JELZÁLOG ALAPÚ KÖLCSÖN IGÉNYLİLAP (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELZÁLOG ALAPÚ KÖLCSÖN IGÉNYLİLAP (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)"

Átírás

1 Kérjük, hogy az igénylılap minden oldalát A Bank tölti ki! Sorszám: írják alá. Értékesítı: Az átvétel dátuma: JELZÁLOG ALAPÚ KÖLCSÖN IGÉNYLİLAP (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) (Kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelıt!) 1. Adós 2. Társadós / Kezes / Nincs Személyi adatok Vezetéknév: Utónév Anyja neve: Születési hely, idı (év, hó, nap): Állampolgársága: Adóazonosító jel: Személyi azonosító (személyi szám): Személyazonosító okmány típusa, száma: Lakcímkártya száma: Magyar nyelven írok és beszélek.: igen nem igen nem (I fully understand, write and speak Hungarian.) Családi állapot: hajadon/nıtlen elvált hajadon/nıtlen elvált házas özvegy házas özvegy élettársával él élettársával él Eltartottak száma: Legmagasabb iskolai végzettsége: felsıfokú érettségi felsıfokú érettségi szakmunkásképzı alapfokú szakmunkásképzı alapfokú Elérhetıségek Bejelentett állandó lakcím: Bejelentett levelezési cím: Tartózkodási hely: Lakás telefonszám: Mobil telefonszám: Munkahelyi telefonszám: cím: Pénzügyi adatok Havi nettó jövedelme: Ft Ft További egy háztartásban élık együttes havi jöv.: Ft Ft Rendszeres havi levonás(ok): Ft Ft Aláírások 1

2 Van hitele más pénzintézetnél? nincs van nincs van Intézmény neve: Összeg: Ft Ft Lejárat: A havi törlesztés összege: Ft Ft Hitel/kölcsön típusa személyi hitel személyi hitel áruvásárlási hitel áruvásárlási hitel lakáshitel lakáshitel jelzáloghitel jelzáloghitel gépkocsi hitel gépkocsi hitel Egyéb: Egyéb: Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti adatszolgáltatás önkéntes, az itt megadott adatokat a Bank a kölcsönigénylés elbírálása és késıbbi minısítés céljára felhasználhatja, harmadik személy részére tovább nem adhatja. Kijelentjük, hogy cselekvıképesek vagyunk, továbbá hogy polgári peres, vagy büntetıeljárás nincs ellenünk folyamatban. Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a kölcsön igénylılapon feltüntetett valamennyi adat és információ a valóságnak megfelel. Tudomásul vesszük, hogy a jelen kérelem befogadása nem kötelezi a Bankot kölcsön nyújtására. Az igénylılap fénymásolásához hozzájárulunk. Adataink kezeléséhez kifejezetten hozzájárulunk. Kelt:, Adós aláírása A Bank marketing tevékenységének fejlesztésére szolgáló adatok Honnan szerzett tudomást bankunk jelzáloghitel/lakáshitel szolgáltatásáról? Kérjük, jelölje be a megfelelı válasz számát. Egyszerre több válasz is megjelölhetı. 1. Már ügyfél bankunkban 2. A Hanwha Bank honlapja (www.hanwhabank.hu) 3. Ismerıse ajánlotta 4. Közvetítı ajánlotta A közvetítı (cég) neve: 5. Egyéb: Kérjük, hogy jelölje meg az alábbi lehetıségek közül, hogy miért bankunk ajánlatát választotta az egyéb bankok hitellehetıségeivel szemben? (több válasz is megjelölhetı) 1. kedvezı kamatozás 2. alacsony egyéb költségek 3. gyors átfutási idı 4. nem szükséges kezes 5. színvonalas ügyintézés 6. más banknál elutasítottak 7. ismerısöm már felvett itt hitelt, és elégedett volt a szolgáltatással 8. egyéb: 2

3 Az igényelt kölcsön Az igényelt kölcsön összege: A futamidı: Az igényelt kölcsön pénzneme: HUF CHF A kölcsön cél részletezve: lakásvásárlás fogyasztási kölcsön (szabad felhasználás) A törlesztés módja: banki átutalás postai csekk banki pénztárban A biztosítékként szolgáló ingatlanra vonatkozó adatok Cím: Helyrajzi szám: Az ingatlan típusa: családi ház hétvégi ház, üdülı lakás (társasház, lakásszövetkezet) Egyéb, részletezve: Az ingatlan alapterülete: m 2 A telek mérete: m 2 A lakószobák száma: Az ingatlant terhelı jog: nincs van Ha van, a terhelés jellege: jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom egyéb: Összege: A jelzálogjog jogosultja: Az ingatlanra kötött bérleti szerzıdés: nincs van 1. Az ingatlanban élık neve Születési évük Tartózkodásuk jogcíme (tulajdonos, bérlı, családtag stb.) Aláírások 3

4 Az ingatlan tulajdonosaira vonatkozó adatok Teljes név: Személyi szám: Tulajdoni hányad: Az ingatlan szerzés dátuma: A házastársa neve: A házasságkötés dátuma: Házassági vagyonjogi szerzıdés: van nincs van nincs Teljes név: Személyi szám: Tulajdoni hányad: Az ingatlan szerzés dátuma: A házastársa neve: A házasságkötés dátuma: Házassági vagyonjogi szerzıdés: van nincs van nincs Az ingatlant terhelı haszonélvezeti jog(ok)ra vonatkozó adatok A haszonélvezeti jog típusa: A jogosult adatai: Vezetéknév: Utónév: Anyja neve: Bejelentett lakcím: Születési idı (év, hó, nap): Születési hely: Állampolgárság: Szem. ig. szám: Lakcím ig. szám: Személyi szám: A hitelkérelem pozitív elbírálása esetére kijelentjük, hogy a haszonélvezeti jogról való feltételes lemondást akár közokirati, akár teljes erejő magánokirati formában aláírjuk. Kérjük, hogy az ingatlant terhelı haszonélvezeti jog(ok)ról való feltételes lemondás nyilatkozatának szövegét a helyszínen aláírandó közjegyzıi okirat szövegébe a bank foglalja bele. Kelt:, Aláírások haszonélvezı haszonélvezı 4

5 A Hanwha Bank Magyarország tájékoztatása a devizakölcsönök árfolyamkockázatáról: Tisztelt Ügyfelünk! 1. A Hanwha Bank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., Cg.: ) (továbbiakban Bank) tájékoztatja a devizakölcsönt igénylı ügyfeleit, hogy a devizakölcsön ügylet árfolyamkockázatot rejt magában, mert a kölcsön valutanemének árfolyamváltozása következtében a törlesztı részletek forintban kifejezett összege megváltozhat. 2. Ha a devizakölcsön törlesztı részletének esedékességekor Önnek nem áll rendelkezésére a szükséges összegő külföldi fizetıeszköz, akkor azt forintért kell megvásárolnia. Ezt a Bank által jegyzett deviza-eladási árfolyamon is megteheti. 3. A külföldi fizetıeszközök vételi és eladási árfolyama közötti különbség (árfolyamrés) mértékét a bankok szabadon állapítják meg. A deviza II. árfolyam szerint, forintért vásárolt deviza csak az adásvételt követı második munkanapon fog az Ön rendelkezésére állni, és csak ezen a napon tud az adott devizaösszeggel kölcsönt törleszteni. 4. Ha Ön a kölcsön törlesztéséhez szükséges összeget készpénzben forintért vásárolja meg, és ehhez azonnal hozzá akar jutni, akkor ezt valuta eladási árfolyamon vásárolhatja meg. A valuta eladási árfolyama magasabb, mint a deviza eladási árfolyama, vagyis ekkor több forintot kell fizetni ugyanazért az összegért. 5. Ha Ön a kölcsön törlesztéséhez szükséges összeget forint számlájáról vásárolja meg, és ehhez azonnal hozzá akar jutni, akkor ezt a Bank deviza I. eladási árfolyamán vásárolhatja meg. A deviza I. eladási árfolyama magasabb, mint a deviza II. eladási árfolyama, vagyis ekkor több forintot kell fizetni ugyanazért az összegért. 6. Az adott napra érvényes valuta, deviza I. és deviza II. árfolyamokat a Bank a bankfiókjában (Budapest, VIII. ker. Rákóczi út 1-3.) és a honlapján (http://www.hanwhabank.hu/) közzéteszi. 7. Az árfolyamkockázat miatt érdemes megfontolni, hogy forintkölcsönt vagy devizakölcsönt vesz fel. Amennyiben a jövedelme forintban keletkezik, úgy a döntéskor a devizakölcsönök alacsonyabb kamata mellett figyelembe kell venni az árfolyam változása okozta kockázatot is, vagyis azt, hogy a külföldi fizetıeszközben teljesítendı törlesztırészletek forintban kifejezett összege az árfolyamváltozása miatt rendszeresen változhat. További információt találhat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének címő honlapján (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/devizahitelek). A Hanwha Bank Magyarország tájékoztatása a vételi jogról, mint a kölcsönök visszafizetésének egyik biztosítékáról: Tisztelt Ügyfelünk! Önnek joga és érdeke, hogy a szerzıdéskötés elıtt megismerje a bankkal kötendı kölcsönszerzıdés teljes szövegét. Olvassa át figyelmesen a szerzıdést, és csak akkor írja alá, ha a felvetett kérdéseire egyértelmő és megnyugtató választ kapott a hitelintézettıl. A szerzıdés aláírásával Ön elkötelezi magát arra, hogy a hitelszerzıdés elıírásait maradéktalanul teljesíti. Ha ez utóbbit elmulasztja, szerzıdésszegés miatt a hitelintézet a kölcsönszerzıdést felmondhatja, és a szerzıdés feltételei szerint érvényesítheti a biztosítékokat. Ennek során Ön elveszítheti a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonjogát. Ezért tudnia kell az alábbiakat: 1. A vételi jog kikötésével a hitelintézet jogot szerez arra, hogy késedelem esetén a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonjogát a tulajdonos(ok) további beleegyezése nélkül egyoldalú írásos nyilatkozattal - megszerezze, illetve - ha ezt is kikötötte - a tulajdonjog megszerzésére mást jelöljön ki. Az ügyfelek értesítése levélben történik. 2. Ha a vételi jog gyakorlására sor kerül, a hitelintézet vagy az általa kijelölt harmadik személy - a vételi jogi szerzıdésben szereplı vételáron fogja azt megvásárolni. Ez a vételár az értékbecslésben megállapított piaci érték 70%-a. A hitelszerzıdés futamideje alatt a biztosítékul szolgáló ingatlan értéke változhat. A Hanwha Bank Magyarország Zrt-vel kötendı vételi jogi szerzıdés tartalmazza az esetleges értékváltozást (növekedést) figyelembevételének lehetıségét. 3. A banknak joga van az Önnel szembeni követelését másra átruházni. Ha egy hitel visszafizetése kétségessé válik, a bank átadhatja a követelést egy adósságkezelı cégnek, és ezután Ön ezzel a céggel fog hitelkapcsolatban állni. Tájékoztatjuk arról is, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete folyamatosan ellenırzi a hitelnyújtók jogszabályoknak megfelelı tevékenységét, s fellép az észlelt esetleges szabálytalanságok ellen. Alulírottak úgy nyilatkozunk, hogy a Banktól a devizahitelek árfolyamkockázatáról és a vételi jogról szóló tájékoztatást megkaptuk, és kijelentjük, hogy az abban foglaltakat megértettük. A fenti két tájékoztató tartalmát mérlegeltük, amikor a kölcsön felvételérıl döntöttünk. Kelt:, Adós aláírása 5

6 Ügyfél tájékoztató természetes személyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl (KHR) szerzıdéskötés elıtt 1.a) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján, amennyiben kölcsönt vesz fel a Hanwha Bank Magyarország Zrt-nél és a kölcsönszerzıdésben foglalt kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll, a Hanwha Bank Magyarország Zrt. jogosult a szerzıdés, az Ön és esetleges adóstársa, kezese azonosító adatait (lásd alább) valamint a Bankkal kötött szerzıdésére vonatkozó fıbb adatokat az adatok nyilvántartása és kezelése céljából a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) rögzíteni. Jelen pillanatban a KHR-t üzemeltetı pénzügyi vállalkozás a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (BISZ Zrt.). b) Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy ugyancsak rögzítésre kerülnek adatai a KHR-ben, ha a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, így tehát akkor, ha a hitelkérelemben vagy annak mellékleteiben hamis adatot tüntet fel vagy a Bank számára hamis vagy hamisított okiratot ad át. 2. Amennyiben az adatai rögzítésre kerülnek a KHR-ben, ott a késedelmes tartozásának visszafizetését /1.a) pont/ követıen, vagy a rögzítés idıpontjától /1.b) pont/ számított 5 évig tarthatók nyilván. A KHR-ben nyilvántartott adósok adatai tehát a késedelmes tartozás megfizetését vagy például a valótlan adat miatti rögzítést követı 5 évben valamennyi pénzügyi intézmény számára elérhetıek lesznek, amely egy újabb hitel vagy kölcsön felvételét megnehezítheti, illetve megakadályozhatja. 3. A KHR-nek átadható adatok köre: 1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 1.1 azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idı, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. h) a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), i) a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, j) a szerzıdés összege és devizaneme, k) a 130/C. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja, l) a 130/C. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, m) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, o) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés. 4. A KHR-be bekerült adatokhoz csak a törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott személyek férhetnek hozzá, akik a következık: az ügyfél, amennyiben tájékoztatást kér róluk (ügyféltudakozvány), más referenciaadat-szolgáltató, annak kérésére, kizárólag abban az esetben, ha hitel- és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, vagy ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, bankgarancia, kezességvállalás vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására befektetıknek, vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerzıdést kíván kötni az ügyféllel. Az ügyféltudakozvány évente egyszer díjmentes, minden további tudakozvány díjköteles. A második és további tudakozványok díja jelenleg HUF 3, Tájékoztatjuk, hogy keresetindítás elıtt a Hpt. 130/K. (1) bek alapján A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogás az adatot a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz nyújtható be. Tájékoztatjuk továbbá hogy a Hpt. 130/L. (1) bek alapján A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követı harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidı elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Keresetindításra az ügyfél elsısorban akkor jogosult, ha nem ért egyet a kifogására adott válasszal. Tekintettel arra, hogy a központi hitelinformációs rendszert kezelı pénzügyi vállalkozás a tartozáshoz kapcsolódó (referencia-) adatait, annak megszőnését követı öt évig kezeli, ezért ezúton is felhívjuk figyelmét arra, hogy a kölcsön törlesztı részleteit lehetıleg idıben törlessze. Hanwha Bank Magyarország Zrt. A fentieket megértettem/-tük és tudomásul vettem/vettük: Kelt:., 20. hó nap Adós aláírása 6

7 AZ ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8. ) (AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI) Alulírott..(mint.....képviselıje)* büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:* 3.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el.** 4.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.** családi és utónév: születéskori név 1 : állampolgárság: magyar: egyéb: lakcím: Magyarországi tartózkodási hely: azonosító okmány Személyazonosító igazolvány Személy-igazolvány Kártyás vezetıi engedély Útlevél egyéb típusa: Egyéb okmány megnevezése: száma(i) sorrendben: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma születési hely/idı: év hó nap anyja neve: családi és utónév: születéskori név 1 : állampolgárság: magyar: egyéb: lakcím: Magyarországi tartózkodási hely: azonosító okmány Személyazonosító igazolvány Személy-igazolvány Kártyás vezetıi engedély Útlevél egyéb típusa: Egyéb okmány megnevezése: száma(i) sorrendben: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma születési hely/idı: év hó nap anyja neve: *: A megfelelı rész aláhúzandó vagy kihúzandó. **: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerően kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. Dılt betővel szerepelnek a Pmt. 8. (3) bekezdés szerinti adatok Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkezı esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredı kár engem terhel. Budapest, Ügyfél aláírása 7

- a szerzıdéses összeg törlesztı részletének

- a szerzıdéses összeg törlesztı részletének TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETİ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A MNB TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény a

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben