GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II."

Átírás

1 dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ FEBRUÁR 19. TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

2 Tematika: Gyermekjogi ismeretek II. Gyvt. célja, alapelve, hatálya Gyermeki jogok és kötelességek a Gyvt. alapján Teljes körű ellátás Gyermekek védelmének rendszere II. Ellátási formák Pénzbeli és természetbeni ellátások Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások A gyermekvédelem területén dolgozók jogai és kötelezettségei.

3 Jogszabályok: évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ; 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 369/2013. (X.24) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészít tanfolyamról

4 Gyermekjogi ismeretek II..

5 A Gyvt. általános rendelkezései között szerepel: törvény célja, alapelvei törvény hatálya értelmező rendelkezések (fiatalkorú, fiatal felnőtt, gyermeki jogok, gyámhatóság, veszélyeztetettség, fogyatékos gyermek/fiatal felnőtt, családbafogadó gyám stb.) - Fiatalkorú lett az emberölést, életveszélyt, vagy halált okozó testi sértést, rablást, kifosztást elkövető, 12. életévüket betöltöttek is - Fogyatékos: magasabb családi pótlékra jogosult - vagy a (SNI) mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermek.(2011.évi CXC. tv pont).

6 Gyermekjogi ENSZ Egyezmény (195 ország, Szomália is) végrehajtása a jogrendben (1991.évi LXIV. tv. és három Fakultatív Jegyzőkönyv) - részes államok Jelentései (nyilvánosság, jogtudatosítás). TÖRVÉNY CÉLJA: gyermekek jogainak védelme, érdekeinek érvényesítése, szülői kötelezettségek teljesítésének segítése, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve annak megszüntetése, hiányzó szülői gondoskodás pótlása, gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének segítése. (ennek érdekében meghatározza a jogok-kötelességek, valamint gyermekvédelmi rendszer szabályait, gyermekvédelmi feladatot ellátókat).

7 A gyermek mindenekfelett álló érdekében (legfőbb érdek: Gyermekjogi Bizottság 14. Átfogó Kommentárja) biztosítja (szociális gyermeki jogok: a családi környezetet és helyettesítő védelmet érintő jogok végrehajtása) gyermek saját családjában való nevelkedésének jogát (18. cikk), gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen (19.cikk) gyermeket megillető helyettesítő védelmet, gyermek elhelyezésének időszakos felülvizsgálatát (20.cikk) (helyettesítő védelem:12 év alatti gyermekek befogadó szülői elhelyezése; felülvizsgálat az első két évben félévente, 3 év után évente,de 9évfelettigyermekeseténháromévután kétévente.).

8 ALAPELVEK: általános iránymutatás a jogalkotónak, normatív funkció a jogalkalmazónak (értelmezési, hézagpótló funkció) bizonyos társadalmi elvárásokat, erkölcsi normákat jogon kívüli értékeket - is közvetítenek a jogalkalmazók számára. vannak továbbá nevesített alapelvek, és olyanok, amelyeket nem említenek szó szerint, de áthatják az egész gyermekvédelem (vagy más jogág) rendszerét, a szemléletet tükrözik..

9 Alapelvek a Gyvt.-ben: nevesített elvek a gyermek mindenek felett álló érdeke (legjobb érdeke), az együttműködés elve, család önállóságának elve; az önkéntesség elve; a célszerűség és a szükségletekhez igazodó ellátás biztosításának elve, az egyenlő bánásmód elve. levezethető elvek: családban nevelkedés segítése, családból való kiemelésének megelőzése, különleges és speciális szükségletű gyermekek fokozott védelme, nevelőszülői ellátás elsődlegessége, a gyermek sorsának időszakos felülvizsgálata, családi kapcsolatok fenntartása, családi környezetbe történő visszahelyezés elve..

10 Gyvt. hatálya Magyar állampolgár, letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, hontalanként elismert gyermek, fiatal felnőtt és szülei, 18. életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermek kísérő nélküli kiskorú) szabad mozgás jogával élő és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorló EU-s polgár, ha bejelentett lakóhelye is van, nem magyar állampolgárságú gyermek védelme (ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelési felügyelet, gyám kirendelése

11 ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Gyermeki jogok (nevelésbe vett gyermek jogai, és a speciális szükségletű gyermek jogai is ) A gyermek kötelessége (együttműködés, tanulmányi kötelezettség teljesítése, egészséges életmód) Gyermeki jogok védelme (gyermekvédelmi gyám, gyermekjogi képviselő) Szülői jogok és kötelességek (nevelésbe vett gyermek szülőjének joga is stb.) (A családok védelméről szóló sarkalatos törvényben évi CCXI. tv.- gyermeki kötelességek gyermeki jogok sorrendje).

12 GYERMEKI JOGOK: Segítség a családban nevelkedéshez; hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek esélyeinek növelése; fogyatékos gyermekek különleges ellátása; bántalmazással és elhanyagolással szembeni védelem (testi fenyítés tilalma)- egységes elvek és módszertan alkalmazásával; megfelelő műsorokhoz való jog; szülőktől való kivételes, és csak törvényi okok alapján történő elválasztás; 12 éve alatti gyermek helyettesítő védelme helyettes vagy nevelőszülőnél (befogadó szülőnél; származás megismeréséhez fűződő jog (új Ptk. Családjogi Könyve); gyermek meghallgatása és véleménynyilvánítása; panaszeljárás kezdeményezése..

13 NEVELÉSBE VETT GYERMEK JOGAI: Állandóság, érzelmi biztonság a teljes körű ellátásban; gyermekével, testvérével való együttes elhelyezése; felzárkóztató és tehetségfejlesztő gondozás; szabad hit és vallásoktatás; vélemény nyilvánítás; gyermekönkormányzat létrehozása; támogatás a családi környezetbe való visszatéréshez; személyes kapcsolatok ápolása; személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő joga; utógondozás (szociális munka és segítés) Speciális szükségletű gyermekek fokozott védelme (korrekció, terápia, személyes szabadság korlátozás feltétlenül indokolt esetben és mértékben).

14 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ az az RGYK-s gyermek, nagykorú gyermek akinél: szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (alapfokú iskolai végzettség). szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (álláskeresőként nyilvántartott), gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei (szegregátum, szükséglakás, komfortos lakás stb.) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő továbbtanuló gyermek..

15 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek (forrás: KSH) 2013 RGYK Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Összesen Ebből: 0-2 éves éves éves éves év feletti

16 A veszélyeztetettség olyan a gyermek vagy más által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza (súlyos veszélyeztetettség) A gyermekbántalmazás a gyermek veszélyeztetettségének egyik megnyilvánulási formája, de a gyermek veszélyeztetettsége bántalmazás nélkül is megvalósulhat. Veszélyeztetettség szempontrendszere: helyzet ártalmas a gyermek jólétére, fejlődésére, a probléma nem normális és az a szülőnek felróható, a probléma megoldása nem bízható a családra és ezért szükségszerű az állami kontroll, a család autonómiájának korlátozása..

17 A gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének megítélése a megelőző pártfogolás kapcsán, vagyis a gyermek bűnismétlés, bűnözői életpályára való hajlamosság szempontjából történő kockázatértékelése: (magas, közepes - a szükséges szempontok jogszabályi kidolgozása megtörtént a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet szerint)

18 Veszélyeztetett gyerekek (forrás :KSH ) Veszélyeztetett gyerekek (forrás :KSH ) 2007 év 2009 év 2011 év 2012 év Számuk Környezeti Anyagi Egészségi Magatartási

19 A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazás és/vagy elhanyagolás; intézményi, és rendszerabúzus. (egységes elvek és módszertan kidolgozása megtörtént MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMMI 2014)

20 A gyermekvédelmi rendszer felelőssége: Ha a gyermekek védelmét szolgáló tevékenység, vagy rendszer (pl. gyermekvédelmi) nem létezik, vagy diszfunkcionálisan működik rendszerabúzusról beszélünk. Főbb jellemzői: gyermek szükségleteinek figyelmen kívül hagyása, megfelelő ellátások elérhetetlensége a gyermekek számára, meglevő ellátások összehangolásának a hiánya, intézményes bántalmazás a gyermek szolgáltatásokon keresztül történő elhanyagolása (felelős személy által) A gyermekvédelem értéktartalma (minden gyermek esélyegyenlőségének növelése, a gyermeki jogok érvényesülésének segítése).

21 Bántalmazás és/vagy elhanyagolás (forrás: KSH) Kezelt probléma 2007 év 2010 év 2012 év Bántalmazás Ebből: fizikai lelki szexuális Elhanyagolás Ebből: fizikai lelki

22 - Speciális szükségletű gyerekek: súlyos pszichés tüneteket mutató, a súlyos disszociális tüneteket mutató, a pszichoaktív szert használó és a kettős szükségletű - különleges és speciális ellátás együtt- gyerekek. - Különleges szükségletű gyerekek: kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti, a tartósan beteg vagy fogyatékos és a kettős szükségletű - különleges és speciális ellátás - gyerekek..

23 - Gyermekvédelmi szakértői bizottság állandó tagja egy fő gyermekorvos, egy fő gyermek-szakpszichológus és egy fő szociális munkás (családgondozó, utógondozó). - A speciális szükségletű gyermekek esetében a három állandó tagból és vezetőből álló bizottság kiegészül egy fő pszichiáterrel és egy fő gyógypedagógussal (örökbefogadás előkészítésénél mindig kell gyógypedagógus, mint új feladatnál).

24 Különleges és speciális szükségletű gyerekek (forrás: KSH) Szükségletek Összesen Gyermek otthon Nevelőszülő Ápológondozó intézmény Átlagos Különleges: -0-3 éves - fogyatékos, tartósan beteg Speciális* Összesen * Kettős szükségletű gyerekek száma: 212 fő. 4 10

25 GYERMEK KÖTELESSÉGEI különösen: gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön, képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától. Az intézmények házirendje a Gyvt. keretei között - a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait. (a házirendet az intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell annak megismertetéséről).

26 Az otthont nyújtó ellátás része a teljes körű ellátás, családgondozás (öf. előkészítése) és az utógondozás. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban a gondozott gyermek teljes kőrű ellátása: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni (Gyvt. az átmeneti gondozásnál határozza meg). (szülői kötelezettség: gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa)..

27 A teljes körű ellátás keretében a LAKHATÁSI lehetőséget és az alábbi ellátásokat kell nyújtani: ÉTKEZÉS: 62/2011. (VI. 30) VM rendeletben megszűnt a korcsoportonként megadott napi energia- és tápanyagbevitel értékeire vonatkozó előírás. Az országos tiszti főorvos augusztus 1-jei dátummal közzétette a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi Ajánlását a közétkeztetők számára január 1-jétől a gondozott gyermekek napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál(684 Ft/ nap) Hatályos a 7/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról..

28 RUHÁZAT: Legalább 6 váltás fehérneműt, 3 váltás hálóruhát, az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, alkalmi és sportruházatot tartalmaz. A költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál. SZEMÉLYI HIGIÉNÉ Tisztálkodási és testápolási szerek, textília, 3 váltás ágynemű. OKTATÁS Első szakképzésig tandíj, tankönyvek és tanszerek, utazó és kézitáska, utazási költségek (jegy, bérlet, postai költségek a levelezéshez, telefonáláshoz - hozzátartozókkal, gyámmal).

29 SZABADIDŐ Játékhoz, sporthoz, kulturálódáshoz szükséges eszközök (indokolt költségek) ZSEBPÉNZ Mértéke nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5%-ánál a 3-10 éves, 13%-ánál a éves, 18%-ánál a 14 év feletti gyermek esetében (magasabb összeg szorgalom, magatartás alapján).

30 GONDOZÁS, NEVELÉS Cél a személyiség legteljesebb kibontakozatása, képesség váljon a beilleszkedésre, vagy önálló életre. Egyéni gondozási nevelési terv (része a program is) elkészítése (nevelőszülő, nev. szülői tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám, illetve gyermekotthoni szakmai vezető, gyermek nevelője, és gy. gyám által), bevonva a gyermeket és a szülőt is. Gyermek hozzájusson: egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz, a szükséges terápiához, gyógypedagógiai ellátáshoz, oktatáshoz, szakképzéshez, kulturális értékekhez, szabadidő hasznos eltöltéséhez, megfelelő szórakozáshoz..

31 Az ellátást nyújtó kapcsolatot tart nevelési-oktatási intézménnyel, munkaügyi központtal (fogadó órán, szülői értekezleten, munkaügyi központban tájékozódás). Önálló életvitel érdekében bevonja a háztartási teendőkbe, pénzkezelésbe, családi gazdálkodás megtervezésébe. (Engedély nélküli eltávozás esetén az ellátást nyújtó a gyermekvédelmi gyámmal közösen megkísérli felkutatni a tartózkodási helyet, illetékes rendőri szerv, illetve szülő értesítése, okok feltárása gyermekvédelmi gyám visszaviteli kötelezettsége).

32 MEG KELL TEREMTENÜNK A GYERMEKI JOGOK KULTÚRÁJÁT 32

33 UNICEF 2014.évi felmérése és az eredményekből kiderül: Három gyerekből csak egy tudja, hogy vannak különleges, a felnőttekétől eltérő jogai- A gyerekek 88 százaléka szerint fontos lenne, hogy ők is megismerhessék jogaikat. A megkérdezettek fele úgy gondolja, hogy a felnőttek nem engedik, hogy beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. Minden ötödik gyerek szerint a felnőttek nem tisztelik a gyerekeket.

34 Gyermekek védelmének rendszere II.

35 GYERMEKVÉDELMI RENDSZER Pénzbeni és természetbeni ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátások Gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések Fiatalkoruk javítóintézeti nevelése ( az ellátás része lett) A rendszerhez kapcsolódó más szervek feladatai( pl. családsegítők, köznevelési intézmények, egészségügyi szolgáltatok, rendőrség stb., áldozatsegítő szervek, társadalmi szervezetek, állampolgárok), és felelőssége az együttműködés, a jelzés elmulasztása kapcsán.

36 Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Óvodáztatási támogatás Családi pótlék természetbeni folyósítása iskoláztatási támogatás szünetelése GYERMEKVÉDELMI RENDSZER Személyes gondoskodás nyújtó ellátások Megelőző pártfogás elrendelése Hatósági intézkedések Védelembe vétel hh.hhhhelyzet megállapítsa Ideiglenes hatályú elhelyezés Nevelésbe vétel Nevelési felügyelet Utógondozás és utógondozói ellátás

37 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti Gyermekvédelmi alapellátás szakellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Biztos Kezdet Gyerekház Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Gyermekjóléti központ Gyermekotthon Gyermekek napközbeni ellátása Utógondozói ellátások Bölcsőde Családi napközi és Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Utógondozó otthon Külső férőhely Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Javítóintézeti ellátás Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

38 CÍM SZAKMAI EGYÜTTMÜKÖDÉS A gyermek segítséget megkapjon a családjában történő nevelkedéséhez (több szakterület együttműködéseholisztikus szemlélet- ellátások elégtelensége gyermekvédelmi problémává válik), időben emeljék ki a családjából, egyéni gondozási - nevelési terv elkészítése, elfogadása egyéni szükségleteinek megfelelő gondozási helyre kerüljön, ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól,

39 megfelelő ideig legyen a megfelelő gondozási helyen visszafogadás és visszatérés előkészítése, családgondozás indokolt örökbefogadása előkészítése, a családba történő visszailleszkedés segítése. utógondozás, otthonteremtés. (Ennek elősegítése a gyermekvédelemben dolgozók joga és kötelessége)

40 Állami feladattá vált: otthont nyújtó ellátás (nevelőszülő, gyermekotthon) utógondozói ellátás területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jegyző gyámügyi hatásköre erősen csökken: pl. védelembe vétel, id. hatályú elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat felvétele (megmarad RGYK, óvodáztatási támogatás, környezettanulmány készítése stb.) Városi gyámhivatal helyett járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve hatásköre bővebb, mint a városi gyámhivatalé volt (jegyzőtől kapott hatáskörök és új Ptk.-ból eredő feladatok)

41 А megyei és járási (fővárosi kerületi) szinteken а szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörgyakorlása, valamint az ezzel együtt járó jelenlegi szervezeti tagozódás megszűnik és egy egységes kormányhivatali rendszer jön létre a belső integráció folytán. Ezzel egyidejűleg а szakmai és funkcionális feladat- és hatáskörök címzettje а kormánymegbízott és a járási hivatalvezető lesz. (T/2329. számú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról.) március 1-jével.

42 2013. Évi UNICEF felmérés Gyermekek jóléte a világ fejlett országaiban. Felmérés 5 dimenziója és 26 indikátora: gyermekszegénység és nélkülözés; gyermekek egészsége és biztonsága; oktatás; gyermekek életmódja és az őket érő külső kockázatok lakásviszonyok; a gyermek közvetlen lakókörnyezete. A 29 vizsgált ország között a 20. helyen, vagyis bár a középmezőnyben, de annak alsó hányadában végeztünk.

43 PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Jegyző: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; egyéb ellátások (Erzsébet utalvány, pótlék); óvodáztatási támogatás. Gyámhivatal: gyermektartásdíj megelőlegezése; otthonteremtési támogatás. Természetben nyújtott ellátások: étkeztetés, nyári étkezés, családi pótlék természetbeni formája. Ingyenes gyermekétkeztetés tartalma: déli meleg főétkezésre és tízórai, uzsonnai étkezés, jogosult: RGYK s bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek, nevelésbe vett gyerekek (50%-os kedvezmény) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás beleolvadt az Sztv. szerinti önkormányzati segélybe.

44 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%, illetve 140 %-ához igazodó ellátás a vagyon figyelembe vétele mellett (20x vagy 70x ), valamint évi 2x Ft értékben Erzsébet utalvány) kb. 550 ezer gyermeket érint. RGYK-ba beleolvadt a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (RGYKs gyermek után a tartásra köteles családbafogadó gyám (mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a,, vagyis Ft/fő/hó, valamint évi 2x 8.400Ft pótlék) mintegy 1500 gyermeket érintett. (közös háztartásban élő közeli hozzátartozók figyelembe vétele 20, 23, 25 évesnél fiatalabb, valamint korhatárra tekintett nélkül tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, eltartott gyermek más személy)

45 Óvodáztatási támogatás Kérelmező a szülő vagy a családbafogadó gyám. RGYK-ben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, ha 3 vagy 4 éves korában beíratnak az óvodába, és két hónapon át - rendszeresen jár, beíratáskor 20 e. Ft, utána évente 2x 10 e. Ft (első alkalommal lehet természetben pl. ruha, cipő, tisztasági csomag stb. a gyermekjóléti szolgálat javaslatára) Rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazolt és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át, kivéve 10 napot nyáron). (2015. januárjától adható a támogatás, illetve szeptember 1-jétől a családi pótlék óvodába járáshoz kötése)

46 Gyermektartásdíj megelőlegezés célja a bírósági határozatban megállapított nemzetközi szerződés alapján is - végrehajtható gyermektartásdíj megelőlegezése, ha annak behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermekes család szociális helyzete is megfelel a feltételeknek (nem képes tartásra és öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2x alatt van a család jövedelme) Mértéke: öregségi nyugdíj legkisebb összegének maximum 50%-a, minimum 10%-a. (2x 3évig- továbbfolyósítás, újbóli megállapítás) kb. 15 ezer gyermeket érint átlagosan Ft/fő/év Otthonteremtési támogatás célja a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek (18-25 éves) lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának segítése.30. életév betöltéséig kérhető (nagykorúvá váláskor3 év folyamatos nevelésbe vétel). Pénzfelhasználási terv- 10% járulékos költségek. Mértéke: öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-70%-a ( részletekben is) kb fiatal felnőttet érint átlagosan Ft-tal.

47 CSALÁDI PÓTLÉK természetbeni formája kezelése) (elhanyagolás Védelembe vétellel egyidejűleg, vagy alatta (fokozatosság elve), pénzfelhasználási terv szerint - 100% erejéig, 6 hónapra eseti gyám kirendelésével. (családtámogatási folyószámla és élelmezés, tápszer, tanszer, gyógyszer, ruházat, iskolai bérlet, gyermekétkeztetés stb.- közüzemi díjak másból nem fedezhetők ) Eseti gyám kör ( 10 fő /1 eseti gyám), csp. 10% költségtérítés a gyámhatóság által. Felülvizsgálat (idő, mérték, mód változtatás, megszüntetése).

48 A TANKÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA miatt az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése 2013 évben 4704 gyermek védelembe vételét rendelték el ( védelembe vételből) Gyámhatóság feladata: tanítási évben igazolatlanul mulasztott 10 tanóra után figyelmeztetés a jogkövetkezményekre tanítási évben igazolatlanul mulasztott 50. tanóra után 8 napon belül - kezdeményezi az ellátás szüneteltetését, és 16 év alatti gyermek védelembe vétele( vagy ha fennáll, az egyéni- gondozási terv módosítása (tankötelezettség előmozdítása) Nevelésbe vett gyermekek esetén csak jelzés a TEGYESZ felé a gyám támogatása, segítése érdekében. Felülvizsgálat időszaka 3 tanítási hónap, illetve tanítási év lezárást követő 15 nap ( 5 tanórai hiányzás alatt megszünteti a szüneteltetést) Védelembe vétel időtartama ekkor: szüneteltetés időtartamával megegyező- legfeljebb 16.életév kivételesen nagykorúvá válásig).

49 GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS Biztos Kezdet Gyerekház Gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) Gyermekek napközbeni ellátás (bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátások) Gyermekek átmeneti gondozása (befogadó szülő, mint helyettes szülő, gyermekek, vagy családok átmeneti otthonakrízis központ) - 12 év alatti gyermek elhelyezése.

50 Célok: családban nevelkedés, veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, kiemelés megelőzése, Hozzájárul: hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet feltárásához, leküzdéséhez, Legközelebbi ellátást nyújtó személynél, intézményben kell biztosítani.

51 BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ Célcsoport: a leghátrányosabb helyzetű településeken és településrészeken élő 0-5 éves gyermekek Cél: elsősorban hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást kompenzáló, szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort el nem ért gyermeknek együttesen biztosít társadalmi felzárkóztatást segítő szolgáltatásokat Együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, illetve szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival, védőnői szolgálattal, óvodával.

52 Gyermekeknek rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést és étkeztetést, Szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat, Legalább havi egy közösségi rendezvény megszervezését a szülőknek, a helyi közösségnek (kötelező óvodába járás miatt elsősorban a 0-3 éves gyerekek és szüleik ellátását biztosítja majd szept. 1-jétől)

53 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Családban nevelkedés segítése információszolgáltatás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, átmeneti gondozáshoz való hozzájutás, szabadidős programok szervezése), Veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése jelzőrendszer működtetése, esetkonferencia, családgondozás, konfliktuskezelés, családi krízisek Családból kiemelt gyermek visszagondozása; helyettes szülői hálózat szervezése. (családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat január 1-jétől csak egy szolgálat keretében hozható létre)

54 Kapcsolattartási ügyelet a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett: konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtása, felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően - felügyeletet ellátó szakember biztosítása, vagy más szakember jelenlétének lehetővé tétele, a gyámhatóság tájékoztatása a történtekről.

55 Kórházi szociális munka célja szülészeti-nőgyógyászati osztályon a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése; gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén jelzés. Készenléti szolgálat célja gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása ( állandóan hívható, közismert számon) Utcai és lakótelepi munka célja szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, visszakerülésének elősegítése, ellátások- intézkedések kezdeményezése

56 Iskolai szociális munkát is elláthat a gyermekjóléti szolgálat. Ennek keretében segíti: - a gyermeket a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, - a nevelési-oktatási intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, - az akadályozó tényezők feltárását és megoldását, - a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetősége kibontakozásában,

57 Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, - felhívja a jelzőrendszer tagjait (Gyvt.-ben felsorolt- tag lett a gyermekjogi képviselő és a javítóintézet is!) jelzési kötelezettségük írásban krízishelyzet esetén utólagosan történő teljesítésére, - fogadja a jelzőrendszer jelzését, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, és erről a jelzést tevőt tájékoztatja (esetmegbeszélés, szakmaközi megbeszélés, éves konferencia) KÖTELEZŐ - jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, vagy - hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén - egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni

58 Testi fenyítés (forrás: H. Mária: Gyermekbántalmazás) Negatíveszköz Pozitív nevelési eszköz Gyakran lelki abúzussal is társul Személyiséget támadja Nincs alternatív viselkedés Bűntudatot és félelmet kelt Szülői hatalmon alapul Könnyen lehet alkalmazni, gyermekkel nincs kommunikáció Üzenete: Akinek hatalma van az erőszakos Nem alkalmaz erőszakot Cselekedetre figyel Más viselkedés irányába tereli Tanuljon a gyermek a hibáiból (arányos) Nem hatalmi eszköz Tervezett nevelési eszköz, megtanulja a gyermek, hogy mit csináltrosszul, megismeri a következményeket, részt vehet a jóvátételben Üzenete: Erőszakmentes nevelés

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben Budapest, 2014. május 29. Ki védi meg a gyermekeket? Biztosítja a gyermek mindenek felett álló érdekét, szociális

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben