Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola"

Átírás

1 Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, augusztus 10. Készítette: Kárpáti Éva igazgató

2 Tartalomjegyzék: 1.) Az intézmény környezete, partnerek... 2 a) Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, a település, a helyi társadalom és az iskolafenntartó jellemzıi... 2 b) A tanulók és szülık társadalmi-gazdasági jellemzıi... 2 c) Az iskolába belépı gyermekek, tanulók felkészültsége... 3 d) Speciális csoportok a gyermekek, tanulók között ) Az anyagi feltételek... 3 a) Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek... 3 b) Egy tanulóra jutó költség... 3 c) Hatékonyságmutatók... 4 d) A gazdálkodás ésszerősége... 4 e) Saját bevételek lehetıségei... 4 f) Az épület és a környezet fizikai állapota... 5 g) A tanulást segítı eszközök állapota és hiánya... 5 h) Sport- és szabadidıs foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya ) Szervezeti vezetési jellemzık... 6 a) A vezetıi munka és felelısség-megosztás... 6 b) A pedagógiai munka belsı ellenırzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása... 7 c) A vezetıi program idıarányos megvalósulása... 9 d) A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok e) Az intézmény alkotói, tevékenységi légköre f) A vezetıi elismerések és elmarasztalások rendszere, a tárgyidıszakra jellemzı tevékenység g) A vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minısége h) A belsı erıforrások elosztása i) A belsı értékelési (minıséget biztosító) technikák j) A belsı ellenırzés tapasztalatainak következményei k) A belsı ellenırzés dokumentálása l) A belsı információk áramlása m) Az innováció támogatása n) A tanulók aktivitása a szervezetben o) A fenntartói minıségpolitikában meghatározott intézményi feladatok teljesítésének kvantitatív mutatói ) A szakmai munka hatékonysága, eredményessége a) A tanév szervezeti rendje b) A belsı és külsı továbbképzések témája, idıpontja, elıadója c) Az oktató-nevelı munka kiemelt feladatai a es tanévben d) Tehetséggondozás e) Felzárkóztatás f) A tanulói tudásszint, képességszint mérések a tanév folyamán g) Nevelési eredmények h) Iskolai hagyományos és új rendezvények ) A személyi feltételek alakulása a) Dolgozói fluktuáció b) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége c) Az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai d) A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása, ismereteik hasznosítása e) Az oktatást segítı személyzet f) Közmunkások foglalkoztatása... 27

3 6.) Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek a) Az alkalmazott tantervi programok jellemzıi, karbantartása b) Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek jellemzıi, a tanítást segítı eszközök használata. 28 c) Tanórán kívüli tevékenységi formák a tanév folyamán d) Mindennapos testmozgás biztosítása: e) A hátrányos helyzető tanulók segítésének eszközei, módszerei f) A környezetvédelmi és az egészségügyi nevelés helyzete, eredményei g) Iskolaközi programokban való részvétel és eredményesség ) Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje a) A tanulói minısítés (érdemjegyek) szabályozottsága és a szabályok érvényesülése, tanulmányi teljesítmények elismerése b) A tanulói csoportok fejlıdésének összegzése, tanulmányi eredményeik, neveltségi szintjük c) A tantárgyi teljesítmények eredményei d) A nevelési célok megközelítésének helyzete, fegyelmi problémák, deviancia ) A törvényes, jogszerő mőködés helyzete a) A közoktatási törvényben elıírt alapvetı és kötelezı belsı szabályzatok megléte, jogszerősége és összhangja a napi gyakorlattal b) Kapcsolat az iskolafenntartóval, az önkormányzati döntések megvalósítása ) A nevelı-oktató munka értékelése a) A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája, az osztálylétszámok várható alakulása a leendı 5. és 7. és 8. osztályokban b) Versenyeredmények (tanulmányi és sport) c) A pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések (OH és intézményi felmérések és adatlapok alapján) eredményeinek ismertetése, értékelése ) A gyermekvédelmi munka az intézményben ) A könyvtári munka értékelése ) Dolgozói - és gyermekbaleseti statisztika ) Rendkívüli események az intézményben ) A tanítás (nevelés) nélküli munkanapok felhasználása ) A minıségirányítási program felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok teljesítése ) Külsı kapcsolatok a) Kapcsolattartás a fenntartóval b) Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal (DIÖK) c) Kapcsolattartás a szülıi szervezetekkel: d) Kapcsolattartás oktatási intézményekkel, óvodákkal és iskolákkal e) Kapcsolattartás egyéb intézményekkel ) Az intézmény gazdasági helyzete ) Az intézmény pályázatokon való részvétele ) Egyéni arculat, sajátosságok ) A diákönkormányzati munka értékelése ) Problémák, kérések Mellékletek: Adatlapok Legitimációs záradékok 1

4 Intézményvezetıi beszámoló (A fenntartó által megadott intézményvezetıi beszámoló szempontsor alapján) 1.) Az intézmény környezete, partnerek a) Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, a település, a helyi társadalom és az iskolafenntartó jellemzıi Iskolánk a fıváros VI. kerületének szélén, a Városligethez közel helyezkedik el. Fenntartója a Budapest VI. kerület Terézváros Önkormányzata, a fenntartó a nevelı-oktató munkához szükséges feltételeket teljes mértékben biztosítja. Az iskola körzetébe tartozó területen több különbözı országhoz tartozó követség is van, (török, kínai, lengyel, orosz, francia, bolgár, indonéz, brazil), így iskolánkba követségi dolgozók gyermekei is járnak. (Általában 4-6 fı) Iskolánk szomszéd épülete ad otthont a Tóth Aladár zeneiskolának, tanulóink nagy része itt végzi zenei tanulmányait. (30-40 fı) Iskolánkkal szemben helyezkedik el az Artistaképzı Intézet, az iskola közelsége miatt több tanulójuk jár iskolánkba. (A es tanévben 5 fı) Az iskola körzetében két Óvoda üzemel: Fasori Kicsinyek Óvodája és a Fıvárosi Gyakorló Óvoda (Városligeti fasor 28. és 30.), ahonnan átlagosan gyermek jelentkezik iskolánkba. b) A tanulók és szülık társadalmi-gazdasági jellemzıi Az elmúlt 5 évben megnıtt a nehéz anyagi körülmények között vagy elvált családban élı, valamint a veszélyeztetett gyermekek száma. Egyre több család igényli és kapja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amely alapján a gyermek ingyenes étkezésre és ingyenes tankönyvellátásra jogosult. (A es tanévben az ingyenes tankönyvellátásban részesülık száma 85 fı volt.) A es tanévtıl alapító okiratunkba bekerült a beilleszkedési, tanulási magatartási, és nevelési gondokkal küzdı (BTM) tanulók gondozása. A kerületi Nevelési Tanácsadóval együttmőködve, a vizsgálati eredményeiket figyelembe véve kiemelten foglalkozunk fejlesztésükkel. Számunk a es tanévben 9 fı volt, ebben a tanévben 11 fı volt, a es tanévben várható számunk már fı lesz. (A számított létszámban 2 fıként kell figyelembe venni.) 2

5 A es tanévben a október 1. statisztikai adatok szerint: Hátrányos helyzető (HH) gyermekek száma: 34 fı Ebbıl halmozottan hátrányos (HHH) helyzető: 5 fı Veszélyeztetett tanulók száma: 15 fı Folyamatos fejlesztést igénylı tanulók száma: 60 fı BTMN gyerekek száma: 11 fı c) Az iskolába belépı gyermekek, tanulók felkészültsége Iskolánk tanulóit elsıdlegesen az iskola körzetébıl illetve a VI. kerületbıl vesszük fel, figyelembe véve a törvényi elıírásokat és a fenntartó által megállapított speciális felvételi körülményeket. A tanulók az iskolaérettségi vizsgálat eredménye alapján kezdhetik meg az elsı osztályt. Mivel tanulóinkat válogatás és felvételi nélkül vesszük fel, tanulóink felkészültsége iskolába lépéskor átlagosnak mondható. d) Speciális csoportok a gyermekek, tanulók között Speciális csoportok a tanulók között nincsenek, a BTM tanulókat integráltan látjuk el. A es tanévben kerületi igény alapján pedagógiai programunkat átdolgoztuk SNI-s tanulók integrált fogadására is. 2.) Az anyagi feltételek a) Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek Az iskola mőködéséhez szükséges feltételeket az éves költségvetés megfelelıen biztosítja, a költségvetés tervezésekor kéréseinket, igényeinket a fenntartó messzemenıen figyelembe vette. Továbbra is gondot jelent a közbeszerzésre kiírt irodaszer ellátás, mert az elızı tanévhez hasonlóan a kért mennyiségnek csak egy részét kaptuk meg. Öko-iskola programunk megvalósításához a kerületi környezetvédelmi bizottságtól pályázat útján kaptunk anyagi támogatást, Ft-ot. Erdei iskola programunk megvalósítását a fenntartó támogatta, tanulónként 5000 Ft-tal, két osztály, részére. b) Egy tanulóra jutó költség Az egy tanulóra esı költség a 2009-es költségvetési évben Ft volt, 2010-es költségvetési évre elıirányzott egy fıre jutó költség Ft. 3

6 c) Hatékonyságmutatók (tanulócsoportok száma, nagysága, egy pedagógusra jutó tanulók) Tanulócsoportok száma: 6 alsós, iskolaotthonos osztály 6 felsıs osztály 3 felsıs napközis (tanulószobás) csoport Osztályok átlaglétszáma (2009. október 1.): 20 és 29 fı közötti. Napközis csoportok átlagos létszáma 21 fı. Tanulók létszáma: 2009.október fı, ebbıl 7 magántanuló 2010.június fı, ebbıl 7 magántanuló Egy pedagógusra esı tanulók száma ben : 280/31 fı = 9 fı volt, ben: 286/30 fı = 9,5 fı volt. Iskolánk pedagógusainak száma kerületi átszervezés miatt csökkent, a fejlesztı pedagógus álláshelye a kerületi Nevelési Tanácsadóhoz került. A rászoruló tanulók fejlesztését és logopédiai ellátását továbbra is ellátják a tanácsadóból kihelyezett fejlesztı kollégák, de kevesebb óraszámban. d) A gazdálkodás ésszerősége Az iskolai költségvetés készítésénél a takarékosságot szem elıtt tartva igyekeztünk tervezni. Ezt az is igazolja, hogy a fenntartóval való költségvetési egyeztetések során ebben a tanévben sem adódott probléma. A tanév folyamán a következı takarékossági intézkedéseket tettük: Takarékoskodás az energiával a tanulók bevonásával (felesleges villanyhasználat elkerülése) Internetes hirdetések csökkentése Takarékos vízhasználat (Víztakarékos WC tartályok felszerelése) e) Saját bevételek lehetıségei A költségvetésbe tervezett saját bevétel 2009-ben: 2,1 M Ft 2010-ben: 2,1 M Ft A ténylegesen teljesített bevétel: 2009-ben: 2,8 M Ft 2010-ben 1.félévben 1,8 M Ft A fenti bevételek az épület termeinek, tornatermének, sportudvarának - a napi szorgalmi idı utáni - bérbeadásából származnak. (Sportolás, nyelvoktatás, tanfolyamok céljára) Egyéb bevételi forrást jelentenek a pályázatok, amelyek elsısorban a pedagógiai, szakmai munkát segítik. (Részletezése a 18. fejezetben található) 4

7 f) Az épület és a környezet fizikai állapota Három épületünk állapota megfelelı, a karbantartás folyamatos, amelyhez nagy segítséget kapunk a kerületi Vagyonkezelıtıl. Kiemelném, hogy a nyárra tervezett munkák nagy részét már a nyári szünet elıtt elvégezték - a hét végéket is bekapcsolva hogy az iskolánkban szervezett nyári napközis tábor mindennapjait ne zavarják. A es tanév folyamán a következı nagyobb felújításokat és karbantartásokat végezték el: Tisztasági festések, tantermek festése, lambériák javítása B épület (alsó tagozat) tantermeiben linóleum teljes cseréje, ablakok javítása (4 db) Tantermek csiszolása, lakkozása (3 db) Csatornák tisztítása, javítása Alagsor festése B épület feljárat lábazat javítása Konyha festése, szellızés korszerősítése A épület kazánház, hátsó bejárati rész festése C épület radiátorok tisztítása Szükséges a közeljövıben: az A épület külsı tatarozása, lapos-tetı szigetelésének javítása a főtés korszerősítése, mert a jelenlegi, elöregedett kazánok fogyasztása magas. Gondnokunk folyamatos kapcsolattartásának és fantasztikus szervezı munkájának köszönhetıen a javítások mindig idıben elkészülnek. A kisebb, helyben megoldható javításokat az iskola karbantartója ( ezermestere ) végzi. Hozzáértése, segítıkészsége, ügyessége nagy mértékő anyagi megtakarítást jelent az iskolának. Az iskola környezete az elmúlt években sokat szépült. Az udvar zöldítése, a játszóudvar kialakítása révén a gyerekek számára élhetı, szabad mozgásra, sportolásra alkalmas zöld területet tovább növeltük. Mint ÖKO iskola, folyamatosan alakítjuk ezt a környezetet a gyerekekkel együtt a környezetvédelmi világnapokhoz kapcsolódva. A es tanévben történt környezeti újítások, karbantartások, beszerzések: Növényültetés (sövények, virágok, füvesítés), Konyhakertek kialakítása (bab, szılı), Kerti padok beszerzése, Udvari játékok folyamatos karbantartása. g) A tanulást segítı eszközök állapota és hiánya A tanulást segítı eszközökkel az iskola rendelkezik. Az eszközök állapota megfelelı, az elhasználódott eszközöket folyamatosan - a költségvetési lehetıségek függvényében - pótoljuk. 5

8 h) Sport- és szabadidıs foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya. Az iskola a sport és szabadidıs tevékenységekhez kiválóan felszerelt. Sportolási és mozgási lehetıséget biztosít: Nagymérető tornaterem (testnevelési órák, sportkörök, házi és kerületi versenyek, karate, kosárlabda) Kismérető tornaszoba (dráma és néptánc foglalkozások, tánc és zenés torna, mozgásos fejlesztı foglalkozások) Gumiborítású sportudvar (szabadidıs foglalkozások, foci, házi és kerületi bajnokságok, atlétika) Játszóudvar, fajátékokkal, mászókákkal (szabadidıs és napközis foglalkozások) Folyamatos karbantartásuk révén állapotuk jó. Sporteszközök állapota szintén jó, az elhasználódott eszközöket folyamatosan pótoljuk. 3.) Szervezeti vezetési jellemzık a) A vezetıi munka és felelısség-megosztás A vezetıi munka az iskolában a következı felelısség-megosztási rendszerben folyik: Vezetı megnevezése: Igazgató Igazgató-helyettes Gazdasági felelıs Munkaközösség-vezetık Felelısségi köre: - munkáltatói jogkör gyakorlása - pedagógiai-szakmai munka irányítása, ellenırzése, értékelése - törvényi megfelelés folyamatos biztosítása - pedagógiai-szakmai munka napi, gyakorlati szervezése, ellenırzése - munkaközösség-vezetık irányítása - honlap, KIR rendszer kezelése - adminisztratív feladatok ellenırzése - gazdálkodás folyamatának és hatékonyságának biztosítása - gazdálkodással kapcsolatos feladatok - leltárkezelés - technikai dolgozók közvetlen irányítása - szakmai munka közvetlen irányítása, ellenırzése, értékelése - munkaközösség tagjainak segítése - szaktárgyi versenyek szervezése 6

9 b) A pedagógiai munka belsı ellenırzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása A belsı ellenırzés az éves munkaterv részét képezı ellenırzési terv alapján folyik, melyet a tantestület fogad el az éves munkatervvel együtt. A es tanév ellenırzési terve alapján a következı belsı ellenırzések zajlottak: Ellenırzés ideje Ellenırzés tárgya Ellenırzött dolgozó Augusztusszeptember Étkezési kedvezmények és az gazdasági vezetı, ingyenes tankönyvek gyermekvédelmi igényléseinél a jogosultságok felelısök vizsgálata, normatív támogatások kiadása Ellenırzés módszer Dokumentumok vizsgálata Október Pedagógus továbbképzések 7 Gazdasági vezetı Továbbképzési éves periódusának dokumentumok ellenırzése, átsorolások vizsgálata, egységes ellenırzése táblázatba rendezése November Január Február Március Az iskola gazdasági helyzete, költségvetés teljesítése, jövı évi költségvetés tervezése Pedagógiai munka ellenırzése. Adminisztráció ellenırzése Beiskolázás teendıi Az oktatómunkánk színvonala, egyéni bánásmódot igénylı gyerekek segítése, differenciálási technikák az órákon. Nem szakrendszerő órák az 5. osztályban Munkavédelmi elıírások betartása. Munkavédelmi és tőzvédelmi szemle Gazdasági vezetı Pedagógusok Közös áttekintés Óralátogatások Minden pedagógus Iskolai dokumentumok áttekintése Beisk.felelıs Pedagógusok Érintett pedagógusok Április Pedagógiai munka Pedagógusok, Május-június Év végi adminisztrációs feladatok Óralátogatások, óraelemzések Óralátogatás, megbeszélés Ellenırzésért felelıs vezetık Igazgató Igazgató Igazgató Igazgatóhelyettes, igazgató, munkaközösség-vezetık Igazgatóhelyettes Igazgató, Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık Munkavédelmi és Az épületek bejárása Igazgató, igh. tőzvédelmi felelıs gazdasági vezetı mk.vezetık Pedagógusok, mk. vezetık óralátogatások Dokumentumok áttekintése Visszacsatolás, bizonylatolás Kedvezményekhez kapcsolódó dokumentumok, határozatok, Normatív kedvezmények kiadási rendjéhez szabályzat készült Átsorolások Továbbképzésekrıl összefoglaló, átlátható táblázat készült. ¾ évi zárás Óramegbeszélés (IMIP alapján óralátogatási lapok kitöltésre kerültek) Dokumentumok áttekintése, hiányosságok pótlása Beiskolázási lapok Óralátogatási lapok Jegyzıkönyv munkaközösség-vezetık Óralátogatások dokumentumai, minısítések Igazgatóhelyettes hiányosságok pótlása, dokumentumok lezárása 7

10 A belsı ellenırzésen kívül több területen történt fenntartói-önkormányzati ellenırzés a es tanév folyamán. Ezek a következık voltak: Ellenırzés tárgya: Ellenırzést végezte: Ellenırzés eredményeként tett intézkedések: Normatív kedvezmények elszámolása (étkezés, tankönyv) Önkormányzat belsı ellenırzési osztálya Az ellenırzés során probléma nem merült fel, jegyzıkönyv készült Tanügyi dokumentumok, normatív igényléshez létszámadatok ellenırzése Gazdálkodási belsı szabályzatok, dokumentumok Oktatási Iroda Hiba! Érvénytelen csatolás.a Hiányosság nem merült fel, jegyzıkönyv készült. Az ellenırzés mindent rendben talált, intézkedésre nem volt szükség. 8

11 c) A vezetıi program idıarányos megvalósulása A es tanév 5 éves vezetıi megbízatásom utolsó tanéve volt. A fenntartó, a törvényi elıírásoknak megfelelıen januárjában kiírta az intézményvezetıi pályázatot, amelyen újabb 5 évre kaptam megbízást az iskola vezetésére. A vezetıi pályázatomban az elmúlt 5 év pedagógiai eredményeit a következıkben összegeztem: Amit sikerült megvalósítani: Vezetıi programban megfogalmazott cél: Eredményes megvalósulás: Oktató-nevelı munka színvonalának megırzése, Az iskola tanulmányi eredménye évek óta 4,1 és 4,2 erısítése közötti Bukásmentesség Felzárkóztató munkánk eredményeként az elmúlt 5 évben nem volt bukás, illetve bukás miatti évismétlés Iskolaotthon erısítése az alsó tagozaton, páros és Óralátogatások tapasztalatai és a szülık visszajelzései csoportmunkák alkalmazásának erısítése az oktatásban alapján, alsó tagozatunk munkamódszerében megújult, a kompetencia alapú oktatás erısödött, a frontális foglalkoztatás túlsúlya megszőnt. Szorongásmentes iskolakezdés Vár az iskola programunk a szülık körében maximálisan elismert, a gyerekeket jól elıkészíti az iskolakezdésre Szöveges értékelés Év végén a zárt rendszerő értékelésrıl áttértünk a nyitott értékelésre. A nem szakrendszerő oktatásban résztvevı osztályos tanulók is kapnak év végén szöveges Iskolai minıségirányítási és pedagógiai értékelési rendszer kidolgozása, mőködtetése Csatlakozás az ENSZ A fenntarthatóságra oktatás évtizedének programjához. OKÖ iskola cím elnyerése A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenítése a tanítási gyakorlatban, a hétköznapokban. Élhetı környezet kialakítása. értékelést as tanévben elkészítettük az IMIP-et, amely a kerületi ÖMIP alapján ben átdolgozásra került. Mőködtetése a munkaközösség-vezetık bevonásával folyamatos ben, majd 2008-ban ismét, elnyertük az OKÖ iskola címet. A 2007-ben átdolgozott pedagógiai programunkba beépítettük a fenntarthatóság pedagógiáját tantárgyi szinten is. ÖKO hagyományokat vezettünk be: - Évenkénti környezetvédelmi programok bevezetése évente változó tartalommal 2007: A Föld éve 2008: A víz éve 2009: A megújuló energiák éve 2010: A madarak és fák éve - Környezetvédelmi napokhoz kapcsolódó programok, Évente ÖKO mestermunkákat készítenek a tanulók az év kiemelt témájával kapcsolatosan, ebbıl kiállítást rendezünk. - Szelektív hulladékgyőjtést vezettünk be. - Folyamatos papírgyőjtési versenyt indítottunk: Mentsük meg a fákat! címmel - elemgyőjtés, fémhulladék győjtése - takarékosság az energiával - fáradt olaj győjtése Az iskola udvara teljesen megújult az elmúlt 4 év alatt (Játszóudvar, növényesítés, növénykertek) 9

12 Demokratikus, közvetlen kapcsolatra épülı iskolai légkör kialakítása. Feladatok, felelısségi körök jobb elosztása Felújítandó hagyományaink: a Derko családi sportnap Szülık-nevelık bálja az alsós mősoros rendezvények A kollégák visszajelzései és PSZ által végzett Klíma teszt alapján, úgy gondolom, sikerült megvalósítani. Napi kapcsolat, kiszámítható vezetési stílus, jobb munkamegosztás 2005-tıl folyamatosan megrendezésre került: Derko sport és egészségnap Éves Alapítványi Bál Mővészeti Nap Mővészeti nevelés erısítése Néptánc és dráma foglalkozások kiterjesztése 1-6. osztályig. Évenként mővészeti Nap megrendezése. Képzımővészeti szakkörök, kiállítások, iskolahét festészeti és múzeumi programja. Megvalósítása folyamatban van, még tennünk kell érte: Vezetıi programban megfogalmazott cél: Felsı tagozatosok fegyelmének, munkafegyelmének, viselkedéskultúrájának javítása Diákönkormányzat (DIÖK) aktívabb bekapcsolása a mőködésbe Megvalósulás problémái: Folyamatosan foglalkozunk a problémával, és küzdünk a társadalmi értékválság és a családi háttér problémáival, amely a kamasz korosztály esetében napi problémákat okoz. Erkölcsi kódexet dolgoztunk ki a házirend mellett olyan problémák szabályozására, amely a házirendben nem szabályozott, de a tanulókkal való közös megállapodás alapján elvárjuk tanulóinktól. (Öltözködés, viselkedési szabályok, elektromos eszközök napi használata.) A DIÖK tagjai segítıkészek, de szervezıkészségüket, önállóságukat még tovább kell fejlesztenünk. Másképp valósult meg, mint ahogy terveztem: Vezetıi programban megfogalmazott cél: Mővészeti nevelés erısítése, az Alapfokú Mővészeti oktatás bevezetése Megvalósítás problémái, elmaradás okai: - Az OKÖ iskola cím elnyerése 2005-ben új irányt adott az iskola jövıjét illetıen, a tantestület közös elhatározása alapján ennek erısítése mellett döntöttünk. - A törvényi szabályozások kedvezıtlen anyagi feltételeket teremtettek az alapfokú mővészeti oktatás bevezetéséhez: Normatívák csökkenése, (Csak egy helyen veheti igénybe a tanuló, így a zenét tanuló zeneiskolások a támogatásból kiesnek.) Pedagógusok végzettségi követelményeinek megszorítása, ugyanakkor a továbbképzések normatívájának stagnálása. Így az alapfokú mővészeti oktatás nem került bevezetésre. A mővészeti oktatás-nevelés így is a pedagógiai programunk kiemelt területe lett, eredményeink ezen a területen kimagaslóak.(rajzversenyek eredményei, néptánc csoportok mőködése, a dráma, néptánc, képzımővészet kiemelt, tantervi oktatása, évenkénti mővészeti nap megrendezése, kézmőves szakkörök, mővészeti kiállítások) 10

13 Az elızı táblázatban felsoroltakon kívül, az elmúlt 5 évben, a következı nagyobb tárgyi és szakmai, pedagógiai fejlesztések történtek: Tárgyi feltételek javítása Az iskola elöregedett és korszerőtlen bútorzatának teljes cseréje. Ebédlı korszerősítése, melegítıpult beépítése. A épület teljes belsı felújítása, megırizve a mőemlék jellegő épület értékeit. Számítástechnikai eszközpark teljes felújítása. Sportpálya gumiburkolatának, és az udvar játszó részének felújítása. Udvar zöldítése, növénykertek, gyógynövénykert kialakítása. Állatsarkok kialakítása (akvárium, teknısök). Tantermekbe videó és dvd játszók beszerelése. (Ehhez az otthon már nem használt TV készülékeket a szülık adományozták az iskolának.) Az emeleti tantermekbe klíma berendezések beépítése. Az iskola alapdokumentumainak törvényi változásoknak megfelelı átdolgozása Pedagógiai program és a helyi tanterv teljes átdolgozása, kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztésével és az ÖKO iskola program beépítésével (2008). IMIP átdolgozása a kerületi ÖMIP alapján, beépítve a pedagógus értékelési rendszert, a törvényi változások figyelembevételével (2009). SZMSZ és házirend átdolgozása (2009). Esélyegyenlıségi program kidolgozása (2009). ( Hogy a nap mindenkire egyformán süssön. ) Továbbképzési terv elkészítése ( ). Szakmai, nevelı-oktató munka fejlesztéséért tett lépések: ÖKO iskola program kialakítása, mőködtetése, ÖKO hagyományok teremtése. Az angol nyelvtudás erısítésére angol nyelvi vizsgák bevezetése a 7-8. évfolyamon, 8. osztályosok angol nyelvi mősort adnak év végén. Kompetenciafejlesztés erısítése az oktatási folyamatban. (1-6. osztály) Alsó tagozaton a csoportos munkaformák alkalmazásának kiterjesztése. Képzési lehetıségek maximális kihasználása a szakmai munka erısítéséért. Iskolai mérések eredményeinek folyamatos elemzése a tantestületi értekezleteken. o OKÉV mérések és 8. osztályokban o Szegedi Tudományegyetem követı mérései o DIFER mérések Nem szakrendszerő oktatás megszervezése az 5-6. osztályokban. Központi szakmai ellenırzések eredményei 2009-ben az Oktatási Hivatal ellenırizte a nem szakrendszerő oktatás bevezetését az 5. osztályban, amelyet példaértékőnek minısített. Iskolai honlap megújítása Új arculatú megjelenés. Az iskola dokumentumainak teljes körő megjelenítése. Folyamatos tájékoztatás, aktuális programok közzététele, közzétételi lista. Rendezvények, események fotótára. 11

14 Pedagógus továbbképzések az elmúlt 5 évben 5 fı vett rész ben a HEFOP Kompetencia alapú oktatás pedagógus továbbképzésben. (pályázat útján ingyenes képzés) 4 kollégánk végezte el a nem szakrendszerő oktatáshoz szükséges 120 órás tanfolyamot. (2 fı pályázat útján ingyenes) 3 fı szerzett további szakképesítést. 1 fı ÖKO iskolai vezetıi továbbképzésen vett részt. 9 fı végezte el a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazását segítı tanfolyamot. 11 fı a kerületi Zöldítés tanfolyamán szerzett ismereteket. 2 fı vett részt agressziókezelési továbbképzésen, 2 fı csoportos munkaformák alkalmazásán, 2 fı kompetencia mérések eredményeinek elemzésén és alkalmazásán, 10 fı egyéb szakmai továbbképzésen vett részt. Egyéb jelentıs események: Nyári napközis tábor felvállalása a teljes nyári idıszakban az iskola udvarán, a TERMA Zrt. irányításával, pedagógusaink részvételével. Színes programjával a gyerekek és a szülık egyaránt nagyon elégedettek. Az Apáczai Kiadó bemutató órákat tartott iskolánkban a 120 órás nem szakrendszerő oktatás képzése keretében. Tanulóink együttmőködı készségével nagyon elégedettek voltak. Részt vettünk egy nemzetközi színházi projektben a Kolibri Színház szervezésében Történetek az iskolaudvarról címen. Egy kollégánk részt vett Milánóban a nemzetközi projekten is, ahova iskolánk tanulóinak a színházi napról készült alkotásait vitte egy milánói iskolának. Csapatépítés Az elmúlt 5 évben fontos feladatomnak tekintettem, hogy a tantestület összhangját megteremtsem, kapcsolatépítı továbbképzésekkel, tantestületi kirándulásokkal, a szakmai munka elismerésével erısítsem a közös együttmőködést. HEFOP bázisintézmény látogatása tantestületi szinten. (2 budapesti TIOK intézményben óralátogatások, kompetencia csomagok megismerése) Több napos kirándulások: Királyrét: ÖKO iskola továbbképzés és kirándulás Bécs: Karácsony elıtti kirándulás Bánk: Csapatépítı kirándulás Ráckeve: Tantestületi továbbképzés Közös összejövetelek az iskola minden dolgozójának részvételével: o Karácsony, amelyre nyugdíjas és GYES-en lévı kollégáinkat is meghívjuk, o évzáró összejövetel. A kollégák szakmai munkájának erkölcsi és anyagi elismerését nagyon fontosnak tartom. A vezetıségi értekezleteken mindig megállapodtunk a kiemelt munkáért járó bérkiegészítés és az év végi bérmaradvány elosztási szempontjaiban, és a lehetı legoptimálisabb formában juttatjuk el a dolgozóinkhoz. (Üdülési csekk, vásárlási utalványok) 12

15 d) A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok A pedagógusok kapcsolata a gyerekekkel közvetlen, segítı légkörő. Különösen a nehéz családi háttérrel rendelkezı gyermekek számára fontos ez a kapcsolat, akik a mindennapi beszélgetés és a problémájukban való segítségnyújtás nélkül nem is tudnak a tanulási folyamatba bekapcsolódni. Legfontosabb az osztályfınökök odafigyelése, a fejlesztıpedagógusok és gyermekvédelmi felelısök megelızı tevékenysége. e) Az intézmény alkotói, tevékenységi légköre. Az iskolánk pedagógiai alkotó légkörét biztosítják minden évben: A folyamatos napi kommunikáció és kapcsolat a pedagógusok, vezetık és a diákok között A problémák napi kezelése A javaslatok ötletek folyamatos megbeszélése (munkaértekezlet, vezetıségi értekezletek) A munkaközösségek szakmai-pedagógiai munkája A kollégák napi szinten beszélik meg a sikereket, a problémákat és javaslatokat. A havonta megtartott munkaértekezleteken a megelızı idıszak értékelése, és a következı idıszak tervezése közösen zajlik. Az IMIP alapján végzett értékelı tevékenységünk során megnıtt az óralátogatások és óramegbeszélések száma, amelynek során a kollégák egymás munkáját jobban megismerték. Ez jó hatással volt a tantestületi szakmai-alkotó légkörére. A es tanévben kiemelném a tanórán kívüli, de a tanulók kreatív munkáját, a kompetenciák fejlesztését elısegítı programok szervezésében résztvevı pedagógusok összehangolt, együttes tevékenységét, munkáját. (Szüreti mulatságok, ÖKO programok, kézmőves napok, iskolahét, ÖKO kiállítás, erdei iskola programok, Vár az iskola program, Mővészeti Nap, Madarak és fák éve program, Túrabakancs mozgalom) A pedagógusok alkotó kedve inspirálta a gyerekeket is, megnıtt a diákok és tanulóközösségek alkotó kedve, amelyet a tanév végi A Madarak és fák éve ÖKO kiállítás bizonyított. f) A vezetıi elismerések és elmarasztalások rendszere, a tárgyidıszakra jellemzı tevékenység Fontosnak tartom a vezetıi visszajelzéseket kollégáim részére, a megerısítés és dicséret legyen minél szélesebb körő, az elmarasztalás pedig, ha szükséges, inkább négyszemközti. Az elıbbi motiváló, az utóbbi segítı szándékú legyen. 13

16 Vezetıi elismerések rendszere az iskolában: Pedagógusok és technikai dolgozók felé: Megerısítés, dicséret négyszemközt, kisebb csoport elıtt, tantestület elıtt Feladattal való megbízás Jutalmazás Kiemelt munkavégzésért járó bérkiegészítés Derkovits Plakett, az iskolában hosszú idıt eltöltött, kiválóan dolgozó kollégák részére Diákok felé: Dicséret négyszemközt, az osztályközösség, az iskola diákközössége elıtt Igazgatói dicséret ellenırzıbe (tanulmányi, közösségi munkáért, versenyeredményért stb.) Szeretet-díj évente karácsonykor, a társainak legtöbb jót tevı gyerekeknek (max. 12 fı) (A díjat volt kolléganınk, Regıs Nagy Piroska alapította, saját felajánlásból) Derkovits Serleg, az a nyolcadikos tanuló kaphatja év végén, aki kiváló tanulmányi eredményével, és közösségi munkájával ezt megérdemli Sport Serleg, a tanév folyamán 1 fı lány és 1 fı fiú tanuló kaphatja kiváló sporteredményeiért. Szülık felé: Elismerı oklevél a tanév segítı munkájáért az évzárón Derkovits Plakett, az iskola oktató-nevelı munkáját több éven át segítı szülık részére (Szülıi Szervezet vezetıi, aktív segítıi) Vezetıi elmarasztalások rendszere az iskolában: Pedagógusok és technikai dolgozók felé: A problémákkal, hiányosságokkal való szembesítés, egyénileg Szóbeli figyelmeztetés egyénileg, ha ez nem eredményes a tantestület elıtt. (Ez utóbbi ritkán fordul elı) Feladatmegvonás Írásbeli figyelmeztetés Fegyelmi eljárás kezdeményezése Diákok felé: Szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, osztályközösség elıtt, tanulóközösség elıtt Szülı behívása, beszélgetés a problémákról, közös megoldáskeresés Írásbeli figyelmeztetés ellenırzıben Súlyos vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezése A es tanév során is a fenti elismeréseket és elmarasztalásokat alkalmaztuk. Diákok esetében a tanév folyamán: Igazgatói dicséretek száma: Igazgatói intések száma: 15 volt 13 volt Gyakran hívattunk be szülıket megbeszélésre diák viselkedési problémái miatt, ezek eredményeképpen fegyelmi eljárásra nem került sor. 14

17 g) A vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minısége A vezetıi programomban megfogalmazott vezetési stílus megvalósítására törekszem, és ezt vezetıtársaim is segítik a mindennapokban. (igazgatóhelyettes, gazdasági felelıs). Célom: demokratikus vezetési stílussal, a hatáskörök és feladatkörök pontos tisztázásával, rendszeres iskolavezetıségi ülések megtartásával a munkahelyi légkör javítása. A jó munkahelyi légkör alapja lehet az alkotómunkának, ahol minden kolléga érzi, hogy a feladatok csak általa és vele oldhatók meg és nem ellenében. (Idézet a vezetıi pályázatomból) A kerületi pedagógiai szolgáltató által 2009-ben végzett, tantestületi klímateszt visszajelzései alapján úgy érzem, ezt sikerül is megvalósítanom az elmúlt 5 évben. h) A belsı erıforrások elosztása A belsı erıforrások, bérmaradványok, és egyéb anyagi lehetıségek felhasználásáról, elosztásáról minden esetben az iskolavezetıség bevonásával döntünk. A es tanévben a következıkben történt ilyen közös döntéső elosztás, figyelembe véve a munkaközösség-vezetık szakmai-pedagógiai munkát értékelı javaslatait: Eszközvásárlások Nyelvi labor kialakítása 2009-es évi jutalomkeret és év végi bérmaradvány elosztása 2010-es évi kiemelt munkáért adható keret kiosztásának szempontjai 2010-es évi jutalomkeret elosztása (Az iskolavezetıség döntött az egyformán és a differenciáltan kiosztandó összegek arányáról) A fenntartó által júniusában adott rendkívüli jutalom elosztása A jutalmazásra egy közös év végi rendezvény keretében került sor a pedagógusok, és az iskola valamennyi dolgozója, segítıje részvételével. i) A belsı értékelési (minıséget biztosító) technikák A belsı értékelés, minıségbiztosítás technikáit az IMIP részletesen tartalmazza. A es tanévben alkalmazott technikák: Óralátogatások, óramegbeszélések Szülıi tájékoztatók, szülıi értekezletek, fogadóórák, Szülıi megbeszélések (választmányi, egyéni és csoportos) A nem szakrendszerő oktatásban részvevı pedagógusok megbeszélései, a tanulói kompetencia térkép és értékelılap kidolgozása, eredmények értékelése Értekezleteken megtörtént az OKÉV és a Szegedi tudományegyetem által végzett mérések eredményeinek összehasonlítása, feldolgozása, javaslatok megfogalmazása az eredmények javítására. IMIP véleménykérı lapjainak bekérése a pedagógusoktól év végén IMIP véleménykérı lapjainak bekérése a diákoktól év végén IMIP véleménykérı lapjainak bekérése a szülıktıl év végén 15

18 j) A belsı ellenırzés tapasztalatainak következményei A es tanév belsı ellenırzési terve és tematikája a 3/b pontban található. A belsı ellenırzés során tapasztalt pozitívumokat és hiányosságokat a munkaértekezleteken részletesen megbeszéltük a tantestület tagjaival. A munkaértekezleteken született megállapodásokról jegyzıkönyv készült. A tanév folyamán visszatértünk a gyakorlati megvalósulás mikéntjére. A tanévzáró értekezleten az éves tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaztunk meg a következı tanévre, amely a munkaterv kiindulópontja lesz. A belsı ellenırzés tapasztalatai alapján a következıkre kell nagyobb figyelmet fordítanunk: Iskolai dokumentáció, adminisztráció pontossága, naprakészsége (naplók, tájékoztató füzetek vezetése) A tanulók fegyelmi vétségeinek következetes kezelése, a megelızésre fordítva a hangsúlyt. A felsıs tanulók órai fegyelmének erısítése, a megfelelı tanulási légkör biztosítása érdekében. k) A belsı ellenırzés dokumentálása. A belsı ellenırzések minden esetben munkaértekezleteken való megbeszéléssel zárulnak, ahol a problémák megoldását, a hibák javításának lehetıségeit, az ehhez tartozó feladatokat, felelısségi köröket mindig megbeszéljük. Hiányosságunk, hogy a belsı ellenırzésekrıl nem mindig készül külön jegyzıkönyv, mert az észlelt problémákat igyekszünk azonnal javítani. l) A belsı információk áramlása. Iskolánk 3 épületben mőködik, így az információk átadásának biztosítása különösen fontos. A belsı információk áramlásának formái az intézményben: Iskolában dolgozók tájékoztatása: Körözvények kiadása épületenként, aláírással igazolva az elolvasást Havi programok kihelyezése az épületekben a hirdetı táblákon és a portán Munkaértekezletek, vezetıségi értekezletek, munkaközösségi megbeszélések Diákok tájékoztatása: Osztályfınökök feladata a folyamatos tájékoztatás Iskolai faliújságon keresztül hirdetmények útján Írásos programfelhívások szétosztása Iskolarádió Szülık és partnerek tájékoztatása: A szülık tájékoztatása az üzenı füzeteken keresztül (Beírás, vagy gépelt szöveges információ formájában) Iskolai honlapon keresztül, melyet folyamatosan frissítünk (derkovits.hu) 16

19 Megkönnyíti az információk kezelését az, hogy év elején (minden augusztus végén) pontos, napra lebontott éves munkarendet fogadunk el, mely naptárszerően tartalmazza a havi eseményeket, tanítás nélküli napokat, hagyományos rendezvényeink idıpontját, így a szülık elıre tervezhetik saját programjaikat, szabadságukat. Ezt egészíti ki a havi bontású konkrét tervezet. Mindkettı felkerül a honlapra is. A es tanévben a törvény szerinti kötelezı közzétételi lista is felkerült az iskola honlapjára. m) Az innováció támogatása Az iskolát érintı innovációs folyamatok az elızı években lezajlottak. ÖKO iskola program beépítése az oktató-nevelı munka folyamatába A mővészeti nevelés kiszélesítése Angol nyelvi vizsgák bevezetése A megújítási folyamatok a tantestület támogatásával, illetve a munkaközösségek javaslatai alapján zajlottak, és kis mértékő strukturális változást igényeltek. A as tanévben megpályáztuk és elnyertük az Agressziómentes, egészségtudatos iskola címet, a program megvalósítása a következı 3 év feladata. A program az ÖKO iskola programját egészíti ki. Új feladatnak számít az SNI-s tanulók fogadása, integrált nevelésük, oktatásuk. n) A tanulók aktivitása a szervezetben Tanulóink aktivitása az elızı tanévekhez képest javult, szervezıkészségüket még javítanunk kell. Pl. Önálló diákprogramok szervezése Iskolai programok szervezésében és megvalósításában való részvétel Iskolai versenyek szervezése, értékelése A es tanévben az iskola tevékenységét a diákok a következıkben segítették leginkább: Éves papírgyőjtési verseny lebonyolítása (a papírok átvétele, lemérése minden reggel a porta elıtt, 7-8. osztályos tanulók havi váltásban) Luca napi vásár megszervezése (december) Mővészeti nap, ünnepélyek és egyéb rendezvényekhez a tornaterem berendezése, hangosítás összeállítása Feladataink a következı tanévre: Diákprogramok szervezésében való nagyobb, önálló szerepvállalásuk ösztönzése. 17

20 o) A fenntartói minıségpolitikában meghatározott intézményi feladatok teljesítésének kvantitatív mutatói A kerületi elvárások megvalósítására ebben a tanévben tett intézkedések, eredmények: Kerületi elvárás Megvalósítás mikéntje a es tanévben ÖKO iskola program erısítése, az egészség megırzését a tudatos környezetvédelmet szolgáló szabadidıs programok szervezése Esélyegyenlıség elısegítése Iskolaotthon eredményes mőködtetése İrizze meg jó tanulmányi átlagát (4,1) és bukásmentességét az iskola Kapjon kiemelt szerepet az angol nyelvtanulás, a számítástechnika oktatása és a mővészeti nevelés és a sport. (dráma, néptánc, média, sportrendezvények). Felkészítés a továbbtanulásra A munkatervben szereplı valamennyi ÖKO programok megvalósítása a Esélyegyenlıségi terv kidolgozása, felelısök, tevékenységek meghatározása Folyamatos visszajelzés kérése a tanulási folyamatról Folyamatos fejlesztés, korrepetálás, fejlesztı foglalkozás a lemaradóknak - Csoportbontásos oktatás - Iskolai szintő angol vizsgák a 7-8. osztályban félévkor és év végén - Nyelvvizsga elıkészítık - Mővészeti programok Tantárgyi elıkészítık magyar és matematika tárgyakból Események, eredmények es tanévben (Kvantitatív mutatók) - Iskolai tanulmányi kirándulás (IX. 16.): (1-4. oszt Vácrátóti Botanikus Kert) 5-8. oszt Gödöllı történelmi séta, Botanikus Kert) - Két napos osztálykirándulások (V ) természetvédelmi területekre ÖKO programok: - Madarak és fák éve egész tanéves program - Környezetvédelmi napokhoz kapcsolódó rendezvények, versenyek munkaterv alapján) - Sport és egészségnap - Állatkerti Nap - Nem szakrendszerő oktatásban kiemelt figyelem a BTM és HHH gyermekekre - Fejlesztı pedagógusok munkájának ellenırzése a Nevelési Tanácsadóval közösen Az alsós tanulók közül a tanév végén: - Kiválóan megfelelt: 17 fı - Jól megfelelt: 48 fı - Megfelelıen teljesített: 86 fı - Fejlesztésre szorul: 20 fı (1 vagy 2 tárgyból) Az iskola tanulmányi átlaga: 4,19 A felsı tagozatos tanulók közül a tanév végén: - Kitőnı tanulók száma: 7 fı - Jeles eredményt ért el: 8 tanuló Év végén bukás nem volt. - City&Guilds nyelvvizsgát tett: 5 fı 6. osztályos tanuló - Iskolai Mővészeti nap (április 23.) - Sport és Egészség nap (június 4.) Valamennyi tanulónkat (24 fı) felvették középiskolába, sokukat az elsınek megjelölt helyre: Gimnáziumba nyert felvételt: 8 fı Szakközépiskolába megy: 11 fı Szakképzı iskolába megy: 5 fı 18

21 4.) A szakmai munka hatékonysága, eredményessége a) A tanév szervezeti rendje A tanév rendjét - a törvényi elıírásoknak megfelelıen minden év augusztusában elkészítjük, és a honlapon megjelentetjük. (WWW.derkovits.hu: Naptár ) A tantestület által elfogadott éves munkarendre épülnek a munkaközösségek szakmai-pedagógiai munkatervei, amelyek alapját képezik az éves iskolai munkatervnek. (WWW.derkovits.hu: Munkaterv ) A es tanévben a munkatervnek megfelelıen alakultak a tervezett programok. b) A belsı és külsı továbbképzések témája, idıpontja, elıadója A es tanévben lezajlott belsı továbbképzések: A kompetenciamérések és a Szegedi Tudományegyetem méréseinek értékelése Elıadója: Dobor Ágnes Idıpontjai: június 17. Szegedi mérés és OKÉV mérés eredményei 3 napos OKÖ iskola továbbképzés Ráckevén a tantestület részvételével: Témakörök: ÖKO iskolai programok, osztálykirándulások szervezése a Nemzeti Parkokhoz, ennek programlehetıségei. Elıadók: a tantestület tagjai, valamint a Felsı-Kiskunsági puszták ırkerület vezetıje: Nagy István, akinek segítségével a helyszínen megismerhettük az Apaj község területén fekvı Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Kisapaji-réten élı különleges madárvilágot, a területhez kapcsolódó tanulmányi kirándulások szervezésének lehetıségeit. Idıpontja: április 7-9. Részvétel a külsı továbbképzéseken: A tantestület valamennyi tagja részt vett a Terézvárosi Napok megnyitó elıadásain, valamint a hét folyamán szervezett bemutató órák és szakmai elıadások valamelyikén. A hét programját nem éreztük annyira tartalmasnak, mint az elızı években, a programokra való eljutás megszervezése is nehezebb volt. Kollégáink a következı képzéseken, konferenciákon vettek még részt a tanév folyamán: o Iskolazöldítési továbbképzés (30 órás TPSZ) 5 fı o Konfliktus és agressziókezelés (30 órás Nevelési Tanácsadó 3 fı) o Szitakötı környezetismereti továbbképzés (3 fı) o Kézmőves technikák természetes anyagból (60 órás Természettud. Múzeum 2 fı) o Nem szakrendszerő oktatás (1 napos Apáczai Kiadó 1 fı) o Természettudományi elıadások (Fazekas, 2 fı) o Mozaik digitális tananyag bemutató (2 fö) o Interaktív tábla ( ISZE 30 órás 1 fı) o Angol nyelvi projekt konferencia (Oxford U.P. 1 fı) 19

22 c) Az oktató-nevelı munka kiemelt feladatai a es tanévben A es tanév kiemelt pedagógiai céljai, feladatai: Munkatervben kitőzött kiemelt célok, feladatok Az 1-6. évfolyamon erısödjön a kulcskompetenciák fejlesztése Felsıs tanulószoba aktívabb bevonása a kompetenciák fejlesztésébe Környezeti témák önálló vagy kiscsoportos feldolgozása a tanulók által, a kutatómunka és önállóság fejlesztése Tevékenységek a megvalósítás érdekében - Alsó tagozaton a tervezett tananyag alárendelése a fejlesztésnek, a kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon, és az iskolaotthon szabadidıs keretei között - Felsı tagozaton a 6. osztályos nem szakrendszerő oktatás bevezetése - Tanulókra lebontott kompetencia térkép készítése - A nem szakrendszerő oktatást végzık idıszakos megbeszélései - Szöveges, egyéni értékelılap használata -Tanulókörök létrehozása a 6-7. osztályos tanulószobán, fejlesztı tevékenység játékokon keresztül Madarak és fák évének ÖKO és a mestermunka pályázat meghirdetése Eredmények - Az alsó tagozaton emelkedett a páros és csoportos munkaformák alkalmazása a frontális órákkal szemben. - Év végi mérések átlaga % közötti. - Az elızı tanév eredményei alapján változtatások a nem szakrendszerő oktatásban: blokkosított nem szakrendszerő órák bevezetése, hatékonyabbá tette a kompetenciák fejlesztését Lemorzsolódás mentes tanulócsoport, egymás segítése Madarak és fák kiállításon a tanulók mestermunkáinak bemutatása (A kiállításon 190 tanulónk képzımővészeti és kutató munkájának eredményeit mutattuk be az alagsorban, május hónapban) 20

23 d) Tehetséggondozás A tehetséggondozás színterei: Tanítási órák Tanításon kívüli foglalkozások Megvalósítás mikéntje: Differenciált óravezetés, többletfeladatok - Szakkörök - Versenyekre való felkészítés - Egyéni fejlesztési programok Nívócsoportos oktatás nem folyik az iskolában. A PP-ban kiemelt fejlesztési területeken csoportbontásban tanítunk, amely a kisebb létszám miatt nagy lehetıséget ad az egyéni képességek fejlesztésére. Bontásaink: Angol nyelv (osztályonként 2 csoport) Néptánc-dráma (féléves váltásban, osztályonként 2 csoportban) Számítástechnika-technika (féléves váltásban, osztályonként 2 csoportban) A versenyekre való felkészítésre, külön órakeret nem állt rendelkezésre, a kollégák a tanítási óráikon kívül, díjazás nélkül oldották meg a feladatot. Tehetséggondozásra heti 5 óra állt rendelkezésre a felsı tagozat részére, elsısorban matematika és magyar tantárgyakból, ezt kollégáink maximálisan kihasználták. e) Felzárkóztatás A felzárkóztatás szinterei: Korrepetálás Fejlesztı foglalkozások (BTMN, HHH-s gyermekek, folyamatos egyéni fejlesztést igénylı tanulók) Napközi, tanulószoba A feladatot ellátó pedagógusok és tevékenységük: Szaktanárok, heti 1 órában Fejlesztı pedagógusok - alsós fejlesztés (heti 12 óra) - logopédiai fogl. (heti 11óra) - felsıs fejlesztés (heti 24 óra) - szaktanárok, (Folyamatos segítségnyújtás a délutáni tanulási folyamat során, Eredmények: Bukásmentes tanév tanulásmódszertani segítségnyújtás) Felvételi elıkészítık szaktanárok Jó felvételi eredmények, 8. osztályos tanulóink teljes körő beiskolázása Korrepetálási idıkeret ebben a tanévben sem állt rendelkezésünkre, kollégáink a tantárgyfelosztáson kívül, saját idıben, díjazás nélkül foglalkoztak a korrepetálást igénylı tanulókkal. 21

24 f) A tanulói tudásszint, képességszint mérések a tanév folyamán Mérések Célja, tartalma Célcsoportja Idıpontja, felelıse Felhasználása Iskolai mérések: - Félévi és év végi tantárgyi, tudásszint mérések Tantárgyak tartalmi részének elsajátítása, alkalmazása feladatokban Minden tanuló Január, május-június Tanítók, szaktanárok Következı évi tantárgyi koncentráció tervezése, egyéni hiányosságok feltérképezése - Hangos olvasás mérése - Angol tudásszint mérés: tantárgyi vizsgák Olvasási készség felmérése Angol nyelvi tudás alkalmazása, írásban és szóban - DIFER mérés Bemeneti szint meghatározása a problémákkal küzdı tanulók esetében Külsı mérések OKÉV mérés Szegedi Tudományegyetem követı mérése Matematikai és szövegértési kompetenciák mérése Matematika, induktív gondolkodás, Alsós tanulók 7. és 8. osztály tanulói Elsısök és 8. osztályos tanulók Szeptember, május Alsós humán munkaközösség vezetı, fejlesztı pedagógusok Január, május Angol munkaközösség Október-november Alsós fejlesztı pedagógus Május 27. Olvasási nehézséggel küzdı tanulók, szőrése, következı évi fejlesztésük megtervezése Az eredmények tapasztalatai alapján az oktatási módszerek javítása Egyéni fejlesztési program kidolgozása a következı tanévre 4.osztály - Nem szakrendszerő oktatás következı tanévi megtervezése 6.osztály - Az eredmények alapján a gyenge területek javításának tervezése 8. osztály - Hozzáadott érték elemzése 3. és 7. osztály május - Egyéni eredmények alapján egyéni fejlesztés tervezése a következı tanévre 22

25 g) Nevelési eredmények Munkatervben kitőzött kiemelt célok, feladatok A házirendben és az etikai kódexben megfogalmazott viselkedési normák következetes közvetítése, betartatása Pozitív szokásrendek kialakítása Rongálások, agresszív viselkedés megelızése, visszaszorítása Tevékenységek a megvalósítás érdekében Alsó tagozaton: - heti értékelések péntekenként, - felelısi rendszer mőködtetése, - szülıkkel való folyamatos kapcsolat tartása, Felsı tagozaton: - Ügyeleti rendszer mőködtetése, fokozott ellenırzése - Osztályfınöki és Etika órák a 7. és 8. osztályban - Osztályonként viselkedési törvénypontok kidolgozása a tanulókkal közösen - iskola projekt kidolgozása az agresszió csökkentésére - Rongálások esetén jóvátétel megszervezése, - Kártérítés - Agresszív viselkedési formák azonnali kezelése az osztályfınökök által - Ügyeleti rendszer mőködtetése Eredmények Tettleges bántalmazás ritkán fordult elı (verekedés, tettleges bántás) Folyamatosan küzdünk azonban a szóbeli bántás, csúfolódás, kötekedés problémájával. A gyerekek gyakran már reggel frusztráltan érkeznek otthonról az iskolába, a problémák napi oldásával, azonnali kezelésével érünk el eredményeket decemberében elnyertük az Agressziómentes, egészségtudatos iskola címet Az agresszív viselkedés ellen folyamatosan küzdenünk kell, mert újra és újra megjelenik a gyerekek viselkedésében. Rongálások esetén a lehetıségekhez képest a tanuló közremőködésével oldottuk meg a javítást. A magatartás és szorgalom értékelése: A tanulók magatartását és szorgalmát osztályfınökök havonta, osztályzatokkal értékelik, a szaktanárok javaslatait összegyőjtve. Osztályfınöki órákon havonta egyszer értékelést tart, az osztályzatok bekerülnek a tanulók tájékoztató füzetébe. Félévi és év végi osztályozó konferencia elıtt a szaktanárok minden tanuló magatartását és szorgalmát egyenként értékelik, az osztályfınökök ezeket figyelembe véve javasolnak osztályzatot a félévi és év végi konferencián. A tantestület fogadja el a félévi és év végi osztályzatokat. Az iskolai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében a tanári ügyelet órarendhez hasonló beosztással mőködött a tanév folyamán. (Épület, udvari és ebédlıi ügyelet) A nevelı munkánk eredményességének alapja az év eleji tervezés. Osztályok szintjén éves osztályfınöki nevelési terv készül minden év szeptemberében, amely tartalmazza: Az osztály neveltségi szintjének megfelelı nevelési célkitőzéseket Az osztályfınöki órák tematikáját Az etika órák tanmenetét Az osztályszintő programok tervezését A tanulmányi kirándulás tervezetét, oktatási-nevelési céljait A es tanévben is minden osztály 2 napos, tanulmányi kiránduláson vett részt, amelyen Nemzeti Parkok élıvilágával, környezetvédelmi értékeivel ismerkedett. 23

26 h) Iskolai hagyományos és új rendezvények Nevelési szempontból fontos a tanításon kívüli, közösséget erısítı hagyományok megırzése, megerısítése, a hagyományos programok évenkénti megrendezése. Hagyományainkhoz híven a es tanév is gazdag volt közösségi programokban. Néhány közösségi programunkat felsorolom, a teljesség igénye nélkül: Iskolai hagyományos programok: Egész tanéves Öko-iskola program ( ben A madarak és fák éve ) Szeptemberi 1 napos iskolai tanulmányi kirándulás, változó helyszínnel, környezetvédelmi tartalommal (Ebben a tanévben: 1-4. oszt Vácrátóti Botanikus Kert 5-8. oszt Gödöllı történelmi séta, Botanikus Kert) Szüreti Mulatságok, a néptáncosok fellépése, és sportversenyek a Terézvárosi Búcsúhoz kapcsolódva Mikulás járás, testvérosztályok mikulása Luca napi vásár, Karácsonyi iskolai és osztály szintő ünnepségek Alsósok karácsonyi osztálymősorai szülıknek Farsang ÖKO hetek ( ben: A madarak hete októberben, a fák hete májusban) Iskolahét festészeti és múzeumi programja ÖKO mestermunkák kiállítása, és értékelése májusban Alsósok ünnepkörhöz kötıdı rendezvényei, kézmőves napok (Karácsony, Húsvét, Márton napi libázás) Mővészeti nap Vár az iskola program leendı elsısöknek Föld napja, növényültetés az udvaron Katasztrófavédelmi verseny Év végi 2 napos osztálykirándulások Anyák napi mősorok Interaktív állatkerti napok Derko sport- és egészségnap Ünnepekhez kapcsolódó programok, ünnepélyek (okt.6 okt.23.márc.15) Iskolai tanulmányi versenyek Sportversenyek Erdei iskolai programok Szelektív hulladékgyőjtési program (Folyamatos papír, elem, mőanyagpalack győjtése) Szülık-nevelık bálja Egyéb iskolai rendezvények (Ünnepélyes évnyitó, évzáró, ballagás) 24

27 A es tanév nem hagyományos programjai: Színházi Nap (Kolibri Színházzal közös Jelenetek az iskolaudvarról címő nemzetközi project magyarországi bemutatója a mi iskolánk udvarán zajlott tanulóink részvételével szeptember 7-én) A es tanév új, hagyományteremtı programjai: Madárbarát iskola programja (Udvaron madáretetık folyamatos elhelyezése, gondozása, ismerkedés M.o. állatvilágával) Túrabakancs mozgalom (Hétvégi kirándulások havonta, túraverseny tanulóknak és családoknak, folyamatos értékeléssel) Osztályprogramok: Színházi elıadások látogatása Kolibri színházi foglalkozások Erdei iskolák: (Királyrét 6.o, Börzsönyliget 3.b és 4.o) Dráma foglalkozások, játszóházas programok a Marczibányi téren, Múzeumi foglalkozások,( Kelet-Ázsiai, Vasúttörténeti, Közlekedési, Mezıgazdasági, Természettudományi Múzeum, Galéria) Bábszínházi elıadások (alsósok) Hetente korcsolyázni és úszni járt két alsós osztály Anyák napi mősorok Kerületi szintő programok: Autómentes Nap rendezvényei KI TUD TÖBBET Terézvárosról? Kerületi vetélkedı Környezetvédelmi rendezvény Tanulmányi és sportversenyek 25

28 5.) A személyi feltételek alakulása a) Dolgozói fluktuáció A tanév legelején 1 kollégánk vidékre távozott, az ı feladatait belsı helyettesítéssel oldottuk meg. A tanév folyamán dolgozói fluktuáció nem volt. b) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége A tantestület összetétele olyan, hogy az oktató-nevelı munka feladatait teljes szakos ellátással tudtuk megoldani a tanév folyamán. 2 kolléga volt GYES-en, ıket megfelelı végzettségő kollégával helyettesítettük. c) Az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai Új pedagógus felvételének szempontjai: Végzettségi feltételek, szükséges szakirányú végzettség A pedagógus-hívatáshoz való hozzáállása Rátermettség PP elfogadása Új kolléga felvételénél, az állásinterjún, részt vesz és véleményt nyilváníthat: Pedagógus felvételénél a szakmai munkaközösség vezetıje, technikai dolgozó felvétele esetén a gazdasági felelıs. A tanév során új kolléga felvételére nem került sor. d) A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása, ismereteik hasznosítása Az éves továbbképzési tervet tantestület fogadja el minden évben, március elején. A tervezésnél figyelembe vesszük az 5 éves képzési terv prioritási sorrendjét: A törvényi elıírásoknak megfelelı végzettségek megszerzése Módszertani képzések A es tanévben a következı továbbképzésen vettek részt a kollégák: 2 fı továbbtanulónk volt, akik a tanév végén a képesítést is megszerezték: 1 fı Közoktatás Vezetıi képzés (80 %-ban iskola által támogatott) 1 fı angol szak (Eger) (80 %-ban iskola által támogatott) 12 fı továbbképzésen vett részt: o Iskolazöldítési továbbképzés (30 órás TPSZ 5 fı) o Konfliktus és agressziókezelés (30 órás Nevelési Tanácsadó 3 fı) o Kézmőves technikák természetes anyagból (60 órás Természettud. Múzeum 2 fı) o Interaktív tábla kezelése (30 órás ISZE 1 fı) o Rendszerinformatikus képzés ( 240 óra KÉK-SULI Oktató Központ 1 fı) A továbbképzésrıl a kollégák a munkaértekezleteken folyamatosan beszámoltak, a hasznos ismereteket továbbadták. A pedagógusok továbbképzési normatívájának megszőnése komoly gondot jelentett már ebben a tanévben is, hét évenkénti 120 órás törvényi kötelezettség betartása szinte megoldhatatlan. 26

29 e) Az oktatást segítı személyzet Iskolánk szerencsés helyzetben van, mert az oktatást segítı technikai dolgozóink gyerekszeretık, és elkötelezettek pedagógiai programunk végrehajtásának segítésében. Gazdasági felelıs: Gondnok: Iskolatitkár: Portások: Konyhai dolgozók: Karbantartó, főtı: Önálló munkavégzése, szakértelme, gyorsasága nagyban segíti az iskola egész munkáját. Felelısen, nagy odafigyeléssel szervezi meg épületeink karbantartását, nyitását, zárását. A gyakorlatban koordinálja a többi technikai dolgozó munkáját, segíti az iskolai rendezvényeket, intézi a beszerzéseket, szervezi a teremkiadásokat Az adminisztratív teendık mellett ellátja az étkezés nyilvántartás feladatait. A iskola biztonságára ügyelnek, a be- és kijárókat ellenırzik kb. 300 fı étkeztetését látják el naponta, zökkenımentesen, a gyerekek igényeit maximálisan figyelembe véve. Az iskola területén minden olyan munkát elvégez, amely nem igényeli szakember nagyobb segítségét, gondozza az iskola zöld területe, gondoskodik a főtési idıszakban a kazánok mőködtetésérıl. Segítı munkájuk nélkülözhetetlen és csak megköszönni tudom egész éves, odaadó munkájukat. f) Közmunkások foglalkoztatása A tanév folyamán 4 fı közmunkást foglalkoztattunk, akik nagy segítséget jelentettek az iskolának: Pedagógiai asszisztens 2 fı Segíteni tudtak: pályázatok írásában, korrepetálásban, gyermekfelügyeletben, kísérésekben, iskolai dekorációban és az iskolai rendezvényeken Adminisztrátor 1 fı: Feladata volt az iskolai könyvtár elektronikus nyilvántartásának elkészítése. Udvaros 1fı Iskolánk udvarának takarítását, gondozását végezte. Általában folyamatos irányítást és sok segítséget igényel a munkavégzésük, de ha ezt megkapják, nagy segítséget jelentenek az iskolának. 6.) Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek a) Az alkalmazott tantervi programok jellemzıi, karbantartása A helyi tanterv utolsó átdolgozása 2008-ban történt meg. Ekkor a következıkkel egészítettük ki: Kompetenciák fejlesztése tantárgyanként ÖKO iskola program beillesztése Az SNI-s tanulók fogadása miatt szükséges a helyi tanterv kiegészítése is, amely a következı tanév feladata. A tanterveket a törvényi változásoknak megfelelıen és a mérések tapasztalatait, valamint a munkaközösség vezetık javaslatait figyelembe véve szükség szerint módosítjuk. 27

30 b) Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek jellemzıi, a tanítást segítı eszközök használata A kollégák módszertani szabadságukkal élve önállóan választják ki a használt tankönyveket és tanulmányi segédeszközöket, figyelembe véve a következıket: Tankönyvcsaládok évfolyamonkénti egymásra épülése Tankönyvárak mérséklése Iskolaszék javaslata Szemléltetı eszközökkel az iskola ellátott. A es tanévben a következı kiadók tankönyvcsaládjait használták a kollégák: Apáczai Kiadó Dinasztia Kiadó Mőszaki Könyvkiadó Mozaik Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Romi-Suli (alsó tagozat, 1-2. osztály) Az Iskolaszék javaslatára a 3-8. osztály matematika tankönyveit egységesítettük, így jobban biztosítható a tananyag egymásra épülése. (Sokszínő matematika tankönyvcsalád) c) Tanórán kívüli tevékenységi formák a tanév folyamán A tantárgyfelosztásban megjelenı tanórán kívüli tevékenységek: o Szabadidıs tevékenységek (Iskolaotthon és a felsıs napközis-tanulószobás idıkeretben: udvari játékos foglalkozások, sport, múzeumlátogatások, kézmőves foglalkozások) o Énekkari foglalkozások (heti 2 órában) o Sportköri foglalkozások (heti 8 órában) o Differenciált képességfejlesztés (heti 5 órában) Tantárgyfelosztáson kívüli, önköltséges foglalkozások: o Szakkörök: kosárlabda, karate, kézmőves, angol, dráma, néptánc, tánc, foci Tanulmányi kirándulások: o Iskolai szeptemberben o Osztályoknak májusban Osztályszintő programok o Hétvégi kirándulások o Klubdélutánok o Erdei iskolák Múzeumi programok Színházi programok Sportversenyek: házi és kerületi versenyek, Mikulás Kupa, stb. Egyéb foglalkozások: korrepetálások, fejlesztı foglalkozások (fejlesztı pedagógusok egyéni foglalkozásai), logopédiai foglalkozások 28

31 d) Mindennapos testmozgás biztosítása: A mindennapos testmozgást a következı módon biztosítottuk a tanév folyamán: Alsó tagozat: (Iskolaotthonos rendszerben napi 1 testnevelési foglalkozás) Heti 3 testnevelési óra Heti 1 óra gerinctorna 1-2. osztály Ebéd utáni mozgásos tevékenység az udvaron napi 1 óra Néptánc órák (1-4. osztály, 1 féléven át heti 1 óra) Sportköri foglalkozások (heti 4 óra) Úszás, korcsolyázás szabadidıs foglalkozás keretében Felsı tagozat: Heti 3 testnevelési óra Tanulószoba elıtti mozgásos tevékenység az udvaron, osztálynak napi 1 óra Néptánc órák (5-6. osztály, 1 féléven át heti 1 óra) Sportköri foglalkozások (heti 4 óra) Szakkörök: foci, kosárlabda e) A hátrányos helyzető tanulók segítésének eszközei, módszerei Segítı munka színtere Segítık Eszközei, módszerei Órai differenciálás Szaktanárok Differenciált óravezetés, segítségadás, Tanórán kívül Szaktanárok Korrepetálás Fejlesztı pedagógusok Logopédus Egyéni foglalkozás Logopédiai foglalkozások A tanév folyamán a gyermekvédelmi felelısök folyamatosan tájékoztatták a hátrányos helyzető gyermekek szüleit a törvényi és iskolai lehetıségek igénybevételérıl. f) A környezetvédelmi és az egészségügyi nevelés helyzete, eredményei. Iskolánkban, mint ÖKO-iskolában kiemelt feladat a környezetvédelmi és az egészséges életmódra nevelés. A részletes ÖKO-iskola programot a PP is tartalmazza. Az elmúlt 5 évben egy-egy nagyobb nemzetközi természetvédelmi világnap köré csoportosítottuk rendezvényeinket. Ez a választott téma a tanév egész programjában és a tanítási órákon is megjelent. Tanulóink kutatómunkái, mestermunkái is ehhez a témához kapcsolódtak. A es tanévben ez a választott téma a madarak és fák megismerése volt. A Madarak és fák kiállítás gazdag anyaga, a tanulók kiállított mestermunkái tükrözték eredményeinket. A es tanévben végzett folyamatos programjaink a következık voltak: 29

32 A helyi tantervünk szerint folyamatos koncentrálás környezetvédelmi témákkal Szelektív hulladékgyőjtés: o Mentsük meg a fák életét! folyamatos papírgyőjtés, verseny az osztályok között o Fém dobozok győjtése o Elemgyőjtés o Mőanyag palack győjtés o Fáradt háztartási olaj győjtése Udvar zöldítése Alsósok udvarán lévı növények ápolása Múzeum látogatások (Természettudományi, Mezıgazdasági) Országos ÖKO levelezı és internetes versenyek Életmód szakkör a könyvtárban A tanév kiemelt környezetvédelmi és egészségnevelési programjai: Szeptember Iskolai tanulmányi kirándulások (Vácrátót) Október Szüreti mulatságok Állatkerti interaktív vetélkedık November Márton napi libázás(alsósok) Adventi koszorú készítés természetes anyagok felhasználásával Április: Iskolahét Május Madarak és fák rendezvénysorozat, vetélkedı és mestermunka kiállítás Osztályok tanulmányi kirándulásai Június Családi sportnap és az egészséges táplálkozás napja ÖKO témahetek: Dátum: Jeles napok: Eredmények Október 5-9. Október 5. Október 8. MADARAK TÉMAHETE Állatok Világnapja (Madaraink védelme, gondozásuk) Madárfigyelés napja Állatkerti programok Alsó tagozat: október 8. Felsı tagozat: október 7. Az állatkerti program során a tanulók önálló feladatlappal végeztek csoportos megfigyelı munkát, amelyet értékeltünk. Sok ismeretet szereztek az állatokról, elsısorban a madarakról. Május Május 10. Május 11. MADARAK ÉS FÁK TÉMAHETE Madarak és fák napja: Mestermunkák és képzımővészeti alkotások kiállításának megnyitója Vetélkedık Kerületi környezetvédelmi rendezvény Színvonalas mestermunka kiállítás a tanulók alkotásaiból. Madarak és fák felismerési vetélkedıjén a tanulók ügyesen szerepeltek a tanulók. 30

33 A tanév végi kiállítás színvonala minden látogatót lenyőgözött. A mestermunkák egyéni és csoportos elkészítésében egyre ügyesebbek tanulóink és a mestermunkák tartalmasabbak lettek, intenzív kutatómunkát tükröztek. A tanév folyamán folyamatos orvosi szőrésen vettek részt tanulóink: Iskolaorvosi vizsgálatok (Tanévente 2-szer) Kötelezı oltások Fogászati szőrés (Tanévente 2-szer) Gerincszőrés (3 osztály) Rendszeres fejtető vizsgálat Az orvosi vizsgálatoknál észlelt problémákról az iskolaorvos a szülıket értesítette, ha szükséges szakorvosi beutalóval látta el a tanulót. A gerincszőrés eredményérıl minden tanuló írásbeli értesítést kapott. A tanulók gerincproblémáinak megelızésére 1-2. osztályokban heti 1 órás gerinctornát vezettünk be, amely a gyerekek tartását nagy mértékben javította. Ezt a jövı tanítási évben a 3-4. osztályokban is szeretnénk bevezetni. g) Iskolaközi programokban való részvétel és eredményesség A kerületi iskolák közötti valamennyi programban részt vettünk. Program Tevékenység, eredményesség Autómentes Nap programja (Andrássy út) Bakonybél környezetvédelmi táborok tablóinak elkészítése, a kiállítás megszervezése a mi iskolánk feladata volt Terézvárosi Búcsú Iskolánk csatlakozó programja: Szüreti mulatságok az iskola udvarán sok külsı látogatót is vonzott Néptáncosaink fellépése jól sikerült Ki Tud Többet Terézvárosról? vetélkedı A gyerekek lelkesen készültek, 4. helyet értünk el. Kerületi környezetvédelmi rendezvény 7. osztályosok vettek részt a rendezvényen (PSZ szervezésében) Kerületi közbiztonsági nap Hunyadi téren Néptáncosaink fellépése jól sikerült Tanulmányi és sportversenyek Eredményeink az elızı évekhez hasonlóan alakultak. 31

34 7.) Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje a) A tanulói minısítés (érdemjegyek) szabályozottsága és a szabályok érvényesülése, tanulmányi teljesítmények elismerése A tanulói minısítés részleteit, szabályait a PP és az IMIP tartalmazza, amely a Honlapon olvasható. A tanulók félévi és év végi minısítése iskolánkban a következı módon történik: 1-4. osztály félévéig szöveges értékelést kapnak a tanulók, 4. év végén, valamint 5-8. osztályban félévkor és év végén osztályzattal értékeljük a tanulók teljesítményét. A es tanévben ez az értékelés a következıvel egészült ki: 5. osztályban a nem szakrendszerő oktatásban résztvevı tantárgyak esetében az osztályzatos értékelés mellett szöveges értékelést is kaptak a tanulók félévkor és év végén. A es tanévben ezt - a törvényi elıírásoknak megfelelıen - 6. osztályra is kiterjesztettük A tanulmányi munka év végi értékelésének, elismerésének a következı hagyományai alakultak ki iskolánkban: Tanév közben: Szaktanári, osztályfınöki és igazgatói dicséretek a tájékoztató füzetbe Tanév végén: Bizonyítványban írásbeli tantestületi dicséret munkáért Oklevél a bizonyítvány mellé kimagasló közösségi és tanulmányi munkáért A kitőnı tanulók az évzárón az iskola közössége elıtt vehetik át bizonyítványukat. Derkovits Serleg több évig tartó eredménye tanulásért 8. osztályos, ballagó tanulónak A es tanévben tanulóink összesen 394 tantárgyi dicséretet kaptak. 32

35 b) A tanulói csoportok fejlıdésének összegzése, tanulmányi eredményeik, neveltségi szintjük A es tanévben az osztályok éves munkáját, fejlıdési eredményeit a félévi és év végi osztályozó konferenciákon részletesen értékeltük. Az osztályfınökök beszámolókat készítettek, amelyekben részletesen elemezték az osztályok neveltségi szintjét, és meghatározták a következı idıszak feladatait. Osztályok tanulmányi eredményei: Osztály Tanulmányi átlag 1.a 1.b 2. 3.a 3.b 4. 5.a 5.b 6. 7.a 7.b 8. Átlag: 4,19 Kiválóan teljesített: 3 fı Jól teljesített: 13 fı Megfelelıen teljesített: 10 fı Kiválóan teljesített: 3 fı Jól teljesített: 3 fı Megfelelıen teljesített: 16 fı Kiválóan teljesített: 3 fı Jól teljesített: 10 fı Megfelelıen teljesített: 13 fı Kiválóan teljesített: 3 fı Jól teljesített: 4 fı Megfelelıen teljesített: 17 fı Kiválóan teljesített: 0 fı Jól teljesített: 10 fı Megfelelıen teljesített: 14 fı 4,36 4,42 4,03 4,05 4,03 3,78 3,78 33

36 c) A tantárgyi teljesítmények eredményei Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,19, az elızı évekhez hasonló. Tantárgyi eredmények tanév végi iskolai átlaga: 4,5 egész feletti: technika, 4,5-4,0 közötti természetismeret, informatika, ének, rajz, testnevelés 4,0-3,5 közötti nyelvtan, irodalom, angol, matematika, történelem, biológia, földrajz, kémia 3,5 alatti fizika A tantárgyak átlageredményei is az elızı évekhez hasonlóan alakultak. d) A nevelési célok megközelítésének helyzete, fegyelmi problémák, deviancia Fegyelmi problémák közül leggyakoribbak: Egymás piszkálása (Szerencsére ritkán fajul tettlegességig) Órai munka megzavarása fegyelmezetlen viselkedéssel Csúnya beszéd Rongálás Évek óta küzdünk ezekkel a problémákkal. Fıleg a kamasz korosztály hozza be az iskolába a társadalomban is meglévı erıszakos viselkedési formákat. Tanulói dohányzás az iskola területén nem fordul elı, de sajnos a nyolcadikos tanulók egy része - - szülıi engedéllyel - dohányzik az iskolán kívül. Drog probléma nem fordult elı. Lógás nem jellemzı az iskolában, de próbálkozások mindig vannak, fıleg a 8. osztályos tanulók körében fordult elı ilyen eset. A hiányzó tanuló szüleit ha a hiányzás okát nem jelezték elıre azonnal felhívtuk telefonon, így a lógás ténye azonnal kiderült. A fegyelmi problémák megszüntetésére a következı intézkedéseket tettük: Szüneti ügyeletek erısítése A problémák azonnali kivizsgálása Egyéni beszélgetés a tanulóval Tanulók problémáinak feltárása fejlesztıpedagógusok bevonásával Egyéni bánásmód alkalmazása a problémás tanulók esetében Osztályokban viselkedési törvénypontok felállítása a tanulókkal közösen Szülıkkel való megbeszélések Fegyelmi fokozatok következetes beírása A magatartási problémák elsısorban a felsı tagozaton jelentkeznek. A tanítási órák fegyelmének javítása érdekében a tanév folyamán kétszer 6, illetve 5 hetes magatartási versenyt hirdettünk az osztályok között. A gyıztes osztály 1 napos iskolán kívüli programon vehetett részt. A következı tanévben folytatnunk kell a fegyelmi szabályok következetes betartatását a diákönkormányzat és a Szülıi Munkaközösség bevonásával. 34

37 8.) A törvényes, jogszerő mőködés helyzete a) A közoktatási törvényben elıírt alapvetı és kötelezı belsı szabályzatok megléte, jogszerősége és összhangja a napi gyakorlattal. A tanév folyamán több kötelezı belsı dokumentum került átdolgozásra a törvényi változásoknak és a kerületi elvárásoknak megfelelıen. Felülvizsgált és átdolgozott dokumentumok Alapító Okirat SZMSZ Házirend Az állami normatívák megfelelı kezelésére belsı szabályzatot dolgoztunk ki. A felülvizsgálat folyamata, törvényi megfelelése Az Oktatási Irodával folyamatosan egyeztetve, a törvényi változások figyelembe vételével, a képviselı testület jóváhagyásával A törvényi elıírásoknak megfelelıen kiegészítettük DIÖK-kel közös felülvizsgálat, átdolgozás Normatívák elszámolási felelısségének szabályai Összhangja a napi gyakorlattal Új elem: SNI-s tanulók integrálása Az átdolgozásnál ügyeltünk arra, hogy ezek a mőködési dokumentum a gyakorlatban alkalmazott és bevált eljárásokat tartalmazzák. A kialakult napi gyakorlat belsı szabályzatba rendezése A központi adatszolgáltatásnak (KIR, Magiszter) folyamatosan és idıre eleget tettünk. A Magiszter program kezelése többször okozott problémát, bár kaptunk telefonos segítséget, nem egyértelmő a kezelése. b) Kapcsolat az iskolafenntartóval, az önkormányzati döntések megvalósítása. Az iskola vezetıi napi kapcsolatban állnak a fenntartóval. Kapcsolattartók: Igazgató és helyettes: Gazdasági felelıs: Oktatási Iroda vezetıjével és munkatársaival Gazdasági Osztály munkatársaival A kerületi vezetıi értekezleteken mindig részt vettem, amelyeken sok segítséget kaptam az aktuális feladatokhoz, a dokumentumok átdolgozásához. Ebben a tanévben a következı fenntartói határozatok betartására ügyeltünk különösen: Tantárgyfelosztásban a törvényi és fenntartói órakeretek betartása Beiskolázás törvényi és fenntartói keretszámai Gyermekvédelmi törvény változásai és az ehhez kapcsolódó fenntartói rendelkezés az ingyenes és kedvezményes iskolai étkeztetéssel és tankönyvellátással kapcsolatosan. 35

38 9.) A nevelı-oktató munka értékelése a) A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája, az osztálylétszámok várható alakulása a leendı 5. és 7. és 8. osztályokban Fontos mutatója az általános iskolában végzett munkánknak a 8. osztályosok beiskolázási statisztikája. A es tanévben - az elızı évekhez hasonlóan - valamennyi tanulónkat felvették középiskolába. (24 tanulóból 8 fıt gimnáziumba, 11 fıt szakközépiskolába, 5 fıt szakképzı iskolába vettek fel.) A 4. és 6. osztályokból középiskolába jelentkezı tanulók közül felvételt nyertek nyolc osztályos gimnáziumba 8-an. (4. osztályból 5 fı, 6. osztályból 3 fı) Így az 5. és 7. osztályok jövı évi létszáma csökken, de a nyár folyamán felvételre jelentkezı tanulókkal együtt a létszám nem csökken kritikusan. (Összevonás nem szükséges) b) Versenyeredmények (tanulmányi és sport) A következı kerületi és budapesti versenyeken vettek részt tanulóink: Versenyek Eredmények: Matematika: Bolyai matematika csapat verseny 3-8.oszt. Zrínyi Ilona Verseny 3-8. oszt Megyei forduló 21. hely (Raffay Rebeka 3.b) Terézváros kiváló matematikusa 5-8. oszt Kis matematikusok versenye 2-4. oszt Kerületi 4. hely (Rádai Mátyás 2.o) Számítástechnika: Alkalmazói versenyek 5-8. oszt Kerületi 2. hely (Boross Bence 6.o) Kerületi 3. hely (Dessewfy Anna 7.a Szabó Dániel 8.o) Földrajz: Teleki Pál verseny 7-8. oszt Kerületi 3. hely (Lıdi Áron 7.b) Kerületi 2. hely (Uri Regina 7.b) Biológia: Hermann Ottó verseny 7-8. oszt Történelem: Terézváros kiváló történésze verseny 5-8. oszt Kerületi 1. (8.o csapat) Kémia:Kerületi verseny 7-8.oszt Kerületi 2. hely (Bacsik Luca 8.o) Angol: Kerületi szavaló verseny3-8. oszt Kerületi 1.hely (Csábi Alexandra 7.b) Szövegértés 7-8. oszt Kerületi 3. hely (Kossuth Bálint 8.o) Magyar nyelv és irodalom: Budapesti mesemondó verseny Vers és prózamondó verseny 5-8. oszt Kazinczy verseny 5-8. oszt Simonyi Zsigmond helyesírás- verseny 5-8. Kerületi versmondó verseny 1-4.o Kerületi meseolvasó verseny 2-4.o Ének-zene: Kerületi népdaléneklı verseny 1-8.oszt Rajz: Komplex rajz versenyek 3-8. oszt Kerületi rajzverseny 1-4.oszt Fizika: Öveges József fizika verseny Könyvtár: Kerületi könyvtárhasználati verseny Kerületi és budapesti sportversenyek Budapesti 2. hely (Nagy Anna 3.b) Kerületi 3.hely (Farkas Andrea 5.a) Kerületi 3.hely, (Boda Evelin 8.o) Kerületi 2.hely, (Boda Evelin 8.o) Kerületi 2.hely, (Csathó Kincsı 6.o) Kerületi 3. hely (Rádai Mátyás 2.o) Kerületi 1. hely (Kovács Anna Sára 2.o) Kerületi 1. hely, Budapesti 5. hely (Kecskés Konrád 4.o) Kerületi 1.,2. és3. helyezés Kerületi 1.hely (Karácsony Réka 1.a) Kerületi 2. hely (Marek Domokos 3.a) Kerületi 2. hely (Bárkay Gergely 5.a) Kerületi 1. hely (Karakas Kolina 4.o) Valamennyi kerületi versenyen elindultak tanulóink, nagyon jó eredménnyel. A versenyek és eredmények felsorolása itt nagyon hosszú lenne. 36

39 c) A pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések (OH és intézményi felmérések és adatlapok alapján) eredményeinek ismertetése, értékelése Az országos kompetenciamérés eredményeit a következı táblázat tartalmazza, összehasonlítva az országos és budapesti átlageredményekkel, az azoktól való százalékos eltérés kiszámításával: 8. osztályok mérései: Mérés éve Részt vevı osztál y Osztályfınök Matematika tanáraik Magyar tanáraik Matematika Orsz. / Bp. / Isk. Eltérés az Orsz / Bp átlagtól egész %-ban Szövegértés Orsz. / Bp./ Isk. Eltérés az Orsz / Bp átlagtól egész %-ban Varga Mária Szabó Ibolya Varga Mária 494 / 525 / % - 6 % 497 / 532 / % + 1 % a Kovácsics Attila Kárpáti Éva Szabó Ibolya Baranyainé 8.b Hoós Edit Kárpáti Éva 8.a 8.b Pápainé B. Mária Tóth Henrietta Dobor Ágnes Szabó Ibolya 5-6. Baranyainé 7. Kárpáti Éva 8. Sztrehószky K Plauschin Kati 7-8. Sztrehószky K Plauschin Kati 7-8. Kovácsics Attila Kovácsics Attila 491 / 520 / 512 Tóth Lajos 497 / 512 / 542 Tóth Lajos Kovácsics Attila Varga Mária + 4 % - 2 % + 9 % + 6 % 497 / 531 / / 524 / % 0 % + 7 % + 4 % 484 / 497 / % - 4 % 502 / 520 / % - 2% 6. osztályok mérései Mérés éve Részt vevı osztál y Osztályfınök Matematika tanáraik Magyar tanáraik Matematika Orsz. / Bp. / Isk. eredmények átlaga Matematika eltérése az Orsz / Bp átlagtól egész %-ban Szövegértés Orsz. / Bp./ Isk. eredmények áltaga Szövegértés eltérése az Orsz / Bp átlagtól egész %-ban Baranyainé Baranyainé Varga Mária 499 / 524 / % - 6 % 519 / 547 / % - 8 % a Varga Mária Baranyainé 6.b Hoós Edit Baranyainé Varga Mária Kovácsics Attila 489 / 515 / % - 7 % 513 / 544 / % - 7 % 37

40 8. osztályok mérési eredményeinek összehasonlítása: A kompetencia mérés eredményeit, ha abban az évfolyamban csak egy osztályunk volt, erısen befolyásolta az osztály összetétele, tanulási motiváltsága, így az egymást követı évek eredményeit csak az osztályok összetételének ismeretében lehet jól értelmezni. Pl: A 8. osztályok esetében a ig tartó idıszakban az áltagtól való eltéréseket összehasonlítva kimagaslóan jó volt a 2008-as eredmény. Ebben a tanévben egy nagyon szerencsés összetételő nyolcadik osztályunk volt, kevés gyerek ment el középiskolába a 4. és 6. osztály után, így a 8. osztályra is megırizték magas tanulmányi szintjüket. Ha a 2008-as és 2009-es eredmények összehasonlítjuk össze, akkor, míg a 2008-as tanévben az országos és budapesti átlag felett teljesítettek tanulóink, a 2009-es tanévben az alatt, illetve annak közelében. Ez erıteljes visszaesésének tőnhet, de figyelembe kell vennünk, hogy teljesen más összetételő tanulócsoportokról van szó. 6. osztályok 2008 és 2009 évi mérési eredményeinek összehasonlítása: Hatodik osztályok mérési eredményeivel nem lehetünk elégedettek, a és évi mérés eredményei között nagy eltérés nincs, az eredmények mindkét évben elmaradtak az országos és a budapesti átlagtól mind a matematika, mind a szövegértés területén. Feladataink: A felsı tagozaton erısíteni a kompetencia alapú, a tananyag alkalmazásra épülı oktatást (Óralátogatások, hospitálások, feladatbankok intenzívebb használata) Az 5-6. osztályok nem szakrendszerő oktatásánál a kompetencia fejlesztés intenzív megvalósítása A tanulószobás és napközis foglalkozások lehetıségeinek jobb kihasználása az egyéni fejlesztésre Munkaközösség-vezetık intenzívebb bevonása a szakmai munka ellenırzésébe Bemutató órák látogatása (Fazekas nyílt órái, fıvárosi és kerületi pedagógiai napok nyílt órái, egymás közötti hospitálás, óramegbeszélés, iskolai bemutató órák) A 6. osztályosok kompetencia füzeteit ebben az évben elıször - lemásoltuk, mi magunk is javítani fogjuk. A hibák, és hiányosságok feltárása segítségünkre lehet a következı tanévekben, megmutatja, hogy mely területekre kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk. 38

41 10.) A gyermekvédelmi munka az intézményben A gyermekvédelmi feladatokat 2 fejlesztı pedagógusunk látja el hosszú évek óta. İk a es tanévben kerületi átszervezés miatt már a Nevelési Tanácsadó munkatársaiként, iskolánkba kihelyezve látták el a fejlesztı tevékenységet. A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is vállalták megbízással, hiszen minden gyermekünk gyermekvédelmi problémáját jól ismerik. Alsós fejlesztınk legfontosabb gyermekvédelmi feladatai: HH-s és HHH-s gyermekek figyelemmel kísérése, segítségnyújtás a törvény adta lehetıségekrıl, kedvezményekrıl, hivatali ügyintézésrıl. Az étkezési kedvezmények elbírálása, alanyi és szociális kedvezmények elbírálása, határozatok kiküldése Az alsós tanulók családi problémáinak kezelése, kapcsolattartása a szülıkkel, családlátogatás Kapcsolattartás a gyermekjótéti intézményekkel, szükséges esetén bevonásuk a problémák rendezésébe. Veszélyeztetett tanulók folyamatos segítése, a pedagógusok és a szakintézmények együttmőködésének koordinálása Felsıs fejlesztınk legfontosabb gyermekvédelmi feladatai: A felsıs tanulók családi problémáinak kezelése, kapcsolattartása a szülıkkel, családlátogatás Kamaszkori problémák kezelése, egyéni terápiával, család bevonásával Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel, szükséges esetén bevonásuk a problémák rendezésébe. Veszélyeztetett tanulók folyamatos segítése Ingyenes tankönyvek igénylésének elbírálása a törvényi elıírásoknak megfelelıen A gyermekvédelmi feladatokat ellátók szoros kapcsolatban vannak az osztályfınökökkel. A gyermekvédelmi feladatok csak velük közösen, együttmőködve láthatók el. Mindkét gyermekvédelmi felelısünk a prevenciót tartja legfontosabb feladatának, a szülıkkel folyamatosan konzultálnak. Szoros kapcsolatot tartanak a Gyermekjóléti Intézet családgondozójával, az iskola védınıjével. A rászoruló családok az iskolai költségvetési keretbıl (ellátottak juttatásai) a táborokhoz, iskolai kirándulásokhoz kaptak anyagi támogatást. Köszönjük azt a kerületi támogatást, amelyet a rászoruló gyermekek az önkormányzattól kaptak: Cirkusz és színházjegyek a tanév folyamán és gyermeknapra Karácsonyi élelmiszer csomag. Gyakori probléma, hogy a szülık sok esetben nem tartják nyilván kedvezményeik lejárati idejét, nem tesznek lépéseket a határozatok idıben történı meghosszabbítására, annak ellenére, hogy figyelmeztetjük ıket. Erre a jövı évben még jobban szeretnének figyelni és a családokat idıben, és hatékonyabban értesíteni. 39

42 11.) A könyvtári munka értékelése A könyvtár könyvtáros kollégánk irányításával - nemcsak a kölcsönzés, hanem sok egyéb, ismeretszerzı foglalkozás színtere. Itt zajlanak a bontott csoportos drámaórák is. A gyerekek nagyon kedvelik a kedves kuckóvá alakított könyvtárat. A könyvtár jól felszerelt, a tanulók kutatómunkáját a könyvek mellett, két internet hozzáféréssel rendelkezı számítógép is segíti. Az 1-8. osztályos tanulók könyvtárhasználati alapismeretekre oktatása könyvtári foglalkozások keretében, és szabadidıs foglalkozásokon a könyvtáros kollégánk vezetésével zajlik. A könyvtári kölcsönzés a délelıtti szünetekben, ill. a délutáni idıben folyik, a tanulóink jelentıs része folyamatos kölcsönzı. A könyvtári ismeretszerzés és tájékozódás céljából játékos versenyeket szervezett a tanév során könyvtárosunk. Könyvtári versenyek: országos olvasójáték(jonatán-könyvmolyképzı) könyvtári Barangoló játékot (10. éve hagyományos játék az iskolában) Kérdéskártyák készítése a gyerekekkel, kutatási feladatok Könyvtárismereti verseny A könyvtárhasználók legjobbjait, a játékok lelkes résztvevıit könyvtárosunk év végén az elızı évek hagyományaihoz híven - oklevéllel, könyvvel jutalmazta, és jutalom kirándulást szervezett számunkra. Ebben a tanévben a 4. osztályosok voltak a leglelkesebb könyvtárlátogatók. A Bod Péter könyvtárhasználati versenyen 3 tanulónk vett részt. A tankönyvi állomány gondozása külön munkát jelent, az évente váltózó tankönyvek miatt. A számunkra feleslegessé vált könyveket selejtezés után - az idei tanévben is eljuttattuk határon túli magyar gyerekeknek. A könyvtári nyilvántartás vezetése a Szirén programmal történik, ebben a tanévben sikerült a könyvtár teljes anyagát a programba felvinni. Ez a feladat nagy munkát jelentett könyvtáros kolléganınk számára, miközben a régi könyvek javítását is elvégezte, a gyerekek bevonásával. A tanév folyamán Életmód szakkört vezetett könyvtárosunk, az egészséges életmódra nevelve az érdeklıdı tanulókat. A munkát természetgyógyász is segítette. 12.) Dolgozói - és gyermekbaleseti statisztika Dolgozói baleset nem történt. A tanulói balesetek száma 3 volt a tanév folyamán, melyek testnevelés órán, illetve udvari játék közbeni esésekbıl származó kar-és lábtörések voltak. Az esetekrıl jegyzıkönyvek készültek és jelentettük az önkormányzat felé. A balesetek külön intézkedést nem igényeltek, mivel véletlen események voltak. 40

43 13.) Rendkívüli események az intézményben A tanév folyamán rendkívüli esemény nem történt. Különleges esemény volt szeptemberben a Kolibri Színház által szervezett színházi nap az iskola udvarán, tanulóink és kollégáink részvételével. Egy nemzetközi színházi projektben vettünk részt ( Történetek az iskola udvarról ), amely úgy gondolom nagy élményt jelentett a gyerekeknek. 15 ország színészei tartottak elıadást az udvaron. A színházi napról a gyerekek alkotásokat készítettek, amelyekkel egyik kolléganınk 3 napos nemzetközi konferencián vett részt és képviselte az iskolát. A bıröndnyi alkotás egy milánói iskolába került kiállításra. 14.) A tanítás (nevelés) nélküli munkanapok felhasználása Idıpont, program Részvétel, témakörök Értékelés December hétfı-kedd Tanítás nélküli napokat tartottunk A napokat a következı napokkal és programokkal pótoltuk: Április 7-9. szerda, csütörtök, péntek Tantestületi kirándulás keretében továbbképzés (Ráckeve, Apajpuszta, Kiskunsági Nemzeti Park) Sport és egészségnap (júniusban) Hétvégi kirándulás osztályonként (DIÖK nap) A tantestület tagjai részére ÖKO iskolai A nagyon jól sikerült tantestületi továbbképzés program közösség kovácsoló hatása mellett az Öko-iskolai, az erdei iskolai programok, és tanulmányi kirándulások szervezéséhez nyújtott a kollégáknak segítséget 15.) A minıségirányítási program felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok teljesítése Az iskolai IMIP átdolgozásra került 2009-ben, amelyhez felhasználtuk A kerületi ÖMIP iránymutatásait és Az elızı iskolai IMIP felülvizsgálatának eredményeit A szülık és diákok javaslatait A es tanév munkaterve tartalmazta az aktuális feladatokat és a megvalósításának tervét. Ezek közül a legfontosabbak, amelyeket a tanév során megvalósítottunk: A kerületi ÖMIP iskolánkra megfogalmazott elvárásainak teljesülése (Lásd 3/o fejezet) Munkaközösség-vezetık bevonása a pedagógiai értékelésbe (Óralátogatási lapok) A pedagógusok munkájának értékelése az elfogadott értékelési rend alapján a mérılapok segítségével (Kétéves értékelési ciklus vége, 2010) Az iskola vezetıjének értékelése a mérılapok segítségével a vezetıi ciklus végén (2010.) Visszajelzések bekérése (Szülık, tanulók, pedagógusok május) Év végén a minısítések elkészítése (2010. tanév vége) 41

44 16.) Külsı kapcsolatok a) Kapcsolattartás a fenntartóval A tanév folyamán az iskola vezetıje, helyettese és gazdasági felelıse napi kapcsolatban állt az oktatási és pénzügyi osztály munkatársaival. Az intézményvezetıségi értekezleteken létrejövı folyamatos információcsere a gyakorlati munkát segítette. b) Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal (DIÖK) Munkájukat DIÖK segítı tanár koordinálja, kétheti rendszerességgel üléseztek. Kéréseiket a koordináló kollégával rendszeresen megbeszéltük. Két alkalommal vettem részt a DIÖK ülésén, és a dokumentumok átdolgozásánál a DIÖK vezetık is segítettek javaslataikkal. c) Kapcsolattartás a szülıi szervezetekkel: Az iskola nevelı-oktató munkáját folyamatosan segítik évek óta a szülıi szervezetek: az 1961 óta folyamatosan mőködı Szülıi Munkaközösség, az 1999-ben alakult Szülıi Szervezet, az 1990-ben alakult Derkovits Alapítvány és az 1993-ban alakult Iskolaszék. A szülıkkel való kapcsolattartás módjai a tanév folyamán: Szülıi értekezletek: szeptember és február hónap 2. hetében tartottuk osztályonként Fogadóórák: általános fogadóórát tartottunk évente 4-szer, az éves munkarend szerint (keddi napokon óráig), ezen kívül egyéni fogadóórákat tartottak a vezetık és a kollégák hetente. Alapítványi Bál (szülık és nevelık találkozója), melynek célja kettıs: Kapcsolatok erısítése a szülıkkel Az alapítvány bevételének növelése az oktató-nevelı munka segítésére Ez a bál 13 éves hagyomány, itt jó kapcsolatok szövıdnek a szülık és pedagógusok között. Az Iskolaszék tagjai a szülıket, a pedagógusokat és a diákokat képviselik fıvel. A fenntartó egy fıt delegál, aki évek óta segíti az iskolaszék munkáját. A tanév folyamán két alkalommal vettem részt az iskolaszék ülésén, a következı témák megbeszélésére: SNI-s tanulók fogadása, alapító okirat módosítása PP módosítása Ugyanezekben a témákban tartottam egyeztetı megbeszéléseket a Szülıi Szervezettel és a Diákönkormányzattal. 42

45 d) Kapcsolattartás oktatási intézményekkel, óvodákkal és iskolákkal A kapcsolattartás módja: vezetıi szinten (programokon való részvétel, vezetıi értekezletek, telefonos és személyes vezetık közötti kapcsolat) kollégák szintjén (programokon való részvétel, kerületi bemutató órák és elıadások látogatása, PSZ által szervezett esetmegbeszéléseken, tanfolyamokon való részvétel, kerületi munkaközösségi megbeszélések, kerületi versenyek) tanulók szintjén (sportversenyek, kerületi sport és tanulmányi versenyek, iskolai programjainkra más iskolák tanulóinak meghívása, Vár az iskola program és nyílt napok az óvodásoknak, Terézvárosi KI MIT TUD?) e) Kapcsolattartás egyéb intézményekkel Tanulóink érdekében folyamatos kapcsolatot tartottunk a kerületi gyermekjóléti szervezetekkel. Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Terézvárosi Családsegítı Szolgálat (BTM tanulók helyzete, fejlesztı foglalkozások szervezése, eredményeirıl egyeztetı beszélgetések, szakvélemények kérése, konzultációk, továbbképzések) Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat (Védelembe vett gyermekek helyzetérıl konzultációk) Közvetlen kapcsolattartók a gyermekvédelmi felelısök és az iskola vezetısége. 17.) Az intézmény gazdasági helyzete Intézményünk 2009-es évi költségvetési elıirányzat 188,7 M Ft volt, amely bár takarékosan, de folyamatosan biztosította az iskola mőködését. A 2010-es évi kiadási elıirányzat: 174,5 M Ft. Elsı féléves felhasználásunk idıarányosan megfelelı: Bérfelhasználásunk a 2010-es gazdasági évben 51,25 %-os, Dologi kiadásainkra a keret 51,73 %-át használtuk fel. Saját bevételeink ebben az évben várhatóan a tervezettnél nagyobbak lesznek, a 2,1 M Ft tervezethez képest a félévi bevételünk már 1,8 M Ft. 43

46 18.) Az intézmény pályázatokon való részvétele Sikeres pályázataink a tanév során: Pályázat témája: Pályázaton elnyert összeg: A pályázat kiírója: Terézvárosi Búcsú programjához kapcsolódó Szüreti Mulatságok Ft TERMA Sportoló iskola Ft TERMA Kézmőves tevékenység Ft TERMA Derko Sportnap Ft TERMA Nyári tábor Ft Fıvárosi pályázat Környezeti nevelés Ft Környezetvédelmi Bizottság Erdei Iskola Ft Kerületi támogatás Sikertelen pályázatok a tanév folyamán: decemberében beadtuk igényünket a TÁMOP /A/1 A pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben címő pályázatra, két kollégánk továbbképzésére. Annak ellenére, hogy nagyon sokat dolgoztunk a pályázat megírásával, és igyekeztünk a bonyolult pályázati feltételeknek mindenben megfelelni, pályázatunk nem volt sikeres. Ezt nagyon sajnálom. A TÁMOP pályázatok rendszerét azonban megismertük, így egy késıbbi pályázatra már könnyebben tudunk pályázatot készíteni. 19.) Egyéni arculat, sajátosságok Az iskola egyéni arculatát kiemelt programjai és hagyományai teremtik meg. A beszámoló megfelelı fejezeténél ezek részletesen megtalálhatók. Így itt iskolánk néhány jellemzıjét, hagyományát, szervezési formáját foglalnám össze: PP program kiemelt területei: Környezettudatos és egészséges életmódra nevelés a PP-ba építve Mővészeti nevelés (néptánc, dráma, képzımővészet tantervbe építve) Angol nyelvoktatás 1-8. osztályig Sport, testi nevelés Jellemzı szervezési formák a hagyományos oktatás mellett: Alsós iskolaotthon Felsıs tanulószoba-napközi Egyedi díjak, hagyományok: Szeretet-díj (Karácsonykor 12 gyermek részére) Derkovits Serleg (tanulónak) és Derkovits Plakett (felnıtteknek). Iskolai hagyományos, évenként ismétlıdı programok (Mővészeti Nap, Iskola Napok, Környezetvédelmi Napok, Vár az iskola program, Derko Sportnap, Ünnepkörök hagyományos rendezvényei) 44

47 Az iskola jó környezeti adottságainak minél jobb kihasználása: Iskolaudvar folyamatos zöldítése, füvesítés Játszókert kialakítása az elmúlt években Gyógynövénykert A gyerekek bevonása a növényápolásba. A es tanévben tovább erısítettük az iskola egyéni arculatát. Az ÖKO-iskola cím mellé decemberében elnyertük az Erıszakmentes, egészségtudatos iskola címet is. 20.) A diákönkormányzati munka értékelése A tanév folyamán új kolléga vette át a diákönkormányzat segítését. A DIÖK ülések rendszeresebbé váltak. Az elızı évekhez képest aktívabban vettek részt az iskolai programok szervezésében: Folyamatos papír és PET palack győjtés Luca napi vásár szervezése Kerületi karácsonyi díszek és iskolai dekoráció elkészítése Farsang szervezése Új, remélem hagyománnyá való jutalmazást bevezetett be a diákönkormányzat ebben a tanévben a legjobban dolgozó DIÖK tag, vagy elballagó DIÖK vezetı részére. Az évzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt adták át ezt a jutalmat (egy kis cserepes növényt), megköszönve az elballagó 8.-os DIÖK vezetı közösségért végzett munkáját. 45

48 21.) Problémák, kérések A tanév folyamán sokszor jelentett problémát számomra a vezetıi értekezletek idıpontjának összevisszasága, több esetben csak óracserével, illetve iskolai program átszervezésével tudtam az értekezleten részt venni. Kérésem: a régebben jól bevált módon, havi rendszerességgel, a tanév elején elıre megbeszélt idıpontban (Pl. csütörtökönként 9 órától) tartsuk az értekezleteket, mert akkor ezt figyelembe tudjuk venni év elején az órarend elkészítésénél, és az iskolai programok tervezésénél. A Terézvárosi Pedagógiai napok rendezvényeinek idıpontja évekig november volt. Ebben a tanévben márciusra került. Mivel ebben a tavaszi idıszakban nagyon sok az iskolai, kerületi program és verseny, programütközések miatt nehezebb volt a részvétel megszervezése. Így javaslom, hogy az ıszi idıszakra helyezzük vissza a Pedagógiai Napok rendezvényeit, hogy minél több kolléga eljuthasson a programjaira. Az iskola valamennyi dolgozója nevében köszönöm a fenntartó által Pedagógus Napra biztosított jutalomkeretet, amellyel kollégáim egész éves munkáját megköszönhettem. A tanév folyamán sok segítséget kaptunk az Oktatási Iroda, valamint a Pénzügyi Osztály munkatársaitól, valamint az ÖKO-iskola programunk megvalósításához és a nyári táborokhoz a Környezetvédelmi Bizottságtól és a fenntartótól, amelyet szeretnék megköszönni. A Pedagógiai Szolgáltató által készített Klímateszt eredményeit jól tudtuk hasznosítani tantestületi szinten, és köszönjük a PP átdolgozásához nyújtott segítséget is. A pedagógusok részére szervezett júniusi terepgyakorlatos továbbképzés minden résztvevı kolléga maximális tetszését elnyerte. Végül köszönöm valamennyi pedagógus és pedagógiai munkát segítı munkatársam egész éves munkáját, valamint az iskolai szülıi szervezetek képviselıinek segítségét. Együttes munkánk eredményeként sikeres tanévet zárhattunk. Budapest, augusztus 10. Kárpáti Éva igazgató 46

49 Adatlap az intézményvezetıi beszámolóhoz 1. A személyi feltételek alakulása a tanév során október 1. Engedélyezett pedagógus álláshely egyéb álláshely Üres álláshelyek száma Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (teljes állású és részfoglalkozású/fı) Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott A munkaköréhez elıírt végzettséggel nem rendelkezik Pedagógus Nem ped. Pedagógus Nem ped. Pedagógus* Nem ped. 30,5 12,5 0 30,5 12, A Kt. 17., illetve alapján június 30. Engedélyezett pedagógus álláshely egyéb álláshely Üres álláshelyek száma Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (teljes állású és részfoglalkozású/fı) Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott A munkaköréhez elıírt végzettséggel nem rendelkezik Pedagógus Nem ped. Pedagógus Nem ped. Pedagógus* Nem ped. 30,5 12,5 0 30,5 12,5 0 1 (rendszergazda) 0 0 A Kt. 17., illetve alapján Továbbképzésen részt vett** fı Ebbıl a tanév folyamán végzett (fı) Oklevelet adó Tanfolyami jellegő Oklevelet adó Tanfolyami jellegő ** A 277/1997-es Kormányrendelet alapján, a tanév folyamán. 2. Tárgyi feltételek Értékelés (az intézményveze tés szerint) Az épületek állapota A mellékhelyi ségek állapota*** A bútorzat Kiszolgáló helyiségek ben Tantermek ben, csoportszobákban Irodákban A szertárak felszereltsége A testneveléshez a feltételek Infrastruk turális ellátottság Számítógépes ellátottság nagyon jó jó x x x x x x x x x megfelelı x x x nem megfelelı ***WC-k, zuhanyozók, konyha, étkezı stb. 47

50 3. A tanulók összesített adatai Intézménytípus Gyermek, tanulólétszám (október 1.) Ebbıl más településen lakik Tanév közben kimaradt A tanév közben kimaradtak közül tanköteles Osztályozott tanuló (május június) Tanköteles, óvodai csoportot ismétlık száma A gyermekek, tanulók közül szociálisan hátrányos helyzető Hiányzások száma (óra) Igazolatlan hiányzás (óra) Általános iskola 286 fı (ebbıl 7 fı magántanuló külföldi tartózkodás miatt) 14 (Budapest környéke) fı óra/fı 20 óra /iskola 4. A tanulmányi helyzet Intézménytípus Tanulmányi átlageredmény a tanév végén Összesen Évismétlésre Bukottak száma (fı) Utolsó évfolyamon Utolsó évfolyamon évismétlésre Magatartás átlaga Szorga -lom átlaga Tanulói fegyelmi ügyek száma Általános iskola 4, ,15 4, Egyéb Intézménytípus Egészségügyi vizsgálaton részt vett (fı) Tanuló és gyermekbalesetek száma Fogászati Szemészeti Belgyógyászati Egyéb Nevelési tanácsadásra javasolt Szakértıi Bizottság elé utaltak száma Általános iskola 3 fı 273 fı fı Gerincszőrés 70 fı 10 fı 2 fı 48

51 49

52 50

53 51

54 52

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

2013-2014 nevelési év értékelése

2013-2014 nevelési év értékelése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 46-740-2014. Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda 1036. Budapest, Mókus u.1. 2013-2014 nevelési év értékelése Budapest, 2014.június.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik

KLIK 10. TANKERÜLET PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK,TOVÁBBKÉPZÉS. Összességében elmondható, hogy a pedagógusoknak tgenye van szakmai ismereteik i,.. _/..,. _,_,.. ~ ""'... ~ ~~ '., KLIK 10. TANKERÜLET Klebelsberg l~tézményfénntartó Központ Budapesti X. Tankerülete 195000 1102 Budapest Körösi Csoma sétány 8. Tel.: (06-1 )-431-8745 i A 2012/2013-AS

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben