Gyermekjogi ismeretek II. Gyermekek védelmének rendszere II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjogi ismeretek II. Gyermekek védelmének rendszere II."

Átírás

1 dr Katonáné dr Pehr Erika PTE-ÁJK c egyetemi docens Gyermekjogi ismeretek II Gyermekek védelmének rendszere II Budapest, 2014 június 5

2 Gyermekjogi ismeretek II Gyvt célja, alapelve, hatálya Gyermeki jogok és kötelességek a Gyvt alapján Teljes körű ellátás Gyermekek védelmének rendszere II Ellátási formák Pénzbeli és természetbeni ellátások Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások A gyermekvédelem területén dolgozók jogai és kötelezettsége

3 Gyermekjogi ismeretek II

4 Az 1997évi XXXI törvény, a Gyermekvédelmi törvény (Gyvt) általános rendelkezései között szerepel: törvény célja, alapelvei törvény hatálya értelmező rendelkezések (fiatalkorú, fiatal felnőtt, gyermeki jogok, gyámhatóság, veszélyeztetettség, fogyatékos gyermek/fiatal felnőtt, családbafogadó gyám stb) - Fiatalkorú lett az emberölést, életveszélyt, vagy halált okozó testi sértést, rablást, kifosztást elkövető, 12 életévüket betöltöttek is - Fogyatékos: magasabb családi pótlékra jogosult - vagy a (SNI) mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő (2011évi CXC tv 4 25pont)

5 Gyermekjogi ENSZ Egyezmény végrehajtása a jogrendben (1991évi LXIV tv) - részes államok Jelentései (nyilvánosság, jogtudatosítás) TÖRVÉNY CÉLJA: gyermekek jogainak védelme, érdekeinek érvényesítése, szülői kötelezettségek teljesítésének segítése, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve annak megszüntetése, hiányzó szülői gondoskodás pótlása, gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének segítése (ennek érdekében meghatározza a jogok-kötelességek, valamint gyermekvédelmi rendszer szabályait, gyermekvédelmi feladatot ellátókat)

6 A gyermek mindenekfelett álló érdekében biztosítja (szociális gyermeki jogok: a családi környezetet és helyettesítő védelmet érintő jogok végrehajtása) gyermek saját családjában való nevelkedésének jogát (18 cikk), gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen (19cikk) gyermeket megillető helyettesítő védelmet, gyermek elhelyezésének időszakos felülvizsgálatát (20cikk) (helyettesítő védelem:12 év alatti gyermekek befogadó szülői elhelyezése; felülvizsgálat az első két évben félévente, 3 év után évente,de 9évfelettigyermekeseténháromévután kétévente)

7 ALAPELVEK: általános iránymutatás a jogalkotónak, normatív funkció a jogalkalmazónak (értelmezési, hézagpótló funkció) bizonyos társadalmi elvárásokat, erkölcsi normákat jogon kívüli értékeket - is közvetítenek a jogalkalmazók számára vannak továbbá nevesített alapelvek, és olyanok, amelyeket nem említenek szó szerint, de áthatják az egész gyermekvédelem (vagy más jogág) rendszerét, a szemléletet tükrözik

8 Alapelvek a Gyvt-ben: nevesített elvek a gyermek mindenek felett álló érdeke, az együttműködés elve, család önállóságának elve; az önkéntesség elve; a célszerűség és a szükségletekhez igazodó ellátás biztosításának elve, az egyenlő bánásmód elve levezethető elvek: családban nevelkedés segítése, családból való kiemelésének megelőzése, különleges és speciális szükségletű gyermekek fokozott védelme, nevelőszülői ellátás elsődlegessége, a gyermek sorsának időszakos felülvizsgálata, családi kapcsolatok fenntartása, családi környezetbe történő visszahelyezés elve

9 Diszkrimináció az Európai Unióban 2012 Eurobarométer A felmérés számos megállapítást tett a magyar társadalom hátrányos megkülönböztetéssel és az Amszterdami Szerződésben felsorolt 6 társadalmi csoporttal kapcsolatos tudására, nézeteire A kutatás azt mutatta, hogy a faji/etnikai származás, az 55 feletti kor, a fogyatékosság és a nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés kissé nagyobb arányban fordul elő hazánkban, mint az EU többi tagállamában

10 A magyar társadalom toleranciája 2012

11 Gyvt hatálya Magyar állampolgár, letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, hontalanként elismert gyermek, fiatal felnőtt és szülei, 18 életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermek kísérő nélküli kiskorú) szabad mozgás jogával élő és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorló EU-s polgár, ha bejelentett lakóhelye is van, nem magyar állampolgárságú gyermek védelme (ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelési felügyelet, gyám kirendelése)

12 ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Gyermeki jogok (nevelésbe vett gyermek jogai, és a speciális szükségletű gyermek jogai is ) A gyermek kötelessége (együttműködés, tanulmányi kötelezettség teljesítése, egészséges életmód) Gyermeki jogok védelme (gyermekvédelmi gyám, gyermekjogi képviselő) Szülői jogok és kötelességek (nevelésbe vett gyermek szülőjének joga is stb) (A családok védelméről szóló sarkalatos törvényben évi CCXI tv- gyermeki kötelességek gyermeki jogok sorrendje)

13 GYERMEKI JOGOK: Segítség a családban nevelkedéshez; hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek esélyeinek növelése; fogyatékos gyermekek különleges ellátása; bántalmazással és elhanyagolással szembeni védelem (testi fenyítés tilalma)- egységes elvek és módszertan alkalmazásával; megfelelő műsorokhoz való jog; szülőktől való kivételes, és csak törvényi okok alapján történő elválasztás; 12 éve alatti gyermek helyettesítő védelme helyettes vagy nevelőszülőnél (befogadó szülőnél; származás megismeréséhez fűződő jog (új Ptk Családjogi Könyve); gyermek meghallgatása és véleménynyilvánítása; panaszeljárás kezdeményezése

14 NEVELÉSBE VETT GYERMEK JOGAI: Állandóság, érzelmi biztonság a teljes körű ellátásban; gyermekével, testvérével való együttes elhelyezése; felzárkóztató és tehetségfejlesztő gondozás; szabad hit és vallásoktatás; vélemény nyilvánítás; gyermekönkormányzat létrehozása; támogatás a családi környezetbe való visszatéréshez; személyes kapcsolatok ápolása; személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő joga; utógondozás (szociális munka és segítés) Speciális szükségletű gyermekek fokozott védelme (korrekció, terápia, személyes szabadság korlátozás feltétlenül indokolt esetben és mértékben)

15 Hátrányos helyzetű az az RGYK-s gyermek, nagykorú gyermek akinél: szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (alapfokú iskolai végzettség) szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (álláskeresőként nyilvántartott), gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei (szegregátum, szükséglakás, komfortos lakás stb) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő továbbtanuló gyermek

16 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek (forrás: KSH) 2013 RGYK Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Összesen Ebből: 0-2 éves éves éves éves év feletti

17 A veszélyeztetettség olyan a gyermek vagy más által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza (súlyos veszélyeztetettség) A gyermekbántalmazás a gyermek veszélyeztetettségének egyik megnyilvánulási formája, de a gyermek veszélyeztetettsége bántalmazás nélkül is megvalósulhat A gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének megítélése a megelőző pártfogolás kapcsán, vagyis a gyermek bűnismétlés, bűnözői életpályára való hajlamosság szempontjából történő kockázatértékelése (magas, közepes- a szükséges szempontok jogszabályi kidolgozása)

18 Veszélyeztetett gyerekek (forrás :KSH ) 2007 év 2009 év 2011 év 2012 év Számuk Környezeti Anyagi Egészségi Magatartási

19 A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazás és/vagy elhanyagolás; intézményi, és rendszerabúzus

20 A gyermekvédelmi rendszer felelőssége: Ha a gyermekek védelmét szolgáló tevékenység, vagy rendszer (pl gyermekvédelmi) nem létezik, vagy diszfunkcionálisan működik rendszerabúzusról beszélünk Főbb jellemzői: gyermek szükségleteinek figyelmen kívül hagyása, megfelelő ellátások elérhetetlensége a gyermekek számára, meglevő ellátások összehangolásának a hiánya, intézményes bántalmazás a gyermek szolgáltatásokon keresztül történő elhanyagolása (felelős személy által) A gyermekvédelem értéktartalma és felelőssége (minden gyermek esélyegyenlőségének növelése, EZ gyermekjogi és egyben szociálpolitikai cél )

21 Bántalmazás és/vagy elhanyagolás (forrás: KSH) Kezelt probléma 2007 év 2010 év 2012 év Bántalmazás Ebből: fizikai lelki szexuális Elhanyagolás Ebből: fizikai lelki

22 - Speciális szükségletű gyerekek: súlyos pszichés tüneteket mutató, a súlyos disszociális tüneteket mutató, a pszichoaktív szert használó és a kettős szükségletű - különleges és speciális ellátás együtt- gyerekek - Különleges szükségletű gyerekek: kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti, a tartósan beteg vagy fogyatékos és a kettős szükségletű - különleges és speciális ellátás - gyerekek

23 - Gyermekvédelmi szakértői bizottság állandó tagja egy fő gyermekorvos, egy fő gyermek-szakpszichológus és egy fő szociális munkás (családgondozó, utógondozó) - A speciális szükségletű gyermekek esetében a három állandó tagból és vezetőből álló bizottság kiegészül egy fő pszichiáterrel és egy fő gyógypedagógussal (örökbefogadás előkészítésénél mindig kell gyógypedagógus, mint új feladatnál)

24 Különleges és speciális szükségletű gyerekek (forrás: KSH) Szükségletek Összesen Gyermek otthon Nevelőszülő Ápológondozó intézmény Átlagos Különleges: -0-3 éves - fogyatékos, tartósan beteg Speciális* Összesen * Kettős szükségletű gyerekek száma: 212 fő 4 10

25 GYERMEK KÖTELESSÉGEI különösen: gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön, képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától Az intézmények házirendje a Gyvt keretei között - a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait (a házirendet az intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell annak megismertetéséről)

26 Az otthont nyújtó ellátás része a teljes körű ellátás, családgondozás (öf előkészítése) és az utógondozás Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban a gondozott gyermek teljes kőrű ellátása: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni (Gyvt az átmeneti gondozásnál határozza meg) (szülői kötelezettség: gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa)

27 A teljes körű ellátás keretében a LAKHATÁSI lehetőséget és az alábbi ellátásokat kell nyújtani: ÉTKEZÉS: 62/ 2011 ( VI 30) VM rendeletben megszűnt a korcsoportonként megadott napi energia- és tápanyagbevitel értékeire vonatkozó előírás (67/2007 GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet már nem hatályos) Az országos tiszti főorvos az ÁNTSZ honlapján 2011 augusztus 1-jei dátummal közzétette a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi Ajánlását a közétkeztetők számára 2011 január 1-jétől a gondozott gyermekek napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál(684 Ft/ nap)

28 RUHÁZAT: Legalább 6 váltás fehérneműt, 3 váltás hálóruhát, az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, alkalmi és sportruházatot tartalmaz A költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál SZEMÉLYI HIGIÉNÉ Tisztálkodási és testápolási szerek, textília, 3 váltás ágynemű OKTATÁS Első szakképzésig tandíj, tankönyvek és tanszerek, utazó és kézitáska, utazási költségek (jegy, bérlet, postai költségek a levelezéshez, telefonáláshoz - hozzátartozókkal, gyámmal)

29 SZABADIDŐ Játékhoz, sporthoz, kulturálódáshoz szükséges eszközök (indokolt költségek) ZSEBPÉNZ Mértéke nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5%-ánál a 3-10 éves, 13%-ánál a éves, 18%-ánál a 14 év feletti gyermek esetében (magasabb összeg szorgalom, magatartás alapján)

30 GONDOZÁS, NEVELÉS Cél a személyiség legteljesebb kibontakozatása, képesség váljon a beilleszkedésre, vagy önálló életre Egyéni gondozási nevelési terv (része a program is) elkészítése (nevelőszülő, nevszüli tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám, illetve gyermekotthoni szakmai vezető, gyermek nevelője, és gy gyám által), bevonva a a gyermeket és a szülőt is Gyermek hozzájusson: egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz, a szükséges terápiához, gyógypedagógiai ellátáshoz, oktatáshoz, szakképzéshez, kulturális értékekhez, szabadidő hasznos eltöltéséhez, megfelelő szórakozáshoz

31 Az ellátást nyújtó kapcsolatot tart nevelési-oktatási intézménnyel, munkaügyi központtal (fogadó órán, szülői értekezleten, munkaügyi központban tájékozódás) Önálló életvitel érdekében bevonja a háztartási teendőkbe, pénzkezelésbe, családi gazdálkodás megtervezésébe (Engedély nélküli eltávozás esetén az ellátást nyújtó a gyermekvédelmi gyámmal közösen megkísérli felkutatni a tartózkodási helyet, illetékes rendőri szerv illetve szülő értesítése, okok feltárása gyermekvédelmi gyám visszaviteli kötelezettsége)

32 32

33 Gyermekek védelmének rendszere II

34 GYERMEKVÉDELMI RENDSZER Pénzbeni és természetbeni ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátások Gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések Fiatalkoruk javítóintézeti nevelése A rendszerhez kapcsolódó más szervek feladatai( pl családsegítők, köznevelési intézmények, egészségügyi szolgáltatok, rendőrség stb, áldozatsegítő szervek, társadalmi szervezetek, állampolgárok), és felelőssége az együttműködés, a jelzés elmulasztása kapcsán

35 GYERMEKVÉDELMI RENDSZER Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Hatósági intézkedések Védelembe vétel Gyermektartásdíj megelőlegezése hhhhh helyzet megállapítsa Otthonteremtési támogatás Személyes gondoskodás nyújtó ellátások Ideiglenes hatályú elhelyezés Óvodáztatási támogatás Családi pótlék természetbeni folyósítása iskoláztatási támogatás szünetelése Nevelésbe vétel Nevelési felügyelet Utógondozás és utógondozói ellátás

36 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Biztos Kezdet Gyerekház Gyermekvédelmi szakellátás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Gyermekjóléti központ Gyermekotthon Gyermekek napközbeni ellátása Utógondozói ellátások Bölcsőde Családi napközi és Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Utógondozó otthon Külső férőhely Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

37 SZAKMAI EGYÜTTMÜKÖDÉS A gyermek segítséget megkapjon a családjában történő nevelkedéséhez (több szakterület együttműködése- holisztikus szemlélet- elégtelenség gyermekvédelmi problémává válik), - időben emeljék ki a családjából, - egyéni gondozási- nevelési terv elkészítése, elfogadása - egyéni szükségleteinek megfelelő gondozási helyre kerüljön, - ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól,

38 - megfelelő ideig legyen a megfelelő gondozási helyen - visszafogadás és visszatérés előkészítése, családgondozás - indokolt örökbefogadása előkészítése, - a családba történő visszailleszkedés segítése - utógondozás, otthonteremtés (Ennek elősegítése a gyermekvédelemben dolgozók joga és kötelessége)

39 Állami feladattá vált: otthont nyújtó ellátás (nevelőszülő, gyermekotthon) utógondozói ellátás területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jegyző gyámügyi hatásköre erősen csökken: pl védelembe vétel, id hatályú elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat felvétele (megmarad RGYK, óvodáztatási támogatás, környezettanulmány készítése stb) Városi gyámhivatal helyett járási(fővárosi kerületi) gyámhivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve hatásköre bővebb, mint a városi gyámhivatalé volt (jegyzőtől kapott hatáskörök és új Ptk-ból eredő feladatok)

40 2013 Évi UNICEF felmérés Gyermekek jóléte a világ fejlett országaiban Felmérés 5 dimenziója és 26 indikátora: gyermekszegénység és nélkülözés, gyermekek egészsége és biztonsága, oktatás, gyermekek életmódja és az őket érő külső kockázatok lakásviszonyok, a gyermek közvetlen lakókörnyezete A 29 vizsgált ország között a 20 helyen, vagyis bár a középmezőnyben, de annak alsó hányadában végeztünk

41 PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Jegyző: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; egyéb ellátások (Erzsébet utalvány, pótlék); óvodáztatási támogatás Gyámhivatal: gyermektartásdíj megelőlegezése; otthonteremtési támogatás Természetben nyújtott ellátások: étkeztetés, nyári étkezés, családi pótlék természetbeni formája Ingyenes gyermekétkeztetés tartalma: déli meleg főétkezésre és tízórai, uzsonnai étkezés, jogosult: RGYK s bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek (50%-os kedvezmény) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás beleolvadt az Sztv szerinti önkormányzati segélybe

42 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%, illetve 140 %-ához igazodó ellátás a vagyon figyelembe vétele mellett (20x vagy 70x ), valamint évi 2x 5800 Ft értékben Erzsébet utalvány) kb 550 ezer gyermeket érint RGYK-ba beleolvadt a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (RGYKs gyermek után a tartásra köteles családbafogadó gyám (mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a,, vagyis 6270 Ft/fő/hó, valamint évi 2x 8400Ft pótlék) mintegy 1500 gyermeket érintett (közös háztartásban élő közeli hozzátartozók figyelembe vétele 20, 23, 25 évesnél fiatalabb, valamint korhatárra tekintett nélkül tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek)

43 Óvodáztatási támogatás Kérelmező a szülő vagy a családbafogadó gyám RGYK-ben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, ha 3 vagy 4 éves korában beíratnak az óvodába, és két hónapon át - rendszeresen jár, beíratáskor 20 e Ft, utána évente 2x 10 e Ft (első alkalommal lehet természetben pl ruha, cipő, tisztasági csomag stb a gyermekjóléti szolgálat javaslatára) Rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazolt és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át, kivéve 10 napot nyáron)

44 Gyermektartásdíj megelőlegezés célja a bírósági határozatban megállapított nemzetközi szerződés alapján is - végrehajtható gyermektartásdíj megelőlegezése, ha annak behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermekes család szociális helyzete is megfelel a feltételeknek (nem képes tartásra és öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2x alatt van a család jövedelme) Mértéke: öregségi nyugdíj legkisebb összegének maximum 50%-a, minimum 10%-a (2x 3évig- továbbfolyósítás, újbóli megállapítás) kb 15 ezer gyermeket érint átlagosan Ft/fő/év Otthonteremtési támogatás célja a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek (18-25 éves) lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának segítése30 életév betöltéséig kérhető (nagykorúvá váláskor3 év folyamatos nevelésbe vétel) Pénzfelhasználási terv- 10% járulékos költségek Mértéke: öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40-70%-a ( részletekben is) kb 1400 fiatal felnőttet érint átlagosan Ft-tal

45 CSALÁDI PÓTLÉK természetbeni formája (elhanyagolás kezelése) Védelembe vétellel egyidejűleg, vagy alatta (fokozatosság elve), pénzfelhasználási terv szerint - 100% erejéig, 6 hónapra eseti gyám kirendelésével (családtámogatási folyószámla és élelmezés, tápszer, tanszer, gyógyszer, ruházat, iskolai bérlet, gyermekétkeztetés stb- közüzemi díjak másból nem fedezhetők ) Eseti gyám kör ( 10fő /1 eseti gyám), csp 10% költségtérítés a gyámhatóság által Felülvizsgálat (idő, mérték, mód változtatás, megszüntetése)

46 A TANKÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA miatt az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése 2013 évben 4704 gyermek védelembe vételét rendelték el( védelembe vételből) Gyámhatóság feladata: tanítási évben igazolatlanul mulasztott 10 tanóra után figyelmeztetés a jogkövetkezményekre tanítási évben igazolatlanul mulasztott 50 tanóra után 8 napon belül - kezdeményezi az ellátás szüneteltetését, és 16 év alatti gyermek védelembe vétele( vagy ha fennáll, az egyéni- gondozási terv módosítása (tankötelezettség előmozdítása) Nevelésbe vett gyermekek esetén csak jelzés a TEGYESZ felé a gyám támogatása, segítése érdekében Felülvizsgálat időszaka 3 tanítási hónap, illetve tanítási év lezárást követő 15 nap ( 5 tanórai hiányzás alatt megszünteti a szüneteltetést) Védelembe vétel időtartama ezután: szüneteltetés időtartamával megegyezőlegfeljebb 16életév kivételesen nagykorúvá válásig)

47 GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS Biztos Kezdet Gyerekház Gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) Gyermekek napközbeni ellátás (bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátások) Gyermekek átmeneti gondozása (befogadó szülő, mint helyettes szülő, gyermekek, vagy családok átmeneti otthona- krízis központ) - 12 év alatti gyermek elhelyezése

48 Célok: családban nevelkedés, veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, kiemelés megelőzése, Hozzájárul: hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet feltárásához, leküzdéséhez, Legközelebbi ellátást nyújtó személynél, intézményben kell biztosítani

49 BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ Célcsoport: a leghátrányosabb helyzetű településeken és településrészeken élő 0-5 éves gyermekek Cél: elsősorban hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást kompenzáló, szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort el nem ért gyermeknek együttesen biztosít társadalmi felzárkóztatást segítő szolgáltatásokat Együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, illetve szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival, védőnői szolgálattal, óvodával

50 BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ Célcsoport: a leghátrányosabb helyzetű településeken és településrészeken élő 0-5 éves gyermekek Cél: elsősorban hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást kompenzáló, szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort el nem ért gyermeknek együttesen biztosít társadalmi felzárkóztatást segítő szolgáltatásokat Együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgálattal, illetve szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival, védőnői szolgálattal, óvodával

51 Gyermekeknek rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést és étkeztetést, Szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat, Legalább havi egy közösségi rendezvény megszervezését a szülőknek, a helyi közösségnek

52 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Családban nevelkedés segítése információszolgáltatás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, átmeneti gondozáshoz való hozzájutás, szabadidős programok szervezése), Veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése jelzőrendszer működtetése, esetkonferencia, családgondozás, konfliktuskezelés, családi krízisek Családból kiemelt gyermek visszagondozása; helyettes szülői hálózat szervezése

53 Kapcsolattartási ügyelet a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett: - konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, - gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy - önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtása, - felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően - felügyeletet ellátó szakember biztosítása, vagy más szakember jelenlétének lehetővé tétele, a gyámhatóság tájékoztatása a történtekről

54 Kórházi szociális munka célja - szülészeti-nőgyógyászati osztályon a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése; - gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén jelzés Készenléti szolgálat célja - gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása ( állandóan hívható, közismert számon) Utcai és lakótelepi munka célja - szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, - ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, visszakerülésének elősegítése, ellátások- intézkedések kezdeményezése

55 Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, - felhívja a jelzőrendszer tagjait (Gyvt-ben felsorol) jelzési kötelezettségük írásban krízishelyzet esetén utólagosan történő teljesítésére, - fogadja a jelzőrendszer jelzését, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, és erről a jelzést tevőt tájékoztatja (esetmegbeszélés, szakmaközi megbeszélés, éves konferencia) KÖTELEZŐ - jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, vagy - hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén - egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni

56 Testi fenyítés (forrás: H Mária: Gyermekbántalmazás) Negatíveszköz Pozitív nevelési eszköz Gyakran lelki abúzussal is társul Személyiséget támadja Nincs alternatív viselkedés Bűntudatot és félelmet kelt Szülői hatalmon alapul Könnyen lehet alkalmazni, gyermekkel nincs kommunikáció Üzenete: Akinek hatalma van az erőszakos Nem alkalmaz erőszakot Cselekedetre figyel Más viselkedés irányába tereli Tanuljon a gyermek a hibáiból (arányos) Nem hatalmi eszköz Tervezett nevelési eszköz, megtanulja a gyermek, hogy mit csináltrosszul, megismeri a következményeket, részt vehet a jóvátételben Üzenete: Erőszakmentes nevelés

57 Morrison szándéklista (forrás: H Mária: Gyermekbántalmazás) 1 Elfogadom, hogy problémán van (szülői felismerés) 2 Elismerem, hogy felelősségem van a kialakult helyzet miatt (szülői beismerés) 3 Rossz érzéseim vannak (szülő megérti nincs rendben a gyermek ellátása, gondozása) 4 Változtatni kell az eddigi gyakorlaton (szülőnek lehet belső ellenállása) 5 Annak felismerése, hogy tennie kell (szülőt meg kell erősíteni ebben) 6 Tudok jó döntés hozni (szülő megtudjatenni) 7 Látom a következő lépést (a szülő akár segítséget is kérhet)

58 ADATOK ZÁRT KEZELÉSE a gyermekjóléti szolgálat/ gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést, kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában nincs (irat-betekintési jog) Szakmai dilemmák: - Névtelenség betartható-e, szakszerű-e? (igazi okok) - Mire tanítjuk a zárt adatkezelés esetén a gyereket? (titok maradjonne legyen bizalom- nem merje elmondani) - Melyek a segítő munka alapvető értékei, elvei? (segítés, együttműködés) - Hogyan motiválja mindez a szakembereket a szükséges technikák, kommunikációs készségek elsajátítására, használatára, a felelősségteljes munkavégzésre? ( számonkérés) - Hogyan vonjuk be segítő folyamatba a névtelenséget élvező személyt, kit hívhatunk meg az esetkonferenciára?

59 GYEREK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsőde: Családban nevelkedő 20 hetes kortól, 3 éves korig (fogy 6 éves korig) a gyermek gondozását, nevelését látja el ( napi 12 óra) Egyéb szolgáltatások: játszócsoport, gyermekhotel, időszakos gyermekfelügyelet, tanácsadás Egységes óvoda- bölcsőde bölcsődei nevelés egyáltalán nem biztosított és az óvodai kérelem teljesíthető, a gondozás-nevelés feladatait legfeljebb egy, egycsoportos óvodában látják el - 20fő/5fő -) Integrált bölcsőde-óvoda A két ellátási forma szakmailag önállóan működik

60 Családi napközi Bölcsődei, óvodai ellátásban nem részesülő, iskolai tanulószobai ellátást igénybe nem vevők ellátása, 20 hónapostól - 14 éves korig (5-7 gyermek) Öt, vagy annál több családi napközi fenntartását hálózatba kell szervezni (tanácsadás, koordináció) Családi gyermekfelügyelet 2 évestől 4 éves korig nyújt nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést nyújt (legfeljebb 3 gyermeknek)- szülői munkavégzése, munkaerő piaci programban való részvétele esetén Házi gyermekfelügyelet A gyermek állandó vagy időszakos nappali intézményben történő ellátása nem megoldható A gyermeke megfelelő ellátása, tanulmányai előrehaladásának segítése Alternatív napközbeni ellátás: játszótéri program, játszóház, családi játéktár, klubfoglalkozás keretében nyújtott kapcsolaterősítő, szabadidős, prevenciós szolgáltatások, illetve nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK I.

GYERMEKJOGI ISMERETEK I. dr. Jásper András gyermekjogi képviselő GYERMEKJOGI ISMERETEK I. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és

Részletesebben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben Budapest, 2014. május 29. Ki védi meg a gyermekeket? Biztosítja a gyermek mindenek felett álló érdekét, szociális

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 22. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2003. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2003. (III.1.) számú r e n d e l e t e a 16/2000.(V.1.) számú gyermekvédelmi tárgyú helyi önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 30. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK) TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2.

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. Gyermekvédelem aktuális kérdései Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. I. Intézményrendszer fejlesztése Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE melyet módosított a 21/2005. (IX.12.) és a 2/2007. (II.05.) számú KT rendelet A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben