Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1"

Átírás

1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel devizaneme Kérjük, minden adatot szíveskedjen megadni! Adós adatai Neve Születési neve Anyja születési neve Állampolgársága Postacíme Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártyaformátumú vezetői engedély száma e Kérjük, minden adatot szíveskedjen megadni! Adóstárs adatai Neve Születési neve Anyja születési neve Állampolgársága Postacíme Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártyaformátumú vezetői engedély száma e 1 Amennyiben több devizaalapú hitel esetén is szeretné igénybe venni a rögzített árfolyamon történő törlesztés lehetőségét, kérjük, minden hitelre külön kérelmet szíveskedjen benyújtani! Felhívjuk figyelmét, hogy kamattámogatást egy gyűjtőszámlahitele ügyleti kamatainak fizetéséhez vehet igénybe. 1

2 Kérjük, jelölje meg azt a személyt, aki jogán a közszférában dolgozók támogatásait igényli: Adós Adóstárs Munkáltató neve Munkáltató címe Munkáltató adószáma Kérjük, minden adatot szíveskedjen megadni, ha a kamattámogatást a gyermek(ek) jogán is igényli. Gyermek neve Tartózkodási helye Gyermek adóazonosító jele Mikortól él a hiteladóssal közös háztartásban? Gyermek neve Tartózkodási helye Gyermek adóazonosító jele Mikortól él a hiteladóssal közös háztartásban? Gyermek neve Tartózkodási helye Gyermek adóazonosító jele Mikortól él a hiteladóssal közös háztartásban? 2

3 Kérjük, válassza ki és jelölje x-szel az Ön által igényelt konstrukciót, támogatás(oka)t! Ezúton kérem, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest,Szabadság tér 5-6., Bank ) a nála fennálló, fenti paraméterekkel rendelkező devizaalapú hitelemre a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvényben ( Törvény ) foglaltak alapján a rögzített árfolyamon történő törlesztés lehetőségét, gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012.(III.30.) Korm. rendelet ( Rendelet ) alapján a közszférában dolgozók által a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatainak megfizetéséhez igényelhető kamattámogatásra való jogosultság megállapítását, jogosultság esetén mértékének meghatározását és a támogatás igénybevételét biztosítani szíveskedjen. I. GYŰJTŐSZÁMLAHITELHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK 1. Igénybevételi feltételekről szóló tájékoztatás tudomásulvétele: Ezúton kijelentem, hogy a rögzített árfolyamon történő törlesztés igénybevételi feltételeinek jelen kérelem benyújtásakor, de legkésőbb a gyűjtőszámlahitel első folyósításáig megfelelek. A Bank tájékoztatott az igénybevétel Törvényben rögzített feltételeiről és a konstrukció részleteiről (ide értve az árfolyam jövőbeni lehetséges változásának tőke- és kamattartozás mértékére gyakorolt hatását, a konstrukcióból eredő várható fizetési kötelezettségeket, és velem szemben a Bank által nem érvényesíthető követelésrészeket is), az ezeket tartalmazó írásbeli ügyfél-tájékoztatót és szóbeli tájékoztatást megkaptam, a konstrukció lényegét, következményeit és számszerű hatásait megismertem és tudomásul vettem. Kijelentem, hogy a Bank felhívta a figyelmemet arra, hogy ha megtakarítással (lakás-előtakarékossággal vagy életbiztosítással) kombinált hitel esetén a megtakarításból eredő késedelmem eléri a 180 napot, akkor a bankkal megkötött gyűjtőszámlahitel-szerződés a megtakarítási késedelem 181. napján a Törvényben rögzített feltételek miatt már nem léphet hatályba, vagy ha már hatályba lépett, akkor a megtakarítási késedelem 181. napján megszűnik a rögzített árfolyamon történő törlesztési lehetőségem. Tudomásul veszem, hogy a gyűjtőszámlahitel egy olyan kamatozó hitel, amelyre visszafizetési kötelezettségem a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt nem keletkezik, azt követően azonban a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának záró időpontjában fennálló teljes gyűjtőszámlahitel-tartozást (beleértve a jogosultság esetén a kamattámogatással csökkentett kamatokat is) köteles vagyok a Törvény és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelszerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről szóló 163/2011. (VIII.22.) Korm. rendelet ( Kormányrendelet ) figyelembevételével megállapított futamidő alatt a Bank felé annuitásos (egyenlő) havi részletekben megfizetni. Kijelentem, hogy a Bank tájékoztatott a visszafizetés jogszabályokban foglalt feltételeiről. Tudomással bírok arról, hogy a rögzített árfolyamon történő törlesztés nem vonatkozik a devizaalapú hitelem részleges vagy teljes előtörlesztésére. Tudomásul bírok továbbá arról is, hogy a devizaalapú hitel és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződés kizárólag együtt mondható fel. Adós 3

4 2. Magyar Államkincstár részére történő adatátadáshoz hozzájáruló nyilatkozat: Jelen kérelem és nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataimat, lakcímemet és postacímemet, személyazonosító igazolványomnak, úti okmányomnak vagy kártyaformátumú vezetői engedélyemnek számát, adóazonosító jelemet, a mentesített követelésrész államot terhelő része és a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettség megtérítésére (továbbiakban: Támogatás) vonatkozó információkat a Támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Bank a Kincstár részére átadja. Adós 3. KHR-nyilatkozat: Kijelentem, hogy az UniCredit Banktól jelen hitelkérelem benyújtásakor (a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) alapján a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló írásbeli tájékoztatást megkaptam. A tájékoztató tartalmazta a KHR-nek történő adatátadás okait, az adatátadás célját, az átadható adatok körét, a jogorvoslati lehetőségeket, a KHR-re irányadó szabályokat, a nyilvántartás célját, az adóst megillető jogokat, valamint hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, s hogy az adós és adóstárs adatai a KHR tv-ben foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötését követően átadásra kerülnek, illetve a KHR tv-ben rögzített szerződésszegések esetén átadásra kerülhetnek, továbbá hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR adatait más referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. Adós II. KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK KAMATTÁMOGATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK 1. A Rendelet 8 (1) c) pontjának cb) alpontjában és a 8 (1) e) pontjában foglaltak igazolásához szükséges a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személyazonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utónév: Születési helye és idő (év,hó,nap): : irányítószám..település :...közterület neve, jellege házszám.épület..lépcsőház emelet ajtó 2. A közszférában dolgozó igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók azonosító adatai és nyilatkozata: A táblázatban fel kell tüntetni minden, a közszférában dolgozó igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót, aki december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik. 4

5 Születési családi és utónév Születési családi és utónév Születési családi és utónév Születési családi és utónév Születési családi és utónév A táblázat vonatkozó sorát a beírt adatok valódiságának és annak igazolására, hogy december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik minden személynek aláírásával kell ellátnia; cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviselő, korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő is szükséges. 3. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylő kijelenti, hogy december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik, valamint életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik. 4. A nyilatkozat aláírásával a közszférában dolgozó igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nyilatkozatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: : 5

6 2. Igénybevételi feltételekről szóló tájékoztatás tudomásulvétele: Ezúton kijelentem, hogy a közszférában dolgozóknak nyújtható kamattámogatás igénybevételi feltételeinek jelen kérelem benyújtásakor megfelelek. A Bank tájékoztatott az igénybevétel Rendeletben rögzített feltételeiről és a konstrukció részleteiről (ide értve többek között, hogy a kamattámogatás kizárólag egy gyűjőszámlahitel ügyleti kamatainak megfizetéséhez vehető igénybe, és hogy ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódó gyűjtőszámlahitelekre a kamattámogatást egy közszférában dolgozó igényelheti, valamint hogy a kamattámogatásra a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka kezdő időpontjától legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka záró időpontjáig vagy ha devizakölcsönöm törlesztésével 180 napon túli késedelembe esek, akkor a késedelembe esés 180. napjáig lehetek jogosult), az ezeket tartalmazó írásbeli ügyféltájékoztatót és szóbeli tájékoztatást megkaptam, a kamattámogatás lényegét, következményeit és számszerű hatásait megismertem és tudomásul vettem. Adós 3. Magyar Államkincstár részére történő adatátadáshoz hozzájáruló nyilatkozat: Jelen kérelem és nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataimat, lakcímemet és postacímemet, személyazonosító igazolványomnak, úti okmányomnak vagy kártyaformátumú vezetői engedélyemnek számát, saját és gyermeke adóazonosító jelét, a kamattámogatás szempontjából figyelembe vett gyermek adóazonosító jelét, a kamattámogatására vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Bank a Kincstár részére átadja. Adós 4. Hozzájáruló nyilatkozat a munkáltatói adatok Magyar Államkincstár részére történő átadásához, valamint a gyűjtőszámlahitel adatainak a munkáltató részére történő átadásához és munkáltató általi kezeléséhez: Hozzájárulok ahhoz, hogy a közszférában dolgozók kamattámogatásának igénybevétele érdekében a bank a Kincstárnak átadja a közszférában dolgozó igénylő munkahelyének nevét, címét és adószámát. Tudomásul veszem, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles vagyok bejelenteni a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötését követő öt napon belül: a) a Bank mint a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést kötő pénzügyi intézmény nevét és címét (UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest Szabadság tér 5-6.), b) a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának várható záró időpontját és c) a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját. Tudomásul veszem, hogy az adatokban bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezését követő öt napon belül köteles vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatni. Egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatóm a fenti adatokat kezelje. Közszférában dolgozó 5. Közszférában dolgozó nyilatkozatai: 6

7 Kijelentem, hogy a kamattámogatást egy gyűjtőszámlahitel és kamatainak megfizetéséhez veszem igénybe, valamint hogy a gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó lakóingatlan vonatkozásában másik kamattámogatást nem veszek igénybe. Kijelentem, hogy a devizakölcsön fedezetét képező ingatlanban legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezem, amely ingatlanban december 1-jén és jelen kérelem benyújtásának időpontjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezem és életvitelszerűen lakom. ommal elismerem, hogy a közszférában dolgozói jogviszonyom fennállását a bank felé igazoltam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Banknak vagy igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, és ez alapján jutok támogatáshoz, a folyósított összeget az igénybevétel napjától felszámított, a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles vagyok a Bankon keresztül visszafizetni. Közszférában dolgozó 6. Közszférában dolgozó Adóstárs nyilatkozata (csak abban az esetben, ha az Adós nem közszférában dolgozó) Kijelentem, hogy a devizakölcsön Adósának közeli hozzátartozója vagyok és a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban az Adóssal közös háztartásban élek. Közszférában dolgozó Adóstárs III. ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK Kijelentem, hogy a Banktól az egyéni élethelyzetemnek megfelelő azon személyre szabott tájékoztatást megkaptam, amely biztosítja, hogy a számomra rendelkezésre álló alternatív adósságrendező, adósságkönnyítő lehetőségeket (ide értve a jogszabály és a bank által biztosított könnyítéseket) egymással összevethessem. Tudomásul veszem, hogy a gyűjtőszámlahitelre, és ezekre vonatkozóan benyújtott igénylés és jogosultság fennállása esetén a kamattámogatásra vonatkozóan a Bankkal hitelkeret-szerződést kell kötnöm és annak alapján közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot kell tennem és a Bankhoz be kell nyújtanom. A közjegyzői okiratban szükség van a fent megjelölt devizaalapú hitelszerződés módosítására is. Tudomásul veszem továbbá, hogy a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fent megjelölt devizaalapú hitelszerződésemet érintően a szerződéskötést követően bekövetkezett esetleges változások miatt szükséges szerződésmódosításra sor került. Tudomásul veszem továbbá, hogy ha a fent megjelölt devizahitelem biztosítékaként felajánlott, a Bank önálló zálogjogával terhelt lakóingatlannak nem vagy nem kizárólag én vagyok a tulajdonosa, akkor a fent hivatkozott eredeti hitelszerződésnek a rögzített árfolyamon való törlesztés biztosítása érdekében történő módosításához a gyűjtőszámlahitelre és ezekre vonatkozóan benyújtott igénylés és jogosultság fennállása esetén kamattámogatásra vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötéséhez szükséges ezen zálogkötelezett(ek) kifejezett, írásbeli közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulása is. Jelen kérelem elfogadása, azaz a Törvényben és Rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a fentiekben megjelölt hitelszerződés módosítása szükséges, mely a mindenkor aktuális Hirdetmény az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói Kiegészítés a hiteleket érintő szerződésmódosításokra elnevezésű Hirdetmény kiegészítés alapján a Törvényben foglaltaknak megfelelően díjmentes. A jelen dokumentumban hivatkozott kölcsönszerződés megkötésekor a Bank adatvédelmi tájékoztatóját megkaptam és megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Bank mindenkor hatályos adatvédelmi 7

8 tájékoztatója a jelen kérelemben és nyilatkozatban megadott személyes adatokra is irányadó, és ily módon az adatkezeléshez korábban adott önkéntes hozzájárulásomat erre vonatkozóan is fenntartom. ommal elismerem, hogy az alábbiakban felsorolt tájékoztatókat, dokumentumokat átvettem. 2 A Bank részemre készített, személyre szabott hitelkönnyítő ajánlatára vonatkozó tájékoztatást szóban és írásban egyaránt megkaptam. szóban megkaptam, az írásbeli ajánlatra nem tartok igényt. szóban megkaptam, a Bank az írásbeli ajánlatot postai úton küldi meg. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról Gyűjtőszámlahitel és közszférában dolgozók kamattámogatása igényléséhez szükséges dokumentumok Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hiteleket érintő szerződésmódosításokra vonatkozó Hirdetmény kiegészítés és Hirdetmény az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondícióiról KHR tájékoztató Adós Dátum: Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Adós Előttünk mint tanúk előtt: Név: Lakcím: : Név: Lakcím: : A kérelmet és a közszférában dolgozói jogviszonyra vonatkozó igazolást a mai napon átvettem (tanácsadó neve és ): 2 Kérjük, a megfelelőt jelölje X-el. 8

9 UniCredit Bank Hungary Zrt. 9

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a 2011. évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12.

Tisztelt Ügyfelünk! Tippünk: amennyiben rendelkezik élő vagyonbiztosítással, kérdezze meg kollégánkat tud-e jobb ajánlatot! 1 Hatályos 2014.12. Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ

HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ I. Folyószámla adatok HITELKÉRELMI ADATLAP FOGYASZTÁSI HITELEKHEZ 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem Banknál vezetett bankszámla száma ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től)

MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2015. február 1-től) A Bank tölti ki! Befogadó fiók neve Ügyintéző neve Meghatalmazott azonosító Kampány azonosító

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással

Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított eljárással K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés K&H Üzleti feltételű lakáshitel csak kamattal gyorsított

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

Kölcsönigénylés. Adóstárs KHR lekérdezés megtörtént (Bank tölti ki!) dátum: Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsön típusa: K&H Lombard hitel Kölcsönigénylés Választható kedvezmények

Részletesebben

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK

Kölcsönigénylés SZEMÉLYI ADATOK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönigénylés Bővítés, korszerűsítés, felújítás céljára

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP

HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP HITELKÁRTYA IGÉNYLÉSI ADATLAP I. Folyószámlák 1. Rendelkezik-e az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél ( Bank ) bankszámlával? 0 igen 0 nem 2. A hitelkártya szerződés aláírására a bank melyik fiókját választja:

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám

Születési idő Születési hely Telefonszám. Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám. Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám 1/15 Ügyszám: 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / e-mail / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel /e-mail / fax Biankó szám: 01-43-001 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / fax

Részletesebben