetelés, megszüntetés bejelentése kizárólagosan az egyéni vállalkozó saját személyes ügyfélkapuján keresztül elektronikusan kezdeményezhetõ. Akinek még nincs ügyfélkapuja és ügyet szeretne indítani, úgy kérjük elõször keresse fel okmányirodánkat, hogy részére az ügyfélkaput regisztráljuk. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégrõl szóló 2009.évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec. tv.) alapján nem kell elõzetesen igazolni a jogszabályban meghatározott feltételeket. Azok megléte a jegyzõ éves ellenõrzési tervezetében meghatározott ütemtervnek megfelelõ idõpontban kerülnek ellenõrzésre. Az Evec.tv. rendelkezései szerint a vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelezõ, így az eljárások illetékmentesek. Ha valaki mégis igényli az igazolványt úgy kiváltása Ft, cseréje Ft, pótlása Ft illeték csekken történõ megfizetése után lehetséges. Azok az egyéni vállalkozók, akik még rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal, az elektronikusan benyújtott kérelmet követõen vállalkozói igazolványukat személyesen le kell adni, vagy postai úton az okmányirodának meg kell küldeni.

4 Közlekedésigazgatási feladatok I. A jármûvek származás-ellenõrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármû tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását, b) a jármû külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit, c) a származás-ellenõrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást. 2. A származás-ellenõrzési nyilvántartásba vétellel egyidejûleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül - be kell mutatni: a) a Mûszaki Adatlapot, b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésérõl szóló igazolást, c) az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást, d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében ea) 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyzõ vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, eb) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek közjegyzõ által hitelesített másolatát, ec) a cég ügyintézõjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot. A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány.

5 II. A jármûvek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok 1. A származás-ellenõrzésre kötelezett használt jármû forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a harmadik országból származó jármû esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, b) az EGT valamely más tagállamából származó jármû esetén: ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történõ bejegyzés, szereplés tényérõl, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát, bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részbõl áll a forgalmi engedély, vagy bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részbõl áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, c) ha a jármû ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát, d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolást, e) a Mûszaki Adatlapot, f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt.

6 2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármû forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármû származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolást, c) a Mûszaki Adatlapot, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. 3. Új jármû forgalomba helyezése során A) Az elsõ forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a Mûszaki Adatlapot, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is, d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolásokat. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a forgalmazók részére biztosított és a jármû értékesítésekor kitöltött jármûkísérõ lapot, b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

7 d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, e) az ügyfél-azonosító okmányt.

8 III. A jármûvek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok 1. Régi típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a jármûhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt, b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, d) a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésérõl szóló igazolást, b) az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. 2. Az új típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a jármûhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, b) a jármû korábban kiadott törzskönyvét, c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, e) a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást.

9 B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésérõl szóló igazolást, b) az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. IV. A jármûvek forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok 1. A jármûvek forgalomból történõ ideiglenes kivonásához szükséges okmányok A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármûhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, c) az ügyfél-azonosító okmányt. 2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minõsülõ háromkerekû gépjármû végleges forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) bontási átvételi igazolást, b) a rendszámtáblát, c) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került, d) a jármû forgalmi engedélyét. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, b) az ügyfél-azonosító okmányt. 3. A 2. pontba nem tartozó jármû végleges forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármû forgalmi engedélyét, b) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

10 d) az ügyfél-azonosító okmányt. 4. A jármûnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonásához szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: a) a rendszámtáblát, kivéve a jármû eltulajdonítása esetét, b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került, b) a jármû forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, d) az ügyfél-azonosító okmányt. C) A jármûnek az ügyfél kérelmére átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármû eltulajdonítása esetén a rendõrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendelésérõl vagy a nyomozás felfüggesztésérõl szóló határozat, b) a jármûvel külföldön történõ letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye, c) a jármû külföldre történõ értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat, d) a jármû muzeális elõminõsítése esetén a Muzeális Minõsítõ Bizottság igazolása. V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: 1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén a) az elõzõ rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt, b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást. 2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén a) a vagyoni értékû jog bejegyzését megalapozó okiratot, b) az elõzõ forgalmi engedélyt, c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

11 3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármûátalakítás esetén a) fõdarab származását igazoló okiratot vagy számlát, b) külföldrõl származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenõrzés megtörténtét igazoló határozatot, c) a Mûszaki Adatlapot, d) a jármû forgalmi engedélyét, e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 4. Jármû azonosító jellel történõ utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén a) az engedélyezõ határozatot, b) a Mûszaki Adatlapot, c) a jármû forgalmi engedélyét, d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 5. A V kezdõ betûjelû rendszámtáblával történõ forgalomba helyezés esetén a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat, b) a vámhatóság engedélyét. 6. Motorcsere esetén a) a motor tulajdonjogának jogszerû megszerzését igazoló okiratot, b) a Mûszaki Adatlapot, c) a jármû forgalmi engedélyét, d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került, e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

12 7. Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett jármûvek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal, b) az ügyfél nyilatkozatát az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedõ jármûvek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, d) a mezõgazdasági erõgép gépkönyvérõl, típusbizonyítványáról vagy a Mûszaki Adatlapról készült - ügyintézõ által hitelesített - másolatot. 8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén a) az okmány elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet, b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást 9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése esetén: a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást, b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) az ügyfél-azonosító okmányt, b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást, c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékû jog megszerzése után fizetendõ vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, d) az A/3. pontban meghatározott esetben - alvázszámot hordozó elem cseréje esetén - az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben - a külön jogszabályban meghatározott gépjármû átalakítása esetén - a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást f.) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelezõ gépjármûfelelõsségbiztosítás megkötésének igazolását, g) betelt forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítõ címke rendszámtáblán történõ elhelyezése céljából a jármû hátsó rendszámtábláját. A fent felsorolt esetekben cég esetében személyazonosító igazolvány helyett :

13 Aláírási címpéldányt Cégbírósági bejegyzést (3 hónapnál nem régebbi) Cég ügyintézõjének eljárási jogosultságot igazoló megbízást, Illetékmentesség esetén az arról szóló az illetékhivatal által kiállított igazolást mellékelni kell. Gépkocsi átírás illetéke : 1890 cm 3 hengerûrtartalomig :18Ft/cm cm 3 hengerûtartalomtól : 24Ft/cm 3 Pótkocsi átírási illetéke: 2501 kg alatt 9000Ft, felette Ft Motorkerékpár átírási illetéke: 500 cm 3 hengerûrtartalomig :18Ft/cm cm 3 feletti hengerûtartalom esetében : 24Ft/cm 3 Érvényesítõ címke díja: 585.-Ft Forgalomból kérelemre történõ kivonás és forgalomba visszahelyezés díja: Ft Forgalomból történõ kivonás elrendelés esetén az ismételt forgalombehelyezés díja: Ft Záradék elrendelés és törlés díja: Ft Forgali engedély és törzskönyv illetéke: egyenként 6000Ft, együttesen Ft Rendszámtábla pótlása:12.300ft Rendszámtábla cseréje: 8500 Ft Ft (forgalmi engedély )

14 A) A kérelemhez csatolni kell: A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés 1. Új, kezdõ vezetõi engedély esetén a) az egészségügyi alkalmassági véleményt, b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén a) a kiadás alapjául szolgáló elõzõ vezetõi engedélyt, b) az egészségügyi alkalmassági véleményt, c) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 3. Pótlás esetén a) a vezetõi engedély elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet, b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történõ rögzítése esetén a PÁV határozatot. 5. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély cseréje, honosítása esetén a) a külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedélyt és annak hiteles fordítását, b) az e rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági véleményt, c) a vezetõi engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot. B) A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni: a) a személyazonosításra alkalmas okmányt, b) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, c) külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt, d) az új, kezdõ vezetõi engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást. Nemzetközi vezetõi engedély érvényes vezetõi engedély Fénykép 2db Személyazonosító igazolvány

15 Vezetõi engedély illetéke: éves korig 4000 Ft Betöltött 62 év fölött, vagy ha az orvosi vélemény 1 évre szól: 1500Ft Nemzetközi vezetõi engedély illetéke: 2300 Ft Ideiglenes vezetõi engedély illetéke: 2300 Ft Külföldi vezetõi engedély honosítása: 6.200Ft Ügyfélkapu regisztrációja: Érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya Érvényes cím Az elsõ ügyfélkapu regisztráció illetékmentes, a további ügyfélkapu nyitás díja: 2200Ft Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa A 218/2003. (XII.11.) Korm.rendelet alapján parkolási igazolványra jogosult: 2..a.) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995.(XII.27.)Korm.rendelet (a továbbiakban Mr.) 1. -a (3)bekezdésének a.)pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, b.) aki a súlyos fogyatékosság minõsítésnek és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9.) Korm. rendelet 1. -ának (1)bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdése értelmében értelmi fogyatékosnak; (4)bekezdése értelmében autistának; illetve (5)bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minõsül, c.) akit a vakok személyi járadékának bevezetésérõl szóló 1032/1971.(VII.14.)Korm.határozat végrehajtásáról szóló 6/1971.(XI.30.)EüM rendelet alapján július 1-jét megelõzõen vaknak minõsítettek, vagy d.) aki a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) EszCsM rendelet 1. sz. melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.)minõsül és ezt az 1. sz. mellékletben meghatározott szakvélemények valamelyikével igazolja. 1.sz. mellékelt a 218/2003. (XII.11.) Korm rendelethez a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható szakvélemények 1. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII.27.)Korm.rendelet 2.számú mellékletében meghatározott I. fokú orvosi szakvélemény, illetve a 3. számú mellékletében meghatározott II.fokú orvosi szakvélemény. 2. a súlyos fogyatékosság minõsítésnek és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításnak szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9.)Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott szakvélemény. 3. A vakok személyi járadékának bevezetésérõl szóló 1032/1971.(VII.14.)Korm.határozat végrehajtásáról szóló 6/1971.XI.31.)EüM.rendlet 4.sz. mellékletében meghatározott nyilvántartási lap. 4. a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.)EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.

16 A fenti szakvélemények eredeti példányát kell az okmányirodában az igényléskor bemutatni. Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A jogosult helyett meghatalmazottja is eljárhat, ha a jogosult nem képes a hatóság elõtt személyesen megjelenni. Ebben az esetben csatolni kell a kitöltött és a jogosult által aláírt kérelem adatlapot, meghatalmazást és 1 db igazolványképet is a szakvélemény mellé. Egyéb esetben a fényképfelvétel és adat felvételezés az okmányirodában készül. Kötelezõ felelõsség biztosítás ügyek: A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. Törvény (továbbiakban: Gfbtv) 48. (1) bekezdés szerint, a kötvénynyilvántartó szerv negyedévenként köteles a jármûnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás összevetésével ellenõrizni a biztosítási szerzõdések érvényességét és összeállítani az érvényes szerzõdéssel nem rendelkezõ üzembentartók adatai tartalmazó listát, majd a 45. (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása érdekében az üzemben tartó lakóhelye (székhelye, telephelye) szerint illetékes jegyzõ részére továbbítja. A Gfbtv. 45. (2) bekezdése alapján, ha a jármûnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenõrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjármûre nincs érvényes biztosítási fedezet, a kötvénynyilvántartó szerv, illetve a hatóság értesítése alapján az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerinti illetékes jegyzõ a külön jogszabályban meghatározott módon a gépjármûvet kivonja a forgalomból. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 88. (1) bekezdés f) pontja alapján, a közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelõ hatóság értesítése alapján - a jármû forgalomból történõ kivonását hivatalból rendeli el, ha a jármûnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy az ellenõrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjármûre nincs érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet. A BM rendelet 89. (1) bekezdés b) pontja alapján, a jármûvet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával, a kötelezettség teljesítésének igazolásáig kell kivonni a forgalomból. A fent ismertetett jogszabály alapján okmányirodánk bár erre a jogalkotó nem kötelezi elõször egy tájékoztató levelet küld az érintett gépjármûvek üzembentartónak, melyben 5 napos határidõt biztosít arra, hogy a biztosítást rendezze és errõl az igazolást bemutassa. A gépjármû kivonásáról csak abban az esetben határoz okmányirodánk, amennyiben a megadott határidõ eredménytelenül telt el. Tapasztalunk az, hogy a rendelkezésünkre bocsátott listán sok olyan gépjármû is szerepel, amelynek biztosítása az üzembentartó szerint rendezett és be tudja mutatni a befizetésekrõl szóló feladóvevényt. Kérjük azonban, hogy ebben az esetben is a megadott határidõig hozzák be okmányirodánkhoz a befizetéseket igazoló feladóvevényeket és a kötvényt.

17 Hétfõ: ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: ig Péntek: ig Kissné Kovács Mária 85/ Sier Károlyné 85/ Tirásziné Harangozó Klára 85/ Kovács József Ferenc 85/ Fax: 85/ Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Ügyintézõk telefonszáma:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez 1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti 2. Személyazonosító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 190. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 22., kedd Tartalomjegyzék 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 303/2009. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. szeptember 8-ai jogszabály-módosítás figyelembe vételével A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. a) és d) pontjában, a közúti

Részletesebben

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakban azonnal intézhető ügyek Új személyi azonosítóról

Részletesebben