A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben"

Átírás

1 dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben Budapest, május 29.

2 Ki védi meg a gyermekeket?

3 Biztosítja a gyermek mindenek felett álló érdekét, szociális jogait az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye alapján: gyermek saját családjában való nevelkedésének jogát (18.cikk), gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen (19.cikk), gyermeket megillető helyettesítő védelmet, gyermek elhelyezésének időszakos felülvizsgálatát (20.cikk). (gyermeki jogok megjelenése a Gyvt.-ben és CSJK.- ban - gyermek érdekének védelme)

4 GYERMEKVÉDELMI RENDSZER Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Hatósági intézkedések Védelembe vétel Gyermektartásdíj megelőlegezése hh.hhh helyzet megállapítsa Otthonteremtési támogatás Személyes gondoskodás nyújtó ellátások Ideiglenes hatályú elhelyezés Óvodáztatási támogatás Családi pótlék természetbeni folyósítása iskoláztatási támogatás szünetelése Nevelésbe vétel Nevelési felügyelet Utógondozás és utógondozói ellátás

5 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Biztos Kezdet Gyerekház Gyermekvédelmi szakellátás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Gyermekjóléti központ Gyermekotthon Gyermekek napközbeni ellátása Utógondozói ellátások Bölcsőde Családi napközi és Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Utógondozó otthon Külső férőhely Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

6 Ha a gyermekek védelmét szolgáló tevékenység, vagy rendszer (pl. gyermekvédelmi) nem létezik, vagy diszfunkcionálisan működik rendszerabúzusról beszélünk. Főbb jellemzői: gyermek szükségleteinek figyelmen kívül hagyása, megfelelő ellátások elérhetetlensége a gyermekek számára, meglevő ellátások összehangolásának a hiánya, intézményes bántalmazás a gyermek szolgáltatásokon keresztül történő elhanyagolása (felelős személy által) A gyermekvédelem értéktartalma és felelőssége (minden gyermek esélyegyenlőségének növelése, mint gyermekjogi és egyben szociálpolitikai cél)

7 Szükségletelmélet (A.Maslow)

8 Ökológiai modell (U.Bronfenbrenner)

9 A gyermek segítséget megkapjon a családjában történő nevelkedéséhez (több szakterület együttműködése- holisztikus szemlélet- elégtelenség gyermekvédelmi problémává válik), időben emeljék ki a családjából, egyéni gondozási - nevelési elfogadása terv elkészítése, egyéni szükségleteinek megfelelő gondozási helyre kerüljön, ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól,

10 megfelelő ideig legyen a megfelelő gondozási helyen visszafogadás és visszatérés előkészítése, családgondozás indokolt örökbefogadása előkészítése, a családba történő visszailleszkedés segítése. utógondozás, otthonteremtés.

11 Gyermekvédelmi intézmények január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a megyei önkormányzatok által fenntartott gyermekvédelmi intézmények január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a fővárosi önkormányzat és a megyei jogú városok által fenntartott gyermekvédelmi intézmények Az állam fenntartói feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el (központi, megyei/fővárosi kirendeltség) A gyermekvédelmi szakellátás biztosítása állami feladat lett. Gyámhatóságok Jegyző gyámügyi hatásköre erősen csökken, pl. védelembe vétel, id. hatályú elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat felvétele (megmarad RGYK, óvodáztatási támogatás, környezettanulmány készítése stb.)

12 Városi gyámhivatal helyett: járási(fővárosi kerületi) gyámhivatal, fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve hatásköre bővebb, mint a városi gyámhivatalé volt (jegyzőtől kapott hatáskörök és új Ptk.-ból eredő feladatok) Új illetékességi szabályok az örökbefogadási ügyekben: A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, Pest megyében Szentendrei járási gyámhivatal, fővárosban az V. kerületi gyámhivatal feladatköre pl: örökbefogadhatónak nyilvánítás örökbefogadás engedélyezése, felbontása felvilágosítás a vérszerinti szülő adatairól stb. Minden járási hivatal feladatköre: örökbe fogadni szándékozó alkalmassága; szülői nyilatkozatot felvétele (és nevelésbe vétel felülvizsgálata)

13 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, veszélyeztetettség, gyermekek bántalmazása, elhanyagolása (rossz bánásmód) különleges és speciális szükségletű gyermek. Jelentőségük: Gyvt. célja(veszélyeztetettség megelőzés, megszüntetése) Gyermeki jogok (veszélyeztető helyzet elhárítása; fokozott segítség a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez; védelem a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással szemben; korhoz és szükséglethez igazodó gondozás, nevelés; speciális szükségletű gyermek fokozott védelme)

14 Hátrányos helyzetű az az RGYK-s gyermek, nagykorú gyermek akinél: szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (alapfokú iskolai végzettség). szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (álláskeresőként nyilvántartott), gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei (szegregátum, szükséglakás, komfortos lakás stb.) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő továbbtanuló gyermek.

15 Hátrányos helyzetű gyerekek az általános iskolában (forrás: KSH) Tanév Tanulói összlétszám Hátrányos helyzetű tanulók Halmozottan hátrányos tanulók 2006/ / / / Óvodás gyermekek 11%-a (36 ezer), középfokú oktatásban részesülők 4%-a (23 ezer) halmozottan hátrányos.

16 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek (forrás: KSH) 2013 RGYK Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Összesen Ebből: 0-2 éves éves éves éves év feletti

17 A veszélyeztetettség olyan a gyermek vagy más által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza(súlyos veszélyeztetettség) A gyermekbántalmazás a gyermek veszélyeztetettségének egyik megnyilvánulási formája, de a gyermek veszélyeztetettsége bántalmazás nélkül is megvalósulhat. (veszélyeztetettség mérése, szempontrendszere) A gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének megítélése a megelőző pártfogolás kapcsán, vagyis a gyermek bűnismétlés, bűnözői életpályára való hajlamosság szempontjából történő kockázatértékelése (magas, közepes - a szükséges szempontok jogszabályi kidolgozása)

18 Veszélyeztetett gyerekek (forrás :KSH ) Számuk Környezeti Anyagi Egészségi Magatartási

19 A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazás és/vagy elhanyagolás;intézményi, és rendszerabúzus (egységes elvek és módszertan kidolgozása - miniszteri jóváhagyás)

20 Bántalmazás és/vagy elhanyagolás (forrás: KSH) Kezelt probléma 2007 év 2010 év 2012 év Bántalmazás Ebből: fizikai lelki szexuális Elhanyagolás Ebből: fizikai lelki

21 Speciális szükségletű gyerekek: súlyos pszichés tüneteket mutató, a súlyos disszociális tüneteket mutató, a pszichoaktív szert használó és a kettős szükségletű - különleges és speciális ellátás együttgyerekek. Különleges szükségletű gyerekek: kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti, a tartósan beteg vagy fogyatékos és a kettős szükségletű - különleges és speciális ellátás- gyerekek.

22 Gyermekvédelmi szakértői bizottság állandó tagja egy fő gyermekorvos, egy fő gyermekszakpszichológus és egy fő szociális munkás (családgondozó, utógondozó). A speciális szükségletű gyermekek esetében a három állandó tagból és vezetőből álló bizottság kiegészül egy fő pszichiáterrel és egy fő gyógypedagógussal (örökbefogadás előkészítésénél mindig kell gyógypedagógus, mint új feladat)

23 Különleges és speciális szükségletű gyerekek (forrás: KSH) Szükségletek Összesen Gyermek otthon Nevelőszülő Ápológondozó intézmény Átlagos Különleges: éves - fogyatékos, tartósan beteg Speciális* Összesen * Kettős szükségletű gyerekek száma: 212 fő. 4 10

24 Gyermekjóléti alapellátás

25 Célcsoport: a leghátrányosabb helyzetű településeken és településrészeken élő 0-5 éves gyermekek Cél: elsősorban hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást kompenzáló, szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort el nem ért gyermeknek együttesen biztosít társadalmi felzárkóztatást segítő szolgáltatásokat Együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, illetve szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival, védőnői szolgálattal, óvodával (munkanapokon 8-13 óra között, legalább 4 óra időtartamban nyitva tart)- heti egy/három alakalommal látogatják a szülőkkel)

26 Gyermekeknek rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést és étkeztetést, szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat, legalább havi egy közösségi rendezvény megszervezését a szülőknek, a helyi közösségnek

27 a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb egészségügyi tanácsadást biztosíthat, legalább havi 1 alkalommal (szakember bevonásával) szülői csoportos beszélgetéseket szervezhet, fogyatékossággal élő, eltérő fejlődésű gyermekek szüleinek konzultációs lehetőséget biztosíthat a szolgáltatók képviselőivel, különböző módszerek alkalmazásával segítheti a szülőket, hogy visszajelzést kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről,

28 a környező aprófalvakban, tanyás területen élőknek heti rendszerességgel játékos foglalkozásokat szervezhet, illetve nem megfelelően fejlődő gyermekek számára a megfelelő szakemberhez való hozzáférést. (Bölcsődében a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása után differenciált finanszírozás valósul meg: 105%-os, illetve 110%-os támogatás igényelhető)

29 Gyermekjóléti szolgáltatás

30 Családban nevelkedés segítése információszolgáltatás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, átmeneti gondozáshoz való hozzájutás, szabadidős programok szervezése) válsághelyzetben levő várandós anya segítése), Veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése jelzőrendszer működtetése, esetkonferencia, családgondozás, konfliktuskezelés, családi krízisek kezelése, hatósági intézkedés kezdeményezése (védelembe vétel, családi pótlék természetben nyújtására, családból kiemelés), Családból kiemelt gyermek visszagondozása; helyettes szülői hálózat szervezése.

31 A találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtása, felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően - a felügyeletet ellátó szakember biztosítása, vagy más szakember jelenlétének lehetővé tétele, a gyámhivatal tájékoztatása a történtekről.

32 Kórházi szociális munka célja szülészeti-nőgyógyászati osztályon a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése; gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén jelzés. Készenléti szolgálat célja gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása ( állandóan hívható, közismert számon) Utcai és lakótelepi munka célja szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, visszakerülésének elősegítése, ellátások- intézkedések kezdeményezése

33 Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, felhívja a jelzőrendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban krízishelyzet esetén utólagosan történő teljesítésére, fogadja a jelzőrendszer jelzését, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, és erről a jelzést tevőt tájékoztatja. (jelzőrendszeri tagok felsorolása a Gyvt.-ben)

34 Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni ( mulasztás következményei) Együttműködés érdekében: (szükség szerint) esetmegbeszélés, (kéthavonta) szakmaközi megbeszélés; éves értékelés, szakmai konferencia.

35 A gyermekjóléti szolgálat/ gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli (irat-betekintési jog). Szakmai dilemmák: Névtelenség betartható-e, szakszerű-e? (igazi okok) Mire tanítjuk a zárt adatkezelés esetén a gyereket? (titok maradjon- ne legyen bizalom- nem merje elmondani) Melyek a segítő munka alapvető értékei, elvei? (segítés, együttműködés) Hogyan motiválja mindez a szakembereket a szükséges technikák, kommunikációs készségek elsajátítására, használatára, a felelősségteljes munkavégzésre? ( számonkérés) Hogyan vonjuk be segítő folyamatba a névtelenséget élvező személyt, kit hívhatunk meg az esetkonferenciára?

36 Ket. 39/A szerint: indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli az érintett személy (pl. hivatalból eljárást kezdeményező) személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha a kérelmet előterjesztő valószínűsíti, hogy őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. Ket. konkrétan meghatározza, hogy a zártan kezelt adatok megismerésére csak az ügyintéző a jegyzőkönyvvezető és a leíró, a hatóság vezetője, a felügyeleti szerv, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság erre felhatalmazott ügyintézője és vezetője, az illetékes ügyész és a bírósági felülvizsgálat során eljáró bíró jogosult.

37 Gyermekvédelmi szakellátás

38 A gyerekek 42%-ának éltek együtt a vérszerinti szülei Közel harmadát - 28%-át - egyedül nevelte a szülője A gyerekek 83%-ának van testvére, és nagyobb részüknek 61%-ának valamennyi testvére is szakellátásban él, A gyerekek 27%- a, vagyis közel a harmaduk a bekerüléskor túlkoros volt 9 %-a a bekerüléskor sajátos nevelési igényű (SNI) volt.

39 A gyerekek jellemzői: a kitartás és a kezdeményezőkészség hiánya, az érdeklődés beszűkülése, a szinte állandósult fejlődési retardáció, a hospitalizáció, érzelmi depriváció, a társadalmilag elfogadható minták elfogadásának a hiánya, életvezetési zavarok, beszűkült életperspektíva, a jövőkép hiányossága, hiánya. (a gyermekek viselkedésébe új értékeket kell beépíteni, új magatartási formák kialakulását kell segíteni fejlesztve az intellektuális, érzelmi és indulati életüket, a szociális készségüket.)

40 Ki lehet nevelőszülő: 24.életévét betöltötte, büntetlen előéletű nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb, személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására, a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, továbbá a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatok ellátására, képzésen eredményesen részt vett. (működtető:kiválaszt,felkészít,szakmai tanácsadás, ellenőrzés; 5-6 gyermek/ létszám csökkentése)

41 12 év alatti gyermek elhelyezése csak befogadó szülőnél (helyettes szülő, nevelőszülő, különleges, vagy speciális nevelőszülő), kivéve a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket, vagy ha a testvéreket nem lehet együtt elhelyezni, vagy más okból szükséges( pl. szülő kifejezett kérése). Felülvizsgálat: 2014 folyamán a 3 év alatti, 2015 folyamán a 6 év alatti, 2016 folyamán pedig a 12 év alatti gyerekeket. A gyermekotthonban élő, mintegy 2430 fő 12 év alatti gyermek fokozatos átgondozása.

42 Egységes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetése: Nevelőszülői díj elemei: alapdíj, kiegészítő díj, többlet díj a minimálbér 30% (30.450Ft.), 20% ( Ft.) és 5% (5075 Ft.)-ában;( emellett a gyermek után nevelési díj jár) teljes körű egészség- és nyugdíjbiztosítási jogosultság; nevelőszülői OKJ képzés; 500 óra - 45 % elmélet, 55 % gyakorlat - képzés alóli felmentések. (keret és kiegészítő megállapodás; 4- vagy annál több gyermek gondozása mellett 20óra/hét munkavállalás lehetősége)

43 Év Számuk Hagyomá nyos Hivatásos 1-2 gyerek 3-4 gyerek 5 vagy több gyerek %-ban ,6 8,4 74,9 17,1 7, ,5 7,5 67,2 23,7 9, ,6 6,4 61,1 29,9 9, ,1 5,9 60,9 29,3 9,8

44 Speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjában a gyermek teljes körű ellátásának időtartama kivételesen indokolt esetben- legfeljebb 1 évvel- meghaladhassa a kettő évet (3év). speciális szükségletű gyerekek integrált elhelyezése (kettős szükségletű gyermek különleges és speciális gondozása, nevelése) személyes szabadságának rövid időtartamú korlátozása (48 óráig, elkülönítőben 24 óra), különválasztva a nevelési felügyelet elrendelésétől.

45 A gyermek személyes szabadságának korlátozása a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában (helyiség kijelölése, gyermekjogi képviselő, gyermekvédelmi gyám találkozásabiztonsági elkülönítőben max. 24 órára - orvosi vizsgálat) Nevelési felügyelet a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában (48órát meghaladó időtartamban zárt körülmények között biztosított teljes körű ellátásával, kivizsgálásával és terápiájával hárítható el (meghatározott helyiségben maradjon, kapcsolattartás korlátozott, gyógykezelésnek vesse alá magát) A biztonsági elkülönítésre azonban a jövőben is csak a speciális gyermekotthonban kerülhet sor.

46 Örökbefogadás szakmai előkészítése (nyílt és titkos) Az örökbe fogadni szándékozók tájékoztatása, felkészítése, alkalmasságuk vizsgálata. A terhességét titkoló válsághelyzetben lévő várandós anya segítése (hozzájáruló nyilatkozat, kérelemre a fővárosi TEGYESZ székhelye lesz a lakcíme iratok őrzése -4 hónapon túli anyakönyvvezetői értesítés), gyámhivatali határozatban megjelölt személynek adják ki a gyermek iratait. Örökbefogadó szülő kiválasztása a gyermek számára, a gyermek felkészítése, a szülő-gyermeki kapcsolat segítése, az örökbefogadásra való javaslattétel.

47 Örökbefogadás utánkövetése (kötelező1 év-kérelemre max.5év) Figyelemmel kíséri ( TEGYESZ vagy közhasznú szervezet) a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát, az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt, a gyermek identitásának egészséges fejlődését, valamint a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedése kapcsán a problémák megelőzését vagy azok megoldását. (kötelező közvetítés igazolása: közreműködését igazoló irattal, jegyzőkönyvi nyilatkozattal)

48 Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének gyámságának az ellátása (gyermekvédelmi gyámok, eseti gyámok) Elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét; jelzi ha a gyám elmozdítása, felfüggesztése indokolt; szervezi az elhelyezési terv végrehajtását; kapcsolattartás, családgondozás biztosítása. Támogatott közvetítői eljárás ellátása (5 fő mediátor foglalkoztatása) TEGYESZ, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat székhelyén.

49 Gyermekvédelmi gondoskodás

50 Védelembe vett gyerekek (forrás:ksh) Számuk Összesen: Ebből: szülő magatartása gyermek magatartása bűncselekmény elkövetése bántalmazás

51 A gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendelik ki. Kötelezheti többek között a szülőt és a gyermeket, illetve felkéri a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelésioktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet és más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást. Családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a egyéni gondozásinevelési tervet készít,

52 Megelőző pártfogolás bevezetése - a gyermekvédelmi rendszerrel való szoros együttműködésben- a bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt, védelembe vétel iránti eljárás során, vagy már fennálló védelembe vétel mellett A pártfogó felügyelő részt vesz mind az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában (környezettanulmány, kockázatértékelés), mind a tartalmi elemeinek meghatározásában (magatartási szabályok kiválasztása), és szükség szerint közreműködne a végrehajtásban is.

53 A gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas foka esetén a gyámhatóság: elrendeli(kötelezően) a gyermek megelőző pártfogását, kötelezi a gyermeket és a szülőt, törvényes képviselőt a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködésre, meghatározott időközönként történő személyes találkozásra, és a megállapított magatartási szabályok betartására (kapcsolattartás, szabadidő, életvezetés stb.) (közepes veszélyeztetettség esetén, ha a megelőző pártfogást mellőzik - döntés féléves felülvizsgálata, kockázatértékelés

54 A PFSZ a gyámhatóság megkeresésére biztosítja a megelőző pártfogás alatt álló gyermek részére a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve: személyes konzultáció, szükség szerint közös családlátogatás, közös meghallgatás, facilitátor biztosítása Családi Döntéshozó Csoportkonferencia lefolytatására, resztoratív technikák alkalmazása (pl.iskolai konfliktuskezelés, agresszióhelyettesítő tréning), a pártfogó felügyelői szervezet által szervezett resztoratív programban vagy csoportos foglakozáson való részvétel.

55 CSDCS a meglévő konfliktusok megoldásában elsősorban a család erőforrásaira támaszkodik, a családra bízza a megoldási módok kidolgozását(kollektív felelősség és aktivitás). Facilitátor segítségével lehetőséget ad az együttes probléma feltárásra és megoldási alternatívák keresésére. Szakaszai: Bevezető (konferencia oka, bemutatkozás, problémák felvetése, szolgáltatások bemutatása) Család magánideje(cselekvési terv- felelőssel, határidővel) Zárás (családi terv ismertetése, teljesítési és ellenőrzési határidőkkel)

56 Átmeneti nevelt, tartós nevelt fogalma megszűnik (elnevezése: nevelésbe vett gyermek, az eljárás: nevelésbe vételi eljárás) Eljárás menete több fázisú: ideiglenes gondozási hely meghatározása, gyermekvédelmi gyám rendelése, kapcsolattartásról döntés, 3 év alatt különleges szükséglet, az örökbefogadhatóság és a szülő felügyelet szünetel/megszűnt megállapítása döntés az eljárás során vagy nevelésbe vételt követően a gondozási hely meghatározása és a döntés a járulékos kérdésekben (gyermekvédelmi gyám, kapcsolattartás, elhelyezési javaslat és elhelyezési terv elfogadása vagy módosítása, gondozási díj fizetés, ellátási szükséglet, örökbefogadhatóság kimondása - 6 eset- )

57 Felülvizsgálat: első két évben félévente, 3 év után évente, de 9 év feletti gyermek esetén három év után két évente. A most bent levő - nevelésbe vett - gyerekek elhelyezésének felülvizsgálata: 2014 folyamán a 3 év alatti, 2015 folyamán a 6 év alatti, 2016 folyamán pedig a 12 év alatti gyerekeket. A gyermekotthonban élő, mintegy 2430 fő 12 év alatti gyermek fokozott átgondozása. (nevelésbe vett gyerekek 64%-a 5753 nevelőszőlőnél élt 2013 évben ; 77%-ra emelhető elviekben)

58 Cél: gyermek érdekének következetes és szakszerű, a gondozási helytől független képviselete Megszűnik a gyermekotthon vezetőjének és a nevelőszülőnek a gyámi jogköre (DE 2 év után meghat. Feltételek mellett nevelőszülő is lehet gyám), ehhez kapcsolódóan a gyámi gondozói tanácsadói, családgondozói stb. feladatkör megszűnik. Gyermekvédelmi gyámokat a TEGYESZ alkalmazza, 30 gyermek/gyám (mintegy 560 gyermekvédelmi gyám foglalkoztatása szükséges órás képzés, 30 órás továbbképzés)

59 Gyámság alatt állók (forrás:ksh) Számuk Összesen: Ebből:családba fogadó harmadik személy hivatásos gyám nevelőszülő gyermekotthon-vezető

60 Jogköre: gondozás-nevelés elősegítése, figyelemmel kisérése családgondozás törvényesképviselet, vagyonkezelés Ennek érdekében: gyermekkel személyes és közvetlen találkozást, beszélgetést kezdeményez a kirendelését követően legfeljebb 15 napon belül, majd, legalább havonta/1 alkalommal, a hatodik életévét be nem töltött gyermek esetén legalább kéthetente/1 alkalommal) a kirendelését követően 30 napon belül felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel, és fenntartja azt a gyermekvédelmi gondoskodás időtartama alatt, majd a nevelésbe vétel megszüntetését követően 3 hónapig.

61 jelentést készít a gyámhatóságnak (félévente) gondozási hely megváltoztatása (súlyos veszélyeztetés esetén - értesítés, kérelem a gyámhatóság felé azonnali hatály) örökbefogadáshoz nem adhat hozzájáruló nyilatkozatot (családi jogállásnál perindításhoz a gyámhatósági jóváhagyás szükséges) eseti gyám engedélyezheti, hogy a gyermek az örökbe fogadni szándékozóknál tartózkodjon (gondozási hely változatlan marad) ha vagyonkezelésre nincs felhatalmazva vagyonkezelő eseti gyám kirendelés (gyermekjogi képviselői feladatkör?)

62 Gyámügyek

63 Kapcsolattartás rendezése, kapcsolattartás végrehajtása, szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő eljárásban folytatható. Közvetítői eljárás lehet( felek erről nyilatkoznak elrendeli) kérelemre, beleegyezéssel gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás, a Ptk. alapján elrendelt kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás Gyermekvédelmi közvetítői eljárásban az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe vagy az igazságügyi tárca által vezetett névjegyzékbe felvett közvetítő ad szolgáltatást. Támogatott közvetítői eljárásban a TEGYESZ közvetítője nyújt szolgáltatást (TEGYESZ/5 fő foglalkoztatása)

64 Kötelező közvetítő eljárás (gyermekvédelmi vagy támogatott) CSAK a szülő számára rendelhető el. Közvetítés helyszíne: gyermekvédelmi közvetítésnél a felek igényei szerint támogatott közvetítői eljárásban TEGYESZ, a gyámhivatal vagy a gyermekjóléti szolgálat székhelyén Közvetítés díja: az általuk választott közvetítő által meghatározott díjat maguk térítik meg, TEGYESZ által biztosított támogatott közvetítői eljárás igénybevétele esetén a minimálbér 3%-a/alkalom; költségmentesség kérhető, ha nem éri el az öregségi nyugdíj min. 4x-t; RGYK ingyenes, nevelésbe vett gyermeknél az eljáró szerv viseli.

65 Gyámhivatali eljárás 2 hónapra történő felfüggesztése (első találkozás után közvetítői ülés 3 alkalommal, kivételesen több is lehet) - eredménytelen, kivételesen meghosszabbítás vagy megállapodás küldés Gyermek bevonható a közvetítői eljárásba (kérelemre, javaslatra) Közvetítő jelzése a gyámhivatal felé, ha felmerül a gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás gyanúja. Megállapodást, részmegállapodást 8 napon belül gyámhivatalnak megküldi majd egyezségkötés.

66 Év Végrehajtási cselekmények száma Védelembe vétel Gyejo. szolgálat Kapcsolat ügyelet Gyv. közvetítés (Mediáció)

67 Örökbefogadáshoz tett szülői hozzájáruló nyilatkozatok egységes - nyílt, titkos - visszavonási lehetősége (6 hetes korig), a szülő, vagy más hozzátartozó általi nevelés érdekében (figyelmeztetés, tájékoztatás); A gyámhivatal a szülő visszavonó nyilatkozata alapján haladéktalanul: megkeresi a gyermek nevelését vállaló szülő vagy más hozzátartozó tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, védőnőt, szükség esetén más szervet vagy személyt, hogy tájékozódjon a gyermek nevelésének körülményeiről és a szülőnek vagy más hozzátartozónak a gyermek nevelésére irányuló vállalásának megalapozottságáról,

68 környezettanulmányt készít vagy szerez be a gyermek nevelését vállaló szülő vagy más hozzátartozó tartózkodási helyéről, meghallgathatja tanúként az örökbefogadás előkészítésében közreműködő, örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet vagy a TEGYESZ szakemberét. (gyermek kiadása és átadásának megszervezése) A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet vagy a TEGYESZ segítséget, tanácsadást nyújt szülőnek vagy más hozzátartozónak a gyermek családban való nevelkedéséhez, és örökbe fogadni szándékozó személynek a gyermek érdekében a szülővel, más hozzátartozóval való együttműködéshez.

69 Engedélyezett örökbefogadások (forrás:ksh) Megnevezés Örökbefogadások száma Ebből: tartós nevelt átmeneti nevelt szülői hozzájárulással id. örökbefogadónál elhelyezett külföldi személy általi Felbontások száma

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben Szociális Igazgatás Hajdúszoboszló 2009.június 9. I. Gyermekvédelemi törvény változásai Gyermekvédelmi rendszer

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben