VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter"

Átírás

1 JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

2 Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA ADATAI AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ISKOLÁNK MÚLTJÁRÓL AZ ISKOLA TÁRGYI FELTÉTELEI, ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA AZ ISKOLA TANTESTÜLETE, SZEMÉLYI FELTÉTELEI A TANULÓK ÖSSZETÉTELE AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓMUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI AZ ISKOLA KERESZTÉNY NEVELÉSE ERKÖLCSI ELVÁRÁSOK ISKOLÁNKBAN Erkölcsi elvárások tanárainktól Erkölcsi elvárások a tanulókkal szemben Erkölcsi elvárások a szülőktől NEVELÉSI - OKTATÁSI CÉLOK, MÓDSZEREK Kitűzött oktatási célok Alkalmazott nevelési és oktatási eljárások, eszközök A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI MUNKA Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Tehetséggondozás és felzárkóztatás TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK ÉS FOGLALKOZÁSOK Hagyományőrző tevékenységek Tanulószoba Diákétkeztetés Iskolai sportkör Újszerű tanulásszervezési eljárásoknak megfelelő tevékenységek Szakkörök Versenyek, vetélkedők, bemutatók Tanulmányi kirándulások Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár Énekkar Hitéletünk Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM, ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK RENDJE Az elsősegély nyújtási ismeretek elsajátításának rendje ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Felvétel Átvétel AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE, A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS RENDSZERE Az ellenőrzés Mérés Értékelés Dokumentálás

3 4. HELYI TANTERV AZ OKTATÁS TARTALMA PRIORITÁSOK AZ OKTATÁS SZERKEZETE - SPECIALITÁSOK A felnőttoktatás formája intézményünkben: ÓRAHÁLÓK, VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK A as tanévtől felmenő rendszerben alkalmazott órahálók Órahálók es tanévtől kifutó rendszerben MODULÁRIS OKTATÁS: AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, VALAMINT BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE (KIFUTÓ ÉVFOLYAMOKON) A tantervi modulok elhelyezése az egyes tantárgyakban A nyolcosztályos gimnáziumi képzésben szereplő modulok A évfolyamon szereplő modulok A modulok értékelése, beszámítása az évfolyam sikeres elvégzésébe AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULÁSI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A kiválasztás elve A tankönyvekkel, jegyzetekkel, munkafüzetekkel, papíralapú tanulási útmutatókkal kapcsolatos elvek: A szülő tájékoztatása: Taneszköz beszerzése: A BELÉPÉS, A TOVÁBBHALADÁS ÉS AZ ÁTJÁRHATÓSÁG FELTÉTELEI A belépés feltételei A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az átjárhatóság feltételei A TANULÓK ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK TARTALMA ÉS FORMÁI Az ellenőrzés célja és formái Az értékelés alapelvei Az értékelés célja Az értékelés formái, módszerei VÁLASZTOTT TANTÁRGYAK, PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI Idegen nyelv Hittan ( NAT által meghatározott feladat szervezési elve) Művészetek2 ( NAT által meghatározott feladat szervezési elve) Emeltszintű érettségire felkészítő tárgyak és egyéb választható tárgyak CSOPORTOK SZERVEZÉSI ELVEI (NAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADAT SZERVEZÉSI ELVE) AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A HÁZI FELADAT KÉRDÉSE, SZABÁLYOZÁSA Beszámoltatás, számonkérés Házi feladatok szabályozása A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE Magatartás Szorgalom Dicséretek rendszere Büntetések rendszere MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGSZERVEZÉSE (NAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADAT SZERVEZÉSI ELVE) A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI, VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FELKÉSZÍTÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK, ELVEK ZÁRADÉK

4 1. Bevezetés Jelen dokumentum iskolánk szakmai stratégiai programja. Deklarálja a nevelésnek, a tanítás-tanulás folyamatának pedagógiai elveit, céljait, feladatait, a működés feltételeit. Átfogja az iskola működésének minden területét. Bemutatja elképzeléseinket a szakmai munkáról, a nevelés oktatás folyamatáról. Feltárja kapcsolódásainkat az evangélikus közösséghez és a régióhoz, melyben intézményünk működni fog Evangélikus iskolánk nevelési alapelvei, céljai Intézményünk világnézetileg elkötelezett. Működésének kereteit - az állami elvárásoknak, hazánk Alaptörvényének, egyéb neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó törvényeknek megfelelően - keresztény értékrendre építve a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei határozzák meg, mely a közoktatási intézmények célját a következők szerint fogalmazza meg: Az evangélikus egyház közoktatási intézményeinek célja az, hogy tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, - a lehetőséghez képest saját egyházuk segítségével is - nevelje. Minden tanulóját az érvényes állami közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási cél kitűzésének megfelelően oktassa, és az egyes intézménytípusok sajátos céljainak megfelelően képezze ki. (MEE Törvényei VIII. tv. 19. ) A szülők, keresztszülők a gyermek keresztelésekor ígéretet tesznek, hogy úgy nevelik és neveltetik őt, hogy felnövekedvén, hitéről maga, önként tegyen vallást a gyülekezet előtt". Az egyházi iskola jó lehetőség az Egyház küldetésének és a szülők-keresztszülők fogadalmának teljesítésére. Sajátos értékrendjével és módszereivel részt vállal a különböző szemléletű iskolák kulturális párbeszédében, elősegíti, hogy a szülők gyermekük számára megválaszthassák azt az iskolát, amelyik legjobban megfelel a nevelési elképzeléseinek. Az Evangélikus Egyház küldetéséhez és hagyományaihoz tartozik, hogy közoktatási intézményeket tart fenn. Iskolánk az evangélikus oktatási intézmények sorát kívánja erősíteni, gazdagítani. Ez a múlt kötelez és eligazít. Tanárai, tanulói, diákjai sok dicsőséget szerezve, beírták nevüket a történelembe. Nemcsak a városnak, de a hazának is hasznos tagjaivá lettek. Évszázadok alatt sok gonddal, nehézséggel és vesződséggel járt az iskolák fenntartása, de elődeink soha nem tettek le róla. Az egyház megbízható patrónusnak bizonyult, hiszen saját egyháztagjainak gyermekeit neveltette intézményeiben. 3

5 Több mint 200 éves intézményünk célja, hogy tanulóit teljes és kiegyensúlyozott, harmonikus keresztyén emberré nevelje, aki képes felelősséget vállalni önmagáért és másokért, aki képes távlati célokért, értelmesen dolgozni és tanulni, és akiben megvan a képesség és a hajlandóság az új erőpróbákkal való szembenézésre. A mai világban kulcsfeladat, hogy megtanítsuk diákjainkat eligazodni az információk özönében. Segítsük megtalálni, saját tudásukba beépíteni mindazt, amire életük során szükségük lesz. Egyre nagyobb értéke van annak, ha valaki többször meg tudja tudását újítani, át tudja látni, új helyzetekben képes a megtanultakat alkalmazni Az szarvasi evangélikus gimnázium célja az egyházi és a köznevelési törvényeknek megfelelően olyan diákok nevelése, akik a 21. század kihívásainak a keresztény értékrend alapján akarnak megfelelni. Az Evangélikus Egyház oktatási intézményei a Biblia szellemében, a lutheri tanítások szerint és évszázados iskoláztatási hagyományaihoz híven nevelik tanulóikat. Vállalják a felekezeti elkötelezettséget, de az ökumenizmust szem előtt tartva nyitottak más keresztyén egyházak felé is Helyzetelemzés Iskolánk lehetőséget kapott az evangélikus egyházi fenntartásba való visszatérésre. Szeretnénk kihasználni ezt a lehetőséget gimnáziumunk színvonalának visszaállítására. Szorosan együttműködve a városban működő másik evangélikus intézménnyel ez lehetőséget kínál az általános iskolában tanuló diákok számára, hogy tanulmányaikat egységes nevelési és oktatási elvek mentén az iskolakezdéstől az érettségiig folytathassák. A gimnáziumi osztályok sokszínűsége kiváló lehetőség arra, hogy a tanulók az érdeklődésüknek, képességeiknek legmegfelelőbb továbbtanulási lehetőséget választhassák. Az általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium lehetőség azoknak a tanulóknak, akik egy hagyományos képzési rendű gimnáziumban kívánják folytatni és befejezni tanulmányaikat. Emellett 8 évfolyamos gimnáziumunk a város és a környék általános iskoláiban tanulóknak kínál egy választási lehetőséget. Képzési rendszerünket végigkíséri a hittanoktatás, (átmeneti rendszerben az etika oktatás) mely nevelő munkánknak egyik legfontosabb támasza. A hitéletre nevelés átszövi az 4

6 intézmény mindennapjait. Áhítatok, reggeli imák, csendes napok, egyházi ünnepeink közös ünneplése, istentiszteletek egészítik ki a hagyományos iskolai mindennapokat. A lelki nevelés vezetése iskolalelkészünk feladata, akinek irányításával iskolánk tanulói és dolgozói közössége sajátos iskolai gyülekezetté alakulhat. Az iskola életében meghatározó szerepet játszanak egyházunk lelkészei, különösen azok, akik a környék evangélikusságának vezetői. Intézményünk a Déli Egyházkerületen, a Nyugat Békési egyházmegye területén fekszik. Ennek a területnek az evangélikus lakossága igen jelentős, így az intézmény az itt élő családok számára jó lehetőséget kínál gyermekeik neveltetésére. Iskolánk minden keresztyén hitű család számára nyitott, így hittanoktatásunkban, és a hitélet gyakorlásában is az ökumenikus szellemében kívánunk dolgozni. Katolikus tanulóink számára katolikus hittanoktatást, református tanulóink számára református hittanoktatást biztosítunk. Gimnáziumi képzésünkben kiemelt hangsúlyt kívánunk adni a természettudományos tárgyak, angol és a német nyelv, valamint az informatika oktatásának. Ennek alapjait, már az általános iskola jól működő tehetséggondozó programja is megalapozza. Evangélikus egyházi hagyományaink és kapcsolataink a német nyelv előtérbe helyezését erősítik. A német nyelv oktatásában együttműködve más intézményekkel, és az egyház által biztosított partnerkapcsolatok segítségével, korábbi testvériskolai kapcsolataink erősítésével szeretnénk egy az általános műveltséget kiegészítő, megalapozó nyelvtudás birtokába juttatni tanulóinkat. Az angol nyelv mellett szeretnénk a szlovák nyelv tanulásának lehetőségét is biztosítani, különös tekintettel a város és a régió nemzetiségi hagyományaira, illetve a helyi szlovák iskolával való szorosabb együttműködés kialakítására. Terveink között szerepel az iskolában korábban nagy hagyományokkal rendelkező felnőttoktatásba való ismételt bekapcsolódás is. 5

7 1.3. Az iskola adatai A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 12 /2012. (II. 24.) évi határozatával - a Szarvasi Evangélikus Egyházközségek kezdeményezésére - megalapított Vajda Péter Evangélikus Gimnázium alapító okiratát a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése, - a szeptember 1. napjától hatályos évi CXC törvény 29. (3) bekezdésének figyelembe vételével is - valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházi intézményekről szóló évi VIII. törvény 4. alapján a következők szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: Vajda Péter Evangélikus Gimnázium OM azonosító: Jogelőd intézmény Vajda Péter Gimnázium (székhely: 5540 Szarvas, Vajda Péter út 20., OM: ) Új OM azonosító: Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u Alapítás éve: Alapító és székhelye: Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllői út Az intézmény fenntartója: 6. Az intézmény szakmai felügyeleti szervének neve és címe: A fenntartó törvényességi felügyeletét biztosítja: 8. Az intézmény működési területe: Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllői út 24. Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllői út 24. Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca Területileg illetékes kormányhivatal: Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba, József Attila u országos 9. Az intézmény önálló gazdálkodású önálló jogi személy jogállása: 10. Az intézmény típusa: vallás- és világnézetileg elkötelezett közoktatási intézmény, melyben gimnázium működik 11. Az intézmény munkarendje: nappali, levelező 6

8 12. Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: 13. Az intézmény évfolyamainak száma: 14. Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 15. Az intézmény szakfeladatainak száma és megnevezésük: 85 Oktatás Gimnázium 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, általános műveltséget megalapozó érettségi vizsgára felkészítő képzés évfolyam 510 fő Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás 7

9 Oktatást kiegészítő tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás Az egyenlőbánásmód megvalósulását célzó általános, tevékenységek és programok Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Sport, szabadidős képzés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksporttevékenysége és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. Az intézmény alaptevékenységét és az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységét jóváhagyott nevelési és pedagógiai program alapján végzi. 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Ingatlan: Az intézmény székhelye: 5540 Szarvas, Vajda Péter út 20. Az ingatlan helyrajzi száma: 20 Az ingatlan területe 7226 m2 Beépített terület: 2921 m2 Ingatlan megjelölése: kivett középiskola Ingóságok: 17. A vagyon feletti rendelkezési jogok Rendelkezésre állnak az iskolai leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény székhelyéül és telephelyéül szolgáló ingatlant Szarvas Város Önkormányzata 258/2012 (V. 17.) számú képviselő-testületi határozata alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház számára használatba adja addig, amíg az intézmény az alapfokú oktatását és középfokú oktatást ellátja, de legfeljebb 50 évi időtartamra. Az intézmény feladatellátását szolgáló ingóvagyont Szarvas Város Önkormányzata a 258/2012. (V. 17.) számú képviselő-testületi határozata alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház számára tulajdonba adja. Az intézmény a működéshez kapott eszközökről egyedi nyilvántartást vezet. Az intézményvezető a rendelkezésre bocsátott ingóságokat nem jogosult elidegeníteni, megterhelni, csak a fenntartó hozzájárulásával. 18. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, intézményvezetője teljes jogkörrel és felelősséggel rendelkezik a költségvetésben előirányzott összegek 8

10 felhasználásáról. Az intézmény éves beszámolóját és költségvetését az intézményvezető készíti, majd az igazgatótanács javaslata alapján, valamint az országos nevelési és oktatási bizottság, valamint a gazdasági bizottság támogató szakvéleménye után az országos presbitérium hagyja jóvá. 19. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 20. Az intézményben foglalkoztatottak 21. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartói testülete, az országos presbitérium a Magyarországi Evangélikus Egyház évi VIII. törvénye alapján választja meg. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonyát a Magyarországi Evangélikus Egyház évi VIII. törvénye és a Munkatörvénykönyve határozza meg. Az intézményt az intézményvezető képviseli állami és egyházi hatóságok, testületek előtt. 9

11 2. Az iskola működésének általános jellemzői 2.1. Iskolánk múltjáról Az evangélikus egyházmegyei gyűlés május 19-én ült össze a templomban, és kimondta a gimnázium megalapítását. Az iskola tanítási tervezete latin nyelvű bölcsészetitheológiai irányzatú, helyhiány miatt nem Szarvason, hanem Mezőberényben kezdte meg működését mezőberényi évek A működés anyagi alapjait a hívek adakozása, az épületeket özv. báró Wenckheim Ferencné, Schäfer Jakab és Oertel lelkész bérbevett házában biztosították. A tanítás november 1-jén 51 tanulóval, Skolka András igazgató vezetésével indult. A tanulók magyarok, németek, szerbek, szlovákok és románok voltak tól az addig jól működő iskola helyzete romlott, Szarvason mozgalom indul az áttelepítés érdekében Szarvasra település évei Az áttelepítés lehetőségét teremtette meg, hogy Tessedik Sámuel iskolája megszűnt, épülete üresen állt, gr. Bolza József komoly adományt ajánlott fel a gimnázium működtetésére: 280 hold szántót, 25 hold botanikus kertet és 2 szárazmalmot. A földesúri adományokat követte az evangélikus egyház adománya, eladva a mezőberényi épületeket, ezek összegét fordították az iskola fejlesztésére. A tanítási tervezet történeti, nyelvészeti irányzatúvá vált. Az iskola a támogatás ellenére hanyatlani kezdett a tanári kar nézeteltérései és a nem megfelelő vezetés miatt felemelkedés Ezt a korszakot nevezzük Vajda Péter korának. Intézkedései helyreállították az iskola tekintélyét: megfelelően képzett és emberi tartású tanári gárdát toborzott (Ballagi Mór, Greguss Ágost), bevezette a szakrendszerű tanítást, könyvtárat szervezett, ösztöndíjakat alapított, megszüntette a testi fenyítést, nagyobb teret kapott a természettudományok tanítása, önképző társaságot szervezett február 10-én bekövetkezett halála nagy veszteség volt, az 1848/1849-es szabadságharc miatt szüneteltették a tanítást (tanárok és diákok álltak honvédnek és nemzetőrnek), csak október 16-án indul meg újból a munka. 10

12 létharc VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM A Thun-féle reform előírásai hozzájárultak az oktatási színvonal emelkedéséhez, de sértették a korábbi iskolai autonómiát. Az önzetlen adományok biztosították az intézmény fennmaradását, felemelkedését. Tatay István igazgató a szakszerű oktatást bevezette. Az 1861/62-es tanévben (Magyarországon 1851-ben) Szarvason megtartották az első érettségi vizsgát. A mienk volt a környék egyetlen evangélikus nyolcosztályos főgimnáziuma, a többi csak négy, vagy hatosztályos és ezeknek tanulói a hiányzó két vagy négy évet itt járták, mert csak itt tehettek érettségi vizsgát. A kiegyezés után fellendülés következett: gyarapodott a könyvtár, a szertárak felszereltsége, 1861/62-es tanévtől elkezdődött a tanítóképzés is. Az állami tantervet, ami kötelező volt minden államilag támogatott iskolában, Szarvason 1895-ben vezették be az állami oktatás szervezetében Az iskola állami tanterv szerint oktatott, de egyházi gimnázium maradt. Az előírások megkívánták új iskola építését ben megindult az új iskola építése Baumgarten Sándor budapesti építész tervei alapján, a tanítás október 2-án indult meg a teljesen felszerelt iskolában. Az iskola irányítását a tankerületi igazgatóság és az egyházmegye közösen látta el. A felvirágzás Benka Gyula nevéhez köthető, aki ennek az iskolának volt tanítványa, tanára két háború, Trianon Az I. világháború idején tanárokat, tanulókat hívtak be katonai szolgálatra, bevezették a hadi-érettségit, az épület egy részét katonai kórház céljaira foglalták le szeptember 11-én felavatták az internátust, így a vidéki tanulók elhelyezése javult. A II. világháború miatt a tantestület jelentős része katonai szolgálatra bevonult, helyettük a nyugállományú tanárok végezték az oktatást. A német megszállást követően német hadikórháznak rendezték be az iskolát, ami 1944 októberétől szovjet kórház lett. Az oktatás januárjában indult meg lehetetlen feltételek között az újjáépítés évei Az iskola felszerelésének nagy része megrongálódott, az iskola volt és akkori diákjai, tanárai önkéntes munkával megmentettek sok értéket. A kor politikai küzdelmeinek hatását, a tankönyvhiányt a tanárok munkája áthidalta. 11

13 államosítástól a rendszerváltásig VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM június 30-án kimondták az egyházi iskolák államosítását: megváltozott az iskola élete, irányítása, felügyelete, megtörtént a négy évfolyamos képzés általánossá tétele, ben megszűnt az internátus, csak 1962-ben kapott az iskola kollégiumot. Az 1958/59-es tanévben indult az es (5 tanítási nap + 1 gyakorlati nap) mezőgazdasági és ipari jellegű politechnikai oktatás, a negyedik év végén a tanulók szakmai minősítő vizsgát tehettek, így tanműhelyeket kellett kialakítani ben a Felsőfokú Óvónőképző Intézet Szarvasra helyezése miatt a gimnáziumnak el kellett költöznie a Luther Árvaházba, ami anyagi és erkölcsi kárral járt. 1963/64-es tanévben mezőgazdasági szakközépiskolai oktatás indult, a végzett tanulók számára jó tovább tanulási lehetőséget biztosított a Mezőgazdasági Főiskola. 1966/67-es tanévet a Vajda Péter u. 20. szám alatt (általános iskolai típusterv), valamint a Kossuth u sz. alatt kezdte intézményünk. 1971/72-ben indult a gép- gyorsíró, igazgatási-ügyviteli ágazatú szakközépiskolai képzés, amihez egy szaktanári álláshelyet és 17 használt írógépet kaptunk. A felszerelést az iskola tanműhelyében készítették el. A képzésforma kiváló eredményekkel szolgálta iskolánk jó hírét ben kezdődött a kísérleti jellegű fakultatív oktatás, ennek keretében hivatásos gépjárművezetői és szerelői ismereteket lehetett tanulni, amit három műhely szolgált ben az iskola alapításának 175. évfordulóján került felavatásra Vajda Péter szobra az épület előkertjében, a muzeális könyvtár a Múzeum épületébe költözött ben került bevezetésre a fakultatív oktatás a gimnáziumi osztályokban, ami megszüntette a gimnáziumi tagozatokat, növelte a tanulócsoportok számát, a tanterem igényeket, az óraszámokat, ezért 1982-ben emeletráépítéssel épült három új tanterem től egy gimnáziumi osztályban speciális idegen nyelvi tagozat indult (angol-német nyelv), megnőtt a nyelvvizsgát tevők száma, külföldi tanárok is érkeztek segíteni a munkát. A természettudományok magasabb szintű oktatása a matematika-biológia irányultságú osztályokban történt. A két tagozaton végzett tanulók többségét felvették a felsőfokú intézményekbe. 12

14 Szakközépiskolában 1988/89-ben a gép- gyorsíró, igazgatási ügyviteli ágazatot felváltotta a gép- gyorsíró, idegennyelvi (angol) ágazat a rendszerváltástól napjainkig Az iskolák az önkormányzatok fenntartásába kerültek. Újabb épületcserét értünk meg 1989-ben, a Kossuth u sz. alatti épületet megkapta a Szakmunkásképző, 1991-ben a volt Ifjúsági Ház lett a gimnázium B" épülete, amiben csak kisebb tantermeket lehetett kialakítani. A Vajda Péter u. 20. sz. alatt hat új tanteremmel bővült az iskola épülete. Bővültek a kollégiumi férőhelyek a Körös-parti üdülő kollégiummá történő átalakításával. 1990/91-es tanévben indult a sportosztály, célja a város két kiemelt sportágának utánpótlást biztosítson, aminek eleget tettek: többször nyertek középiskolai bajnokságot, több tanuló országos ifjúsági válogatott lett. Az 1992/93-as tanévben sor került a 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás bevezetésére. Szakközépiskolában 1992/93-ban kísérlet történt az általános mezőgazdászképzés beindítására, de ez érdektelenség miatt megszűnt től a specialitásainknak számító német nyelvből, majd biológiából (Koren István botanikai verseny) rendez iskolánk megyei szintű tanulmányi versenyeket. Létrejött a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány, alapítványi bálokat szervez évente, útjára indult az évkönyv. Szakközépiskolában 1995/96-ban informatikai beruházás nyomán indult az informatikai szakcsoport világbanki programmal között megtörtént az iskola épületének teljes rekonstrukciója, sportcsarnokkal való bővítése, Körös-parti ingatlan elvétele. Szakközépiskolai képzésünk 1998-ban középfokú ügyintéző titkár, 2000-ben gazdasági informatikus képzéssel bővült kezdődött a gimnáziumi nyelvi előkészítő képzés, szakközépiskolában az irodavezető középszintű képzésfajta. Az iskola épületének környékének díszítése, díjazottak arcképcsarnoka elindítása Egyre nehezedő körülmények közötti munka. Szakközépiskolában 2005/06- ban számítástechnikai szoftverüzemeltető képzéssel bővült a kínálat az összevonás évei, harc az egyedi, a Vajdás kép fenntartásáért (évente változó elnevezések, redukálás tiszta gimnáziummá, kollégium elcsatolása, stb.) 13

15 2.2. Az iskola tárgyi feltételei, eszközellátottsága VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM Az iskola egy tanéven keresztül megosztva használja jelenlegi épületét a városi fenntartású szakképző iskolával. Megállapodás van arra, hogy az Önkormányzat Vajda Péter Intézményét átszervezi oly módon, hogy annak tagintézményeként működő gimnáziumot kiveszi a többcélú, közös igazgatású intézményből, ezzel egyidejűleg az egyház jogutódlással újraalapítja és fenntartásba veszi. Az Evangélikus Egyház által újraalapított intézmény székhelye 5540 Szarvas, Vajda P. u. 20. sz., miután az Önkormányzat az átszervezés során megosztja az ingatlant, melyben a továbbiakban egymás mellett működik a Székely Mihály Intézmény Szakközépiskolája. Szerződő felek megállapodtak, hogy amennyiben az önkormányzat kizárólagos költségén történő beruházás eredményeképpen egyéb ingatlanban az egyház feladatellátása legalább e szerződésben meghatározott módon megtörténhet, akkor tárgyalásokat folytatnak azon ingatlan használatára vonatkozóan. Az ingatlant az Önkormányzat az Evangélikus Egyház részére azon időre melyben a közoktatási közfeladatot ellátja, de legalább 50 évre használatba adja. Az Evangélikus Egyház részére történő használatba-adásra legkésőbb július 30- áig sor kerül. A jelenlegi ingatlan gimnázium által használt része: 2700 m 2 Helyiség Darab m 2 Osztályterem Váltóterem 1 40 Egyéni foglalkoztató 1 30 Fizika (kémia) szaktanterem+szertár 1 80 Biológia szaktanterem+szertár 1 76 Rajz szaktanterem+szertár 1 87 Ének szaktanterem 1 56 Informatika szaktanterem Aula Galéria (aula légterében) Tanári szoba Igazgatói iroda 1 35 Ügyviteli helyiségek

16 Orvosi szoba 1 42 Porta 1 8 Stúdió+raktár 1 20 tanulói WC 6 80 tanári WC 2 30 takarítószertár 1 12 büfé 1 18 technikai öltöző 1 12 raktár 1 12 könyvtár közlekedő, zsibongó (összesen) 470 iskolai sportcsarnok (iskolától 250 m) közös használatban a szakképzővel ebédlő (iskola épületén belül) közös használatban a szakképzővel 1 1 A teljes épület 2003-ban lett teljes felújítás után átadva. Ekkor készült el az iskolai sportcsarnok az iskolától kb. 250 méterre. Az Önkormányzat és a MEE közötti Közoktatási megállapodás 8.8 pontja értelmében az Önkormányzat a testnevelés tanításhoz és nagyobb rendezvényeinek megszervezéséhez a közüzemi díjak arányos megosztása és egyéb díj (pl. óradíj) megtérítése mellett a Sportcsarnok használatát biztosítja. Az ingatlan használatba-adásával egyidejűleg az Önkormányzat az Evangélikus Egyház használatába adja az ingatlanban található és az ingatlan rendeltetésszerű működéséhhez, valamint az ingatlanban működő közoktatási intézmény működtetéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket, amelyekről a Felek a birtokba adáskor átadás-átvételi jegyzéket készítenek. Az iskola eszközellátottsága a az Önkormányzat és a MEE közötti megállapodás alapján biztosított. Intézményünk a 11/1994 (VI. 18.) MKM rendelet 7. Sz. mellékletében lefektetett kötelező eszközjegyzék -ben leírtakkal rendelkezik. 15

17 A rendelkezésre álló eszközök biztosítják a gimnáziumi nevelés megvalósíthatóságát. Tekintettel a Vajda Péter Intézmény TÁMOP pályázatokon való részt vételére, rendelkezésünkre állnak digitális eszközök is (aktív táblák, laptopok, projektorok), melyekkel segíteni tudjuk tanulóinknak eligazodását a modern infokommunikációs környezetben, valamint megalapozhatjuk az élethosszig tartó tanulásra való motiváltságot. A tanulóknak két számítástechnika szaktanterem áll rendelkezésére ( gép), továbbá felszerelt szaktantermek. Az épület megosztása miatt a biológiai előadó korábbi helyéről az épület másik tantermébe kerül áthelyezésre. A többi szaktanterem felszerelt, korábbi helyén működik tovább Az iskola tantestülete, személyi feltételei Tantestület létszáma: 29 fő Ebből 23 fő egyetemi diplomával, négyen szakvizsgával rendelkeznek. A tantestület többsége legalább két szakkal rendelkezik, bár van aki, főleg a nyelvszakosak ebből csak egyiket használják. A tantestületből négyen szerepelnek a vizsgáztatói névjegyzékben, és rendszeresen érettségi elnöki feladatot látnak el. Az iskola a kollegák továbbtanulását a lehetőségekhez mérten támogatja. 1 főt mindenképpen a hittan tanári szakra szeretnénk beiskolázni. Az iskola élén igazgató áll, vezetői munkáját egy általános igazgatóhelyettes segítségével végzi. A vezetés kiegészül az iskolalelkésszel, valamint a gazdasági vezetővel. Az iskola lelkiéletét az iskolalelkész vezeti. Az intézmény önálló gazdálkodást folytat, melyet a gazdasági vezető irányít. A szakmai munka vezetése, szervezése munkaközösségek útján történik. Négy munkaközösség működik az iskolában: természettudományi, társadalomtudományi, nyelvi és nevelési munkaközösség. A tantestület zöme tapasztalt, több éve középiskolában tanító pedagógusokból áll, akik sok éves tapasztalattal rendelkeznek az érettségi vizsgára történő felkészítésben. Készek a megújulásra, a változás adta lehetőséggel élve munkájukat új lendülettel folytatni. Intézményünk nevelőtestületének kialakításában az evangélikus, keresztény nevelés és oktatás iránti elkötelezettség, annak vállalása prioritást képez. Emellett nagy figyelmet kívánunk fordítani kollégáink továbbképzésére, szakmai munkájuk, hivatásuk kiteljesítésére. 16

18 Az iskolában folyó nevelőmunkát segítő alkalmazottak: VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM gazdaságvezető könyvtáros, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző, karbantartó, rendszergazda, portás, takarítók A tanulók összetétele Az iskola alapító okiratában meghatározott maximális létszáma 510 fő. A gimnázium tanulólétszáma: 375 fő. Ebből 298 szarvasi, 68 vidékről bejár, 9 kollégista. A tanulólétszám növelése érdekében célunk a beiskolázási körzet szélesítése. Iskolánk világnézetileg elkötelezett, de felekezettől függetlenül várjuk, fogadjuk a tanulókat. Tanulóink egy nagy csoportja korábban a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola tanulója volt, így számukra természetes és folyamatos az átmenet. Jelentős létszámban érkeznek iskolánkba tanulók olyan településekről is, ahol a katolikus vallás a meghatározó. (pl. Békésszentandrás). Cél lesz az egyházi értékek elfogadása már az átmeneti időszakban is. Az Önkormányzat és a MEE között kötött közoktatási megállapodás pontjának értelmében az Evangélikus Egyház vállalja, hogy a 2012/2013. tanévtől az intézmény valamennyi tanulója számára a hittanoktatás alternatívájaként biztosítja az etikaoktatást, a szülők erre vonatkozó nyilatkozata függvényében. A 2013/2014. tanévtől az 5. és a 9. évfolyamos tanulók már nem választhatnak, a hittanoktatás számukra kötelező. A tanulók evangélikus, református és katolikus hittan közül választhatnak. Tagozatos osztályinkban a fő cél a továbbtanulásra való felkészülés, amihez emelt szintű felkészítést is végzünk. A es tanévben a működő tagozatok a következők: Emelt nyelvi képzés (angol és német nyelv): Ebben az osztályban a célunk az emelt számú nyelvi órák segítségével, hogy a tanulók jelentős számban tegyenek közép és felsőfokú nyelvvizsgát. Emellett az emelt szintű nyelvi érettségi felé irányítjuk a tanulókat. Ezeket a célokat a tanítási órákon kívül számos program segítségével kívánjuk még elérni. Külföldi utazások (partneriskolákba, pályázatos keretekben, önköltséggel), idegen nyelvű szabadidős programok szervezése. 17

19 Emelt humán képzés: emelt óraszámban tanulják a tanulók a magyar és a történelem tantárgyakat. Ezzel elősegítve a bölcsész, jogi szakirányra való felkészülést, az ott szükséges emelt szintű érettségi bizonyítvány sikeres megszerzését. Ezt a tagozatot ajánljuk a művészeti pályák iránt érdeklődő tanulók számára is, ahol évfolyamon a szabadon választott órák terhére mélyülhetnek el a különböző művészeti területekben. Matematika emelt szintű képzés: a matematika tantárgyat emelt óraszámban tanulják a tanulók. Itt elsősorban a műszaki, illetve a gazdasági irányú továbbtanulásra készítjük fel a tanulókat. Ennek megfelelően választhatják évfolyamon a fizika és informatika, illetve a történelem tantárgyak emelt szinten tanulását sávos rendszerben. A gazdasági pályákra készülők osztályban pénzügyi és gazdasági alapismereteket tanulhatnak a választott órák keretében Biológia emelt szintű képzés: iskolánk hagyományosan működő tagozata, amely az orvosi, gyógyszerész, biológia, környezetvédelem irányba történő továbbtanulást segíti elő. A biológiát négy éven keresztül tanulják a tanulók emelt óraszámban évfolyamon ez a kémia vagy fizika tantárgy emelt szintű oktatásával egészülhet ki. A tanórai foglalkozásokat jól kiegészítik a városban működő intézményekkel történő közös programok.(arborétum, Körös-Maros Nemzeti Park, SZIE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Haltenyésztési Kutató Intézet) Informatika emelt szintű képzés: a tanulók a négy év során emelt óraszámban tanulják az informatika tantárgyat osztályban lehetőségük nyílik a programozási ismeretek mélyebb elsajátítására, így az emelt szintű informatika érettségi megszerzésre. Szakirányú továbbtanulás mellett érettségi utáni OKJ-s képzésekre is felkészülhetnek. Általános tantervű gimnáziumi osztály: cél az érettségi vizsga megszerzése, eközben minél több gyakorlati jellegű ismeret átadása és a megfelelő pályaorientálás, hogy a tanulók sikeresen tudjanak érettségi után szakmát választani. Nyolc évfolyamos gimnázium: iskolánkban hosszú időre visszatekintő képzési forma. Indulásakor alapvetően a városban 4 évfolyammal működő gyakorló iskola (jelenleg SZIE Gyakorló Iskola) szolgált bázisul, de a környék többi iskolájából is 18

20 fogadtunk tanulókat. Az utóbbi két évben a gyakorló iskola kifutó osztályainak hiányában nem volt elegendő számú jelentkező. A két évfolyam kimaradása ellenére nem mondtunk le a képzési forma továbbviteléről. A közoktatási megállapodás értelmében az Evangélikus Egyház vállalja, hogy a nyolc évfolyamos átvett gimnáziumi osztályok kifutását biztosítja, és a nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatásról köznevelési törvénynek megfelelően, a képzési formára vonatkozó speciális rendelkezések megjelenése után dönt..továbbá erősíteni szeretnénk iskolánkban a művészeti képzést (rajz, ének, hangszeres zene), elsősorban tanórán kívüli tevékenységek formájában és a Chován Kálmán Művészeti Alapiskolával való együttműködéssel. Valamennyi tagozatunkon kiemelt fontosságúnak tartjuk az idegen nyelvi képzést. A tanítási órákon kívül minden lehetséges alkalmat igyekszünk tanulóink számára biztosítani az idegen nyelv tanulásra. Ennek formái: Nyelvvizsga előkészítők Testvériskolai utazások Hittan órák egy része idegen nyelven Idegen anyanyelvű oktatókkal való foglalkozások Próbanyelvvizsgák szervezése 19

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben