Gyermeki jogok évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Átírás

1 Gyermeki jogok évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2 Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat ) a gyermekek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járjanak el. Tevékenységük során együttműködnek a családdal, a gyermekek családban való nevelkedésének elsőbbsége szerinti együttműködés.

3 Alapelvek A családban történő nevelés érdekében az ellátást a család szükségletei szerint kell biztosítani. Elő kell segíteni a gyermekek családban történő nevelését.

4 Alapelvek A családból kikerült gyermekek gondozását, személyiségfejlődését szükségletei szerint biztosítani kell Helyettesítő védelem Az ellátások igénybevétele általában önkéntes, jogszabály írhatja elő a kötelező igénybevételt Egyenlő bánásmód, hátrányos megkülönböztetés tilalma

5 Kire terjed ki a gyermekvédelmi törvény? Arra a gyermekre, fiatal felnőttre, és szülőre, aki: Magyarországon lakó magyar állampolgár, Letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező, vagy menekült, oltalmazott, illetve hontalan Az Európai Gazdasági Térségből érkező, érvényes tartózkodási engedéllyel M.on tartózkodó munkavállaló és családtagja (ellátások tekintetében) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Európai Szociális Kartát megerősítő állam jogszerűen Mo-on tartózkodó polgárára. Veszélyeztetett gyermek esetén ideiglenes intézkedés állampolgárságtól függetlenül megtehető.

6 Alapfogalmak gyermek, kiskorú: (Ptk) 0-18 éves korú személy -cselekvőképtelen kiskorú: 0-14 éves korig -korlátozottan cselekvőképes: éves korig Büntető, szabálysértési jogszabályok szerint -fiatalkorú, a szabálysértés elkövetésekor 14. évét betöltött, bűncselekmény elkövetésekor 12. évét betöltött, június 30-át megelőző elkövetés esetén a 14. évet betöltötte, de a 18-at még nem -fiatal felnőtt: nagykorú személy, éves.

7 Alapfogalmak II. A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. Szülő: a vér szerinti és az örökbefogadó szülő. Gyám: akit a gyámhatóság erre a tisztségre kirendelt. Lehet nevelőszülő (de nem köteles), családbafogadó, illetve az a személy akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte, gyermekotthon vezetője, hivatásos gyám. Nevelőszülő: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosító személy. Helyettes szülő: gyermekek átmeneti gondozását biztosító személy (helyi önkormányzat által biztosítandó alapellátás). Családba fogadó: aki a szülők hozzájárulása és a gyámhivatal családba fogadást engedélyező határozata alapján neveli a gyermeket.

8 Gyermeki jogok I. Gyermekek védelméről és a gyámügy igazgatásról szóló évi XXXI. tv ig. A gyermek saját családi környezetében történő nevelkedésének segítése. Segítség személyisége kibontakoztatásához, társadalmi beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Hátrányos helyzetű gyermek fokozott segítése. Fogyatékos, tartósan beteg gyermek különleges ellátása. Védelemben részesítés (környezeti és társadalmi káros hatások) Emberi méltóság tiszteletben tartása. Bántalmazással szembeni védelem. Gyűlöletkeltés, erőszak, pornográfia elleni védelem. Szabad véleménynyilvánításhoz, tájékoztatáshoz való jog. Gyermek a szüleitől csak saját érdekében választható el.

9 Gyermeki jogok II. - Saját családban történő felnevelkedéshez való jog - Segítség a családban való nevelkedéshez, képességei kibontakoztatásához - Fogyatékos gyermek- állapotának megfelelő ellátáshoz - Szüleitől, rokonaitól csak törvényben meghatározott esetben és a saját érdekében választható el - A szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van a gyermeknek származása, vér szerinti családja megismeréséhez, kapcsolattartáshoz, joga van mindkét szülőjével a kapcsolattartáshoz - Kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani

10 Gyermeki jogok III. A védelem során: - emberi méltósága tiszteletben tartása - bántalmazással, elhanyagolással szembeni védelemhez való joga - testi fenyítés tilalma - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód tilalma.

11 Gyermeki jogok IV. Helyettesítő védelemhez való jog Ha saját családjában nem nevelhető, joga van örökbefogadó családban, vagy más, családot pótló ellátás formájában nevelkedni. Joga van vér szerinti családja megismeréséhez, örökbefogadás kivételével a kapcsolattartáshoz is.

12 Gyermeki jogok V. Véleménynyilvánításhoz való jog, lelkiismereti, vallásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága A gyámhatóságnak meghallgatási kötelezettsége van a gyermek személyi és vagyoni ügyeiben (közvetlenül, vagy más módon) véleményét korára, érettségére tekintettel figyelembe kell venni.(14 éves kort betöltött gyermeket mindig meg kell hallgatni!)

13 Átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermek jogai Teljes körű ellátás, nevelés, oktatás Gondozási hely megváltoztatásának kezdeményezése Tehetségfejlesztés, szabadidős programok Szabad vallásgyakorlás Véleménynyilvánítási jog Gyermekönkormányzat létrehozása Családi környezetbe visszatérésének támogatása Kapcsolattartás Tulajdonjog Utógondozás

14 Gyermek kötelességei Szülőjével, törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködés Képességeinek megfelelő tanulás Egészségét károsító szerektől való tartózkodás Intézményben élő gyermek: házirend megtartása

15 Szülői jogok és kötelességek A gyermek családban gondozása, ehhez segítség igénybe vétele A gyermek törvényes képviselete személyi és vagyoni ügyeiben (ha törvény másként nem rendelkezik) Gyermekével együttműködni, jogait tiszteletben tartani véleményét meghallgatni Átmeneti nevelt gyermek szülője köteles a gondozó intézménnyel, személlyel együttműködni, kapcsolatot tartani a gyermekkel és mindent megtenni a gyermek visszahelyezése érdekében.

16 Gyermeki jogok védelme A gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó minden személy és szervezet kötelessége. Gyermekvédelmi gyám képviseli a gyermek érdekeit, jogait, segíti a joggyakorlást, ellátja a tv-es képviseletet Alkotmányos jogok védelme: Alapvető Jogok Biztosa (gyermekjogi csoport) Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogainak védelme: gyermekjogi képviselő

17 Gyermekjogi képviselő Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők jogainak védelme, jogok megismerése, érvényesítése, különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermekek védelme.

18 Gyermekjogi képviselő Segít a gyermek panaszainak megfogalmazásában, kezdeményezi annak kivizsgálását, Segít a gyermek megfelelő ellátáshoz jutásában, részt vesz a gyejó esetmegbeszélésén, a gyámhatósági tárgyaláson,

19 Gyermekjogi képviselő Felkérés alapján eljár ÉF panaszügyekben, Képviseli a gyermeket nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban, Jogsértések esetén javaslatot tehet gyv-i igazgatási bírság kiszabására Jogsértő személy továbbképzését javasolja.

20 Gyermeki jogok védelme, gyermekjogi képviselet (Gyvt. 11. ) Gyermekjogi képviselő kapcsolatot tart a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást végző személyekkel, szervekkel, Közoktatási intézménnyel, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősökkel, diákönkormányzat működését segítő tanárral, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálattal, A megyei (fővárosi) gyámhivatal alapellátási és szakellátási szakreferensével, A városi gyámhivatal vezetőivel.

21 Gyermekjogi képviselet Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek jogérvényesítése érdekében részt vesz: Évente legalább egyszer a gyermekotthonban működő gyermekönkormányzat ülésén, illetve valamennyi gyermek részvételével megtartott fórumon, ahol tájékoztat: A gyermekeket megillető jogokról, azok érvényesítési módjáról, a gyermekjogi képviselő elérhetőségéről, segítő szervezetekről, válaszol a gyermekek kérdéseire, Fogadóórát tart a gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek számára a gyermekotthonban, illetve a nevelőszülői hálózat működtetőjével egyeztetett helyszínen. A gyermekjóléti, ill. gyermekvédelmi szolgálat vezetője a jogvédő megkeresésére köteles írásban (15-30 napon belül) válaszolni.

22 Gyermekjogi képviselet Tájékoztatás: Érthető tájékoztatást nyújt a gyermekek részére, Segíti a panaszok megfogalmazását, Személyesen képviseli a gyermeket a járási, fővárosi gyámhivatal kirendelésében, Panaszok kezelése során a felek közti megegyezésre törekszik,

23 Gyermekjogi képviselet Segít: panaszok megfogalmazásában, kivizsgálást kezdeményez, a gyermek állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, A gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési értekezletén kérdéseket fogalmazhat meg, megjegyzéseket tehet.

24 Gyermekjogi képviselet A gyermek, szülője, más tv-es képviselője vagy a gyermekönkormányzat felkérésére eljár: panaszügyekben az intézményvezetőnél, fenntartónál, érdekképviseleti fórumnál, egyéb hatóságoknál, az ÉF megkeresése alapján, a gyámhivatal kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban.

25 Gyermekjogi képviselet Jogsérelmek esetén javaslatot tehet gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására. A jövőbeni jogsérelmek elkerülése érdekében az érintettek bevonásával a gyámhivatallal egyeztetést kezdeményez.

26 Gyermekjogi képviselet Jogosult: az ellátó, szolgáltató működési területére belépni, a helyszínen tájékozódni, tájékoztatást, iratokat, dokumentumokat kérni. Köteles az adatvédelemre vonatkozó szabályokat betartani

27 Gyermekjogi képviselet A szolgáltató: Biztosítja a gyermekjogi képviselő megismerését, kapcsolattartást, Megkeresésre napon belül tájékoztatást nyújt, Segíti a jogvédő munkáját.

28 Érdekvédelem (Gyvt ) Az intézmény fenntartója az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló fórumot hoz létre. Nem kell fórumot működtetni a gyermekjóléti szolgálatban, a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított napközbeni ellátásban.

29 Érdekvédelem ÉF szavazati jogú választott tagjai: Gyermek-önkormányzati képviselő, Ellátásban részesülő szülője, tv-es képviselője, fiatal felnőtt képviselője, Intézményi dolgozó, Fenntartó. A gyermekeket képviselő oldal nem lehet kevesebb, mint az intézményi, fenntartói oldal.

30 Érdekvédelem Megvizsgálja a panaszügyeket, a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt. Intézkedést kezdeményez (fenntartó, int. vez., gyermekjogi képviselő, más szervek). Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az intézményi szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, a bevételek felhasználásáról. Egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásában.

31 Érdekvédelem Panaszjog gyakorlása: Szülő, gyermek, tv-es képviselő, gyermekönkormányzat, fiatal felnőtt, érdekképviseleti, szakmai szervek a Házirend szerinti panaszjoggal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy az ÉFnél Ellátást érintő kifogások, Jogsérelmek, Dolgozók kötelezettségszegése, Iratbetekintés megtagadása (gyermekvédelmi nyilvántartások).

32 Érdekvédelem Panaszjog: Az ügy kivizsgálása, válaszadás 15 napon belül, Amennyiben nem tartja be az intézményvezető, illetve az ÉF a válaszadási határidőt vagy az érintett a válasszal nem ért egyet: Gyermekjogi képviselőhöz, Fenntartóhoz fordulhat.

33 Gyermekönkormányzat Bentlakásos intézményekben létrehozható forma Amennyiben a gyermekek több, mint 50%-a választotta meg valamennyi gyermek érdekében eljárhat, Működési szabályzatát az intézményvezető jóváhagyásával maga határozza meg, nem lehet ellentétes az intézményi szabályzatokkal, Véleménynyilvánítási jog.

34 Tájékoztatási kötelezettség (Gyvt. 33. ) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell: Ellátás tartalma, feltételei, Kapcsolattartás, látogatás, távozás, visszatérés rendje, Érték és vagyonmegőrzés szabályai, Panaszjog gyakorlásának módja, Térítési díj, gondozási díj, Érdekképviseleti fórum, Házirend, Panaszjog gyakorlása. Nyilatkozat a tájékoztatás megtörténtéről. A jogosultsággal kapcsolatos változásokról az igénylő tájékoztatni köteles.

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben