TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók."

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A JÁRMŰIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATBAN A tájékoztatóban összefoglalt információkat, valamint a további részletszabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet tartalmazza. Az illetékekre vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló évi XCIII. törvény tartalmazza. A közúti közlekedési igazgatási hatósági díjakat a 29/2004. (VI.16.) BM. rendelet tartalmazza. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni. Ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk az okmányirodák ügyfelei számára a járműigazgatási ügyekkel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat, ezek között a következőket: - Milyen okmányokat, nyomtatványokat kell az ügyfélnek az okmányirodába magával hoznia az egyes ügyek elintézéséhez; - milyen illetékeket, díjakat kell befizetnie az egyes ügyekhez kapcsolódóan. A mellékelt tájékoztató egyes oldalai külön-külön az adott eljárásban résztvevő ügyfelek részére átadhatók. A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ JÁRMŰIGAZGATÁSI ÜGYEK A KÖVETKEZŐEK: I. Járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétele II. Járművek forgalomba helyezése III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele IV. A járművek forgalomból történő kivonása V. Egyéb ügyintézések I. JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra annak hiteles, magyar nyelvű fordítását, b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit, c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. ( Ft az ügyintézés alkalmával az ügyintéző által átadott BM-es csekken)

2 2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor a fentieken kívül be kell mutatni: a) a Műszaki Adatlapot, b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a rendszámtábla érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást (E típusú rendszámtábla egy pár Ft BM-es csekken, 1 db Ft BM-es csekken, ideiglenes forgalomba tartási engedély díja Ft PHESZ-es csekken, érvényesítő címke 585.-Ft PHESZ-es csekken), d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, - a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását. A d) és e) pont együttesen a továbbiakban: ügyfél azonosító okmány. 3. Nem kell külön eljárásban elvégezni a származás-ellenőrzést, és az előzetes eredetiségvizsgálatot, feltéve, hogy a gépjármű rendelkezik a származó tagállam hatósága által kiadott: - nem harmonizált adattartamú forgalmi engedéllyel vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatával vagy - harmonizált adattartamú forgalmi engedély I. részével és II. részével feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került. Amennyiben az EGT másik tagállamából behozott használt járműhöz tartozó okmány nem felel meg a fenti követelményeknek, származás-ellenőrzési eljárás során kerül sor a jármű jogi helyzetének tisztázására, és azt követően kerülhet sor a magyarországi forgalomba helyezésre. II. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK 1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok: Használt jármű: egy külföldi hatóság által már akár ideiglenes jelleggel is nyilvántartásba vett jármű, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásában nem szereplő vagy kivont állapotú jármű. A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: 2

3 a) a harmadik országból származó jármű esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv(feltéve hogy kiadásra került) eredeti példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, és a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság által nem vonta vissza. b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén: - a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, - a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát, - a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy - ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza. c) ha a jármű ideiglenes forgalomba tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomba tartási engedélyt, valamint, az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát. d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszámtábla érvényesítő címke díjának megfizetéséről szóló igazolásokat, e) a műszaki adatlapot, f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, d) ügyfél azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. 2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, 3

4 b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, c) a Műszaki Adatlapot, d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt, c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, d) az ügyfél-azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. 2. Négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezése. A jármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzemben- tartónak kell kérni, április 1-ét követően. A forgalomba helyezés feltételei: - kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, - regisztrációs adó megfizetése, - a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során kiállított Műszaki Adatlap, - új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetén a forgalmazó által kiállított jármű kísérőlap, - a tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat - az Igazolólap /4800Ft/, rendszámtábla /3500Ft/ megfizetéséről szóló postai feladóvevény Nem kerül kiadásra törzskönyv és érvényesítő címke. Vagyonszerzési illeték megfizetése alól mentes. Előzetes eredetiségvizsgálat csak a már forgalomba helyezett segédmotoros kerékpár tulajdonjog változásának bejegyzéséhez válik szükségessé. A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásban történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy behozatalára április 1-jét megelőzően került sor és a járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt. Új jármű forgalomba helyezése: Új jármű a külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű. 4

5 Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell: a) a Műszaki Adatlapot, b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást ( Ft Magyar Államkincstár csekken), c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is, d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszám érvényesítő címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat. Kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot, b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, c)a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került, d) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt, e) ügyfél azonosító okmányt, f) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átíráshoz) szükséges okmányok 1. Régi típusú forgalmi engedélyek (amelyek december 31-ig került kiadásra) esetében szükséges okmányok A kérelemhez csatolni kell: a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt, b)a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, c) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, d) a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást, b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, d) ügyfél azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. 5

6 . 2. Az új típusú forgalmi engedélyek (amelyek január 1.-től kerültek bevezetésre, valamint az 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerülő forgalmi engedélyek) esetében szükséges okmányok A kérelemhez csatolni kell: a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve a vonatkozó rendeletben meghatározott eseteket, c)a forgalmi engedély illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, d) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, e) Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható, f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást, b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, c) vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, d) ügyfél azonosító okmányt, e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását. IV. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok 1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt, b) igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, c) ügyfél azonosító okmányt. 2. A) A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok: A kérelemhez csatolni kell: a) bontási átvételi igazolást, b) a rendszámtáblát, c) jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került, d) a jármű forgalmi engedélyét. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 6

7 a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, b) ügyfél azonosító okmányt, B) az A) pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok: A kérelemhez csatolni kell: - a rendszámtáblát. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a)a jármű forgalmi engedélyét, b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került, c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, d) ügyfél-azonosító okmányt. 3. A járműnek, az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok: A kérelemhez csatolni kell: a) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát, b) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetén, A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került, b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, c) az igazgatási szolgáltatás díj befizetését tanúsító igazolást, d) ügyfél-azonosító okmányt. A járműnek az ügyfél kérelmére, átmeneti időszakra történő kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak: a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat; b) a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma, c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat, d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, e) versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap. V. Egyéb ügyintézés során szükséges okmányok A) A kérelemhez csatolni kell: 1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén: - előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt. 7

8 - a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 2. Forgalmi engedély és törzskönyv-pótlás, üzembentartói jog bejegyzés, záradékokkal kapcsolatos bejegyzések: - tulajdonos/üzemben tartó, illetve jogosult nyilatkozatát, - forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást, - üzembentartói jog bejegyzése esetén a vagyoni értékű jog megfizetését igazoló csekkszelvényt és a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot. 3. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba vételének esetén: - engedélyező határozatot, - Műszaki Adatlapot, - Törzskönyvet, forgalmi engedélyt, amennyiben azzal korábban ellátták, - Forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást. 4. Motorcsere esetén: - a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot, - a Műszaki Adatlapot. - a jármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, ha az kiadásra került, - forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. VI. A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK M BETŰJELŰ IDEIGLENESRENDSZÁMTÁBLÁVAL, IDEIGLENES FORGALOMBANTARTÁSI ENGEDÉLLYEL, INDÍTÁSI NAPLÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁNAK, ILLETVE A KÖZÚTI FORGALOMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 1.) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 63. (2) bekezdés f) pontja szerint M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával és ideiglenes forgalomba tartási engedéllyel, valamint a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval kell ellátni a mezőgazdasági erőgépeket. A Korm. rendelet 44. értelmében mezőgazdasági erőgép: - a magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarítógépek (arató-cséplőgépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők.) - a magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek, - a magajáró permetezőgépek, - a speciális magajáró eszközhordó alvázak, - a mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, vagy amelynek megengedett legnagyobb sebességét a 8

9 típusbizonyítvány, vagy a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg. A 44. (3) bekezdése értelmében a mezőgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés, vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély nélkül lehet részt venni. A (3) bekezdés alkalmazásában mezőgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely a működéshez szükséges eszközök szállítását kivéve teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági vontatóval, lassújárművel vagy mezőgazdasági erőgéppel vontatnak. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási hatóság a Hivataltól rendeli meg. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának a közlekedési igazgatási hatóság által történő a Korm. rendelet 69. -ban foglalt engedélyezési feltételei: - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám, - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása, - az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára, és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan, - az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a mezőgazdasági erőgépen a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerűen kitölteni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltűnését, megrongálódását a tulajdonos (üzemben tartó) köteles haladéktalanul a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni. 2.) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni. (Korm. rendelet 71. ) 3.) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzembentartója felelős. (Korm. rendelet 72. ) 4.) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje új rendszámtábla kiadása nélkül három évente cserével hosszabbítható meg a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni. Az üzembentartó az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási 9

10 hatóságnál az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő változásokat. (Korm. rendelet 93. ) 5.) A Korm. rendelet 14. sz. melléklete értelmében az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla egy betű és hat számkaraktert tartalmaz, a betű és a szám karakterek színe zöld, a tábla alapszíne fehér. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla A-B és B-B típusban kerül előállításra. 6.) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatára és ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásához csatolni kell (Korm. rendelet 19. számú melléklet V. 7. pontja): - az ügyfél nyilatkozatát, a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára, és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal, - az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról. - az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, - a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült ügyintéző által hitelesített másolatot. 7). A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott külön jogszabály alapján meghatározott regisztrációs számot, - az ügyfél személyi azonosító okmányát, - a kötelező gépjármű-felelősség biztosítás megkötésének igazolását, 8.) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. (1) bekezdés d) pontja értelmében nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez, a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre. 9.) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla, valamint a hozzátartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve indítási napló kiadásáért közúti közlekedési szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke Ft. A díjat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: Központi Hivatal) keretszámlájára kell befizetni. (BM-es csekken) Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját. VII. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának szabályai. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 70. alapján kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen 10

11 kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a) kötelező felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén mellékelni kell: - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be a Céginformációs és az Elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, - közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, - a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását. - ügyfél-azonosító igazolvány c) a Ft közlekedés igazgatási eljárás díjának befizetését tanúsító igazolást A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át. Az (1) bekezdésben meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal kell igazolja. A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni. A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat. A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Erről és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésről határozatot hoz. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetén, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős. Amennyiben a jármű üzemeltetési jellege vagy üzemben tartója (tulajdonosa) megváltozik, a rendszámra való jogosultságot felül kell vizsgálni, azt indokolt esetben ki kell cserélni. VIII Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának szabályai: 11

12 1) Az alábbi célból adható ki Z-s rendszám: - a belföldön vásárolt, vagy a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére, - indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására, - az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, - a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új gépjármű külföldre viteléhez és az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi időn belüli visszahozatalához (különösen, kiállításra vitel), - a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására, A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni. A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell. A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a Z betűjelű rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került. A Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállításához történő kiadás során a Z betűjelű ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadására az előző forgalmi engedély érvénytelenítésével és annak ügyfél részére történő visszaadásával egyidejűleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a járműnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla vagy előző forgalmi engedély elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt nem áll az ügyfél rendelkezésére. A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős. Amennyiben a jármű üzemeltetési jellege vagy üzemben tartója (tulajdonosa) megváltozik, a rendszámra való jogosultságot felül kell vizsgálni, azt indokolt esetben ki kell cserélni. Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz harmincnapos érvényességi idővel. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni : a) A gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, és a forgalmi rendszám /ok b) A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást. c) A jármű tulajdonjogát igazoló eredeti okirat vagy hitelesített másolati példányát. d) Ügyfél azonosító okmányt e) A Z betűjelű ideiglenes rendszám díját /13.000Ft/ és a forgalmi engedély /3500Ft/ díjának befizetéséről szóló igazolást. 12

13 TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉKÉNEK MÉRTÉKÉRŐL Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) Jármű gyártástól számított kora 0 3 év 4 8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW Ft/kW 750 Ft/kW 550 Ft/kW 650 Ft/kW 450 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni. A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kw teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg, Ft, minden más esetben Ft illetéket kell fizetni. Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a fenntiekben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a fentiek alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a fizetendő illeték összegével. Gépjármű és pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén ideértve a haszonélvezeti jog szerzését is a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. Az Illetéktörvény 102. (1) bek. i.) pontja alapján gépjármű: az olyan közúti szállító vagy vontató eszköz mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassújármű és 13

14 a segédmotoros kerékpár kivételével -, melyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő. Az Illetéktörvény 102. (1) bek. j.) pontja alapján pótkocsi: az i.) pont szerinti gépjárművel történő vontatásra készült jármű, teher-és sátras utánfutó, félpótkocsi, valamint lakó-pótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét külön jogszabály hatósági nyilvántartásba vételhez köti. Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékét Jász-Nagykun-Szolnok megye vonatkozásában a NAV Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékbeszedési számlájára kell befizetni. Az egyes okmányok kiadásával (forgalmi engedély törzskönyv,) kapcsolatos eljárások illetéke a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára kerül befizetésre. 14

15 TÁJÉKOZTATÓ A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárási díjakról Központi Hivatal csekken történő befizetések SORSZÁM RENDSZÁMTÁBLA TÍPUSOK Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtáblákért (pár) Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtáblákért (db). Ideiglenes (V, Z, CD, E), fuvaros, taxi (pár) RENDSZÁMTÁBLA DÍJAK (FT-BAN) Ideiglenes (V, Z, CD, E) fuvaros, taxi (db) Különleges (kivéve a fentiek) rendszámtábla (pár) Különleges (kivéve a fentiek) rendszámtábla (db) Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadása, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése Rendszámtábla után-gyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni és egyedi előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica után-gyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított EU-s rendszámtáblához tartozó regisztrációs

16 13 14 matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, R, RR betűjelű EU-s, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése Külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése Kísérlet vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzátartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása Az eljárás díja az Okmányirodában kizárólag bankkártyával, vagy az ügyintézés alkalmával átadott csekken, postai úton fizethető be. 16

17 SORSZÁM 1 2 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BANKSZÁMLÁJÁRA TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSEK (PHESZ) Forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése (hivatalból történő kivonás) A négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassújármű és pótkocsi igazoló lapjának kiadása, pótlása DÍJAK (FT-BAN) Érvényesítő címke kiadása, pótlása A forgalomból kérelemre történő 4. ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése 5. Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem Indítási napló pótlása, hitelesítése Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása A jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása Külföldi vezetői engedély honosítása Ideiglenes vezetői engedély kiadása Nemzetközi vezetői engedély kiadása Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása Az eljárás díja az Okmányirodában kizárólag bankkártyával, vagy az ügyintézés alkalmával átadott csekken, postai úton fizethető be. 17

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett

személygépjárműveknél : hajtómotorjának teljesítménye: jármű kora: (kw) 0-3 év 4-8 év 8 év felett Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON

A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉST IRÁNTI KÉRELMET BENYÚJTÓ SZEMÉLY AZ ORSZÁG BÁRMELY OKMÁNYIRODÁJÁT FELKERESHETI. TOVÁBBÁ A KÉRELEM A KORMÁNYZATI PORTÁLON ( WWW.MAGYARORSZAG.HU) KERESZTÜL ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2014 Helye: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Kirendeltség-vezető: Fábián Gyöngyi Telefon: 06-25-504-522

Részletesebben

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység

Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70 éven felüli Útlevél/Elvesztés/18 éven felüli. Egyéni vállalkozói tevékenység Vezetői engedély Pótlás Csere Nemzetközi vezetői engedély Első vezetői engedély Vezetői engedély leadása Bevont vezetői engedély kiadása Útlevél Új igény/18 éven aluli Új igény/18 éven felüli Új igény/70

Részletesebben

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni: 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint Új vagy használt gépjármű Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének? Bejelentési kötelezettség Használt gépjármű tulajdonjogának átírása A tulajdonosváltozás költségei Eredetiségvizsgálat

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 2014 Helye: Dunaújváros, Október 23. tér 1. Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-795-241 Fax: 06-25-405-989 E-mail:

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 RENDSZÁM... 6

JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 RENDSZÁM... 6 Segédlet 2015 1 Tartalom JÁRMŰKATEGÓRIÁK... 3 M járműkategória: Személyszállító gépkocsik... 3 N járműkategória: Áruszállító gépkocsik... 3 O kategória: Pótkocsik (nyergesvontatók is)... 4 Motorkerékpárok

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 2013 Helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. B épület, I. emelet 112. iroda Osztályvezető: Dr. Hujber Edina Telefon: 06-25-431-380

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály

Eljáró szervezeti egység: Adóügyi Osztály Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók Tulajdonjog változása: Bejelentési kötelezettség: az adásvétel dátumától számítva a vevőre nézve 15 nap, az eladóra 5 nap. A vevőt egyben átírási kötelezettség

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről

Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Önkormányzat adóztatási tevékenységéről Általános tudnivalók: Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. A helyi adókról

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben