Ph.D. értekezés tézisei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ph.D. értekezés tézisei"

Átírás

1 Ph.D. értekezés tézisei A Chlamydia pneumoniae okozta légúti infekció, az allergia és néhány genetikai tényezo szerepe a gyermekkori asthma bronchiale patomechanizmusában Dr Nagy Adrienne Semmelweis Egyetem Doktori Iskola A humán molekuláris genetika és géndiagnosztika alapjai címu 19. sz. program Programvezeto: Dr Falus András Témavezeto: Dr Szalai Csaba Budapest, 2003.

2 1. BEVEZETÉS Az allergia és az asthma bronchiale prevalenciájának nagyfokú növekedése ma már hazai népegészségügyi, sot világméretu probléma. A szakambulanciák nagy betegforgalma sokszor az egy-egy betegre jutó idot csökkenti, így bizonyos differenciáldiagnosztikai lépések elmaradnak. Ilyen elkülönítendo, az asthmára hasonlító kórképek közé tartozik, a tünetszegénysége miatt sokszor nem, vagy félre diagnosztizált Chlamydia pneumoniae fertozés (CPI) is. A CPI az esetek egy részében bronchiális hyperreaktivitással jár, ebben hasonlít az asthmára. Kezelésük azonban eltéro. Klinikai munkám során feltunoen sok Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) okozta bronchialis hyperreaktivitással találkoztam az asthma bronchiale gyanúval beutalt gyermekek között. A betegek egy része célzott antibiotikus terápiára meggyógyult, másoknál életük elso CPI-ja indította el az asthmájukat. A megfelelo antibiotikus terápia klinikailag és szerológiailag is meggyógyította a fertozést, de a gyermek attól kezdve asthmás lett. A légúti kórokozók asthma exacerbációját kiváltó hatása közismert, azonban az asthma inicializálásában betöltött szerepükrol keveset tudunk. Az asthma bronchiale multifaktoriális kórkép, amelyben genetikai és környezeti tényezok és azok kölcsönhatásai játszanak szerepet. 2. CÉLKITUZÉSEK Kutatásom célja az volt, hogy választ találjak az alábbi kérdésekre: 1. Az immunrendszer egyes tagjainak (kemokin rendszer, komplement rendszer) genetikai polimorfizmusa, mutációja milyen szerepet játszik az asthma bronchiale kialakulásában? 2. Van-e olyan genetikai eltérés, amely fokozza az asthma kialakulásának esélyét? 3. Van-e olyan genetikai eltérés, amely fokozza a CPI kialakulásának esélyét? 4. Gyakoribb-e a CPI az asthmás gyermekek között, mint azoknál, akik nem asthmások? 5. Fogékonyabbak-e az asthmás gyermekek a CPI-ra, mint egészséges társaik? 6. A CPI szerepelhet-e trigger faktorként az asthma bronchiale kialakulásában, az arra genetikailag hajlamos gyermekeknél? 7. Van-e kapcsolat az allergia és a CPI között? 2

3 8. Több rizikótényezo (allergia, genetikai eltérések, CPI) együttes hatása fokozza -e az asthma kialakulásának esélyét? 9. Milyen patogenetikai kapcsolat van a CPI és az asthma bronchiale között? 3. VIZSGÁLATOK Öt keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk. Ezek típusai: infektológiai, allergológiai, genetikai és kombinált vizsgálatok voltak. 3.1 Elso vizsgálat CCR5?32 MUTÁCIÓ VIZSGÁLAT Bevezetés, célkituzés Az allergiás gyulladásban a CC-kemokinek fontos szerepet töltenek be az immunrendszer effektor sejtjeinek toborzásában és aktiválásában. A regulated on activation normal T cell expressed and secreted (RANTES) nevu CC- kemokin egyik receptora a CCR5 kemokin receptor. Ennek a receptornak a génjében eloforduló 32 bázispár deléciójával járó CCR5?32 mutáció elégtelen mennyiségu és minoségu CCR5 expressziót von maga után. Ennek következtében a rosszul muködo receptor ligandjai sem tudják hatásukat kifejteni. A nemzetközi szakirodalom ennek a mutációnak asthma bronchiale-ra való védo hatásáról eltéro eredményekkel számol be. Vizsgálatunk célja az volt, hogy nagy beteganyagon vizsgáljuk ennek a mutációnak asthma bronchiale kialakulására való esetleges védo hatását Betegek, módszerek Betegek Száztizennyolc asthmás (3-18 é, á:10,1é, SD:3,5), 145 allergiás (nem asthmás) 1-18 é, á:5,4 é, SD:3,8) és 303 illesztett kontroll vett részt a vizsgálatban. Helyi etikai bizottságok jóváhagyták a vizsgálatokat, amelyek a betegek és szüleik felvilágosítása, önkéntes beleegyezése és aláírása után történtek In vivo tesztek Az asthma és allergia klinikai diagnózisát az anamnézis és tünetek mellett Prick borpróba, allergén-specifikus IgE meghatározás valamint alap és bronchodilatatio-s légzésfunkciós vizsgálatok segítségével állítottuk fel. A Prick borpróbát adekvát negatív és pozitív kontrollok esetén 3mm-nél nagyobb reakció esetén tartottuk pozitívnak. 3

4 A kislégúti obstrukciót a FEV1 (forced expiratory volume in one second = eroltetett kilégzési térfogat a kilégzés elso másodpercében) és a PEF (peak exspiratory flow = csúcsáramlás) kívánt paramétere inek 80% alatti értékei esetén igazoltuk. A kislégúti obstrukció reverzibilitását bronchodilatatio hatására a FEV1 >15 %, és a PEF >15% -os javulásával mértük. A z asthma 4 lépcsos stádiumbeosztásánál a Global Initiative for Asthma (GINA) eloírásait tartottuk be (1. Intermittáló, 2. Enyhe perzisztáló, 3. Mérsékelt perzisztáló, 4. Súlyos perzisztáló). Gondozottjaink között azonban nagy számban voltak szezonális asthma bronchiale-ben szenvedok, emiatt az elso és második lépcso közé egy másfeledik lépcsot is iktattunk, hiszen ezek a betegek az év egyik felében az elso, másik felében a második lépcsobe tartoztak (1,5. Szezonális enyhe perzisztáló) Genotipizálás A genotipizálás polimeráz láncreakcióval (PCR) történt. A használt primer pár: F: 5 CTT CAT TAC ACC TGC AGC TCT CA -3 ; R: 5 -CAC AGC CCT GTG CCT CTT CTT CTC-3, amelyek a deléció két oldalán helyezkedtek el Statisztikai módszerek A statisztikai elemzéshez allélfrekvencia számolási képletet és Chi-négyzet próbát használtunk. Ebben és minden további vizsgálatnál 95% -os confidencia intervallumal számoltunk és a p értéket 0,05 alatt tartottuk szignifikánsnak Eredmények Az asthmások, az allergiások és a kontrollok allélfrekvenciái (11,4%, 11,0%, 11,2%) nem mutattak szignifikáns eltérést. Az allergiás és nemallergiás alcsoportok (10,3%, 14,5%) allélfrekvenciáiban sem találtunk szignifikáns eltérést. Az asthma bronchiale stádiumainak összevetése sem mutatta, hogy a CCR5?32 mutációnak hatása lenne az asthma bronchiale súlyosságára Megbeszélés Nagy beteganyagon megállapítottuk, hogy? a CCR5?32 mutáció nem hajlamosít asthmára. Nincs összefüggésben az asthma bronchiale allergiás típusával és súlyosságával sem. A RANTES és receptorának jelentosége az asthma patomechanizmusában valószínuleg csak adjuváns jellegu. 4

5 3.2 Második vizsgálat MCP A/G POLIMORFIZMUS ÉS AZ ASTHMA BRONCHIALE ÖSSZEFÜGGÉSE Bevezetés, célkituzés A monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), egy olyan CC-kemokin, amelyet olyan sejtek szekretálnak, és olyan sejtek kötnek meg (CCR2+), amelyek fontos szerepet töltenek be az asthma patogenezisében. Az MCP-1 a CCR2-t expresszáló sejtekre kemotaktikus és aktiváló hatású. Az asthma és az MCP-1 összefüggését több irodalmi adat is alátámasztja. Az MCP-1 gén disztális regulációs régiójában a pozícióban normál esetben adenin (A) található. Az adenin (A) bázisnak guaninra (G) való cseréje esetén több MCP-1 szintetizálódik, G/ G homozigóta forma esetén még több. Az MCP-1 allergiás gyulladásban játszott szerepe és az MCP A/G polimorfizmus MCP-1 expressziójára gyakorolt hatása alapján vizsgálni kívántuk asthmás és allergiás betegek genotípusát erre az egy nukleotidot érinto polimorfizmusra (single nucleotid polimorphism (SNP)). Két kérdésre kerestünk válasz: 1. Összefügg-e ez a polimorfizmus az asthmával vagy az allergiával? 2. Van-e befolyása ennek az allélnak az asthma súlyosságára? Betegek és módszerek Beteganyag A vizsgálatban 511 gyermek vett részt; 3-18 éves korú 160 asthmás átlagéletkora 10,1 év (SD: 3,5), 151 allergiás, de nem asthmás 1-18 évesek, átlag 5,6 év (SD: 3,8), és 303 illesztett korú kontroll. A betegek kiválasztási elvei és a diagnózisuk felá llításához használt módszerek megegyeznek a CCR5 fejezetben leírtakkal Módszerek Genotipizálás PCR-restrikciós fragmenthossz polimorfizmus (PCR-RFLP ) módszerrel genotipizáltunk. Az amplifikáláshoz használt primerek: MCP417S: 5 -TCT CTC ACG CCA GC ACT GAC C-3 és MCP650AS: 5 -GAG TGT TCA CAT AGC CTT CTG-3. A polimorfizmus kimutatásához PvuII restrikciós enzimet használtunk Laboratóriumi vizsgálatok A fehérvérsejszám és eosinophil sejszám meghatározás Coulter MAXM Analizátorral történt. Az IgE vizsgálatok a Heim Pál kórházban Pharmacia 5

6 CAP System-mel és a Budai Gyermekkórházban EIA Total IgE BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS kittel történtek Statisztikai módszerek Az allélfrekvenciát allélszámolás képletével számoltuk ki. Az adatokat a MedCalc és az Arlequin programmal elemeztük. Az allél eloszlást Hardy- Weinberg equilibrium teszttel vizsgáltuk. ANOVA tesztet használtunk a polimorfizmusnak a különbözo mennyiségi paraméterekre gyakorolt hatásának elemzésére Eredmények 1. Szignifikánsan több G allél fordult elo az asthmásokban, mint az allergiás, de nem asthmás csoportban: p < 0,001; OR:2,0 (1,4-2,9). Ugyanígy szignifikánsan több G allél fordult elo az asthmásokban a kontrollokhoz képest is : p < 0,001; OR: OR: 2,0 (1,4-2,6). 2. Annak kiderítésésre, hogy a G allél hetero-vagy homozigóta jelenléte szemponjából van-e különbség az asthmára való hajlamban, eloször a heterozigóta asthmásokat (46,3%) hasonlítottuk a heterozigóta kontrollokhoz (29,7%), itt szignifikánsan több G allél volt az asthmásokban: p: <0,001, OR: 2,4 (1,6-3,6). Majd a homozigóta asthmásokat (11,2%) hasonlítottuk a homozigóta kontrollokhoz (6,3%). Itt is szignifikánsan több volt a G/G genotípus az asthmásokban, mint a kontrollokban: p < 0,001, OR: 2,7 (1,4-5,5). A két összehasonlítás hasonló OR értéke azt mutatja, hogy nincs lényeges különbség az asthmára való relatív hajlamban a heteroés homozigóták között. Vagyis az MCP G polimorfizmus domináns jellegu hatással bír az asthma kialakulására. 3. Az adott polimorfizmus asthmában játszott szerepének tisztázására bizonyos klinikai és laboratóriumi jellemzoket vetettünk össze genotípusok szerint. A G allél szignifikánsan magasabb frekvenciáját tapasztaltuk az allergiás asthmások között összevetve a csak allergiás, de nem asthmás betegek G allélfrekvenciáival: p < 0,001; OR:2,1 (1,4-3,0). 4. Annak megítélésére, hogy miképpen hat az MCP G az asthmára, az egyik legfontosabb effektor sejtnek, az eosinophil sejteknek a vérben mérheto abszolút és relatív mennyiségét vizsgáltuk. A legmagasabb sejtszámot a G/G homozigóta mutánsokban mértük, a legalacsonyabbat a normál A/A típusban. Az A/G heterozigótákban a két érték közötti mértéket találtunk, amely a G allélnak nem a korábban leírt domináns, hanem csak additív hatását jelzi az eosinophil sejtek vérben való megjelenésére. 6

7 5. Arra a kérdésre, hogy az MCP G genotípus befolyásolja-e az asthma súlyosságát, a CCR5 fejezetben leírt módon és indoklással az asthmásokat 5 csoportra osztottuk és súlyossági fokok szerint vizsgáltuk a fenti genotípus elofordulását hetero-és homozigóta formákban. A G allél elofordulása a súlyosság mértékével párhuzamosan növekedett. A különbségek az 1-es és 2-es (p < 0,05); az 1-es és 3-as (p < 0,0001); 1,5-ös és 3-as (p: 0,01); és a 2-es és 3-as (p: 0,002) súlyossági csoportok között voltak szignifikánsak. Az MCP G polimorfizmus asthma súlyosságára vonatkozó hatásának becslésére összevetettük az 1-es és 3-as fokozatú asthmásokat, azok genotípusai szerint. A G/G homozigóták (10/18) 55,6%-ban voltak mérsékelt perzisztáló (3-as) asthmások, de csak (1/18) 5,6%-uknak volt enyhe intermittáló (1-es) asthmája. A különbség szignifikáns; p: 0,003. A normál A/A homozigóták között jóval több (21/68) 30,9% volt az enyhe intermittáló (1-es), mint a súlyosabb, 3-as, mérsékelt perzisztáló fokozat (6/68) 8,8%. A különbség szignifikáns; p: 0,002. Az A/G heterozigóták esetében nem volt szignifikáns különbség az 1-es (10/74; 13,5%) és a 3-as (16/74; 21,6%) súlyossági fokok között. 6. Végül az eosinophil sejtszámokat hasonlítottuk össze az asthma súlyossága szerint. Az eosinophil sejtszám az asthma súlyosságával párhuzamosan emelkedik. Szignifikáns különbséget mértünk az 1-es intermittáló és a 3-as mérsékelt perzisztáló asthmás csoport között (p: 0,003). Annak eldöntésésre, hogy az eosinophil sejtszám az asthma súlyosságával függ-e össze vagy az asthmások genotípusával, az eosinophil sejtszámokat és genotípusokat is összehasonlítottuk a súlyossági lépcsokön belül. Minden súlyossági csoportban az átlagos eosinophil sejtszám alacsonyabb volt A/A, mint G/G genotípus esetén. Az átlagos eosinophil sejtszám a súlyossággal is emelkedett a genotípus csoportokon belül Megbeszélés Eredményeink szerint az MCP G allél mind a vér eosinophil szintjére, mind az asthma súlyosságára hatással van. Összefoglalva,? az MCP G hajlamosít asthmára. A G/G homozigóta mutáns forma esetén magasabb a vérben az eosinophil sejtszám és súlyosabb az asthma. A G allél hiánya jótékony hatású az asthma tüneteire.? Az MCP A/G polimorfizmus jó prediktora lehet az asthmának. Az MCP-1-CCR2 tengely jó terápiás célpont lehet az asthma terápiájában. 7

8 3.3 Harmadik vizsgálat SZÉRUM MCP-1 VIZSGÁLAT Bevezetés, célkituzés Irodalmi adatok alapján az MCP-1 expressziót az elozo vizsgálatban leírt MCP A/G SNP, az asthma bronchiale és a Chlamydia pneumoniae fertozés (CPI) képes növelni. Ennek a 3 tényezonek a szérum MCP-1 szintre gyakorolt hatását vizsgáltam Betegek és módszerek Betegek A vizsgálatban 64 asthma bronchialés (3,35-19,52 éves, átl: 11,19 év SD: 3,74), 19 vegyes allergiás, de nem asthmás (5,3-17,78 éves, átl.: 12,49 év SD: 4,04), 25 kontroll (4,13-22,54 éves, átl.: 11,22 év, SD: 5,56) gyermek, fiatal vett részt. A 64 asthmás gyermekbol 52-nek volt allergiás asthmája és 12-nek nemallergiás asthmája. A betegek gondozási helyei és diagnózisuk módszerei megegyeznek az elozo fejezetekben leírtakkal Módszerek Genotipizálás Az MCP A/G genotipizálás leírása az elozo fejezetben található Laboratóriumi módszerek Chlamydia pneumoniae fertozés kimutatása Chlamydia pneumoniae-species specifikus IgA, G, M antitest meghatározást ELISA (Savyon Diagnostic Ltd) módszerrel végeztük. A pozitivitást a cut-off index > 1,1 alapján számítottuk. Az értékelés a specifikus antitestek pozitivitásának kombinációja alapján történt. IgM, IgG és IgA negatívak: nem utal fertozésre. IgM pozitív, IgG negatív és IgA negatív vagy pozitív: zajló, friss, primer fertozésre utal. IgM negatív, IgG pozitív és IgA negatív: régi, lezajlott fertozésre utal. IgM negatív, IgG erosen pozitív és IgA negatív: zajló reinfekció jele. IgM negatív, IgG negatív vagy pozitív és IgA pozitív: zajló perzisztáló, krónikus fertozésre utal. Reinfekció esetén specifikus IgM ritkán mérheto, az IgA és IgG megjelenése gyors, és az IgG igen magas lehet. 8

9 A szérum MCP-1 szint meghatározás ELISA (Quantakine Human MCP-1 Immunoassay R&D Systems) módszerrel történt Statisztikai módszerek Nem-paraméteres Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis teszteket használtuk Eredmények 1. Az MCP A/G polimorfizmus nem függ össze szignifikánsan a szérum MCP-1 szinttel. 2. A szérum MCP-1 szintek betegségenkénti összehasonlításaiban az asthmásokban szignifikánsan alacsonyabb volt az MCP-1 szint, mint a kontrollokban vagy a vegyes allergiás, de nem asthmásokban (p < 0,001). 3. C. pneumoniae fertozésrol tudjuk, hogy lokálisan fokozott MCP-1 expressziót okoz. Vizsgáltuk, hogy szisztémásan is emelkedik-e az MCP-1 szint. Megállapíthatjuk, hogy az akut vagy krónikus CPI nem befolyásolja a szérum MCP-1 szintet Megbeszélés Három olyan tényezot vizsgáltunk, amelyek az irodalmi adatok szerint növelik az MCP-1 expressziót. Ezek 1. MCP A/G polimorfizmus 2. Az asthma bronchiale 3. C. pneumoniae. 1. Az MCP A/G polimorfizmus típusok nem függenek össze szignifikánsan a szérum MCP-1 szinttel. 2. A z MCP G allél, amelyet az elozo fejezetben szignifikánsan gyakrabban találtunk az asthmások között és összefüggött az asthma súlyosságával is, az irodalmi adatok szerint fokozott MCP-1 expresszióval jár. Ennek alapján is az asthmások között (foleg a G allélt hordozók között) magasabb szérum MCP-1 szintre számítottunk. A kapott eredmény a várttal ellentétes, az asthmások között szignifikánsan alacsonyabbak a szérum MCP-1 szintek. Az asthmások szérumában mért alacsonyabb MCP-1 szint nem zárja ki, hogy lokálisan, a tüdoben több MCP-1 van jelen, mint nem asthmásoknál A másik ok, amely magyarázhatja az alacsony MCP-1 szintet a vérben, talán az is lehet, hogy az asthmások nagy része inhalatív corticosteroid kezelésben részesül. Bár ezek a korszeru készítmények nem, vagy csak kismértékben jutnak be a szisztémás keringésbe, hatásuk elegendo lehet az MCP-1 expresszió gátlására. 3. C. pneumoniae fertozésrol is ismert, hogy lokálisan fokozott MCP-1 expressziót okoz. Eredményeink szerint, szisztémásan nem emelkedik az 9

10 MCP-1 szint akut vagy krónikus CPI hatására. Ez itt is részben lokális hatással magyarázható. Másrészt az MCP-1 expresszió a gyulladás kialakulásának elso fázisában jelenik meg (15. napon mért csúcs) és betegeink vérvétele nem ilyen szempont szerint történt. Összefoglalva:? az MCP-1 szint nem volt összefüggésben az MCP A/G polimorfizmussal, sem az akut vagy krónikus CPI-val,? de szignifikánsan alacsonyabb volt az asthma bronchiale-s betegekben. 3.4 Negyedik vizsgálat CHLAMYDIA PNEUM ONIAE FERTOZÉS (CPI) ÉS AZ ALLERGIA KAPCSOLATA Bevezetés, célkituzés A C. pneumoniae különleges életciklusú obligát intracelluláris pathogen. Az elmúlt években tanulmányok százai jelentek meg e kórokozó és különbözo szervek, szervrendszerek krónikus betegségei közötti kapcsolatokról. Klinikailag a legtöbb légúti CPI enyhe, akár tünetmentes lefolyású, éppen ezért diagnózis a nehézkes, sokszor el is marad, máskor az asthmára hasonlít. Éppen ezért az asthma differenciál diagnosztikájához hozzátartozik a CPI kizárása is. Vizsgálatom kiinduló pontja az a megfigyelés volt, hogy az asthma ambulancián számos változó lefolyású CPI-s beteg is megfordult. A korábban nem asthmás betegeknek sokszor csak bronchialis hyperreaktivitás volt a tünetük. Egy részük az igazolt CPI makrolid antibiotikus terápiájára meggyógyult, fél éves követés után sem mutatott bronchialis hyperreaktivitást. Más részük asthmássá vált a klinikailag és szerológiailag is gyógyultnak minosített CPI után. Ha egy korábban asthmás beteg kapott CPI-t, az vagy asthmás rohamokat provokált nála, vagy hosszabb idore súlyosabb stádiumú asthma besorolást és terápiát igényelt. Tekintve, hogy az asthma gyerekkorban foleg allergiás eredetu, az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 1. Van-e különbség a CPI prevalenciájában asthmás és nem asthmás gyermekek és fiatal felnottek között? 2. Van-e különbség a CPI prevalenciájában allergiások és nem allergiások között? 3. Van-e jelentosége az allergén típusának ebben a mechanizmusban? 10

11 3.4.2 Betegek, módszerek Betegek A vizsgálatban 139 asthmás (3-22,5 é, á:11é, SD:4,4), 61 allergiás, nem asthmás(5,1-17,8é, á:11,6 é, SD:3,7) és 123 kontroll (3-22,5, á:11,3é, SD:4,7) vett részt Módszerek Klinikai vizsgálatok Az allergia és asthma kimutatása megegyezik a korábbi vizsgálatoknál leírtakkal Chlamydia pneumoniae fertozés kimutatása Megegyezik a 3. vizsgálatban leírtakkal Statisztikai módszerek SPSS11.0 programmal Chi-négyzet próba, Fisher s exact teszt, logisztikus regresszió alkalmazásával dolgoztunk Eredmények 1. Az asthma bronchiale-s betegek 48,1%-ában mutattunk ki akut vagy krónikus (perzis ztáló) CPI-t, míg a kontrollokban 45,1%-ban, (p: 0,71) a nem asthmásokban (kontrollok + allergiások) 48,8% -ban (p:0,91). 2. A betegcsoportok különbözo típusú összehasonlításaiból azokban az esetekben kaptunk szignifikáns eltéréseket, ahol az egyik összehasonlított csoportban az allergiás asthmások is szerepeltek. Szignifikánsan több CPI fordult elo allergiásokban (allergia + allergiás asthma), mint nemallergiásokban (kontroll + nem-allergiás asthma ): p: 0,026 OR (95%CI): 1,70 (1,07-2,70). A csak allergiások, de nem asthmások CPI fertozöttsége nem különbözött szignifikánsan a kontrollokétól (p: 0,128). 3. Szignifikánsan többen fertozodtek meg azon allergiás asthmások, akik inhalatív típusú (indoor és/vagy outdoor) allergénre voltak allergiások, mint az inhalatív allergénre negatív asthmások (p: 0,028, OR (95%CI): 3,13 (1,13-8,67)). 4. A krónikus CPI-re jellemzo Chlamydia pneumoniae-specifikus-iga pozitív esetek is szignifikánsan többször fordultak elo az inhalatív allergénekre allergiás asthmások között, mint azoknál, akik inhalatív allergénre negatív asthmások voltak (p: 0,033 OR (95%CI): 5,48 (1,14-26,21)). 11

12 3.4.4 Megbeszélés Betegeink igen nagy számban (45,1-48,8% -ban) szenvedtek akut vagy krónikus CPI-ben. Ez az arány hasonló az 1991-ben publikált elso magyarországi adatokhoz. Megállapíthatjuk, hogy a C. pneumoniae nem válogat, hasonló arányban fertozi az asthmásokat és kontrollokat. Azonban? az inhalatív allergiás asthmás és a CPI-ban szenvedok között kimutatott szignifikáns összefüggés a két kórkép ok-okozati kapcsolatát feltételezi. Keresztmetszeti vizsgálatból ennek az összefüggésnek az iránya nem meghatározható. Kiegészíto követéses vizsgálatok, epitóp kutatás és genetikai vizsgálatok szükségesek az összefüggés további feltárása céljából. 3.5 Ötödik vizsgálat A MANNÓZKÖTO LEKTIN MUTÁCIÓ ÉS A CHLAMYDIA PNEUMONIAE FERTOZÉS EGYÜTTES HATÁSA AZ ASTHMA BRONCHIALE KIALAKULÁSÁRA Bevetetés, célkituzés A kollektinek csoportjába tartozó mannózköto lektin (MBL) egy szolubilis pathogén felismero molekula, egy akut fázis fehérje. Lektin részével a pathogének cukorban gazdag felszínéhez kötodik, azok opsonofagocitózisát segítik elo. Kollagén részével - a C1q-hoz való szerkezeti hasonlósága alapján a C1qR-hez kapcsolódik, aktiválja a klasszikus komplement útba kapcsolódó u.n. lektin úton át a komplement rendszert, amely végül a kórokozó líziséhez vezet. Az MBL elégtelen mennyisége a kórokozók leküzdését nehezíti meg. Az MBL gén 1. exonjában ismert 3 féle mutáció bármelyike csökkent MBL expressziót eredményez. Vizsgálatunk célja az volt, hogy az MBL mutáció elofordulását vizsgáljuk asthma bronchiale-s, kontroll és CPI-s betegekben Betegek, módszerek Betegek A vizsgálatban 139 asthma bronchiale -s (3-18é, á:10,5é SD:4,1) és 174 kontroll (3-18é, á:11,5é SD:3,9) gyermek vett részt Módszerek Genotipizálás 12

13 PCR-RFLP módszerrel mutattuk ki az 1. exon 52, 54, 57-es kodonjában levo mutációkat. Mlu I, Ban I, Mbl II restrikciós enzimeket használtunk. A három mutáció bármelyikének elofordulását a nemzetközi irodalom alapján közösen 0 allélként elemzetük CPI kimutatás Megegyezik a 3. vizsgálatban leírtakkal Klinikai vizsgálat Megegyezik az 1. vizsgálatban leírtakkal Statisztikai vizsgálat Allélfrekvencia számolást, Chi-négyzet próbát, logisztikus regressziót, Hardy-Weinberg equilibrium számolást alkalmaztunk SPSS 11.0 programot használtunk Eredmények 1. A CPI prevalencia közel egyforma volt asthmában és kontrollban. (IgA: p: 1,0, IgG: p: 0,60, IgM: p: 0,40, IgA+G: p:0,90). 2. MBL allélfrekvencia hasonló asthma bronchiale-ban (27,7%) és kontrollban (25,2%) p: 0, MBL allélfrekvencia hasonló CPI-ben szenvedok és CPI-tól mentes gyermekek esetében is mindhárom Chlamydia pnemoniae specifikus antitest vonatkozásában (IgA pozitív és negatívak 0 allélfrekvenciái között p:0,50, IgG esetében: p: 0,10, IgM esetében: p: 0,60). 4. A krónikus CPI és MBL mutáció együtt szignifikánsan gyakrabban fordult elo asthma bronchiale-ban, mint a kontroll csoportban (IgA: p: 0,005 OR: 3,95 (1,52-8,78), IgG: p: 0,005 OR: 3,55 (1,62-6,93), IgA+G: p: 0,01 OR: 5,38 (1,75-14,36). Akut CPI-re jellemzo IgM pozitivitások vonatkozásában nem volt szignifikáns különbség a mutációt hordozó asthma bronchiale -s és kontroll gyermekek között (p: 0,10) Megbeszélés Eredményeink különleges kapcsolatot igazoltak a krónikus CPI és az asthma között.? Két rizikótényezo a krónikus CPI és az MBL mutáció- együttes elofordulása szignifikáns hajlamosító tényezo asthma bronchiale kialakulására. A genetikai mutáción alapuló alacsony MBL szint modulálja a CPI lezajlását, szerepe van a fertozés krónikussá válásában és a következményes krónikus betegség, az asthma bronchiale kialakulásában. 13

14 Vizsgálatunk eredménye jó példája a gén környezet úgynevezett nonlineáris kölcsönhatásának. 4. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KONKLÚZIÓ Az asthma bronchiale bonyolult patomechanizmusában néhány új aspektust tártunk fel. Felhívtuk a figyelmet a kemokin rendszer szerepére és jelentos hatására a gyulladás kialakításában. Genetikai vizsgálatokkal támasztottuk alá a kemokin rendszer két tagjának mutáció, vagy polimorfizmus okozta expresszió-változásának hatását az asthma bronchiale fenotípusára. Kimutattuk, hogy már gyermekkorban is gyakori a Chlamydia pneumoniae okozta légúti fertozés, amelynek szerepe lehet az asthma bronchiale kialakulásában. A CPI és az inhalatív allergénekre pozitív asthma bronchiale-ben szenvedok között bizonyított szignifikáns összefüggés, valamint a CPI és MBL mutáció közös hatásának igazolása az asthma bronchiale kialakítására további új kutatási irányt jelöl ki az infekciók és allergének, az infekciók, a komplement rendszer és a genetika kölcsönhatásának feltárására. Eredményeinkkel felhívjuk az asthma bronchiale-val foglalkozó szakorvosok figyelmét az infektológiai és genetikai szurovizsgálat jelentoségére és lehetoségére. 14

15 5. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISEK Munkánk célja, hogy hozzájáruljunk a gyermekkori asthma bronchiale korszeru diagnosztikájához, differenciáldiagnosztikájához, célzott kezeléséhez és gondozásához. Ezt a Chlamydia pneumoniae fertozés patogenetikai és differenciáldiagnosztikai problémájának bemutatásával, az asthmás betegek genetikai vizsgálatával, klinikai kutatómunka segítségével kívántuk elérni. Az új rizikótényezok feltárásával a prevenciós lehetoségek bovülhetnek, a diagnosztika és terápia pontosabbá válik. Eredményeinket az alábbiakban foglalom össze: 1. Megállapítottuk, hogy a CCR5? 32 mutáció nem véd az asthma bronchiale kialakulása ellen. 2. Az MCP A/G polimorfizmus hajlamosít asthma bronchiale kialakulására. 3. Az MCP-1 az asthmás gyulladás kialakításában fontos szerepet tölt be. 4. Eredményeink alátámasztják azt a feltételezést, hogy a gyermekkori asthma bronchiale és a krónikus Chlamydia pneumoniae fertozés között van összefüggés. A) Szignifikáns összefüggést találtunk az inhalatív allergénekre pozitív allergiás asthma bronchiale és a krónikus Chlamydia pneumoniae fertozés között. B) Kimutattuk, hogy az MBL mutáció és a krónikus Chlamydia pneumoniae fertozés együttes elofordulása elosegíti az asthma bronchiale kialakulását. Eredményeinkben tetten érheto a multifaktoriális asthma bronchiale kialakulásában szerepet játszó genetikai és környezetei tényezok kölcsönhatása. A klinikai gyakorlat számára is hasznosítható következtetéseink alapján az asthmás és/vagy allergiás gyermekek genetikai és infektológiai szurovizsgálatától hosszú távon a betegek életminoségének javulását remélhetjük. 15

16 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a felsorolt és fel nem sorolt minden munkatársamnak, családomnak, barátaimnak, akik ennek a munkának a megszületését segítették: Dr Falus András Professzor Úrnak, programvezetomnek a kutatási munka támogatásáért, a közleményeim és a disszertáció megírásához nyújtott értékes tanácsaiért, Dr Szalai Csaba témavezetomnek a genotipizálásban, a kutatási munka minden fázisában, a publikációk írásában, és az értekezés összeállításában nyújtott segítségéért, Kis Zoltán Ph.D. hallgató társamnak a statisztikai feldolgozásban nyújtott türelmes segítségéért, Kozma Gergely Ph.D. hallgató társamnak az MCP-1 ELISA vizsgálatoknál és a PCR vizsgálatoknál nyújtott segítségéért, Keszei Márton egyetemi hallgatónak néhány PCR vizsgálatban való részvételéért, Dr Szabó Teréz foorvosnonek, hogy a Heim Pál kórház általa irányított laboratóriumi osztályán a kutatáshoz szükséges berendezések egy részét rendelkezésre bocsátotta, Dr Budai Irénnek a Chlamydia pneumoniae mikrobiológiájának megértésében nyújtott segítségért és az erre vonatkozó publikációban nyújtott hasznos tanácsaiért, Dr Herpay Máriának, Petrovai Fruzsinának és dr Szojka Gizellának a Chlamydia pneumoniae ELISA vizsgálatainak elvégzéséért és az értékelésben nyújtott segítségükért, Dr Kohidai Lászlónak a kemotaxis témakör feldolgozásában nyújtott segítségéért, A Budai Gyermekkórház korábbi és jelenlegi vezetoségének, Péter Ferenc Professzor Úrnak és Blatniczky László Foorvos Úrnak, hogy szakmai amb ícióimat mindig is támogatták és a kutatásokhoz tartozó bizonyos laboratóriumi vizsgálatok lehetoségét biztosították, Dr Újvári Anna által vezetett laboratóriumi, dr Szécsényi-Nagy István által vezetett radiológiai és dr Lellei István által vezetett gégészeti osztályok munkatársainak a számtalan vizsgálat elvégzéséért és értékeléséért, Dr Kalmár Ágnes és dr Madarasi Anna kolleganoimnek az értekezés gondos javításában nyújtott segítségükért, Dr Schuler Ágnesnek a sok szempontú tanácsaiért, 16

17 Kollegáimnak, akik a mintagyujtésben, és a betegek ellátásában nyújtott helyettesítésben voltak segítségemre, Dombi Mariannak, asszisztensnomnek a fáradhatatlan, kitartó, lelkiismeretes munkájáért, Fonovérünknek Pész Andrásnénak és asszisztenseinknek Holkáné Nemes Katalin, Fábián Magdolna, Skalka Erzsébet, Hatvani Izabella, Briczky Krisztina és a többi munkatársaimnak a vérvételek során és vérminták gyujtésében nyújtott segítségükért, Pálmainé Fábián Klárának az elkallódott leletek felkutatásában nyújtott segítségéért, Kobolákné Zábó Bea asszisztensnek a Prick borpróbák kivitelezéséért, Demeter Judit és Varga Zita könyvtárosoknak az irodalomgyujtésben nyújtott segítségükért, Végül nem utolsó sorban családomnak, barátaimnak. A Ph.D. tandíj fedezésében, bizonyos költséges reagensek vásárlásában és a témámhoz kapcsolódó hazai és külföldi kongresszusi részvételeim költségeinek fedezésében köszönöm a MAKIT és az alábbi cégek támogatását: AstraZeneca, Schering- Plough, Richter, UCB, Frank Diagnosztika, MSD, Biogal-TEVA, AWD, gsk. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Angol nyelvu közlemények: A Nagy, GT Kozma, Á Bojszkó, D Krikovszky, A Falus, C Szalai. No association between asthma or allergy and the CCR5 delta 32 mutation. Arch Dis Child 2002; 86: IF: 2,095 Szalai C, Kozma GT, Nagy A, Bojszkó Á, Krikovszky D, Szabó T, Falus A. Polimorphism in the gene regulatory region of MCP-1 is associated with asthma susceptibility and severity. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: IF: 5,506 17

18 Nagy A, Kozma GT, Keszei M, Treszl A, Falus A, Szalai C. The development of asthma in children infected with Chlamydia pneumoniae is dependent on the modifying effect of mannose-binding lectin. J Allergol Clin Immunol 2003; 112: IF: 6,282 Nagy A, Kis Z, Budai I, Falus A, Szalai Cs. Associacion of Allergy and Chlamydia pneumoniae Infection in Asthma in Children and Young Adults. Acta Paediatrica (közlés alatt) Budai I, Nagy A, Boriszova D, Rozgonyi F. The prevalence of Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae antibodies in Hungarian children with symptoms of atypical pneumonia. The Pediatric Infection Disease Journal (közlés alatt) Kozma GT, Falus A, Bojszkó Á, Krikovszky D, Szabó T, Nagy A, Szalai C. Lack of association between atopic eczema/dermatitis syndrome and polimorphisms in the promoter region of RANTES and regulatory region of MCP-1. Allergy 2002; 57: IF: 3,666 Magyar nyelvu közlemények: Szalai Csaba, Kozma Gergely Tibor, Nagy Adrienne, Bojszkó Ágnes, Falus András Az allergiás megbetegedések genomikai megközelítése; lehetoségek és távlatok Orv Hetil 2002; 143 évf. 8. sz.: Markusovszky díj Nagy Adrienne, Budai Irén, Madarasi Anna. Gyermekkori elhúzódó köhögés és az atípusos kórokozók. Praxis évf. 3. sz Nagy Adrienne, Kozma T Gergely, Keszei Márton, Treszl András, Falus András, Szalai Csaba. A mannózköto lektin polimorfizmus és a Chlamydia pneumoniae fertozés együttes hatása a gyermekkori asthmára. Allergológia és Klinikai Immunológia (közlésre elfogadva) A disszertáció beadásakor az összesített impakt faktor: 17,549 18

OTKA zárójelentés 2004-2007

OTKA zárójelentés 2004-2007 OTKA zárójelentés 2004-2007 Humán vizsgálatok 2004. Korábban összefüggést találtunk a monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) távoli szabályozó régiójában található polimorfizmusa és az asztma fokozott

Részletesebben

ASZTMÁS-E A GYERMEK. Dr. Kovács Lajos. Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest

ASZTMÁS-E A GYERMEK. Dr. Kovács Lajos. Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest ASZTMÁS-E A GYERMEK Dr. Kovács Lajos Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika, Budapest ASZTMA BRONCHIALE Az asztma bronchiale a légutak krónikus gyulladása, ami az esetek többségében atópiás egyéneken

Részletesebben

Ph.D. értekezés. Dr Nagy Adrienne

Ph.D. értekezés. Dr Nagy Adrienne Ph.D. értekezés A Chlamydia pneumoniae okozta légúti infekció, az allergia és néhány genetikai tényezo szerepe a gyermekkori asthma bronchiale patomechanizmusában Dr Nagy Adrienne Semmelweis Egyetem Doktori

Részletesebben

Madarasi Anna Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2011

Madarasi Anna Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2011 Madarasi Anna Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2011 Az allergia genomikai vizsgálat nehézségei Multifaktoriális betegség sok gén + környezeti tényezők Genetikai heterogenitás: pl.

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe

A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe A D vitamin, ösztrogén és calcium sensing receptor genotípusainak valamint a szérum kalciumnak a prosztatarák kialakulásában betöltött szerepe Bevezetés: A prosztatarák (PCA) az egyik leggyakoribb rosszindulatú

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban - finanszírozási protokoll

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban - finanszírozási protokoll Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban - finanszírozási protokoll 2014-ben felülvizsgált TERVEZET 2014.11.06 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság!

Részletesebben

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN

MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN MIKROSZATELIT DNS- VIZSGÁLATOK A MOCSÁRI TEKNŐS NÉGY DUNÁNTÚLI ÁLLOMÁNYÁN Molnár Tamás 1, Lanszki József 1, Magyary István 1, Jeney Zsigmond 2, Lehoczky István 2 1 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar,

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban

Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2011. augusztus 11. Azonosítószám:

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. Dr. Krikovszky Dóra. Doktori (Ph.D.

1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. Dr. Krikovszky Dóra. Doktori (Ph.D. 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ÉS EGYPONTOS NUKLEOTID POLIMORFIZMUSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA Dr. Krikovszky Dóra Doktori (Ph.D.) Értekezés Témavezeto: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Készült

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

Az allergia genomikai háttere

Az allergia genomikai háttere Az allergia genomikai háttere Szalai Csaba LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ORVOSI GENOMIKA Az allergia genetikai szempontból multifaktoriális betegség: a betegségre való hajlamot egy vagy több gén hatása, kölcsönhatása

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, GENETIKAI, SZEROLÓGIAI ÉS KLINIKAI TÉNYEZŐK SZEREPE A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikájának és gyógyszeres

Részletesebben

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN 2014. 1. szám TESZTKÉRDÉSEI: PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN SZILÁGYI ÁGNES 1, VARGA LILIAN 1, PROHÁSZKA ZOLTÁN 1, DÉRFALVI BEÁTA 2 Milyen

Részletesebben

Dr. Lakatos Péter. doktori értekezésének bírálata

Dr. Lakatos Péter. doktori értekezésének bírálata Dr. Lakatos Péter Genetikai, szerológiai és klinikai tényezők szerepe a gyulladásos bélbetegségek patogenezisében, jelentőségük a kórlefolyás és a terápiára adott válasz előrejelzésében című doktori értekezésének

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. A felosztás mai szemmel nem a leglogikusabb, mert nem tesz különbséget az allergia, az autoimmunitás és a a transzplantációs immunreakciók között.

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR 2006. OKTÓBER 3 A KLINIKAI IRÁNYELVEK KÉZIKÖNYVE ELKÉSZÍTÉSÉÉRT KÖSZÖNET ILLETI SZERZÕINKET:

Részletesebben

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2 Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Triage alfa, béta, gamma... omega. Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály

Triage alfa, béta, gamma... omega. Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Triage alfa, béta, gamma... omega Bognár Zsolt Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Feladatok alfa: allokáció béta: besorolás, osztályozás gamma: kritikus állapotú beteg ellátásában

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

Nem-MHC gének jelentősége az immun-mediált reumatológiai betegségekben. Dr. Pazár Borbála

Nem-MHC gének jelentősége az immun-mediált reumatológiai betegségekben. Dr. Pazár Borbála Nem-MHC gének jelentősége az immun-mediált reumatológiai betegségekben Doktori tézisek Dr. Pazár Borbála Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Poór Gyula egyetemi tanár

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja 2014-ben felülvizsgált TERVEZET 2014.11.06 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség,

Részletesebben

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun)

A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) A gyakorlati tapasztalat megváltoztathatja az oltóanyagok ajánlását (FSME-Immun) Dr. Jelenik Zsuzsanna Kávészünet 2012. május 11. Siófok 1 FSME-Immun Bevezetés 1976., magyarországi bevezetés 1991. Folyamatos

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnıttkorban

Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnıttkorban Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnıttkorban Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest,

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé Allergia genetikai háttere Dr. Szalai Csaba 2012. Szeptember 24. 1 Allergia: multifaktoriális vagy komplex betegség: Genetikai háttér (több száz gén, több ezer genetikai variáció) + környezeti tényezők

Részletesebben

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében

30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében 30 év tapasztalata a TTP-HUS kezelésében Dr.Réti Marienn Egyesített Szent István és Szent László Kórház Hematológia és Őssejt-transzplantációs Osztály Thrombotikus mikroangiopathiák ENDOTHEL INFEKCIÓK:

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Laryngitis subglottica

Laryngitis subglottica Laryngitis subglottica Krikovszky Dóra 2012.12.06. Croup - Kropan hangosan kiáltani Gége, trachea és a hörgık dominálóan vírusinfekció okozta ödémás gyulladása (laryngotracheobronchitis, spasticus croup,

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Infertilitás/subfertilitás Férfi infertilitás esetek 90%-ban spermium

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN

ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN ÚJ LEHETŐSÉGEK A HEPATITIS C KEZELÉSÉBEN Összefoglaló a Magyar Hemofília Egyesület rendezvényéről 2015. május 20. Dr. Kalász László, az egyesület korábbi alelnökének előadása Súlyos A hemofíliások kezelésének

Részletesebben

FARMAKOGENETIKAILAG RELEVÁNS GÉNEK GENETIKAI VARIABILITÁSA ÉS INTERETNIKAI KÜLÖNBSÉGEI ÁTLAG MAGYAR ÉS ROMA POPULÁCIÓS MINTÁKBAN

FARMAKOGENETIKAILAG RELEVÁNS GÉNEK GENETIKAI VARIABILITÁSA ÉS INTERETNIKAI KÜLÖNBSÉGEI ÁTLAG MAGYAR ÉS ROMA POPULÁCIÓS MINTÁKBAN FARMAKOGENETIKAILAG RELEVÁNS GÉNEK GENETIKAI VARIABILITÁSA ÉS INTERETNIKAI KÜLÖNBSÉGEI ÁTLAG MAGYAR ÉS ROMA POPULÁCIÓS MINTÁKBAN PhD értekezés tézisei Sipeky Csilla, M.Sc. PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Nagy V. Endre Endokrinológia Tanszék Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. Belklinika A pajzsmirigybetegségek

Részletesebben

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Bejelentkezés a sportorvosi engedélyhez szükséges szűrővizsgálatokra: 1. A honlapunkra való bejelentkezés után ON-LINE.

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02.

Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás. Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02. Újszülött és csecsemıkori hasfájás, haspuffadás Dr. Veres Gábor I.sz. Gyermekklinika Bókay délután, 2012.02.02. Mirıl lesz szó? Infantilis colica jellemzıi Kell-e organikus betegségre gondolni? Terápia

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

ció szerepe a pajzsmirigy peroxidáz elleni antitestek szintjében autoimmun pajzsmirigybetegségekben

ció szerepe a pajzsmirigy peroxidáz elleni antitestek szintjében autoimmun pajzsmirigybetegségekben Szója okozta allergiás szenzitizáci ció szerepe a pajzsmirigy peroxidáz elleni antitestek szintjében autoimmun pajzsmirigybetegségekben gekben Dr. Molnár r Ildikó Kenézy Kórház, III.Belgyógy gyászat, Debrecen

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008. november 20., csütörtök, 15:55 eszközök:

Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008. november 20., csütörtök, 15:55 eszközök: Otthonápolás Cégegészség Fogorvos Homeopátia Online gyógyszertár RSS Iratkozzon fel RSS-csatornáinkra! KÖNYVAJÁNLÓ Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008.

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2011. ASZTMA-GUIDELINOK 2006-ig: olyan kalap,

Részletesebben

A házi gyermekorvosi praxisokban lezajlott gyorsteszt-felhasználás kérdőíves eredményei (II. Cél 9. feladat) Dr. Mészner Zsófia

A házi gyermekorvosi praxisokban lezajlott gyorsteszt-felhasználás kérdőíves eredményei (II. Cél 9. feladat) Dr. Mészner Zsófia A házi gyermekorvosi praxisokban lezajlott gyorsteszt-felhasználás kérdőíves eredményei (II. Cél 9. feladat) Dr. Mészner Zsófia A vizsgálat jelentősége, előzményei A vizsgálatban összesen 35 házi gyermekorvos

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi

mangalica sertésn Prof. dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi élelmiszer-előá őshonos mangalica sertésn Prof.dr. Bali Papp Ágnes TÁMOP-4.2.1/B Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen c. kutatási projekt A SZÁNTÓFÖLDTŐL

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban

Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Bőrbetegségek kezelése a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Dr. Jagicza Anna Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT Bőrgyógyászat a Harkányi Gyógyfürdőkórházban - heti 2 x 4 óra bőrgyógyászati

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

NON-HLA HAJLAMOSÍTÓ GÉNEK ÉS POLIMORFIZMUSAIK VIZSGÁLATA MAGYAR RHEUMATOID ARTHRITIS BETEGPOPULÁCIÓBAN. Ph.D. értekezés tézisei FARAGÓ BERNADETT

NON-HLA HAJLAMOSÍTÓ GÉNEK ÉS POLIMORFIZMUSAIK VIZSGÁLATA MAGYAR RHEUMATOID ARTHRITIS BETEGPOPULÁCIÓBAN. Ph.D. értekezés tézisei FARAGÓ BERNADETT NON-HLA HAJLAMOSÍTÓ GÉNEK ÉS POLIMORFIZMUSAIK VIZSGÁLATA MAGYAR RHEUMATOID ARTHRITIS BETEGPOPULÁCIÓBAN Ph.D. értekezés tézisei FARAGÓ BERNADETT Témavezető: Dr. MELEGH BÉLA Pécsi Tudományegyetem, Általános

Részletesebben