Indokolás II. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indokolás II. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint:"

Átírás

1 Az ENKK a Wuhan HNC Technology Co. Ltd. (Kína) által gyártott és a Royal Medica Hungary Kft. (8300, Tapolca, Fazekas u. 3.) által Raptor néven, valamint az azonos tanúsítvány hatálya alá tartozó MGM Lifelaser Kft. (Budapest, Ív u. 61., 1215) által Laser-Box néven forgalmazott lézerterápiás készülékek, orvostechnikai eszközök forgalmazását felfüggeszti, és reklámozásukat megtiltja, valamint kísérő intézkedésként a forgalmazókat kötelezi, hogy a döntésről viszonteladóikat és akitől a terméket vásárolták tájékoztassák, és ezt igazolják az ENKK felé a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. A forgalmazás felfüggesztés megszüntetésének feltétele, hogy a gyártó a jelen határozat indokolásában foglalt hibák, illetve hiányosságok tekintetében maradéktalanul kijavítja az alábbi dokumentumokat és azokat személyesen vagy postai úton benyújtja az ENKK-hoz a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül: a termék hatékonyságát igazoló, a feltárt hibák vonatkozásában javított klinikai értékelést, javított használati útmutatót, javított címkét, igazolja a termék osztályba sorolását a megfelelő osztályozási szabály feltüntetésével. Amennyiben a gyártó ennek a kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tesz eleget, az ENKK a termék forgalomból történő kivonása mellett dönthet. Indokolás II. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.18.) EüM rendelet (továbbiakban: R.) 5. alapján: 5. (1) Eszköz a rendelésre készült, a klinikai vizsgálatra szánt kivételével akkor hozható forgalomba, ha a (2) bekezdés előírásainak megfelelően CE jelöléssel van ellátva. (2) Eszköz CE jelöléssel abban az esetben látható el, ha a) kielégíti a 11. szerinti alapvető követelményeket, valamint b) az a) pont szerinti követelmények igazolására lefolytatták a 13. szerinti, az adott eszközre vonatkozó EK megfelelőség értékelési eljárást. A R. I. mellékletében többek között követelmények kerültek meghatározásra a klinikai értékelés, használati útmutató és címke vonatkozásában. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint: Klinikai értékelés: A R. I. melléklet alapvető követelmények a klinikai értékelés vonatkozásában a következőket tartalmazza:

2 3. Az eszköz rendelkezzen a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, és úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. (1) bekezdésében hivatkozott egy vagy több funkcióra. 6. Bármely nem kívánatos mellékhatásnak elfogadható mértékű kockázatot kell jelentenie a gyártó által állított teljesítőképességgel összevetve. 6a. Az alapvető követelményeknek való megfelelés bizonyítása magában foglalja a 10. melléklet szerinti klinikai értékelést A R. 10. melléklet a klinikai értékelésről a következő követelményeket tartalmazza: 1.1. Az eszköz rendeltetésszerű használata során, az 1. melléklet A. rész 1. és 3. pontja szerinti jellemzőkre és teljesítőképességre vonatkozó követelményeknek való megfelelés igazolásának, a mellékhatások és az 1. melléklet A. rész 6. pontja szerinti előny/kockázat arány elfogadhatósága értékelésének klinikai adatokon kell alapulnia. Ezen adatok értékelésének (a továbbiakban: klinikai értékelés) - ahol értelmezhető, figyelembe véve minden vonatkozó harmonizált szabványt - meghatározott és módszertanilag megbízható eljárásrendet kell követniük, amely a következőkön alapul: az eszköz biztonságos voltára, teljesítőképességre, tervezési jellemzőire és szándékolt céljára vonatkozó, jelenleg rendelkezésre álló tudományos irodalom kritikai értékelése, ahol a) az eszköz egyenértékűsége azzal az eszközzel, amelyre az adatok vonatkoznak, bizonyítható, és b) az adatok megfelelően bizonyítják az alapvető követelményeknek való megfelelőséget; vagy az összes elvégzett klinikai vizsgálat eredményének kritikai értékelése; vagy az és szerinti kombinált adatok kritikai értékelése A klinikai értékelést és annak eredményét dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt az eszköz műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell, és/vagy a műszaki dokumentációban teljes körűen hivatkozni kell rá A klinikai értékelést és annak dokumentációját folyamatosan naprakésszé kell tenni az eszközről a forgalomba hozatal után szerzett adatokkal. Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, hogy nincs szükség a forgalomba hozatalt követő klinikai utánkövetésre a piacfelügyeleti terv részeként, ezt megfelelően indokolni és dokumentálni kell. Az ENKK a rendelkezésére bocsátott klinikai értékelési dokumentációt áttekintette és összevetette a vonatkozó jogszabályi és iránymutatásokban megfogalmazott követelményekkel. Az vizsgálat során az alábbi nem megfelelőségeket tárta fel: A benyújtott klinikai értékelés sem formai sem tartalmi szempontból nem felel meg a R. követelményeinek. A tartalomjegyzék alapján a dokumentumból hiányoznak fejezetek ( ). 2

3 A tartalomjegyzék alapján hiányzik az áttekintés ekvivalens eszközökről, az 5.1 fejezetben ekvivalensként hivatkozott eszközök vonatkozásában hiányoznak azok a részletek amelyek alapján az ekvivalencia igazolható (nincs megadva az eszközök neve és paraméterei). Más termékekkel végzett vizsgálatok eredményeit tartalmazó irodalmi adatokra csak említés szinten hivatkozik a dokumentum, de nem tartalmazza azok érdemi részleteit. Hiányzik az irodalmi kutatás elvégzéséhez szükséges irodalom-kutatási jelentés, így nem ellenőrizhető a kutatás megfelelő volta. Az említés szinten hivatkozott irodalmi adatok naprakészsége sem megfelelő (a legkésőbbi hivatkozott cikk is 2005-ös). Nem tartalmaz az értékelés forgalomba hozatalt követő adatgyűjtést (hiányzó 5.4 fejezet). Hiányzik a két csatolt klinikai vizsgálat eredményeinek elemzése és kritikai értékelése (hiányzó 5.6 fejezet). Ez alapján a meglevő klinikai adatok minőségi és mennyiségi megfelelőségének megítélése lehetetlen. A két klinikai vizsgálat eredményeinek nem készült el az összefoglaló jellegű elemzése. Nem tisztázottak a kutatási feltételek, körülmények, az alanyok tekintetében a diagnózisok, kórelőzmények. Nem tartalmaz az értékelés negatív tapasztalatokat, mellékhatásokat, felmerülő kockázatokat. Nem tartalmazza az értékelés a készítő kompetenciájának igazolására az önéletrajzát, az azt igazoló dokumentumokat (hiányzó 5.7 fejezet). A klinikai vizsgálatok összefoglalói alapján a kutatások során csak néhány hematológiai és klinikai kémiai paraméter mérésére szorítkozott a gyártó, így csak ezek tekintetében és vonatkozásában vonhatott volna le következtetéseket, ezzel szemben a magyar nyelvű használati útmutatóban található indikációk, az eszközzel kezelhető állapotok, illetve a hatékonyság tekintetében felsorolt állítások jelentős része csak a vizsgálatok eredményeiből spekulatív úton levont következtetéseken alapul. A klinikai vizsgálatok eredményei közvetlenül nem támasztják alá a használati útmutató IV. fejezetének utolsó bekezdésében leírtakat. Ugyanakkor a felsorolt tünetek, tünet-együttesek jelentős része esetében a nem megfelelő kezelés igen magas kockázatot jelent. A felsorolt tünetek gyakran több, egymástól teljesen eltérő okra is visszavezethetőek, az elemzés pedig nem igazolja, hogy azonos kezelésre egyformán jól reagálnak. Az elvégzett vizsgálatok mellett semmi nem igazolja, hogy a termék laikusok általi használhatóságát a gyártó vizsgálta volna, holott a használatról való döntést a felhasználó ítéletére bízza. A hivatkozott két kutatás kapcsán nincs utalás kontroll csoportok által kapott szokásos gyógyszeres terápia mibenlétére. Nem ismertek a betegek vizsgálatba való beválasztásának és kizárásának szempontjai, nem egyértelmű, hogy volt-e randomizálás illetve ha volt, akkor milyen módszerrel. Használati útmutató: Az ENKK az eljárás során a Heves Megyei Kormányhivatal által /2014/OTIG eljárásban csatolt használati útmutatót vette figyelembe Forgalmazó I január 21-én érkezett válaszában adott nyilatkozata alapján. A Forgalmazó II. által küldött, április 23-án érkezett használati útmutató a címlapon található termék megnevezéstől eltekintve megegyezik ezzel (a belső oldalakon ezen is a Raptror név olvasható). A használati útmutatónak a R. I. melléklet alapján a következőket kell tartalmaznia (csak azokat felsorolva, ami adott eszközre értelmezhető): a) a gyártó nevét vagy kereskedelmi elnevezését és címét. A közösségi forgalmazás céljából Közösségbe importált eszköz esetén, ha a gyártónak nincs létesítő okirat szerinti székhelye a Közösségben, a címkén vagy a külső csomagoláson vagy a használati útmutatóban ezen kívül fel kell tüntetni a meghatalmazott képviselő nevét és címét; b) az eszköz, valamint a csomagolás tartalmának azonosításához, különösen a felhasználó számára elengedhetetlenül szükséges részletes adatok; 3

4 . i) minden különleges tárolási feltételt, illetve kezelési követelményt; j) minden különleges működtetési útmutatót; k) minden szükséges figyelmeztetést, illetve a megteendő óvintézkedésekre vonatkozó utasítást; l) az e) pont alá nem tartozó aktív eszközök esetén a gyártási évet, amelyet a tétel- vagy sorozatszám is tartalmazhat; Az a), l) pontokat a használati útmutató nem tartalmazza. Az eredetiként a kijelölt szervezet által küldött és a magyar nyelvű használati útmutató több ponton eltér. A magyar nyelvű használati útmutatóban az ellenjavallatok köre szélesebb (pacemaker, láz, menstruáció, fényérzékenység). A magyar nyelvű használati útmutató címlapján címszavakban megfogalmazott indikációs kör nem szerepel az angol nyelvű anyagban (cukorbetegség, allergia). A magyar nyelvű útmutató IV. fejezet vér viszkozitásának növelése lézer besugárzással bekezdésből több mondat hiányzik az angol verzióhoz képest. Ugyancsak hiányzik az Egyértelmű terapeutikus hatás náthára fejezet (csak a címe szerepel). Az angol verzióban nem szerepel a 7. oldalon található ábra. A csatolt használati útmutatókban a készülék megjelenése, feliratozása sem azonos. Nem azonos a címke minta, az angol nyelvű változat ugyan megfelelő lenne, de a magyar nyelvű változat ettől eltér és a címke címszó alatt felsorolt okokból nem felel meg a R. követelményeinek. A magyar változatban található Gyakori kérdések XIV fejezet nem szerepel az angol változatban. Ebben a forgalmazó kifejti, hogy a termék nem effektív gyógyító eszköz, de segíti az alkalmazott területeken a gyógyulási folyamatot. A használati útmutató VI. fejezet II. Működési jellemzők 4. pontja alapján a készüléken állítható a kezelési erősség és időtartam, hogy az a megbetegedésekhez képest beállítható legyen, de a programozás mikéntjére nem tartalmaz leírást, ahogy arra sem, melyik problémára milyen erősséget és időtartamot ajánl a klinikai értékelés alapján a gyártó. A használati útmutató alapján a laikus felhasználónak kellene tudnia megítélnie saját állapotát, amely alapján az eszköz használata és a használat jellege vonatkozásában dönt, különbséget téve hasonló tüneteket produkáló súlyos betegségek között. Az indikációk nem pontosan definiáltak és a klinikai értékelés korábban kifejtett hibái alapján nem igazolhatóak minden kétséget kizáróan. Mindezek alapján nem felel meg a R. I. melléklet követelményének: Valamennyi eszközt el kell látni a biztonságos használathoz és a gyártó azonosításához szükséges, a potenciális felhasználók képzettségét és tudásszintjét figyelembe vevő információval. A magyar használati útmutató a címlapon hivatkozik a cukorbetegségre és az allergiára, mint a termékkel kezelhető egészségügyi problémákra. Ezekkel kapcsolatos indikációkat a gyártó által csatolt klinikai értékelés nem tartalmaz, és nem igazol, ahogyan a Kijelölt szervezet által az indikációk tekintetében mellékelt elektronikus levél (2015. március 27.) sem hivatkozik rá. A használati útmutató XIV. fejezete a laikus felhasználók számára érthetetlen illetve valótlan állítást is tartalmaz: a kezelés után tapasztalható fájdalom, szédülés ideiglenes vérnyomás emelkedés teljesen veszélytelen, és semmilyen kockázatot nem jelent. Ezek a tünetek ugyanis utalhatnak olyan problémára, amelynek súlyos egészségügyi kockázata van. A lézerterápia idejére javasolt életmódváltás (dohányzás, alkohol elhagyása, diéta, torna, pozitív gondolkodás, érzelmek megfelelő feldolgozása) önmagában a beteg állapotának javulását hozhatja magával a kezelés nélkül. 4

5 Eredményei javulásával csökkentheti a készülék használatainak számát és növelheti az egyes alkalmazások közti időtartamot, de ennek módjára nem tartalmaz leírást a használati útmutató. Címke: A címke vonatkozásában a R. a következő követelményeket tartalmazza I. melléklet 13.3 pontjában (kiemelve az adott eszköz vonatkozásában releváns követelményeket) a) a gyártó nevét vagy kereskedelmi elnevezését és címét. A közösségi forgalmazás céljából Közösségbe importált eszköz esetén, ha a gyártónak nincs létesítő okirat szerinti székhelye a Közösségben, a címkén vagy a külső csomagoláson vagy a használati útmutatóban ezen kívül fel kell tüntetni a meghatalmazott képviselő nevét és címét; b) az eszköz, valamint a csomagolás tartalmának azonosításához, különösen a felhasználó számára elengedhetetlenül szükséges részletes adatok; d) ahol az indokolt, a gyártási tételszámot, melyet a LOT szó előz meg, vagy a sorozatszámot; i) minden különleges tárolási feltételt, illetve kezelési követelményt; j) minden különleges működtetési útmutatót; k) minden szükséges figyelmeztetést, illetve a megteendő óvintézkedésekre vonatkozó utasítást; l) az e) pont alá nem tartozó aktív eszközök esetén a gyártási évet, amelyet a tétel- vagy sorozatszám is tartalmazhat; A vizsgált esetben a címke nem tartalmazza a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő nevét, elérhetőségét. A magyar nyelvű változat nem tartalmazza a CE jel mellett a kijelölt szervezet négyjegyű azonosító számát. Nem tartalmazza a készülék fantázia nevét, így az a címke alapján nem azonosítható be pontosan. Nem tartalmazza a sorozatszámot, LOT számot, amivel a konkrét készülék, annak gyártási ideje beazonosítható lenne, nem tartalmaz gyártási évet sem. Mindezek alapján a címke nem felel meg a R. I. melléklet 13.3 követelményei közül az a), d) l) pontoknak. Besorolás: A készülék vonatkozásában a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató címlapja IIb, míg a használati útmutató XIV. fejezet IIa eszközként hivatkozza a termék besorolását. Mindezek alapján a klinikai értékelés nem felel meg a R. I. melléklet és X. melléklet követelményeinek, és nem alkalmas a termék teljesítőképességének és hatékonyságának igazolására a felsorolt indikációkban. A használati útmutató és a címke nem felel meg a R. I. melléklet vonatkozó pontjainak, azok alapján a termék használata nem egyértelmű és laikusok számára nem biztonságos. A termék besorolása a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg. A fentiek szerinti megállapításoknak megfelelően, figyelembe véve a R. 5. (2) bekezdés a) pontját, a termék alapvető követelményeknek való megfelelése nem igazolt. A R. 5. alapján: 5. (1) Eszköz a rendelésre készült, a klinikai vizsgálatra szánt kivételével akkor hozható forgalomba, ha a (2) bekezdés előírásainak megfelelően CE jelöléssel van ellátva. (2) Eszköz CE jelöléssel abban az esetben látható el, ha a) kielégíti a 11. szerinti alapvető követelményeket, valamint 5

6 b) az a) pont szerinti követelmények igazolására lefolytatták a 13. szerinti, az adott eszközre vonatkozó EK megfelelőség értékelési eljárást. A Pftv. 6. alapján: (2) A termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, ha a termék az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel. A Pftv. 7. alapján: 7. (1) A gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokkal, e törvény előírásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint tervezte és gyártotta. (2) A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat. (3) Amennyiben jogszabály előírja, a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelőzően a gyártó vagy a megfelelőségértékelő szervezet kiállítja a megfelelőséget igazoló dokumentumot. Mindezeket figyelembe véve az ENKK a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Raptor illetve Laser-Box félvezető lézerterápiás termékek forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint a reklámozásuk megtiltásáról mindaddig, amíg a gyártó nem igazolja a R. I. alapvető követelményeknek valamint a R. X. melléklet klinikai értékeléssel kapcsolatos követelményeknek való teljes megfelelőséget. Ezzel együtt kötelezi az ENKK a forgalmazókat, hogy tájékoztassák viszonteladóikat, illetve akitől a terméket vásárolták a döntés tartalmáról. A Pftv. 15. (2) bekezdése alapján: (2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult:.. c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni Amennyiben a gyártó terméke alapvető követelményeknek való megfelelése nem igazolt, a Hivatal a R. 23. (1) bekezdése alapján a termék forgalomból történő kivonásáról dönthet: 23. (1) Amennyiben függetlenül attól, hogy a biztonságot veszélyezteti-e vagy sem valamely eszközön nem került feltüntetésre, illetve nem e rendeletnek megfelelően került feltüntetésre a CE jelölés, a Hivatal határozattal rendelkezik az eszköz a) forgalmazásának felfüggesztéséről, illetve b) forgalomból történő kivonásáról. Az eljárásra a továbbiakban a 22. előírásait megfelelően alkalmazni kell. Az ENKK jelen döntését a fent idézett jogszabályhelyek alapján, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 1. (2) bekezdése szerint országos illetékességgel, ugyanezen rendelet 2. (1) bekezdés f) pontjában, a Pftv. 15. (1) bekezdésében, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. (1) b) pontja, valamint a R. 5. (4) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva hozta meg. 6

HATÁROZAT Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. GIMETTE hőlégsterilizátor

HATÁROZAT Emili Market Kft., Medigor Bt., és a SRH MEDICAL Kft. GIMETTE hőlégsterilizátor HATÁROZAT Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Fast Assembler S.r.l. (via San Domenico. 11/13. 20010 Bareggio (Miláno) Italia) által gyártott, és az Emili Market

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése ML_111/2009-V.05. MŰSZAKI LEÍRÁS Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése a termékbeszerzések TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2013 Fedőlappal

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2161 2200. OLDAL 2011. június 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 610 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.4.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben